Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovChronologický register ► Ročník 1982

Ročník 1982

Legislatívna knižnica

Zbierka zákonov

Január 1982

Február 1982

Marec 1982

Apríl 1982

Máj 1982

Jún 1982

August 1982

September 1982

Október 1982

November 1982

December 1982

Január 1982Február 1982Marec 1982Apríl 1982Máj 1982Jún 1982August 1982September 1982Október 1982November 1982December 1982

Január 1982

Dátum vyhlásenia: 15. januára 1982 (čiastka 1/1982)
1/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej z 18. decembra 1981 o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe
2/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu č. 47/1978 Zb. o predaji bytov z národného majetku občanom a o finančnej pomoci pri modernizácii zakúpených bytov
3/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o oslobodení obchodného tovaru dovážaného a pochádzajúceho z rozvojových krajín od dovozného cla
5/1982 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o zmene vyhlášky č. 134/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení, v znení vyhlášky č. 112/1979 Zb.
6/1982 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
Dátum vyhlásenia: 29. januára 1982 (čiastka 2/1982)
7/1982 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o zvýšení dôchodkov a o niektorých zmenách zákona o sociálnom zabezpečení
8/1982 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o zvýšení materského príspevku a o zmenách v nemocenskom zabezpečení
9/1982 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zvýšení niektorých sociálnych dávok na deti
10/1982 Zb.Zákonné opatření předsednictva České národní rady kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
11/1982 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
12/1982 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacej voľby vo volebnom obvode č. 77 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
13/1982 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 107
14/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o zvýšení hranice vlastného príjmu, ktorá je rozhodujúca pre uznávanie osôb za vyživované daňovníkom pri daniach platených obyvateľstvom
15/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o zmenách vyhlášky č. 128/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení
16/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení vyhláška č. 57/1979 Zb. o náhradách za používanie cestných motorových vozidiel pre pracovných cestách
17/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o technických požiadavkách na výstavbu skupinových rodinných domčekov do osobného vlastníctva
18/1982 Zb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 130/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
19/1982 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 134/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení

Február 1982

Dátum vyhlásenia: 26. februára 1982 (čiastka 3/1982)
20/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 94/1972 Zb. o výcviku a ďalšom zvyšovaní odbornosti vodičov cestných motorových vozidiel v znení vyhlášky č. 107/1979 Zb.
21/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 129/1979 Zb. o pracovnom uplatnení a hmotnom zabezpečení pracovníkov trvale nespôsobilých na doterajšiu prácu v podzemí hlbinných baní
22/1982 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Kostarickou republikou
23/1982 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Španielskom o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a z majetku

Marec 1982

Dátum vyhlásenia: 9. marca 1982 (čiastka 4/1982)
24/1982 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o technickej a vedeckej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Jemenskej arabskej republiky
25/1982 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a Ľudovou revolučnou radou Kambodžskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied
26/1982 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o zmene a doplnení vyhlášky č. 44/1978 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov chemického priemyslu
27/1982 Zb.Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 47/1964 Sb., o peněžních službách občanům, ve znění vyhlášky federálního ministerstva financí
28/1982 Zb.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 112/1960 Zb. o zriaďovaní a činnosti súborov hudobníkov z povolania a súborov ľudových hudobníkov
29/1982 Zb.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky o úprave odmien za hudobnú činnosť vykonávanú členmi súborov ľudových hudobníkov
Dátum vyhlásenia: 16. marca 1982 (čiastka 5/1982)
30/1982 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 125 (okres Příbram)
31/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 134/1964 Zb. o prepravnom poriadku vodnej dopravy
32/1982 Zb.Vyhláška ministerstva školstní České socialistické republiky kterou se mění vyhláška č. 109/1980 Sb., o přijímaní ke studiu na vysokých školách
Dátum vyhlásenia: 30. marca 1982 (čiastka 6/1982)
33/1982 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o úprave spolupráce na štátnych hraniciach medzi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Nemecka
34/1982 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o medzinárodnej cestnej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Tureckej republiky
35/1982 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií č. 47/1964 Zb. o peňažných službách občanom v znení vyhlášky Federálneho ministerstva financií č. 136/1969 Zb.
36/1982 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 95/1979 Zb. o odmeňovaní a hmotnom zabezpečení žiakov a učňov pripravujúcich sa na robotnícke povolania v učebných a študijných odboroch v znení vyhlášky č. 167/1979 Zb. a vyhlášky č. 50/1981 Zb.

Apríl 1982

Dátum vyhlásenia: 14. apríla 1982 (čiastka 7/1982)
37/1982 Zb.Ústavný zákon o zmenách štátnych hraníc s Nemeckou demokratickou republikou
38/1982 Zb.Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o zvýšení materského príspevku a o zmenách v nemocenskom zabezpečení
39/1982 Zb.Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o zvýšení dôchodkov a o niektorých zmenách zákona o sociálnom zabezpečení
40/1982 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o dodatkovom odvode a postihu za prekročenie záväzných limitov odberu niektorých druhov ropných výrobkov
41/1982 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kubánskej republiky o kultúrnej, školskej a vedeckej spolupráci
42/1982 Zb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva školství České socialistické republiky kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 93/1979 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení žáků připravující se na dělnická povolání v učebních a studujních oborech, ve znění vyhlášky č. 166/1979 Sb. a vyhlášky č. 45/1981 Sb.
Dátum vyhlásenia: 29. apríla 1982 (čiastka 8/1982)
43/1982 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o železničnej doprave na tranzitných tratiach na spoločnej štátnej hranici a v privilegovanej tranzitnej železničnej doprave
44/1982 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Kultúrnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bangladéšskej ľudovej republiky
45/1982 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Jemenskej ľudovej demokratickej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre príslušníkov zmluvných štátov vykonávajúcich služobné cesty
46/1982 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 119/1980 Zb. o výkone ústavnej výchovy a ochrannej výchovy v školských výchovných zariadeniach

Máj 1982

Dátum vyhlásenia: 6. mája 1982 (čiastka 9/1982)
47/1982 Zb.Nařízení vlády České socialistické republiky kterým se zrušuje vládní nařízení č. 53/1931 Sb., o ochraně zdraví a života dělníků při živnostenském provádění staveb, ve znění vládního nařízení č. 97/1948 Sb., o vládní nařízení č. 41/1938 Sb., jimž se vydávají všeobecné předpisy na ochranu života a zdraví pomocných dělníků
48/1982 Zb.Vyhláška českého úřadu bezpečnosti práce kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
Dátum vyhlásenia: 11. mája 1982 (čiastka 10/1982)
49/1982 Zb.Zákon České národní rady kterým se mění a doplňuje zákom o národních výborech a upravuje pôsobnost místních národních výborů ve střediskových obcích
50/1982 Zb.Zákon České národní rady kterým se mění zákon České národní rady č. 24/1972 Sb., o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy
51/1982 Zb.Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady
52/1982 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť miestnych národných výborov v strediskových obciach
53/1982 Zb.Uznesenie Slovenskej národnej rady o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady
54/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 150. výročiu začatia dopravy na konskej železnici České Budějovice - Linec
55/1982 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky o agrochemickom skúšaní pôd
56/1982 Zb.Vyhláška Českého báňského úřadu kterou se určují obvody působnosti obvodních báňských úřadů
57/1982 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby
Dátum vyhlásenia: 26. mája 1982 (čiastka 11/1982)
58/1982 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa zrušuje vládne nariadenie č. 53/1931 Zb. o ochrane zdravia a života robotníkov pri živnostenskom vykonávaní stavieb v znení vládneho nariadenia č. 97/1948 Zb. a vládne nariadenie č. 41/1938 Zb., ktorým sa vydávajú všeobecné predpisy na ochranu života a zdravia pomocných robotníkov
59/1982 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce, ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení

Jún 1982

Dátum vyhlásenia: 14. júna 1982 (čiastka 12/1982)
60/1982 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o úprave niektorých náhrad za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobu z povolania
61/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o určených technických zariadeniach
62/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vyhlasuje zmena Poriadku Rozhodcovského súdu Československej obchodnej a priemyselnej komory
63/1982 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Líbyjskou arabskou ľudovou socialistickou džamahírijou o spolupráci v oblasti zdravotníctva
64/1982 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej a vedeckej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Afganskej demokratickej republiky
65/1982 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby
Dátum vyhlásenia: 25. júna 1982 (čiastka 13/1982)
66/1982 Zb.Zásady kontroly v národnom hospodárstve a v štátnej správe, schválené uznesením vlády Československej socialistickej republiky zo 14. apríla 1982 č. 108, uznesením vlády Českej socialistickej republiky z 12. mája 1982 č. 139 a uznesením vlády Slovenskej socialistickej republiky z 28. apríla 1982 č. 129
67/1982 Zb.Nařízení vlády České socialistické republiky o postihu za překroční závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků u rozpočtových a přispěkových organizací a o rozpočtovém určení výnosu dodatkového odvodu za překročení závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků
68/1982 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o postihu za prekročenie záväzných limitov odberu niektorých druhov ropných výrobkov v rozpočtových a príspevkových organizáciách a o rozpočtovom určení výnosu dodatkového odvodu za prekročenie záväzných limitov odberu niektorých druhov ropných výrobkov
69/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 122/1980 Zb. o jednorazovom príspevku na opatrenie náhradného bývania občanom, ktorí uvoľnia byt v objekte spravovanom štátnou socialistickou organizáciou
70/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o oslobodení niektorých druhov obchodného tovaru od dovozného cla
71/1982 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
Dátum vyhlásenia: 30. júna 1982 (čiastka 14/1982)
72/1982 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa § 105 Zákonníka práce
73/1982 Zb.Zákon o zmenách zákona o sociálnom zabezpečení a predpisov o nemocenskom poistení
74/1982 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o niektorých úpravách v nemocenskom poistení a dôchodkovom zabezpečení pracujúcich v baníctve
75/1982 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o osobitnej dodatkovej dovolenke pracovníkov pracujúcich v podzemí hlbinných uhoľných a lignitových baní
76/1982 Zb.Nařízení vlády Česko socialistické republilky kterým se zřizuje čestné uznání Za zásluhy o rozvoj školství
77/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 139/1980 Zb. o vyťažovaní cestných nákladných vozidiel
78/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o zmenách vyhlášky č. 128/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, v znení neskorších predpisov
79/1982 Zb.Vyhláška Ústrednej rady odborov o zmenách vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 143/1965 Zb. o poskytovaní peňažných dávok v nemocenskom poistení
80/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o zmenách vyhlášky č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa
81/1982 Zb.Vyhláška Federálneho štatistického úradu o jednotnej klasifikácii odborov vzdelania
Dátum vyhlásenia: 30. júna 1982 (čiastka 15/1982)
82/1982 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o zrušení nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 78/1970 Zb., ktorým sa vydáva organizačný a rokovací poriadok Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti
83/1982 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu, ktorou sa mení vyhláška č. 51/1978 Zb. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike
84/1982 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o zmene a doplnení vyhlášky č. 23/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené tlakové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie bezpečnosti

August 1982

Dátum vyhlásenia: 9. augusta 1982 (čiastka 16/1982)
85/1982 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v cudzine v občianskych a obchodných veciach
86/1982 Zb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 93/1979 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení žáků a učňů připravujících se na dělnická povolání v učebních a studijních oborech, ve znění pozdějších předpisů
87/1982 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 96/1979 Zb. o poskytovaní štipendií a hmotného zabezpečenia žiakom gymnázií, odborných škôl, stredných odborných škôl, konzervatórií a stredných škôl pre pracujúcich
88/1982 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 116/1980 Zb. o poskytovaní štipendií a príspevkov študentom vysokých škôl
89/1982 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o hmotnom a finančnom zabezpečení študentov - cudzincov, ktorí študujú v riadnom dennom štúdiu na vysokých školách
Dátum vyhlásenia: 16. augusta 1982 (čiastka 17/1982)
90/1982 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 35 Zbehy
91/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štátnej komisie pre financie, ceny a mzdy č. 96/1967 Zb. o náhradách cestovných, sťahovacích a iných výdavkov
92/1982 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o podmienkach vzájomných ciest občanov oboch štátov
93/1982 Zb.Vyhláška ministerstva obchodu České socialistické republiky kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě
94/1982 Zb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o hmotném a finančním zabezpečení studentů - cizinců, kteří studuji v řádném denním studiu na vysokých školách
95/1982 Zb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky kterou se stanoví bližší podmínky nostrifikace diplomů a jiných dokladů o vysokoškolském studiu vydaných zahraničními vysokými školami a postup při ní
96/1982 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 95/1979 Zb. o odmeňovaní a hmotnom zabezpečení žiakov a učňov pripravujúcich sa na robotnícke povolania v učebných a študijných odboroch v znení vyhlášky č. 167/1979 Zb., vyhlášky č. 50/1981 Zb. a vyhlášky č. 36/1982 Zb.
97/1982 Zb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zejištění jejich bezpečnosti
98/1982 Zb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice
99/1982 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb v českom a slovenskom vydaní
Dátum vyhlásenia: 25. augusta 1982 (čiastka 18/1982)
100/1982 Zb.Vyhláška Ministerstva obchodu Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode
101/1982 Zb.Redakční sdělení o opravě tiskové chyby

September 1982

Dátum vyhlásenia: 10. septembra 1982 (čiastka 19/1982)
102/1982 Zb.Zmena zásad vlády Československej socialistickej republiky a Ústrednej rady odborov pre uzavieranie, obsah a kontrolu kolektívnych zmlúv, schválených uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 13. novembra 1980 č. 366 (č. 175/1980 Zb.)
103/1982 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 95 (okres Louny)
104/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 60/1981 Zb. o hospodárnosti prevádzky cestných vozidiel na motorovú dopravu
105/1982 Zb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti technických zařízení v jaderné energetice
106/1982 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce na zaistenie bezpečnosti technických zariadení v jadrovej energetike
Dátum vyhlásenia: 22. septembra 1982 (čiastka 20/1982)
107/1982 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode číslo 125 Sobrance
108/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva spojov, ktorou sa vydáva Telefónny poriadok
Dátum vyhlásenia: 29. septembra 1982 (čiastka 21/1982)
109/1982 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacej voľby vo volebnom obvode č. 109 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
110/1982 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode číslo 4 so sídlom v Banskej Bystrici
111/1982 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Afganskej demokratickej republiky o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o dosiahnutom vzdelaní a dokladov o udelení vedeckých hodností a titulov
112/1982 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou o spoločných štátnych hraniciach

Október 1982

Dátum vyhlásenia: 6. októbra 1982 (čiastka 22/1982)
113/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 100. výročiu úmrtia Karola Marxa
114/1982 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa ustanovujú bližšie podmienky nostrifikácie diplomov a iných dokladov o vysokoškolskom štúdiu vydaných zahraničnými vysokými školami a postup pri nej
115/1982 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška č. 104/1980 Zb. o prijímaní na štúdium na vysokých školách
Dátum vyhlásenia: 15. októbra 1982 (čiastka 23/1982)
116/1982 Zb.Opatrenie vlády Československej socialistickej republiky na zabezpečenie a ďalšie zvyšovanie akosti výrobnej a podobnej hospodárskej činnosti schválené uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 9. septembra 1982 č. 253
117/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva spojov o zmene vyhlášky č. 13/1974 Zb., ktorou sa vydáva rozhlasový a televízny poriadok, v znení vyhlášky č. 178/1975 Zb.
118/1982 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou Etiópiou
119/1982 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou Etiópiou
Dátum vyhlásenia: 28. októbra 1982 (čiastka 24/1982)
120/1982 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 169
121/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o niektorých úpravách pracovného času
122/1982 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Jemenskou ľudovou demokratickou republikou
123/1982 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o civilnej leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Laoskej ľudovodemokratickej republiky

November 1982

Dátum vyhlásenia: 11. novembra 1982 (čiastka 25/1982)
124/1982 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Cyperskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave
125/1982 Zb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce kterou se stanoví požadavky k zejištění bezpečnosti při práci s lasery
126/1982 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce ktorou sa ustanovujú požiadavky na zaistenie bezpečnosti pri práci s lasermi
Dátum vyhlásenia: 19. novembra 1982 (čiastka 26/1982)
127/1982 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o závodnom stravovaní
128/1982 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 1 v okresu Domažlice
129/1982 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maltskej republiky o leteckých službách medzi ich územím a za ním
130/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 37/1963 Zb. o ochrane včiel, rýb a poľovnej zveri pri ničení škodcov prípravkami na ochranu rastlín v znení vyhlášky Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 35/1978 Zb.
Dátum vyhlásenia: 22. novembra 1982 (čiastka 27/1982)
131/1982 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník a upravujú sa niektoré ďalšie majetkové vzťahy
132/1982 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon o rodine
133/1982 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok
134/1982 Zb.Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon o štátnom notárstve a o konaní pred štátnym notárstvom (notársky poriadok)
135/1982 Zb.Zákon o hlásení a evidencii pobytu občanov
136/1982 Zb.Vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie, ktorou sa vykonáva zákon o štátnom skúšobníctve
Dátum vyhlásenia: 22. novembra 1982 (čiastka 28/1982)
137/1982 Zb.Zákon České národní rady kterým se mění a doplňuje zákom o národních výborech a upravuje působnost městských národních výborů na některých úsecích státní správy
138/1982 Zb.Zákon České národní rady kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady o spůsobnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení

December 1982

Dátum vyhlásenia: 1. decembra 1982 (čiastka 29/1982)
139/1982 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť mestských národných výborov na niektorých úsekoch štátnej správy
140/1982 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
141/1982 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o zmene a doplnení vyhlášky č. 72/1973 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 68/1957 Zb. o umelom prerušení tehotnosti
Dátum vyhlásenia: 8. decembra 1982 (čiastka 30/1982)
142/1982 Zb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 130/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
143/1982 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 134/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
Dátum vyhlásenia: 9. decembra 1982 (čiastka 31/1982)
144/1982 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Colnom dohovore o medzinárodnej preprave tovaru na podklade karnetov TIR (Dohovor TIR)
Dátum vyhlásenia: 13. decembra 1982 (čiastka 32/1982)
145/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 129/1979 Zb. o pracovnom uplatnení a hmotnom zabezpečení pracovníkov trvale nespôsobilých na doterajšiu prácu v podzemí hlbinných baní v znení vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 21/1982 Zb.
146/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa vykonáva zákon o hlásení a evidencii pobytu občanov
147/1982 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Jemenskej ľudovej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva
148/1982 Zb.Vyhláška ministerstca financí České socialistické republiky kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 161/1975 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací provozovaného Českou státní pojišťovnou, ve znění vyhlášky č. 161/1979 Sb.
149/1982 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 162/1975 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia socialistických poľnohospodárskych organizácií vykonávaného Slovenskou štátnou poisťovňou, v znení vyhlášky č. 162/1979 Zb.
150/1982 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
Dátum vyhlásenia: 14. decembra 1982 (čiastka 33/1982)
151/1982 Zb.Nařízení vlády České socialistické republiky o zřizování odborů a jiných útvarů národních výborů
152/1982 Zb.Nařízení vlády České socialistické republiky kterým se určují významná velká města a významná lázeňská města
153/1982 Zb.Nařízení vlády České socialistické republiky kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 1/1972 Sb., o inspekcích veřejného pořádku národních výborů
154/1982 Zb.Nařízení vlády České socialistické republiky o poskytování služeb občana na základě povolení národního výboru
155/1982 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o zriaďovaní odborov a iných útvarov národných výborov
156/1982 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa určujú významné veľké mestá a významné kúpeľné mestá
157/1982 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 18/1972 Zb. o inšpekcii verejného poriadku národných výborov
158/1982 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o poskytovaní služieb občanmi na základe povolenia národného výboru
159/1982 Zb.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 45/1964 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka, v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky č. 67/1973 Zb.
Dátum vyhlásenia: 16. decembra 1982 (čiastka 34/1982)
160/1982 Zb.Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1983
161/1982 Zb.Zákon o odvodoch do štátneho rozpočtu
162/1982 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z príjmov obyvateľstva
163/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon o odvodoch do štátneho rozpočtu
Dátum vyhlásenia: 16. decembra 1982 (čiastka 35/1982)
164/1982 Zb.Zákon o dôchodkovej dani
165/1982 Zb.Zákon ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník
166/1982 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o hospodárskej arbitráži
167/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon o dôchodkovej dani
Dátum vyhlásenia: 17. decembra 1982 (čiastka 36/1982)
168/1982 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1983
169/1982 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o rozpočtovom určení výnosu a správe odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie
170/1982 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 179/1969 Zb. o Štátnom fonde na zúrodnenie pôdy
171/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky o základných podmienkach dodávky elektriny
172/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky o základných podmienkach dodávky vykurovacích plynov, ropy a gazolínu
Dátum vyhlásenia: 22. decembra 1982 (čiastka 37/1982)
173/1982 Zb.Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1983
174/1982 Zb.Zákon České národní rady o rozpočtovém určení výnosua správě odvodů, důchodové daně a příspěvku na sociální zabezpečení
175/1982 Zb.Zákon České národní rady kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 77/1969 Sb., o Státním fondu pro zúrodnění půdy
176/1982 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 40/1982 Zb. o dodatkovom odvode a postihu za prekročenie záväzných limitov odberu niektorých druhov ropných výrobkov
177/1982 Zb.Nařízení vlády České socialistické republiky kterým se mění nařízení vlády České socialistické republiky kterým se mění nařízení vlády České socialistické republiky č. 67/1982 Sb., o postihu za překročení závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků u rozpočtových a příspěvkových organizací a o rozpočtovém určení výnosu dodatkovího odvodu za překročení závaznch limitů odběru některých drýhů ropných výrobků
178/1982 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 68/1982 Zb. o postihu za prekročenie záväzných limitov odberu niektorých druhov ropných výrobkov v rozpočtových a príspevkových organizáciách a o rozpočtovom určení výnosu dodatkového odvodu za prekročenie záväzných limitov odberu niektorých druhov ropných výrobkov
179/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o rozsahu a podmienkach zmluvného poistenia socialistických organizácií
180/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií a predsedu Štátnej banky československej, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 162/1980 Zb. o financovaní reprodukcie základných prostriedkov
181/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o základných podmienkach dodávky na zabezpečenie vedecko-technického rozvoja
182/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení vyhláška č. 70/1982 Zb. o oslobodení niektorých druhov obchodného tovaru od dovozného cla
183/1982 Zb.Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky kterou se mění vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 45/1964 Sb., kterou se provádejí některá ustanovení občanského zákonníku, ve znění vyhlášky ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky č. 66/1973 Sb.