Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovChronologický register ► Ročník 1994

Ročník 1994

Legislatívna knižnica

Zbierka zákonov

Január 1994

Február 1994

Marec 1994

Apríl 1994

Máj 1994

Jún 1994

Júl 1994

August 1994

September 1994

Október 1994

November 1994

December 1994

Január 1994Február 1994Marec 1994Apríl 1994Máj 1994Jún 1994Júl 1994August 1994September 1994Október 1994November 1994December 1994

Január 1994

Dátum vyhlásenia: 21. januára 1994 (čiastka 1/1994)
1/1994 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o sadzbách odvodov za vyňatie lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu
2/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú hygienické požiadavky na cudzorodé látky v požívatinách
3/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
Dátum vyhlásenia: 25. januára 1994 (čiastka 2/1994)
4/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o postupe pri vytváraní spoločenky účelných pracovných miest a organizovaní verejnoprospešných prác
5/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Federálneho ministerstva financií z 30. júla 1992 č. V/20 530/1992, ktorým sa ustanovuje účtovná osnova a postupy účtovania pre rozpočtové a príspevkové organizácie a obce
6/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. mája 1993 č. 65/2/1993, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy pre rozpočtové a príspevkové organizácie a obce, a opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. mája 1993 č. 65/53/1993 na predkladanie údajov účtovnej závierky rozpočtových a príspevkových organizácií a obcí
7/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia na zostavenie a predloženie ročnej účtovnej závierky rozpočtových a príspevkových organizácií a obcí za rok 1993
8/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky
Dátum vyhlásenia: 31. januára 1994 (čiastka 3/1994)
9/1994 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Národnej banky Slovenska č. 228/1993 Z. z. o vydaní bankoviek po 1 000 Sk do obehu a o stiahnutí okolkovaných bankoviek po 1 000 Kčs z obehu
10/1994 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenskej republiky o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk k 100. výročiu vzniku Medzinárodného olympijského výboru a k prvej účasti Slovenskej republiky na olympijských hrách

Február 1994

Dátum vyhlásenia: 4. februára 1994 (čiastka 4/1994)
11/1994 Z. z.Zákon o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
12/1994 Z. z.Zákon Slovenskej národnej rady o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
13/1994 Z. z.Zákon Slovenskej národnej rady o Štátnom fonde trhovej regulácie Slovenskej republiky v poľnohospodárstve (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
14/1994 Z. z.Zákon o lesoch (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
15/1994 Z. z.Zákon Slovenskej národnej rady o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
16/1994 Z. z.Zákon Slovenskej národnej rady o Štátnom fonde zveľaďovania lesa Slovenskej republiky (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
c4-r1/1994 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb
Dátum vyhlásenia: 16. februára 1994 (čiastka 5/1994)
17/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o oslobodení tovaru od dovozného cla
Dátum vyhlásenia: 18. februára 1994 (čiastka 6/1994)
18/1994 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky,ktorým sa vydáva Liečebný poriadok Poisťovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
19/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o prevode majetkových účastí Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v medzinárodných menových a finančných inštitúciách do kompetencie Slovenskej republiky a Českej republiky
20/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o prevode záruk Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky za pôžičky poskytnuté zo zahraničia do kompetencie Slovenskej republiky a Českej republiky
21/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o sukcesii do zmlúv o zahraničných pôžičkách prijatých Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou formou vládnych úverov na podporu platobnej bilancie a o zabezpečení s tým spojeného vnútorného financovania
22/1994 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa zavádza Medzinárodná štatistická klasifikácia chorôb a pridružených zdravotných problémov v znení 10. decenálnej revízie
Dátum vyhlásenia: 18. februára 1994 (čiastka 7/1994)
23/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 50/1992 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 547/1990 Zb. o nakladaní s niektorými druhmi tovaru a technológií a o ich kontrole v znení vyhlášky Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 505/1992 Zb.
24/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 423/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších predpisov
25/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva jednotné triedenie príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu, štátnych účelových fondov a rozpočtov obcí a jednotný spôsob evidencie o ich plnení (rozpočtová skladba)
26/1994 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej z 15. februára 1992, ktorým ustanovuje náležitosti žiadosti o udelenie povolenia pôsobiť ako banka, ako aj minimálnu výšku základného imania, ktorá je podmienkou pre udelenie povolenia, a náležitosti žiadosti o udelenie povolenia pôsobiť ako banka pobočke zahraničnej banky, ako aj minimálnu výšku poskytnutého kapitálu, ktorá je podmienkou pre udelenie povolenia
27/1994 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o kapitálovej primeranosti bánk
28/1994 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o úverovej angažovanosti bánk
29/1994 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o pravidlách likvidity bánk
30/1994 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o regulácii menových pozícií bánk
Dátum vyhlásenia: 21. februára 1994 (čiastka 8/1994)
31/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vzájomnom obchode a platbách
32/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Obchodnej dohody medzi Slovenskou republikou a Cyperskou republikou
Dátum vyhlásenia: 24. februára 1994 (čiastka 9/1994)
33/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 79/1992 Zb. o Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
34/1994 Z. z.Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich územné obvody obvodných úradov vykonané v Slovenskej republike do 31. decembra 1993
35/1994 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb náhrad stravného
36/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
Dátum vyhlásenia: 25. februára 1994 (čiastka 10/1994)
37/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnych vyznamenaniach
Dátum vyhlásenia: 28. februára 1994 (čiastka 11/1994)
38/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o úprave dôchodkov priznaných v roku 1994
39/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa zákon o sociálnom zabezpečení
40/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Štátnom podpornom fonde pôdohospodárstva a potravinárstva
41/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon č. 172/1990 Zb. o vysokých školách
42/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o civilnej ochrane obyvateľstva
43/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach v znení neskorších predpisov a mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 190/1992 Zb. o príspevku politickým stranám a politickým hnutiam zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 86/1993 Z. z.
44/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 423/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobénú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších predpisov
c11-r1/1994 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby

Marec 1994

Dátum vyhlásenia: 3. marca 1994 (čiastka 12/1994)
45/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o dovoznej prirážke
Dátum vyhlásenia: 7. marca 1994 (čiastka 13/1994)
46/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok
47/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 117/1987 Zb. o starostlivosti o zdravie zvierat
48/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o prechode práv a povinností zo skončenia služobných pomerov policajtov zaradených vo Federálnom policajnom zbore a Zbore hradnej polície a vojakov z povolania Vojsk ministerstva vnútra
49/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky silnoprúdových rozvodov elektrickej energie v uhoľných baniach (banské elektrické siete)
Dátum vyhlásenia: 14. marca 1994 (čiastka 14/1994)
50/1994 Z. z.Devízový zákon (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
51/1994 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o návrhu Slovenskej volebnej komisie na vykonanie nových voliev do samosprávy obcí
c14-r1/1994 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb
Dátum vyhlásenia: 17. marca 1994 (čiastka 15/1994)
52/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o odbornom lesnom hospodárovi
53/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uskutočnení notifikácie sukcesie Slovenskej republiky do mnohostranných zmluvných dokumentov, ktorých depozitárom je generálny tajomník Organizácie Spojených národov
54/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Osobitnej dohody o predložení sporu medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou o projekte Gabčíkovo-Nagymaros Medzinárodnému súdnemu dvoru
Dátum vyhlásenia: 21. marca 1994 (čiastka 16/1994)
55/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou
56/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia o záväznosti postupov účtovania podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve
57/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. novembra 1993 č. 65/256/1993 ustanovujúce záväzné vzory účtovných výkazov bánk, ich predkladacie cesty a termíny predkladania
58/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozsah údajov zverejňovaných z účtovnej uzávierky bánk
59/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
Dátum vyhlásenia: 24. marca 1994 (čiastka 17/1994)
60/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a zákon č. 265/1992 Zb. o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam
Dátum vyhlásenia: 25. marca 1994 (čiastka 18/1994)
61/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 280/1993 Z. z., ktorou sa ustanovujú bližšie podmienky a sadzby poistného zákonného poistenia organizácie pre prípad zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania
62/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o postupe pri posudzovaní telesnej, zdravotnej a špeciálnej psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie zbraní a streliva
63/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o lehotách revízií elektrických zariadení a o skúškach revíznych technikov týchto zariadení v organizáciách vykonávajúcich banskú činnosť alebo činnosť vykonávanú banským spôsobom
64/1994 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
c18-r1/1994 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb
Dátum vyhlásenia: 31. marca 1994 (čiastka 19/1994)
65/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994 a o zmenách niektorých ďalších zákonov
66/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o platových pomeroch prokurátorov a právnych čakateľov prokuratúry Slovenskej republiky
67/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 216/1991 Zb. o cestovných dokladoch a cestovaní do zahraničia
68/1994 Z. z.Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky
69/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 640/1992 Zb., ktorou sa ustanovujú sídla a obvody pôsobnosti územných finančných orgánov

Apríl 1994

Dátum vyhlásenia: 10. apríla 1994 (čiastka 20/1994)
70/1994 Z. z.Ústavný zákon Národnej rady Slovenskej republiky o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky
71/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov a zákon Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
72/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 58/1993 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností
Dátum vyhlásenia: 11. apríla 1994 (čiastka 21/1994)
73/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva obrany č. 557/1992 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov
74/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovým únikom v odbore daní z príjmov a majetku
c21-r1/1994 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb
Dátum vyhlásenia: 11. apríla 1994 (čiastka 22/1994)
75/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o odovzdávaní a prijímaní osôb na spoločnej štátnej hranici
76/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky, vládou Ukrajiny a vládou Ruskej federácie o spolupráci v oblasti prepravy jadrového paliva medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou cez územie Ukrajiny
77/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci
78/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o právnom postavení Obchodného zastupiteľstva Slovenskej republiky v Ruskej federácii a Obchodného zastupiteľstva Ruskej federácie v Slovenskej republike
79/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení sukcesie Slovenskej republiky do mnohostranných zmlúv, ktorých zmluvnou stranou bola Česká a Slovenská Federatívna Republika, deponovaných u generálneho tajomníka Rady Európy
80/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. mája 1993 č. 65/2/1993, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy pre rozpočtové a príspevkové organizácie a obce
c22-r1/1994 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb
Dátum vyhlásenia: 15. apríla 1994 (čiastka 23/1994)
81/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 263/1993 Z. z. o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác (Zákon o verejnom obstarávaní)
82/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnych hmotných rezervách
83/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
84/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Slovenskom Červenom kríži a o ochrane znaku a názvu Červeného kríža
85/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1990 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov
86/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií v znení neskorších predpisov
Dátum vyhlásenia: 15. apríla 1994 (čiastka 24/1994)
87/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o cestnej dani
88/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch
Dátum vyhlásenia: 16. apríla 1994 (čiastka 25/1994)
89/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o odovzdávaní a prijímaní občanov oboch štátov, ktorých vstup alebo pobyt na území druhého štátu je protiprávny
90/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Slovinsko o zrušení vízovej povinnosti
Dátum vyhlásenia: 20. apríla 1994 (čiastka 26/1994)
91/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch v znení neskorších predpisov
92/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Vojenskej zdravotnej poisťovni
93/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o dani z nehnuteľností (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
Dátum vyhlásenia: 22. apríla 1994 (čiastka 27/1994)
94/1994 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa upravujú podrobnosti o údajoch vyžadovaných na vydanie cestovného dokladu a o údajoch, ktoré sa zapisujú do cestovného dokladu
95/1994 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 122/1993 Z. z. týkajúce sa dlžníkov hospodáriacich na pôde
96/1994 Z. z.Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike vykonané vládou Slovenskej republiky do 28. februára 1994
Dátum vyhlásenia: 28. apríla 1994 (čiastka 28/1994)
97/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a vedy Slovenskej republiky č. 102/1991 Zb. o ukončovaní štúdia na stredných školách a o ukončovaní prípravy v odborných učilištiach a učilištiach
98/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o uľahčení pohraničného vybavovania na štátnych hraniciach v železničnej a cestnej doprave
99/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva jednotný poľovnícky a disciplinárny poriadok
100/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa

Máj 1994

Dátum vyhlásenia: 3. mája 1994 (čiastka 29/1994)
101/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Tadžikistan o obchodných a hospodárskych vzťahoch a spolupráci v oblasti vedy a techniky
102/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Cyperskej republiky o zrušení vízovej povinnosti
103/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o zriadení colných priechodov na spoločných štátnych hraniciach
104/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní a dokladov o vedeckých hodnostiach a tituloch vydávaných v Slovenskej republike a Českej republike
Dátum vyhlásenia: 6. mája 1994 (čiastka 30/1994)
105/1994 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky
106/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vypovedaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávia o zrušení vízovej povinnosti vo vzťahu k Zväzovej republike Juhoslávia, k Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko a k Republike Bosna a Hercegovina
107/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vypovedaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o podmienkach vzájomných ciest občanov oboch štátov vo vzťahu k Moldavskej republike, Gruzínskej republike, Arménskej republike, Azerbajdžanskej republike, Kazašskej republike, Kirgizskej republike, Tadžickej republike a k Turkménskej republike
108/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
109/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
110/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
111/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
112/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
113/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
Dátum vyhlásenia: 12. mája 1994 (čiastka 31/1994)
114/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby
Dátum vyhlásenia: 13. mája 1994 (čiastka 32/1994)
115/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o prevode štátnych finančných aktív a pasív federácie (bez vládnych úverov) do kompetencie Českej republiky a Slovenskej republiky
116/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o odovzdávaní a prijímaní osôb cez spoločné štátne hranice
117/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva
Dátum vyhlásenia: 17. mája 1994 (čiastka 33/1994)
118/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o pravidlách pôvodu tovaru a metódach administratívnej spolupráce
Dátum vyhlásenia: 20. mája 1994 (čiastka 34/1994)
119/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 95/1991 Zb. o štátnom fonde kultúry Pro Slovakia v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 495/1991 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 562/1992 Zb.
120/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/1963 Zb. o rozhodcovskom konaní v medzinárodnom obchodnom styku a o výkone rozhodcovských rozhodnutí
121/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky o zriaďovaní, činnosti a prevádzke zariadení školského stravovania
122/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o výške odmeny, o spôsobe úhrady a výplaty odmeny a náhrad členom volebných komisií
123/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu o nariaďovaní a odmeňovaní pracovnej pohotovosti sudcov krajských a okresných súdov, justičných čakateľov a o nariaďovaní pracovnej pohotovosti zamestnancov odborného aparátu krajských a okresných súdov
124/1994 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb náhrad stravného
Dátum vyhlásenia: 25. mája 1994 (čiastka 35/1994)
125/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody
126/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky č. 57/1992 Zb. o podmienkach poskytovania a používania prostriedkov Štátného fondu zveľaďovania lesa Slovenskej republiky

Jún 1994

Dátum vyhlásenia: 1. júna 1994 (čiastka 36/1994)
127/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
128/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o prevode pohľadávok a záväzkov federácie z poskytnutých návratných finančných výpomocí a štátnych záruk do kompetencie Slovenskej republiky a Českej republiky
129/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje postup účtovania pri prevode hodnoty vykonaných prác a dodávok, ktoré boli financované z neinvestičných prostriedkov rozpočtových organizácií podľa povolených výnimiek Ministerstva financií Slovenskej republiky, po ich dokončení do hmotného investičného majetku v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky z 8. februára 1994 č. 93
Dátum vyhlásenia: 1. júna 1994 (čiastka 37/1994)
130/1994 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o jednorazovom mimoriadnom odškodnení za ujmu na zdraví alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou pri plnení úloh civilnej ochrany obyvateľstva
131/1994 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 422/1990 Zb. o akreditačnej komisii
Dátum vyhlásenia: 3. júna 1994 (čiastka 38/1994)
132/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
133/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o inšpekčných knihách
Dátum vyhlásenia: 13. júna 1994 (čiastka 39/1994)
134/1994 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vydávaní a použití investičných kupónov
135/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vyhosťovaní osôb, ktorým bol súdom uložený trest vyhostenia
136/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva spojov č. 108/1982 Zb., ktorou sa vydáva Telefónny poriadok v znení vyhlášky č. 40/1988 Zb.
137/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vzájomných vzťahoch a zásadách spolupráce v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom a vodnom hospodárstve v podmienkach colnej únie
138/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Českej republiky o finančnom vyrovnaní záväzku vzniknutého z realizácie solidárnej záruky podľa Dohody medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Českej republiky na jednej strane a Československou obchodnou bankou, a. s., na strane druhej o prevzatí záväzkov a pohľadávok vo voľne zameniteľných menách zahrnutých do centrálneho devízového zdroja do štátnych finančných aktív a pasív z 30. decembra 1992
139/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o platení a zúčtovaní poistného s Národnou poisťovňou a obdobnými poisťovňami a o poskytovaní a zúčtovaní príspevku do Fondu zamestnanosti Slovenskej republiky za štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie
140/1994 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa zavádza 1. revízia Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností
141/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 22. decembra 1993 č. 65/393/1993 ustanovujúce zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky
142/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
Dátum vyhlásenia: 17. júna 1994 (čiastka 40/1994)
143/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 59/1967 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o poľovníctve
144/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o obchodno-hospodárskych vzťahoch v roku 1994
145/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa upravujú podrobnosti o čerpaní a zúčtovaní poistného plateného štátom v roku 1994
146/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní neinvestičných dotácií zo štátneho rozpočtu štátnym podnikom v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
Dátum vyhlásenia: 20. júna 1994 (čiastka 41/1994)
147/1994 Z. z.Zákon o daniach z príjmov (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
Dátum vyhlásenia: 22. júna 1994 (čiastka 42/1994)
148/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení zákona č. 218/1992 Zb. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia
149/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 129/1991 Zb. o komerčných právnikoch
150/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 63/1950 Zb. o úprave hospodárenia s tabakom, soľou a liehom a o zrušení štátnych finančných monopolov
151/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení neskorších predpisov
152/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
153/1994 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Federálneho ministerstva financií z 27. marca 1992, ktorým sa určuje výška stravného pri zahraničných pracovných cestách v cudzej mene v znení opatrenia Federálneho ministerstva financií z 10. júla 1992 a opatrenia Federálneho ministerstva financií z 10. novembra 1992
Dátum vyhlásenia: 27. júna 1994 (čiastka 43/1994)
154/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách
155/1994 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o úhrade za dobývací priestor a úhrade za vydobyté nerasty
156/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
c43-r1/1994 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby
Dátum vyhlásenia: 28. júna 1994 (čiastka 44/1994)
157/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov
158/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda
159/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 122/1993 Z. z.
160/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z. o zriadení Národnej poisťovne a o financovaní zdravotného poistenia, nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia v znení neskorších predpisov
Dátum vyhlásenia: 28. júna 1994 (čiastka 45/1994)
161/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Nórskeho kráľovstva o vývoze určitých textilných výrobkov zo Slovenskej republiky do Nórska
Dátum vyhlásenia: 29. júna 1994 (čiastka 46/1994)
162/1994 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva Liečebný poriadok Vojenskej zdravotnej poisťovne
163/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 221/1993 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrad poisťovne za poskytnutú zdravotnícku starostlivosť zmluvným zdravotníckym zariadeniam
164/1994 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných mincí v hodnote 200 Sk k 100. výročiu narodenia Janka Alexyho

Júl 1994

Dátum vyhlásenia: 1. júla 1994 (čiastka 47/1994)
165/1994 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podrobnostiach o usmerňovaní mzdovej náročnosti produkcie v podnikateľských subjektoch v roku 1994
166/1994 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o kategorizácii územia Slovenskej republiky
Dátum vyhlásenia: 4. júla 1994 (čiastka 48/1994)
167/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 560/1991 Zb. o podmienkach vydávania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení neskorších predpisov
168/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o použití prostriedkov osobitného účtu štátneho rozpočtu na krytie výdavkov spojených so správou daní, kontrolou rozpočtovej a cenovej disciplíny a colným dohľadom
Dátum vyhlásenia: 7. júla 1994 (čiastka 49/1994)
169/1994 Z. z.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom fonde kultúry Pro Slovakia (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
170/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o nástupníctve Slovenskej republiky a Českej republiky do medzivládnych dohôd o účasti na výstavbe Krivorožského ťažobného a úpravárenského kombinátu (KŤUK) na Ukrajine a o vyporiadaní záväzkov štátneho rozpočtu federácie z tejto účasti
171/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bieloruskej republiky o obchodno-hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci
Dátum vyhlásenia: 20. júla 1994 (čiastka 50/1994)
172/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994 a o zmenách niektorých ďalších zákonov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 65/1994 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 21. júla 1994 (čiastka 51/1994)
173/1994 Z. z.Zákon Slovenskej národnej rady o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
174/1994 Z. z.Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu na vyslanie vojenských pozorovateľov Armády Slovenskej republikydo monitorovacej misie v rámci Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe do Náhorného Karabachu
175/1994 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
176/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Rumunskom o priateľských vzťahoch a spolupráci
177/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o priateľských vzťahoch a spolupráci
178/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení sukcesie Slovenskej republiky do dvojstranných zmlúv uzavretých s Dánskym kráľovstvom, ktorých zmluvnou stranou bola Česká a Slovenská Federatívna Republika
Dátum vyhlásenia: 27. júla 1994 (čiastka 52/1994)
179/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 309/1993 Z. z. o spotrebnej dani z vína
180/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 310/1993 Z. z. o spotrebnej dani z piva
181/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 311/1993 Z. z. o spotrebnej dani z liehu
182/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov
183/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív
184/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o vydaní štátnych dlhopisov Slovenskej republiky
185/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o opatrení na úseku objavov
186/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o spôsobe použitia dokladov a vedenia evidencií spojených s výrobou a obehom vína
Dátum vyhlásenia: 29. júla 1994 (čiastka 53/1994)
187/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/1992 Zb. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
188/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane hospodárskej súťaže
189/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré predpisy v oblasti zamestnanosti
190/1994 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 223/1988 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce v znení neskorších predpisov
Dátum vyhlásenia: 29. júla 1994 (čiastka 54/1994)
191/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o označovaní obcí v jazyku národnostných menšín

August 1994

Dátum vyhlásenia: 1. augusta 1994 (čiastka 55/1994)
192/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu
Dátum vyhlásenia: 5. augusta 1994 (čiastka 56/1994)
193/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o prídavkoch na deti a o príplatku k prídavkom na deti
194/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré predpisy v oblasti sociálneho zabezpečenia
195/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zvýšení dôchodkov v roku 1994 a o úprave dôchodkov priznaných v roku 1995
196/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky o domovoch mládeže
Dátum vyhlásenia: 5. augusta 1994 (čiastka 57/1994)
197/1994 Z. z.Zákon Slovenskej národnej rady o voľbách do Slovenskej národnej rady (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
Dátum vyhlásenia: 9. augusta 1994 (čiastka 58/1994)
198/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Vojenskom spravodajstve
199/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov
200/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov
201/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zdravotnom poistení železničiarov a o Železničiarskej zdravotnej poisťovni
202/1994 Z. z.Nariadenie Vlády Slovenskej republiky o platových pomeroch príslušníkov Železničnej polície Slovenskej republiky
203/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia
204/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Federálneho ministerstva financií z 15. júla 1992 č. V/20 100/1992, ktorým sa ustanovuje účtovná osnova a postupy účtovania pre podnikateľov
Dátum vyhlásenia: 11. augusta 1994 (čiastka 59/1994)
205/1994 Z. z.Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky o vyhlásení referenda
Dátum vyhlásenia: 16. augusta 1994 (čiastka 60/1994)
206/1994 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky
207/1994 Z. z.Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky
208/1994 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o nájme poľnohospodárskych a lesných nehnuteľností a o nájme poľnohospodárskeho podniku
209/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov
210/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa určuje postup a podrobnejšie podmienky pri vytváraní spoločensky účelných pracovných miest a organizovaní verejnoprospešných prác
211/1994 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk k 50. výročiu ozbrojeného protifašistického vystúpenia slovenského národa a k 50. výročiu vylodenia Spojencov v Normandii
212/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vykonávajú pre príslušníkov Železničnej polície Slovenskej republiky niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
213/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vuložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
c60-r1/1994 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby
Dátum vyhlásenia: 18. augusta 1994 (čiastka 61/1994)
214/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 272/1990 Zb. o stravovaní v zariadeniach sociálnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
215/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 111/1992 Zb. o úhrade nákladov za ubytovanie a základnú starostlivosť v domovoch-penziónoch pre dôchodcov
216/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky bánk
217/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky poisťovní
c61-r1/1994 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby
Dátum vyhlásenia: 24. augusta 1994 (čiastka 62/1994)
218/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 82/1993 Z. z. o forme, obsahu a náležitostiach colného vyhlásenia a o spôsobe vedenia colnej štatistiky v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 328/1993 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 24. augusta 1994 (čiastka 63/1994)
219/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Vysokým komisárom Organizácie Spojených národov pre utečencov týkajúcej sa právneho štatútu, imunít a výsad Úradu Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov (UNHCR) a jeho personálu v Slovenskej republike
220/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti dodatku kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
c63-r1/1994 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby
Dátum vyhlásenia: 26. augusta 1994 (čiastka 64/1994)
221/1994 Z. z.Zákon o preukazovaní pôvodu finančných prostriedkov pri privatizácii
222/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o spôsobe zisťovania príjmu na nárok na prídavky na deti
223/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o dodávkach tovarov a poskytovaní služieb v roku 1994
224/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu o podmienkach a rozsahu nárokov na náhradu výdavkov poskytovaných príslušníkom Policajného zboru a vojakom z povolania vojsk Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s výkonom služby
225/1994 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa určujú podmienky pre niektoré obchody s devízovými hodnotami vykonávanými bankami
Dátum vyhlásenia: 27. augusta 1994 (čiastka 65/1994)
226/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o používaní a ochrane olympijskej symboliky a o Slovenskom olympijskom výbore
227/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o podmienkach bezvízových ciest občanov oboch štátov
228/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo 16. decembra 1991 č. RL–714/2–91, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky v znení výnosu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 18. marca 1993 č. VS–90–5/93
Dátum vyhlásenia: 31. augusta 1994 (čiastka 66/1994)
229/1994 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o miere vyučovacej povinnosti učiteľov a povinnosti výchovnej práce ostatných pedagogických zamestnancov

September 1994

Dátum vyhlásenia: 5. septembra 1994 (čiastka 67/1994)
230/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov
231/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov
232/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje postup účtovania tvorby a použitia sociálneho fondu pre politické strany, hnutia, občianske združenia a iné nezárobkové organizácie podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
233/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje postup účtovania tvorby a použitia sociálneho fondu pre podnikateľov podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
Dátum vyhlásenia: 8. septembra 1994 (čiastka 68/1994)
234/1994 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o použití prostriedkov osobitného príjmového účtu štátneho rozpočtu
235/1994 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 134/1994 Z. z. o vydávaní a použití investičných kupónov
236/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje postup účtovania tvorby a použitia sociálneho fondu pre rozpočtové a príspevkové organizácie a obce podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
237/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú postupy účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva pre fyzické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú alebo inú zárobkovú činnosť, pokiaľ preukazujú na daňové účely výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov
238/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
c68-r1/1994 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb
Dátum vyhlásenia: 13. septembra 1994 (čiastka 69/1994)
239/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o obmedzení výdavkov politických strán a hnutí na propagáciu pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky
240/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní
241/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o meste Martin ako centre národnej kultúry Slovákov
242/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 193/1992 Zb. o Štátnom fonde zdravia
243/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republi č. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani uhľovodíkových palív a mazív v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1994 Z. z.
244/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
245/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
246/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 88/1994 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 16. septembra 1994 (čiastka 70/1994)
247/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný poriadok
Dátum vyhlásenia: 17. septembra 1994 (čiastka 71/1994)
248/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon a zákon o priestupkoch
Dátum vyhlásenia: 17. septembra 1994 (čiastka 72/1994)
249/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o boji proti legalizácii príjmov z najzávažnejších, najmä organizovaných foriem trestnej činnosti a o zmenách niektorých ďalších zákonov
Dátum vyhlásenia: 19. septembra 1994 (čiastka 73/1994)
250/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii
251/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore
252/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
253/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
254/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Štátnom fonde likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi
Dátum vyhlásenia: 24. septembra 1994 (čiastka 74/1994)
255/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o poľnej stráži
256/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce
257/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 110/1972 Zb. o plemenitbe hospodárskych zvierat
258/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 118/1987 Zb. o veterinárnej ochrane štátneho územia
259/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o ukončení platnosti Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Bulharskou ľudovou republikou o úprave dvojakého štátneho občianstva
260/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva sadzobník spoločenskej hodnoty poľovnej zveri
261/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa pre poisťovne ustanovuje postup účtovania tvorby a použitia sociálneho fondu podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
262/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa pre banky ustanovuje postup účtovania tvorby a použitia sociálneho fondu podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
Dátum vyhlásenia: 30. septembra 1994 (čiastka 75/1994)
263/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 3/1993 Z. z. o zriadení Armády Slovenskej republiky
264/1994 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 519/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 94/1993 Z. z.
265/1994 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 519/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky
266/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa určujú orgány oprávnené vydávať osvedčenia na preukázanie skutočností potrebných na započítanie doby zamestnania v osobitných prípadoch
267/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva vnú č. 99/1989 Zb. o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách (pravidlá cestnej premávky) v znení neskorších predpisov
268/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Chorvátsko o zrušení vízovej povinnosti
269/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vzájomnom zrušení vízovej povinnosti
270/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Lotyšskej republiky o zrušení vízovej povinnosti
271/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uskutočnení notifikácie sukcesie Slovenskej republiky do Dohovoru o zjednotení niektorých pravidiel o medzinárodnej leteckej preprave vykonávanej inou osobou ako zmluvným dopravcom, dopĺňajúceho Varšavský dohovor

Október 1994

Dátum vyhlásenia: 7. októbra 1994 (čiastka 76/1994)
272/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane zdravia ľudí
273/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní
274/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Sociálnej poisťovni
275/1994 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o zásadách platobného styku medzi bankami
276/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu o stredných odborných školách Policajného zboru
Dátum vyhlásenia: 11. októbra 1994 (čiastka 77/1994)
277/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zdravotnej starostlivosti
Dátum vyhlásenia: 13. októbra 1994 (čiastka 78/1994)
278/1994 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 19/1993 Z. z. o základných sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu
279/1994 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch a nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky
280/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky o súkromných školách
281/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 41/1984 Zb. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách
c78-r1/1994 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb
Dátum vyhlásenia: 20. októbra 1994 (čiastka 79/1994)
282/1994 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o používaní učebníc a učebných textov
283/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 285/1992 Zb. o vykonávaní pracovnej rehabilitácie občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou
284/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania služieb v domovoch pre matky s deťmi
285/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí dodatku k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o zrušení vízovej povinnosti
286/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
c79-r1/1994 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb vo vyhláške č. 58/1993 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 21. októbra 1994 (čiastka 80/1994)
287/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane prírody a krajiny
Dátum vyhlásenia: 27. októbra 1994 (čiastka 81/1994)
288/1994 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vyhlásení národných kultúrnych pamiatok
289/1994 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vyhlásení národnej kultúrnej pamiatky v Ružomberku
290/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o sociálnom zabezpečení
291/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky o centrách voľného času
292/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o zriadení a činnosti kultúrnych stredísk
293/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
c81-r1/1994 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb v opatrení č. 329/1993 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 28. októbra 1994 (čiastka 82/1994)
294/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o financovaní civilnej ochrany z prostriedkov štátneho rozpočtu
295/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky o škole v prírode
c82-r1/1994 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 165/1994 Z. z.

November 1994

Dátum vyhlásenia: 4. novembra 1994 (čiastka 83/1994)
296/1994 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky
297/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o stavebnotechnických požiadavkách na stavby a o technických podmienkach zariadení vzhľadom na požiadavky civilnej ochrany
c83-r1/1994 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb vo vyhláške č. 192/1994 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 9. novembra 1994 (čiastka 84/1994)
298/1994 Z. z.Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
299/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
300/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
301/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
Dátum vyhlásenia: 11. novembra 1994 (čiastka 85/1994)
302/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách
303/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o označovaní spotrebiteľského balenia liehu, liehovín a destilátov kontrolnou páskou
304/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania služieb v ústavoch sociálnej starostlivosti, o úhrade za služby a o vreckovom
305/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 30. mája 1994 č. 1/1994 o poskytovaní neinvestičných dotácií zo štátneho rozpočtu štátnym podnikom v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
Dátum vyhlásenia: 15. novembra 1994 (čiastka 86/1994)
306/1994 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 25. augusta 1994 vo veci vyslovenia nesúladu § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/1992 Zb. o civilnej službe s ústavou Slovenskej republiky
307/1994 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 21. septembra 1994 vo veci vyslovenia nesúladu všeobecne záväzného nariadenia obce Hniezdne s Ústavou Slovenskej republiky a so zákonmi
308/1994 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 21. septembra 1994 vo veci vyslovenia nesúladu všeobecne záväzného nariadenia obce Hradisko s Ústavou Slovenskej republiky a so zákonmi
309/1994 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 21. septembra 1994 vo veci vyslovenia nesúladu všeobecne záväzného nariadenia obce Jakubany s Ústavou Slovenskej republiky a so zákonmi
310/1994 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 21. septembra 1994 vo veci vyslovenia nesúladu všeobecne záväzného nariadenia obce Kolačkov s Ústavou Slovenskej republiky a so zákonmi
311/1994 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 21. septembra 1994 vo veci vyslovenia nesúladu všeobecne záväzného nariadenia obce Lomnička s Ústavou Slovenskej republiky a so zákonmi
312/1994 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 21. septembra 1994 vo veci vyslovenia nesúladu všeobecne záväzného nariadenia obce Ľubica s Ústavou Slovenskej republiky a so zákonmi
313/1994 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 21. septembra 1994 vo veci vyslovenia nesúladu všeobecne záväzného nariadenia obce Nová Ľubovňa s Ústavou Slovenskej republiky a so zákonmi
314/1994 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 19. októbra 1994 vo veci vyslovenia nesúladu § 4 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z. o zriadení Národnej poisťovne a o financovaní zdravotného poistenia, nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia s Ústavou Slovenskej republiky
315/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o financovaní hospodárskej mobilizácie
316/1994 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb náhrad stravného
Dátum vyhlásenia: 25. novembra 1994 (čiastka 87/1994)
317/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vzájomnom zamestnávaní občanov
318/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o sociálnom zabezpečení
319/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o zriadení Komisie J. Williama Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v Slovenskej republike
320/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o vzájomnom porozumení
321/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vypovedaní Dohovoru medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zjednotenej arabskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva
322/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Ruskej federácie o spolupráci v oblasti kultúry
323/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry a tlače Bieloruskej republiky o spolupráci v oblasti kultúry
324/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry a umenia Poľskej republiky o spolupráci na roky 1994–1995
325/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Českej republiky o spolupráci
326/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Memoranda o spolupráci medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Rumunska na roky 1994–1995
327/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Plánu spolupráce medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Ukrajiny na roky 1994–1995
328/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Plánu spolupráce medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Čínskej ľudovej republiky v oblasti kultúry na roky 1994–1995
329/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Programu spolupráce medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry a školstva Maďarskej republiky na roky 1994–1996
330/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje účtovný výkaz pre politické strany, hnutia, občianske združenia a iné nezárobkové organizácie

December 1994

Dátum vyhlásenia: 1. decembra 1994 (čiastka 88/1994)
331/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Spolkovou vládou Rakúskej republiky o spolupráci v oblasti priestorového usporiadania, priestorového plánovania a regionálnej politiky
332/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied
333/1994 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje úprava Programu štátnych štatistických zisťovaní pre potreby Slovenskej republiky na rok 1994
334/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 19. augusta 1994 č. 65/396/1994, ktorým sa ustanovujú postupy účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva pre fyzické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú alebo inú zárobkovú činnosť, pokiaľ preukazujú na daňové účely výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov
335/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Federálneho ministerstva financií z 29. decembra 1992 č. V/1–31 388/1992, ktorým sa ustanovuje usporiadanie položiek súvahy a výkazu ziskov a strát a ich obsahové vymedzenie pre podnikateľov
336/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. novembra 1993 č. 65/277/1993, ktorým sa ustanovuje obsah prílohy tvoriacej súčasť účtovnej závierky podnikateľov
337/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa účtová osnova a postupy účtovania pre banky a dopĺňa sa obsahové vymedzenie účtovnej závierky pre banky na účtovné obdobie roka 1994
338/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa dopĺňa účtová osnova a postupy účtovania pre poisťovne a usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek účtovnej závierky poisťovní
Dátum vyhlásenia: 12. decembra 1994 (čiastka 89/1994)
339/1994 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
340/1994 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 234/1994 Z. z. o použití prostriedkov osobitného príjmového účtu štátneho rozpočtu
341/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
c89-r1/1994 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb v oznámeniach Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 132/1993 Z. z., č. 133/1993 Z. z. a č. 199/1993 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 21. decembra 1994 (čiastka 90/1994)
342/1994 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných zlatých mincí v hodnote 5 000 Sk k 1 100. výročiu úmrtia panovníka Veľkomoravskej ríše Svätopluka
343/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o výmene niektorých predmetov kultúrneho dedičstva
344/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Českej republiky o rozdelení pohľadávky Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky za plynárenské integračné akcie a postupe financovania dostavby od roku 1993
345/1994 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa určujú emisné podmienky štátnych dlhopisov vydaných podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1994 Z. z. o vydaní štátnych dlhopisov Slovenskej republiky
346/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre banky
347/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek účtovnej závierky bánk a minimálny rozsah údajov z nej určených na zverejnenie
348/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa účtová osnova a postupy účtovania pre podnikateľov pre Fond národného majetku Slovenskej republiky
Dátum vyhlásenia: 22. decembra 1994 (čiastka 91/1994)
349/1994 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potreby Slovenskej republiky na rok 1995
Dátum vyhlásenia: 23. decembra 1994 (čiastka 92/1994)
350/1994 Z. z.Zákon o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
351/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky o školských strediskách záujmovej činnosti
352/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky o školských výpočtových strediskách
353/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky o predškolských zariadeniach
Dátum vyhlásenia: 29. decembra 1994 (čiastka 93/1994)
354/1994 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 6. októbra 1994 vo veci vyslovenia nesúladu vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 221/1993 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrad poisťovne za poskytnutú zdravotnícku starostlivosť zmluvným zdravotníckym zariadeniam s Ústavou Slovenskej republiky a s ústavným zákonom č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd
355/1994 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 18. októbra 1994 vo veci vyslovenia nesúladu všeobecne záväzného nariadenia obce Ihľany s Ústavou Slovenskej republiky a so všeobecne záväznými právnymi predpismi
356/1994 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 18. októbra 1994 vo veci vyslovenia nesúladu všeobecne záväzného nariadenia obce Tvarožná s Ústavou Slovenskej republiky a so všeobecne záväznými právnymi predpismi
357/1994 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 18. októbra 1994 vo veci vyslovenia nesúladu všeobecne záväzného nariadenia obce Vrbov s Ústavou Slovenskej republiky a so všeobecne záväznými právnymi predpismi
358/1994 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 18. októbra 1994 vo veci vyslovenia nesúladu všeobecne záväzného nariadenia obce Žakovce s Ústavou Slovenskej republiky a so všeobecne záväznými právnymi predpismi
359/1994 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 15. novembra 1994 vo veci vyslovenia nesúladu všeobecne záväzného nariadenia obce Jurské s Ústavou Slovenskej republiky a so všeobecne záväznými právnymi predpismi
360/1994 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 15. novembra 1994 vo veci vyslovenia nesúladu všeobecne záväzného nariadenia mesta Levoča s Ústavou Slovenskej republiky a so všeobecne záväznými právnymi predpismi
361/1994 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 15. novembra 1994 vo veci vyslovenia nesúladu všeobecne záväzného nariadenia obce Torysky s Ústavou Slovenskej republiky a so všeobecne záväznými právnymi predpismi
362/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o majetkovom vysporiadaní a ďalšom zabezpečení sústavy Tranzitného plynovodu
363/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní neinvestičnej dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu straty z výkonov vo verejnom záujme v železničnej doprave
c93-r1/1994 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb vo vyhláške Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 304/1994 Z. z.
Dátum vyhlásenia: 30. decembra 1994 (čiastka 94/1994)
364/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994 a o zmenách niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
365/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov
366/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z. o Fonde zamestnanosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
367/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov a zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
368/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
369/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
370/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zrušení rozhodnutí vlády Slovenskej republiky o privatizácii podnikov, časti majetku podnikov a majetkových účastí štátu priamym predajom
371/1994 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva colný sadzobník
372/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 423/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších predpisov
373/1994 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska
Dátum vyhlásenia: 31. decembra 1994 (čiastka 95/1994)
374/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o niektorých opatreniach na zabezpečenie hospodárenia Slovenskej republiky v roku 1995 a o zmene a doplnení niektorých zákonov