Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovChronologický register ► Ročník 1984

Ročník 1984

Legislatívna knižnica

Zbierka zákonov

Január 1984

Február 1984

Marec 1984

Apríl 1984

Máj 1984

Jún 1984

Júl 1984

August 1984

September 1984

Október 1984

November 1984

December 1984

Január 1984Február 1984Marec 1984Apríl 1984Máj 1984Jún 1984Júl 1984August 1984September 1984Október 1984November 1984December 1984

Január 1984

Dátum vyhlásenia: 16. januára 1984 (čiastka 1/1984)
1/1984 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 31 - Košice IV
2/1984 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení vyhláška č. 57/1979 Zb. o náhradách za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
3/1984 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra o Pomocnej stráži Verejnej bezpečnosti
4/1984 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 40/1965 Zb. o určení podniku „Art Centrum, československé tredisko výtvarných umení" na vykonanie vývozu a dovozu niektorých diel výtvarných umení
5/1984 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o právnom postavení, výsadách a imunitách medzištátnych ekonomických organizácií pôsobiacich v určitých oblastiach spolupráce
6/1984 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o výchove a vzdelávaní pracovníkov v socialistických organizáciách

Február 1984

Dátum vyhlásenia: 14. februára 1984 (čiastka 2/1984)
7/1984 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa upravuje splatnosť dodatkového odvodu za rok 1983 niektorými poľnohospodárskymi organizáciami
8/1984 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o základných podmienkach niektorých činností vykonávaných Československými štátnymi dráhami v súvislosti s prepravou
9/1984 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o kontajnerovom prepravnom poriadku
10/1984 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy o zbraniach a strelive
11/1984 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o základných podmienkach dodávky stavebných látok a dielcov
Dátum vyhlásenia: 28. februára 1984 (čiastka 3/1984)
12/1984 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacej voľby vo volebnom obvode č. 110 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia ČSSR
13/1984 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jigočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 80 (Prachatice)
14/1984 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 31 (okres Děčín)
15/1984 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1978 Zb. o združovaní prostriedkov socialistických organizácií
16/1984 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní strieborných pamätných stokorunákov k 300. výročiu narodenia Mateja Bela
17/1984 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou a ľudovou republikou o právnej pomoci v občianskych, rodinných a trestných veciach
18/1984 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Nemecka o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a z majetku
19/1984 Zb.Vyhláška Českého úřadu geodetického a kertografického kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 23/1964 Sb., kterou se provádí zákon č. 22/1964 Sb., o evidencii nemovitostí

Marec 1984

Dátum vyhlásenia: 16. marca 1984 (čiastka 4/1984)
20/1984 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 99
21/1984 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 90
22/1984 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národního výboru vo volebnom obvode č. 80 - Plešivec
23/1984 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 134/1964 Zb. o prepravnom poriadku vodnej dopravy v znení vyhlášky č. 31/1982 Zb.
24/1984 Zb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakových kotelnách
25/1984 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach
26/1984 Zb.Vyhláška Slovenského úradu geodézie a kartografie o zmene a doplnení vyhlášky č. 23/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností

Apríl 1984

Dátum vyhlásenia: 4. apríla 1984 (čiastka 5/1984)
27/1984 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
28/1984 Zb.Zákon o štátnom dozore nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení
29/1984 Zb.Zákon o sústave základných a stredných škôl (školský zákon)
30/1984 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 85 Rotavsko
Dátum vyhlásenia: 4. apríla 1984 (čiastka 6/1984)
31/1984 Zb.Zákon České národní rady kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady o státní správě ve školství a zákon České národní rady o školských zařízeních
32/1984 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe v školstve a zákon Slovenskej národnej rady o školských zariadeniach
33/1984 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o cestovných náhradách
34/1984 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra č. 145/1956 Ú.l. (Ú.v.) o premávke na cestách v znení neskorších predpisov
Dátum vyhlásenia: 18. apríla 1984 (čiastka 7/1984)
35/1984 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
36/1984 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení vyhláška č. 59/1980 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí v znení vyhlášky č. 108/1981 Zb.
37/1984 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Angolskou ľudovou republikou
38/1984 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb

Máj 1984

Dátum vyhlásenia: 10. mája 1984 (čiastka 8/1984)
39/1984 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe
40/1984 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 3/1982 Zb. o oslobodení obchodného tovaru dovážaného a pochádzajúceho z rozvojových krajín od dovozného cla
Dátum vyhlásenia: 30. mája 1984 (čiastka 9/1984)
41/1984 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách
42/1984 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa menia vlečkové podmienky
43/1984 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Východočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 75
44/1984 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení volby do východočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 103
45/1984 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodu č. 25
46/1984 Zb.Uznesenie predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 57 - Jaslovské Bohunice
47/1984 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby

Jún 1984

Dátum vyhlásenia: 12. júna 1984 (čiastka 10/1984)
48/1984 Zb.Vyhlášené úplné znění zákona České národní rady o státní správě ve školství
49/1984 Zb.Vyhlášené úplné znení zákona České národní rady o školských zařízeních
50/1984 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe v školstve (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnkov)
51/1984 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o školských zariadeniach (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnkov)
52/1984 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 150. výročiu narodenia Jána Nerudu
Dátum vyhlásenia: 15. júna 1984 (čiastka 11/1984)
53/1984 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Senegalskej republiky
54/1984 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 119/1974 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon č. 44/1974 Zb., v znení vyhlášky Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 83/1980 Zb.
Dátum vyhlásenia: 29. júna 1984 (čiastka 12/1984)
55/1984 Zb.Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
56/1984 Zb.Zákon o niektorých zmenách zákona o sociálnom zabezpečení
57/1984 Zb.Zákon o niektorých zmenách v nemocenskom zabezpečení pracujúcich
58/1984 Zb.Zákon, ktorým sa mení zákon o pestúnskej starostlivosti
59/1984 Zb.Nařízení vlády České socialistické republiky kterým se zřizuje čestné uznání Za rozvoj národních výborů
60/1984 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa zriaďuje čestné uznanie Za rozvoj národných výborov
61/1984 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o udeľovaní, zmene a odnímaní povolení na poskytovanie zahranično-hospodárskych služieb v oblasti kúpeľnej liečby a o kontrole týchto služieb
62/1984 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby

Júl 1984

Dátum vyhlásenia: 13. júla 1984 (čiastka 13/1984)
63/1984 Zb.Nařízení vlády České socialistické republiky o poskytování dočasné ubytování v soukromí se souhlasem národního výboru
64/1984 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o poskytovaní dočasného ubytovania v súkromí so súhlasom národného výboru
65/1984 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 127
66/1984 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 100. výročiu narodenia Antonína Zápotockého
67/1984 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci na úseku karantény a ochrany rastlín
68/1984 Zb.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Kysuce
69/1984 Zb.Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 14/1978 Zb. o kategorizácii lesov, spôsoboch hospodárenia a hospodárskej úprave lesov

August 1984

Dátum vyhlásenia: 3. augusta 1984 (čiastka 14/1984)
70/1984 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 100
71/1984 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 34 - Vráble
72/1984 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o podmienkach spôsobilosti kontejnerov ISO radu 1 na bezpečnú a plynulú prevádzku
73/1984 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o zmenách a doplneniach vyhlášky č. 128/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov
74/1984 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa v znení neskorších predpisov
75/1984 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o doplnení vyhlášky č. 72/1974 Zb. na vykonanie niektorých ustanovení zákona o materskom príspevku
76/1984 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení vyhláška č. 84/1980 Zb., ktorou sa vydáva colný sadzobník neobchodného tovaru
77/1984 Zb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o změně vyhlášky ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 52/1973 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pěstounské péči
78/1984 Zb.Vyhláška Ústrednej rady odborov o zmenách vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 95/1968 Zb. o poskytovaní prídavkov na deti v nemocenskom poistení
79/1984 Zb.Vyhláška Ústrednej rady odborov o zmenách vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 165/1979 Zb. o nemocenskom poistení niektorých pracovníkov a o poskytovaní dávok nemocenského poistenia občanom v osobitných prípadoch
80/1984 Zb.Vyhláška Ústrednej rady odborov o zmenách vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 143/1965 Zb. o poskytovaní peňažných dávok v nemocenskom poistení
81/1984 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
Dátum vyhlásenia: 16. augusta 1984 (čiastka 15/1984)
82/1984 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmenách a doplnkoch k Európskej dohode o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave - AETR (Ženeva, 1970)
83/1984 Zb.Vyhláška ministerstva školství České socialitické republiky o poskytování stipendií a příspěvků vysokých škol
84/1984 Zb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky a ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o poskytování stipendií a hmotného zabezpečení žákům středních odborných škol
85/1984 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o zmene vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 53/1973 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o pestúnskej starostlivosti
Dátum vyhlásenia: 16. augusta 1984 (čiastka 16/1984)
86/1984 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o niektorých opatreniach na úseku daní platených obyvateľstvom
87/1984 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o poskytovaní štipendií a príspevkov študentom vysokých škôl
88/1984 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o poskytovaní štipendií a hmotného zabezpečenia žiakom gymnázií a stredných odborných škôl

September 1984

Dátum vyhlásenia: 13. septembra 1984 (čiastka 17/1984)
89/1984 Zb.Usnesení Předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebním obvodu č. 120 - Trutnov
90/1984 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o správe národného majetku
91/1984 Zb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o opatřeních proti přenosným nemocem
92/1984 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 134/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
Dátum vyhlásenia: 14. septembra 1984 (čiastka 18/1984)
93/1984 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o technickej a inej pomoci cestným vozidlám uskutočňujúcim medzinárodnú dopravu
94/1984 Zb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistcké republiky č. 130/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
95/1984 Zb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o příjmání ke studiu ve středních školách
96/1984 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o prijímaní na štúdium na stredných školách

Október 1984

Dátum vyhlásenia: 5. októbra 1984 (čiastka 19/1984)
97/1984 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Západoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 12 - Dunajská Streda
98/1984 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach
99/1984 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spolupráci na úseku ochrany rastlín
100/1984 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Švédska o spolupráci v oblasti zdravotníctva
101/1984 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 125/1979 Zb. o školách v prírode
Dátum vyhlásenia: 11. októbra 1984 (čiastka 20/1984)
102/1984 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o trestných a niektorých iných činoch spáchaných na palube lietadla
Dátum vyhlásenia: 26. októbra 1984 (čiastka 21/1984)
103/1984 Zb.Vyhláška Ministra zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o opatreniach proti prenosným chorobám
104/1984 Zb.Vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie o overovaní zbraní a kontrole streliva pre civilnú potrebu
105/1984 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb

November 1984

Dátum vyhlásenia: 9. novembra 1984 (čiastka 22/1984)
106/1984 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy č. 133/1964 Zb. o cestnom prepravnom poriadku 1)
107/1984 Zb.Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj, Federálneho cenového úradu, Federálneho ministerstva financií a Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky, ktorou sa zrušujú dosiaľ platné ustanovenia vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, Federálneho cenového úradu, Federálneho ministerstva financií a Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 166/1971 Zb. z 20. decembra 1971, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia vyhlášky č. 107/1966 Zb. o dokumentácii stavieb a vyhlášky č. 22/1967 Zb. o fakturovaní a platení dodávok pre investičnú výstavbu a dodávok geologických prác v znení vyhlášky č. 136/1970 Zb., pokiaľ ide o vedľajšie rozpočtové náklady stavieb, v znení vyhlášky č. 104/1973 Zb., vyhlášky č. 163/1973 Zb. a vyhlášky č. 37/1983 Zb.
Dátum vyhlásenia: 15. novembra 1984 (čiastka 23/1984)
108/1984 Zb.Zákon o zvýšení niektorých nízkych dôchodkov a o ďalších zmenách v sociálnom zabezpečení
109/1984 Zb.Zákon o zmenách v nemocenskom zabezpečení
110/1984 Zb.Zákon o zmenách zákona o materskom príspevku
111/1984 Zb.Zákon o predĺžení základnej výmery dovolenky na zotavenie a o doplnení § 5 Zákonníka práce
112/1984 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zvýšení niektorých sociálnych dávok na deti
113/1984 Zb.Usnesení Předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 119
114/1984 Zb.Usnesení Předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 31 (Toužimsko) a č. (Kolicecko)
115/1984 Zb.Usnesení Předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 19
116/1984 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o prejednávaní a rozhodovaní hospodárskych sporov rozhodcom
Dátum vyhlásenia: 28. novembra 1984 (čiastka 24/1984)
117/1984 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 139/1980 Zb. o vyťažovaní cestných nákladných vozidiel v znení vyhlášky č. 77/1982 Zb.
118/1984 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky o financovaní neinvestičných výdavkov na rozvoj vedy a techniky
119/1984 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra ktorou sa vykonáva zákon o občianskych preukazoch
120/1984 Zb.Vyhláška o Dohode o vykonávaní článku VII Všeobecnej dohody o clách a obchode a Protokole k nej
Dátum vyhlásenia: 29. novembra 1984 (čiastka 25/1984)
121/1984 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 27 - Liptovský Hrádok
122/1984 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o náhradách pri vyvlastnení stavieb, pozemkov, porastov a práv k nim
123/1984 Zb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o základní škole

December 1984

Dátum vyhlásenia: 6. decembra 1984 (čiastka 26/1984)
124/1984 Zb.Vyhláška ministerstva školství Česko socialistické republiky o středních školách
Dátum vyhlásenia: 10. decembra 1984 (čiastka 27/1984)
125/1984 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského národného výboru vo volebnom obvode č. 30 - Partizánsky Ľupča
126/1984 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 200. výročiu narodenia Jána Hollého
127/1984 Zb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistiké repuliky a ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky o doplnění vyhlášky č. 57/1967 Sb., kterou se provádí vládní nařízení o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění vyhlášky č. 146/1980 Sb.
128/1984 Zb.Vyhláška Českého cenového úřadu o cenách staveb, pozemků, porostů, úhradách za zařízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasně užívání pozemků
Dátum vyhlásenia: 11. decembra 1984 (čiastka 28/1984)
129/1984 Zb.Vyhláška Slovenského cenového úradu o cenách stavieb, pozemkov, porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a o náhradách za dočasné užívanie pozemkov
Dátum vyhlásenia: 13. decembra 1984 (čiastka 29/1984)
130/1984 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa vykonáva zákon o materskom príspevku
131/1984 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o ďalších zmenách vyhlášky č. 128/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, v znení neskorších predpisov
132/1984 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí ktorou sa mení vyhláška č. 182/1968 Zb. o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti uchádzačom o zamestnanie
133/1984 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení vyhláška č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa, v znení neskorších predpisov
134/1984 Zb.Vyhláška Ústrednej rady odborov o zmenách vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 143/1965 Zb. o poskytovaní peňažných dávok v nemocenskom poistení
135/1984 Zb.Vyhláška Ústrednej rady odborov o zmenách vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 165/1979 Zb. o nemocenskom poistení niektorých pracovníkov a o poskytovaní dávok nemocenského poistenia občanom v osobitných prípadoch
Dátum vyhlásenia: 14. decembra 1984 (čiastka 30/1984)
136/1984 Zb.Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1985
137/1984 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialisticke republiky o vyhlásení doplňovacej voľby vo volebnom obvode č. 63 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia československej socialistickej republiky
138/1984 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1985
139/1984 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o notárskych poplatkoch
140/1984 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch
141/1984 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady o notárskych poplatkoch
142/1984 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch
143/1984 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o základnej škole
Dátum vyhlásenia: 18. decembra 1984 (čiastka 31/1984)
144/1984 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o dodatkovom odvode na odčerpanie dočasne voľných zdrojov zo zisku v roku 1985
145/1984 Zb.Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1985
146/1984 Zb.Zákon České národní rady o notářských poplatcích
147/1984 Zb.Zákon České národní rady o soudních poplatcích
148/1984 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva spojov o zmenách a doplnkoch vyhlášky Ústrednej správy spojov č. 111/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o telekomunikáciách, v znení vyhlášky č. 92/1974 Zb.
149/1984 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva č. 30/1966 Zb. o odpredaji niektorých poľnohospodárskych výrobkov pracovníkom štátnych majetkov a ostatných štátnych organizácií s poľnohospodárskou výrobou
150/1984 Zb.Vyhláška ministerstva financií České socialistické republiky kterou se provádí zákon České národní rady o notářských poplatcích
151/1984 Zb.Vyhláška ministerstva financií České socialistické republiky kterou se provádí zákon České národní rady o soudních poplatcích
Dátum vyhlásenia: 19. decembra 1984 (čiastka 32/1984)
152/1984 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o stredných školách