Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovChronologický register ► Ročník 1990

Ročník 1990

Legislatívna knižnica

Zbierka zákonov

Január 1990

Február 1990

Marec 1990

Apríl 1990

Máj 1990

Jún 1990

Júl 1990

August 1990

September 1990

Október 1990

November 1990

December 1990

Január 1990Február 1990Marec 1990Apríl 1990Máj 1990Jún 1990Júl 1990August 1990September 1990Október 1990November 1990December 1990

Január 1990

Dátum vyhlásenia: 2. januára 1990 (čiastka 1/1990)
c1-p1/1990 Zb.Rozhodnutie prezidenta Československej socialistickej republiky o amnestii z 1. januára 1990
c1-p2/1990 Zb.Rozkaz prezidenta Československej socialistickej republiky z 29. decembra 1989 Zmeny vo vojenskom školstve
c1-p3/1990 Zb.Opatrenie Štátnej banky československej, ktorým sa ustanovujú prípustné odchýlky od úrokovej sadzby z úveru poskytovaného bankám Štátnou bankou československou pri úrokovaní vkladov právnických osôb v bankách a sporiteľniach a úverov právnickým osobám od bánk a sporiteľní
Dátum vyhlásenia: 8. januára 1990 (čiastka 2/1990)
1/1990 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o povinnej úložke pri začínaní stavieb v roku 1990
2/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky o základných podmienkach dodávky elektriny
3/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky o zmene a doplnení vyhlášky Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 106/1977 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky tuhých palív v znení vyhlášky č. 1/1987 Zb.
4/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 41/1985 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí v znení vyhlášok č. 179/1988 Zb. a č. 118/1989 Zb.
5/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa zrušujú niektoré právne predpisy
Dátum vyhlásenia: 12. januára 1990 (čiastka 3/1990)
6/1990 Zb.Ústavný zákon Slovenskej národnej rady o mimoriadnom doplnení národných výborov o nových poslancov
7/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o mimoriadnom doplnení národných výborov o nových poslancov
8/1990 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o regulačných odvodoch v mzdovej oblasti
9/1990 Zb.Zákonné opatření předsedníctva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění zákona České národní rady č. 60/1988 Sb., o změnách v organizaci a působnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky a zákona České národní rady č. 173/1989 Sb., o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, v jejichž čele stojí člen vlády České socialistické republiky
10/1990 Zb.Zákonné opatření předsednictva České národní rady o udělování amnestie ve věcech přestupků, jejichž projednávání patří do působnosti orgánů České socialistické republiky
11/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky o základných podmienkach dodávky vykurovacích plynov
12/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 139/1983 Zb. o základných podmienkach dodávky tepla v znení vyhlášky č. 75/1989 Zb.
Dátum vyhlásenia: 23. januára 1990 (čiastka 4/1990)
13/1990 Zb.Ústavný zákon o zmene v sústave federálnych ústredných orgánov, na čele ktorých stojí člen vlády Československej socialistickej republiky
14/1990 Zb.Ústavný zákon o odvolaní poslancov zastupiteľských zborov a voľbe nových poslancov národných výborov
15/1990 Zb.Zákon o politických stranách
16/1990 Zb.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom
17/1990 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zmene doby trvania základnej služby
18/1990 Zb.Nařízení vlády České socialistické republiky o regulačních odvodech ve mzdové oblasti
19/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky o usmerňovaní mzdových prostriedkov v družstevných organizáciách
c4-p1/1990 Zb.Usnesení vlády České socialistické republiky ze dne 15. ledna 1990 č. 18 o udělení amnestie ve věcech přestupků, jejichž projednání patří do působnosti orgánů České socialistické republiky
Dátum vyhlásenia: 30. januára 1990 (čiastka 5/1990)
20/1990 Zb.Zákon o zriadení Správy ochrany prezidenta Československej socialistickej republiky a o Hradnej stráži Československej socialistickej republiky
21/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o kalkulácii

Február 1990

Dátum vyhlásenia: 1. februára 1990 (čiastka 6/1990)
22/1990 Zb.Vyhláška Federálneho cenového úradu, Ministerstva financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky o tvorbe a kontrole cien
c6-p1/1990 Zb.Postup pri financovaní niektorých výdavkov štátnych podnikov a niektorých ďalších socialistických organizácií, schválený uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 18. januára 1990 č. 34
c6-p2/1990 Zb.Oznámení Ministerstva vnitra a životního prostředí České socialistické republiky o vydání Přehledu změn v územní organizaci, v názvech obcí a jejich částí, ve střediskových obcích a v matričních obvodech s účinností od 1. ledna 1989
Dátum vyhlásenia: 1. februára 1990 (čiastka 7/1990)
23/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o účtovníctve
24/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa mení vyhláška č. 99/1989 Zb., o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách (pravidlá cestnej premávky)
25/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška č. 152/1984 Zb. o stredných školách v znení vyhlášky č. 80/1986 Zb.
Dátum vyhlásenia: 1. februára 1990 (čiastka 8/1990)
26/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva hutníctva, strojárstva a elektrotechniky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 137/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky opráv cestných vozidiel pre motorovú dopravu v znení vládneho nariadenia č. 38/1966 Zb.
27/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva hutníctva, strojárstva a elektrotechniky, ktorou sa mení vyhláška č. 136/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky opráv strojárskych výrobkov
28/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva hutníctva, strojárstva a elektrotechniky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 135/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky strojárskych výrobkov, v znení vyhlášky č. 57/1972 Zb. a vyhlášky č. 107/1981 Zb.
29/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva hutníctva, strojárstva a elektrotechniky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 13/1985 Zb. o základných podmienkach strojárskych a elektrotechnických dodávok uskutočňovaných vyššími dodávateľskými formami a niektorých ďalších dodávok určených pre tuzemsko
30/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva hutníctva, strojárstva a elektrotechniky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 82/1977 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky hutníckych výrobkov, rúd, magnezitových výrobkov a kovového odpadu
31/1990 Zb.Vyhláška Štátnej banky československej o odmenách za poskytovanie peňažných služieb
32/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o vydaní výnosu o poskytovaní príspevkov a náhrad pravníkom získaným náborom vykonávaných niektorými organizáciami
33/1990 Zb.Oznámení Ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky o vydání výnosu, kterým se mění platový řád pro soudce z povolání Nejvyššího soudu České socialistické republiky
34/1990 Zb.Oznámenie Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Zákonníka práce o nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času, o ďalšej dovolenke a o dohodách o hmotnej zodpovednosti
Dátum vyhlásenia: 13. februára 1990 (čiastka 9/1990)
35/1990 Zb.Vyhláška Federálneho cenového úradu, Ministerstva financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky o zmluvných cenách
Dátum vyhlásenia: 20. februára 1990 (čiastka 10/1990)
36/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o udeľovaní amnestie vo veciach priestupkov, ktorých prejednávanie patrí do pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky
37/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o zmene vyhlášky č. 1/1980 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky leteckých prác v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve
38/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy ktorou sa ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie bezpečnej a plynulej prevádzky zdvíhacích zariadení pre manipuláciu s kontejnermi ISO radu 1
39/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 231/1988 Zb. o správnych poplatkoch
40/1990 Zb.Vyhláška ministerstva obchodu a cestovního ruchu České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva obchodu a cestovního ruchu České socialistické republiky č. 162/1988 Sb., o nákupu zboží organizacemi v maloobchodních prodejnách
41/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 38/1987 Zb. o ukončovaní štúdia na stredných školách a o ukončovaní prípravy v osobitných odborných učilištiach
42/1990 Zb.Vyhláška Štátnej banky československej o druhom vydaní bankoviek po 100 Kčs
43/1990 Zb.Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj o projektovej príprave stavieb
44/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos ústredného riaditeľa Československého filmu o odmeňovaní technicko-hospodárskych pracovníkov v organizáciách Československého filmu
c10-p1/1990 Zb.Rozhodnutie prezidenta Československej socialistickej republiky o amnestii zo 16. februára 1990
c10-p2/1990 Zb.Usnesení České národní rady k návrhu na schválení zákonného opatření předsedníctva České národní rady přijatého 12. ledna 1990
c10-p3/1990 Zb.Usnesení České národní rady k návrhu na schválení zákonného opatření předsedníctva České národní rady přijatého 12. ledna 1990

Marec 1990

Dátum vyhlásenia: 1. marca 1990 (čiastka 11/1990)
45/1990 Zb.Ústavný zákon o skrátení volebného obdobia zákonodarných zborov
46/1990 Zb.Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 100/1960 Zb. Ústava Československej socialistickej republiky a ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii
47/1990 Zb.Zákon o voľbách do Federálneho zhromaždenia
48/1990 Zb.Zákon o zmene názvu University Jana Evangelisty Purkyně v Brně
49/1990 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/1983 Zb. o zbraniach a strelive
50/1990 Zb.Ústavný zákon Slovenskej národnej rady o názve, štátnom znaku, štátnej vlajke, štátnej pečati a o štátnej hymne Slovenskej republiky
51/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o používaní štátneho znaku, štátnej vlajky, štátnej pečate a štátnej hymny Slovenskej republiky
Dátum vyhlásenia: 5. marca 1990 (čiastka 12/1990)
52/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 41/1985 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí v znení vyhlášok č. 179/1988 Zb., č. 118/1989 Zb. a č. 4/1990 Zb.
c12-p1/1990 Zb.Uznesenie vlády Slovenskej socialistickej republiky zo 14. februára 1990 číslo 73 o udelení amnestie vo veciach priestupkov, ktorých prerokúvanie patrí do pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky
Dátum vyhlásenia: 6. marca 1990 (čiastka 13/1990)
53/1990 Zb.Ústavní zákon České národní rady o změně názvu České socialistické republiky
54/1990 Zb.Zákon České národní rady o volbách do České národní rady
55/1990 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zavedení letného času v rokoch 1990 až 1992
56/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej republiky o školách v prírode
57/1990 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o prechodnej odchylnej úprave hospodárskych záväzkov od ustanovenia § 295 ods. 2 Hospodárskeho zákonníka pre odvetvia Federálneho ministerstva hutníctva, strojárstva a elektrotechniky, Ministerstva výstavby a stavebníctva Českej socialistickej republiky a Ministerstva výstavby a stavebníctva Slovenskej socialistickej republiky
58/1990 Zb.Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj, Štátnej plánovacej komisie, Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky a Federálneho štatistického úradu, ktorou sa zrušujú niektoré právne predpisy v oblasti investičného rozvoja
59/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva palív a energetiky o vydaní výnosu o deputátnom uhlí a dreve
60/1990 Zb.Oznámenie Slovenského štatistického úradu o vydaní výnosu, ktorým sa zrušujú smernice k republikovému štatistickému výkazu Real/S 14-04 o inovácii a kvalite výrobkov v priemysle
c13-p1/1990 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení volieb do Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
c13-p2/1990 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení voleb do České národní rady
c13-p3/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým ustanovilo I. zmeny a doplnky Sadzobníka dane z obratu platného od 1. januára 1990
Dátum vyhlásenia: 13. marca 1990 (čiastka 14/1990)
61/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky, federálního ministerstva národní obrany, federálního ministerstva vnitra, federálního ministerstva dopravy, ministerstva vnitra České socialistické republiky, ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky a ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o hospodaření s léky a zdravotnickými potřebami
Dátum vyhlásenia: 13. marca 1990 (čiastka 15/1990)
62/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky o závaznosti Oprav a změn Československého lékopisu - čtvrtého vydání v České socialistické republice
63/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o právnej pomoci a úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných a trestných veciach
Dátum vyhlásenia: 13. marca 1990 (čiastka 16/1990)
64/1990 Zb.Ústavní zákon České národní rady o volebním období České národní rady
65/1990 Zb.Ústavní zákon České národní rady o počtu poslanců České národní rady
66/1990 Zb.Ústavní zákon České národní rady o slibu poslance České národní rady a národního výboru a slibu členů vlády České republiky
67/1990 Zb.Ústavní zákon České národní rady o státních symbolech České republiky
68/1990 Zb.Zákon České národní rady o užívaní státního znaku a státní vlajky České republiky
69/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Irackej republiky o vzájomnom uznávaní dokladov o vzdelaní, ako aj dokladov o vedeckých hodnostiach a tituloch udeľovaných v Československej socialistickej republike a v Irackej republike
70/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a Rakúskou spolkovou vládou o zrušení vízovej povinnosti
71/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o odchode sovietskych vojsk z územia Československej socialistickej republiky
Dátum vyhlásenia: 14. marca 1990 (čiastka 17/1990)
72/1990 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa branný zákon
73/1990 Zb.Zákon o civilnej službe
74/1990 Zb.Zákon, ktorým sa ustanovuje nové znenie vojenskej prísahy a služobnej prísahy príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti a Zborov nápravnej výchovy, upravuje názov československej armády, upravuje riadna dovolenka vojakov v základnej službe a ktorým sa mení zákon č. 40/1974 Zb. o Zbore národnej bezpečnosti
75/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva priemyslu Slovenskej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva priemyslu Slovenskej socialistickej republiky č. 155/1970 Zb. o zriaďovaní a pôsobnosti tlačiarní a rozmnožovní a o povinnej evidencii tlačiarenských strojov v znení vyhlášky č. 161/1971 Zb.
76/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Jemenskou ľudovou demokratickou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach
77/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o uzávaní štúdií a diplomov týkajúcich sa vysokého školstva v štátoch európskeho regiónu
78/1990 Zb.Oznámenie Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa určujú nomenklatúry funkcií, kvalifikačné stupne a mzdové tarify umeleckých pracovníkov v organizáciách kultúry v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky a v organizáciách kultúry riadených národnými výbormi
Dátum vyhlásenia: 16. marca 1990 (čiastka 18/1990)
79/1990 Zb.Ústavný zákon Slovenskej národnej rady o počte poslancov Slovenskej národnej rady, o znení sľubu poslancov Slovenskej národnej rady, členov vlády Slovenskej republiky a poslancov národných výborov a o volebnom období Slovenskej národnej rady
80/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o voľbách do Slovenskej národnej rady
c18-o1/1990 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení volieb do Slovenskej národnej rady
Dátum vyhlásenia: 29. marca 1990 (čiastka 19/1990)
81/1990 Zb.Ústavný zákon o zmene názvu Československej socialistickej republiky
82/1990 Zb.Zákon o štátnom rozpočte federácie na rok 1990
83/1990 Zb.Zákon o združovaní občanov
84/1990 Zb.Zákon o zhromažďovacom práve
85/1990 Zb.Zákon o petičnom práve
86/1990 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch
87/1990 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník
88/1990 Zb.Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú predpisy o nadobúdaní a strácaní československého štátneho občianstva
89/1990 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon)
90/1990 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 47/1956 Zb. o civilnom letectve (letecký zákon) v znení zákona č. 40/1964 Zb. a zákona č. 43/1979 Zb.
c19-p1/1990 Zb.Opatrenie Štátnej banky československej, ktorým sa ustanovujú prípustné odchýlky od úrokovej sadzby z úveru poskytovaného bankám Štátnou bankou československou pri úrokovaní vkladov právnických osôb v bankách a sporiteľniach a úverov právnickým osobám od bánk a sporiteľní
Dátum vyhlásenia: 30. marca 1990 (čiastka 20/1990)
91/1990 Zb.Zákon České národní rady o státním rozpočtu České republiky na rok 1990 a o změne zákona České národní rady č. 174/1982 Sb., o rozpočtovém určení výnosu a správě odvodů, důchodové daně a příspěvku na sociální zabezpečení
92/1990 Zb.Zákon České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 39/1969 Sb., o nabývaní a pozbývaní státního občanství České socialistické republiky, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 124/1969 Sb.
93/1990 Zb.Zákon České národní rady o některých opatřeních týkajících sa působnosti ministerstev České republiky
94/1990 Zb.Zákon České národní rady o působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení zákona o právu shromažďovacím a zákona o civilní službě
95/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1990 a o zmenách zákona Slovenskej národnej rady č. 169/1982 Zb. o rozpočtovom určení výnosu a správe odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie
96/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o zriadení Slovenskej komisie pre životné prostredie a o zmenách v pôsobnosti ministerstiev Slovenskej republiky
97/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti národných výborov pri vykonávaní niektorých ustanovení zákona o zhromažďovacom práve a zákona o civilnej službe
98/1990 Zb.Vyhláška Českého báňského úřadu o důlně měřické dokumentaci při některých činnostech prováděných hornickým způsobem
99/1990 Zb.Oznámení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o vydání výnosu pro výuku a zkoušky žáků ze svařování ve středních odborných školách a zvláštních odborných učilíštích
c20-r1/1990 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chýb

Apríl 1990

Dátum vyhlásenia: 23. apríla 1990 (čiastka 21/1990)
100/1990 Zb.Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1960 Zb. Ústava Česko-slovenskej federatívnej republiky a ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii
101/1990 Zb.Ústavný zákon o zmene názvu Česko-slovenskej federatívnej republiky
102/1990 Zb.Ústavný zákon o štátnych symboloch Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Dátum vyhlásenia: 23. apríla 1990 (čiastka 22/1990)
103/1990 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník
Dátum vyhlásenia: 23. apríla 1990 (čiastka 23/1990)
104/1990 Zb.Zákon o akciových spoločnostiach
105/1990 Zb.Zákon o súkromnom podnikaní občanov
106/1990 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 121/1962 Zb. o hospodárskej arbitráži
107/1990 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1952 Zb. o dani z obratu
Dátum vyhlásenia: 23. apríla 1990 (čiastka 24/1990)
108/1990 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 157/1989 Zb. o dôchodkovej dani
109/1990 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa devízový zákon č. 162/1989 Zb.
110/1990 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení a zákon č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov
111/1990 Zb.Zákon o štátnom podniku
112/1990 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou
113/1990 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb.
114/1990 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 123/1975 Zb. o užívaní pôdy a iného poľnohospodárskeho majetku na zabezpečenie výroby
Dátum vyhlásenia: 23. apríla 1990 (čiastka 25/1990)
115/1990 Zb.Zákon o používaní štátnych symbolov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
116/1990 Zb.Zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov
117/1990 Zb.Zákon o zásluhách M. R. Štefánika
118/1990 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 68/1979 Zb. o cestnej doprave a vnútroštátnom zasielateľstve
119/1990 Zb.Zákon o súdnej rehabilitácii
120/1990 Zb.Zákon, ktorým sa upravujú niektoré vzťahy medzi odborovými organizáciami a zamestnávateľmi
121/1990 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o pracovnoprávnych vzťahoch pri súkromnom podnikaní občanov
122/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o odmeňovaní pracovníkov aparátu politických strán a spoločenských organizácií
123/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, vyhláška č. 165/1979 Zb. o nemocenskom poistení niektorých pracovníkov a o poskytovaní dávok nemocenského poistenia občanom v osobitných prípadoch a vyhláška č. 91/1958 Zb., ktorou sa uverejňuje opatrenie Ústrednej rady odborov o organizácii a vykonávaní nemocenského poistenia zamestnancov
c25-p1/1990 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o určení počtu poslancov Snemovne ľudu volených na území národných republík
Dátum vyhlásenia: 27. apríla 1990 (čiastka 26/1990)
124/1990 Zb.Zákon České národní rady o působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor
125/1990 Zb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
126/1990 Zb.Zákon České národní rady o některých opatřeních týkajících se působnosti ministerstev České republiky
127/1990 Zb.Zákon České národní rady o některých opatřeních souvisejících s vydáním zákona o soukromém podnikání občanů
128/1990 Zb.Zákon České národní rady o advokacii
129/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti národných výborov pri vykonávaní niektorých ustanovení zákona o nájme a podnájme nebytových priestorov
130/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o niektorých opatreniach súvisiacich s vydaním zákona o súkromnom podnikaní občanov
131/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 106/1988 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpeční
132/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o advokácii
133/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady
Dátum vyhlásenia: 28. apríla 1990 (čiastka 27/1990)
134/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon o dani z obratu
135/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o odmeňovaní pracovníkov pri súkromnom podnikaní občanov
136/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vyhlasuje zmena Poriadku Rozhodcovského súdu Česko-slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
137/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva financí, cen a mezd České republiky,kterou se mění vyhláška č. 123/1974 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel provozovaného Českou státní pojišťovnou
138/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva financí, cen a mezd České republiky, kterou se stanoví podmínky zákonného pojištění odpovědnosti podnikatele za škodu, která vznikne pracovníkovi při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním
139/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva kultury České republiky o zrušení některých předpisů v odvětví kultury
140/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva průmyslu České republiky, kterou se zrušuje vyhláška ministra průmyslu České socialistické republiky č. 67/1971 Sb. o zřizování tiskáren a rozmnožoven a o povinné evidenci tiskových strojů
141/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. 152/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
c27-p1/1990 Zb.Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej, ktorým sa ustanovujú úrokové sadzby z vkladov a pôžičiek občanov (fyzickým osobám)
Dátum vyhlásenia: 28. apríla 1990 (čiastka 28/1990)
142/1990 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o doplnení sústavy zákonných peňazí mincami po 10 Kč
143/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky o zmene vyhlášky č. 124/1974 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel vykonávaného Slovenskou štátnou poisťovňou
144/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti podnikateľa za škodu, ktorá vznikne pracovníkovi pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním vykonávaného Slovenskou štátnou poisťovňou
145/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
146/1990 Zb.Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej, Ministerstva financií, cien a miezd Českej republiky a Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií č. 47/1964 Zb. o peňažných službách občanom v znení neskorších predpisov
147/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou o právnej pomoci v občianskych, rodinných a trestných medziach
148/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa výnos o poskytovaní príspevkov a náhrad pracovníkom získaným náborom vykonávaným niektorými organizáciami
149/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva zoznam zamestnaní zaradených do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia v Česko-slovenskej akadémii vied
150/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva národnej obrany o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa zoznam zamestnaní vykonávaných občianskymi pracovníkmi vojenskej správy a výrobných hospodárskych organizácií v pôsobnosti FMNO zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. alebo II. pracovnej kategórie
151/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva národnej obrany o vydaní výnosu o odmeňovaní technicko-hospodárskych pracovníkov v štátnom podniku Česko-slovenský armádny film
152/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva národnej obrany o vydaní výnosu o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov
153/1990 Zb.Oznámení Ministerstva průmyslu České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodkového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
154/1990 Zb.Oznámení Ministerstva výstavby a stavebníctví České republiky o vydání výnosu, kterým se stanoví období s nižší potřebou práce
155/1990 Zb.Oznámení Ministerstva zdravotníctví a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu o obsazování některých funkci konkursem
156/1990 Zb.Oznámenie Ministerstva výstavby a stavebníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa meni a dopĺňa úprava, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie
157/1990 Zb.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky a Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej republiky

Máj 1990

Dátum vyhlásenia: 10. mája 1990 (čiastka 29/1990)
158/1990 Zb.Ústavný zákon, ktorým sa dopĺňa ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii v znení ústavného zákona č. 161/1989
159/1990 Zb.Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii
160/1990 Zb.Ústavný zákon, ktorým sa mení ústavný zákon č. 10/1969 Zb. o Rade obrany štátu
161/1990 Zb.Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 100/1960 Zb. Ústava Československej socialistickej republiky v znení ústavného zákona č. 62/1978 Zb.
162/1990 Zb.Zákon o poľnohospodárskom družstevníctve
163/1990 Zb.Zákon o bohosloveckých fakultách
164/1990 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 54/1963 Zb. o Československej akadémii vied v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 26/1970 Zb. a zákona č. 91/1977 Zb.
165/1990 Zb.Zákon o udeľovaní amnestie vo veciach priestupkov, ktorých prejednávanie patrí do pôsobnosti orgánov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
166/1990 Zb.Zákon, ktorým sa zrušuje zákon č. 180/1980 Zb. o zriadení Federálneho úradu pre tlač a informácie
167/1990 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 93/1951 Zb. o štátnych sviatkoch, o dňoch pracovného pokoja a o pamätných a významných dňoch v znení neskorších predpisov
168/1990 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o prokuratúre
169/1990 Zb.Zákon o občianskych komisiách pôsobiacich v rezortoch ministerstiev vnútra a o zmene a doplnení zákona č. 100/1970 Zb. o služobnom pomere píslušníkov Zboru národnej bezpečnosti v znení zákonov č. 63/1983 Zb. a č. 74/1990 Zb.
170/1990 Zb.Vyhláška Federálneho cenového úradu, Ministerstva financií, cien a miezd Českej republiky a Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 35/1990 Zb. o zmluvných cenách
c29-p1/1990 Zb.Rozkaz prezidenta Česko-slovenskej federatívnej republiky z 13. apríla 1990 Študijné odbory na Vysokej vojenskej pedagogickej škole v Bratislave
Dátum vyhlásenia: 18. mája 1990 (čiastka 30/1990)
171/1990 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon)
172/1990 Zb.Zákon o vysokých školách
173/1990 Zb.Zákon, ktorým sa zrušuje zákon č. 68/1956 Zb. o organizácii telesnej výchovy a ktorým sa upravujú niektoré ďalšie vzťahy týkajúce sa dobrovoľných telovýchovných organizácií
174/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o spoločenskom ohodnotení stromov rastúcich mimo lesa
Dátum vyhlásenia: 18. mája 1990 (čiastka 31/1990)
175/1990 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon
176/1990 Zb.Zákon o bytovom, spotrebnom, výrobnom a inom družstevníctve
177/1990 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Fedrálneho zhromaždenia o niektorých opatreniach týkajúcich sa majetku politických strán, politických hnutí a spoločenských organizácií
Dátum vyhlásenia: 18. mája 1990 (čiastka 32/1990)
178/1990 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný poriadok
179/1990 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody
180/1990 Zb.Zákon o zmenách predpisov v nemocenskom a sociálnom zabezpečení a materskom príspevku a niektorých ďalších predpisov
Dátum vyhlásenia: 18. mája 1990 (čiastka 33/1990)
181/1990 Zb.Zákon o zrušení Vysokej školy Zboru národnej bezpečnosti
182/1990 Zb.Nařízení vlády České republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 192/1988 Zb., o jedech a některých jiných látkach škodlivých zdraví
183/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o vybieraní zmluvného cla z tovaru dovážaného zo štátov, s ktorými nebola uzavretá zmluva o vzájomnom poskytovaní colných výhod
184/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění výhlášky č. 11/1985 Sb.
185/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky o zotavovacích a jiných podobných akcích pro děti a dorost
186/1990 Zb.Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj o oprávnení na projektovú činnosť
187/1990 Zb.Vyhláška České komise pro vědecké hodnosti, kterou se mění vyhláška České komise pro vědecké hodnosti č. 64/1977 Sb., o řízení při udělování vědeckých hodností
188/1990 Zb.Oznámení Ministerstva financí, cen a mezd České republiky o vydání výnosu o odměňování odborných a administrativních pracovníků České státní spořitelny
189/1990 Zb.Oznámení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o vydání výnosu o odměňování technickohospodářských pracovníků vysokých škol v oboru působnosti ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky
190/1990 Zb.Oznámení Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky - hlavního hygienika České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňují směrnice o hygienických zásadách pro práce s chemickými karcinogeny
c33-p1/1990 Zb.Rozkaz prezidenta českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
c33-p2/1990 Zb.Uznesenie Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o obnovení moravsko-sliezskej samosprávy
c33-p3/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým ustanovilo III. zmeny a doplnky Sadzobníka dane z obratu platného od 1. januára 1990
Dátum vyhlásenia: 18. mája 1990 (čiastka 34/1990)
191/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Národnej cene Slovenskej republiky
192/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 139/1984 Zb. o notárskych poplatkoch
193/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 115/1970 Zb. o finančných správach v znení neskorších predpisov, o zmenách v správe dôchodkovej dane a poľnohospodárskej dane a o rozpočtovom určení výnosu a správe dane z príjmov obyvateľstva
194/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o lotériách a iných podobných hrách
195/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o opatreniach v sústave ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky
196/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o zmenách v pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky v sociálnom zabezpečení a o zmenách niektorých ďalších predpisov
197/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 167/1973 Zb. o Matici slovenskej
198/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o telesnej kultúre
199/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky č. 25/1977 Zb. o zrážkach z pracovnej odmeny osôb, ktoré sú vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo väzbe, a o výkone rozhodnutí zrážkami z pracovnej odmeny týchto osôb a chovancov osobitných výchovných zariadení, v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky č. 137/1983 Zb.
Dátum vyhlásenia: 18. mája 1990 (čiastka 35/1990)
200/1990 Zb.Zákon České národní rady o přestupcích
201/1990 Zb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích
202/1990 Zb.Zákon České národní rady o loteriích a jiných podobných hrách
203/1990 Zb.Zákon České národní rady o změnách v organizaci a působnosti ministerstev České republiky
204/1990 Zb.Zákon České národní rady o prohlášení šestého července, dne upálení mistra Jana Husa, za státní svátek České republiky
205/1990 Zb.Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví další případy, kdy lze přidělit byt ve státním zájmu
Dátum vyhlásenia: 29. mája 1990 (čiastka 36/1990)
206/1990 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o štátnom vyrovnávacom príspevku
207/1990 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o vyčleňovaní príslušníkov Pohraničnej stráže a vojakov vojsk ministerstva vnútra na plnenie úloh Verejnej bezpečnosti
208/1990 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 47/1990 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia
209/1990 Zb.Zákon České národní rady o komerčních právnicích a právní pomoci jimi poskytované
210/1990 Zb.Zákon České národní rady o změnách v působnosti orgánů České republiky o sociálním zabezpečení a o změně zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu
211/1990 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o usporiadaní majetkových vzťahov medzi gréckokatolíckou a pravoslávnou cirkvou
212/1990 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o odňatí nehnuteľného majetku štátu v trvalom užívaní Komunistickej strany Česko-Slovenska
213/1990 Zb.Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví pro pracovníky ve zvláštním zapojení odchylky od zákoníku práce
214/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 193/1989 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dôchodkovej dani
215/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o zrušení niektorých právnych predpisov v odvetví kultúry
216/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Česko-slovenskej federatívnej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o spolupráci v oblasti školstva, vedy a kultúry
217/1990 Zb.Oznámení Ministerstva vnitra České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňuje výnos, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie v místním hospodářství
218/1990 Zb.Oznámení Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu o odměňování zdravotnických pracovníků
219/1990 Zb.Oznámenie Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky o vydaní výnosu o odmeňovaní odborných a administratívnych pracovníkov Slovenskej štátnej sporiteľne
220/1990 Zb.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú zásady pre vymedzenie okruhu prác, pre výkon kotrých je nevyhnutné uzavretie písomnej dohody o hmotnej zodpovednosti
c36-p1/1990 Zb.Štatút Národnej ceny Slovenskej republiky
c36-p2/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrení, ktorým ustanovilo IV. zmeny a doplnky Sadzobníka dane z obratu platného od 1. januára 1990
Dátum vyhlásenia: 30. mája 1990 (čiastka 37/1990)
221/1990 Zb.Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady
222/1990 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o určení štátneho orgánu, ktorý je príslušný na výplatu štátneho vyrovnávacieho príspevku
223/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Talianskej republiky o vízových otázkach

Jún 1990

Dátum vyhlásenia: 11. júna 1990 (čiastka 38/1990)
224/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 177/1990 Zb. o niektorých opatreniach týkajúcich sa majetku politických strán, politických hnutí a spoločenských organizácií
225/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 41/1985 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí v znení vyhlášok č. 179/1988 Zb., č. 118/1989 Zb., č. 4/1990 Zb. a č. 52/1990 Zb.
226/1990 Zb.Oznámení Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu o poskytování odměn za sběr žlučových kamenů
227/1990 Zb.Oznámení Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu o poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
c38-p1/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým ustanovilo V. zmeny a doplnky Sadzobníka dane z obratu platného od 1. januára 1990
Dátum vyhlásenia: 15. júna 1990 (čiastka 39/1990)
228/1990 Zb.Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
229/1990 Zb.Zákonné opatření předsednictva České národní rady o určení státního orgánu, který je v některých případech příslušný k výplatě státního vyrovnávacího příspěvku
230/1990 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 17/1990 Zb. o zmene doby trvania základnej služby
231/1990 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o zvýšení vyplácaných dôchodkov a hraníc nízkych dôchodkov, ktoré sú jediným zdrojom príjmu
232/1990 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu
233/1990 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú odchýlky od Zákonníka práce pre pracovníkov v osobitnom zapojení
234/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií a Štátnej banky česko-slovenskej, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva financií a Štátnej banky československej č. 169/1989 Zb., ktorou sa vykonáva devízový zákon
235/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa vykonáva zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 206/1990 Zb. o štátnom vyrovnávacom príspevku
236/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 51/1986 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon č. 44/1974 Zb., v znení vyhlášok č. 181/1988 Zb. a č. 224/1988 Zb.
237/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva financí, cen a mezd České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 150/1984 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady o notářských poplatcích
238/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky č. 1/1977 Sb. o srážkách z pracovní odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě, a o výkonu rozhodnutí srážkami z pracovní odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení, ve znění vyhlášky č. 113/1983 Sb.
239/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa určujú obvodné súdy v Bratislave na vybavenie vecí podľa zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii
240/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnej pomoci
241/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o zriadení a činnosti Kultúrneho a informačného strediska Československej socialistickej republiky vo Viedni a Rakúskeho kultúrneho inštitútu v Prahe
242/1990 Zb.Oznámenie Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky o vydaní výnosu o vymedzení oprávnenia finančných správ a národných výborov pre odpúšťanie penále
243/1990 Zb.Oznámenie Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní výnosu o odmeňovaní pracovníkov v Štátnej banke česko-slovenskej, Komerčnej banke, Všeobecnej úverovej banke, Česko-slovenskej obchodnej banke, a. s. a Živnostenskej banke
244/1990 Zb.Oznámenie Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní výnosu o úprave platových pomerov pracovníkov bánk pridelených na výkon funkcie do zahraničia
Dátum vyhlásenia: 18. júna 1990 (čiastka 40/1990)
245/1990 Zb.Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
246/1990 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 133/1990 Zb.
Dátum vyhlásenia: 18. júna 1990 (čiastka 41/1990)
247/1990 Zb.Zákon o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon) (úplné znenie, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 89/1990 Zb.)
248/1990 Zb.Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu
249/1990 Zb.Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady
250/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o spôsobe úhrady nákladov na vyrovnávací príspevok platiteľom príspevku
251/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 33/1984 Zb. o cestovných náhradách v znení vyhlášok č. 81/1988 Zb. a č. 241/1988 Zb., vyhláška č. 57/1979 Zb. o náhradách za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách v znení vyhlášok č. 2/1984 Zb. a č. 90/1989 Zb. a smernice Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 10. augusta 1979 č. 316-1238/79-7305 o odmieňaní pracovníkov, ktorí v súvislosti s výkonom povolania vedú cestné motorové vozidlá
252/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva vnitra České republiky, kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
253/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady o používaní štátneho znaku, štátnej vlajky, štátnej pečate a štátnej hymny Slovenskej republiky
254/1990 Zb.Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj a Štátnej plánovacej komisie, ktorou sa zrušujú niektoré právne predpisy z oblasti vedeckotechnického a investičného rozvoja
255/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov v pôsobnosti Federálneho ministerstva dopravy
Dátum vyhlásenia: 29. júna 1990 (čiastka 42/1990)
256/1990 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa ustanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti, na ktorých vykonávanie sa vyžaduje povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť
257/1990 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o prechodnom znížení výšky poistného na sociálne zabezpečenie pre osoby vykonávajúce umeleckú činnosť
258/1990 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o určení najnižšej mesačnej mzdy na účely Trestného zákona
259/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení vyhláška č. 130/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o materskom príspevku
260/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení
261/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa
262/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška predsedu vlády č. 91/1958 Zb., ktorou sa uverejňuje opatrenie Ústrednej rady odborov o organizácii a vykonávaní nemocenského poistenia zamestnancov
263/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňajú vyhláška č. 143/1965 Zb. o poskytovaní peňažných dávok v nemocenskom poistení, vyhláška č. 165/1979 Zb. o nemocenskom poistení niektorých pracovníkov a o poskytovaní dávok nemocenského poistenia občanom v osobitných prípadoch a niektoré ďalšie predpisy o nemocenskom poistení zamestnancov
264/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 10/1984 Zb., ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy o zbraniach a strelive
265/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o zriaďovaní a prevádzkovaní obchodných zastupiteľstiev zahraničných osôb
266/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o podmienkach vydávania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb
267/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravnotnictví a sociálních věcí České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. 152/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
Dátum vyhlásenia: 29. júna 1990 (čiastka 43/1990)
268/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 76/1957 Ú. l. o prechode z pracovnej neschopnosti do invalidity (čiastočnej invalidity)
269/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o zjednodušení úpravy odmeňovania robotníkov, obchodno-prevádzkových a technicko-hospodárskych pracovníkov
270/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky o odměnách advokátů a komerčních právníků za poskytování právní pomoci
271/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky o stravování v zařízeních sociální péče
272/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky o stravovaní v zariadeniach sociálnej starostlivosti
273/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení, v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 145/1990 Zb.
274/1990 Zb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 110/1975 Sb., o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení
275/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rakúskej republiky o spolupráci pri predchádzaní a odhaľovaní súdne trestných činov a zaisťovaní bezpečnosti cestnej dopravy
c43-p1/1990 Zb.Opatření Ministerstva financí, cen a mezd České republiky o úlevách u soudních poplatků

Júl 1990

Dátum vyhlásenia: 9. júla 1990 (čiastka 44/1990)
276/1990 Zb.Vyhláška Federálneho cenového úradu, Ministerstva financií, cien a miezd Českej republiky a Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 35/1990 Zb. o zmluvných cenách v znení vyhlášky č. 170/1990 Zb.
277/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 141/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady o notárskych poplatkoch
278/1990 Zb.Vyhláška Slovenskej komisie pre životné prostredie o Chránenej krajinnej oblasti Latorica
279/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva Predpis L 1 Spôsobilosť leteckého personálu civilného letectva
280/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva hutníctva, strojárstva a elektrotechniky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos FMEP, ktorým sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie
281/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva hutníctva, strojárstva a elektrotechniky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a doĺňa výnos FMHŤS, ktorým sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie
Dátum vyhlásenia: 9. júla 1990 (čiastka 45/1990)
282/1990 Zb.Nariadenie vlády Česko-slovenskej federatívnej republiky o zmene v organizácii vysokých škôl umeleckého smeru
283/1990 Zb.Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví postup národních výborů při prodeji bytů do osobního vlastnictví
284/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky o správné výrobní praxi, řízení jakosti humánních léčiv a prostředků zdravotnické a obalové techniky
285/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o vysielaní česko-slovenských pracovníkov z podnikov so sídlom v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike na zamestnanie na základe zmlúv o dielo
286/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní výnosu o odmeňovaní odborných pracovníkov Investičnej banky
287/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o vydaní výnosu, ktorým sa mení úprava o osobitnej úprave náhrad cestovných výdavkov pracovníkov prijatých zo Slovenskej socialistickej republiky do aparátu federálnych inštitúcií
Dátum vyhlásenia: 13. júla 1990 (čiastka 46/1990)
288/1990 Zb.Zákon České národní rady o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky
289/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva financií a cien Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 205/1988 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a o náhradách za dočasné užívanie pozemkov
290/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Európskeho kultúrneho dohovoru
291/1990 Zb.Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o vydaní výnosu, kterým se vydává platový řád pro prokurátory a vyšetrovatele krajské a okresní prokuratury a právní čekatele prokuratury v České republice
292/1990 Zb.Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu, kterým se vydáva platový řád pro státní arbitry a arbitrážní čekatele krajských státních arbitráží v České republice
293/1990 Zb.Oznámení Ministerstva spravedlnosti České republiky o vydání výnosu, kterým se vydáva platový řád pro soudce z povolání okresních a krajských soudů, státní notáře, justiční a notářské čekatele
c46-p1/1990 Zb.Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady
c46-p2/1990 Zb.Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady o určení státního orgánu, který je v některých případech příslušný k výplatě státního vyrovnávacího příspěvku
c46-p3/1990 Zb.Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady
c46-p4/1990 Zb.Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu
c46-p5/1990 Zb.Uznesenie Slovenskej národnej rady o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady o usporiadaní majetkových vzťahov medzi gréckokatolíckou a pravoslávnou cirkvou
c46-p6/1990 Zb.Uznesenie Slovenskej národnej rady o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady o určení štátneho orgánu, ktorý je príslušný na výplatu štátneho vyrovnávacieho príspevku
c46-p7/1990 Zb.Uznesenie Slovenskej národnej rady o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon SNR č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení zákona SNR č. 133/1990 Zb.
c46-p8/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým ustanovilo jednotlivo hospodáriacim roľníkom pre potreby svojho hospodárstva nakupovať niektoré druhy výrobkov za ceny bez dane z obratu
Dátum vyhlásenia: 19. júla 1990 (čiastka 47/1990)
294/1990 Zb.Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 100/1960 Zb., Ústava Československej socialistickej republiky a ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii a ktorým sa skracuje volebné obdobie národných výborov
295/1990 Zb.Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii
296/1990 Zb.Ústavný zákon o zmenách v ústave federálnych ústredných orgánov štátnej správy, na ktorých čele stojí člen vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
297/1990 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 194/1988 Zb. o pôsobnosti federálnych ústredných orgánov štátnej správy
298/1990 Zb.Zákon o úprave niektorých majetkových vzťahov rehoľných rádov a kongregácií a arcibiskupstva olomouckého
299/1990 Zb.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 54/1963 Zb. o Československej akadémii vied v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 26/1970 Zb., zákona č. 91/1977 Zb. a zákona č. 164/1990 Zb.
300/1990 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov
301/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 37/1967 Zb. na vykonanie zákona o znalcoch a tlmočníkoch v znení vyhlášky č. 6/1985 Zb.
302/1990 Zb.Vyhláška Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností
c47-p1/1990 Zb.Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o niektorých opatreniach týkajúcich sa majetku politických strán, politických hnutí a spoločenských organizácií
c47-p2/1990 Zb.Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o štátnom vyrovnávacom príspevku
c47-p3/1990 Zb.Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o vyčleňovaní príslušníkov Pohraničnej stráže a vojakov vojsk ministerstva vnútra na plnenie úloh Verejnej bezpečnosti
c47-p4/1990 Zb.Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 47/1990 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia
Dátum vyhlásenia: 20. júla 1990 (čiastka 48/1990)
303/1990 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný poriadok
304/1990 Zb.Zákon o plate a náhradách výdavkov poslancov Federálneho zhromaždenia
305/1990 Zb.Zákonné opatření předsednictva České národní rady o zřízení ministerstva strojírenství a elektrotechniky České republiky a o vymezení jeho působnosti
306/1990 Zb.Zákonné opatření předsednictva České národní rady o zřízení úřadů práce
307/1990 Zb.Zákonné opatření předsednictva České národní rady o působnosti orgánu České republiky při provádění zákona o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého
308/1990 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa vykonáva zákon č. 181/1990 Sb. o zrušení Vysokej školy Zboru národnej bezpečnosti
Dátum vyhlásenia: 27. júla 1990 (čiastka 49/1990)
309/1990 Zb.Branný zákon (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
310/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií a cien Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 231/1988 Zb. o správnych poplatkoch v znení vyhlášky č. 39/1990 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 231/1988 Zb. o správnych poplatkoch
Dátum vyhlásenia: 31. júla 1990 (čiastka 50/1990)
311/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 161/1976 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dani zo mzdy, v znení vyhlášky č. 14/1982 Zb. a vyhlášky č. 86/1984 Zb.
312/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 195/1989 Zb. o zabezpečení pracovníkov pri organizačných zmenách a občanov pred nástupom do zamestnania v znení zákona č. 162/1990 Zb.
313/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, a vyhláška č. 235/1990 Zb., ktorou sa vykonáva zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 206/1990 Zb. o štátnom vyrovnávacom príspevku
314/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva spojov, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva spojov č. 50/1985 Zb., ktorou sa vydáva Poriadok rozhlasu po drôte, v znení vyhlášky č. 75/1987 Zb. a vyhlášky č. 38/1988 Zb.
315/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva spojov, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva spojov č. 51/1985 Zb., ktorou sa vydáva Rozhlasový a televízny poriadok, v znení vyhlášky č. 76/1987 Zb. a vyhlášky č. 39/1988 Zb.
316/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva financí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 182/1988 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků
317/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. 152/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
318/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 42/1966 Sb., o poskytování léčebně preventivní péče
319/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o zmene vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
320/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o vydaní výnosu o odmeňovaní odborných pracovníkov v Agrobanke a. s. Praha, Slovenskej poľnohospodárskej banke a. s. Bratislava a Slovenskej Tatra banke
321/1990 Zb.Oznámení Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu, kterým se mění směrnice o poskytování obvodních zdravotnických služeb a poskytování zdravotnických služeb pracujícím v závodech
322/1990 Zb.Oznámenie Ministerstva výstavby a stavebníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o ustanovení obdobia s nižšou potrebou práce pre poskytnutie ďalšej dovolenky

August 1990

Dátum vyhlásenia: 10. augusta 1990 (čiastka 51/1990)
323/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Štátnej banky česko-slovenskej a Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o povoľovaní majetkových účastí na podnikaní v zahraničí a prevodov majetkových podielov devízových tuzemcov na zahraničnej právnickej osobe s podnikateľskou činnosťou na devízových cudzozemcov
324/1990 Zb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích
325/1990 Zb.Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva platový poriadok pre sudcov z povolania, štátnych notárov, justičných a notárskych čakateľov
c51-p1/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým ustanovilo VI. zmeny a doplnky Sadzobníka dane z obratu platného od 1. januára 1990
c51-p2/1990 Zb.Oznámenie hlavného arbitra Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o vydaní opatrenia o určení príslušnosti pre rozhodovanie sporov o výstavbe jadrových elektrární Temelín a Mochovce
Dátum vyhlásenia: 15. augusta 1990 (čiastka 52/1990)
326/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej republiky o poskytovaní štipendií študentom vysokých škôl
327/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní a dokladov o vedeckých hodnostiach a tituloch vydávaných v Československej socialistickej republike a v Maďarskej ľudovej republike
328/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu o odbornej spôsobilosti a oprávnení na výkon funkcie členov lodných posádok česko-slovenských námorných lodí
c52-r1/1990 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chýb
Dátum vyhlásenia: 15. augusta 1990 (čiastka 53/1990)
329/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotníctví a sociálních věcí České republiky č. 271/1990 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče
330/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o vnútrozemskej vodnej doprave
331/1990 Zb.Oznámení Ministerstva lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České republiky o vydání výnosu, kterým se vydávají seznamy prací a pracovnišť zakázaných ženám, těhotným ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým pracovníkům
332/1990 Zb.Oznámení Ministerstva lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České republiky o vydání výnosu, kterým se upravuje poskytování naturálních požitků technickohospodářských pracovníků v organizacích lesního hospodářství a zařazování organizačních jednotek organizací v působnosti ministerstva lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České republiky
333/1990 Zb.Oznámení Ministerstva lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje instrukce o stejnokrojích pro pracovníky lesního hospodářství
334/1990 Zb.Oznámení Ministerstva lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České republiky o vydání výnosu pro provádění a organizaci trhacích prací v rámci resortu ministerstva lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České republiky
335/1990 Zb.Oznámení Ministerstva lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňují Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při těžbě, soustřeďování, odvozu a manipulaci dříví
336/1990 Zb.Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva platový poriadok pre prokurátorov a vyšetrovateľov krajských a okresných prokuratúr a právnych čakateľov prokuratúry v Slovenskej republike
Dátum vyhlásenia: 27. augusta 1990 (čiastka 54/1990)
337/1990 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 180/1969 Zb. o kultúrnych fondoch, o príspevkoch príjemcov autorských odmien a odmien výkonných umelcov kultúrnym fondom, o príspevkoch za použitie voľných literárnych, vedeckých a umeleckých diel a o príspevkoch používateľov diel v znení nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 170/1973 Zb.
338/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení vyhláška č. 57/1979 Zb. o náhradách za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách v znení vyhlášok č. 2/1984 Zb., č. 90/1989 Zb. a č. 251/1990 Zb.
339/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Dánska o zrušení vízovej povinnosti
340/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dojednania o zrušení vízovej povinnosti medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko
341/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Francúzskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre krátkodobé pobyty
342/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Švédska o zrušení vízovej povinnosti
343/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu o tonážnej značke na česko-slovenských námorných lodiach
344/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva spojov o vydaní výnosu, ktorým sa mení ďalekopisný poriadok
345/1990 Zb.Oznámení Ministerstva vnitra České republiky o vydání výnosu, kterým se mění výnos o zvláštních paušálních náhradách cestovních výdajů jízdních pracovníků silniční a městské dopravy
Dátum vyhlásenia: 28. augusta 1990 (čiastka 55/1990)
346/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o voľbách do orgánov samosprávy obcí
Dátum vyhlásenia: 28. augusta 1990 (čiastka 56/1990)
347/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky
348/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o vyhlásení 1. novembra 1990 za Deň zmierenia (Pamiatke obetiam politického násilia)
349/1990 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej republiky o zmenách v organizácii Vysokej školy múzických umení v Bratislave
350/1990 Zb.Nařízení vlády České republiky o akreditační komisi
351/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o zákaze obchodného vývozu niektorých druhov tovaru
352/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. 152/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
353/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení, v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 145/1990 Zb.
354/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 272/1990 Zb. o stravovaní v zariadeniach sociálnej starostlivosti
355/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o vydaní výnosu o odmeňovaní a ďalších náležitostiach pracovníkov Štátneho leteckého útvaru
Dátum vyhlásenia: 29. augusta 1990 (čiastka 57/1990)
356/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o plate a náhradách výdavkov poslancov Slovenskej národnej rady
357/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy č. 132/1964 Zb. o železničnom prepravnom poriadku v znení vyhlášky č. 98/1966 Zb., vyhlášky č. 4/1976 Zb., vyhlášky č. 152/1983 Zb. a vyhlášky č. 74/1985 Zb.
358/1990 Zb.Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 100. konaniu pretekov Veľká pardubická
359/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Brazílskej federatívnej republiky o kultúrnej spolupráci
360/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos o predpise L 16 Ochrana životného prostredia zväzok I - Hluk lietadiel
361/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos o predpise L 17 - Ochrana civilného letectva proti činom nezákonného vmiešavania sa
Dátum vyhlásenia: 30. augusta 1990 (čiastka 58/1990)
362/1990 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o rozšírení okruhu vedúcich funkcií obsadzovaných vymenovaním
363/1990 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o predĺžení účinnosti zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 177/1990 Zb. o niektorých opatreniach týkajúcich sa majetku politických strán, politických hnutí a spoločenských organizácií
364/1990 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o nakladaní s majetkom zvereným štátnemu podniku
365/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o poskytování stipendií na vysokých školách v působnosti ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (stipendijní řád)
366/1990 Zb.Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva platový poriadok pre štátnych arbitrov a arbitrážnych čakateľov krajských štátnych arbitráží v Slovenskej republike

September 1990

Dátum vyhlásenia: 5. septembra 1990 (čiastka 59/1990)
367/1990 Zb.Zákon České národní rady o obcích (obecní zřízení)
368/1990 Zb.Zákon České národní rady o volbách do zastupitelstev v obcích
c59-p1/1990 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení voleb do zastupitelstev v obchích
Dátum vyhlásenia: 6. septembra 1990 (čiastka 60/1990)
369/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení
370/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o oprávnení na predaj tovaru a poskytovanie služieb na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky za devízové prostriedky
Dátum vyhlásenia: 6. septembra 1990 (čiastka 61/1990)
371/1990 Zb.Zákon České národní rady o platu a náhradách výdajů poslanců České národní rady
372/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o priestupkoch
c61-p1/1990 Zb.Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady o zřízení ministerstva strojírenství a elektrotechniky České republiky a o vymezení jeho působnosti
c61-p2/1990 Zb.Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady o zřízení úřadů práce
c61-p3/1990 Zb.Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady o působnosti orgánu České republiky při provádění zákona o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého
c61-r1/1990 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby
Dátum vyhlásenia: 14. septembra 1990 (čiastka 62/1990)
373/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o prístupe k Dohode o Medzinárodnom menovom fonde, Dohode o Medzinárodnej banke pre obnovu a rozvoj, Dohode o Medzinárodnej finančnej korporácii, Dohode o Mnohostrannej agentúre pre investičné záruky a k Dohode o Medzinárodnom združení pre rozvoj
Dátum vyhlásenia: 17. septembra 1990 (čiastka 63/1990)
374/1990 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach
375/1990 Zb.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky - hlavného hygienika Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa úprava o hygienických zásadách pri práci s chemickými karcinogénmi
Dátum vyhlásenia: 20. septembra 1990 (čiastka 64/1990)
376/1990 Zb.Ústavný zákon, ktorým sa mení Ústava Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v znení neskorších predpisov
377/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave
378/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o povinných výtlačkoch neperiodických publikácií
379/1990 Zb.Nařízení vlády České republiky o poskytování dotací soukromým školám
380/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o zákaze obchodovania s Irackou republikou a Štátom Kuvajt
381/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva vnitra České republiky o úkolech národních výborů při zajišťování voleb do zastupitelstev v obcích
c64-p1/1990 Zb.Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o rozšírení okruhu vedúcich funkcií obsadzovaných vymenovaním
c64-p2/1990 Zb.Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o predĺžení účinnosti zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 177/1990 Zb. o niektorých opatreniach týkajúcich sa majetku politických strán, politických hnutí a spoločenských organizácií
c64-p3/1990 Zb.Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o nakladaní s majetkom zvereným štátnemu podniku
c64-p4/1990 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí v Slovenskej republike
Dátum vyhlásenia: 27. septembra 1990 (čiastka 65/1990)
382/1990 Zb.Zákon o rodičovskom príspevku
383/1990 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 102/1971 Zb. o ochrane štátneho tajomstva a zákon č. 47/1956 Zb. o civilnom letectve (letecký zákon) v znení zákona č. 43/1976 Zb.
384/1990 Zb.Zákon o vymezení pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vo veciach vnútorného poriadku a bezpečnosti
385/1990 Zb.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1974 Zb. o Zbore národnej bezpečnosti v znení zákona č. 74/1990 Zb., a o niektorých opatreniach na vybavovanie priestupkov v pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
386/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o správnej výrobnej praxi, riadení akosti humánnych liečiv a prostriedkov zdravotníckej a obalovej techniky
387/1990 Zb.Vyhláška Slovenského banského úradu o vyšetrovaní príčin havárií a závažných pracovných úrazov pri činnostiach podliehajúcich hlavnému dozoru orgánov štátnej banskej správy
388/1990 Zb.Vyhláška Slovenského banského úradu o banskomeračskej dokumentácii pri niektorých činnostiach vykonávaných banským spôsobom
c65-r1/1990 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chýb
Dátum vyhlásenia: 28. septembra 1990 (čiastka 66/1990)
389/1990 Zb.Zákon o dani z príjmov obyvateľstva
390/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o vydaní výnosu, ktorým sa zrušuje úprava o postupe pri uzavieraní a vykonávaní zahraničnoobchodných operácií
391/1990 Zb.Oznámenie Ministerstva výstavby a stavebníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa úprava, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie
c66-p1/1990 Zb.Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej, ktorým sa ustanovujú prípustné odchýlky od úrokovej sadzby z úveru poskytovaného bankám Štátnou bankou česko-slovenskou pri úrokovaní vkladov právnických osôb v bankách a sporiteľniach a úverov právnickým osobám od bánk a sporiteľní
c66-p2/1990 Zb.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o prijatí opatrenia, ktorým sa určujú sídla a obvody úradov v Slovenskej republike
Dátum vyhlásenia: 28. septembra 1990 (čiastka 67/1990)
392/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o predĺžení účinnosti vyhlášky č. 224/1990 Zb., ktorou sa vykonáva zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 177/1990 Zb. o niektorých opatreniach týkajúcich sa majetku politických strán, politických hnutí a spoločenských organiácií v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 363/1990 Zb.
393/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov konania o priestupkoch
394/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojených štátov amerických o programe Mierových zborov Spojených štátov v Česko-Slovensku
395/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dojednania medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a Švajčiarskou spolkovou radou o vzájomnom zrušení vízovej povinnosti
396/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o mokradiach majúcich medzinárodný význam najmä ako biotopy vodného vtáctva a Protokole o jeho zmene
397/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva obrany o vydaní výnosu, ktorým sa mení úprava, ktorou sa pre pracovníkov trustu podnikov Vojenské lesy a majetky v pôsobnosti Federálneho ministerstva národnej obrany upravujú niektoré náhrady podľa vyhlášky č. 33/1984 Zb. o cestovných náhradách
398/1990 Zb.Oznámení Ministerstva vnitra České republiky o vydaní výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky o zvláštních paušálních náhradách cestovného pro kominíky a výkupčí druhotných surovin v organizacích místního hospodářství
399/1990 Zb.Oznámenie Slovenského banského úradu o vydaní výnosu, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré všeobecne záväzné právne predpisy v pôsobnosti Slovenského banského úradu
400/1990 Zb.Oznámenie Slovenského banského radu a Slovenského geologického úradu o vydaní výnosu, ktorým sa mení úprava Ústredného banského úradu a Ústredného geologického úradu, ktorou sa vydáva vyhláška o vedení a doplňovaní geologickej dokumentácie
c67-p1/1990 Zb.Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej, ktorým sa ustanovujú úrokové sadzby z vkladov a pôžičiek občanom (fyzickým osobám)

Október 1990

Dátum vyhlásenia: 1. októbra 1990 (čiastka 68/1990)
401/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o meste Košice
402/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánu Slovenskej republiky pri vykonávaní zákona č. 298/1990 Zb. o úprave niektorých majetkových vzťahov rehoľných rádov a kongregácií a arcibiskupstva olomouckého
Dátum vyhlásenia: 10. októbra 1990 (čiastka 69/1990)
403/1990 Zb.Zákon o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd
404/1990 Zb.Zákon o štátnych vyznamenaniach Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
405/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva palív a energetiky o vydaní výnosu o čase osobnej očisty baníkov po skončení práce v podzemí
406/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva hospodárstva o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa úprava, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie
c69-r1/1990 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chýb
Dátum vyhlásenia: 11. októbra 1990 (čiastka 70/1990)
407/1990 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 1/1990 Zb. o povinnej úložke pri začínaní stavieb v roku 1990
408/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky o ochraně zdraví před nepříznivými účinky elektromagnetického záření
409/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 143/1984 Zb. o základnej škole
410/1990 Zb.Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní mincí po 10 Kčs s letopočtom 1990
411/1990 Zb.Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k prvému výročiu svätorečenia Anežky Českej
412/1990 Zb.Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o stiahnutí bankoviek po 100 Kčs vzoru 1989
413/1990 Zb.Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o stiahnutí bankoviek po 50 Kčs vzoru 1964 a po 20 Kčs vzoru 1970 a o dodatočnej výmene bankoviek po 10 Kčs vzoru 1960
414/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa úprava o osobitných paušálnych náhradách cestovných výdavkov pre niektorých pracovníkov dopravy, u ktorých častá zmena miesta výkonu práce vyplýva z osobitnej povahy povolania
415/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva hospodárstva, Ministerstva strojárstva a elektrotechniky Českej republiky a Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa § 5 výnosu vo veci prémiového sporenia mladých pre učňov učebného odboru baník z prostriedkov organizácií
416/1990 Zb.Oznámení Ministerstva strojírenství a elektrotechniky České republiky o vydání výnosu, jímž se mění a doplňuje výnos federálneho ministra hutnictví a těžkého strojírenství, kterým se vydáva resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
417/1990 Zb.Oznámení Ministerstva strojírenství a elektrotechniky České republiky o vydání výnosu, jímž se mění a doplňuje výnos federálního ministra všeobecného strojírenství, kterým se vydáva resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
Dátum vyhlásenia: 15. októbra 1990 (čiastka 71/1990)
418/1990 Zb.Zákon České národní rady o hlavním městě Praze
419/1990 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o základných skutočnostiach tvoriacich predmet štátneho tajomstva
420/1990 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 148/1971 Zb. o ochrane hospodárskeho a služobného tajomstva
421/1990 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zrušení nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa ustanovili ďalšie prípady, v ktorých možno prideliť byt v štátnom záujme
422/1990 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o akreditačnej komisii
423/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 41/1985 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí v znení vyhlášok č. 179/1988 Zb., č. 118/1989 Zb., č. 4/1990 Zb., č. 52/1990 Zb. a č. 225/1990 Zb.
424/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 51/1986 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon č. 44/1974 Zb., a vyhláška č. 84/1989 Zb. o colných úľavách pri dovoze niektorých druhov neobchodného tovaru
c71-r1/1990 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chýb
Dátum vyhlásenia: 24. októbra 1990 (čiastka 72/1990)
425/1990 Zb.Zákon České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících
c72-p1/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým ustanovilo VII. zmeny a doplnky Sadzobníka dane z obratu platného od 1. januára 1990
Dátum vyhlásenia: 25. októbra 1990 (čiastka 73/1990)
426/1990 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/1989 Zb. o Zbierke zákonov
427/1990 Zb.Zákon o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby
428/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o úradnom jazyku v Slovenskej republike
429/1990 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa zrušuje vládne nariadenie č. 13/1962 Zb. o novej organizácii Československého filmu
430/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení vyhláška č. 57/1979 Zb. o náhradách za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách, v znení vyhlášok č. 2/1984 Zb., č. 251/1990 Zb. a č. 338/1990 Zb.
431/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rakúskej republiky o úprave otázok spoločného záujmu týkajúcich sa jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením
432/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o úprave otázok spoločného záujmu týkajúcich sa jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením
433/1990 Zb.Oznámení Ministerstva kultury České republiky o vydání výnosu o úpravě délky doby, ve které lze v organizacích řízených ministerstvem kultury České republiky a v organizacích odvětví kultury spravovaných národními výbory poskytovat pracovníkům náhradní volno za práci přesčas
c73-p1/1990 Zb.Opatření Ministerstva financí České republiky o úlevách u notářských poplatků
c73-r1/1990 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chýb
Dátum vyhlásenia: 29. októbra 1990 (čiastka 74/1990)
434/1990 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 308/1990 Zb., ktorým sa vykonáva zákon č. 181/1990 Zb. o zrušení Vysokej školy Zboru národnej bezpečnosti
435/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva vnitra České republiky, kterou se stanoví podrobnosti o užívání státního znaku a státní vlajky České republiky
436/1990 Zb.Vyhláška Česko-slovenskej komisie pre atómovú energiu o zabezpečení akosti vybraných zariadení z hľadiska jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení
437/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o odškodňovaní pracovných úrazov v poľnohospodárstve (č. 12) a Dohovoru o odškodnení pracovných úrazov (č. 17)
438/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o odškodnení chorôb z povolania (revidovaný) (č. 42)
439/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o zavedení metód určenia minimálnych miezd (č. 26)
440/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o platených sprostredkovateľniach práce (č. 34)
441/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o zamestnávaní žien podzemnými prácami v podzemí a baniach všetkých druhov (č. 45)
442/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o každoročnej platenej dovolenke (č. 52)
443/1990 Zb.Oznámení Českého báňského úřadu o vydání výnosu, kterým se mění a doplňují obecně některé závazné právní předpisy vydané v působnosti Českého báňského úřadu
Dátum vyhlásenia: 29. októbra 1990 (čiastka 75/1990)
444/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o zriadení úradov práce
445/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa upravujú podmienky predaja a rozširovania tlače a iných vecí spôsobilých ohroziť mravnosť
446/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa zrušuje vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 101/1981 Zb. o zadržiavaní vodičských preukazov vodičom, ktorí nemôžu na mieste zaplatiť pokutu uloženú im v blokovom konaní za priestupok v cestnej premávke
447/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o habilitaci docentů a podmínkách a průběhu jmenování profesorů
448/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o habilitácii docentov a vymenúvaní profesorov
449/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky, ktorou sa upravuje postup a úlohy ústredných orgánov, národných výborov a organizácií pri riadení a plánovaní prípravy mládeže na povolanie v stredných odborných učilištiach a strediskách praktického vyučovania
450/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o rovnakom odmeňovaní pracujúcich mužov a žien za prácu rovnakej hodnoty (č. 100)
451/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydání výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa úprava o poskytovaní leteckej stravnej normy členom posádok civilných lietadiel trvale vykonávajúcim riadiacu činnosť technicko-hospodárskeho charakteru v organizáciách v pôsobnosti Federálneho ministerstva dopravy
452/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa úprava o poskytovaní leteckej stravnej normy členom posádok civilných lietadiel v organizáciách v pôsobnosti Federálneho ministerstva dopravy
453/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní výnosu Sadzobník dane z obratu platný od 1. januára 1991
454/1990 Zb.Oznámení Ministerstva výstavby a stavebnictví České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos, kterým se vydáva resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
455/1990 Zb.Oznámení Ministerstva výstavby a stavebnictví České republiky o vydání výnosu o poskytování mycích, čistících a dezinfekčních prostředků
Dátum vyhlásenia: 30. októbra 1990 (čiastka 76/1990)
456/1990 Zb.Trestný zákon (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
457/1990 Zb.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 31/1989 Zb. o rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia a ktorým sa mení Trestný zákon č. 140/1961 Zb.
458/1990 Zb.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd
459/1990 Zb.Zákon České národní rady o změnách v působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení
460/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o nočnej práci mladistvých zamestnaných v priemysle (revidovaný 1948) (č. 90)
461/1990 Zb.Oznámenie Federálného ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Nórskeho kráľovstva o zrušení vízovej povinnosti
462/1990 Zb.Oznámení Ministerstva výstavby a stavebnictví České republiky o vydání výnosu o pracovnej pohotovosti

November 1990

Dátum vyhlásenia: 12. novembra 1990 (čiastka 77/1990)
463/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky o poskytování lázeňské péče ve státních léčebných lázních
464/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky o zřízení chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví
465/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o diskriminácii (zamestnaní a povolaní) (č. 111) a Dohovoru o ochrane pracovníkov pred ionizujúcim žiarením (č. 115)
466/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva hospodárstva o vydaní výnosu o zákaze práce v podzemí hlbinných baní pre pracovníkov mladších ako 21 rokov
467/1990 Zb.Oznámenie Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňují směrnice, kterými se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení
Dátum vyhlásenia: 14. novembra 1990 (čiastka 78/1990)
468/1990 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o jednorazovom odškodnení za poškodenie zdravia alebo smrť, ku ktorým došlo v súvislosti s pomocou poskytnutou Zboru nápravnej výchovy
469/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o povinnom invalidnom poistení zamestnancov v priemyselných a obchodných podnikoch a v slobodných povolaniach, ako aj domáckych robotníkov a osôb zamestnaných v domácnosti (č. 37), Dohovoru o povinnom invalidnom poistení zamestnancov v poľnohospodárskych podnikoch (č. 38), Dohovoru o povinnom poistení pre prípad smrti zamestnancov v priemyselných a obchodných podnikoch a v slobodných povolaniach, ako aj domáckych robotníkov a osôb zamestnaných v domácnosti (č. 39) a Dohovoru o povinnom poistení pre prípad smrti zamestnancov v poľnohospodárskych podnikoch (č. 40)
470/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o vykonávaní zásad práva organizovať sa a kolektívne vyjednávať (č. 98) a Dohovoru o metódach určenia minimálnych miezd v poľnohospodárstve (č. 99)
Dátum vyhlásenia: 14. novembra 1990 (čiastka 79/1990)
471/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o volebnom období orgánov samosprávy obcí
472/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o organizácii miestnej štátnej správy
473/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou o vzájomnom odovzdávaní odsúdených na výkon trestu odňatia slobody
Dátum vyhlásenia: 23. novembra 1990 (čiastka 80/1990)
474/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby
475/1990 Zb.Nařízení vlády České republiky, kterým se určují pověřené obecní úřady
476/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o uznávání diplomů a jiných dokladů o studiu vydaných zahraničními vysokými školami (o nostrifikaci)
477/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o základných umeleckých školách
Dátum vyhlásenia: 30. novembra 1990 (čiastka 81/1990)
478/1990 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vyhlásení národných kultúrnych pamiatok
479/1990 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vyhlásení pamiatkových rezervácií v meste Jur pri Bratislave a v obci Plavecký Peter
480/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení vyhláška č. 57/1979 Zb. o náhradách za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách v znení vyhlášok č. 2/1984 Zb., č. 251/1990 Zb. č. 338/1990 Zb. a č. 430/1990 Zb.
481/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva financí České republiky o odměnách členů volebních komisí ve volbách do zastupitelstev v obcích v roce 1990
482/1990 Zb.Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 100. výročiu narodenia Bohuslava Martinů
483/1990 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 111/1975 Zb. o evidencii a registrácii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technických zariadení
484/1990 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o zmene a doplnení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení
485/1990 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o zmene a doplnení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 23/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené tlakové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti, v znení vyhlášky č. 84/1982 Zb.
486/1990 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o zmene a doplnení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 24/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené zdvíhacie zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti
487/1990 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o zmene a doplnení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 25/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené elektrické zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti
488/1990 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o zmene a doplnení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 26/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené plynové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti
489/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o slobode združovania a ochrane práva odborovo sa organizovať (č. 87)
490/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o politike zamestnanosti (č. 122)
491/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o platenom študijnom voľne (č. 140)
492/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva spojov o vydaní výnosu, ktorým sa mení telegrafný poriadok
493/1990 Zb.Oznámenie Ministerstva vnitra České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňuje výnos, ktorým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
494/1990 Zb.Oznámenie Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa rezortný zoznam zamestnaní zaradených do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia
495/1990 Zb.Oznámenie Ministerstva priemyslu Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorý mení a dopĺňa rezortný zoznan zamestnaní zaradených do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia vydaného úpravou MP SSR

December 1990

Dátum vyhlásenia: 15. decembra 1990 (čiastka 82/1990)
496/1990 Zb.Ústavný zákon o navrátení majetku Komunistickej strany Česko-Slovenska ľudu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
497/1990 Zb.Ústavný zákon o navrátení majetku Socialistického zväzu mládeže ľudu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
498/1990 Zb.Zákon o utečencoch
499/1990 Zb.Zákon o prepočte devízových aktív a pasív v oblasti zahraničných pohľadávok a záväzkov organizácií v súvislosti s kurzovými opatreniami
500/1990 Zb.Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby
501/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa menia a dopĺňajú vyhláška č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, a vyhláška č. 165/1979 Zb. o nemocenskom poistení niektorých pracovníkov a o poskytovaní dávok nemocenského poistenia občanom v osobitných prípadoch
502/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky, kterou se mění vyhláška č. 34/1965 Sb., kterou se provádí zákon o regresních náhradách, ve znění pozdějších předpisů
503/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o finančnom a hmotnom zabezpečení žiakov stredných odborných učilíšť, špeciálnych stredných odborných učilíšť, odborných učilíšť a učilíšť
504/1990 Zb.Oznámenie Ministerstva vnitra České republiky o vydání výnosu o odměňování a pracovní pohotovosti občanských pracovníků zdravotnické služby v oboru působnosti bezpečnostního úseku ministerstva vnitra České republiky
Dátum vyhlásenia: 17. decembra 1990 (čiastka 83/1990)
505/1990 Zb.Zákon o metrológii
506/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o nútenej alebo povinnej práci (č. 29)
507/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o minimálnom veku pre prácu pod zemou v baniach (č. 123)
508/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Talianskou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach
509/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Upravenej dodatkovej dohody o technickej pomoci poskytovanej Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu vláde Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
510/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o uložení listiny Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o odvolaní výhrady Československej republiky k Protokolu o zákaze použiť vo vojne dusivé, otravné alebo podobné plyny a bakteriologické prostriedky
511/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva obrany o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa úprava o odmieňaní technicko-hospodárskych pracovníkov vo výrobných hospodárskych organizáciách v pôsobnosti Federálneho ministerstva národnej obrany
512/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva obrany o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos o odmieňaní robotníkov v organizáciách rozpočtového úseku v pôsobnosti Federálneho ministerstva národnej obrany
513/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva obrany o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos o odmieňaní technicko-hospodárskych pracovníkov v organizáciách rozpočtového úseku v pôsobnosti Federálneho ministerstva národnej obrany
514/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva obrany o vydaní výnosu, ktorým sa mení úprava o odmieňaní odborných veterinárnych pracovníkov v organizáciách rozpočtového úseku v pôsobnosti Federálneho ministerstva národnej obrany
515/1990 Zb.Oznámenie Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa úprava o odmeňovaní učiteľov vysokých škôl (platový poriadok pre učiteľov vysokých škôl)
516/1990 Zb.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o doplnení a zmene úpravy, ktorou sa vydáva zoznam zamestnaní zaradených v zdravotníctve do I. a II. pracovnej kategórie pre účely dôchodkového zabezpečenia
c83-p1/1990 Zb.Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej, ktorým sa ustanovujú prípustné odchýlky od úrokovej sadzby z úveru poskytovaného bankám Štátnou bankou česko-slovenskou pri úrokovaní vkladov právnických osôb v bankách a sporiteľniach a úverov právnickým osobám od bánk a sporiteľní
c83-p2/1990 Zb.Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej, ktorým sa ustanovujú úrokové sadzby z vkladov a pôžičiek občanom (fyzickým osobám)
Dátum vyhlásenia: 19. decembra 1990 (čiastka 84/1990)
517/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o územnom a správnom členení Slovenskej republiky
518/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o prechode zakladateľskej alebo zriaďovateľskej funkcie národných výborov na obce, ústredné orgány štátnej správy a orgány miestnej štátnej správy
519/1990 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 228/1988 Zb., ktorým sa vydáva colný sadzobník obchodného tovaru
520/1990 Zb.Nařízení vlády České republiky o odměnách členům zastupitelstev v obcích
521/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dojednania medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o zrušení vízovej povinnosti
c84-p1/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým ustanovilo VIII. zmeny a doplnky Sadzobníka dane z obratu platného od 1. januára 1990
c84-p2/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým ustanovilo IX. zmeny a doplnky Sadzobníka dane z obratu platného od 1. januára 1990
c84-p3/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým dopĺňa opatrenie o nákupe výrobkov jednotlivo hospodáriacimi roľníkmi
c84-r1/1990 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chýb
Dátum vyhlásenia: 21. decembra 1990 (čiastka 85/1990)
522/1990 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 171/1990 Zb.
523/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave
524/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
525/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane
Dátum vyhlásenia: 21. decembra 1990 (čiastka 86/1990)
526/1990 Zb.Zákon o cenách
527/1990 Zb.Zákon o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch
528/1990 Zb.Devízový zákon
529/1990 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov, v znení zákona č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd
Dátum vyhlásenia: 21. decembra 1990 (čiastka 87/1990)
530/1990 Zb.Zákon o dlhopisoch
531/1990 Zb.Zákon České národní rady o územních finančních orgánech
532/1990 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o vydaní štátnych dlhopisov na úhrady pohľadávok z priznaných odškodnení podľa zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii
533/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o udeľovaní povolenia na zahraničnoobchodnú činnosť, o vykonávaní zahraničnoobchodnej činnosti bez registrácie alebo povolenia a o vykonávaní zahraničnoobchodnej činnosti zahraničnými osobami
534/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení vyhláška č. 41/1985 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí v znení vyhlášok č. 179/1988 Zb., č. 118/1989 Zb., č. 4/1990 Zb., č. 52/1990 Zb., č. 225/1990 Zb. a č. 423/1990 Zb.
535/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky o veřejných dražbách při převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby a o vstupném na tyto dražby
536/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o zriaďovaní a činnosti cirkevných škôl
537/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o liečebno-preventívnej starostlivosti a dávkach v chorobe (č. 130)
538/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu o odmeňovaní členov posádok civilných lietadiel a riadiacich letovej prevádzky
539/1990 Zb.Oznámenie Ministerstva zdravotnictví České republiky o vydání výnosu o předklinickém zkoušení a klinickém hodnocení léčiv
c87-p1/1990 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstev v obcích
c87-p2/1990 Zb.Uznesenie Slovenskej národnej rady k návrhu vlády Slovenskej republiky na vyhlásenie obcí Slovenskej republiky za mestá
c87-p3/1990 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
Dátum vyhlásenia: 22. decembra 1990 (čiastka 88/1990)
540/1990 Zb.Zákon o Generálnom inšpektorovi ozbrojených síl Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
541/1990 Zb.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby
542/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
543/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe sociálneho zabezpečenia
544/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o miestnych poplatkoch
c88-p1/1990 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstev v obcích
c88-p2/1990 Zb.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o úľavách na notárskych poplatkoch
Dátum vyhlásenia: 27. decembra 1990 (čiastka 89/1990)
545/1990 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon
546/1990 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1970 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti, v znení neskorších predpisov a zákon č. 169/1990 Zb. o občianskych komisiách pôsobiacich v rezortoch ministerstiev vnútra a o zmene a doplnení zákona č. 100/1970 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti v znení zákonov č. 63/1983 Zb. a č. 74/1990 Zb.
547/1990 Zb.Zákon o nakladaní s niektorými druhmi tovaru a technológií a o ich kontrole
548/1990 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú sídla okresných a obvodných úradov
549/1990 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o sídlach školských správ a určení druhov škôl a školských zariadení, ktoré patria do ich pôsobnosti
550/1990 Zb.Vyhláška Federálneho úradu pre vynálezy o konaní vo veciach vynálezov a priemyselných vzorov
551/1990 Zb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 97/1982 Sb.
552/1990 Zb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
553/1990 Zb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
554/1990 Zb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
555/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní zmeny Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o uľahčení cestovného styku občanom oboch štátov
c89-p1/1990 Zb.Oznámenie Úradu Predsedníctva vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o zrušení Zásad na zabezpečenie hospodárnosti pri overovaní úžitkových vlastností výrobkov a pri vykonávaní propagácie
Dátum vyhlásenia: 27. decembra 1990 (čiastka 90/1990)
556/1990 Zb.Ústavný zákon, ktorým sa mení ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii
557/1990 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o mimoriadnom poskytovaní starobného dôchodku niektorým baníkom
558/1990 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia pre postupné nahradenie doterajšieho štátneho znaku novým znakom
559/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 215/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o poľnohospodárskej dani
560/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon o dani z obratu
561/1990 Zb.Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej, ktorou sa zrušuje vyhláška Štátnej banky československej č. 201/1989 Zb. o úverových vzťahoch socialistických organizácií
562/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos o odmeňovaní posádok československých námorných lodí
c90-p1/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým oslobodzuje od dane z obratu predaj, ku ktorému dôjde v súvislosti s vykonávaním zákona č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby
Dátum vyhlásenia: 27. decembra 1990 (čiastka 91/1990)
563/1990 Zb.Zákon o rozpočtových pravidlách federácie
564/1990 Zb.Zákon České národní rady o státní správě a samosprávě ve školství
Dátum vyhlásenia: 28. decembra 1990 (čiastka 92/1990)
565/1990 Zb.Zákon České národní rady o místních poplatcích
566/1990 Zb.Zákon České národní rady o volbách soudců z lidu
567/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon č. 499/1990 Zb. o prepočte devízových aktív a pasív v oblasti zahraničných pohľadávok a záväzkov organizácií v súvislosti s kurzovými opatreniami
568/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky o verejných dražbách pri prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby a o vstupnom na tieto dražby
Dátum vyhlásenia: 28. decembra 1990 (čiastka 93/1990)
569/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o dovoznej prirážke
Dátum vyhlásenia: 28. decembra 1990 (čiastka 94/1990)
570/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky o správnych poplatkoch
571/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o odmeňovaní učiteľov náboženstva
572/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o oslobodení tovaru dovážaného pre potrebu štátom registrovaných cirkví, náboženských spoločností, rehoľných rádov, kongregácií a ich charitatívnych zariadení od dovozného cla
573/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 270/1990 Sb., o odměnách advokátů a komerčních právníků za poskytování právní pomoci
Dátum vyhlásenia: 29. decembra 1990 (čiastka 95/1990)
574/1990 Zb.Zákon o štátnom rozpočte federácie na rok 1991
575/1990 Zb.Zákon České národní rady o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky
576/1990 Zb.Zákon České národní rady o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky)
Dátum vyhlásenia: 29. decembra 1990 (čiastka 96/1990)
577/1990 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o finančnom hospodárení štátnych podnikov
578/1990 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností
579/1990 Zb.Nařízení vlády České republiky o úlevách na domovní dani
580/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 526/1990 Zb. o cenách
581/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní výnosu, ktorým sa zrušujú niektoré právne predpisy z oblasti finančnej kontroly
582/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva hospodárstva o vydaní výnosu, ktorým sa vydávajú pravidlá pre prevádzku plynárenských zariadení
Dátum vyhlásenia: 29. decembra 1990 (čiastka 97/1990)
583/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií a Štátnej banky česko-slovenskej, ktorou sa vykonáva devízový zákon
584/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon č. 526/1990 Zb. o cenách pre ceny špeciálnej techniky
585/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky o cenovej regulácii nájomného z nebytových priestorov
586/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o odpisovaní základných prostriedkov
Dátum vyhlásenia: 29. decembra 1990 (čiastka 98/1990)
587/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva hospodárstva o zrušení vyhlášky Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 140/1983 Zb. o hospodárení s elektrinou vyrobenou v malých vodných elektrárňach
588/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva financí České republiky, kterou se stanoví sídla a územní působnost finančních ředitelství a zřizují se finanční úřady a stanoví jejich územní působnost
Dátum vyhlásenia: 29. decembra 1990 (čiastka 99/1990)
589/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva financí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 182/1988 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, ve znění vyhlášky č. 316/1990 Sb.
590/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení, v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 145/1990 Zb., vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 273/1990 Zb., vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 319/1990 Zb. a vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 353/1990 Zb.
591/1990 Zb.Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva platový poriadok pre sudcov z povolania Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
c99-r1/1990 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chyby
c99-r2/1990 Zb.Oznámení o vydávaní sňemovních tisků České národní rady
Dátum vyhlásenia: 29. decembra 1990 (čiastka 100/1990)
592/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky
593/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1991
c100-o1/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní publikácie smernice pre vedenie účtovníctva obcí, preddavkovaných organizácií, malých príspevkových organizácií, malých cirkevných organizácií a iných drobných organizácií – č. V/2-29902/90
c100-r1/1990 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chýb
Dátum vyhlásenia: 29. decembra 1990 (čiastka 101/1990)
594/1990 Zb.Zákon České národní rady o státním rozpočtu České republiky na rok 1991
595/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe pre životné prostredie
596/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o voľbách sudcov z ľudu okresných a krajských súdov Slovenskej republiky
597/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o sídlach a obvodoch okresných a krajských súdov Slovenskej republiky
598/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu, ktorým sa vydávajú pravidlá technickej prevádzky metra
599/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií a Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o vydaní výnosu, ktorým sa zrušuje úprava o devízovej zainteresovanosti zo zahraničnohospodárskej činnosti
600/1990 Zb.Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu, kterým se stanoví výše odměny členům komisí pro privatizaci národního majetku a licitátorům
601/1990 Zb.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa úprava Federálneho ministerstva elektrotechnického priemyslu, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie
602/1990 Zb.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa úprava Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie