Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovChronologický register ► Ročník 1989

Ročník 1989

Legislatívna knižnica

Zbierka zákonov

Január 1989

Február 1989

Marec 1989

Apríl 1989

Máj 1989

Jún 1989

Júl 1989

August 1989

September 1989

Október 1989

November 1989

December 1989

Január 1989Február 1989Marec 1989Apríl 1989Máj 1989Jún 1989Júl 1989August 1989September 1989Október 1989November 1989December 1989

Január 1989

Dátum vyhlásenia: 30. januára 1989 (čiastka 1/1989)
1/1989 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zvýšení osobitného príspevku baníkom
2/1989 Zb.Nariadenie vlády Československej socialstickej republiky o odplatách vo vodnom hospodárstve (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
3/1989 Zb.Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 12/1968 Sb., o úpravě odměn a náhrad a některých dalších poměrů poslanců národních výborů a členů komisí a aktivů národních výborů, ve znění nařízení vlády České socialistické republiky č. 127/1971 Sb.
4/1989 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 47 Strážske
5/1989 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovere o Systéme posudzovania akosti a certifikácie vzájomne dodávaných výrobkov
6/1989 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Španielskom o právnej pomoci, uznaní a výkone rozhodnutí v občianskych veciach
7/1989 Zb.Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky o některých místních poplatcích vybíraných v Krkonošském národním parku
8/1989 Zb.Vyhláška Českého geologického úřadu o registraci geologických prací, o odevzdávání a zpřístupňování jejich výsledků, o zjišťování starých důlních děl a vedení jejich registru
9/1989 Zb.Vyhláška Slovenského geologického úradu o registrácii geologických prác, o odovzdávaní a sprístupňovaní ich výsledkov, o zisťovaní starých banských diel a vedení ich registra
c1-o1/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov

Február 1989

Dátum vyhlásenia: 14. februára 1989 (čiastka 2/1989)
10/1989 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky na ochranu verejného poriadku
11/1989 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 66 pre voľby do Snemovne ľudu a vo volebných obvodoch č. 15, 24, 53, 62, 66, 68, 92 a 118 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
12/1989 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 52 (Studená)
13/1989 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebních obvodech č. 129 (Brno-město - východ) a č. 170 (Bruntál)
14/1989 Zb.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky o Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy
15/1989 Zb.Vyhláška Ministestva lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 154/1978 Zb. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
16/1989 Zb.Vyhláška predsedu Štátnej banky československej o poplatkoch, náhradách a paušáloch náhrad pri vykonávaní zahraničných, zmenárenských a iných bankových operácií a služieb
Dátum vyhlásenia: 17. februára 1989 (čiastka 3/1989)
17/1989 Zb.Zákonné opatření předsednictva České národní rady o přestupku proti opatřením k upevnění veřejného pořádku
18/1989 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o priestupku proti opatreniam na upevnenie verejného poriadku
19/1989 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 32 Nitra-západ a vo volebnom obvode č. 142 Spišská Nová Ves
20/1989 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o bezpečnosti a zdraví pracovníkov a o pracovnom prostredí (č. 155)
c3-o1/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
c3-o2/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov

Marec 1989

Dátum vyhlásenia: 17. marca 1989 (čiastka 4/1989)
21/1989 Zb.Vyhláška Slovenského banského úradu o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom v podzemí
Dátum vyhlásenia: 20. marca 1989 (čiastka 5/1989)
22/1989 Zb.Vyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí
c5-o1/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
c5-o2/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
c5-o3/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
c5-o4/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
Dátum vyhlásenia: 22. marca 1989 (čiastka 6/1989)
23/1989 Zb.Vyhlášené úplné znění zákona České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen
24/1989 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 44 (Český Těšín II)
25/1989 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 124 (okr. Teplice)
26/1989 Zb.Vyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu
c6-o1/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
c6-o2/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
c6-o3/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
c6-o4/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
c6-o5/1989 Zb.Oznámenie o uzavretí medzinárodných zmlúv
Dátum vyhlásenia: 30. marca 1989 (čiastka 7/1989)
27/1989 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Sloveneskej socialistickej republiky v oblasti cien (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
28/1989 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o doplnení nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 156/1982 Zb., ktorým sa určujú významné veľké mestá a významné kúpeľné mestá
29/1989 Zb.Vyhláška Slovenského banského úradu o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom na povrchu
c7-o1/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
c7-o2/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
c7-o3/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
Dátum vyhlásenia: 30. marca 1989 (čiastka 8/1989)
30/1989 Zb.Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia na ochranu verejného poriadku
31/1989 Zb.Zákon o rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia
32/1989 Zb.Zákon o poslancoch Federálneho zhromaždenia
33/1989 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 40 Halič
c8-o1/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
c8-o2/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
Dátum vyhlásenia: 30. marca 1989 (čiastka 9/1989)
34/1989 Zb.Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady o přestupku proti opatřením k upevnění veřejného pořádku
35/1989 Zb.Zákon České národní rady o jednacím řádu České národní rady
36/1989 Zb.Zákon České národní rady o poslancích České národní rady
c9-o1/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
c9-o2/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
c9-o3/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
c9-o4/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov

Apríl 1989

Dátum vyhlásenia: 3. apríla 1989 (čiastka 10/1989)
37/1989 Zb.Zákon České národní rady o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
38/1989 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o dodatkových odvodoch za neúmerný rast miezd a odmien za prácu
39/1989 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k 150. výročiu začatia železničnej dopravy na trati Břeclav-Brno
40/1989 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 50. výročiu udalostí 17. novembra 1939
41/1989 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o usmerňovaní mzdových prostriedkov podnikov s obchodnou činnosťou, bytového hospodárstva a miestnej výroby a služieb
42/1989 Zb.Vyhláška ministra zahraničních vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o právnej pomoci a úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných, pracovných a trestných veciach
c10-o1/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
Dátum vyhlásenia: 5. apríla 1989 (čiastka 11/1989)
43/1989 Zb.Uznesenie Slovenskej národnej rady k návrhu na schválenie zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady zo 17. februára 1989 o priestupku proti opatreniam na upevnenie verejného poriadku
44/1989 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady
45/1989 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o poslancoch Slovenskej národnej rady
46/1989 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o ochrane pred alkoholizmom a inými toxikomániami
47/1989 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o zákaze vývozu niektorých plastických trhavín
48/1989 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zambijskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied
c11-o1/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
c11-o2/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov

Máj 1989

Dátum vyhlásenia: 4. mája 1989 (čiastka 12/1989)
49/1989 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacej voľby vo volebnom obvode č. 133 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
50/1989 Zb.Vyhláška Slovenského banského úradu o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri úprave a zušľachťovaní nerastov
Dátum vyhlásenia: 17. mája 1989 (čiastka 13/1989)
51/1989 Zb.Vyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů
Dátum vyhlásenia: 25. mája 1989 (čiastka 14/1989)
52/1989 Zb.Zákonník práce (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
53/1989 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 188/1988 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce, v slovenskom vydaní
c14-o1/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
c14-o2/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
Dátum vyhlásenia: 25. mája 1989 (čiastka 15/1989)
54/1989 Zb.Nařízení vlády České socialistické republiky o prohlášení území historických jader měst Kolína, Plzně, Brna, Lipníku nad Bečvou a Příboru za památkové rezervace
55/1989 Zb.Nařízení vlády České socialistické republiky o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
56/1989 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do České národní rady ve volebních obvodech č. 93 (Louny - východ) a č. 150 (Prostějov)
57/1989 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hl. m. Prahy ve volebním obvodu č. 207 (Praha 5 - sídliště Barrandov I)
58/1989 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 29 (okr. Děčín) a č. 105 (okr. Louny)
59/1989 Zb.Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky o domovech mládeže spravovaných krajskými národními výbory
60/1989 Zb.Vyhláška Českého báňského úřadu o revizních lhůtách elektrických zařízení a o zkouškách a přezkušování revizních techniků těchto zařízení v organizacích podléhajících vrchnímu dozoru orgánů státní báňské správy
c15-o1/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
c15-o2/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov

Jún 1989

Dátum vyhlásenia: 15. júna 1989 (čiastka 16/1989)
61/1989 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o spolupráci na úseku ochrany rastlín
62/1989 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o psychotropných látkach
c16-o1/1989 Zb.Oznámenie Štatistického a evidenčného vydavateľstva tlačív, Praha
Dátum vyhlásenia: 23. júna 1989 (čiastka 17/1989)
63/1989 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o overovateľoch (audítoroch) a ich činnosti
64/1989 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vyhlasuje zmena Poriadku Rozhodcovského súdu Československej obchodnej a priemyselnej komory
65/1989 Zb.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky o Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty
66/1989 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce na zaistenie bezpečnosti technických zariadení v jadrovej energetike
c17-o1/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
c17-o2/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
c17-o3/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
c17-o4/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
c17-o5/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
c17-o6/1989 Zb.Oznámenie o uzavretí medzinárodných zmlúv
c17-o7/1989 Zb.Oznámenie o uzavretí medzinárodných zmlúv
Dátum vyhlásenia: 29. júna 1989 (čiastka 18/1989)
67/1989 Zb.Zákon o národohospodárskom plánovaní
68/1989 Zb.Zákon o organizácii Československé štátne dráhy
69/1989 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o oslobodení obchodného tovaru dovážaného a pochádzajúceho z rozvojových krajín od dovozného cla
70/1989 Zb.Vyhláška Štátnej plánovacej komisie a Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o zrušení vyhlášky Štátnej plánovacej komisie a Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 48/1980 Zb. o hmotnom bilancovaní a prerokúvaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov v plánovacom procese
c18-o1/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
c18-o2/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
c18-o3/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
c18-o4/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
c18-o5/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
c18-o6/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
Dátum vyhlásenia: 30. júna 1989 (čiastka 19/1989)
71/1989 Zb.Zákon o hospodárskej arbitráži (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
72/1989 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebním obvodu č. 38 (Nymburk)
73/1989 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 137 (Znojmo)
74/1989 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií a miezd Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej č. 136/1985 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe a modernizácii rodinných domčekov v osobnom vlastníctve
75/1989 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 139/1983 Zb. o základných podmienkach dodávky tepla
76/1989 Zb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti technických zařízení v jaderné energetice
77/1989 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chyby
c19-o1/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov

Júl 1989

Dátum vyhlásenia: 24. júla 1989 (čiastka 20/1989)
78/1989 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy a spojov o právach a povinnostiach pošty a jej používateľov (poštový poriadok)
79/1989 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní bankoviek po 100 Kčs
c20-o1/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
c20-o2/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
c20-o3/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
Dátum vyhlásenia: 31. júla 1989 (čiastka 21/1989)
80/1989 Zb.Hospodársky zákonník (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
Dátum vyhlásenia: 31. júla 1989 (čiastka 22/1989)
81/1989 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o povinnom prerokúvaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov a konkretizácii záväzných výstupov štátneho plánu pri dodávkach produkcie
82/1989 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o kolektívnych zmluvách
83/1989 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodu č. 171
84/1989 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o colných úľavách pri dovoze niektorých druhov neobchodného tovaru
85/1989 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mongolskej ľudovej republiky o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní a o udelení vedeckých hodností, vydávaných v Československej socialistickej republike a v Mongolskej ľudovej republike
86/1989 Zb.Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o povolování ověřování, výroby, dovozu a uvádění do oběhu, používání a kontrole veterinárních léčiv a přípravků
87/1989 Zb.Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se upravují organizace a způsob specializační přípravy veterinárních lékařů a jiné formy dalšího vzdělávání veterinárních pracovníků
c22-o1/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
c22-o2/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
c22-o3/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
c22-o4/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov

August 1989

Dátum vyhlásenia: 31. augusta 1989 (čiastka 23/1989)
88/1989 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 87 Sliač
89/1989 Zb.Pravidlá hospodárskeho mechanizmu pre štátne podniky miestnej výroby a služieb s malým počtom pracovníkov, schválené uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 8. júna 1989 č. 175
90/1989 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení vyhláška č. 57/1979 Zb. o náhradách za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách v znení vyhlášky č. 2/1984 Zb.
91/1989 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky
92/1989 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Kórejskou ľudovodemokratickou republikou o priateľstve a spolupráci
93/1989 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Kórejskou ľudovodemokratickou republikou o vzájomnej právnej pomoci v občianskych, rodinných a trestných veciach
94/1989 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied
95/1989 Zb.Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický rozvoj, ktorou sa zrušuje vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 13/1988 Zb. o postupe pri zvýšení rozpočtových nákladov a odsune termínov odovzdania kapacít na skúšobnú prevádzku a termínov dokončenia pri rozostavaných stavbách

September 1989

Dátum vyhlásenia: 25. septembra 1989 (čiastka 24/1989)
96/1989 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Kórejskou ľudovodemokratickou republikou
97/1989 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Čínskou ľudovou republikou
98/1989 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Gréckej republiky o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňového úniku v odbore daní z príjmu
c24-o1/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
c24-o2/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
c24-o3/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
Dátum vyhlásenia: 28. septembra 1989 (čiastka 25/1989)
99/1989 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách (pravidlá cestnej premávky)
100/1989 Zb.Vyhláška Československej komisie pre atómovú energiu o bezpečnostnej ochrane jadrových zariadenií a jadrových materiálov
Dátum vyhlásenia: 29. septembra 1989 (čiastka 26/1989)
101/1989 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Všeobecných podmienkach pre dodávky tovaru medzi organizáciami členských štátov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci
102/1989 Zb.Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky o školách v přírodě
103/1989 Zb.Vyhláška Českého báňského úřadu o ověřování odborné způsobilosti pracovníků k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
104/1989 Zb.Vyhláška Slovenského banského úradu o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
105/1989 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chýb
c26-o1/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
c26-o2/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
c26-o3/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
c26-o4/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
c26-o5/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
c26-o6/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
c26-o7/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
c26-o8/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov

Október 1989

Dátum vyhlásenia: 18. októbra 1989 (čiastka 27/1989)
106/1989 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebních obvodech č. 116 a č. 160
107/1989 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 58 (Plzeň-město XV)
108/1989 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 96/1987 Zb. o zásadách pre skrátenie pracovného času bez zníženia mzdy zo zdravotných dôvodov pracovníkom, ktorí pracujú s chemickými karcinogénmi
109/1989 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Maledivy
110/1989 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Burundi o kultúrnej spolupráci
111/1989 Zb.Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky o usměrňováni mzdových prostředků v družstevních organizacích nesdružených do svazu družstev
112/1989 Zb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky o provádění zdravotnických, zdravotně branných a sociálních úkolů Československého červeného kříže v České socialistické republice
113/1989 Zb.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky o Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina
114/1989 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chýb
Dátum vyhlásenia: 30. októbra 1989 (čiastka 28/1989)
115/1989 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 36/1978 Zb. o divadelnej činnosti (divadelný zákon)
116/1989 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 118/1988 Zb. o mimoriadnom poskytovaní starobného dôchodku
117/1989 Zb.Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 12/1968 Sb., o úpravě odměn a náhrad a některých dalších poměrů poslanců národních výborů a členů komisí a aktivů národních výborů, ve znění nařízení vlády České socialistické republiky č. 127/1971 Sb. a nařízení vlády České socialistické republiky č. 3/1989 Sb.
118/1989 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 41/1985 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí v znení vyhlášky č. 179/1988 Zb.
119/1989 Zb.Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky o ukončování studia ve středních školách a o ukončování přípravy ve zvláštních odborných učilištích
120/1989 Zb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se zrušuje vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 89/1961 Sb., o zdravotní péči o tělesnou výchovu
121/1989 Zb.Vyhláška Českého geologického úřadu o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, o udělování povolení a odborné způsobilosti k jejich výkonu
c28-o1/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
c28-o2/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov

November 1989

Dátum vyhlásenia: 27. novembra 1989 (čiastka 29/1989)
122/1989 Zb.Zákon České národní rady kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 33/1978 Sb., o divadelní činnosti (divadelní zákon)
123/1989 Zb.Usnesení České národní rady k návrhu skupiny poslanců Federálního shromáždění ČSSR na vydání ústavního zákona o způsobu přijetí nové ústavy Československé socialistické republiky, České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky
124/1989 Zb.Uznesenie Slovenskej národnej rady k návrhu skupiny poslancov Federálneho zhromaždenia ČSSR na vydanie ústavného zákona o spôsobe prijatia novej ústavy Československej socialistickej republiky, Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky
125/1989 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci v oblasti ochrany životného prostredia
126/1989 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o priebehu štátnych hraníc v súvislosti s výsledkami prvého spoločného preskúšania priebehu československo-poľských štátnych hraníc na hraničných vodných tokoch
127/1989 Zb.Vyhláška Slovenského geologického úradu o projektovaní, vykonávaní a vyhodnocovaní geologických prác, o udeľovaní povolenia a o odbornej spôsobilosti na ich výkon
c29-o1/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
c29-o2/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
c29-o3/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
c29-o4/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
Dátum vyhlásenia: 28. novembra 1989 (čiastka 30/1989)
128/1989 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 21/1971 Zb. o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií
129/1989 Zb.Zákon o rozpočtovej sústave Československej socialistickej republiky a o pravidlách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami (rozpočtové pravidlá)
130/1989 Zb.Zákon o Štátnej banke československej
131/1989 Zb.Zákon o Zbierke zákonov
132/1989 Zb.Zákon o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat
133/1989 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat
134/1989 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa vydáva zoznam hospodársky významných druhov a rodov rastlín a zvierat
c30-o1/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
c30-o2/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
Dátum vyhlásenia: 30. novembra 1989 (čiastka 31/1989)
135/1989 Zb.Ústavný zákon, ktorým sa mení ústavný zákon č. 100/1960 Zb. ústava Československej socialistickej republiky
136/1989 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o informačnej sústave organizácií
137/1989 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o závodnom stravovaní
138/1989 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 100. výročiu narodenia Karla Čapka
139/1989 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 250. výročiu úmrtia Jana Kupeckého
140/1989 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška č. 24/1983 Zb. o základných podmienkach dodávky zberných surovín
141/1989 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška č. 99/1985 Zb. o základných podmienkach dodávky lesných výrobkov
142/1989 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o zmene vyhlášky č. 27/1981 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky zdravotníckych a veterinárnych výrobkov

December 1989

Dátum vyhlásenia: 14. decembra 1989 (čiastka 32/1989)
143/1989 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy a spojov o zmluve o príprave prepráv železničných vozňových zásielok
144/1989 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva národnej obrany o zmene a doplnení vyhlášky č. 118/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov a vývojových prác, určených na zabezpečenie obranyschopnosti štátu
145/1989 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o usmerňovaní mzdových prostriedkov
146/1989 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o odmeňovaní pracovníkov v malých organizáciách
147/1989 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy a Ministerstva lesného a vodného hospodárstva č. 73/1967 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky opráv poľnohospodárskych a lesných mechanizačných prostriedkov, poľných a zemných prác, chemizácie a iných poľnohospodárskych prác
148/1989 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 84/1978 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky opráv poľnohospodárskej techniky
149/1989 Zb.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia divadelného zákona
Dátum vyhlásenia: 15. decembra 1989 (čiastka 33/1989)
150/1989 Zb.Rozhodnutie prezidenta Československej socialistickej republiky o amnestii z 8. decembra 1989
151/1989 Zb.Nařízení vlády České socialistické republiky o oblastním plánování v České socialistické republice
152/1989 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o oblastnom plánovaní v Slovenskej socialistickej republike
153/1989 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 38/1986 Zb. o jednorazovom mimoriadnom odškodňovaní osôb za poškodenie na zdraví pri plnení úloh požiarnej ochrany
154/1989 Zb.Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 181/1982 Zb. o základných podmienkach dodávky na zabezpečenie vedeckotechnického rozvoja
155/1989 Zb.Vyhláška Štátnej banky československej o obehu zákonných peňazí a poskytovaní náhrady za poškodené peniaze
Dátum vyhlásenia: 22. decembra 1989 (čiastka 34/1989)
156/1989 Zb.Zákon o odvodoch do štátneho rozpočtu
157/1989 Zb.Zákon o dôchodkovej dani a o zmenách zákona č. 172/1988 Zb. o poľnohospodárskej dani a zákona č. 116/1985 Zb. o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom v Československej socialistickej republike (zákon o dôchodkovej dani)
158/1989 Zb.Zákon o bankách a sporiteľniach
159/1989 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon, zákon o prečinoch a Trestný poriadok
160/1989 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkom
c34-o1/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
c34-o2/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
c34-o3/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
c34-o4/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
c34-o5/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
c34-o6/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
c34-o7/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
c34-o8/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
c34-o9/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
Dátum vyhlásenia: 28. decembra 1989 (čiastka 35/1989)
161/1989 Zb.Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii
162/1989 Zb.Devízový zákon
163/1989 Zb.Zákon České národní rady o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České socialistické republiky (rozpočtová pravidla republiky)
164/1989 Zb.Zákon České národní rady, kterým se zrušuje zákonné opatření předsednictva České národní rady č. 17/1989 Sb., o přestupku proti opatřením k upevnění veřejného pořádku
165/1989 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa zrušuje zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 18/1989 Zb. o priestupku proti opatreniam na upevnenie verejného poriadku
166/1989 Zb.Usnesení České národní rady, kterým se ruší usnesení České národní rady č. 123/1989 Sb., k návrhu skupiny poslanců Federálního shromáždění ČSSR na vydání ústavního zákona o způsobu přijetí nové ústavy Československé socialistické republiky, České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky
167/1989 Zb.Uznesenie Slovenskej národnej rady k návrhu na zrušenie uznesenia SNR z 31. októbra 1989 č. 115 vyhláseného pod č. 124/1989 Zb. o spôsobe prijatia novej ústavy ČSSR, ČSR a SSR
168/1989 Zb.Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se mění nařízení vlády České socialistické republiky č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodňování osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany
169/1989 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií a Štátnej banky československej, ktorou sa vykonáva devízový zákon
170/1989 Zb.Vyhláška Federálneho štatistického úradu, ktorou sa mení vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 49/1985 Zb. o základných podmienkach dodávky prác a služieb v oblasti automatizovaného spracovania dát
c35-o1/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
c35-o2/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
c35-o3/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
c35-o4/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
c35-o5/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
c35-o6/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
Dátum vyhlásenia: 28. decembra 1989 (čiastka 36/1989)
171/1989 Zb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 40/1972 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti sociálně ekonomických informací
172/1989 Zb.Zákon České národní rady o vyhlašování obecně závazných právních předpisů a jiných opatření orgánů České socialistické republiky ve Sbírce zákonů
173/1989 Zb.Zákon České národní rady o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, v jejichž čele stojí člen vlády České socialistické republiky
174/1989 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o pravidlách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami Slovenskej socialistickej republiky (rozpočtové pravidlá)
175/1989 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 41/1972 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti sociálno-ekonomických informácií
176/1989 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o vyhlasovaní všeobecne záväzných právnych predpisov a iných opatrení orgánov Slovenskej socialistickej republiky v Zbierke zákonov
177/1989 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa zvyšuje sadzba odvodu zo zisku a sadzba dôchodkovej dane
178/1989 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vydávajú vysvetlivky k colnému sadzobníku obchodného tovaru
179/1989 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o zmene vyhlášky Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 27/1977 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky geodetických a kartografických prác
180/1989 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o zmene vyhlášky č. 91/1981 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky zeleniny a ovocia medzi organizáciami vnútorného obchodu a na priemyselné spracovanie
181/1989 Zb.Vyhláška Správy federálnych hmotných rezerv o zmene vyhlášky č. 174/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky štátnych rezerv
c36-o1/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
c36-o2/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
c36-o3/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
c36-o4/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
c36-o5/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
c36-o6/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
c36-o7/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
c36-o8/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
c36-o9/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
c36-o10/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
c36-o11/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
Dátum vyhlásenia: 28. decembra 1989 (čiastka 37/1989)
182/1989 Zb.Ústavný zákon, ktorým sa mení ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii
183/1989 Zb.Ústavný zákon o voľbe nových poslancov zákonodarných zborov
184/1989 Zb.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 31/1989 Zb., o rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia
185/1989 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou o spolupráci mládeže Československej socialistickej republiky a Nemeckej demokratickej republiky
186/1989 Zb.Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky o přijímání ke studiu ve středních školách
187/1989 Zb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se provádí zákon o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
188/1989 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky o povoľovaní výroby, dovozu, overovania a uvádzania do obehu, používaní a kontrole veterinárnych liečiv a prípravkov
189/1989 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa upravujú podrobnosti o organizácii a spôsobe špecializačnej prípravy veterinárnych lekárov a iné formy ďalšieho vzdelávania veterinárnych pracovníkov
190/1989 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 46/1989 Zb. o ochrane pred alkoholizmom a inými toxikomániami
191/1989 Zb.Vyhláška Československej komisie pre atómovú energiu, ktorou sa ustanovuje spôsob, lehoty a podmienky overovania osobitnej odbornej spôsobilosti vybraných pracovníkov jadrových zariadení
Dátum vyhlásenia: 30. decembra 1989 (čiastka 38/1989)
192/1989 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon o odvodoch do štátneho rozpočtu
193/1989 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon o dôchodkovej dani
194/1989 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o zrušení niektorých finančnoprávnych predpisov
195/1989 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o zabezpečení pracovníkov pri organizačných zmenách a občanov pred nástupom do zamestnania
196/1989 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o pružnom pracovnom čase
197/1989 Zb.Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky o zřízení chráněné krajinné oblasti Blanský les
198/1989 Zb.Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky o změně a doplnění vyhlášky ministerstva kultury České socialistické republiky č. 75/1978 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení divadelního zákona
199/1989 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o zmene vyhlášky č. 28/1980 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky polygrafických výrobkov
200/1989 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o zmene a doplnení vyhlášky č. 38/1980 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov dodávaných organizáciami vnútorného obchodu
201/1989 Zb.Vyhláška Štátnej banky československej o úverových vzťahoch socialistických organizácií
Dátum vyhlásenia: 30. decembra 1989 (čiastka 39/1989)
202/1989 Zb.Vyhláška Federálneho štatistického úradu a Federálneho ministerstva financií, ktorou sa zrušujú niektoré predpisy z odboru sociálno-ekonomických informácií
203/1989 Zb.Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky o usměrňování mzdových prostředků v družstevních organizacích
204/1989 Zb.Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 49/1986 Sb., o školách pro mládež vyžadující zvláštní péči
205/1989 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o zmene a doplnení vyhlášky Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 39/1979 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky vody z verejných vodovodov a odvádzania odpadových vôd verejnými kanalizáciami
206/1989 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chýb
Dátum vyhlásenia: 30. decembra 1989 (čiastka 40/1989)
207/1989 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o vykonávaní odvodu zo zisku na základe finančného plánu
208/1989 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o finančnom hospodárení štátnych podnikov a niektorých ďalších socialistických organizácií
209/1989 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o regulačných odvodoch v mzdovej oblasti
210/1989 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb
211/1989 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o financovaní niektorých zariadení spoločenskej spotreby a niektorých činností
c40-o1/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
c40-o2/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
c40-o3/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
c40-o4/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
Dátum vyhlásenia: 30. decembra 1989 (čiastka 41/1989)
212/1989 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Budapeštianskej zmluve o medzinárodnom uznávaní uloženia mikroorganizmov na účely patentového konania a Vykonávacieho predpisu k nej
213/1989 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chýb