Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovChronologický register ► Ročník 1983

Ročník 1983

Legislatívna knižnica

Zbierka zákonov

Január 1983

Február 1983

Marec 1983

Apríl 1983

Máj 1983

Jún 1983

Júl 1983

August 1983

September 1983

Október 1983

November 1983

December 1983

Január 1983Február 1983Marec 1983Apríl 1983Máj 1983Jún 1983Júl 1983August 1983September 1983Október 1983November 1983December 1983

Január 1983

Dátum vyhlásenia: 17. januára 1983 (čiastka 1/1983)
1/1983 Zb.USNESENÍ předsednictva České národní rady ze dne 21. prosince 1982 o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 19 (okres Beroun)
2/1983 Zb.USNESENÍ předsednictva České národní rady ze dne 21. prosince 1982 o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 55 v okrese Jablonec nad Nisou
3/1983 Zb.USNESENI předsednictva České národní rady ze dne 31. prosince 1982 o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 37 (okres Litoměřice)
4/1983 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy vo volebnom obvode č. 84 - územný obvod Bratislava-Petržalka
5/1983 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií strieborných pamätných stokorunákov k 100.výročiu narodenia Jaroslava Haška
6/1983 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní strieborných pamätných stokorunákov k 100. výročiu úmrtia Sama Chalupku
7/1983 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, Štátnej plánovacej komisie a Federálneho ministerstva financií, ktorou sa zrušuje vyhláška č. 127/1975 Zb. o nadštandardnom vybavení bytov v znení vyhlášky č. 165/1976 Zb., ktorou sa mení príloha vyhlášky č. 127/1975 Zb.
8/1983 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o osobitnej spôsobilosti na niektoré činnosti vo výstavbe
9/1983 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb v zákone č. 131/1982 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník a upravujú sa niektoré ďalšie majetkové vzťahy, v slovenskom vydaní

Február 1983

Dátum vyhlásenia: 18. februára 1983 (čiastka 2/1983)
10/1983 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o vyhlásení doplňovacej voľby vo volebnom obvode č. 1 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
11/1983 Zb.Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky o pojistných podmínkách pro pojištění majetku
12/1983 Zb.Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky o pojistných podmínkách pro pojištění odpovědnosti za škody
13/1983 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky o poistných podmienkach pre poistenie majetku
14/1983 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky o poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škody
15/1983 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb vo vyhláške ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 142/1982 Zb., kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 130/1975 Zb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení

Marec 1983

Dátum vyhlásenia: 11. marca 1983 (čiastka 3/1983)
16/1983 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o spôsobe výpočtu základnej sumy, ktorá sa nesmie zraziť povinnému z mesačnej mzdy pri výkone rozhodnutia, a o určení sumy, nad ktorú je mzda postihnuteľná zrážkami bez obmedzenia (nariadenie o nezabaviteľných sumách)
17/1983 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o úprave niektorých náhrad za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite
18/1983 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zavedení letného času v rokoch 1983 až 1985
19/1983 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa zrušuje vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 47/1971 Zb. o podniku zahraničného obchodu Simex a o úprave jeho oprávnenia na zahraničnoobchodnú činnosť
20/1983 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied
21/1983 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Afganskou demokratickou republikou
22/1983 Zb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 90/1979 Sb., o školách v přírodě
23/1983 Zb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o udělování, změně a odnímaní povolení k poskytování zahraničně hospodářských služeb
24/1983 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o základných podmienkach dodávky zberných surovín
25/1983 Zb.Vyhláška Ústrednej rady odborov, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ústrednej rady odborov č. 42/1975 Zb. o prejednávaní a rozhodovaní pracovných sporov rozhodcovskými komisiami
26/1983 Zb.Vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 33/1964 Zb. o československých analytických normáloch
27/1983 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb v zákone Českej národnej rady č. 137/1982 Zb., kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost městských národních výborů na některých úsecích státní správy a vo vyhláške Českého úradu bezpečnosti práce č. 48/1982 Zb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
Dátum vyhlásenia: 28. marca 1983 (čiastka 4/1983)
28/1983 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 24
29/1983 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 52
30/1983 Zb.Zákon o sociálnom zabezpečení (úplné znenie zákona o sociálnom zabezpečení, ako vyplýva z neskorších zákonných zmien a doplnkov)

Apríl 1983

Dátum vyhlásenia: 7. apríla 1983 (čiastka 5/1983)
31/1983 Zb.Vyhlášené úplné znení zákona o národních výborech
32/1983 Zb.Vyhlášené úplné znení zákona České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálnom zabezpečení
33/1983 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Afganskou demokratickou republikou
34/1983 Zb.Redakčné oznámenie oprave chýb
Dátum vyhlásenia: 13. apríla 1983 (čiastka 6/1983)
35/1983 Zb.Zákon o národných výboroch (úplné znenie, ako vyplýva pre Slovenskú socialistickú republiku z neskorších zákonných zmien a doplnkov)
36/1983 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialisticekj republiky v sociálnom zabezpečení (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších predpisov)
37/1983 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o fakturovaní a platení dodávok pre investičnú výstavbu a dodávok geologických prác
38/1983 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb vo vyhláške ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 13/1983 Zb. o poistných podmienkach pre poistenie majetku, v registrácii Federálneho cenového úradu v čiastke 6/1982 Zb., v registrácii Federálneho ministerstva financií a Federálneho ministerstva zahraničného obchodu v čiastke 37/1982 Zb.
Dátum vyhlásenia: 28. apríla 1983 (čiastka 7/1983)
39/1983 Zb.Zákon České národní rady který se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 134/1973 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen
40/1983 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 4
41/1983 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode číslo 14 - Malacky
42/1983 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou
43/1983 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov a vzdelaní a o vedeckých hodnostiach a tituloch vydávaných v Československej socialistickej republike a v Bulharskej ľudovej republike
44/1983 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Afganskou demokratickou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach

Máj 1983

Dátum vyhlásenia: 13. mája 1983 (čiastka 8/1983)
45/1983 Zb.Hospodársky zákonník (úplné znenie Hospodárskeho zákonníka, ako vyplýva z neskorších zákonných zmien a doplnkov)
Dátum vyhlásenia: 23. mája 1983 (čiastka 9/1983)
46/1983 Zb.Zákon o hospodárskej arbitráži (úplné znenie zákona o hospodárskej arbitráži, ako vyplýva z neskorších zákonných zmien a doplnkov)
47/1983 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 135/1973 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti cien
48/1983 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 164/1980 Zb. o financovaní obežných prostriedkov
49/1983 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o vzájomnom uznávaní výsledkov typových skúšok a úradného overenia meradiel členskými štátmi RVHP
50/1983 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky o čistení, kontrole a preskúšavaní komínov a spotrebičov palív
51/1983 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu ktorou sa ustanovujú niektoré povinnosti organizáciám na zaistenie bezpečnosti práce pri dovážaných technických zariadeniach
Dátum vyhlásenia: 30. mája 1983 (čiastka 10/1983)
52/1983 Zb.Zásady koordinačnej činnosti národných výborov pri združovaní prostriedkov a činností socialistických organizácií, schválené uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 10. marca 1983 č. 43, uznesením vlády Českej socialistickej republiky z 13. apríla 1983 č. 88 a uznesením vlády Slovenskej socialistickej republiky z 30. marca 1983 č. 117
53/1983 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Dánskeho kráľovstva o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a z majetku
54/1983 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zambijskej republiky
55/1983 Zb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky kterou se doplňuje vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 113/1980 Sb., o poskytování stipendií a příspěvků studentům vysokých škol
56/1983 Zb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva zdravotnictví kterou se doplňuje vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 94/1979 Sb., o poskytování stipendií a hmotného zabezpečení žákům gymnázií, odborných škok, středních odborných škol, konzervatoří a středních škol pro pracující
57/1983 Zb.Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky č. 139/1975 Sb., o hospodaření s krmivy a o evidenci některých krmiv a evidenci jejich výrobců
58/1983 Zb.Vyhláška Federálneho štatistického úradu o preverovaní sociálno-ekonomických informácií v odboroch riadených Federálnym štatistickým úradom
59/1983 Zb.Vyhláška Českého uřadu bezpečnosti práce Českého báňského uřadu kterou se stanoví některé povinnosti organizací k zajištění bezpečnosti práce u dovážených technických zařízení

Jún 1983

Dátum vyhlásenia: 9. júna 1983 (čiastka 11/1983)
60/1983 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacej voľby vo volebnom obvode č. 65 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
61/1983 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o medzinárodných prepravách skaziteľných potravín a o špecializovaných prostriedkoch určených na tieto prepravy (ATP)
Dátum vyhlásenia: 15. júna 1983 (čiastka 12/1983)
62/1983 Zb.Zákon o vernostnom prídavku baníkov
63/1983 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1970 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti
64/1983 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí Dohode o kultúrnej a vedeckej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Guayanskej kooperatívnej republiky
65/1983 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
Dátum vyhlásenia: 15. júna 1983 (čiastka 13/1983)
66/1983 Zb.Zákon o rodine (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
67/1983 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa vykonáva zákon o vernostnom prídavku baníkom
68/1983 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 15 - Pezinok
69/1983 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb

Júl 1983

Dátum vyhlásenia: 11. júla 1983 (čiastka 14/1983)
70/1983 Zb.Občiansky zákonník (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
71/1983 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
Dátum vyhlásenia: 13. júla 1983 (čiastka 15/1983)
72/1983 Zb.Zákon o notárstve a o konaní pred štátnym notárstvom (notársky poriadok) (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
73/1983 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/1957 Zb. o chmeliarskych výrobných oblastiach, chmeliarskych polohách, povinnom známkovaní chmeľu a o evidencii chmeľníc v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 77/1962 Zb.
74/1983 Zb.Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky kterou se doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 25/1964 Sb., k provedení zákona o notářských poplatcích, ve znění vyhlášky ministerstva financí České socialistické republiky č. 30/1972 Sb.
75/1983 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií č. 25/1964 Zb. na vykonanie zákona o notárskych poplatkoch
76/1983 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa určujú hranice chmeliarskej výrobnej oblasti, upravuje evidencia chmeľníc a povinné známkovanie chmeľu
77/1983 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 15/1972 Zb. o ochrane a rozvoji prírodných liečebných kúpeľov a prírodných liečivých zdrojov

August 1983

Dátum vyhlásenia: 3. augusta 1983 (čiastka 16/1983)
78/1983 Zb.Občiansky súdny poriadok (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
Dátum vyhlásenia: 8. augusta 1983 (čiastka 17/1983)
79/1983 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacej voľby vo volebnom obvode č. 66 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
80/1983 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 8 a 20
81/1983 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Východočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 31, 40 a 132
82/1983 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebných obvodoch č. 17 a 25 so sídlom v Košiciach-meste, č. 65 so sídlom v Prešove a č. 108 so sídlom v Trebišove
83/1983 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Irackej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva
84/1983 Zb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky kterou se stanoví počty žáků a učňů na jednoho mistra odborné výchovy v učebních a studijních oborech
Dátum vyhlásenia: 16. augusta 1983 (čiastka 18/1983)
85/1983 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Severočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 59 (v okrese Jablonec n. Nis.) a č. 121 (v okrese Teplice)
86/1983 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 118
87/1983 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva národnej obrany, ktorou sa vyhlasuje Rozkaz prezidenta Československej socialistickej republiky z 15. júla 1980 na vykonanie zákona č. 39/1980 Zb. o vysokých školách na vojenských vysokých školách, v znení Rozkazov prezidenta Československej socialistickej republiky zo 14. júna 1982 a z 12. júla 1983
89/1983 Zb.Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky kterou se mění vyhláška č. 61/1961 Sb., o blokovém řízení, ve znění vyhlášky č. 1/1970 Sb.
90/1983 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa určujú počty žiakov a učňov na jedného majstra odbornej výchovy v učebných a študijných odboroch v stredných odborných učilištiach, odborných učilištiach a strediskách praktického vyučovania
Dátum vyhlásenia: 31. augusta 1983 (čiastka 19/1983)
91/1983 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 63 - Nitrianske Rudno
92/1983 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Západoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 78 - Rybany a volebnom obvode č. 80 - Topoľčany II
93/1983 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Gréckej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva
94/1983 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o spolupráci v oblasti zdravotníctva

September 1983

Dátum vyhlásenia: 13. septembra 1983 (čiastka 20/1983)
95/1983 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o právnej pomoci a právnych vzťahoch v občianskych, rodinných a trestných veciach
96/1983 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Cyperskou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach
Dátum vyhlásenia: 24. septembra 1983 (čiastka 21/1983)
97/1983 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 7 (Vlašim) v okrese Benešov
98/1983 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov a pamätných strieborných päťstokorunákov na 100. výročie otvorenia Národného divadla
99/1983 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a z majetku

Október 1983

Dátum vyhlásenia: 6. októbra 1983 (čiastka 22/1983)
100/1983 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 159/1975 Zb. o spolupráci v poľnohospodárstve a jej formách
101/1983 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Sýrskou arabskou republikou
102/1983 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Gréckou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach
103/1983 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby
Dátum vyhlásenia: 11. októbra 1983 (čiastka 23/1983)
104/1983 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o dovoze investičných celkov
Dátum vyhlásenia: 20. októbra 1983 (čiastka 24/1983)
105/1983 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o osvedčeniach na nové spôsoby prevencie, diagnostiky a liečenia zvierat a na nové spôsoby ochrany rastlín proti škodcom a chorobám a o odmieňaní ich autorov
106/1983 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o činnosti kultúrnych a informačných stredísk
Dátum vyhlásenia: 20. októbra 1983 (čiastka 25/1983)
107/1983 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Východočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 120 (Trutnov I)
108/1983 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodu č. 72 (Praha 4)
109/1983 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 182 (okres Vsetín)
110/1983 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy v novovytvorených volebných obvodoch č. 121 - 126 v mestskej časti Petržalka
111/1983 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 59/1980 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí v znení vyhlášky č. 108/1981 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 59/1980 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí
112/1983 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Líbyjskou arabskou ľudovou socialistickou džamahírijou
113/1983 Zb.Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spracedlnosti České socialistické republiky č. 1/1977 Sb., o srážkách z pracovní odměny osob, které jsou ve výkońu trestu odňetí svobody nebo ve vazbě, a o výkonu rozhodnutí srážkami z pracovní odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení

November 1983

Dátum vyhlásenia: 1. novembra 1983 (čiastka 26/1983)
114/1983 Zb.Ústavný zákon o zriadení Štátnej komisie pre vedecko-technický a investičný rozvoj
115/1983 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev
116/1983 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom zabezpečení
117/1983 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa colný zákon
118/1983 Zb.Zákon České národní rady kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústřeních orgánů státní správy České socialistické republiky
119/1983 Zb.Zákon České národní rady kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
120/1983 Zb.Zákon České národní rady o stanovení působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení občanského zákoníku a notářského řádu
121/1983 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 207/1968 Zb. o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky
122/1983 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1975 Zb. pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
123/1983 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti národných výborov pri vykonávaní niektorých ustanovení Občianskeho zákonníka a notárskeho poriadku
124/1983 Zb.Zákon o chmeliarskych výrobných oblastiach, chmeliarskch polohách, povinnom známkovaní chmeľu a o evidencii chmeľníc (úplné znenie, ako vyplýva pre Slovenskú socialistickú republiku z neskorších predpisov)
Dátum vyhlásenia: 24. novembra 1983 (čiastka 27/1983)
125/1983 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebních obvodech č. 193 a 194
126/1983 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 51
127/1983 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Jihočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 75 a 91
128/1983 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 171/1982 Zb. o základných podmienkach dodávky elektriny
129/1983 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o úprave pracovného času v rokoch 1984 a 1985
130/1983 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Afganskej demokratickej republiky o zriadení a činnosti kultúrnych a informačných stredísk v Kábule a v Prahe
131/1983 Zb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o výchově a vzdělávání pracovníků v socialistických organizacích
132/1983 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby vo Vyhláške Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 105/1983 Zb. o osvedčeniach na nové spôsoby prevencie, diagnostiky a liečenia zvierat a na nové spôsoby ochrany rastlín proti škodcom a chorobám a o odmieňaní ich autorov v českom vydaní

December 1983

Dátum vyhlásenia: 8. decembra 1983 (čiastka 28/1983)
133/1983 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 69
134/1983 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady v vyhlásení volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 95 - Varín a volebnom obvode č. 25 - Zákamenné
135/1983 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra o ochrane majetku v socialistickom spoločenskom vlastníctve
136/1983 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o spolupráci pri tvorbe a používaní etalónov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci
137/1983 Zb.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky č. 25/1977 Zb. o zrážkach z pracovnej odmeny osôb, ktoré sú vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo väzbe, a o výkone rozhodnutí zrážkami z pracovnej odmeny týchto osôb a chovancov osobitných výchovných zariadení
Dátum vyhlásenia: 12. decembra 1983 (čiastka 29/1983)
138/1983 Zb.Nařízení vlády České socialistické republiky kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 36/1977 Sb., o oblastním plánování v České socialistické republice
139/1983 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky o základných podmienkach dodávky tepla
140/1983 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky o hospodárení s elektrinou vyrobenou v malých vodných elektrárňach
141/1983 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o zmenách a doplneniach vyhlášky č. 128/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, v znení neskorších predpisov
Dátum vyhlásenia: 14. decembra 1983 (čiastka 30/1983)
142/1983 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o poskytovaní dôchodkov niektorým pracujúcim dôchodcom
143/1983 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy vo volebnom obvode č. 92 v mestskej časti Petržalka
144/1983 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí ktorou sa mení § 159 vyhlášky č. 128/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení
145/1983 Zb.Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj a Federálneho štatistického úradu o povoľovaní začatia stavieb, potvrdzovaní termínu ich dokončenia a o evidencii stavieb
Dátum vyhlásenia: 16. decembra 1983 (čiastka 31/1983)
146/1983 Zb.Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1984
147/1983 Zb.Zákon o zbraniach a strelive
148/1983 Zb.Zákon o zjednotení sadzieb nemocenského
149/1983 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1984
150/1983 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností
151/1983 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacej voľby vo volebnom obvode č. 122 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
152/1983 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 132/1964 Zb. o železničnom prepravnom poriadku v znení neskorších predpisov
153/1983 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení vyhláška č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa
154/1983 Zb.Vyhláška Ústrednej rady odborov o zmenách vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 143/1965 Zb. o poskytovaní peňažných dávok v nemocenskom poistení
155/1983 Zb.Vyhláška Ústrednej rady odborov o zmenách v nemocenskom poistení niektorých pracovníkov
Dátum vyhlásenia: 27. decembra 1983 (čiastka 32/1983)
156/1983 Zb.Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1984
157/1983 Zb.Zákon České národní rady kterým se mění a doplňuje zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí
158/1983 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 37/1977 Zb. o oblastnom plánovaní v Slovenskej socialistickej republike
159/1983 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej č. 1/1982 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe
160/1983 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu č. 47/1978 Zb. o predaji bytov z národného majetku občanom a o finančnej pomoci pri modernizácii zakúpených bytov v znení vyhlášky č. 2/1982 Zb.