Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovChronologický register ► Ročník 1991

Ročník 1991

Legislatívna knižnica

Zbierka zákonov

Január 1991

Február 1991

Január 1991

Február 1991

Marec 1991

Apríl 1991

Marec 1991

Apríl 1991

Máj 1991

Jún 1991

Máj 1991

Jún 1991

Máj 1991

Jún 1991

Máj 1991

Jún 1991

Júl 1991

August 1991

Marec 1991

September 1991

Október 1991

November 1991

Október 1991

November 1991

December 1991

Január 1991Február 1991Január 1991Február 1991Marec 1991Apríl 1991Marec 1991Apríl 1991Máj 1991Jún 1991Máj 1991Jún 1991Máj 1991Jún 1991Máj 1991Jún 1991Júl 1991August 1991Marec 1991September 1991Október 1991November 1991Október 1991November 1991December 1991

Január 1991

Dátum vyhlásenia: 31. januára 1991 (čiastka 1/1991)
1/1991 Zb.Zákon o zamestnanosti
2/1991 Zb.Zákon o kolektívnom vyjednávaní
3/1991 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce
4/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 22/1997 Zb., ktorou sa vydávajú bližšie predpisy k zákonu o matrikách
Dátum vyhlásenia: 15. januára 1991 (čiastka 2/1991)
5/1991 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa colný zákon č. 44/1974 Zb. v znení zákona č. 117/1983 Zb.
6/1991 Zb.Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o zřízení státních přírodních rezervací Borek u Velhartic, Čtyři palice, Králický Sněžník, Rejvíz, V rašelinách a jejich ochranných pásem a o zřízení státních přírodních rezervacích Bukové kopce, Holina, Fajmanovy skály a Klenky, Chynínské buky, Kokšín, Lopata, Míšovské buky, Lípa, Třímanské skály, Habrová seč, Žákova hora, Praděd, Suchý vrch a Jelení bučina
7/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 184/1968 Zb. na vykonanie zákona o dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti v znení vyhlášok č. 151/1980 Zb., č. 14/1982 Zb. a č. 86/1984 Zb.
8/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 266/1990 Zb. o podmienkach vydávania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb

Február 1991

Dátum vyhlásenia: 1. februára 1991 (čiastka 3/1991)
9/1991 Zb.Zákon České národní rady o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti
10/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o podmienkach prevádzky cestných motorových vozidiel poháňaných stlačeným plynom
11/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o súkromných školách
12/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Republiky Malta o zrušení vízovej povinnosti pre krátkodobé pobyty
Dátum vyhlásenia: 1. februára 1991 (čiastka 4/1991)
13/1991 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 223/1988 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce
14/1991 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej republiky č. 121/1990 Zb. o pracovnoprávnych vzťahoch pri súkromnom podnikaní občanov
15/1991 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej republiky o regulačných odvodoch v mzdovej oblasti v roku 1991
16/1991 Zb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o zprostředkovatelích, rozhodcích a ukladaní kolektívních smluv vyššího stupně
17/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o organizácii služieb pre sprostredkovanie práce (č. 88) a Dohovoru o nočnej práci žien zamestnaných v priemysle (revisovaný 1948) (č. 89)
Dátum vyhlásenia: 1. februára 1991 (čiastka 5/1991)
18/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o iných úkonoch vo všeobecnom záujme
19/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o pracovnom uplatnení a hmotnom zabezpečení pracovníkov v baníctve dlhodobo nespôsobilých na doterajšiu prácu
20/1991 Zb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se stanoví bližší podmínky poskytování hmotného zabezpečení uchazečům o zaměstnání
21/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o bližších podmínkách zabezpečování rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců
22/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se stanoví podrobnosti zřizovaní společensky účelných pracovních míst a vytváření veřejně prospěšné práce
c5-r1/1991 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chyby
Dátum vyhlásenia: 8. februára 1991 (čiastka 6/1991)
23/1991 Zb.Ústavný zákon, ktorým sa uvádza LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD ako ústavný zákon Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
24/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o poisťovníctve
Dátum vyhlásenia: 1. februára 1991 (čiastka 7/1991)
25/1991 Zb.Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky
26/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa ustanovujú pravidlá používania štátnych symbolov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
27/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 533/1990 Zb. o udeľovaní povolenia na zahraničnoobchodnú činnosť, o vykonávaní zahraničnoobchodnej činnosti bez registrácie alebo povolenia a o vykonávaní zahraničnoobchodnej činnosti zahraničnými osobami
28/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o obchodovaní so subjektmi z Juhoafrickej republiky
29/1991 Zb.Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky č. 217/1988 Sb., o odvádění nájemného na zvláštní účty nájemného, a vyhláška ministerstva financí č. 14/1968 Sb., o úlevách na domovní dani
30/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních školách
31/1991 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 66/1989 Zb. na zaistenie bezpečnosti technických zariadení v jadrovej energetike
32/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos o Predpis L 10 o civilnej leteckej telekomunikačnej službe
33/1991 Zb.Oznámení ministerstva obchodu a cestovního ruchu České republiky o vydání výnosu, kterým se zrušují některé resortní právní předpisy
34/1991 Zb.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa úprava Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie
35/1991 Zb.Oznámenie Ministra spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní rozkazu, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz ministra spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky Poriadok pre výkon väzby
36/1991 Zb.Oznámenie Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní výnosu o Bankovom informačnom systéme
37/1991 Zb.Oznámení Českého báňského úřadu o vydání výnosu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu v dolech s nebezpečím důlních otřesů

Január 1991

Dátum vyhlásenia: 21. januára 1991 (čiastka 8/1991)
38/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vyhlasuje zoznam colníc, colných odbočiek a územných obvodov colníc a vymedzuje colné pohraničné pásmo
39/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o colnej štatistike, forme, obsahu a náležitostiach návrhu na colné konanie
40/1991 Zb.Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 182/1988 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, ve znění vyhlášky č. 316/1990 Sb. a vyhlášky č. 589/1990 Sb.
41/1991 Zb.Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o hmotném a finančním zabezpečení studentů vysokých škol vysílaných ke studiu do zahraničí
42/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o plnení povinnej školskej dochádzky mimo územia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
c8-p1/1991 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích

Február 1991

Dátum vyhlásenia: 1. februára 1991 (čiastka 9/1991)
43/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vykonáva colný zákon
44/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 240/1990 Zb. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnej pomoci
45/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Talianskej republiky o vedecko-technickej spolupráci
Dátum vyhlásenia: 1. februára 1991 (čiastka 10/1991)
46/1991 Zb.Zákon o zvyšovaní dôchodkov
47/1991 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii
48/1991 Zb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o očkování proti přenosným nemocem
49/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania
50/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa určujú bližšie podmienky poskytovania hmotného zabezpečenia uchádzačom o zamestnanie
51/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa určujú bližšie podmienky zabezpečovania rekvalifikácie uchádzačov o zamestnanie a zamestnancov, ako aj podmienky na vydávanie dokladov o kvalifikácii s celoštátnou pôsobnosťou
52/1991 Zb.Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa určuje výška odmeny predsedom a členom komisií pre privatizáciu národného majetku a licitátorom
53/1991 Zb.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos o osobitných paušálnych cestovných náhradách pre kominárov a vykupovačov druhotných surovín v organizáciách miestneho hospodárstva
54/1991 Zb.Oznámenie hlavného arbitra Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o vydaní výnosu o odchylnom určení príslušnosti pre rozhodovanie niektorých sporov
c10-p1/1991 Zb.Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsedníctva České národní rady ze dne 10. ledna 1990 č. 25/1991 Sb., kterým se změní zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinárni péče České socialistické republiky

Marec 1991

Dátum vyhlásenia: 1. marca 1991 (čiastka 11/1991)
55/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o výcviku a zdokonaľovaní odbornej spôsobilosti vodičov cestných motorových vozidiel
Dátum vyhlásenia: 11. marca 1991 (čiastka 12/1991)
c12-p1/1991 Zb.Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa uverejňuje zoznam obcí tvoriacich územné obvody obvodných úradov v Slovenskej republike
Dátum vyhlásenia: 1. marca 1991 (čiastka 13/1991)
56/1991 Zb.Zákon o rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia
57/1991 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o zriadení Policajného zboru Slovenskej republiky
58/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o vymedzení obsahu mzdových prostriedkov
59/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva spojov, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva dopravy a spojov č. 78/1989 Zb. o právach a povinnostiach pošty a jej používateľov (poštový poriadok)
60/1991 Zb.Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o vydávaní mincí po 1 halieri, 5 halieroch, 10 halieroch, 20 halieroch, 50 halieroch, 1 Kčs, 2 Kčs a 5 Kčs so štátnym znakom Českej a Slovenskej Federatívnej republiky
61/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o prijatí zmien Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF)
62/1991 Zb.Oznámení ministerstva zdravotnictví České republiky o vydání výnosu, kterým se prohlašují další přirozeně se vyskytující zdroje minerálních vod v lázeňských místech Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Luhačovice, Lázně Libverda a Hodonín za přírodní léčivé zdroje a ve zřídelních místech Kyselka, Ondrášov, Lázně Kynžvart, Brodek u Přerova, Žďár, Lesná a Velká Šťáhle za přírodní minerální vody stolní
c13-p1/1991 Zb.Uznesenie Slovenskej národnej rady o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 25. januára 1991 o zriadení Policajného zboru Slovenskej republiky
c13-r1/1991 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chyby
Dátum vyhlásenia: 1. marca 1991 (čiastka 14/1991)
63/1991 Zb.Zákon o ochrane hospodárskej súťaže
64/1991 Zb.Zákon České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti
65/1991 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o úľavách z domovej dane
66/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva hospodárstva, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 16/1972 Zb. o hospodárení s liehom
67/1991 Zb.Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o poskytování stipendií studentům postgraduálního studia
68/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob tvorby a použitia účelových poistných fondov
69/1991 Zb.Vyhláška Federálneho úradu pre normalizáciu a meranie, ktorou sa vykonáva zákon o metrológii
70/1991 Zb.Oznámení ministerstva spravedlnosti České republiky o vydaní výnosu, kterým se vydává platový řád pro soudce z povolání Nejvyššího soudu České republiky
71/1991 Zb.Oznámenie Štátnej arbitráže Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva platový poriadok pre štátnych arbitrov Štátnej arbitráže Slovenskej republiky
c14-p1/1991 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
Dátum vyhlásenia: 15. marca 1991 (čiastka 15/1991)
c15-p1/1991 Zb.Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa uverejňuje zoznam obcí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike
Dátum vyhlásenia: 1. marca 1991 (čiastka 16/1991)
72/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 161/1976 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dani zo mzdy v znení neskorších predpisov
73/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky a Štátnej banky česko-slovenskej, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej č. 136/1985 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe a modernizácii rodinných domčekov v osobnom vlastníctve v znení vyhlášky č. 74/1989 Zb.
74/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o odmeňovaní riaditeľov organizácií, ktoré prevádzkujú podnikateľskú činnosť
75/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o poskytovaní ročných odmien riaditeľov rozpočtových a príspevkových organizácií
76/1991 Zb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o požadavcích na omezování ozáření z radonu a dalších přírodních radionuklidů
77/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos o odmeňovaní príslušníkov Zboru ozbrojenej ochrany železnic a príslušníkov Zboru ozbrojenej ochrany letísk
78/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky a Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní výnosu o podmienkach poskytovania finančnej pomoci na družstevnú bytovú výstavbu
c16-p1/1991 Zb.Usnesení předsedníctva České národní rady o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstev v obcích
Dátum vyhlásenia: 1. marca 1991 (čiastka 17/1991)
79/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o prijímaní na štúdium na stredných školách
80/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o stredných školách
c17-r1/1991 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chyby
Dátum vyhlásenia: 20. marca 1991 (čiastka 18/1991)
81/1991 Zb.Zákon České národní rady, kterým se zrušují zákon České národní rady č. 131/1974 Sb., o Národní ceně České socialistické republiky, a zákon České národní rady č. 132/1974 Sb., o Novinářské ceně Jana Švermy
82/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 41/1972 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti sociálno-ekonomických informácií v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 175/1989 Zb.
83/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti
84/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o daňových orgánoch
85/1991 Zb.Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví přechodná opatření pro postupné nahrazení dosavadního státního znaku novým státním znakem České republiky
86/1991 Zb.Oznámenie Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa určuje rezortný zoznam zamestnaní zaradených do I. a Il. pracovnej kategórie v súvislosti s dôchodkovým zabezpečením
Dátum vyhlásenia: 21. marca 1991 (čiastka 19/1991)
87/1991 Zb.Zákon o mimosúdnych rehabilitáciách
88/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o postupe pri vytváraní spoločensky účelných pracovných miest a organizovaní verejnoprospešných prác
89/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a Zväzovou výkonnou radou Skupštiny Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní a dokladov o vedeckých hodnostiach a tituloch vydávaných v Československej socialistickej republike a v Socialistickej federatívnej republike Juhoslávii
90/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Albánskej ľudovej socialistickej republiky o medzinárodnej cestnej doprave a Protokolu k nej
Dátum vyhlásenia: 22. marca 1991 (čiastka 20/1991)
91/1991 Zb.Ústavný zákon o Ústavnom súde Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
92/1991 Zb.Zákon o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby
93/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o zmene názvu Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave
94/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o zmene názvu Vysokej školy technickej v Košiciach
95/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom fonde kultúry
96/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o verejných kultúrnych podujatiach
Dátum vyhlásenia: 25. marca 1991 (čiastka 21/1991)
97/1991 Zb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 249/1990 Sb.
98/1991 Zb.Zákon České národní rady o sídlech a obvodech okresních a krajských soudů v České republice
99/1991 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o určení minimálnej mzdy
100/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva spojov, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva spojov č. 51/1985 Zb., ktorou sa vydáva Rozhlasový a televízny poriadok, v znení vyhlášky č. 76/1987 Zb., vyhlášky č. 39/1988 Zb. a vyhlášky č. 315/1990 Zb.
101/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 205/1988 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a o náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení vyhlášky č. 289/1990 Zb.
102/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o ukončovaní štúdia na stredných školách a o ukončovaní prípravy v odborných učilištiach a učilištiach

Apríl 1991

Dátum vyhlásenia: 8. apríla 1991 (čiastka 22/1991)
103/1991 Zb.Ústavný zákon o česko-slovenskej federácii (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien o doplnení)
104/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o právach dieťaťa

Marec 1991

Dátum vyhlásenia: 27. marca 1991 (čiastka 23/1991)
105/1991 Zb.Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (úplné znění, jak vyplýva z pozdějších změn a doplnení)
106/1991 Zb.Zákon České národní rady o neperiodických publikacích
107/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon č. 499/1990 Zb. o prepočte devízových aktív a pasív v oblasti zahraničných pohľadávok a záväzkov organizácií v súvislosti s kurzovými opatreniami
108/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o dovoznej prirážke
109/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 380/1990 Zb. o zákaze obchodovania s Irackou republikou a Štátom Kuvajt
110/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky č. 219/1988 Zb. o odvádzaní nájomného na osobitné účty nájomného a vyhláška Ministerstva financií č. 14/1968 Zb. o úľavách na domovej dani
c23-p1/1991 Zb.Opatření ministerstva financí České republiky o úlevě u správního poplatku za vydání loveckého lístku pro cizince
c23-p2/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrení, ktorými ustanovilo I. a II. zmeny a doplnky Sadzobníka dane z obratu platného od 1. januára 1991
c23-r1/1991 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chýb
Dátum vyhlásenia: 29. marca 1991 (čiastka 24/1991)
111/1991 Zb.Nařízení vlády České republiky o prohlášení Břevnovského kláštera za národní kulturní památku
112/1991 Zb.Nařízení vlády České republiky o zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
113/1991 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu súkromným školám
114/1991 Zb.Vyhláška ministerstva financí České republiky o odměně zprostředkovateli a rozhodci, výši poplatku za stejnopis kolektivní smlouvy vyššího stupně a výši a způsobu úhrady nákladů řízení před rozhodcem
115/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva kultury České republiky o úpravě odměn a náhrad oprávněným subjektům za užití předmětů ochrany podle autorského zákona pořízením zvukové nebo zvukově obrazové rozmnoženiny a veřejným půjčováním snímků pro osobní potřebu
116/1991 Zb.Vyhláška ministerstva kultury České republiky, kterou se upravují sazby odměn výkonných umělců a náhrad výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů za užití zaznamenaných výkonů nebo zvuků a zvukových a zvukově obrazových snímků na veřejných produkcích prostřednictvím technických zařízení
117/1991 Zb.Vyhláška ministerstva kultury České republiky o pořádání veřejných produkcí
118/1991 Zb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o odměňování ředitelů organizací, které provozují podnikatelskou činnost
119/1991 Zb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o poskytování ročních odměn a osobního ohodnocení ředitelům rozpočtových a příspěvkových organizací
120/1991 Zb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se doplňují některé právní předpisy o cestovních náhradách
121/1991 Zb.Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k 150. výročiu začatia plavby prvého českého parníka Bohemia
122/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní a dokladov o udelení vedeckých hodností a titulov vydávaných v Československej socialistickej republike a v Poľskej ľudovej republike
123/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Islandskej republiky o zrušení vízovej povinnosti
c24-p1/1991 Zb.Opatření ministerstva financí České republiky o úlevě u notářských poplatků z dedičství - odškodnění podle zákona o soudní rehabilitaci

Apríl 1991

Dátum vyhlásenia: 12. apríla 1991 (čiastka 25/1991)
124/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva hospodárstva, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 101/1973 Zb. o projektových súťažiach
125/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 119/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o občianskych preukazoch, v znení vyhlášky Federálneho ministerstva vnútra č. 178/1988 Zb.
126/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií
Dátum vyhlásenia: 15. apríla 1991 (čiastka 26/1991)
127/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky v oblasti cien
128/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Štátnom fonde životného prostredia Slovenskej republiky
129/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o komerčných právnikoch
130/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 523/1990 Zb. a zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice
131/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Štátnom fonde zveľaďovania lesa Slovenskej republiky
132/1991 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa ustanovujú prípady, keď môže podnik so zahraničnou majetkovou účasťou vzniknúť bez povolenia
Dátum vyhlásenia: 15. apríla 1991 (čiastka 27/1991)
133/1991 Zb.Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 10/1969 Zb. o Rade obrany štátu v znení ústavného zákona č. 160/1990 Zb.
134/1991 Zb.Zákon o zmenách v nemocenskom zabezpečení
135/1991 Zb.Zákon o Kancelárii prezidenta Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
136/1991 Zb.Zákon o rozdelení pôsobnosti medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Českou republikou a Slovenskou republikou vo veciach tlače a iných informačných prostriedkov
137/1991 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení zákona č. 458/1990 Zb.
138/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o majetku obcí
139/1991 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 15/1991 Zb. o regulačných odvodoch v mzdovej oblasti v roku 1991
140/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva obchodu a cestovného ruchu Slovenskej socialistickej republiky č. 163/1988 Zb. o nákupe tovaru organizáciami v maloobchodných predajniach
141/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o nostrifikácii diplomov a iných dokladov o štúdiu na zahraničných vysokých školách
c27-p1/1991 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích
c27-r1/1991 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chýb
Dátum vyhlásenia: 26. apríla 1991 (čiastka 28/1991)
142/1991 Zb.Zákon o česko-slovenských technických normách
143/1991 Zb.Zákon České národní rady, kterým se doplňuje zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti
144/1991 Zb.Zákon České národní rady o změnách v působnosti orgánů České republiky a o působnosti obcí v sociálním zabezpečení
145/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o usmerňovaní mzdových prostriedkov rozpočtových a príspevkových organizácií
146/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o odmeňovaní riaditeľov organizácií, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť
147/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o poskytovaní ročných odmien a osobného ohodnotenia riaditeľom rozpočtových a príspevkových organizácií
148/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 33/1984 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov a úprava Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 31. augusta 1982 č. 315-5796-3161 o osobitnej úprave náhrad cestovných výdavkov pracovníkov prijatých zo Slovenskej socialistickej republiky do aparátu federálnych inštitúcií v znení výnosu Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 18. júna 1990 č. 225-18991-5157
c28-p1/1991 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
c28-p2/1991 Zb.Opatrenie Ministerstva financií Slvoenskej republiky o úľave zo správneho poplatku za vydanie poľovníckeho lístka pre cudzincov
Dátum vyhlásenia: 30. apríla 1991 (čiastka 29/1991)
149/1991 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 8/1990 Zb. o regulačných odvodoch v mzdovej oblasti
150/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o finančnom hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií v pôsobnosti federácie
151/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o poskytovaní príplatku k čiastočnému vyrovnaniu rastu životných nákladov pracovníkov organizácií s podnikateľskou činnosťou
152/1991 Zb.Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva platový poriadok pre prokurátorov a vyšetrovateľov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky
153/1991 Zb.Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu o nariaďovaní a odmeňovaní pracovnej pohotovosti predsedov senátov krajských a okresných súdov
c29-p1/1991 Zb.Opatření ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o úpravě některých cestovních náhrad
Dátum vyhlásenia: 30. apríla 1991 (čiastka 30/1991)
154/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 108/1991 Zb. o dovoznej prirážke
155/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky o zřízení chráněné krajinné oblasti Poodří
156/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky o zřízení chráněné krajinné oblasti Železné hory
157/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky o zřízení chráněné krajinné oblasti Broumovsko

Máj 1991

Dátum vyhlásenia: 6. mája 1991 (čiastka 31/1991)
158/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody o obchodných vzťahoch medzi vládou Česko-slovenskej federatívnej republiky a vládou Spojených štátov amerických
Dátum vyhlásenia: 6. mája 1991 (čiastka 32/1991)
159/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva
160/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru
161/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dodatkového protokolu k Dohovoru o premlčaní pri medzinárodnej kúpe tovaru
162/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody o zrušení vízovej povinnosti medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládami krajín Beneluxu
c32-p1/1991 Zb.Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Dátum vyhlásenia: 10. mája 1991 (čiastka 33/1991)
163/1991 Zb.Nařízení vlády České republiky, kterým se zřizuje Národní park Šumava a stanoví podmínky jeho ochrany
164/1991 Zb.Nařízení vlády České republiky, kterým se zřizuje Národní park Podyjí a stanoví podmínky jeho ochrany
165/1991 Zb.Nařízení vlády České republiky, kterým se zřizuje Krkonošský národní park a stanoví podmínky jeho ochrany
166/1991 Zb.Vyhláška Slovenskej komisie pre životné prostredie o štátnych prírodných rezerváciách a chránených náleziskách v Tatranskom národnom parku
c33-p1/1991 Zb.Opatrenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o úprave niektorých cestovných náhrad
c33-r1/1991 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chýb
Dátum vyhlásenia: 20. mája 1991 (čiastka 34/1991)
167/1991 Zb.Zákonník práce (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
Dátum vyhlásenia: 23. mája 1991 (čiastka 35/1991)
168/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o viazanosti Českej a Slovenskej Federatívnej republiky Dodatkovými protokolmi I a II k Ženevským dohovorom z 12. augusta 1949 o ochrane obetí medzinárodných ozbrojených konfliktov a konfliktov nemajúcich medzinárodný charakter, prijatých v Ženeve 8. júna 1977
169/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o uložení listiny o prístupe Českej a Slovenskej Federatívnej republiky k Opčnému protokolu k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach dojednanému v New Yorku 16. decembra 1966
170/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dojednania medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Tureckej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatického, osobitného alebo služobného pasu
Dátum vyhlásenia: 24. mája 1991 (čiastka 36/1991)
171/1991 Zb.Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky
172/1991 Zb.Zákon České národní rady o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí
173/1991 Zb.Zákon České národní rady o zřízení Českého úřadu pro hospodářskou soutěž
174/1991 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa vykonáva zákon o mimosúdnych rehabilitáciách
175/1991 Zb.Nařízení vlády České republiky o cenovém odvodu z cen vytěženého uhlí v České republice
176/1991 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú predpoklady pre výkon funkcií v okresných a obvodných úradoch, ktoré si vyžadujú osobitnú odbornú spôsobilosť
177/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o poskytovaní príplatku k čiastočnému vyrovnaniu rastu životných nákladov pracovníkom organizácií riadených federálnymi ústrednými orgánmi, ktoré neprevádzkujú podnikateľskú činnosť
178/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o sídlech a územní působnosti školských úřadů
179/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje výška odmeny sprostredkovateľovi a rozhodcovi, výška poplatku za poskytnutie rovnopisu kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a výška a spôsob úhrady nákladov konania pred rozhodcom
180/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách komerčných právnikov za poskytovanie právnej pomoci
181/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o záväznosti opráv, zmien a doplnkov Česko-slovenského liekopisu – štvrtého vydania
c36-p1/1991 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích
Dátum vyhlásenia: 27. mája 1991 (čiastka 37/1991)
182/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení
183/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o přechodu z pracovní neschopnosti do invalidity (částečné invalidity)
c37-p1/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým ustanovilo III. zmeny a doplnky Sadzobníka dane z obratu platného od 1. januára 1991
Dátum vyhlásenia: 28. mája 1991 (čiastka 38/1991)
184/1991 Zb.Zákon České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
185/1991 Zb.Zákon České národní rady o pojišťovnictví
186/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky o hospodaření s teplem, řízením soustav centralizovaného zásobování teplem a o ochranných pásmech
187/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o sestavování konkursních komisí a pravidlech jejich činností pro konkursní řízení na vybrané funkce v oblasti školství
188/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o postupu a úkolech orgánů a organizací při řízení a přípravě mládeže pro povolání ve středních odborných učilištích a střediscích praktického vyučování
189/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o podmínkách uzavírání hospodářských smluv o bezplatném užívání majetku středních odborných učilišť a středisek praktického vyučování
190/1991 Zb.Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu, kterým se stanoví platový řád pro prokurátory a vyšetřovatele Generální prokuratury České republiky
191/1991 Zb.Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu, kterým se stanoví platový řád pro státní arbitry Státní arbitráže České republiky
192/1991 Zb.Oznámení ministerstva zdravotnictví České republiky a ministerstva průmyslu České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení
Dátum vyhlásenia: 29. mája 1991 (čiastka 39/1991)
193/1991 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa vykonáva Zákonník práce (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
194/1991 Zb.Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 150. výročiu narodenia Antonína Dvořáka
c39-p1/1991 Zb.Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa uverejňuje zoznam obcí tvoriacich územné obvody obvodných správ Zboru požiarnej ochrany v Slovenskej republike
c39-r1/1991 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chýb
Dátum vyhlásenia: 30. mája 1991 (čiastka 40/1991)
195/1991 Zb.Zákon o odstupnom poskytovanom pri skončení pracovného pomeru
196/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Matici slovenskej
197/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky
198/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 593/1990 Zb. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1991
199/1991 Zb.Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k znovuotvoreniu Stavovského divadla v Prahe pri príležitosti 200. výročia úmrtia Wolfganga Amadea Mozarta
200/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Zmluvy medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Brazílskej federatívnej republiky o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a Protokolu k nej
201/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa úprava, ktorou sa vydáva Predpis L 17 – Ochrana civilného letectva proti činom nezákonného zasahovania
202/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa úprava o odmieňaní redaktorov-novinárov
203/1991 Zb.Oznámenie Ministerstva priemyslu Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa úprava o zaradení zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia

Jún 1991

Dátum vyhlásenia: 20. júna 1991 (čiastka 41/1991)
204/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Policajnom zbore Slovenskej republiky
c41-p1/1991 Zb.Zoznam obvodných úradov životného prostredia, ktoré sú stavebnými úradmi k 1. 1. 1991 na území Slovenskej republiky, vydaný Slovenskou komisiou pre životné prostredie

Máj 1991

Dátum vyhlásenia: 31. mája 1991 (čiastka 42/1991)
205/1991 Zb.Vyhláška ministerstva financí České republiky o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu České republiky a o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací
206/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o hospodárení s teplom, riadení sústav centralizovaného zásobovania teplom a o ochranných pásmach
207/1991 Zb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 324/1990 Sb.
208/1991 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel
209/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Francúzskej republiky o spolupráci a výmene v oblasti mládeže
210/1991 Zb.Oznámení ministerstva kultury České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
211/1991 Zb.Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňují směrnice Českého svazu spotřebních družstev, kterými se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do II. pracovní kategorie
c42-p1/1991 Zb.Usnesení předsedníctva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích

Jún 1991

Dátum vyhlásenia: 14. júna 1991 (čiastka 43/1991)
212/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o špeciálnych školách
213/1991 Zb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu, údržbě a opravách vozidel
214/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecka o vzájomnom zriadení a činnosti kultúrnych a informačných stredísk
215/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody o obchodnej a ekonomickej spolupráci medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej republiky a vládou Kórejskej republiky
c43-p1/1991 Zb.Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektívních smluv vyššího stupně
c43-r1/1991 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chyby

Máj 1991

Dátum vyhlásenia: 31. mája 1991 (čiastka 44/1991)
216/1991 Zb.Zákon o cestovných dokladoch a cestovaní do zahraničia
217/1991 Zb.Zákon o zrušení zákona č. 73/1973 Zb. o brannej výchove v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 17/1976 Zb.
218/1991 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 93/1951 Zb. o štátnom sviatku, o dňoch pracovného pokoja a o pamätných a významných dňoch v znení neskorších predpisov
219/1991 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov
220/1991 Zb.Zákon České národní rady o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře
221/1991 Zb.Nařízení vlády České republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 520/1990 Sb., o odměnách členům zastupitelstev v obcích
222/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o spôsobe náhrady osobám, ktorým boli skrátené nároky z individuálneho dôchodkového pripoistenia podľa vyhlášky č. 117/1955 Ú. v. (Ú. l.), ktorou sa vyhlasujú niektoré opatrenia ministra financií o individuálnom dôchodkovom pripoistení
223/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva hospodárstva o zrušení vyhlášky Štátnej plánovacej komisie č. 104/1985 Zb. o palivových a energetických základniach
224/1991 Zb.Vyhláška ministerstva obchodu a cestovního ruchu České republiky, kterou se zrušuje vyhláška ministerstva obchodu a cestovního ruchu České socialistické republiky č. 162/1988 Sb., o nákupu zboží organizacemi v maloobchodních prodejnách, ve znění vyhlášky č. 40/1990 Sb.
225/1991 Zb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o poskytování příplatku k částečnému vyrovnání růstu životních nákladů v organizacích, které neprovozují podnikatelskou činnost
226/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dojednania medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Helénskej republiky o vzájomnom zrušení vízovej povinnosti

Jún 1991

Dátum vyhlásenia: 24. júna 1991 (čiastka 45/1991)
227/1991 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1949 Zb. branný zákon v znení neskorších predpisov
228/1991 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov
229/1991 Zb.Zákon o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku
230/1991 Zb.Nařízení vlády České republiky o zřizování středních odborných učilišť a středisek praktického vyučování ústředními orgány státní správy a o podmínkách uzavírání smluv k jejich materiálnímu a finančnímu zabezpečení

Máj 1991

Dátum vyhlásenia: 31. mája 1991 (čiastka 46/1991)
231/1991 Zb.Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích
232/1991 Zb.Zákon České národní rady o podmínkách a způsobu navrácení majetkových práv vyplývajících ze zákona č. 173/1990 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací
233/1991 Zb.Nařízení vlády České republiky o výši finanční náhrady v hotovosti poskytované podle zákona o mimosoudních rehabilitacích
234/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 108/1991 Zb. o dovoznej prirážke
235/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky č. 13/1970 Zb. o náhradách prislúchajúcich sudcom z ľudu
236/1991 Zb.Oznámenie Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa výnos, ktorým sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia
c46-p1/1991 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení voleb do zastupitelstev v obcích

Jún 1991

Dátum vyhlásenia: 20. júna 1991 (čiastka 47/1991)
237/1991 Zb.Zákon o patentových zástupcoch
238/1991 Zb.Zákon o odpadoch
239/1991 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti
240/1991 Zb.Zákon České národní rady o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat
241/1991 Zb.Vyhláška ministerstva kultury České republiky o výhradním oprávnění některých organizací zastupujících autory nebo výkonné umělce
242/1991 Zb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o soustavě zdravotnických zařízení zřizovaných okresními úřady a obcemi
243/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o zmene vyhlášky Ministerstva zdravotníctva č. 34/1965 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o regresných náhradách
c47-p1/1991 Zb.Opatření ministerstva financí České republiky o úlevách u notářských poplatků souvisejících s vydáním věci podle zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích
c47-r1/1991 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chýb
c47-p2/1991 Zb.Opatření ministerstva financí České republiky o pověření Magistrátního úřadu hlavního města Prahy k poskytování úlev u správních poplatků
c47-p3/1991 Zb.Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej, ktorým sa ustanovujú prípustné odchýlky od úrokovej sadzby z úveru poskytovaného bankám Štátnou bankou česko-slovenskou pri úrokovaní vkladov právnických osôb v bankách a sporiteľniach a úverov právnickým osobám od bánk a sporiteľní
c47-p4/1991 Zb.Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej, ktorým sa ustanovujú úrokové sadzby z vkladov a pôžičiek občanom (fyzickým osobám)
c47-p5/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým ustanovilo IV. zmeny a doplnky Sadzobníka dane z obratu platného od 1. januára 1991
Dátum vyhlásenia: 14. júna 1991 (čiastka 48/1991)
244/1991 Zb.Zákon o Federálnej bezpečnostnej informačnej službe a o používaní spravodajských prostriedkov
245/1991 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 206/1990 Zb. o štátnom vyrovnávacom príspevku
246/1991 Zb.Zákon o druhom zvýšení dôchodkov v roku 1991
247/1991 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 173/1990 Zb., ktorým sa zrušuje zákon č. 68/1956 Zb. o organizácii telesnej výchovy a ktorým sa upravujú niektoré ďalšie vzťahy týkajúce sa dobrovoľných telovýchovných organizácií
248/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 41/1984 Zb. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách
249/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o poskytovaní príplatku na čiastočné vyrovnanie rastu životných nákladov pracovníkom organizácií, ktoré nevykonávajú podnikateľskú činnosť
250/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o zriadení pobočky Krajského súdu v Bratislave a v Nitre
251/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o zmenách Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF)
252/1991 Zb.Oznámení ministerstva vnitra České republiky o vydání výnosu, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání občanských pracovníků v oboru působnosti bezpečnostního úseku ministerstva vnitra České republiky zařazených pro účely důchodového zabezpečení do II. pracovní kategorie
Dátum vyhlásenia: 28. júna 1991 (čiastka 49/1991)
253/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a o Fonde národného majetku Slovenskej republiky
254/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej televízii
255/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskom rozhlase
256/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 110/1972 Zb. o plemenitbe hospodárskych zvierat
257/1991 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 15/1991 Zb. o regulačných odvodoch v mzdovej oblasti v roku 1991 v znení nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 139/1991 Zb.
258/1991 Zb.Nařízení vlády České republiky, kterým se zrušuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 18/1990 Sb., o regulačních odvodech ve mzdové oblasti
259/1991 Zb.Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se stanoví způsob tvorby a použití účelových pojistných fondů
260/1991 Zb.Vyhláška ministerstva vnitra České republiky o zvláštní odborné způsobilosti pracovníků okresních úřadů a jejím ověřování
261/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky, ktorou sa určujú podmienky uzatvárania hospodárskych zmlúv o dočasnom užívaní majetku stredných odborných učilíšť a stredísk praktického vyučovania štátnym podnikom, štátnou organizáciou alebo ich právnym nástupcom
262/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o postupe a úlohách orgánov a organizácií pri riadení a príprave mládeže na povolanie v stredných odborných učilištiach a strediskách praktického vyučovania a o podmienkach pre ich zriaďovanie
263/1991 Zb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 76/1989 Sb., k zajištění bezpečnosti technických zařízení v jaderné energetice
264/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva hospodárstva o vydaní výnosu o financovaní hospodárskej mobilizácie
c49-p1/1991 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
c49-p2/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým ustanovilo V. zmeny a doplnky Sadzobníka dane z obratu platného od 1. januára 1991

Júl 1991

Dátum vyhlásenia: 10. júla 1991 (čiastka 50/1991)
265/1991 Zb.Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen
266/1991 Zb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 33/1965 Sb., o úhradě nákladů vznikajících státu z úrazů, nemocí z povolání a jiných poškození na zdraví (o regresních náhradách)
267/1991 Zb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 371/1990 Sb., o platu a náhradách výdajů poslanců České národní rady
268/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 133/1990 Zb. a zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 246/1990 Zb.
269/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 593/1990 Zb. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1991 v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 198/1991 Zb.
270/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Štátnom fonde trhovej regulácie Slovenskej republiky v poľnohospodárstve
271/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 70/1986 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii
272/1991 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 12/1987 Zb. o vyhlásení časti Západných Tatier za súčasť Tatranského národného parku
273/1991 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o výnimkách z § 45 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby
274/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 145/1991 Zb. o usmerňovaní mzdových prostriedkov rozpočtových a príspevkových organizácií
275/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 351/1990 Zb. o zákaze obchodného vývozu niektorých druhov tovaru
276/1991 Zb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o poskytování věrnostních stabilizačních odměn pracovníkům ve vybraných okresech a místech České republiky
277/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 50/1991 Zb., ktorou sa určujú bližšie podmienky poskytovania hmotného zabezpečenia uchádzačom o zamestnanie
278/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva obrany o vydaní výnosu na vykonanie § 30 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v odbore pôsobnosti Federálneho ministerstva obrany
279/1991 Zb.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa úprava Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 6/1978, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie
Dátum vyhlásenia: 15. júla 1991 (čiastka 51/1991)
280/1991 Zb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 249/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 97/1991 Sb.
281/1991 Zb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 106/1991 Sb., o neperiodických publikacích
282/1991 Zb.Zákon České národní rady o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa
283/1991 Zb.Zákon České národní rady o Policii České republiky
284/1991 Zb.Zákon České národní rady o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
285/1991 Zb.Zákon České národní rady, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky
286/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva platový poriadok pre prokurátorov a vyšetrovateľov Generálnej prokuratúry Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Dátum vyhlásenia: 31. júla 1991 (čiastka 52/1991)
287/1991 Zb.Colný zákon (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
288/1991 Zb.Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
c52-p1/1991 Zb.Seznam okresních a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. ledna 1991, vydaný ministerstvem životního prostředí České republiky
Dátum vyhlásenia: 19. júla 1991 (čiastka 53/1991)
289/1991 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o výške finančnej náhrady vyplatenej v hotovosti pri mimosúdnych rehabilitáciách
290/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o platovom a hodnostnom poriadku príslušníkov colnej správy
291/1991 Zb.Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o základní škole
292/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o základních uměleckých školách
293/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o školskej inšpekcii
294/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o určení ďalšieho orgánu príslušného na výplatu štátneho vyrovnávacieho príspevku
295/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dojednania medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Írska o zrušení víz
c53-r1/1991 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chyby
Dátum vyhlásenia: 31. júla 1991 (čiastka 54/1991)
296/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o uložení listiny o prístupe Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky k Zmluve o patentovej spolupráci dojednanej vo Washingtone 17. júna 1970
c54-p1/1991 Zb.Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektívních smluv vyššího stupně
Dátum vyhlásenia: 31. júla 1991 (čiastka 55/1991)
297/1991 Zb.Zákon o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania
298/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky, v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 197/1991 Zb.
299/1991 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vyhlásení a zrušení vyhlásenia niektorých národných kultúrnych pamiatok
300/1991 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vyhlásení pamiatkovej rezervácie v meste Podolínec
301/1991 Zb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky č. 271/1990 Sb., o stravování a zařízeních sociální péče, ve znění vyhlášky č. 329/1990 Sb.
302/1991 Zb.Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o zásadách pre určenie odmien za poskytovanie peňažných služieb
303/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva obrany o vydaní výnosu o zmene a doplnení úpravy, ktorou sa vydáva platový poriadok pre učiteľov vysokých škôl v pôsobnosti Federálneho ministerstva národnej obrany
304/1991 Zb.Oznámení ministerstva obchodu a cestovního ruchu České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňuje výnos, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do II. pracovní kategorie
c55-p1/1991 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva v obci
c55-r1/1991 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chyby
c55-p2/1991 Zb.Opatření ministerstva financí České republiky k odstranění nesrovnalostí při vyměřování domovní daně
Dátum vyhlásenia: 31. júla 1991 (čiastka 56/1991)
305/1991 Zb.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 1/1991 Zb. o zamestnanosti
306/1991 Zb.Zákon o zmenách v sociálnom zabezpečení
307/1991 Zb.Oznámení ministerstva zdravotnictví České republiky o vydání výnosu o přiznávání příplatku pracovníkům obecně ohroženým profesionální nákazou
c56-p1/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým ustanovilo VI. zmeny a doplnky Sadzobníka dane z obratu platného od 1. januára 1991
c56-p2/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým ustanovilo nákup niektorých výrobkov samostatne hospodáriacimi roľníkmi za ceny bez dane z obratu

August 1991

Dátum vyhlásenia: 9. augusta 1991 (čiastka 57/1991)
308/1991 Zb.Zákon o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností
309/1991 Zb.Zákon o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší)
310/1991 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 123/1965 Zb. o Československej tlačovej kancelárii
311/1991 Zb.Zákon České národní rady o státní správě v odpadovém hospodářství
312/1991 Zb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 232/1991 Sb., o podmínkách a způsobu navrácení majetkových práv vyplývajících ze zákona č. 173/1990 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací
313/1991 Zb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 594/1990 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1991
314/1991 Zb.Zákon České národní rady o zřízení Slezské univerzity, Jihočeské univerzity, Západočeské univerzity, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a Ostravské univerzity
c57-p1/1991 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
Dátum vyhlásenia: 9. augusta 1991 (čiastka 58/1991)
315/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, speciálních středních odborných učilišť, odborných učilišť a učilišť
316/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú sídla a obvody pôsobnosti daňových orgánov
317/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o podmienkach pre priznávanie štipendií študentom postgraduálneho štúdia
c58-p1/1991 Zb.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa určili sídla a obvody pôsobnosti daňových úradov v Slovenskej republike
c58-r1/1991 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chyby
Dátum vyhlásenia: 13. augusta 1991 (čiastka 59/1991)
318/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Štátnom vodohospodárskom fonde Slovenskej republiky
319/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií
320/1991 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorým sa príslušníci Policajného zboru Slovenskej republiky podriaďujú právomoci vojenských súdov a ustanoveniam o trestných činoch vojenských
321/1991 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podmienky a spôsob navrátenia majetkových práv dobrovoľným telovýchovným organizáciám
322/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Poľskej republiky o bezvízovom styku
323/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Poľskej republiky o Ceste česko-slovensko-poľského priateľstva a pohraničných úsekoch riek Dunajca a Popradu
c59-p1/1991 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva v obcích
c59-p2/1991 Zb.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o úľavách na notárskych poplatkoch
Dátum vyhlásenia: 15. augusta 1991 (čiastka 60/1991)
324/1991 Zb.Vyhláška ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky, kterou se stanoví závazná osnova pro vypracování privatizačního projektu
325/1991 Zb.Oznámenie Federálneho výboru pre životné prostredie o vydaní výnosu o nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času
c60-p1/1991 Zb.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o úľavách pri súdnych poplatkoch
Dátum vyhlásenia: 16. augusta 1991 (čiastka 61/1991)
326/1991 Zb.Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v znení neskorších predpisov
327/1991 Zb.Ústavný zákon o referende
328/1991 Zb.Zákon o konkurze a vyrovnaní
329/1991 Zb.Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní mincí po 10 Kčs s letopočtom 1991
c61-r1/1991 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chyby
Dátum vyhlásenia: 19. augusta 1991 (čiastka 62/1991)
330/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách
Dátum vyhlásenia: 21. augusta 1991 (čiastka 63/1991)
331/1991 Zb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o osvědčeních na nové způsoby prevence, diagnostiky chorob a léčení lidí
332/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody v nápravnovýchovných ústavoch Slovenskej republiky (Poriadok výkonu trestu)
c63-r1/1991 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chyby
Dátum vyhlásenia: 27. augusta 1991 (čiastka 64/1991)
333/1991 Zb.Zákon o Federálnom policajnom zbore a Zbore hradnej polície
334/1991 Zb.Zákon o služobnom pomere policajtov zaradených vo Federálnom policajnom zbore a v Zbore hradnej polície
Dátum vyhlásenia: 27. augusta 1991 (čiastka 65/1991)
335/1991 Zb.Zákon o súdoch a sudcoch
336/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o zákaze dovozu zberového papiera
337/1991 Zb.Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 11/1983 Sb., o pojistných podmínkách pro pojištění majetku, vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 12/1983 Sb., o pojistných podmínkách pro pojištění odpovědnosti za škody, a vyhláška ministerstva financí č. 49/1964 Sb., o pojistných podmínkách pro pojištění osob, ve znění vyhlášky ministerstva financí České socialistické republiky č. 55/1979 Sb.
Dátum vyhlásenia: 30. augusta 1991 (čiastka 66/1991)
338/1991 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 298/1990 Zb. o úprave niektorých majetkových vzťahov rehoľných rádov a kongregácií a arcibiskupstva olomouckého
339/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Zmluvy medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nigérijskej federatívnej republiky o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a ziskov z majetku
Dátum vyhlásenia: 27. augusta 1991 (čiastka 67/1991)
340/1991 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o Federálnom fonde trhovej regulácie v poľnohospodárstve
341/1991 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 15/1991 Zb. o regulačných odvodoch v mzdovej oblasti v roku 1991 v znení nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 139/1991 Zb. a nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 257/1991 Zb.
342/1991 Zb.Nařízení vlády České republiky, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení České socialistické republiky č. 159/1969 Sb., o kulturních fondech, o příspěvcích příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců kulturním fondům, o příspěvcích za užití volných děl literárních, vědeckých a uměleckých a o příspěvcích uživatelů děl, ve znění nařízení vlády České socialistické republiky č. 20/1973 Sb.
343/1991 Zb.Nařízení vlády České republiky o prodloužení dovolené pracovníkům organizací, které neprovozují podnikatelskou činnost
344/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa vydáva Poriadok plavebnej bezpečnosti na vnútrozemských vodných cestách Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
345/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 586/1990 Zb. o odpisovaní základných prostriedkov
346/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 266/1990 Zb. o podmienkach vydávania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášky č. 8/1991 Zb.
347/1991 Zb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o zabezpečení pracovníků organizací, kteří pracují po kratší pracovní dobu pro přechodné odbytové a finanční potíže
348/1991 Zb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 20/1991 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky poskytování hmotného zabezpečení uchazečům o zaměstnání
349/1991 Zb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 22/1991 Sb., kterou se stanoví podrobnosti zřizování společensky účelných pracovních míst a vytváření veřejně prospěšné práce
350/1991 Zb.Vyhláška Federálneho úradu pre vynálezy o odmeňovaní patentových zástupcov
351/1991 Zb.Oznámení ministerstva zdravotníctva České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňuje výnos o odměňování zdravotnických pracovníků
Dátum vyhlásenia: 30. augusta 1991 (čiastka 68/1991)
352/1991 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o predĺžení nároku na dovolenku na zotavenie pracovníkom v organizáciách, ktoré nevykonávajú podnikateľskú činnosť
353/1991 Zb.Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o soukromých školách
354/1991 Zb.Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o středních školách
355/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 88/1991 Zb. o postupe pri vytváraní spoločensky účelných pracovných miest a organizovaní verejnoprospešných prác
356/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o kontrole dodržiavania liečebného režimu
357/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o finančnom a hmotnom zabezpečení študentov vysokých škôl počas štúdia v zahraničí
358/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o finančnom a hmotnom zabezpečení cudzincov študujúcich v Slovenskej republike
c68-p1/1991 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích

Marec 1991

Dátum vyhlásenia: 12. marca 1991 (čiastka 69/1991)
c69-p1/1991 Zb.Opatrenie Federálneho výboru pre životné prostredie, ktorým sa vyhlasuje Kategorizácia a katalóg odpadov
c69-p2/1991 Zb.Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej, ktorým sa ustanovujú prípustné odchýlky od úrokovej sadzby z úveru poskytovaného bankám Štátnou bankou česko-slovenskou pri úrokovaní vkladov právnických osôb v bankách a sporiteľniach a úverov právnickým osobám od bánk a sporiteľní
c69-p3/1991 Zb.Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej, ktorým sa ustanovujú úrokové sadzby z vkladov a pôžičiek občanom (fyzickým osobám)
c69-p4/1991 Zb.Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně

September 1991

Dátum vyhlásenia: 13. septembra 1991 (čiastka 70/1991)
359/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 145/1991 Zb. o usmerňovaní mzdových prostriedkov rozpočtových a príspevkových organizácií v znení vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 274/1991 Zb.
360/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva spojov, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva spojov č. 73/1974 Zb. o spoločných rozvodoch rozhlasových a televíznych signálov po kábloch
361/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o zdravotnej spôsobilosti žiadateľov o prijatie na výkon práce príslušníka colnej správy a organizácii a výkone zdravotníckych služieb v colnej správe
362/1991 Zb.Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o organizaci školního roku v základních školách, středních školách a speciálních školách
363/1991 Zb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, kterou se provádí zákon o regresních náhradách
364/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa zrušujú vyhlášky upravujúce poistné podmienky zmluvného poistenia
365/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Obchodnej dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Albánskej ľudovej socialistickej republiky
366/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o vysielaní česko-slovenských pracovníkov z podnikov so sídlom v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike na zamestnanie na základe zmlúv o dielo
c70-r1/1991 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chyby
Dátum vyhlásenia: 20. septembra 1991 (čiastka 71/1991)
367/1991 Zb.Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti
368/1991 Zb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o zjednodušeném způsobu odměňování pracovníků v organizacích kultury
369/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dojednania medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojených štátov mexických o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov
370/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dojednania medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Brazílskej federatívnej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov
371/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Rumunska o bezvízovom styku
372/1991 Zb.Oznámení ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky o vydání výnosu, kterým se zrušuje výnos, kterým se vydává disciplinární řád pro pracovníky organizací veřejné silniční a městské dopravy, silničního hospodářství a automobilového opravárenství v České socialistické republice
373/1991 Zb.Oznámení ministerstva zdravotnictví České republiky o vydání výnosu o hygienických požadavcích na potravinářské prodejny
374/1991 Zb.Oznámení ministerstva zdravotnictví České republiky o vydání výnosu o mikrobiologických požadavcích na poživatiny a jejich obaly
c71-p1/1991 Zb.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky na úseku správnych poplatkov k vyhláške Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 570/1990 Zb. o správnych poplatkoch
Dátum vyhlásenia: 23. septembra 1991 (čiastka 72/1991)
375/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 266/1990 Zb. o podmienkach vydávania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášky č. 8/1991 Zb. a vyhlášky č. 346/1991 Zb.
376/1991 Zb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o závaznosti Doplňku k Československému lékopisu – čtvrtému vydání v České republice
377/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o spôsobe odmeňovania pracovníkov v organizáciách kultúry
378/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o sociálnej odkázanosti
379/1991 Zb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 56/1981 Sb., o zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve vnitrostátní plavbě
380/1991 Zb.Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu, kterým se stanoví výše odměny členům komisí pro privatizaci národního majetku a licitátorům
c72-p1/1991 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady, kterým se vyhlašuje přijímání návrhů kandidátů na soudce Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky
c72-p2/1991 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady k vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích
c72-r1/1991 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chyby
Dátum vyhlásenia: 30. septembra 1991 (čiastka 73/1991)
381/1991 Zb.Zákon České národní rady o Komoře veterinárních lékařů České republiky
382/1991 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o použití vojakov v činnej službe Česko-slovenskej armády pri strážení objektov osobitného významu a na ochranu štátnych hraníc
383/1991 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o vydávaní a použití investičných kupónov
384/1991 Zb.Nařízení vlády České republiky o stanovení povinného podílu občanů se změněnou pracovní schopností na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele
385/1991 Zb.Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o uznávání rovnocennosti a podmínkách nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami
386/1991 Zb.Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o platobnom styku a zúčtovaní
387/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva predpis L 8400 „Skratky a kódy“
c73-p1/1991 Zb.Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej, ktorým sa ustanovujú prípustné odchýlky od úrokovej sadzby z úveru poskytovaného bankám Štátnou bankou česko-slovenskou pri úrokovaní vkladov právnických osôb v bankách a sporiteľniach a úverov právnickým osobám od bánk a sporiteľní
c73-p2/1991 Zb.Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej, ktorým sa ustanovujú úrokové sadzby z vkladov a pôžičiek občanom (fyzickým osobám)

Október 1991

Dátum vyhlásenia: 4. októbra 1991 (čiastka 74/1991)
388/1991 Zb.Zákon České národní rady o Státním fondu životního prostředí České republiky
389/1991 Zb.Zákon České národní rady o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování
390/1991 Zb.Zákon České národní rady o předškolních zařízeních a školských zařízeních
391/1991 Zb.Zákon České národní rady o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů
392/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje postup podľa § 34 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách
Dátum vyhlásenia: 10. októbra 1991 (čiastka 75/1991)
393/1991 Zb.Vyhláška ministerstva financí České republiky o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků
394/1991 Zb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o postavení, organizaci a činnosti fakultních nemocnic a dalších nemocnic, vybraných odborných léčebných ústavů a krajských hygienických stanic v řídící působnosti ministerstva zdravotnictví České republiky
Dátum vyhlásenia: 15. októbra 1991 (čiastka 76/1991)
395/1991 Zb.Zákon České národní rady o školských zařízeních (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
396/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 108/1991 Zb. o dovoznej prirážke v znení vyhlášok č. 154/1991 Zb. a č. 234/1991 Zb.
397/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 43/1991 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon
398/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 41/1985 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí v znení vyhlášok č. 179/1988 Zb., č. 118/1989 Zb., č. 4/1990 Zb., č. 52/1990 Zb., č. 225/1990 Zb., č. 423/1990 Zb. a č. 534/1990 Zb.
399/1991 Zb.Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o speciálních školách a speciálních mateřských školách
400/1991 Zb.Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o hmotném a finančním zabezpečení cizinců studujících na školách v působnosti ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
401/1991 Zb.Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o programech odpadového hospodářství
402/1991 Zb.Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov s motívmi kúpeľov Karlových Varoch, Mariánskych Lázní a Piešťan
403/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o hygiene v obchode a kanceláriách (č. 120)
404/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o vydaní výnosu o poskytovaní príplatku na úhradu cestovných výdavkov pracovníkom prijatým z Českej republiky do federálnych orgánov na území Slovenskej republiky
c76-p1/1991 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích
c76-p2/1991 Zb.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky na odstránenie nezrovnalostí a tvrdostí pri vyrubovaní domovej dane
Dátum vyhlásenia: 17. októbra 1991 (čiastka 77/1991)
405/1991 Zb.Zákon o kontrole v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike
406/1991 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o predĺžení dovolenky na zotavenie v organizáciách, ktoré neprevádzkujú podnikateľskú činnosť
407/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o zabezpečení pracovníkov organizácií, ktorí pracujú po kratší ako určený týždenný pracovný čas z dôvodov prechodných odbytových a finančných ťažkostí organizácií
408/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o predchádzaní a kontrole nebezpečenstiev z povolania spôsobených karcinogénnymi látkami a činiteľmi (č. 139)
409/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Obchodnej dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky
c77-p1/1991 Zb.Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa

November 1991

Dátum vyhlásenia: 1. novembra 1991 (čiastka 78/1991)
410/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky
411/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o ochrane mzdy (č. 95)

Október 1991

Dátum vyhlásenia: 25. októbra 1991 (čiastka 79/1991)
412/1991 Zb.Zákon o kárnej zodpovednosti sudcov
413/1991 Zb.Vyhláška ministerstva zemědělství České republiky o registraci některých druhů krmiv, jejich dodavatelů a o odborné státní kontrole
414/1991 Zb.Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o medzibankovom platobnom styku a zúčtovaní
415/1991 Zb.Vyhláška Českého báňského úřadu o konstrukci, vypracování dokumentace a stanovení ochranných pilířů, celíků a pásem pro ochranu důlních a povrchových objektů
416/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o invalidných, starobných a pozostalostných dávkach (č. 128)
c79-p1/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým ustanovilo VII. zmeny a doplnky Sadzobníka dane z obratu platného od 1. januára 1991

November 1991

Dátum vyhlásenia: 1. novembra 1991 (čiastka 80/1991)
417/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii
418/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej kontrole
419/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré predpisy v oblasti zdravotníctva
420/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o platových pomeroch sudcov a justičných čakateľov
421/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb.
422/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o vyhlásení 19. septembra za pamätný deň Slovenskej republiky
423/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
c80-p1/1991 Zb.Uznesenie Slovenskej národnej rady k návrhu na schválenie zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 320/1991 Zb., ktorým sa príslušníci Policajného zboru Slovenskej republiky podriaďujú právomoci vojenských súdov a ustanoveniam o trestných činoch vojenských
c80-p2/1991 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
Dátum vyhlásenia: 1. novembra 1991 (čiastka 81/1991)
424/1991 Zb.Zákon o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach
425/1991 Zb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o odměňování prací konaných mimo pracovní poměr
426/1991 Zb.Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky o srážkách z pracovní odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody, a o výkonu rozhodnutí srážkami z pracovní odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení
427/1991 Zb.Vyhláška ministerstva zemědělství České republiky, kterou se stanoví náležitosti návrhu pozemkových úprav a pravidla posuzování přiměřenosti kvality a výměry vyměňovaných pozemků
428/1991 Zb.Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu o platových poměrech prokurátorů, vyšetřovatelů prokuratury a právních čekatelů prokuratury
c81-p1/1991 Zb.Oznámení ministerstva oráce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Dátum vyhlásenia: 1. novembra 1991 (čiastka 82/1991)
429/1991 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby v znení zákona č. 541/1990 Zb.
430/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o spôsobe určenia náhrady zvýšených nákladov výkonu trestu odňatia slobody
431/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o zrážkach z pracovnej odmeny osôb, ktoré sú vo výkone trestu odňatia slobody, a o výkone rozhodnutia zrážkami z pracovnej odmeny týchto osôb
432/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o sociálnej starostlivosti o námorníkov na mori a v prístavoch (č. 163)
433/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o bezpečnosti o ochrane zdravia v stavebníctve (č. 167)
434/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dojednania o čiastočnom zrušení vízovej povinnosti medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Malajzie
c82-p1/1991 Zb.Uznesenie Federálneho zhromaždenia k správe predsedu Federálneho zhromaždenia o zákonnom opatrení Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o Federálnom fonde trhovej regulácie v poľnohospodárstve
Dátum vyhlásenia: 1. novembra 1991 (čiastka 83/1991)
435/1991 Zb.Zákon České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 221/1990 Sb.
436/1991 Zb.Zákon České národní rady o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky
437/1991 Zb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 25/1991 Sb.
438/1991 Zb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, a zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 285/1991 Sb.
439/1991 Zb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), a mění zákon České národní rady č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze
440/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o odplate za ústredné (diaľkové) vykurovanie a za dodávku teplej vody
441/1991 Zb.Oznámení generálního prokurátora České republiky o vydání výnosu, kterým se zřizuje obvodní prokuratura pro netrestní věci v hlavním městě Praze
Dátum vyhlásenia: 12. novembra 1991 (čiastka 84/1991)
442/1991 Zb.Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o ukončování studia ve středních školách a učilištích
443/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 272/1990 Zb. o stravovaní v zariadeniach sociálnej starostlivosti v znení vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 354/1990 Zb.
444/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o ochrane pracovníkov proti nebezpečenstvám z povolania spôsobeným znečistením vzduchu, hlukom a vibráciami na pracoviskách (č. 148)
445/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o ochrane zdravia a lekárskej starostlivosti pre námorníkov (č. 164)
c84-p1/1991 Zb.Opatrenie Federálneho výboru pre životné prostredie k zákonu č. 309 z 9. júla 1991 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami
Dátum vyhlásenia: 14. novembra 1991 (čiastka 85/1991)
446/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady o požiarnej ochrane
447/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Maďarskej republiky o výmene informácií a spolupráci v oblasti jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením
448/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dojednania medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Venezuelskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov
449/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dojednania medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Bolívijskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov
450/1991 Zb.Oznámenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa upravujú podrobnosti o hodnostiach príslušníkov Zboru požiarnej ochrany
Dátum vyhlásenia: 5. novembra 1991 (čiastka 86/1991)
451/1991 Zb.Zákon, ktorým sa ustanovujú niektoré ďalšie predpoklady na výkon niektorých funkcií v štátnych orgánoch a organizáciách Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, Českej republiky a Slovenskej republiky
452/1991 Zb.Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a ministerstva zdravotnictví České republiky o zřizování a činnosti církevních škol a škol náboženských společenství
453/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody o vzájomnej podpore a ochrane investícií medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Francúzskou republikou
454/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Rakúskou republikou o podpore a ochrane investícií
c86-p1/1991 Zb.Usnesení České národní rady k návrhu na schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 367/1991 Sb., kterým se mění zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti
Dátum vyhlásenia: 15. novembra 1991 (čiastka 87/1991)
455/1991 Zb.Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
Dátum vyhlásenia: 8. novembra 1991 (čiastka 88/1991)
456/1991 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o určení povinného počtu podielu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou na celkovom počte zamestnancov zamestnávateľa
457/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 266/1990 Zb. o podmienkach vydávania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášky č. 8/1991 Zb., vyhlášky č. 346/1991 Zb. a vyhlášky č. 375/1991 Zb.
458/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Protokolu o zmenách Jednotného dohovoru o omamných látkach z roku 1961
459/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Švajčiarskou konfederáciou o podpore a vzájomnej ochrane investícií
460/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva obrany o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Federálneho ministerstva národnej obrany o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov
c88-p1/1991 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích
c88-p2/1991 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
Dátum vyhlásenia: 20. novembra 1991 (čiastka 89/1991)
461/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o minimálnej norme sociálneho zabezpečenia (č. 102)
462/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru Organizácie Spojených národov proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropnými látkami
Dátum vyhlásenia: 29. novembra 1991 (čiastka 90/1991)
463/1991 Zb.Zákon o životnom minime
464/1991 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o určení najnižšej mesačnej mzdy na účely Trestného zákona
465/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov
466/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Zmeny Dojednania medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o spolupráci pri výkone kontroly v železničnom a cestnom styku cez štátne hranice
467/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Obchodnej dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky
c90-r1/1991 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chýb
Dátum vyhlásenia: 22. novembra 1991 (čiastka 91/1991)
468/1991 Zb.Zákon o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania
469/1991 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 198/1990 Zb. o telesnej kultúre
470/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 145/1991 Zb. o usmerňovaní mzdových prostriedkov rozpočtových a príspevkových organizácií v znení vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 274/1991 Zb. a vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 359/1991 Zb.
471/1991 Zb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 276/1991 Sb., o poskytování věrnostních stabilizačních odměn pracovníkům ve vybraných okresech a místech České republiky
472/1991 Zb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně
473/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška č. 568/1990 Zb. o verejných dražbách pri prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby a o vstupnom na tieto dražby
474/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa úprava o predpise o odbornom vyšetrovaní príčin leteckých nehôd
c91-p1/1991 Zb.Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
Dátum vyhlásenia: 27. novembra 1991 (čiastka 92/1991)
475/1991 Zb.Zákon České národní rady o působnosti orgánů veterinární péče České republiky (úplné znění, jak vyplýva z pozdějších změn a doplnění)
476/1991 Zb.Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání
477/1991 Zb.Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 22/1989 Sb., o ochraně zdraví při práci a o bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí
478/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Fínskej republiky o podpore a ochrane investícií
479/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Švédskym kráľovstvom o podpore a vzájomnej ochrane investícií a Protokol k nej
Dátum vyhlásenia: 29. novembra 1991 (čiastka 93/1991)
480/1991 Zb.Zákon o dobe neslobody
481/1991 Zb.Ústavní zákon České národní rady, kterým se zřizuje Nejvyšší kontrolní úřad České republiky
482/1991 Zb.Zákon České národní rady o sociální potřebnosti
483/1991 Zb.Zákon České národní rady o České televizi
484/1991 Zb.Zákon České národní rady o Českém rozhlasu
485/1991 Zb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), a zákon České národní rady č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí
486/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o obmedzení obchodovania s Irackou republikou
487/1991 Zb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 42/1966 Sb., o poskytování léčebně preventivní péče, ve znění vyhlášek ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. 131/1988 Sb. a č. 61/1990 Sb. a vyhlášky ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky č. 318/1990 Sb.
488/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na vykonanie niektorých ustanovení autorského zákona
489/1991 Zb.Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva platový poriadok pre štátnych notárov a notárskych čakateľov
c93-r1/1991 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chýb

December 1991

Dátum vyhlásenia: 3. decembra 1991 (čiastka 94/1991)
490/1991 Zb.Zákon o spôsobe vykonávania referenda
491/1991 Zb.Zákon o organizácii Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a o konaní pred ním
492/1991 Zb.Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla
493/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a vyrovnaní
c94-p1/1991 Zb.Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektívní smlouvy vyššího stupně
c94-p2/1991 Zb.Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
c94-r1/1991 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chýb
Dátum vyhlásenia: 11. decembra 1991 (čiastka 95/1991)
494/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe v odpadovom hospodárstve
495/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 95/1991 Zb. o štátnom fonde kultúry
496/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 593/1990 Zb. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1991 v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 198/1991 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 269/1991 Zb.
497/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 52/1988 Zb. o geologických prácach a o Slovenskom geologickom úrade
498/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon)
499/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe
500/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti obcí vo veciach nájmu a podnájmu nebytových priestorov
501/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 474/1990 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby a zákon Slovenskej národnej rady č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a o Fonde národného majetku Slovenskej republiky
502/1991 Zb.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o pracovnej pohotovosti zdravotníckych pracovníkov
503/1991 Zb.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov
504/1991 Zb.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o priznávaní príplatku pracovníkom všeobecne ohrozeným profesionálnou infekciou
Dátum vyhlásenia: 5. decembra 1991 (čiastka 96/1991)
505/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o forme, obsahu a náležitostiach návrhu na colné konanie a o colnej štatistike
506/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva Predpis L 4 Letecké mapy
507/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos č. 202/1991 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa úprava o odmieňaní redaktorov – novinárov
508/1991 Zb.Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
c96-p1/1991 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích
c96-r1/1991 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chýb
Dátum vyhlásenia: 18. decembra 1991 (čiastka 97/1991)
509/1991 Zb.Zákon, ktorým sa mení, dopĺňa a upravuje Občiansky zákonník
510/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva a poľovníctva
511/1991 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 15/1991 Zb. o regulačných odvodoch v mzdovej oblasti v roku 1991 v znení nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 139/1991 Zb., nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 257/1991 Zb. a nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 341/1991 Zb.
512/1991 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa vykonáva zákon č. 216/1991 Zb. o cestovných dokladoch a cestovaní do zahraničia
Dátum vyhlásenia: 18. decembra 1991 (čiastka 98/1991)
513/1991 Zb.Obchodný zákonník
514/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva hospodárstva, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 133/1989 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat
515/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva hospodárstva, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 134/1989 Zb., ktorou sa vydáva zoznam hospodársky významných druhov a rodov rastlín a zvierat
516/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní výnosu Sadzobník dane z obratu platný od 1. januára 1992
517/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos o vernostných stabilizačných odmenách pracovníkov vo vybraných okresoch a miestach Severočeského, Západočeského a Juhočeského kraja
518/1991 Zb.Oznámení Českého báňského úřadu o vydání výnosu, kterým se mění výnos o důlní degazaci
Dátum vyhlásenia: 18. decembra 1991 (čiastka 99/1991)
519/1991 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok a notársky poriadok
520/1991 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach využívania ložísk nevyhradených nerastov
Dátum vyhlásenia: 18. decembra 1991 (čiastka 100/1991)
521/1991 Zb.Nařízení vlády České republiky o vedení evidence odpadů
522/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 570/1990 Zb. o správnych poplatkoch
523/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 108/1991 Zb. o dovoznej prirážke v znení vyhlášky č. 154/1991 Zb., vyhlášky č. 234/1991 Zb. a vyhlášky č. 396/1991 Zb.
524/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o odmeňovaní prác vykonávaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
Dátum vyhlásenia: 19. decembra 1991 (čiastka 101/1991)
525/1991 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa vydáva colný sadzobník
526/1991 Zb.Vyhláška ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 324/1991 Sb., kterou se stanoví závazná osnova pro vypracování privatizačního projektu
527/1991 Zb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky č. 48/1991 Sb., o očkování proti přenosným nemocem
528/1991 Zb.Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 36/1987 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu
c101-r1/1991 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chýb
Dátum vyhlásenia: 20. decembra 1991 (čiastka 102/1991)
529/1991 Zb.Zákon o ochrane topografií polovodičových výrobkov
530/1991 Zb.Zákon o dovoznej dani
531/1991 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 15/1991 Zb. o regulačných odvodoch v mzdovej oblasti v roku 1991 v znení nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 139/1991 Zb., nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 257/1991 Zb., nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 341/1991 Zb. a nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 511/1991 Zb.
532/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 145/1991 Zb. o usmerňovaní mzdových prostriedkov rozpočtových a príspevkových organizácií v znení vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 274/1991 Zb., vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 359/1991 Zb. a vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 470/1991 Zb.
533/1991 Zb.Vyhláška Slovenského banského úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Slovenského banského úradu o chránených ložiskových územiach a dobývacích priestoroch
534/1991 Zb.Vyhláška Slovenského banského úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Slovenského banského úradu o výbušninách
535/1991 Zb.Vyhláška Slovenského banského úradu, ktorou sa určujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov
536/1991 Zb.Vyhláška Slovenského banského úradu o pyrotechnických výrobkoch
537/1991 Zb.Oznámení ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky o vydání výnosu o změně a doplnění výnosu, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
538/1991 Zb.Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu o platových pomeroch prokurátorov, vyšetrovateľov prokuratúry a právnych čakateľov prokuratúry
Dátum vyhlásenia: 20. decembra 1991 (čiastka 103/1991)
539/1991 Zb.Zákon, ktorým sa dopĺňa Hospodársky zákonník č. 109/1964 Zb. v znení neskorších predpisov
540/1991 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení zákona č. 403/1990 Zb. a zákona č. 529/1990 Zb.
541/1991 Zb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
542/1991 Zb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb.
543/1991 Zb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu
544/1991 Zb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích
545/1991 Zb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
546/1991 Zb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 52/1973 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči, ve znění pozdějších předpisů
547/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu č. 47/1978 Zb. o predaji bytov z národného majetku občanom a o finančnej pomoci pri modernizácii zakúpených bytov v znení vyhlášky č. 2/1982 Zb. a vyhlášky č. 160/1983 Zb.
Dátum vyhlásenia: 30. decembra 1991 (čiastka 104/1991)
548/1991 Zb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona České národní rady č. 210/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 425/1990 Sb.
549/1991 Zb.Zákon České národní rady o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů
550/1991 Zb.Zákon České národní rady o všeobecném zdravotním pojištění
551/1991 Zb.Zákon České národní rady o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky
552/1991 Zb.Zákon České národní rady o státní kontrole
553/1991 Zb.Zákon České národní rady o obecní policii
554/1991 Zb.Nařízení vlády České republiky o osvobození některých příjmů od daně z příjmů obyvatelstva a daňových úlevách pro začínající samostatně hospodařící rolníky
555/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva hospodárstva, ktorou sa zrušuje vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 91/1985 Zb. o systéme informačných údajov o vlastnostiach látok a materiálov
556/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o vydaní výnosu o platových pomeroch prokurátorov a vyšetrovateľov prokuratúry Generálnej prokuratúry Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Dátum vyhlásenia: 30. decembra 1991 (čiastka 105/1991)
557/1991 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon
558/1991 Zb.Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú Trestný poriadok a zákon o ochrane štátneho tajomstva
559/1991 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o výnimkách z § 33 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku
Dátum vyhlásenia: 30. decembra 1991 (čiastka 106/1991)
560/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o podmienkach vydávania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb
561/1991 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby v znení neskorších predpisov
562/1991 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/1990 Zb. o rozpočtových pravidlách federácie
Dátum vyhlásenia: 31. decembra 1991 (čiastka 107/1991)
563/1991 Zb.Zákon o účtovníctve
564/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o obecnej polícii
565/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 108/1991 Zb. o dovoznej prirážke v znení vyhlášok č. 154/1991 Zb., č. 234/1991 Zb., č. 396/1991 Zb. a č. 523/1991 Zb.
566/1991 Zb.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu o náležitostiach a náhradách výdavkov poskytovaných príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky v súvislosti s výkonom služby
567/1991 Zb.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky
Dátum vyhlásenia: 31. decembra 1991 (čiastka 108/1991)
568/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa vykonáva zákon č. 334/1991 Zb. o služobnom pomere policajtov zaradených vo Federálnom policajnom zbore a v Zbore hradnej polície
Dátum vyhlásenia: 31. decembra 1991 (čiastka 109/1991)
569/1991 Zb.Zákon České národní rady o Pozemkovém fondu České republiky
570/1991 Zb.Zákon České národní rady o živnostenských úřadech
571/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 149/1975 Zb. o archívnictve
572/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe v živnostenskom podnikaní
573/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon č. 100/1970 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti
574/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 592/1990 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky
575/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o náležitostiach hlásenia o dovoznej dani
576/1991 Zb.Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky o zřízení poboček některých krajských a okresních soudů
577/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o niektorých opatreniach súvisiacich s ukončením systému komplexnej bytovej výstavby
Dátum vyhlásenia: 31. decembra 1991 (čiastka 110/1991)
578/1991 Zb.Zákon o štátnom rozpočte federácie na rok 1992 a o zmene daňových a niektorých ďalších zákonov
579/1991 Zb.Zákon České národní rady o státním rozpočtu České republiky na rok 1992 a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky)
580/1991 Zb.Zákon České národní rady, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky
581/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1992
c110-r1/1991 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chyby
Dátum vyhlásenia: 31. decembra 1991 (čiastka 111/1991)
582/1991 Zb.Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení