Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovChronologický register ► Ročník 1992

Ročník 1992

Legislatívna knižnica

Zbierka zákonov

Január 1992

Február 1992

Január 1992

Február 1992

Marec 1992

Február 1992

Marec 1992

Apríl 1992

Máj 1992

Jún 1992

Máj 1992

Jún 1992

Júl 1992

Jún 1992

Júl 1992

Jún 1992

Júl 1992

August 1992

Júl 1992

August 1992

September 1992

Október 1992

November 1992

Október 1992

November 1992

December 1992

Január 1992Február 1992Január 1992Február 1992Marec 1992Február 1992Marec 1992Apríl 1992Máj 1992Jún 1992Máj 1992Jún 1992Júl 1992Jún 1992Júl 1992Jún 1992Júl 1992August 1992Júl 1992August 1992September 1992Október 1992November 1992Október 1992November 1992December 1992

Január 1992

Dátum vyhlásenia: 16. januára 1992 (čiastka 1/1992)
1/1992 Zb.Zákon o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku
2/1992 Zb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění vyhláška č. 347/1991 Sb., o zabezpečení pracovníků organizací, kteří pracují po kratší pracovní dobu pro přechodné odbytové a finanční potíže
3/1992 Zb.Vyhláška Slovenského geologického úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Slovenského geologického úradu č. 86/1988 Zb. o postupe pri vyhľadávaní a prieskume výhradných ložísk z hľadiska ochrany a racionálneho využitia nerastného bohatstva a o oznamovaní výskytu ložiska vyhradeného nerastu, jeho odmieňaní a o úhrade nákladov
4/1992 Zb.Vyhláška Slovenského geologického úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Slovenského geologického úradu č. 97/1988 Zb. o správe výhradných ložísk a o evidencii a odpisoch ich zásob
5/1992 Zb.Vyhláška Slovenského geologického úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Slovenského geologického úradu č. 9/1989 Zb. o registrácii geologických prác, o odovzdávaní a sprístupňovaní ich výsledkov, o zisťovaní starých banských diel a vedení ich registra
6/1992 Zb.Vyhláška Slovenského geologického úradu o klasifikácii a výpočte zásob výhradných ložísk
Dátum vyhlásenia: 16. januára 1992 (čiastka 2/1992)
7/1992 Zb.Ústavný zákon Slovenskej národnej rady o ústavnom súde Slovenskej republiky
8/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o organizácii ústavného súdu Slovenskej republiky a o konaní pred ním
9/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o obchodných a priemyselných komorách
10/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o súkromných veterinárnych lekároch a o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky
11/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o organizácii veterinárnej starostlivosti Slovenskej republiky
12/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministersta zahraničných vecí o dojednaní Dojednania medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Juhoafrickej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov
c2-p1/1992 Zb.Uznesenie Predsedníctve Slovenskej národnej rady k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
Dátum vyhlásenia: 16. januára 1992 (čiastka 3/1992)
13/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej lekárskej komore, Slovenskej komore zubných lekárov a Slovenskej lekárnickej komore
14/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej komore stredných zdravotníckych pracovníkov a o Slovenskej komore zubných technikov
15/1992 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 60/1964 Zb. o úhrade za užívanie bytu a za služby spojené s užívaním bytu v znení neskorších predpisov
16/1992 Zb.Vyhláška Slovenského banského úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Slovenského banského úradu č. 89/1988 Zb. o racionálnom využívaní výhradných ložísk, o povoľovaní a ohlasovaní banskej činnosti a ohlasovaní činnosti vykonávanej banským spôsobom
Dátum vyhlásenia: 16. januára 1992 (čiastka 4/1992)
17/1992 Zb.Zákon o životnom prostredí
18/1992 Zb.Zákon o civilnej službe
19/1992 Zb.Zákon České národní rady o některých opatřeních týkajících se působnosti ministerstev České republiky
20/1992 Zb.Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví způsob výpočtu výše náhrad za živý a mrtvý inventář a zásoby
Dátum vyhlásenia: 20. januára 1992 (čiastka 5/1992)
21/1992 Zb.Zákon o bankách
22/1992 Zb.Zákon o Štátnej banke česko-slovenskej
23/1992 Zb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění zákona České národní rady č. 49/1982 Sb. a zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., a zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů
24/1992 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 58/1991 Zb. o vymedzení obsahu mzdových prostriedkov
Dátum vyhlásenia: 23. januára 1992 (čiastka 6/1992)
25/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve
26/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o zmene názvu Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene
27/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej komore vysokoškolsky vzdelaných zdravotníckych pracovníkov
28/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 133/1990 Zb., zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 246/1990 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 268/1991 Zb.
29/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a o Fonde národného majetku Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 501/1991 Zb.
30/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore
31/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
32/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej obchodnej inšpekcii (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
33/1992 Zb.Nařízení vlády české republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění nařízení vlády České republiky č. 182/1990 Sb.
34/1992 Zb.Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o hospodářské činnosti předškolních zařízení, škol a školských zařízení
35/1992 Zb.Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o mateřských školách
36/1992 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 407/1991 Zb. o zabezpečení pracovníkov organizácií, ktorí pracujú po kratší ako určený týždenný pracovný čas z dôvodov prechodných odbytových a finančných ťažkostí organizácií
c6-r1/1992 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chyby
Dátum vyhlásenia: 20. januára 1992 (čiastka 7/1992)
37/1992 Zb.Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy
Dátum vyhlásenia: 27. januára 1992 (čiastka 8/1992)
38/1992 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vyrovnávacích dávkach pri dovoze
39/1992 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o oslobodení vybraných druhov tovaru od dovozného cla
40/1992 Zb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, kterou se mění směrnice ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 9/1985 Věstníku ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o organizačním zajištění transfúzí krve, krevních přípravků a kostní dřeně, ve znění výnosu č. 1/1989 ústředního věstníku České socialistické republiky
41/1992 Zb.Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se vymezují oblasti vyžadující zvláštní ochranu ovzduší a stanoví zásady vytváření a provozu smogových regulačních systémů a některá další opatření k ochraně ovzduší
c8-r1/1992 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chýb
Dátum vyhlásenia: 28. januára 1992 (čiastka 9/1992)
42/1992 Zb.Zákon o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách
43/1992 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o ustanovení minimálnych mzdových taríf a mzdového zvýhodnenia za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí a za prácu v noci
44/1992 Zb.Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky o náhradách za vykonávání funkce přísedícího
45/1992 Zb.Vyhláška Ministerstva kontroly Slovenskej republiky o sídlach a územnej pôsobnosti inšpektorátov Slovenskej obchodnej inšpekcie
46/1992 Zb.Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa určuje výška odmeny členom komisií pre privatizáciu národného majetku a licitátorom
c9-p1/1992 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích a do nového městského obvodu

Február 1992

Dátum vyhlásenia: 7. februára 1992 (čiastka 10/1992)
47/1992 Zb.Občiansky zákonník (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien, doplnení a úprav)

Január 1992

Dátum vyhlásenia: 31. januára 1992 (čiastka 11/1992)
48/1992 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o oslobodení niektorých druhov príjmov od dane z príjmov obyvateľstva a o daňových úľavách pre začínajúcich samostatne hospodáriacich roľníkov
49/1992 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 161/1976 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dani zo mzdy, v znení neskorších predpisov
50/1992 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vykonáva zákon č. 547/1990 Zb. a nakladaní s niektorými druhmi tovaru a technológií a o ich kontrole
51/1992 Zb.Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o platobnom styku a zúčtovaní medzi bankami
52/1992 Zb.Oznámení ministerstva zemědělství České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o zařazení zemědělských organizací do produkčních ekonomických skupin
c11-p1/1992 Zb.Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich územné obvody obvodných úradov v Slovenskej republike, vykonané okresnými úradmi v roku 1991

Február 1992

Dátum vyhlásenia: 11. februára 1992 (čiastka 12/1992)
53/1992 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o minimálnej mzde
54/1992 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o jednorazovom mimoriadnom odškodnení za ujmu na zdraví alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou Policajnému zboru Slovenskej republiky
55/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Medzinárodného dohovoru o zladení hraničných kontrol tovaru
56/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dojednania o zrušení výzovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Thajského kráľovstva
Dátum vyhlásenia: 14. februára 1992 (čiastka 13/1992)
57/1992 Zb.Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania a používania prostriedkov Štátneho fondu zveľaďovania lesa Slovenskej republiky
58/1992 Zb.Oznámení ministerstva zemědělství České republiky o vydání výnosu, kterým se stanoví podrobnosti o lesnických stejnokrojích
c13-r1/1992 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chýb
Dátum vyhlásenia: 28. februára 1992 (čiastka 14/1992)
59/1992 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 47/1990 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 208/1990 Zb.
60/1992 Zb.Zákon o voľbách do Federálneho zhromaždenia (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
61/1992 Zb.Zákon České národní rady o Nejvyšším kontrolním úřadě České republiky
Dátum vyhlásenia: 20. februára 1992 (čiastka 15/1992)
62/1992 Zb.Zákon České národní rady o poplatcích za uložení odpadů
63/1992 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o Obchodnom vestníku
64/1992 Zb.Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o domovech mládeže
65/1992 Zb.Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 30/1991 Sb., o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních školách
c15-p1/1992 Zb.Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
c15-p2/1992 Zb.Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
c15-r1/1992 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chýb
Dátum vyhlásenia: 28. februára 1992 (čiastka 16/1992)
66/1992 Zb.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o Spravovacom poriadku pre okresné a krajské súdy
Dátum vyhlásenia: 28. februára 1992 (čiastka 17/1992)
67/1992 Zb.Zákon o Vojenskom obrannom spravodajstve
68/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách
69/1992 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 383/1991 Zb. o vydávaní a použití investičných kupónov
c17-r1/1992 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chýb

Marec 1992

Dátum vyhlásenia: 13. marca 1992 (čiastka 18/1992)
70/1992 Zb.Občiansky súdny poriadok (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
Dátum vyhlásenia: 17. marca 1992 (čiastka 19/1992)
71/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov
72/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch
73/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o audítoroch a Slovenskej komore audítorov
74/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa ustanovujú niektoré ďalšie podmienky na výkon funkcií v Policajnom zbore Slovenskej republiky a v Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky
75/1992 Zb.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o náhradách za vykonávanie funkcie prísediaceho
76/1992 Zb.Vyhláška Slovenskej komisie pre životné prostredie o programoch odpadového hospodárstva
c19-r1/1992 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chyby
Dátum vyhlásenia: 10. marca 1992 (čiastka 20/1992)
77/1992 Zb.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov a zákon č. 100/1970 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov
78/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov
79/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky
80/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky, štátnej správe súdov, vybavovaní sťažností a o voľbách prísediacich (zákon o štátnej správe súdov)
81/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Česko-slovenskej tlačovej kancelárii Slovenskej republiky
Dátum vyhlásenia: 20. marca 1992 (čiastka 21/1992)
82/1992 Zb.Nařízení vlády České republiky, kterým se určují další pověřené obecní úřady
83/1992 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 232/1990 Zb.
84/1992 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 122/1979 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej doprave a vnútroštátnom zasielateľstve
85/1992 Zb.Vyhláška ministerstva vnitra České republiky, kterou se pro střední školy ministerstva vnitra České republiky provádějí některá ustanovení zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb. a zákona č. 522/1990 Sb.
Dátum vyhlásenia: 24. marca 1992 (čiastka 22/1992)
86/1992 Zb.Zákon o péči o zdraví lidu (úplné znění s působnosti pro Českou republiku, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
87/1992 Zb.Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o školních družinách a školních klubech
88/1992 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o zmene vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 423/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
89/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Zmluvy medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a ziskov z majetku
90/1992 Zb.Oznámenie Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o postupe organizácií lesného hospodárstva a Správy Tatranského národného parku pri užívaní lesnej pôdy, lesných porastov a ostatného majetku vo vlastníctve iných subjektov ako česko-slovenského štátu
91/1992 Zb.Oznámenie Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o postupe organizácií lesného hospodárstva a Správy Tatranského národného parku pri vydávaní lesných pozemkov, lesných porastov a ostatných zariadení slúžiacich lesnému hospodárstvu a ďalšieho majetku bývalých urbarialistov, komposesorátov a podobných útvarov

Február 1992

Dátum vyhlásenia: 28. februára 1992 (čiastka 23/1992)
92/1992 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby
93/1992 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku
94/1992 Zb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady, ve znění zákonů České národní rady č. 221/1990 Sb. a č. 435/1991 Sb.
95/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom fonde kultúry Pro Slovakia (úplné znenie, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady z 5. novembra 1991 č. 495/1991 Zb.)

Marec 1992

Dátum vyhlásenia: 24. marca 1992 (čiastka 24/1992)
96/1992 Zb.Zákon o starostlivosti o zdravie ľudu (úplné znenie, s pôsobnosťou pre Slovenskú republiku, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
97/1992 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa upravujú niektoré otázky náhrad podľa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku
98/1992 Zb.Vyhláška ministerstva financí České republiky o způsobu úhrady nákladů pozemkových úprav státem
99/1992 Zb.Vyhláška Českého báňského úřadu o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech
100/1992 Zb.Oznámení Ministerstva obchodu a cestovního ruchu České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňuje výnos, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do II. pracovní kategorie
101/1992 Zb.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa úprava, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracvonej kategórie
c24-p1/1992 Zb.Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike, vykonané vládou Slovenskej republiky do 31. januára 1992
c24-p2/1992 Zb.Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich územný obvod obvodných úradov, vykonané v Slovenskej republike do 31. januára 1992
c24-p3/1992 Zb.Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej, ktorým sa určuje minimálna výška likvidných prostriedkov
Dátum vyhlásenia: 5. marca 1992 (čiastka 25/1992)
102/1992 Zb.Zákon České národní rady, kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník
103/1992 Zb.Zákon České národní rady o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání
c25-p1/1992 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o vyhlásení volieb do Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
c25-p2/1992 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení voleb do České národní rady
c25-p3/1992 Zb.Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Dátum vyhlásenia: 12. marca 1992 (čiastka 26/1992)
104/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady
105/1992 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o sociálnej odkázanosti
106/1992 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o spôsobe kontroly posudzovania spôsobilosti na prácu
107/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa úprava o predpise L 2 - Pravidlá lietania
108/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa úprava o predpise L 11 - Predpis o letových prevádzkových službách
109/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa úprava o predpise L 444 - Postupy pre letové prevádzkové služby
c26-p1/1992 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení volieb do Slovenskej národnej rady
Dátum vyhlásenia: 24. marca 1992 (čiastka 27/1992)
110/1992 Zb.Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se doplňuje vyhláška č. 393/1991 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků
111/1992 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o úhrade nákladov za ubytovanie a základnú starostlivosť v domovoch-penziónoch pre dôchodcov
112/1992 Zb.Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní pamätných strieborných päťstokorunákov k 400. výročiu narodenia Jana Amosa Komenského
113/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničnch vecí o dojednaní Zmluvy medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Rakúskou republikou o vzájomnom výkone súdnych rozhodnutí v trestných veciach
c27-p1/1992 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích a do nových městských obvodů
c27-p2/1992 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích
Dátum vyhlásenia: 25. marca 1992 (čiastka 28/1992)
114/1992 Zb.Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny
115/1992 Zb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o provádění pracovní rehabilitace občanů se změněnou pracovní schopností
c28-r1/1992 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chýb
Dátum vyhlásenia: 31. marca 1992 (čiastka 29/1992)
116/1992 Zb.Zákon o zvýšení dôchodkov v roku 1992
117/1992 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 382/1990 Zb. o rodičovskom príspevku
118/1992 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1973 Zb. o pestúnskej starostlivosti v znení zákona č. 58/1984 Zb.
119/1992 Zb.Zákon o cestovných náhradách
120/1992 Zb.Zákon České národní rady o volbách do České národní rady (úplné znění, jak vyplýva z podzějších změn a doplnění)
121/1992 Zb.Vyhláška ministerstva zemědělství České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. 97/1977 Sb., o odborné správělesů a o příspěvcích za ni
122/1992 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o organizácii školského roka na základných školách a stredných školách
c29-p1/1992 Zb.Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej, ktorým sa určujú podmienky pre usmerňovanie platobnej bilancie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
c29-p2/1992 Zb.Oznámenie Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní opatrenia, ktorým ustanovuje náležitosti žiadosti o udelenie povolenia pôsobiť ako banka, ako aj minimálnu výšku základného imania, ktorá je podmienkou pre udelenie povolenia, a náležitosti žiadosti o udelenie povolenia pôsobiť ako banka pobočke zahraničnej banky, ako aj minimálnu výšku poskytnutého kapitálu, ktorá je podmienkou pre udelenie povolenia

Apríl 1992

Dátum vyhlásenia: 3. apríla 1992 (čiastka 30/1992)
123/1992 Zb.Zákon o pobyte cudzincov na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
124/1992 Zb.Zákon o Vojenskej polícii
125/1992 Zb.Zákon o zriadení Sekretariátu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe a o výsadách a imunitách tohto sekretariátu a ďalších inštitúcií Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe
126/1992 Zb.Zákon o ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o Česko-slovenskom Červenom kríži
127/1992 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 384/1990 Zb. o vymedzení pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vo veciach vnútorného poriadku a bezpečnosti
128/1992 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite
129/1992 Zb.Vyhláška ministerstva vnitra České republiky o odborných předpokladech pracovníků obecní policie a způsobu jejich ověřování
130/1992 Zb.Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní mincí po 10 Kčs s letopočtom 1992
131/1992 Zb.Oznámení ministerstva spravedlnosti České republiky o vydání výnosu o nařizovaní a odměňování pracovní pohotovosti soudců, justičních čekatelů a pracovníků odborného aparátu krajských a okresních soudů
132/1992 Zb.Oznámení ministerstva zemědělství České republiky o vydání výnosu o zařazení zemědělských organizací do produkčních ekonomických skupin
133/1992 Zb.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o financovaní rozostavanej komunálnej bytovej výstavby a výstavby technickej a občianskej vybavenosti
c30-r1/1992 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chyby
Dátum vyhlásenia: 1. apríla 1992 (čiastka 31/1992)
134/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe ochrany ovzdušia
135/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o poskytovaní sociálnych služieb právnickými a fyzickými osobami
136/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 84/1991 Zb. o daňových orgánoch
137/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o zmene názvu Vysokej školy veterinárskej v Košiciach
138/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
139/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o zriadení Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
140/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o zlúčení Pedagogickej fakulty v Nitre a Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre, o zriadení Nitrianskej univerzity a ustanovení jej názvu a sídla
c31-p1/1992 Zb.Uznesenie predsedníctva Slovenskej národnej rady k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie volieb do orgánov samosprávy obcí
c31-r1/1992 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby
Dátum vyhlásenia: 9. apríla 1992 (čiastka 32/1992)
141/1992 Zb.Zákon o zriadení vojenských súdov, ustanovení ich sídel a obvodov
142/1992 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie vydaný úpravou Federálneho ministerstva dopravy
143/1992 Zb.Zákon o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch
144/1992 Zb.Vyhláška ministerstva vnitra České republiky o úkolech obcí a okresních úřadů při zajišťování voleb do České národní rady
145/1992 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o ľudových školách jazykov, jazykových školách a o štátnych jazykových skúškach
146/1992 Zb.Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o podmienkach, za ktorých možno reprodukovať bankovky, mince, šeky, cenné papiere a platobné karty a vyrábať predmety, ktoré ich úpravou napodobňujú
147/1992 Zb.Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej, ktorou sa ustanovuje postup pri príjme zákonných peňazí a nakladanie s nimi a pri poskytovaní náhrad za necelé a poškodené bankovky a mince
148/1992 Zb.Oznámení ministerstva školství, mádeže a tělovýchovy České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výhos, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do II. pracovní kategorie
149/1992 Zb.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa upravujú podrobnosti o znaleckých komisiách
c32-p1/1992 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o určení počtu poslancov Snemovne ľudu volených na území národných republík
c32-p2/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje použitie metodiky účtovníctva pre účtovné obdobie roka 1992
c32-p3/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje postup účtovania a vykazovania zvierat v zoologických záhradách
c32-p4/1992 Zb.Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Dátum vyhlásenia: 24. apríla 1992 (čiastka 33/1992)
150/1992 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách
151/1992 Zb.Zákon o platových pomeroch sudcov Najvyššieho súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a sudcov a justičných čakateľov vojenských súdov
152/1992 Zb.Nařízení vlády České republiky o ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Františkovy Lázně
153/1992 Zb.Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 150/1984 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady a notářských poplatcích, ve znění vyhlášky ministerstva financí, cen a mezd České republiky č. 237/1990 Sb.
154/1992 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 141/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady o notárskych poplatkoch, v znení vyhlášky Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky č. 277/1990 Zb.
155/1992 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky, ktorou sa určujú podmienky oprávnenia na projektové práce v odbore pozemkových úprav
156/1992 Zb.Vyhláška Slovenskej komisie pre životné prostredie, ktorou sa dopĺňa vyhláška Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 125/1965 Zb. o ochrane voľne žijúcich živočíchov
157/1992 Zb.Oznámení ministerstva zemědělství České republiky o vydání výnosu, kterým se mění Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při těžbě, soustřeďování, odvozu a manipulaci dříví
Dátum vyhlásenia: 30. apríla 1992 (čiastka 34/1992)
158/1992 Zb.Zákon o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) - (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
Dátum vyhlásenia: 1. apríla 1992 (čiastka 35/1992)
159/1992 Zb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona České národní rady č. 575/1990 Sb.
160/1992 Zb.Zákon České národní rady o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních
161/1992 Zb.Zákon České národní rady o registraci církví a náboženských společností
162/1992 Zb.Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky při provádění zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákonů č. 458/1990 Sb., č. 528/1990 Sb. a č. 137/1991 Sb.
163/1992 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú predpoklady pre výkon funkcií v orgánoch štátnej správy pre životné prostredie, ktoré si vyžadujú osobitnú odbornú spôsobilosť
Dátum vyhlásenia: 15. apríla 1992 (čiastka 36/1992)
164/1992 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa branný zákon č. 92/1949 Zb. v znení neskorších predpisov
165/1992 Zb.Zákon České národní rady, kterým se zrušují některé právní předpisy z odvětví kultury
166/1992 Zb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona České národní rady č. 579/1991 Sb.
167/1992 Zb.Zákon České národní rady o zřízení ministerstva mezinárodních vztahů České republiky
168/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o zriadení a činnosti kultúrnych stredísk
169/1992 Zb.Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňují směrnice Českého svazu výrobních družstev, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení
170/1992 Zb.Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu o nariaďovaní a odmeňovaní pracovnej pohotovosti sudcov, justičných čakateľov a pracovníkov odborného aparátu okresných a krajských súdov
c36-p1/1992 Zb.Opatrenie Federálneho ministerstva financií, ktorým sa určuje výška stravného pri zahraničných pracovných cestách v cudzej mene
Dátum vyhlásenia: 16. apríla 1992 (čiastka 37/1992)
171/1992 Zb.Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví ukazatele přípustného stupně znečištění vod
172/1992 Zb.Vyhláška Českého báňského úřadu o dobývacích prostorech
173/1992 Zb.Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 72/1988 Sb., o výbušninách
174/1992 Zb.Vyhláška Českého báňského úřadu o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi
175/1992 Zb.Vyhláška Českého báňského úřadu o podmínkách využívání ložisek nevyhrazených nerostů
176/1992 Zb.Vyhláška Slovenskej komisie pre životné prostredie o podmienkach poskytovania a použitia prostriedkov Štátneho fondu životného prostredia Slovenskej republiky
177/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Protokolu medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Rumunska o vyporiadaní vzájomných pohľadávok a záväzkov v platobných vzťahoch existujúcich k 31. decembru 1990, spojených s prechodom na zúčtovanie vo voľne zameniteľných menách od 1. januára 1991, a Dodatok k tomuto Protokolu
178/1992 Zb.Oznámení Ministerstva kultury České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňuje výnos, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
c37-p1/1992 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady ke změně usnesení předsednictva České národní rady č. 673 ze dne 16. ledna 1992
c37-p2/1992 Zb.Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej, ktorým sa zrušujú opatrenia Štátnej banky česko-slovenskej zo 6. septembra 1991
c37-p3/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie o nákupe niektorých výrobkov samostatne hospodáriacimi roľníkmi za ceny bez dane z obratu
c37-p4/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým ustanovilo I. zmeny a doplnky Sadzobníka dane z obratu platného od 1. januára 1992
c37-r1/1992 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chyby
Dátum vyhlásenia: 30. apríla 1992 (čiastka 38/1992)
179/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o voľbách do Slovenskej národnej rady (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnkov)
180/1992 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú sídla a územná pôsobnosť inšpektorátov Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcie
181/1992 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky o krmivách
182/1992 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o zmene vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 53/1973 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o pestúnskej starostlivosti
183/1992 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 524/1991 Zb. o odmeňovaní prác vykonávaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
184/1992 Zb.Oznámení ministerstva vnitra České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňují směrnice ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterými se podrobněji upravují některé prprávní vztahy a hodnosti příslušníků Sboru požární ochrany
185/1992 Zb.Oznámení ministerstvo vnitra České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos mnisterstva vnitra a životního prostředí České socialistické republiky, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie v místním hospodářství
c38-r1/1992 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chyby

Máj 1992

Dátum vyhlásenia: 5. mája 1992 (čiastka 39/1992)
186/1992 Zb.Zákon České národní rady o služebním poměru příslušníků Policie České republiky
187/1992 Zb.Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 354/1991 Sb., o středních školách
Dátum vyhlásenia: 13. mája 1992 (čiastka 40/1992)
188/1992 Zb.Ústavný zákon Slovenskej národnej rady o volebnom období Slovenskej národnej rady a o konaní vo volebných veciach
189/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami
190/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o príspevku politickým stranám a politickým hnutiam zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
191/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o zriadení Trnavskej univerzity so sídlom v Trnave
192/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o registrácii cirkví a náboženských spoločností
193/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Štátnom fonde zdravia
194/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti
195/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o niektorých zmenách v sociálnom zabezpečení
196/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 581/1991 Zb. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1992
197/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 25/1992 Zb.
198/1992 Zb.Oznámení ministerstva průmyslu České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňuje výnos federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
199/1992 Zb.Oznámení ministerstva průmyslu České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva všeobecného strojírenství, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
200/1992 Zb.Oznámení ministerstva průmyslu České republiky o výdání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
201/1992 Zb.Oznámení ministerstva průmyslu České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňuje výnos ministerstv průmyslu České socialistické republiky, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
202/1992 Zb.Oznámení ministerstva průmyslu České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňuje výnos ministerstva stavebnictví České socialistické repuliky, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
203/1992 Zb.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopľňa úprava Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie
204/1992 Zb.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa úprava Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie
c40-p1/1992 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev vobcích
c40-p2/1992 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady ke změně usnesení předsednictva České národní rady č. 825 ze dne 20. března 1992
c40-r1/1992 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chýb
Dátum vyhlásenia: 15. mája 1992 (čiastka 41/1992)
205/1992 Zb.Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii v znení neskorších predpisov
206/1992 Zb.Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii v znení neskorších predpisov
207/1992 Zb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení
208/1992 Zb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení
209/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a Protokolov na tento Dohovor nadväzujúcich
210/1992 Zb.Oznámenie o vydaní výnosu o obvodných prokuratúrach na územi mesta Košíce
Dátum vyhlásenia: 22. mája 1992 (čiastka 42/1992)
211/1992 Zb.Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii v znení neskorších ústavných zákonov
212/1992 Zb.Zákon o sústave daní
213/1992 Zb.Zákon o spotrebných daniach
214/1992 Zb.Zákon o burze cenných papierov
Dátum vyhlásenia: 22. mája 1992 (čiastka 43/1992)
215/1992 Zb.Zákon o veterinárnej starostlivosti (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
216/1992 Zb.Nařízení vlády České republiky, kterým se vydává Zdravotní řád a provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění
c43-p1/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje postup v účtovníctve na základe schváleného privatizačného projektu v prvej vlne privatizácie
c43-p2/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje postup v účtovníctve a pri inventarizácii hospodárskych prostriedkov pri uplatnení zákona o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v poľnohospodárskych družstvách
c43-p3/1992 Zb.Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
Dátum vyhlásenia: 22. mája 1992 (čiastka 44/1992)
217/1992 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa colný zákon č. 44/1974 Zb. v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 287/1991 Zb.)
218/1992 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší)
219/1992 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o postupe pri obstarávaní štátnej výstavby
220/1992 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti pracovníkov obecnej polície
221/1992 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 145/1991 Zb. o usmerňovaní mzdových prostriedkov rozpočtových a príspevkových organizácií v znení vyhlášok Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 274/1991 Zb., č. 359/1991 Zb., č. 470/1991 Zb. a č. 532/1991 Zb.
Dátum vyhlásenia: 22. mája 1992 (čiastka 45/1992)
222/1992 Zb.Zákon o dani z pridanej hodnoty
Dátum vyhlásenia: 21. mája 1992 (čiastka 46/1992)
223/1992 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa vykonáva zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch
224/1992 Zb.Oznámení ministerstva spravedlnosti České republiky o vydání výnosu, kterým se zrušuje výnos o paušálních odměnách a náhradách za znalecké posudky o ceně staveb, pozemků, trvalých porostů a úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků
225/1992 Zb.Oznámení ministerstva zemědělství České republiky o vydání výnosu o zařazení územně technických jednotek (katastrálních území) do produkčních ekonomických skupin
c46-p1/1992 Zb.Opatření ministerstva financí České republiky o osvobození Československé obce sokolské a ostatních znovu vzniklých dobrovolných tělovýchovných organizací od notářských, soudních a správních poplatků
c46-p2/1992 Zb.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vymedzení oprávnenia orgánov štátnej správy súdov na povoľovanie úľav zo súdnych poplatkov
c46-p3/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje postup v účtovníctve a pri inventarizácii hospodárskych prostriedkov pri uplatnení zákona o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v spotrebných družstvách
c46-p4/1992 Zb.Oznámenie Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní opatrenia o kapitálovej primeranosti bánk a opatrenia o pravidlách likvidity bánk
Dátum vyhlásenia: 13. mája 1992 (čiastka 47/1992)
226/1992 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov
227/1992 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní osobitného príplatku za prácu v sťažených a zdraviu škodlivých pracovných podmienkach
Dátum vyhlásenia: 29. mája 1992 (čiastka 48/1992)
228/1992 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa devízový zákon č. 528/1990 Zb.
229/1992 Zb.Zákon o komoditných burzách
230/1992 Zb.Zákon o Federálnej železničnej polícii
231/1992 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce a zákon o zamestnanosti
232/1992 Zb.Zákon o policajných vysokých školách a o zriadení Policajnej akadémie
233/1992 Zb.Zákon o použití prebytku štátneho rozpočtu federácie za rok 1991
c48-r1/1992 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby
Dátum vyhlásenia: 29. mája 1992 (čiastka 49/1992)
234/1992 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 94/1963 Zb. o rodine, v znení zákona č. 132/1982 Zb.
235/1992 Zb.Zákon o zrušení pracovných kategórií a o niektorých ďalších zmenách v sociálnom zabezpečení
236/1992 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/1991 Zb. o rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia a zákon č. 135/1991 Zb. o Kancelárii prezidenta Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
237/1992 Zb.Ústavní zákon České národní rady o volebním období České národní rady
238/1992 Zb.Zákon České národní rady o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu
239/1992 Zb.Zákon České národní rady o Státním fondu kultury České republiky
240/1992 Zb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci
241/1992 Zb.Zákon České národní rady o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie
242/1992 Zb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících
243/1992 Zb.Zákon České národní rady, kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., u úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb.
244/1992 Zb.Zákon České národní rady o posuzování vlivů na životní prostředí
c49-p1/1992 Zb.Uznesenie Slovenskej národnej rady k návrhu na vyhlásenie obce Spišské Vlachy za mesto
c49-p2/1992 Zb.Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Dátum vyhlásenia: 29. mája 1992 (čiastka 50/1992)
245/1992 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 334/1991 Zb. o služobnom pomere policajtov zaradených vo Federálnom policajnom zbore a v Zbore hradnej polície v znení neskorších predpisov
246/1992 Zb.Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání
247/1992 Zb.Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se vydává Řád výkonu trestu odnětí svobody v nápravně výchovných ústavech České republiky
Dátum vyhlásenia: 29. mája 1992 (čiastka 51/1992)
248/1992 Zb.Zákon o investičných spoločnostiach a investičných fondoch
c51-p1/1992 Zb.Organizačný a rokovací poriadok Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Jún 1992

Dátum vyhlásenia: 10. júna 1992 (čiastka 52/1992)
249/1992 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch
250/1992 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky
Dátum vyhlásenia: 12. júna 1992 (čiastka 53/1992)
251/1992 Zb.Nařízení vlády České republiky o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací
252/1992 Zb.Nařízení vlády České republiky o podmínkách pro poskytování a výši zvláštního příplatku za vykonávání činností ve ztížených a zdraví škodlivých pracovních podmínkách
Dátum vyhlásenia: 12. júna 1992 (čiastka 54/1992)
253/1992 Zb.Nařízení vlády České republiky o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí
254/1992 Zb.Nařízení vlády České republiky o platových poměrech prokurátorů, vyšetřovatelů prokuratury a právních čekatelů prokuratury
255/1992 Zb.Nařízení vlády České republiky o platových poměrech příslušníků Sboru požární ochrany České republiky
Dátum vyhlásenia: 1. júna 1992 (čiastka 55/1992)
256/1992 Zb.Zákon o ochrane osobných údajov v informačných systémoch
257/1992 Zb.Zákon o súdnych poplatkoch za konanie na Najvyššom súde Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a na vojenských súdoch
258/1992 Zb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
259/1992 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení, v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 145/1990 Zb., vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 273/1990 Zb., vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 319/1990 Zb., vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 353/1990 Zb. a vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 590/1990 Zb.
260/1992 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o regulačnom odvode za prekročenie mzdových a ostatných osobných nákladov v roku 1992
261/1992 Zb.Nařízení vlády České republiky, kterým se mění nařízení vlády České republiky č. 520/1990 Sb., o odměnách členům zastupitelstev v obcích, ve znění nařízení vlády České republiky č. 221/1991 Sb.
Dátum vyhlásenia: 10. júna 1992 (čiastka 56/1992)
262/1992 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 103/1990 Zb.
263/1992 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok
264/1992 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník, zrušuje zákon o štátnom notárstve a o konaní pred štátnym notárstvom (notársky poriadok) a menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony
265/1992 Zb.Zákon o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam
266/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o katastri nehnuteľností v Slovenskej republike
267/1992 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách
268/1992 Zb.Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 50. výročiu vyhladenia Lidíc a Ležákov
269/1992 Zb.Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 175. výročiu založenia Moravského zemského múzea v Brne
c56-p1/1992 Zb.Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivních smluv

Máj 1992

Dátum vyhlásenia: 29. mája 1992 (čiastka 57/1992)
270/1992 Zb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění zákona České národní rady č. 146/1971 Sb., zákona České národní rady č. 96/1977 Sb. a zákona České národní rady č. 143/1991 Sb.
271/1992 Zb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů
272/1992 Zb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění zákona České národní rady č. 64/1991 Sb.
273/1992 Zb.Nařízení vlády České republiky o hmotném a finančním zabezpečení cizinců při studiu na středních zdravotnických školách a při dalším vzdělávání v institutech a zdravotnických zařízeních v působnosti ministerstva zdravotnictví České republiky
274/1992 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky o výške odmeny a spôsobe úhrady odmeny a náhrady mzdy a platov členov volebných komisií
275/1992 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva kontroly o odbornej spôsobilosti pracovníkov poverených vykonávaním kontrolnej činnosti a podmienkach jej overovania
276/1992 Zb.Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 178/1991 Sb., o sídlech a územní působnosti školských úřadů
277/1992 Zb.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o zrušení niektorých ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov v odvetví kultúry
c57-p1/1992 Zb.Opatrenie Federálneho ministerstva financií o zmenách a doplnkoch Sadzobníka dane z obratu

Jún 1992

Dátum vyhlásenia: 15. júna 1992 (čiastka 58/1992)
278/1992 Zb.Zákon České národní rady o státní statistice
279/1992 Zb.Zákon České národní rady o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky
280/1992 Zb.Zákon České národní rady o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách
281/1992 Zb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 35/1979 Sb., o úplatách ve vodním hospodářství, ve znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 91/1988 Sb.
282/1992 Zb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona České národní rady č. 438/1991 Sb., a zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
c58-r1/1992 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chyby
Dátum vyhlásenia: 15. júna 1992 (čiastka 59/1992)
283/1992 Zb.Zákon České národní rady o Akademii věd České republiky
284/1992 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o opatreniach hospodárskej mobilizácie
285/1992 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vykonávaní pracovnej rehabilitácie občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou
c59-p1/1992 Zb.Opatření ministerstva životního prostředí České republiky, jímž se uveřejňuje seznam okresních a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. ledna 1992
Dátum vyhlásenia: 18. júna 1992 (čiastka 60/1992)
286/1992 Zb.Zákon o daniach z príjmov
287/1992 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 43/1991 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon, v znení vyhlášky č. 397/1991 Zb.
288/1992 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o úplnom oslobodení od dovozného cla tovaru dovážaného do záznamového obehu v tuzemsku za účelom dočasného použitia
289/1992 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 505/1991 Zb. o forme, obsahu a náležitostiach návrhu na colné konanie a o colnej štatistike
290/1992 Zb.Vyhláška ministerstva vnitra České republiky, kterou se provádí zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky
c60-p1/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje postup v účtovníctve a v účtovnej závierke investičných spoločností a investičných fondov
Dátum vyhlásenia: 11. júna 1992 (čiastka 61/1992)
291/1992 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 74/1963 Zb. o Slovenskej akadémii vied v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 43/1970 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 92/1977 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 7/1990 Zb.
292/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o zmene názvu Vysokej školy ekonomickej v Bratislave
293/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam
294/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Rade Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie
295/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o niektorých opatreniach v miestnej samospráve a v štátnej správe
Dátum vyhlásenia: 23. júna 1992 (čiastka 62/1992)
296/1992 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o náhrade škôd spôsobených česko-slovenským fyzickým osobám vstupom cudzích vojsk a pobytom sovietskych vojsk na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
297/1992 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách a mení a dopĺňa zákon č. 52/1966 Zb. o osobnom vlastníctve bytov v znení zákona č. 30/1978 Zb. a zákona č. 509/1991 Zb.
298/1992 Zb.Zákon České národní rady o volbách do zastupitelstev v obcích a o místním referendu
299/1992 Zb.Zákon České národní rady o státní podpoře malého a středního podnikání
300/1992 Zb.Zákon České národní rady o státní podpoře vědecké činnosti a vývoje technologií
301/1992 Zb.Zákon České národní rady o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky
302/1992 Zb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona České národní rady č. 439/1991 Sb., zákona České národní rady č. 485/1991 Sb. a zákon České národní rady č. 553/1991 Sb.
303/1992 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií a Štátnej banky česko-slovenskej, ktorou sa vykonáva devízový zákon
304/1992 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vyporiadaní nárokov z odberných poukazov podniku zahraničného obchodu Tuzex a zostatkov účtov v nich vedených
c62-p1/1992 Zb.Oznámenie Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní opatrenia o úverovej angažovanosti bánk
c62-r1/1992 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chyby
Dátum vyhlásenia: 25. júna 1992 (čiastka 63/1992)
305/1992 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu
306/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
307/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu
308/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o emisii štátnych dlhopisov Slovenskej republiky na krytie schodku štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za rok 1991
309/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o poplatkoch za uloženie odpadov
310/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o stavebnom sporení
311/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
312/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií
313/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o príslušnosti orgánov Slovenskej republiky na udeľovanie výnimiek zo zákazu niektorých majetkových úkonov poľnohospodárskych, výrobných a spotrebných družstiev
314/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o niektorých opatreniach súvisiacich s ochranou verejného záujmu
315/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o verejných telovýchovných, športových a turistických podujatiach
316/1992 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva dopravy a spojov č. 190/1988 Zb., ktorou sa určujú pevné sumy náhrad za spôsobenie malých porúch v prevádzke vlaku na celoštátnych dráhach a vlečkách
Dátum vyhlásenia: 26. júna 1992 (čiastka 64/1992)
317/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o dani z nehnuteľností
318/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností
319/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o cestnej dani
320/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o správnych poplatkoch
Dátum vyhlásenia: 26. júna 1992 (čiastka 65/1992)
321/1992 Zb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona České národní rady č. 266/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 542/1991 Sb.
322/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej štatistike
323/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)
Dátum vyhlásenia: 30. júna 1992 (čiastka 66/1992)
324/1992 Zb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 21/1991 Sb., o bližších podmínkách zabezpečování rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců
325/1992 Zb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, kterou se stanoví hygienické požadavky pro zacházení s prádlem a pro praní prádla ze zdravotnických zařízení
326/1992 Zb.Vyhláška ministerstva zemědělství České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 240/1991 Sb., o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat
327/1992 Zb.Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost
328/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dojednania o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných (úradných) pasov medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Pakistanskej islamskej republiky
329/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Marockého kráľovstva
330/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Komisiou Európskych spoločenstiev o zriadení Zastúpenia Komisie Európskych spoločenstiev v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike a jeho výsadách a imunitách

Júl 1992

Dátum vyhlásenia: 1. júla 1992 (čiastka 67/1992)
331/1992 Zb.Branný zákon (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
332/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o archívnictve (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 571/1991 Zb.)
333/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Kanady o podpore a ochrane investícií
c67-p1/1992 Zb.Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych veci Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa

Jún 1992

Dátum vyhlásenia: 30. júna 1992 (čiastka 68/1992)
334/1992 Zb.Zákon České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu
335/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dojednania o zrušení vízovej povinnosti medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Španielskym kráľovstvom

Júl 1992

Dátum vyhlásenia: 3. júla 1992 (čiastka 69/1992)
336/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe (úplné znenie, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb.)
Dátum vyhlásenia: 1. júla 1992 (čiastka 70/1992)
337/1992 Zb.Zákon České národní rady o správě daní a poplatků
Dátum vyhlásenia: 1. júla 1992 (čiastka 71/1992)
338/1992 Zb.Zákon České národní rady o dani z nemovitostí
339/1992 Zb.Zákon České národní rady o dani silniční
340/1992 Zb.Vyhláška Českého báňského úřadu o požadavcích na kvalifikaci a odbornou způsobilost a o ověřování odborné způsobilosti pracovníků k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých předpisů vydaných Českým báňským úřadem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
341/1992 Zb.Vyhláška Českého báňského úřadu o báňské záchranné službě
342/1992 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o postupe pri vytváraní spoločensky účelných pracovných miest a organizovaní verejnoprospešných prác

Jún 1992

Dátum vyhlásenia: 30. júna 1992 (čiastka 72/1992)
343/1992 Zb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 97/1974 Sb., o archivnictví
344/1992 Zb.Zákon České národní rady o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)
345/1992 Zb.Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona České národní rady č. 544/1991 Sb.
346/1992 Zb.Zákonné opatření předsednictva České národní rady o platových poměrech prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky a členů prezidiální rady Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky
347/1992 Zb.Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
348/1992 Zb.Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České republiky, ve znění pozdějších předpisů
349/1992 Zb.Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství
350/1992 Zb.Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
351/1992 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorým sa určuje príslušný orgán štátnej správy Slovenskej republiky vo veciach komoditných búrz
352/1992 Zb.Oznámenie Federálne ministerstva dopravy o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos č. 279/1990 Zb., ktorým sa vydáva Predpis L 1 Spôsobilosť leteckého personálu civilného letectva
353/1992 Zb.Oznámení Ministerstva spravedlnosti České republiky o vydání výnosu o náležitostech příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky a náhradách výdajů poskytovaných v souvislosti s výkonem služby
354/1992 Zb.Oznámenie Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní výnosu, ktorým sa zrušujú smernice predsedu Štátnej banky česko-slovenskej o určovaní pracovného času vodičov cestných motorových vozidiel v Štátnej banke česko-slovenskej
355/1992 Zb.Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu o náležitostiach poskytovaných príslušníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky v súvislosti s výkonom služby
356/1992 Zb.Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb., o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky

Júl 1992

Dátum vyhlásenia: 7. júla 1992 (čiastka 73/1992)
357/1992 Zb.Zákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
358/1992 Zb.Zákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
359/1992 Zb.Zákon České národní rady o zeměměřických a katastrálních orgánech
360/1992 Zb.Zákon České národní rady o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
c73-p1/1992 Zb.Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Dátum vyhlásenia: 10. júla 1992 (čiastka 74/1992)
361/1992 Zb.Zákon o niektorých služobných pomeroch vojakov (úplné znenie, ako vyplýva z neskosrších zmien a doplnení)
362/1992 Zb.Vyhláška ministerstva zemědělství České republiky o výrobě a složení krmných směsí
363/1992 Zb.Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o zjišťování starých důlních děl a vedení jejich registru
364/1992 Zb.Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o chráněných ložiskových územích
365/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o medzinárodnom zápise audiovizuálnych diel
Dátum vyhlásenia: 15. júla 1992 (čiastka 75/1992)
366/1992 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o opatreniach vo vzťahu k Zväzovej republike Juhoslávia (Srbsko a Čierna Hora)
367/1992 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1991 Zb. o Kancelárii prezidenta Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v znení zákona č. 236/1992 Zb.
368/1992 Zb.Zákon České národní rady o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky
369/1992 Zb.Zákonné opatření předsedníctva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění zákona České národní rady č. 543/1991 Sb.
370/1992 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o zriadení Akadémie Policajného zboru Slovenskej republiky
371/1992 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb. o štátnej správe v odpadovom hospodárstve
372/1992 Zb.Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví podrobnosti výkonu civilní služby
373/1992 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o miere vyučovacej povinnosti učiteľov a povinnosti výchovnej práce ostatných pedagogických pracovníkov
374/1992 Zb.Oznámení ministerstva vnitra České republiky o vydání výnosu, kterým se provádí zákon České národní rady č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky
c75-r1/1992 Zb.Redakčné oznámenie
c75-r2/1992 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chýb
Dátum vyhlásenia: 17. júla 1992 (čiastka 76/1992)
375/1992 Zb.Zákon České národní rady o změně názvu Vysoké školy veterinární v Brně a o změně postavení a názvu Pedagogické fakulty v Hradci Králové
376/1992 Zb.Vyhláška Federálneho výboru pre životné prostredie, Ministerstva životného prostredia Českej republiky a Slovenskej komisie pre životné prostredie, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 83/1976 Zb. všeobecných technických požiadavkách na výstavbu v znení vyhlášky č. 45/1979 Zb.
377/1992 Zb.Vyhláška Federálneho výboru pre životné prostredie, Ministerstva životného prostredia Českej republiky a Slovenskej komisie pre životné prostredie, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 84/1976 Zb. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii
378/1992 Zb.Vyhláška Federálneho výboru pre životné prostredie, Ministerstva životného prostredia Českej republiky a Slovenskej komisie pre životné prostredie, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 85/1976 Zb. o podrobnejšej úprave územného konania a stavebnom poriadku v znení vyhlášky č. 155/1980 Zb.
Dátum vyhlásenia: 31. júla 1992 (čiastka 77/1992)
379/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti (úplné znenie, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 194/1992 Zb.)
380/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe sociálneho zabezpečenia (úplné znenie ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonávaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 195/1992 Zb. o niektorých zmenách v sociálnom zabezpečení)
381/1992 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa upravujú podmienky poskytovania príspevku na úhradu nákladov za sociálne služby poskytované právnickými a fyzickými osobami
382/1992 Zb.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 37/1967 Zb. na vykonanie zákona o znalcoch a tlmočníkoch v znení neskorších predpisov
383/1992 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o škole v prírode
384/1992 Zb.Oznámenie Ministerstva dopravy a spojov Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa úprav Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených pre účely dôchodkového zabezpečenia do II. pracovnej kategórie
385/1992 Zb.Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňajú smernice Slovenského zväzu spotrebných družstiev, ktorými sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do II. pracovnej kategórie
386/1992 Zb.Oznámenie Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos, ktorým sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie

August 1992

Dátum vyhlásenia: 12. augusta 1992 (čiastka 78/1992)
387/1992 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 161/1976 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dani zo mzdy, v znení neskorších predpisov
388/1992 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva obrany o zriadení pobočky vyššieho vojenského súdu v Olomouci
389/1992 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva obrany o rokovacom poriadku pre vojenské obvodové a vyššie vojenské súdy
390/1992 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva spojov o povoľovaní amatérskych vysielacích rádiových staníc
391/1992 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 14/1988 Zb., ktorou sa vyhlasuje Poriadok Rozhodcovského súdu Československej obchodnej a priemyselnej komory, v znení vyhlášky č. 136/1990 Zb.
Dátum vyhlásenia: 13. augusta 1992 (čiastka 79/1992)
392/1992 Zb.Trestný zákon (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
Dátum vyhlásenia: 13. augusta 1992 (čiastka 80/1992)
393/1992 Zb.Vyhláška Česko-slovenskej akadémie vied, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Československej akadémie vied č. 54/1977 Zb., ktorou sa upravujú niektoré podrobnosti o pracovnoprávnych vzťahoch účastníkov vedeckej výchovy a študijných pobytov a o poskytovaní štipendií, v znení neskorších predpisov
394/1992 Zb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 22/1991 Sb., kterou se stanoví podrobnosti zřizování společensky účelných pracovních míst a vytváření veřejně prospěšné práce, ve znění vyhlášky č. 349/1991 Sb.
395/1992 Zb.Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
c80-p1/1992 Zb.Opatření ministerstva financí České republiky o úlevách u notářských poplatků z převodu nebo přechodu nemovitostí, postavených ze stavebních dílců vyrobených s použitím škváry z elektrárny v Rynholci, na obce a na okresní úřady

Júl 1992

Dátum vyhlásenia: 24. júla 1992 (čiastka 81/1992)
396/1992 Zb.Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (úplné znění s působností pro Českou republiku, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
397/1992 Zb.Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie České republiky k orgánům obcí a obecní policii
398/1992 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej č. 136/1985 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe a modernizácii rodinných domčekov v osobnom vlastníctve v znení vyhlášky č. 74/1989 Zb. a vyhlášky č. 73/1991 Zb.
399/1992 Zb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se stanoví bližší podmínky postupu při sjednávání dohod mezi zaměstnavateli a úřady práce při omezení provozní činnosti v souvislosti s přechodem na nový podnikatelský program
400/1992 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa určujú výška a podmienky poskytovania štátnej prémie a základné podmienky vedenia centrálnej evidencie zmlúv o stavebnom sporení
401/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Litovskej republiky o obchodno-ekonomických vzťahoch a vedecko-technickej spolupráci
402/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa úprava, ktorou sa určujú pevné sumy za poškodenie železničných vozňov a zariadení
c81-r1/1992 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chýb

August 1992

Dátum vyhlásenia: 14. augusta 1992 (čiastka 82/1992)
403/1992 Zb.Zákon České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
404/1992 Zb.Nařízení vlády České republiky o změně prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
405/1992 Zb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
406/1992 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z radónu a ďalších prírodných rádionuklidov
407/1992 Zb.Vyhláška Slovenskej komisie pre životné prostredie, ktorou sa upravuje zoznam kategorizácie zdrojov znečisťovania a zoznam znečisťujúcich látok a ich limity a ustanovujú podrobnosti pri určovaní emisných limitov pre jestvujúce zdroje znečisťovania ovzdušia
408/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní výnosu o zrušení úpravy o financovaní brannej výchovy
409/1992 Zb.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení úprava Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky - hlavného hygienika Slovenskej socialistickej republiky o hygienických požiadavkách na cudzorodé látky v poživatinách
c82-p1/1992 Zb.Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsedníctva České národní rady ze dne 4. června 1992 č. 345/1992 Sb., kterým se mění zákon České národní rady č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona České národní rady č. 544/1991 Sb.
c82-p2/1992 Zb.Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsedníctva České národní rady ze dne 4. června 1992 č. 346/1992 Sb., o platových poměrech prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky a členů prezidiální rady Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky
c82-p3/1992 Zb.Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsedníctva České národní rady ze dne 4. června 1992 č. 347/1992 Sb., kterým se mění zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
c82-p4/1992 Zb.Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsedníctva České národní rady ze dne 4. června 1992 č. 348/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů verterinární péče České republiky, ve znění pozdějších předpisů
c82-p5/1992 Zb.Usnesení České národní rady o neschválení zákonného opatření předsedníctva České národní rady ze dne 4. června 1992 č. 349/1992 Sb., kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství
c82-p6/1992 Zb.Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsedníctva České národní rady ze dne 11. června 1992 č. 350/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
c82-p7/1992 Zb.Usnesení České národní rady o neschválení zákonného opatření předsedníctva České národní rady ze dne 11. června 1992 č. 369/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění zákona České národní rady č. 543/1991 Sb.,
c82-p8/1992 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
Dátum vyhlásenia: 21. augusta 1992 (čiastka 83/1992)
410/1992 Zb.Zákon České národní rady o obcích (obecní zřízení) (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
411/1992 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenske republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 570/1990 Zb. o správnych poplatkoch v znení vyhlášky č. 522/1991 Zb.
412/1992 Zb.Vyhláška ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce
413/1992 Zb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky č. 271/1990 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů
414/1992 Zb.Vyhláška ministerstva zemědělství České republiky, kterou se upravuje poskytování podpor a náhrad při zdolávání nákaz a jiných hromadných onemocnění zvířat, určují bezplatné odborné veterinární činnosti a stanoví jiná územní působnost okresních veterinárních správ
415/1992 Zb.Vyhláška Slovenského geologického úradu o udeľovaní povolení na vykonávanie geologických prác a o spôsobe overovania odbornej spôsobilosti pracovníkov
416/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Zmluvy medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Poľskou republikou o dobrom susedstve, solidarite a priateľskej spolupráci
417/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Lotyšskej republiky o obchodno-ekonomických vzťahoch a vedecko-technickej spolupráci
418/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Estónskej republiky o obchodno-ekonomických vzťahoch a vedecko-technickej spolupráci
419/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Zmluvy medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Tuniskej republiky o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a majetku
420/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o riešení sporov z investícií medzi štátmi a občanmi druhých štátov
421/1992 Zb.Vyhláška ministerstva vnitra České republiky, kterou se zrušuje výnos č.j. VS/3-50/1851/88 o postupu národních výborů při výkonu státní správy na úseku státního občanství České socialistické republiky
422/1992 Zb.Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. 82/1976 Sb., o úpravě užívání povrchových vod k plavbě motorovými plavidly
423/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos o Predpise L 8 Letová spôsobilosť lietadiel - Medzinárodné požiadaavky ICAO
424/1992 Zb.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa upravujú podrobnosti o pracovnoprávnych vzťahoch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany
c83-p1/1992 Zb.Opatrenie Federálneho ministerstva financií, ktorým sa mení opatrenie Federálneho ministerstva financií z 27. marca 1992, ktorým sa určuje výška stravného pri zahraničných pracovných cestách v cudzej mene
c83-p2/1992 Zb.Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
c83-r1/1992 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chyby
Dátum vyhlásenia: 28. augusta 1992 (čiastka 84/1992)
c84-p1/1992 Zb.Uznesenie Slovenskej národnej rady o Deklarácii Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky
c84-p2/1992 Zb.Uznesenie Slovenskej národnej rady o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 25. mája 1992, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 74/1963 o Slovenskej akadémii vied v znení zákona SNR č. 43/1970 Zb., zákona SNR č. 92/1977 Zb. a zákona SNR č. 7/1990 Zb.
c84-p3/1992 Zb.Uznesenie Slovenskej národnej rady o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 25. mája 1992, ktorým sa mení zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu
c84-p4/1992 Zb.Uznesenie Slovenskej národnej rady o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 15. júna 1992, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb. o štátnej správe v odpadovom hospodárstve
c84-p5/1992 Zb.Uznesenie Slovenskej národnej rady o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 15. júna 1992 o zriadení Akadémie Policajného zboru Slovenskej republiky
c84-p6/1992 Zb.Uznesenie Slovenskej národnej rady o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 15. júna 1992, ktorým sa určuje príslušný orgán štátnej správy Slovenskej republiky vo veciach komoditných búrz
c84-p7/1992 Zb.Opatrenie Federálneho výboru pre životné prostredie, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Federálneho výboru pre životné prostredie z 1. októbra 1991 k zákonu č. 309 z 9. júla 1991 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami
Dátum vyhlásenia: 31. augusta 1992 (čiastka 85/1992)
425/1992 Zb.Zákon České národní rady o České obchodní inspekci (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a dolnění)
426/1992 Zb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky
427/1992 Zb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, federálního ministerstva obrany, federálního ministerstva vnitra, federálního ministerstva dopravy, ministerstva vnitra České republiky, ministerstva spravedlnosti České republiky a ministerstva zemědělství České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 61/1990 Sb., o hospodaření s léky a zdravotnickými potřebami
428/1992 Zb.Oznámení ministerstva vnitra České republiky o vydání výnosu o náležitostech a náhradách výdajů poskytovaných příslušníkům Policie České republiky v souvislosti s výkonem služby
429/1992 Zb.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa upravujú podrobnosti o pracovnoprávnych vzťahoch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany
c85-r1/1992 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chyby

September 1992

Dátum vyhlásenia: 7. septembra 1992 (čiastka 86/1992)
430/1992 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 273/1991 Zb. o výnimkách z § 45 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby
431/1992 Zb.Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o organizaci a financování soutěží a přehlídek žáků předškolních zařízení, škol a školských zařízení
432/1992 Zb.Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o střediscích pro volný čas dětí a mládeže
433/1992 Zb.Vyhláška ministerstva vnitra České republiky o úkolech obcí při zajišťování voleb do zastupitelstev v obcích a při místním referendu
434/1992 Zb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o zdravotnické záchranné službě
435/1992 Zb.Vyhláška Českého báňského úřadu důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem
436/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dodatoku k Dohode medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Ukrajinskej sovietskej socialistickej republiky o obchodno-ekonomických vzťahoch a vedecko-technickej spolupráci
437/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Republiky Kirgizsko a obchodno-ekonomických vzťahov a vedecko-technickej spolupráci
438/1992 Zb.Oznámenie Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa úprava Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie
c86-p1/1992 Zb.Uznesenie Federálneho zhromaždenia k správe predsedu Federálneho zhromaždenia o zákonnom opatrení Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o náhrade škôd spôsobených česko-slovenským fyzickým osobám vstupom cudzích vojsk a pobytom sovietskych vojsk na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
c86-p2/1992 Zb.Uznesenie Federálneho zhromaždenia k správe predsedu Federálneho zhromaždenia o zákonnom opatrení Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o opatreniach vo vzťahu k Zväzovej republike Juhoslávia (Srbsko a Čierna Hora)
c86-p3/1992 Zb.Uznesenie Federálneho zhromaždenia k správe predsedu Federálneho zhromaždenia o zákonnom opatrení Predsedníctva Federálneho zhromaždenia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách a mení a dopĺňa zákon č. 52/1966 Zb. o osobnom vlastníctve bytov, v znení zákona č. 30/1978 Zb. a zákona č. 509/1991 Zb.
c86-p4/1992 Zb.Uznesenie Federálneho zhromaždenia k správe predsedu Federálneho zhromaždenia o zákonnom opatrení Predsedníctva Federálneho zhromaždenia, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1991 Zb. o Kancelárii prezidenta Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v znení zákona č. 236/1992 Zb.
c86-p5/1992 Zb.Opatření ministerstva financí České republiky o osvobození bezúplatných převodů majetku souvisejících s realizací ústavních zákonů č. 496/1990 Sb. a č. 497/1990 Sb.
c86-p6/1992 Zb.Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení změny kolektivní smlouvy vyšších stupně
c86-p7/1992 Zb.Oznámenie Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní opatrenia, ktorým sa určujú obmedzenia a podmienky pre nezabezpečené devízové pozície
c86-r1/1992 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chýb
Dátum vyhlásenia: 14. septembra 1992 (čiastka 87/1992)
439/1992 Zb.Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) - (úplné znění s působností pro Českou republiku, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených zákonem České národní rady č. 541/1991 Sb.)
440/1992 Zb.Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
Dátum vyhlásenia: 18. septembra 1992 (čiastka 88/1992)
441/1992 Zb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb.
442/1992 Zb.Nařízení vlády České republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 254/1992 Sb., o platových poměrech prokurátorů, vyšetřovatelů prokuratury a právních čekatelů prokuratury
443/1992 Zb.Nařízení vlády České republiky o prohlášení území historického jádra města Františkovy Lázně a území pevnosti Terezín za památkové rezervace
444/1992 Zb.Vyhláška ministerstva vnitra České republiky o pravidlech výběrového řízení na funkci přednosty okresního úřadu
445/1992 Zb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky č. 185/1990 Sb., o zotavovacích a jiných podobných akcích pro děti a dorost
446/1992 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o predpoklade osobitnej odbornej spôsobilosti v správe sociálneho zabezpečenia
447/1992 Zb.Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu č. 1608/1992-SM o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
448/1992 Zb.Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu č. 1609/1992-SM o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
449/1992 Zb.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu o náležitostiach a náhradách výdavkov poskytovaných príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky v súvislosti s výkonom služby
c88-p1/1992 Zb.Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej, ktorým sa ustanovujú podmienky pre obchod s devízovými prostriedkami vykonávaný bankami na vnútornom devízovom trhu
c88-p2/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú zmeny a doplnky Zásad vedenia účtovníctva pri súkromnom podnikaní občanov
c88-p3/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým sa dopĺňajú účtová osnova a smernice k účtovej osnove ustanovené investičným spoločnostiam a investičným fondom
c88-p4/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým ustanovilo III. zmeny a doplnky Sadzobníka dane z obratu platného od 1. januára 1992
c88-p5/1992 Zb.Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
c88-r1/1992 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chyby
Dátum vyhlásenia: 28. septembra 1992 (čiastka 89/1992)
450/1992 Zb.Zákon o zamestnanosti (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
451/1992 Zb.Zákonník práce (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
Dátum vyhlásenia: 25. septembra 1992 (čiastka 90/1992)
452/1992 Zb.Zákon o pestúnskej starostlivosti (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
453/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 197/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 298/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 294/1992 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb.
454/1992 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o oslobodení od dovozného cla semien cukrovej repy a ľanu
455/1992 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú bližšie podmienky postupu pri dojednávaní dohody medzi okresným úradom práce a zamestnávateľom o obmedzení prevádzkovej činnosti v súvislosti s prechodom na nový podnikateľský program
456/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou republiky Kazachstan o obchodno-ekonomických vzťahoch a vedecko-technickej spolupráci
c90-p1/1992 Zb.Opatření ministerstva financí České republiky o osvobození bezúplatných převodů nemovitostí z majetku České republiky do vlastnictví obcí od notářských poplatků za úkony z návrhu na registraci smlouvy o převodu nemovitostí
c90-p2/1992 Zb.Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej, ktorým sa menia opatrenia Štátnej banky česko-slovenskej č. 8 o kapitálovej primeranosti bánk, č. 9 o pravidlách likvidity bánk a č. 10 o úverovej angažovanosti bánk zo 16. marca 1992
c90-r1/1992 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chyby

Október 1992

Dátum vyhlásenia: 5. októbra 1992 (čiastka 91/1992)
457/1992 Zb.Devízový zákon (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
458/1992 Zb.Zákon České národní rady o státní správě ve vodním hospodářství (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
459/1992 Zb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně
Dátum vyhlásenia: 1. októbra 1992 (čiastka 92/1992)
460/1992 Zb.Ústava Slovenskej republiky
Dátum vyhlásenia: 15. októbra 1992 (čiastka 93/1992)
461/1992 Zb.Colný zákon (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
462/1992 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy č. 127/1964 Zb. o mestskom prepravnom poriadku v znení neskorších predpisov
463/1992 Zb.Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o ďalšom vydávaní mincí po 10 Kčs
464/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Republiky Gruzínsko o obchodno-ekonomických vzťahoch a vedecko-technickej spolupráci
c93-p1/1992 Zb.Nález Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
c93-p2/1992 Zb.Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
c93-p3/1992 Zb.Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně včetně dodatku
Dátum vyhlásenia: 15. októbra 1992 (čiastka 94/1992)
465/1992 Zb.Zákon České národní rady o sídle České národní rady
466/1992 Zb.Zákon České národní rady, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství
467/1992 Zb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o zdravotní péči poskytované za úhradu
468/1992 Zb.Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní pamätných strieborných päťstokorunákov k 100. výročiu česko-slovenského tenisu
469/1992 Zb.Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 1000. výročiu založenia Břevnovského kláštora
470/1992 Zb.Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 100. výročiu založenia Muzeálnej slovenskej spoločnosti
c94-p1/1992 Zb.Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike, vykonané vládou Slovenskej republiky do 31. augusta 1992
c94-p2/1992 Zb.Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej, ktorým sa ustanovuje postup devízových bánk pri uskutočňovaní niektorých úhrad voči devízovému cudzozemcovi
c94-p3/1992 Zb.Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej, ktorým sa ustanovujú podmienky pre niektoré obchody s devízovými hodnotami vykonávané inými osobami než bankami
c94-p4/1992 Zb.Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej, ktorým sa ustanovujú podmienky vykonávania zmenárenskej činnosti právnickými a fyzickými osobami
c94-r1/1992 Zb.Oznámenie
Dátum vyhlásenia: 22. októbra 1992 (čiastka 95/1992)
471/1992 Zb.Zákon o dočasnom obmedzení postupu podľa zákona o konkurze a vyrovnaní
472/1992 Zb.Zákon České národní rady o Státním fondu tržní regulace v zemědělství
473/1992 Zb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona České národní rady č. 438/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 282/1992 Sb.
474/1992 Zb.Zákon České národní rady o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky
475/1992 Zb.Vyhláška ministerstva kultury České republiky o prohlášení území bojiště bitvy u Slavkova za památkovou zónu
476/1992 Zb.Vyhláška ministerstva kultury České republiky o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny
477/1992 Zb.Vyhláška ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky, kterou se stanoví postup při použití prostředků na zvláštním účtu ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky
c95-p1/1992 Zb.Oznámenie Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o zmene Organizačného a rokovacieho poriadku Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Dátum vyhlásenia: 26. októbra 1992 (čiastka 96/1992)
478/1992 Zb.Zákon o úžitkových vzoroch
479/1992 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení zákona č. 54/1987 Zb. a zákona č. 194/1988 Zb.
480/1992 Zb.Zákon o hmotnom zabezpečení vojakov a žiakov škôl ozbrojených síl a ich zodpovednosti za škodu
481/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnkov)
482/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii
483/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase
484/1992 Zb.Vyhláška ministerstva kultury České republiky o prohlášení lednicko-valtického areálu na jižní Moravě za památkovou zónu
485/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Republiky Uzbekistan o obchodno-ekonomických vzťahoch a vedecko-technickej spolupráci
486/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o vzájomnej úprave zdaňovania cestných vozidiel v medzinárodnej doprave
c96-p1/1992 Zb.Nález Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
c96-p2/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým ustanovilo IV. zmeny a doplnky Sadzobníka dane z obratu platného od 1. januára 1992
Dátum vyhlásenia: 27. októbra 1992 (čiastka 97/1992)
487/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady o organizácii miestnej štátnej správy
488/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1992 Zb.
489/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o vyhlásení 29. augusta za štátny sviatok Slovenskej republiky
490/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky
491/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o druhej emisii štátnych dlhopisov Slovenskej republiky na krytie schodku štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 1991
492/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 312/1992 Zb.
c97-p1/1992 Zb.Nález Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
c97-p2/1992 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
c97-p3/1992 Zb.Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej, ktorým sa ustanovuje minimálna výška likvidných prostriedkov
c97-r1/1992 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chýb
Dátum vyhlásenia: 29. októbra 1992 (čiastka 98/1992)
493/1992 Zb.Ústavný zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii v znení neskorších ústavných zákonov a niektoré ďalšie ústavné zákony
494/1992 Zb.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 384/1990 Zb. o vymedzení pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vo veciach vnútorného poriadku a bezpečnosti v znení zákona č. 127/1992 Zb. a zákon č. 136/1991 Zb. o rozdelení pôsobnosti medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou, Českou republikou a Slovenskou republikou vo veciach tlače a iných informačných prostriedkov
495/1992 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 63/1991 Zb. o ochrane hospodárskej súťaže
496/1992 Zb.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 297/1992 Zb.
497/1992 Zb.Vyhláška ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky o evidenci zásob výhradních ložisek nerostů
498/1992 Zb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
499/1992 Zb.Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na životní prostředí a o způsobu a průběhu veřejného projednání posudku

November 1992

Dátum vyhlásenia: 6. novembra 1992 (čiastka 99/1992)
500/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o prístupe Českej a Slovenskej Federatívnej republiky k Dohode o Medzinárodnom menovom fonde, k Dohode o Medzinárodnej banke pre obnovu a rozvoj, k Dohode o Medzinárodnej finančnej korporácii, k Dohode o Medzinárodnom združení pre rozvoj a k Dohode o Mnohostrannej agentúra pre investičné záruky
Dátum vyhlásenia: 12. novembra 1992 (čiastka 100/1992)
501/1992 Zb.Občiansky súdny poriadok (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
502/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Zmluvy o porozumení a priateľstve medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Francúzskou republikou
c100-p1/1992 Zb.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa

Október 1992

Dátum vyhlásenia: 30. októbra 1992 (čiastka 101/1992)
503/1992 Zb.Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství
504/1992 Zb.Nařízení vlády České republiky o výši náhrady v hotovosti poskytované podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb.
505/1992 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 50/1992 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 547/1990 Zb. o nakladaní s niektorými druhmi tovaru a technológií a o ich kontrole
506/1992 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o odmenách daňových poradcov a o výške úhrady za odbornú skúšku a za vydanie osvedčenia
507/1992 Zb.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o organizácii a výkone ochrany súdnych objektov a poriadku v nich
508/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody o obchodnej a ekonomickej spolupráci medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Štátu Izrael
509/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dojednania medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Mongolska o bezvízových stykoch pre držiteľov diplomatických a služobných pasov
510/1992 Zb.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o zlepšovaní technického vybavenia daňových úradov a o hmotnej zainteresovanosti ich pracovníkov

November 1992

Dátum vyhlásenia: 16. novembra 1992 (čiastka 102/1992)
511/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov
Dátum vyhlásenia: 19. novembra 1992 (čiastka 103/1992)
512/1992 Zb.Zákon o myslivosti (úplné znění s působností pro Českou republiku, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
513/1992 Zb.Nařízení vlády České republiky o podrobnostech nakládání s odpady
514/1992 Zb.Oznámení ministerstva průmyslu České republiky o vydání výnosu o nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
c103-p1/1992 Zb.Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej, ktorým sa ustanovuje postup devízových tuzemcov - právnických osôb v prípade prijatia platby v devízových prostriedkoch v hotovosti v oblasti operatívnej evidencie a výkazníctva
Dátum vyhlásenia: 13. novembra 1992 (čiastka 104/1992)
515/1992 Zb.Zákon České národní rady o emisi státních dluhopisů České republiky na krytí schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1991
516/1992 Zb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 579/1991 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1992 a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky)
517/1992 Zb.Zákon České národní rady o České tiskové kanceláři
518/1992 Zb.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov
519/1992 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o platových pomeroch príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky
520/1992 Zb.Vyhláška ministerstva kultury České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva kultury České republiky č. 115/1991 Sb., o úpravě odměn a náhrad oprávněným subjektům za užití předmětů ochrany podle autorského zákona pořízením zvukové nebo zvukově obrazové rozmnoženiny a veřejným půjčováním snímků pro osobní potřebu
521/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Zmluvy medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Spolkovou republikou Nemecko o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci
c104-p1/1992 Zb.Oznámenie Ministerstvo financií Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú emisné podmienky štátnych dlhopisov na krytie schodku štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za rok 1991
Dátum vyhlásenia: 20. novembra 1992 (čiastka 105/1992)
522/1992 Zb.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom v znení zákona č. 16/1990 Zb.
523/1992 Zb.Zákon České národní rady o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky
524/1992 Zb.Zákon České národní rady o auditorech a Komoře auditorů České republiky
525/1992 Zb.Vyhláška ministerstva hospodářství České republiky, ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, ministerstva vnitra České republiky, ministerstva zdravotnictví České republiky a ministerstva zemědělství České republiky k provádění kvalifikačních zkoušek nahrazujících odbornou způsobilost pro provozování některých živností
526/1992 Zb.Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o státních jazykových školách a státních jazykových zkouškách
c105-r1/1992 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chyby
Dátum vyhlásenia: 24. novembra 1992 (čiastka 106/1992)
527/1992 Zb.Zákon České národní rady o Bezpečnostní informační službě České republiky
528/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Holandského kráľovstva o vnútrozemskej plavbe
c106-p1/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre podnikateľov
Dátum vyhlásenia: 27. novembra 1992 (čiastka 107/1992)
529/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí, ktorým sa mení a dopĺňa oznámenie č. 296/1991 Zb. o Zmluve o patentovej spolupráci a Vykonávacom predpise k nej, prijatej vo Washingtone 17. júna 1970, zmenenej v roku 1979 a 1984
530/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Kráľovstvom Nórska o vzájomnej podpore a ochrane investícií
c107-p1/1992 Zb.Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich územný obvod obvodných správ Zboru požiarnej ochrany, vykonané v Slovenskej republike do 30. septembra 1992

December 1992

Dátum vyhlásenia: 3. decembra 1992 (čiastka 108/1992)
531/1992 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 260/1992 Zb. o regulačnom odvode za prekročenie mzdových a ostatných osobných nákladov v roku 1992
532/1992 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o úhrade za dobývací priestor a úhrade za vydobyté nerasty
533/1992 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 99/1989 Zb. o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách (pravidlá cestnej premávky) v znení vyhlášky č. 24/1992 Zb.
534/1992 Zb.Vyhláška ministerstva financí České republiky o výpočtu záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
535/1992 Zb.Vyhláška ministerstva vnitra České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra České republiky č. 260/1991 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti pracovníků okresních úřadů a jejím ověřování
536/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dojednania medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Portugalskej republiky o zrušení vízovej povinnosti
537/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Zmluvy medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Kanady o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a z majetku
538/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojených štátov amerických o vedecko-technickej spolupráci
c108-p1/1992 Zb.Opatření ministerstva financí České republiky o osvobození bezúplatných převodů pozemků vlastníkům skupinových rodinných domků od notářských poplatků z darování
Dátum vyhlásenia: 7. decembra 1992 (čiastka 109/1992)
539/1992 Zb.Zákon o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon)
540/1992 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva hospodárstva, ktorou sa vykonáva zákon o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon)
c109-p1/1992 Zb.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky na zamedzenie nezrovnalosti v oblasti súdnych poplatkov
Dátum vyhlásenia: 8. decembra 1992 (čiastka 110/1992)
541/1992 Zb.Ústavný zákon o delení majetku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky medzi Českú republiku a Slovenskú republiku a jeho prechode na Českú republiku a Slovenskú republiku
542/1992 Zb.Ústavný zákon o zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
543/1992 Zb.Zákon o zrušení Federálnej bezpečnostnej informačnej služby
544/1992 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
545/1992 Zb.Zákon České národní rady o Sbírce zákonů České republiky
546/1992 Zb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky
547/1992 Zb.Zákon České národní rady o zvýšení důchodů v roce 1993
548/1992 Zb.Zákon České národní rady o některých dalších opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a o zřízení Kanceláře prezidenta České republiky
Dátum vyhlásenia: 9. decembra 1992 (čiastka 111/1992)
549/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Európskeho dohovoru o vydávaní
550/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Európskeho dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach
551/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Európskeho dohovoru o odovzdávaní trestného konania
552/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Európskeho dohovoru o potlačovaní terorizmu
553/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o odovzdávaní odsúdených osôb
554/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Ukrajinskej sovietskej socialistickej republiky o obchodno-ekonomických vzťahoch a vedecko-technickej spolupráci
c111-r1/1992 Zb.Redakčné oznámenie
Dátum vyhlásenia: 10. decembra 1992 (čiastka 112/1992)
555/1992 Zb.Zákon České národní rady o Vězeňské a justiční stráži České republiky
556/1992 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 532/1990 Zb. o vydaní štátnych dlhopisov na úhrady pohľadávok z priznaných odškodnení podľa zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii
557/1992 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva obrany, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov
558/1992 Zb.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o predpoklade osobitnej odbornej spôsobilosti v ústavoch sociálnej starostlivosti
559/1992 Zb.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa určuje výška základného imania investičných spoločností s ručením obmedzeným
560/1992 Zb.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa výnos o platových pomeroch prokurátorov, vyšetrovateľov prokuratúry a právnych čakateľov prokuratúry v Slovenskej republike
c112-p1/1992 Zb.Opatrenie Federálneho ministerstva financií, ktorým sa menia opatrenia Federálneho ministerstva financií z 27. marca 1992 a 10. júla 1992, ktorými sa ustanovuje výška stravného pri zahraničných pracovných cestách v cudzej mene
c112-p2/1992 Zb.Opatření ministerstva financí České republiky o osvobození návrhů na registraci smlouvy o vzniku zástavního práva uzavřené v souvislosti s poskytováním státního příspěvku na individiální bytovou výstavbu od notářských poplatků za úkony
c112-p3/1992 Zb.Opatrenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje použitie metodiky účtovníctva a účtovnej závierky a jej zmeny a doplnky na účtovné obdobie roka 1993 v bankách
c112-p4/1992 Zb.Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
c112-p5/1992 Zb.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
Dátum vyhlásenia: 11. decembra 1992 (čiastka 113/1992)
561/1992 Zb.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o vydaní štátnych dlhopisov Slovenskej republiky na financovanie Vodného diela Gabčíkovo
562/1992 Zb.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 95/1991 Zb. o štátnom fonde kultúry v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 495/1991 Zb.
563/1992 Zb.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o rozdelení Nitrianskej univerzity
564/1992 Zb.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o spôsobe vykonania referenda
565/1992 Zb.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o predĺžení lehoty na preukazovanie vlastníctva na účely úpravy majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v poľnohospodárskych družstvách
566/1992 Zb.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Národnej banke Slovenska
567/1992 Zb.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky
568/1992 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o zmene vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 423/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
c113-r1/1992 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chýb
Dátum vyhlásenia: 14. decembra 1992 (čiastka 114/1992)
569/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Holandským kráľovstvom o podpore a vzájomnej ochrane investícií
570/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Obchodnej dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Japonska
571/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Zmluvy o priateľských vzťahoch a spolupráci medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Bulharskou republikou
c114-p1/1992 Zb.Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje program statistických zjišťování na rok 1993
Dátum vyhlásenia: 16. decembra 1992 (čiastka 115/1992)
572/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín
573/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Spolkovou republikou Nemecko o podpore a vzájomnej ochrane investícií
574/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi Československou socialistickou republikou a Hospodárskou úniou belgicko-luxemburskou o vzájomnej podpore a ochrane investícií
575/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Dánskym kráľovstvom o podpore a vzájomnej ochrane investícií
576/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Bieloruskej sovietskej socialistickej republiky o obchodno-ekonomických vzťahoch a vedecko-technickej spolupráci
577/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Litovskej republiky o dvojstrannom zrušení vízovej povinnosti
578/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Zmluvy o priateľských vzťahoch a spolupráci medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Španielskym kráľovstvom
579/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Belgického kráľovstva o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied
Dátum vyhlásenia: 15. decembra 1992 (čiastka 116/1992)
580/1992 Zb.Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách
581/1992 Zb.Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, pro ceny speciální techniky
582/1992 Zb.Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí České republiky č. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla
583/1992 Zb.Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 476/1991 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání, ve znění vyhlášky č. 37/1992 Sb.
584/1992 Zb.Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy
585/1992 Zb.Vyhláška Federálneho úradu pre normalizáciu a meranie, ktorou sa vykonáva zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení neskorších predpisov
c116-p1/1992 Zb.Nález Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Dátum vyhlásenia: 18. decembra 1992 (čiastka 117/1992)
586/1992 Zb.Zákon České národní rady o daních z příjmů
587/1992 Zb.Zákon České národní rady o spotřebních daních
588/1992 Zb.Zákon České národní rady o dani z přidané hodnoty
Dátum vyhlásenia: 17. decembra 1992 (čiastka 118/1992)
589/1992 Zb.Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
590/1992 Zb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a některé další zákony
Dátum vyhlásenia: 21. decembra 1992 (čiastka 119/1992)
591/1992 Zb.Zákon České národní rady o cenných papírech
592/1992 Zb.Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
593/1992 Zb.Zákon České národní rady o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
c119-p1/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre rozpočtové a príspevkové organizácie a obce
Dátum vyhlásenia: 22. decembra 1992 (čiastka 120/1992)
594/1992 Zb.Vyhláška Slovenského úradu geodézie, kartografie a katastra, ktorou sa vykonáva zákon č. 265/1992 Zb. o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam a zákon Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb. o katastri nehnuteľností v Slovenskej republike
Dátum vyhlásenia: 23. decembra 1992 (čiastka 121/1992)
595/1992 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1992 Zb. o spotrebných daniach
596/1992 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/1992 Zb. o dani z pridanej hodnoty
597/1992 Zb.Zákon o zrušení Česko-slovenského rozhlasu, Česko-slovenskej televízie a Česko-slovenskej tlačovej kancelárie
598/1992 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa zrušuje vyhláška č. 108/1991 Zb. o dovoznej prirážke v znení vyhlášok č. 154/1991 Zb., č. 234/1991 Zb., č. 396/1991 Zb., č. 523/1991 Zb. a č. 565/1991 Zb.
Dátum vyhlásenia: 28. decembra 1992 (čiastka 122/1992)
599/1992 Zb.Zákon, ktorým sa zrušuje Česko-slovenská akadémia vied a upravuje spôsob vyporiadania majetkových a iných práv
600/1992 Zb.Zákon o cenných papieroch
601/1992 Zb.Zákon o zrušení Federálneho fondu trhovej regulácie v poľnohospodárstve
602/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Filipínskej republiky o leteckej doprave
c122-p1/1992 Zb.Opatření ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o úpravě výše stravného při pracovních cestách
Dátum vyhlásenia: 29. decembra 1992 (čiastka 123/1992)
603/1992 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 525/1991 Zb., ktorým sa vydáva colný sadzobník
604/1992 Zb.Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva financí České republiky č. 588/1991 Sb., kterou se stanoví sídla a územní působnost finančních ředitelství a zřizují se finanční úřady a stanoví jejich územní působnost
c123-p1/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre politické strany, hnutia, občianske združenia a iné nezárobkové organizácie
c123-r1/1992 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chýb
Dátum vyhlásenia: 30. decembra 1992 (čiastka 124/1992)
605/1992 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vedení evidencie odpadov
606/1992 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o nakladaní s odpadmi
607/1992 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o jednorazovom mimoriadnom odškodnení za ujmu na zdraví alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky
608/1992 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov
609/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Európskeho dohovoru o akademickom uznávaní univerzitnej kvalifikácie (č. 32)
Dátum vyhlásenia: 31. decembra 1992 (čiastka 125/1992)
610/1992 Zb.Zákon o rezervách pre zistenie základu dane z príjmov
611/1992 Zb.Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí České republiky č. 393/1991 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, ve znění vyhlášky č. 110/1992 Sb.
612/1992 Zb.Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky o odměnách notářů a správců dědictví
613/1992 Zb.Vyhláška ministerstva zemědělství České republiky, kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, luk a pastvin odvozenými z bonitovaných půdně ekologických jednotek
614/1992 Zb.Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se upravuje ověřování odborné způsobilosti pro podávání odborných posudků v řízení podle zákona o ovzduší
Dátum vyhlásenia: 31. decembra 1992 (čiastka 126/1992)
615/1992 Zb.Nařízení vlády České republiky, kterým se mění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 223/1988 Sb., kterým se provádí zákoník práce, a některé další pracovněprávní předpisy
616/1992 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra o stredných odborných školách Federálneho policajneho zboru
617/1992 Zb.Vyhláška ministerstva hospodářství České republiky o podrobnostech placení úhrad z dobývacích prostorů a z vydobytých vyhrazených nerostů
Dátum vyhlásenia: 31. decembra 1992 (čiastka 127/1992)
618/1992 Zb.Colný zákon
Dátum vyhlásenia: 18. decembra 1992 (čiastka 128/1992)
619/1992 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 99/1989 Zb. o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách (pravidlá cestnej premávky) v znení vyhlášok č. 24/1990 Zb. a č. 533/1992 Zb.
620/1992 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o rozsahu a obsahu odbornej skúšky na vydanie osvedčenia o spôsobilosti na výkon činnosti audítora
621/1992 Zb.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 250/1991 Zb. o zriadení pobočky Krajského súdu v Bratislave v Nitre
622/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dodatkového protokolu k Európskemu dohovoru o rovnocennosti dokladov o vzdelaní umožňujúcich prístup na vysoké školy (č. 49)
623/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Rumunska o vzájomnom obchode a platbách
c128-p1/1992 Zb.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky stravného pri pracovných cestách
c128-p2/1992 Zb.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
c128-p3/1992 Zb.Oznámenie Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov bankami a pobočkami zahrančných bánk Štátnej banke českoňslovenskej v roku 1993 a opatrenia, ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov inými osobami než bankami štátnej banke česko-slovenskej v roku 1993
Dátum vyhlásenia: 28. decembra 1992 (čiastka 129/1992)
624/1992 Zb.Ústavný zákon o zániku funkcie sudcov a o skončení pracovných a služobných pomerov v súvislovsti so zánikom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
625/1992 Zb.Zákon o zániku štátnej organizácie Česko-slovenské štátne dráhy
626/1992 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov
627/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Európskeho dohovoru o rovnocennosti dokladov umožňujúcích prístup na vysoké školy (č. 15)
628/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Európskeho dohovoru o rovnocennosti čiastočného štúdia na vysokých školách (č. 21)
629/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Rakúskej republiky o prevzatí osôb na spoločných štátnych hraniciach
630/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Obchodnej dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Juhoafrickej republiky
631/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o spolupráci v boji proti organizovanej kriminalite
c129-p1/1992 Zb.Uznesenie Federálneho zhromaždenia k ústavnosti procesu zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vzniku nástupníckych štátov
Dátum vyhlásenia: 31. decembra 1992 (čiastka 130/1992)
632/1992 Zb.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 142/1991 Zb. o česko-slovenských technických normách
633/1992 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení zákona č. 47/1991 Zb.
634/1992 Zb.Zákon o ochrane spotrebiteľa
635/1992 Zb.Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu, kterým se stanoví výše odměny členům komisí pro privatizaci národního majetku a licitátorům
c130-p1/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre poisťovne
Dátum vyhlásenia: 31. decembra 1992 (čiastka 131/1992)
636/1992 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch
637/1992 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky
638/1992 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií
639/1992 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o výpočte preddavku na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a funkčných požitkov na mesačné obdobie
640/1992 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú sídla a obvody pôsobnosti územných finančných orgánov
641/1992 Zb.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
Dátum vyhlásenia: 31. decembra 1992 (čiastka 132/1992)
642/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Poľskej republiky o obchode a platbách a Protokol o vyporiadaní vzájomných pohľadávok a záväzkov v platobných vzťahoch spojených s prechodom na zúčtovanie vo voľne zameniteľných menách od 1. januára 1991
643/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Egyptskou arabskou republikou o leteckých službách
644/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o medzinárodnej nákladnej cestnej doprave
c132-p1/1992 Zb.Nález Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Dátum vyhlásenia: 31. decembra 1992 (čiastka 133/1992)
645/1992 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré vykonávacie predpisy k Zákonníku práce a k zákonu o mzde
646/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o podpore a ochrane investícií
647/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody o vzájomnej ochrane a podpore investícií medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Španielskym kráľovstvom
648/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Medzinárodného dohovoru o zjednodušení a zladení colných režimov
c133-p1/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií, ktorým sa ustanovuje postup prevodu podvojného účtovníctva z roka 1992 do roka 1993
c133-p2/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú zmeny a doplnky Pokynov pre ročnú účtovnú uzávierku v hospodárskych organizáciách od roka 1991
c133-r1/1992 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chyby v Občianskom súdnom poriadku