Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovChronologický register ► Ročník 1988

Ročník 1988

Legislatívna knižnica

Zbierka zákonov

Január 1988

Február 1988

Marec 1988

Apríl 1988

Máj 1988

Jún 1988

Júl 1988

August 1988

September 1988

Október 1988

November 1988

December 1988

Január 1988Február 1988Marec 1988Apríl 1988Máj 1988Jún 1988Júl 1988August 1988September 1988Október 1988November 1988December 1988

Január 1988

Dátum vyhlásenia: 29. januára 1988 (čiastka 1/1988)
1/1988 Zb.Nařízení vlády České socialistické republiky o prodeji zboží a poskytovaní jiných služeb na základe povolení národního výboru
2/1988 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o predaji tovaru a poskytovaní iných služieb občanmi na základe povolenia národného výboru
5/1988 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 34 - Ružomberok
6/1988 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebných obvodoch č. 24 - Košice III, č. 62 - Fričovce a č. 83 - Rožňava II
7/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o križovaní pozemných komunikácií s dráhami na úrovni koľají
8/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o stiahnutí bankoviek po 10 Kčs vzoru 1960
9/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o colných úľavách pri dovoze niektorých druhov neobchodného tovaru
10/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení vyhláška č. 45/1986 Zb., ktorou sa vydáva colný sadzobník neobchodného tovaru s vysvetlivkami
11/1988 Zb.Vyhláška ministerstva zdravotníctví České socialistické republiky o povinném hlášení ukončení těhotenství, úmrtí matky
12/1988 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o zmene a doplnení vyhlášky č. 44/1978 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov chemického priemyslu, v znení vyhlášky č. 26/1982 Zb.
13/1988 Zb.Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj o postupe pri zvýšení rozpočtových nákladov a odsune termínov odovzdania kapacít na skúšobnú prevádzku a termínov dokončenia pri rozostavaných stavbách

Február 1988

Dátum vyhlásenia: 26. februára 1988 (čiastka 2/1988)
14/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vyhlasuje Poriadok Rozhodcovského súdu Československej obchodnej a priemyselnej komory
15/1988 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Viedenskom dohovore o zmluvnom práve
16/1988 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Keňskej republiky
17/1988 Zb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 3/1987 Sb., o finančním hmotném zabezpečení žáků středních odborních učilisť, sředních odborných učilišť pro mládež vyžadující zvláštní péči a zvláštních odborných učilišť
18/1988 Zb.Vyhláška Štátnej plánovacej komisie o krátení fondov palív a energie
Dátum vyhlásenia: 29. februára 1988 (čiastka 3/1988)
19/1988 Zb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o postupu při úmrtí a o pohřebnictví
20/1988 Zb.Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky kterou se privádí zákom o myslivosti
21/1988 Zb.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. štátnej pamiatkovej starostlivosti
22/1988 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o povinných hláseniach súvisiacich s ukončením tehotenstva

Marec 1988

Dátum vyhlásenia: 24. marca 1988 (čiastka 4/1988)
23/1988 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o Národnom parku Slovenský raj
24/1988 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o Národnom parku Malá Fatra
25/1988 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 48 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
28/1988 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Spojenými štátmi americkými
29/1988 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o zriadení a činnosti kultúrnych a informačných stredísk
30/1988 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu
Dátum vyhlásenia: 30. marca 1988 (čiastka 5/1988)
31/1988 Zb.Zásady a postup prestavby organizačných štruktúr výrobnotechnickej, vedeckotechnickej a obehovej základne národného hospodárstva na štátne podniky schválené uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 11. februára 1988 č. 40
32/1988 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy vo volebnom obvode č. 34 - Bratislava II
33/1988 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Beninskej ľudovej republiky o kultúrnej a vedeckej spolupráci
34/1988 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Ecuádorskej republiky o kultúrnej a vedeckej spolupráci

Apríl 1988

Dátum vyhlásenia: 7. apríla 1988 (čiastka 6/1988)
35/1988 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dojednaní medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecka o spolupráci v oblasti ochrany životného prostredia
36/1988 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Medzinárodnom dohovore proti braniu rukojemníka
37/1988 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách a školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť
Dátum vyhlásenia: 15. apríla 1988 (čiastka 7/1988)
38/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva spojov, ktorou sa dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva spojov č. 50/1985 Zb., ktorou sa vydáva Poriadok rozhlasu po drôte, v znení vyhlášky č. 75/1987 Zb.
39/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva spojov ktorou sa dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva spojov č. 51/1985 Zb., ktorou sa vydáva Rozhlasový a televízny poriadok, v znení vyhlášky č. 76/1987 Zb.
40/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva spojov, ktorou sa dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva spojov č. 108/1982 Zb., ktorou sa vydáva Telefónny poriadok
41/1988 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu
Dátum vyhlásenia: 19. apríla 1988 (čiastka 8/1988)
42/1988 Zb.Ústavný zákon o zmenách v sústave federálnych ústredných orgánov, na čele ktorých stojí člen vlády Československej socialistickej republiky
43/1988 Zb.Ústavní zákon České národní rady o souhlasu ke změnám hranic České socialistické republiky na hraničních vodních tocích s Poskou lidovou republikou
44/1988 Zb.Zákon o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon)
47/1988 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole o zmenách a doplnkoch Vykonávacích predpisov k Dohode o vzájomnom uznávaní autorských práv, osvedčení a iných ochranných dokumentov na vynálezy z 18. decembra 1976
48/1988 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chyby
Dátum vyhlásenia: 20. apríla 1988 (čiastka 9/1988)
49/1988 Zb.Ústavný zákon Slovenskej národnej rady o súhlase so zmenou hraníc Slovenskej socialistickej republiky na hraničných vodných tokoch s Poľskou ľudovou republikou
50/1988 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o zmenách v organizácií a pôsobnosti ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky
51/1988 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe
52/1988 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o geologických prácach a o Slovenskom geologickom úrade
53/1988 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 4/1959 Zb. SNR o rozvoji tokajskej vinohradnej oblasti na Slovensku
54/1988 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o používaní národných mien pri zúčtovaní v rámci priamych vzťahov medzi združeniami, podnikmi a organizáciami ČSSR a ZSSR, ako aj pri zakladaní a činnosti spoločných československo-sovietskych združení, podnikov a organizácií
55/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k Svetovej výstave poštových známok PRAGA 1988
56/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných päťstokorunákov k 125. výročiu založenia Matice slovenskej
57/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k 300. výročiu narodenia Juraja Jánošíka
58/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných päťstokorunákov k 20. výročiu československej federácie
59/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 100. výročiu narodenia Martina Benku

Máj 1988

Dátum vyhlásenia: 27. mája 1988 (čiastka 10/1988)
60/1988 Zb.Zákon České národní rady o změnách v organizaci a působnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky
61/1988 Zb.Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a ostátní bánské správě
62/1988 Zb.Zákon České národní rady o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu
63/1988 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebných obvodoch č. 72 - Prešov a č. 73 - Prešov
64/1988 Zb.Vyhláška ministra vnitra České socialistické republiky, kterou sa mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky č. 118/1971 Sb., o hospodaření sběrnými surovinami, ve znění vyhlášky č. 109/1974 Sb. a vyhlášky č. 137/1978
Dátum vyhlásenia: 2. mája 1988 (čiastka 11/1988)
65/1988 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky o športových školách a stredných odborných učilištiach s triedami s vrcholovou športovou prípravou
Dátum vyhlásenia: 12. mája 1988 (čiastka 12/1988)
66/1988 Zb.Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památková péči
67/1988 Zb.Vyhláška Českého báňského úřadu o báňské záchranné službě
68/1988 Zb.Vyhláška Českého báňského úřadu o vybraných důlních zařízeních
69/1988 Zb.Vyhláška Slovenského banského úradu o banskej záchrannej službe
70/1988 Zb.Vyhláška Slovenského banského úradu o vybraných banských zariadeniach
Dátum vyhlásenia: 19. mája 1988 (čiastka 13/1988)
71/1988 Zb.Vyhláška Slovenského banského úradu o výbušninách
Dátum vyhlásenia: 20. mája 1988 (čiastka 14/1988)
72/1988 Zb.Vyhláška Českého baňského úřadu o výbušninách
Dátum vyhlásenia: 24. mája 1988 (čiastka 15/1988)
73/1988 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 26 - Komárno a vo volebnom obvode č. 65 - Slovenská Ľupča
74/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 172/1982 Zb. o základných podmienkach dodávky vykurovacích plynov, ropy a gazolínu
75/1988 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Indickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied
76/1988 Zb.Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o pěstitelském pálení ovoce
77/1988 Zb.Vyhláška Federálneho cenového úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 60/1964 Zb. o úhrade za užívanie bytu a za služby spojené s užívaním bytu v znení vyhlášky č. 96/1976 Zb.
78/1988 Zb.Vyhláška Českého baňského úřadu o chráněných ložiskových územích a dobývacích prostorech
79/1988 Zb.Vyhláška Slovenského banského úradu o chránených ložiskových územiach a dobývacích priestoroch
Dátum vyhlásenia: 30. mája 1988 (čiastka 16/1988)
80/1988 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o určovaní kondícií, klasifikácii zásob výhradných ložísk a o posudzovaní, schvaľovaní a štátnej expertíze ich výpočtov
81/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 33/1984 Zb. o cestovných náhradách
82/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa upravuje uvoľňovanie, umiestňovanie a hmotné zabezpečenie pracovníkov v súvislosti s prestavbou národného hospodárstva a ústredných orgánov
83/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu a Federálneho ministerstva financií o podmienkach predaja tovaru a poskytovania služieb za devízové prostriedky na území Československej socialistickej republiky
84/1988 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Medzinárodnom dohovore proti apartheidu v športe
85/1988 Zb.Vyhláška Českého geologického úřadu o postupu při vyhledávání a průzkumu výhradních ložisek z hlediska ochrany a racionálního využití nerostného bohatství a o oznamivání výskytu ložiska vyhrazeného nerostu, jeho odměňování a úhradě nákladů
86/1988 Zb.Vyhláška Slovenského geologického úradu o postupe pri vyhľadávaní a prieskume výhradných ložísk z hľadiska ochrany a racionálneho využitia nerastného bohatstva a o oznamovaní výskytu ložiska vyhradeného nerastu, jeho odmieňaní a o úhrade nákladov
87/1988 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chýb

Jún 1988

Dátum vyhlásenia: 14. júna 1988 (čiastka 17/1988)
88/1988 Zb.Zákon o štátnom podniku
89/1988 Zb.Vyhláška Slovenského banského úradu o racionálnom využívaní výhradných ložísk, o povoľovaní a ohlasovaní banskej činnosti a ohlasovaní činnosti vykonávanej banským spôsobom
Dátum vyhlásenia: 15. júna 1988 (čiastka 18/1988)
90/1988 Zb.Zákon o poľnohospodárskom družstevníctve
91/1988 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 35/1979 Zb. o odplatách vo vodnom hospodárstve
92/1988 Zb.Nařízení vlády České socialistické republiky o podmínkach racionálního využívaní ložisek nevyhrazených nerostu
93/1988 Zb.Vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie o určených meradlách
Dátum vyhlásenia: 15. júna 1988 (čiastka 19/1988)
94/1988 Zb.Zákon o bytovom, spotrebnom a výrobnom družstevníctve
95/1988 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 123/1975 Zb. o užívaní pôdy a iného poľnohospodárskeho majetku na zabezpečenia výroby
96/1988 Zb.Vyhláška Českého geologického úřadu správě výhradních ložisek a o evidenci a odpisech jejich zásob
97/1988 Zb.Vyhláška Slovenského geologického úradu o správe výhradných ložísk a o evidencii a odpisoch ich zásob
Dátum vyhlásenia: 15. júna 1988 (čiastka 20/1988)
98/1988 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník
99/1988 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o hospodárskej arbitráži
Dátum vyhlásenia: 16. júna 1988 (čiastka 21/1988)
100/1988 Zb.Zákon o sociálnom zabezpečení
101/1988 Zb.Vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie o certifikácii výrobkov
Dátum vyhlásenia: 16. júna 1988 (čiastka 22/1988)
102/1988 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím
103/1988 Zb.Zákon o zmenách v nemocenskom zabezpečení
104/1988 Zb.Vyhláška Českého báňského uřadu o racionálním využívaní výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti provádědné hornickým způsobem
105/1988 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v zákone č. 88/1988 Zb. o štátnom podniku, vydanom v českom jazyku
Dátum vyhlásenia: 23. júna 1988 (čiastka 23/1988)
106/1988 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
107/1988 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch
108/1988 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode
109/1988 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zriadení medaily Za zásluhy o Československú ľudovú armádu
110/1988 Zb.Nařízení vlády české socialistické republiky, kterým se zrušuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 81/1980 Sb., o příslušnosti k udělování, změně a odnímání povolení k uzavření smlouvy o výrobní specializaci nebo výrobní kooperaci se zahraničím Československým právnickým osobám řízeným národními výbory
111/1988 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 150/1980 Zb. o príslušnosti na udieľanie, zmenu a odnímanie povolenia na uzavretie, zmenu alebo zrušenie zmluvy o výrobnej špecializácii alebo výrobnej kooperácii so zahraničím československým právnickým osobám riadeným národnými výbormi
113/1988 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chýb
Dátum vyhlásenia: 28. júna 1988 (čiastka 24/1988)
114/1988 Zb.Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
115/1988 Zb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech
116/1988 Zb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě
Dátum vyhlásenia: 30. júna 1988 (čiastka 25/1988)
117/1988 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zaraďovaní zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia
118/1988 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o mimoriadnom poskytovaní starobného dôchodku
119/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o hospodárení s národným majetkom
120/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 159/1970 Zb. o poskytovaní odmien pri významných pracovných a životných výročiach
121/1988 Zb.Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky o lidových školách jazyků, jazykových školách a státních jazykových zkouškách

Júl 1988

Dátum vyhlásenia: 29. júla 1988 (čiastka 26/1988)
122/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní bankoviek po 20 Kč
123/1988 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o premlčaní pri medzinárodnej kúpe tovaru
124/1988 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky o ľudových školách umenia
125/1988 Zb.Vyhláška Československej akadémie vied, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia vyhlášky Československej akadémie vied č. 54/1977 Zb., ktorou sa upravujú niektoré podrobnosti o pracovnoprávnych vzťahoch účastníkov vedeckej výchovy a študijných pobytov a o poskytovaní štipendií, v znení vyhlášky č. 40/1979 Zb.
126/1988 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chýb

August 1988

Dátum vyhlásenia: 16. augusta 1988 (čiastka 27/1988)
127/1988 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o finančnom hospodárení štátnych podnikov poľnohospodársko-potravinárskeho komplexu, jednotných roľníckych družstiev a spoločných podnikov
128/1988 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 76 - Veľký Šariš
129/1988 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o vytvorení a činnosti Kultúrneho a informačného strediska Československej socialistickej republiky v Sovietskom zväze
130/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o zásadách predaja poľnohospodárskych výrobkov členom a pracovníkom socialistických organizácií s poľnohospodárskou výrobou
131/1988 Zb.Vyhláška mimisterstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 42/1966 Sb., o poskytovámí léčebně preventivní péče

September 1988

Dátum vyhlásenia: 1. septembra 1988 (čiastka 28/1988)
132/1988 Zb.Nařízení vlády České socialistické republiky o prohlášení Archivu České koruny za národní kulturní památku
133/1988 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 38 - Komjatice
134/1988 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy vo volebnom obvode č. 3 - Bratislava I
135/1988 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole o zriadení Medzivládnej komisie pre spoluprácu v oblasti kultúry, školstva a vedy medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík
136/1988 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou, Zväzom sovietskych socialistických republík a Nemeckou demokratickou republikou o inšpekciách v súvislosti so Zmluvou medzi Zväzom sovietskych socialistických republík a Spojenými štátmi americkými o likvidácii ich rakiet stredného doletu a kratšieho doletu a dohovore dojednanom výmenou nót medzi Československou socialistickou republikou a Spojenými štátmi americkými o inšpekciách na území Československej socialistickej republiky z 18. decembra 1987 a zo 4. januára 1988
137/1988 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o používaní národných mien pri zúčtovaní v rámci priamych vzťahov medzi združeniami, podnikmi a organizáciami ČSSR a BĽR, ako aj pri zakladaní a činnosti spoločných československo-bulharských združení, podnikov a organizácií
138/1988 Zb.Vyhláška ministerstva obchodu a cestovního ruchu České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva obchodu České socialistické republiky č. 93/1982 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona Česné národní rady č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě
139/1988 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chýb
Dátum vyhlásenia: 9. septembra 1988 (čiastka 29/1988)
140/1988 Zb.Vyhlášené úplné znění zákona o národních výborech
Dátum vyhlásenia: 21. septembra 1988 (čiastka 30/1988)
141/1988 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 93/1951 Zb. o štátnom sviatku, o dňoch pracovného pokoja a o pamätných a významných dňoch
142/1988 Zb.Vyhlášené úplné znění zákona České národní rady o vnitřním obchodě
143/1988 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu
144/1988 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o štatistikách práce (č. 160)
145/1988 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o závodných zdravotných službách (č. 161)
146/1988 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sýrskej arabskej republiky a spolupráci v oblasti cestovného ruchu
147/1988 Zb.Vyhláška Ústrednej rady odborov o zmenách vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 95/1968 Zb. o poskytovaní prídavkov na deti v nemocenskom poistení v znení vyhlášky č. 78/1984 Zb.
148/1988 Zb.Vyhláška Ústrednej rady odborov o zmenách vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 165/1979 Zb. o nemocenskom poistení niektorých pracovníkov a o poskytovaní dávok nemocenského poistenia občanom v osobitných prípadoch v znení neskorších predpisov
Dátum vyhlásenia: 22. septembra 1988 (čiastka 31/1988)
149/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení
150/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa
Dátum vyhlásenia: 28. septembra 1988 (čiastka 32/1988)
151/1988 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
Dátum vyhlásenia: 20. septembra 1988 (čiastka 33/1988)
152/1988 Zb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
Dátum vyhlásenia: 30. septembra 1988 (čiastka 34/1988)
155/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o základných podmienkach dodávky poľnohospodárskych výrobkov
156/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o základných podmienkach dodávky potravinárskych a niektorých iných výrobkov

Október 1988

Dátum vyhlásenia: 14. októbra 1988 (čiastka 35/1988)
157/1988 Zb.Zákon o národných výboroch (úplné znenie, ako vyplýva pre Slovenskú socialistickú republiku z neskorších zákonných zmien a doplnkov)
158/1988 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o vnútornom obchode (úplné znenie, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 108/1988 Zb.)
Dátum vyhlásenia: 26. októbra 1988 (čiastka 36/1988)
159/1988 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 7 Bratislava-Vinohrady
160/1988 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Medzinárodnom dohovore o harmonizovanom systéme opisu a číselného označovania tovaru a Protokole o jeho zmene
161/1988 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied
162/1988 Zb.Vyhláška ministerstva obchodu a cestovního ruchu České socialistické republiky o nákupu zboží organizacemi v maloobchodních prodejnách
163/1988 Zb.Vyhláška Ministerstva obchodu a cestovného ruchu Slovenskej socialistickej republiky o nákupe tovaru organizáciami v maloobchodných predajniach
164/1988 Zb.Vyhláška Ministerstva obchodu a cestovného ruchu Slovenskej socialistickej republiky o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva obchodu Slovenskej socialistickej republiky č. 100/1982 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode
165/1988 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 42/1966 Zb. o poskytovaní liečebno-preventívnej starostlivosti
166/1988 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chýb
Dátum vyhlásenia: 27. októbra 1988 (čiastka 37/1988)
167/1988 Zb.Rozhodnutie prezidenta Československej socialistickej republiky o amnestii z 27. októbra 1988
168/1988 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 47 - Martin IV

November 1988

Dátum vyhlásenia: 14. novembra 1988 (čiastka 38/1988)
169/1988 Zb.Ústavný zákon o zmenách priebehu štátnych hraníc na hraničných vodných tokoch s Poľskou ľudovou republikou
170/1988 Zb.Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 93/1951 Zb. o štátnom sviatku, o dňoch pracovného pokoja a o pamätných a významných dňoch
171/1988 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/1982 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu a zákon č. 164/1982 Zb. o dôchodkovej dani
172/1988 Zb.Zákon o poľnohospodárskej dani
173/1988 Zb.Zákon o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou
174/1988 Zb.Zákon o ochranných známkach
175/1988 Zb.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 144/1970 Zb. o Štátnej banke československej
177/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy a spojov, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 68/1964 Zb. o prenesení pôsobnosti štátnej správy vo veciach dráh a vyhláška č. 11/1979 Zb. o pôsobnosti správ celoštátnych dráh na úseku štátneho odborného technického dozoru na dráhach
178/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 119/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o občianskych preukazoch
179/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 41/1985 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch
180/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 9 1988 Zb. o oslobodení osobných počítačov, mikropočítačov a farebných televíznych prijímačov od dovozného cla
181/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení vyhláška č. 51/1986 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon

December 1988

Dátum vyhlásenia: 2. decembra 1988 (čiastka 39/1988)
182/1988 Zb.Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívaní pozemků a náhradách za dočasné užívaní pozemků
183/1988 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chyby
Dátum vyhlásenia: 8. decembra 1988 (čiastka 40/1988)
184/1988 Zb.Zákon o hospodárskych stykoch so zahraničím (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
185/1988 Zb.Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 144/1978 Sb., o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích
186/1988 Zb.Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky o lidových školách umění
187/1988 Zb.Vyhláška Úradu pre vynálezy a objavy o konaní vo veciach ochranných známok
Dátum vyhlásenia: 14. decembra 1988 (čiastka 41/1988)
188/1988 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce
189/1988 Zb.Zákon o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
190/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy a spojov, ktorou sa určujú pevné sumy náhrad za spôsobenie malých porúch v prevádzke vlakov na celoštátnych dráhach a vlečkách
191/1988 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Argentínskej republiky o spolupráci na veterinárnom úseku
Dátum vyhlásenia: 14. decembra 1988 (čiastka 42/1988)
192/1988 Zb.Nařízení vlády České socialistické republiky o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví
Dátum vyhlásenia: 14. decembra 1988 (čiastka 43/1988)
193/1988 Zb.Ústavný zákon, ktorým sa mení ústavný zákon č. 126/1970 Zb. o opatreniach v sústave federálnych ústredných orgánov, na čele ktorých stojí člen vlády Československej socialistickej republiky
194/1988 Zb.Zákon o pôsobnosti federálnych ústredných orgánov štátnej správy
195/1988 Zb.Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1989
196/1988 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/1964 Zb. o organizácii súdov a o voľbách sudcov a zákon č. 60/1965 Zb. o prokuratúre
197/1988 Zb.Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se zrušuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 154/1973 Sb., kterým se blíže vymezují působnost a úkoly okresních a krajských zemědělských správ a jejich vztah vymezují působnost a úkoly okresních a krajských zemědělských správ a jejich vztah k národním výborům
198/1988 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 169/1973 Zb., ktorým sa bližšie vymedzuje pôsobnosť a úlohy okresných a krajských poľnohospodárskych správ a ich vzťah k národným výborom
202/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o obmedzení vývozu niektorých chemikálií
203/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o usmerňovaní mzdových prostriedkov štátnych podnikov poľnohospodársko-potravinárskeho komplexu, jednotných roľníckych družstiev a spoločných podnikov
204/1988 Zb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem
Dátum vyhlásenia: 23. decembra 1988 (čiastka 44/1988)
205/1988 Zb.Vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a o náhradách za dočasné užívanie pozemkov
Dátum vyhlásenia: 27. decembra 1988 (čiastka 45/1988)
206/1988 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu
Dátum vyhlásenia: 28. decembra 1988 (čiastka 46/1988)
207/1988 Zb.Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1989
208/1988 Zb.Zákon České národní rady o rozpočtovém určení výnosu a správě zemědělské daně a daně ze mzdy
209/1988 Zb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 134/1973 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen, ve znění zákona České národní rady č. 39/1983 Sb.
210/1988 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1989
211/1988 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o rozpočtovom určení výnosu a správe poľnohospodárskej dane a o rozpočtovom určení výnosu dane zo mzdy
212/1988 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 135/1973 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti cien v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 47/1983 Zb. a zákon Slovenskej národnej rady č. 115/1970 Zb. o finančných správach v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 124/1985 Zb.
213/1988 Zb.Zmena zásad vnútornej a zahraničnej bankovej menovej politiky po roku 1985, schválených uznesením vlády Československej socialistickej republiky č. 289, č. 135/1985 Zb., schválená uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 19. júla 1988 č. 204
214/1988 Zb.Nařízení vlády České socialistické republiky o drobných provozovnách národních výborů jako právnických osobách
215/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon o poľnohospodárskej dani
216/1988 Zb.Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky o místním poplatku ze psů a o lázeňském poplatku
217/1988 Zb.Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky o odvádění nájemného za zvlášní účty nájemného
218/1988 Zb.Vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky o miestnom poplatku za psov a o kúpeľnom poplatku
219/1988 Zb.Vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky o odvádzaní nájomného na osobitné účty nájomného
220/1988 Zb.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky o Chránenej krajinnej oblasti Záhorie
221/1988 Zb.Vyhláška predsedu Štátnej banky československej, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška predsedu Štátnej banky československej č. 103/1985 Zb. o poskytovaní úverov a o úrokových sadzbách
Dátum vyhlásenia: 29. decembra 1988 (čiastka 47/1988)
222/1988 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zavedení letného času v roku 1989
223/1988 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa vykonáva Zákonník práce
224/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 51/1986 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon č. 44/1974 Zb., v znení vyhlášky č. 181/1988 Zb.
225/1988 Zb.Vyhláška ministerstva vnitra a životního prostředí České socialistické republiky o státních archivech a archivech národních výborů
226/1988 Zb.Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj a Federálneho štatistického úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 145/1983 Zb. o povoľovaní začatia stavieb, potvrdzovaní termínu ich dokončenia a o registrácii stavieb v znení vyhlášky č. 91/1986 Zb.
227/1988 Zb.Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj, Ministerstva lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu Českej socialistickej republiky a Ministerstva lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa zrušujú niektoré právne predpisy z oblasti vedecko-technického a investičného rozvoja
Dátum vyhlásenia: 30. decembra 1988 (čiastka 48/1988)
228/1988 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa vydáva colný sadzobník obchodného tovaru
229/1988 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa vládne nariadenie č. 12/1968 Zb. o úprave odmien a náhrad a niektorých ďalších pomerov poslancov národných výborov a členov komisií a aktívov národných výborov v znení neskorších predpisov
230/1988 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 27/1985 Zb. o odchylnom poskytovaní nepretržitého odpočinku v týždni niektorých pracovníkom
231/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky o poplatkoch
Dátum vyhlásenia: 30. decembra 1988 (čiastka 49/1988)
232/1988 Zb.Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se mění nařízení vlády České socialistické republiky č. 26/1985 Sb., o odchylném poskytvání nepřetržitého odpočinku v týdnu některým pracovníkům
233/1988 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o drobných prevádzkárňach národných výborov ako právnických osobách
234/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 98/1985 Zb. o usmerňovaní mzdových prostriedkov
235/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o zisťovaní a používaní priemerného zárobku
236/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o iných úkonoch vo všeobecnom záujme
237/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa
238/1988 Zb.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa určuje, čo sa považuje za omamné prostriedky a jedy v zmysle Trestného zákona
239/1988 Zb.Vyhláška Ústrednej rady odborov o zmenách vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 143/1965 Zb. o poskytovaní peňažných dávok v nemocenskom poistení
Dátum vyhlásenia: 30. decembra 1988 (čiastka 50/1988)
240/1988 Zb.Zákon o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnkov)
241/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí ktorou sa dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 33/1984 Zb. o cestovných náhradách v znení vyhlášky č. 81/1988 Zb.
242/1988 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu
243/1988 Zb.Vyhláška Federálneho štatistického úradu a Federálneho ministerstva financií o štatistických zisťovaniach a účtovnom výkazníctve
244/1988 Zb.Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se určuje, co se považuje za omamné prostředky a jedy ve smyslu § 187 a 188 trestního zákona
245/1988 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky o pestovateľskom pálení ovocia
246/1988 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chýb