Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovChronologický register ► Ročník 1985

Ročník 1985

Legislatívna knižnica

Zbierka zákonov

Január 1985

Február 1985

Marec 1985

Apríl 1985

Máj 1985

Jún 1985

Júl 1985

August 1985

September 1985

Október 1985

November 1985

December 1985

Január 1985Február 1985Marec 1985Apríl 1985Máj 1985Jún 1985Júl 1985August 1985September 1985Október 1985November 1985December 1985

Január 1985

Dátum vyhlásenia: 31. januára 1985 (čiastka 1/1985)
1/1985 Zb.Nařízení vlády České socialistické republiky o doplňení vládního nařízení č. 36/1969 Sb., kterým se stanoví další případy, kdy lze přidělit byt ve státním zájmu, ve znění nařízení vlády České socialistické republiky č. 88/1970 Sb.
2/1985 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Východočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 69 Pardubice I
3/1985 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 125. výročiu narodenia Martina Kukučína
4/1985 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k Majstrovstvám sveta a Európy v ľadovom hokeji
5/1985 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov
6/1985 Zb.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 37/1967 Zb. na vykonanie zákona o znalcoch a tlmočníkoch
7/1985 Zb.Vyhláška Jihomoravského krajského národního výboru v Brně kterou se pověřují další vybrané národní výbory nižších stupňů výkonem vodohospodářské agendy

Február 1985

Dátum vyhlásenia: 13. februára 1985 (čiastka 2/1985)
8/1985 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF)
9/1985 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rakúskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v odbore colníctva
10/1985 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva spojov o zmene vyhlášky č. 13/1974 Zb., ktorou sa vydáva rozhlasový a televízny poriadok, v znení vyhlášky č. 178/1975 Zb. a vyhlášky č. 117/1982 Zb.
11/1985 Zb.Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících

Marec 1985

Dátum vyhlásenia: 8. marca 1985 (čiastka 3/1985)
12/1985 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacej voľby vo volebnom obvode č. 159 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
13/1985 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva, Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva a Federálneho ministerstva elektrotechnického priemyslu o základných podmienkach strojárskych a elektrotechnických dodávok uskutočňovaných vyššími dodávateľskými formami a niektorých ďalších dodávok určených pre tuzemsko
14/1985 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Zimbabwe o kultúrnej a vedeckej spolupráci
15/1985 Zb.Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky kterou se ruší vyhláška ministra financí č. 112/1957 Ú.l., o místním poplatku z bytu, ve zňení pozdějších předpisů
16/1985 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška ministra financií č. 112/1957 Ú.v. o miestnom poplatku z bytov v znení neskorších predpisov
Dátum vyhlásenia: 15. marca 1985 (čiastka 4/1985)
17/1985 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Talianskou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a o zabránení daňovému úniku
18/1985 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Gréckou republikou
19/1985 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 133/1980 Zb. o Bernskom dohovore o ochrane literárnych a umeleckých diel z 9. septembra 1886, doplnenom v Paríži 4. mája 1896, revidovanom v Berlíne 13. novembra 1908, doplnenom v Berne 20. marca 1914 a revidovanom v Ríme 2. júna 1928, v Bruseli 26. júna 1948, v Stockholme 14. júla 1967 a v Paríži 24. júla 1971

Apríl 1985

Dátum vyhlásenia: 1. apríla 1985 (čiastka 5/1985)
20/1985 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o vedeckej a kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Seychelskej republiky
21/1985 Zb.Vyhláška Štátnej komisie pre vedecko-technický a investičný rozvoj o sústave vedeckých, technických a ekonomických informácií
Dátum vyhlásenia: 9. apríla 1985 (čiastka 6/1985)
22/1985 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa § 92 a 105 Zákonníka práce
23/1985 Zb.Zákon o výsluhovom prídavku v stavebníctve
24/1985 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa dopĺňa § 11 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 54/1975 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce
25/1985 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o osobitnej dodatkovej dovolenke niektorých pracovníkov organizácií stavebnej výroby
26/1985 Zb.Nařízení vlády České socialistické republiky o odchylném poskytovaní nepřetržitého odpočinku v týdnu některým pracovníkům
27/1985 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o odchylnom poskytovaní nepretržitého odpočinku v týždni niektorým pracovníkom
Dátum vyhlásenia: 15. apríla 1985 (čiastka 7/1985)
28/1985 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 123 v okrese Teplice
29/1985 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Východočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 21 Hradec Králové
30/1985 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 10. výročiu konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe
31/1985 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 250. výročiu úmrtia Petra Brandla
32/1985 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o ochrane výrobcov zvukových záznamov proti nedovolenému rozmnožovaniu ich zvukových záznamov
33/1985 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
Dátum vyhlásenia: 30. apríla 1985 (čiastka 8/1985)
34/1985 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 133/1975 Zb. o advokácii
35/1985 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 3/1977 Zb. o prepravnom poriadku lanových dráh
36/1985 Zb.Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky kterou se mění a doplňuje vyhláška financí č. 115/1961 Sb., o vydání nových kolkových známek
37/1985 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií č. 115/1961 Zb. o vydaní nových kolkových známok

Máj 1985

Dátum vyhlásenia: 8. mája 1985 (čiastka 9/1985)
38/1985 Zb.Rozhodnutie prezidenta Československej socialistickej republiky o amnestii z 8. mája 1985
Dátum vyhlásenia: 15. mája 1985 (čiastka 10/1985)
39/1985 Zb.Opatrenie vlády Československej socialistickej republiky o zmene opatrenia vlády Československej socialistickej republiky na zabezpečenie a ďalšie zvyšovanie akosti výrobnej a podobnej hospodárskej činnosti schváleného uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 9. septembra 1982 č. 253 a publikovaného pod č. 116/1982 Zb.
40/1985 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa vykonáva zákon o výsluhovom prídavku v stavebníctve
41/1985 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí
42/1985 Zb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o zajištění bezpečnosti práce s ručními motorovými řetězovými pilami
43/1985 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o zaistení bezpečnosti práce s ručnými motorovými reťazovými pílami

Jún 1985

Dátum vyhlásenia: 10. júna 1985 (čiastka 11/1985)
44/1985 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy č. 127/1964 Zb. o mestskom prepravnom poriadku v znení neskorších predpisov
45/1985 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní záznamov o vzniku a skončení pracovných vzťahov do občianskych preukazov
46/1985 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o postupe pri úmrtí a o pohrebníctve
47/1985 Zb.Vyhláška Federálneho štatistického úradu o jednotnej sústave národohospodárskych ukazovateľov
Dátum vyhlásenia: 14. júna 1985 (čiastka 12/1985)
48/1985 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 136/1975 Zb. o zaraďovaní zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia
49/1985 Zb.Vyhláška Federálneho štatistického úradu o základných podmienkach dodávky prác a služieb v oblasti automatizovaného spracovania dát

Júl 1985

Dátum vyhlásenia: 9. júla 1985 (čiastka 13/1985)
50/1985 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva spojov, ktorou sa vydáva Poriadok rozhlasu po drôte
51/1985 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva spojov, ktorou sa vydáva Rozhlasový a televízny poriadok
52/1985 Zb.Vyhláška Slovenského úradu geodézie a kartografie, ktorou sa mení vyhláška č. 81/1973 Zb. o vykonávaní geodetických a kartografických prác a o kartografických dielach
Dátum vyhlásenia: 11. júla 1985 (čiastka 14/1985)
53/1985 Zb.Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj o všeobecných technických požiadavkách zabezpečujúcich užívanie stavieb osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu
54/1985 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
Dátum vyhlásenia: 25. júla 1985 (čiastka 15/1985)
55/1985 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kapverdskej republiky o kultúrnej spolupráci
56/1985 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vyhlasuje zoznam colníc, colných odbočiek a územných obvodov colníc
Dátum vyhlásenia: 31. júla 1985 (čiastka 16/1985)
57/1985 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Venezuelskej republiky
58/1985 Zb.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Ponitrie

August 1985

Dátum vyhlásenia: 14. augusta 1985 (čiastka 17/1985)
59/1985 Zb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o určení školských zařízení, ve kterých mají pedagogičtí pracovníci postavení učitele
60/1985 Zb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o doplňujícím studiu studentů vysokých škol a absolventů vysokých a středních škol pro získání pedagogické způsobilósti
61/1985 Zb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o dalším vzdelávaní pedagogických pracovníků
62/1985 Zb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o postupu ústředních orgánů a národních výborů při řízení a plánování příravy mládeže pro povolání a o organizaci střeních odborných učilisť, středních odborných učilisť pro mládež vyžadující zvláštní péči a znláštních odborných učilišť
Dátum vyhlásenia: 15. augusta 1985 (čiastka 18/1985)
63/1985 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 32 v okrese Děčín
64/1985 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov
65/1985 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov
66/1985 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o postupe ústredných orgánov a národných výborov pri riadení a plánovaní prípravy mládeže na povolanie a o organizácii stredných odborných učilíšť, stredných odborných učilíšť pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a osobitných odborných učilíšť
Dátum vyhlásenia: 16. augusta 1985 (čiastka 19/1985)
67/1985 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole o predĺžení doby platnosti Zmluvy o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci podpísanej vo Varšave 14. mája 1955
68/1985 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o doplňujúcom štúdiu študentov vysokých škôl a absolventov vysokých a stredných škôl na získanie pedagogickej spôsobilosti
Dátum vyhlásenia: 30. augusta 1985 (čiastka 20/1985)
69/1985 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o niektorých zmenách v organizácii vysokých škôl
70/1985 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o doplnení sústavy zákonných peňazí bankovkami po 1000 Kčs
71/1985 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní bankoviek po 1000 Kčs

September 1985

Dátum vyhlásenia: 12. septembra 1985 (čiastka 21/1985)
72/1985 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o pracovnej rehabilitácii a zamestnávaní invalidov (č. 159)
73/1985 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o základných podmienkach dodávky poľnohospodárskych výrobkov a poľnohospodárskych potrieb
Dátum vyhlásenia: 27. septembra 1985 (čiastka 22/1985)
74/1985 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 132/1964 Zb. o železničnom prepravnom poriadku, v znení neskorších predpisov, vyhláška č. 126/1964 Zb. o styku medzi celoštátnymi dráhami a vlečkami a o vzťahoch medzi zúčastnenými organizáciami (vlečkové podmienky) v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 9/1984 Zb. o kontejnerovom prepravnom poriadku
75/1985 Zb.Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací provozovaného Českou státní pojišťovnou
76/1985 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia socialistických poľnohospodárskych organizácií vykonávaného Slovenskou štátnou poisťovňou

Október 1985

Dátum vyhlásenia: 4. októbra 1985 (čiastka 23/1985)
77/1985 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 118/1979 Zb. o Niceskej dohode o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957, revidovanej v Stockholme 14. júla 1967 a v Ženeve 13. mája 1977
78/1985 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 65/1975 Zb. o Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok zo 14. apríla 1891, revidovanej v Bruseli 14. decembra 1900, vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934, v Nice 15. júna 1957 a v Stockholme 14. júla 1967
79/1985 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 67/1975 Zb. o Lisabonskej dohode o ochrane označení pôvodu a ich medzinárodného zápisu z 31. októbra 1958, revidovanej v Stockholme 14. júla 1967
80/1985 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 69/1975 Zb. o Dohovore o zriadení Svetovej organizácie duševného vlastníctva, podpísanom v Stockholme 14. júla 1967
81/1985 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 64/1975 Zb. o Parížskom dohovore na ochranu priemyslového vlastníctva z 20. marca 1883, revidovanom v Bruseli 14. decembra 1900, vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934, v Lisabone 31. októbra 1958 a v Stockholme 14. júla 1967
82/1985 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spolupráci pri výskume, vývoji a výrobe strojov na stavbu koľají, výhybiek a racionalizačných prostriedkov v doprave, ako aj o ich vzájomných dodávkach
83/1985 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky o právnej pomoci, uznaní a výkone rozhodnutí v občianskych, rodinných a obchodných veciach
Dátum vyhlásenia: 15. októbra 1985 (čiastka 24/1985)
84/1985 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o úpravách pracovného času v rokoch 1986 až 1990
85/1985 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 28/1981 Zb. o Locarnskej dohode o zriadení medzinárodného triedenia priemyselných vzorov a modelov, podpísanej v Locarne 8. októbra 1968
86/1985 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 110/1978 Zb. o Štrasburskej dohode o medzinárodnom patentovom triedení z 24. marca 1971
87/1985 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o vydávaní
Dátum vyhlásenia: 31. októbra 1985 (čiastka 25/1985)
88/1985 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 122 Dobříš (okres Příbram)
89/1985 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o úprave niektorých práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov členov posádok československých námorných lodí
90/1985 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o právnej pomoci v trestných veciach
91/1985 Zb.Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj o systéme informačných údajov o vlastnostiach látok a materiálov

November 1985

Dátum vyhlásenia: 13. novembra 1985 (čiastka 26/1985)
92/1985 Zb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o zajištění bezpečnosti práce u stabilních zásobníků na sypké materiály
93/1985 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o zaistení bezpečnosti práce pri stabilných zásobníkoch na sypké materiály
Dátum vyhlásenia: 16. novembra 1985 (čiastka 27/1985)
94/1985 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o niektorých zmenách v organizácii vysokých škôl
95/1985 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Jemenskej arabskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied
96/1985 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí medzi Československou socialistickou republikou a Mongolskou ľudovou republikou o úprave dvojakého štátneho občianstva
97/1985 Zb.Vyhláška Federálneho štatistického úradu o jednotnej klasifikácii zamestnaní

December 1985

Dátum vyhlásenia: 3. decembra 1985 (čiastka 28/1985)
98/1985 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o usmerňovaní mzdových prostriedkov
99/1985 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o základných podmienkach dodávky lesných výrobkov
Dátum vyhlásenia: 6. decembra 1985 (čiastka 29/1985)
100/1985 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 161/1980 Zb. o finančnom hospodárení výrobných hospodárskych jednotiek a podnikov
101/1985 Zb.Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o určení vybraných lesních výrobků a organizací oprávněných k jejich nákupu
102/1985 Zb.Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o určení vybraných lesných výrobkov a organizácií oprávnených na ich nákup
103/1985 Zb.Vyhláška predsedu Štátnej banky československej o poskytovaní úverov a o úrokových sadzbách
104/1985 Zb.Vyhláška Štátnej plánovacej komisie o palivových a energetických základniach
105/1985 Zb.Vyhláška Štátnej komisie pre vedecko - technický a investičný rozvoj o experimentálnom overovaní vo výstavbe
Dátum vyhlásenia: 9. decembra 1985 (čiastka 30/1985)
106/1985 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o finančnom hospodárení výrobných hospodárskych jednotiek a podnikov (úplné znenie, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných nariadením vlády z 24. októbra 1985 č. 100/1985 Zb.)
107/1985 Zb.Zásady vlády Československej socialistickej republiky a Ústrednej rady odborov o účasti pracujúcich na tvorbe, realizácii a kontrole plnenia päťročného plánu a ročných vykonávacích plánov hospodárskeho a sociálneho rozvoja, schválené uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 24. októbra 1985
108/1985 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 162/1980 Zb. o financovaní reprodukcie základných prostriedkov, v znení vyhlášky č. 180/1982 Zb.
109/1985 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o financovaní obežných prostriedkov
110/1985 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa zrušujú vyhlášky Ministerstva financií o prevzatí niektorých juhoslovanských, poľských a rumunských cenných papierov československým štátom
111/1985 Zb.Vyhláška ministerstva obchodu České socialistické republiky o nákupu zboží organizacemi v prodejnách provozujících maloobchodní činnost
Dátum vyhlásenia: 10. decembra 1985 (čiastka 31/1985)
112/1985 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky štátnom riadení cien
113/1985 Zb.Vyhláška Federálneho cenového úradu, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu o cenách
Dátum vyhlásenia: 11. decembra 1985 (čiastka 32/1985)
114/1985 Zb.Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1986
115/1985 Zb.Zákon o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky na rok 1986
116/1985 Zb.Zákon o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom v Československej socialistickej republike
117/1985 Zb.Nařízení vlády České socialistické republiky o provádění dodatkových odvodů národními výbory a rozpočtovými a příspěvkovými organizacemi řízanými ústředními orgány České socialistické republiky a národními výbory v oblasti cen
118/1985 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o vykonávaní dodatkových odvodov národnými výbormi a rozpočtovými a príspevkovými organizáciami riadenými ústrednými orgánmi Slovenskej socialistickej republiky a národnými výbormi v oblasti cien
119/1985 Zb.Zásady vlády Československej socialistickej republiky a Ústrednej rady odborov pre uzavieranie, obsah a kontrolu kolektívnych zmlúv
120/1985 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy a predsedu Štátnej banky československej o financovaní reprodukcie základných prostriedkov v jednotných roľníckych družstvách a spoločných poľnohospodárskych podnikoch
121/1985 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o financovaní neinvestičných výdavkov na rozvoj vedy a techniky v jednotných roľníckych družstvách a spoločných poľnohospodárskych podnikoch
Dátum vyhlásenia: 13. decembra 1985 (čiastka 33/1985)
122/1985 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky na rok 1986
123/1985 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1986
124/1985 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o rozpočtovom určení výnosu dane zo mzdy odvádzanej niektorými socialistickými organizáciami a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 115/1970 Zb. o finančných správach
125/1985 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 134/1974 Zb. o rozpočtovom určení výnosu a správe poľnohospodárskej dane a o niektorých zmenách zákona č. 143/1961 Zb. o domovej dani
126/1985 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o požiarnej ochrane
127/1985 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady o hlavnom meste Slovenska Bratislave a zákon Slovenskej národnej rady o sídlach a obvodoch okresných a krajských súdov Slovenskej socialistickej republiky
128/1985 Zb.Vyhláška Ministerstva obchodu Slovenskej socialistickej republiky o nákupe tovaru organizáciami v predajniach vykonávajúcich maloobchodnú činnosť
Dátum vyhlásenia: 17. decembra 1985 (čiastka 34/1985)
129/1985 Zb.Zákon České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na rok 1986
130/1985 Zb.Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické repuliky na rok 1986
131/1985 Zb.Zákon České národní rady o rozpočtovém určení výnosu daně ze mzdy odváděné některými socialistickými organizacemi a o její správě
132/1985 Zb.Zákon České národní rady kterým se mění zákon České národní rady č. 129/1974 Sb., o rozpočtovém určení výnosu zemědělské daně a příspěvku na sociální zabezpečení, o jejich správě a o některých změnách zákona č. 143/1961 Sb., o domovní dani
133/1985 Zb.Zákon České národní rady o požární ochraně
134/1985 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobom programe rozvoja ekonomickej, priemyselnej a technickej spolupráce medzi Československou socialistickou republikou a Dánskym kráľovstvom
Dátum vyhlásenia: 20. decembra 1985 (čiastka 35/1985)
135/1985 Zb.Zásady vnútornej a zahraničnej bankovej menovej politiky po roku 1985 schválené uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 31. októbra 1985 č. 289
136/1985 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej individuálnej bytovej výstavbe a modernizácii rodinných domčekov v osobnom vlastníctve
137/1985 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o zmene a doplnení vyhlášky Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 49/1977 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky potravinárskych a niektorých iných výrobkov
138/1985 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o zmene a doplnení vyhlášky Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 50/1977 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky potravinárskych výrobkov dodávaných organizáciám štátneho a družstevného maloobchodu a spotrebiteľským organizáciám
Dátum vyhlásenia: 23. decembra 1985 (čiastka 36/1985)
139/1985 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o dodatkovom odvode zo zisku pri jednotných roľníckych družstvách vykonávajúcich vo väčšom rozsahu pridruženú výrobu
140/1985 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zásadách financovania a finančného hospodárenia jednotného roľníckeho družstva
141/1985 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zmene sídla Fakulty ochrany štátnych hraníc Vysokej školy Zboru národnej bezpečnosti