Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovChronologický register ► Ročník 1980

Ročník 1980

Legislatívna knižnica

Zbierka zákonov

Január 1980

Február 1980

Marec 1980

Apríl 1980

Máj 1980

Jún 1980

Júl 1980

August 1980

September 1980

Október 1980

November 1980

December 1980

Január 1980Február 1980Marec 1980Apríl 1980Máj 1980Jún 1980Júl 1980August 1980September 1980Október 1980November 1980December 1980

Január 1980

Dátum vyhlásenia: 18. januára 1980 (čiastka 1/1980)
1/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa vydávajú základné podmienky leteckých prác v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve
2/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 126/1964 Zb. o styku medzi celoštátnymi dráhami a vlečkami a o vzťahoch medzi zúčastnenými organizáciami (vlečkové podmienky)
3/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 22/1967 zb. o fakturovaní a platení dodávok pre investičnú výstavbu a dodávok geologických prác v znení neskorších predpisov
4/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra o mimoriadnom hlásení pobytu občanov v súvislosti s prevedením ústrednej evidencie obyvateľov na automatizované spracovanie
5/1980 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Španielska
6/1980 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o plnení povinnej školskej dochádzky mimo územia Československej socialistickej republiky

Február 1980

Dátum vyhlásenia: 4. februára 1980 (čiastka 2/1980)
7/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra a Federálneho ministerstva zahraničných vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Československej socialistickej republiky a Ministerstva zahraničných vecí č. 44/1970 Zb.
8/1980 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Indickou republikou
9/1980 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kenskej republiky
10/1980 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mozambickej ľudovej republiky o vedecko-technickej spolupráci
Dátum vyhlásenia: 15. februára 1980 (čiastka 3/1980)
11/1980 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o výnimočnom poskytovaní dôchodku niektorým pracujúcim dôchodcom (úplné znenie nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 135/1975 Zb., ako vyplýva z neskorších zmien a doplnkov)
12/1980 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 136/1975 Zb. o zaraďovaní zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia
13/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 650. výročiu narodenia Petra Parléřa
14/1980 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mozambickej ľudovej republiky
15/1980 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o opatreniach na zákaz a zamedzenie nedovoleného dovozu, vývozu a prevodu vlastníctva kultúrnych statkov
Dátum vyhlásenia: 21. februára 1980 (čiastka 4/1980)
16/1980 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 90 (České Budějovice - sídliště Vltava)
17/1980 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o zmenách a doplnení Všeobecných podmienok pre dodávky tovaru medzi organizáciami členských štátov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci (VDP RVHP 1968/1975)
18/1980 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o sukcesii Bahamského spoločenstva, Fidži, Lesothského kráľovstva, Nauruskej republiky, Svazijského kráľovstva a Kráľovstva Tonga o Zmluvy medzi Republikou československou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Írska o právnej pomoci vo veciach občianskych z 11. novembra 1924 a do Dodatkového dohovoru o civilnom konaní súdnom medzi Republikou československou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska z 15. februára 1935
19/1980 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Trojstrannej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky, rakúskou spolkovou vládou a vládou Poľskej ľudovej republiky o zabezpečení a riadnom uskutočňovaní dodávok, tranzitu a odberu elektrickej energie z Poľskej ľudovej republiky cez územie Československej socialistickej republiky do Rakúskej republiky
20/1980 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o vzájomnom uznávaní výsledkov skúšok štátnej kontroly akosti pri výrobkoch, ktoré sú predmetom výmeny tovaru medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou
21/1980 Zb.Vyhláška Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti o obhajobách kandidátskych a doktorských dizertačných prác československých štátnych občanov v členských štátoch Rady vzájomnej hospodárskej pomoci
22/1980 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chyby prekladu

Marec 1980

Dátum vyhlásenia: 4. marca 1980 (čiastka 5/1980)
23/1980 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 165 pre voľby do snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
24/1980 Zb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se doplňuje vyhláška č. 87/1970 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů, ve znění vyhlášek č. 68/1971 Sb., č. 54/1972 Sb. a č. 70/1978 Sb.
25/1980 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 11/1971 Zb. o učebných odboroch a o organizácii výchovy učňov
Dátum vyhlásenia: 14. marca 1980 (čiastka 6/1980)
26/1980 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 107 (jižní část města Třebíče a části Račerovice a Sokolí)
27/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 175/1973 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky elektriny a tepla, v znení vyhlášky č. 107/1977 Zb.
28/1980 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky polygrafických výrobkov
29/1980 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole o zriadení Zmiešanej vládnej komisie pre kultúrnu spoluprácu medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky
Dátum vyhlásenia: 22. marca 1980 (čiastka 7/1980)
30/1980 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Všeobecných podmienkach špecializácie a kooperácie výroby medzi organizáciami členských štátov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci (VPŠK RVHP)
Dátum vyhlásenia: 26. marca 1980 (čiastka 8/1980)
31/1980 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zmene začiatku letného času v roku 1980
32/1980 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebním obvodě č. 15 (Praha 7-západ, hlavní město Praha)
33/1980 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Tureckou republikou
34/1980 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobom obchodnom protokole medzi Československou socialistickou republikou a Tureckou republikou

Apríl 1980

Dátum vyhlásenia: 4. apríla 1980 (čiastka 9/1980)
35/1980 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nórskeho kráľovstva o zamedzení dvojakého zdanenia a o zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a z majetku
36/1980 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Gréckej republiky o kultúrnej spolupráci
Dátum vyhlásenia: 11. apríla 1980 (čiastka 10/1980)
37/1980 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Srí Lanka o leteckých službách medzi ich príslušnými územiami a za týmito územiami
38/1980 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov dodávaných organizáciami vnútorného obchodu
Dátum vyhlásenia: 18. apríla 1980 (čiastka 11/1980)
39/1980 Zb.Zákon o vysokých školách
40/1980 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o prechodnej úprave niektorých hospodárskych záväzkov pri dodávkach a odbere elektriny
41/1980 Zb.Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 46/1966 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem, ve znění vyhlášek č. 17/1973 Sb. a č. 60/1977 Sb.
Dátum vyhlásenia: 24. apríla 1980 (čiastka 12/1980)
42/1980 Zb.Zákon o hospodárskych stykoch so zahraničím
43/1980 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon a Trestný poriadok
44/1980 Zb.Uznesenie Predsedníctva federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 63 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia ČSSR
45/1980 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Marockého kráľovstva
Dátum vyhlásenia: 30. apríla 1980 (čiastka 13/1980)
46/1980 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode číslo 143 - Stará Ľubovňa
47/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o lietaní so závesnými klzákmi
48/1980 Zb.Vyhláška Štátnej plánovacej komisie a Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o hmotnom bilancovaní a prerokúvaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov v plánovacom procese
49/1980 Zb.Vyhláška Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem o doplnění vyhlášky Severočeského krajského národního výboru v Ústí n. L. č. 116/1978 Sb., kterou se pověřují vybrané národní výbory nižších stupňů výkonem vodohospodářské agendy

Máj 1980

Dátum vyhlásenia: 7. mája 1980 (čiastka 14/1980)
50/1980 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Základnej dohode o vedecko-technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Panamskou republikou
51/1980 Zb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o lidových školách umění
Dátum vyhlásenia: 8. mája 1980 (čiastka 15/1980)
52/1980 Zb.Rozhodnutie Prezidenta Československej socialistickej republiky o amnestii
Dátum vyhlásenia: 19. mája 1980 (čiastka 16/1980)
53/1980 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 1
54/1980 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Západočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 13, 81 a 60
55/1980 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Západoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode číslo 62 so sídlom v Mani, okres Nové Zámky
56/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov pri príležitosti Československej spartakiády 1980
57/1980 Zb.Redakčné oznámenie k oprave tlačových chýb

Jún 1980

Dátum vyhlásenia: 12. júna 1980 (čiastka 17/1980)
58/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa ustanovuje ďalšie oslobodenie cestnej dopravy pre cudzie potreby od povolenia
59/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí
60/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o udieľaní povolenia na zahraničnoobchodnú činnosť a o vykonávaní zahraničnoobchodnej činnosti zahraničnými osobami
61/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o zriaďovaní a činnosti organizačných zložiek československých právnických osôb v zahraničí
62/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o kontrole zahraničnoobchodnej činnosti
63/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o zriaďovaní a vykonávaní činnosti obchodných zastupiteľstiev zahraničných osôb
64/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu a Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o postupe pri nakladaní s priemyselnými právami a výrobno-technickými poznatkami vo vzťahu k zahraničiu
65/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o zákaze hospodárskych stykov s Juhoafrickou republikou
66/1980 Zb.Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení
67/1980 Zb.Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
Dátum vyhlásenia: 20. júna 1980 (čiastka 18/1980)
68/1980 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa zvyšujú sumy príspevku na úhradu potrieb dieťaťa v pestúnskej starostlivosti
69/1980 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o doplnení nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa ustanovujú ďalšie prípady, v ktorých možno prideliť byt v štátnom záujme
70/1980 Zb.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania
71/1980 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke cestných vozidiel

Júl 1980

Dátum vyhlásenia: 1. júla 1980 (čiastka 19/1980)
72/1980 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Panamskej republiky
73/1980 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o úplnom znení Všeobecných podmienkach pre dodávky tovaru medzi organizáciami členských štátov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci
Dátum vyhlásenia: 1. júla 1980 (čiastka 20/1980)
74/1980 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa vydáva colný sadzobník obchodného tovaru
75/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva národnej obrany, ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania v odbore vojenského súdnictva
76/1980 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maltskej republiky
77/1980 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o zákaze vojenského alebo akéhokoľvek iného nepriateľského použitia prostriedkov meniacich životné prostredie
78/1980 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Štátu Kuvajt o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied
79/1980 Zb.Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se zrušuje vyhláška Nejvyššího úřadu cenového č. 1392/1946 Ú. l. I. o úplatách při provozování hudby
80/1980 Zb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 71/1973 Sb., kterou se provádí zákon č. 68/1957 Sb., o umělém přerušení těhotenství
Dátum vyhlásenia: 15. júla 1980 (čiastka 21/1980)
81/1980 Zb.Nařízení vlády České socialistické republiky o příslušnosti k udělování, změně a odnímání povolení k uzavření smlouvy o výrobní specializaci nebo výrobní kooperaci se zahraničím československým právnickým osobám řízeným národními výbory
82/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o hodnotení technickej úrovne výrobkov
83/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 119/1974 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon č. 44/1974 Zb.
84/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vydáva colný sadzobník neobchodného tovaru
85/1980 Zb.Vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška č. 46/1966 Zb. o opatreniach proti prenosným chorobám v znení vyhlášok č. 21/1973 Zb. a č. 20/1978 Zb.
Dátum vyhlásenia: 22. júla 1980 (čiastka 22/1980)
86/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 154/1971 Zb. o účtovníctve
87/1980 Zb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o mateřských školách, společných zařízeních jeslí a mateřské školy a dětských útulcích
88/1980 Zb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu silničních vozidel
Dátum vyhlásenia: 30. júla 1980 (čiastka 23/1980)
89/1980 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o sústave študijných odborov a o dĺžke riadneho štúdia na vysokých školách
90/1980 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o štátnych záverečných skúškach a štátnych rigoróznych skúškach
91/1980 Zb.Vyhláška predsedu Štátnej banky československej a Federálneho ministerstva financií, ktorou sa mení vyhláška č. 118/1972 Zb. o pokladničných operáciách v socialistických organizáciách
92/1980 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Jemenskej ľudovodemokratickej republiky o vedeckej a technickej spolupráci
93/1980 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Indickej republiky o spolupráci v námornej doprave

August 1980

Dátum vyhlásenia: 8. augusta 1980 (čiastka 24/1980)
94/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o odpisovaní základných prostriedkov
95/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva národnej obrany, ktorou sa vyhlasuje Rozkaz prezidenta Československej socialistickej republiky z 15. júla 1980 na vykonanie zákona č. 39/1980 Zb. o vysokých školách na vojenských vysokých školách
96/1980 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Základnej dohode o vedecko-technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Spojenými štátmi mexickými
97/1980 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Portugalskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave osôb a nákladov
98/1980 Zb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o změně vyhlášky č. 52/1973 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pěstounské péči
99/1980 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o výchovnom poradenstve
Dátum vyhlásenia: 14. augusta 1980 (čiastka 25/1980)
100/1980 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o vedecko-technickej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou národnej obnovy Nicaragujskej republiky
101/1980 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o ľudových školách umenia
102/1980 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 61/1961 Zb. o blokovom konaní v znení vyhlášky č. 7/1970 Zb.
Dátum vyhlásenia: 22. augusta 1980 (čiastka 26/1980)
103/1980 Zb.Vyhláška o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Jemenskej arabskej republiky
104/1980 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o prijímaní na štúdium na vysokých školách
105/1980 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o štúdiu na vysokých školách (študijné predpisy)
106/1980 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o postupe pri vymenúvaní profesorov a docentov a pri obsadzovaní voľných miest učiteľov vysokých škôl
Dátum vyhlásenia: 25. augusta 1980 (čiastka 27/1980)
107/1980 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o ekonomickej, vedeckej a technickej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a federálnou vojenskou vládou Nigérijskej federatívnej republiky
108/1980 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Úverovej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a federálnou vojenskou vládou Nigérijskej federatívnej republiky
109/1980 Zb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o přijímání ke studiu na vysokých školách
110/1980 Zb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o studiu na vysokých školách (studijní předpisy)
111/1980 Zb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o postupu při jmenování profesorů a docentů a při obsazování volných míst učitelů vysokých škol
Dátum vyhlásenia: 27. augusta 1980 (čiastka 28/1980)
112/1980 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Laoskej ľudovodemokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva
113/1980 Zb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o poskytování stipendií a příspěvků studentům vysokých škol
114/1980 Zb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o poskytování stipendií a příspěvků studentům, kteří po absolvování internátních středních škol pro pracující studují na vysokých školách
115/1980 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o zmene vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 53/1973 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o pestúnskej starostlivosti
116/1980 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o poskytovaní štipendií a príspevkov študentom vysokých škôl
117/1980 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o poskytovaní štipendií a príspevkov študentom, ktorí po absolvovaní internátnych stredných škôl pre pracujúcich študujú na vysokých školách
Dátum vyhlásenia: 29. augusta 1980 (čiastka 29/1980)
118/1980 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o materských školách, spoločných zariadeniach jasle a materská škola a detských útulkoch
119/1980 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o výkone ústavnej výchovy a ochrannej výchovy v školských výchovných zariadeniach
120/1980 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb vo vyhláške Federálneho ministerstva národnej obrany č. 95/1980 Zb., ktorou sa vyhlasuje Rozkaz prezidenta Československej socialistickej republiky z 15. júla 1980 na vykonanie zákona č. 39/1980 Zb. o vysokých školách na vojenských vysokých školách, v českom vydaní

September 1980

Dátum vyhlásenia: 19. septembra 1980 (čiastka 30/1980)
121/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky o finančnej pomoci pri prevode skupinových rodinných domčekov z družstevného do osobného vlastníctva
122/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky o jednorazovom príspevku na opatrenie náhradného bývania občanom, ktorí uvoľnia byt v objekte spravovanom štátnou socialistickou organizáciou
123/1980 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o odovzdávaní osôb odsúdených na trest odňatia slobody na výkon trestu v štáte, ktorého sú štátnymi občanmi
124/1980 Zb.Vyhláška Federálneho štatistického úradu o jednotnej klasifikácii stavebných objektov a stavebných prác výrobnej povahy
125/1980 Zb.Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se stanoví příslušnost obvodního soudu pro Prahu 6 pro trestní řízení konané podle čl. 10, 13, 14 a 15 Úmluvy o předávání osob odsouzených k trestu odnětí svobody k výkonu trestu ve státě, jehož jsou státními občany, a povinnost hradit náklady tohoto řízení československými občany
126/1980 Zb.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky ktorou sa určuje príslušnosť Obvodného súdu Bratislava 1 na konanie podľa čl. 10, 13, 14 a 15 Dohovoru o odovzdávaní osôb odsúdených na trest odňatia slobody na výkon trestu v štáte, ktorého sú štátnymi občanmi, a povinnosť nahradiť trovy tohoto konania československými občanmi
Dátum vyhlásenia: 26. septembra 1980 (čiastka 31/1980)
127/1980 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 3 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
128/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov ku 100. výročiu narodenia Bohumíra Šmerala
129/1980 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o hospodárskej a technickej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Argentínskej republiky
130/1980 Zb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o výchovném poradenství
131/1980 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb vo vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 104/1980 Zb. o prijímaní na štúdium na vysokých školách a vo vyhláške Mínisterstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 105/1980 Zb. o štúdiu na vysokých školách (študijné predpisy) v slovenskom vydaní

Október 1980

Dátum vyhlásenia: 8. októbra 1980 (čiastka 32/1980)
132/1980 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 22
133/1980 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Bernskom dohovore o ochrane literárnych a umeleckých diel z 9. septembra 1886, doplnenom v Paríži 4. mája 1896, revidovanom v Berlíne 13. novembra 1908, doplnenom v Berne 20. marca 1914 a revidovanom v Ríme 2. júna 1928, v Bruseli 26. júna 1948, v Stockholme 14. júla 1967 a v Paríži 24. júla 1971
134/1980 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Všeobecnom dohovore o autorskom práve revidovanom v Paríži 24. júla 1971
Dátum vyhlásenia: 14. októbra 1980 (čiastka 33/1980)
135/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva spojov ktorou sa vydáva Poriadok Poštovej novinovej služby
136/1980 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Afganskej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva
137/1980 Zb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o odborné praxi a společensko-politické praxi studentů vysokých škol
138/1980 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o odbornej praxi a spoločensko-politickej praxi študentov vysokých škôl
Dátum vyhlásenia: 21. októbra 1980 (čiastka 34/1980)
139/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o vyťažovaní cestných nákladných vozidiel
140/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o preventívnej kontrole vyvážaného a dovážaného tovaru a preukaze o použití a využití dovezeného tovaru
141/1980 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o poradenstve pre voľbu povolania a odbornej výchove pre rozvoj ľudských zdrojov, 1975 (č. 142)
142/1980 Zb.Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se stanoví podrobnosti o ochraně stromů rostoucích mimo les, o postupu při výjimečném povolování jejich kácení a o způsobu využití dřevní hmoty z těchto stromů

November 1980

Dátum vyhlásenia: 4. novembra 1980 (čiastka 35/1980)
143/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o usmerňovaní mzdových prostriedkov a odmieňaní práce
Dátum vyhlásenia: 7. novembra 1980 (čiastka 36/1980)
144/1980 Zb.Uznesenie predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného města Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy vo volebnom obvode číslo 39 a číslo 127
145/1980 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sýrskej arabskej republiky o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave
146/1980 Zb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky a ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky o doplnění vyhlášky č. 57/1967 Sb., kterou se provádí vládní nařízení o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví
Dátum vyhlásenia: 18. novembra 1980 (čiastka 37/1980)
147/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o úprave pracovného času a o presune pracovného voľna v rokoch 1981 a 1982
148/1980 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci v oblasti zdravotníctva, lekárskych vied a zdravotníckeho priemyslu
149/1980 Zb.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o ochrane stromov rastúcich mimo lesa, o postupe pri výnimočnom povoľovaní ich výrubu a o spôsobe využitia drevnej hmoty z týchto stromov
Dátum vyhlásenia: 27. novembra 1980 (čiastka 38/1980)
150/1980 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o príslušnosti na udieľanie, zmenu a odnímanie povolenia na uzavretie, zmenu alebo zrušenie zmluvy o výrobnej špecializácii alebo výrobnej kooperácii so zahraničím československým právnickým osobám riadeným národnými výbormi
151/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 184/1968 Zb. na vykonanie zákona o dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti
152/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky z 27. októbra 1980, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 146/1961 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 145/1961 Zb. o dani z príjmov obyvateľstva
153/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o pokutách za oneskorené uvedenie strojov, prístrojov, zariadení, dopravných prostriedkov a investičných celkov dovezených zo zahraničia do prevádzky
154/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva, ktorou sa mení vyhláška č. 93/1962 Zb. o štátnej službe pre drahé kovy, v znení vyhlášky č. 34/1968 Zb.
155/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 85/1976 Zb. o podrobnejšej úprave územného konania v stavebnom poriadku
156/1980 Zb.Vyhláška Federálneho štatistického úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 95/1976 Zb. o jednotnom triedení základných prostriedkov

December 1980

Dátum vyhlásenia: 8. decembra 1980 (čiastka 39/1980)
157/1980 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o udieľaní povolení na uzavieranie, zmenu alebo zrušenie niektorých zmlúv o výrobnej špecializácii alebo výrobnej kooperácii so zahraničím
158/1980 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 136/1973 Zb. o štátnom riadení v oblasti cien v znení nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 72/1978 Zb.
159/1980 Zb.Nariadenie vlády Československe socialistickej republiky č. 22/1971 Zb., ktorým sa ustanovuje zoznam surovín, výrobkov, výkonov a služieb, ktorých ceny určuje Federálny cenový úrad, v znení nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 56/1972 Zb. a č. 46/1977 Zb.
160/1980 Zb.Vyhláška Federálneho cenového úradu, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 137/1973 Zb. o cenách v znení vyhlášky č. 73/1978 Zb.
Dátum vyhlásenia: 12. decembra 1980 (čiastka 40/1980)
161/1980 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o finančnom hospodárení výrobných hospodárskych jednotiek a podnikov
Dátum vyhlásenia: 16. decembra 1980 (čiastka 41/1980)
162/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií a predsedu Štátnej banky československej o financovaní reprodukcie základných prostriedkov
163/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o financovaní neinvestičných výdavkov na rozvoj vedy a techniky
164/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o financovaní obežných prostriedkov
165/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií a Ústrednej rady odborov o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb
Dátum vyhlásenia: 18. decembra 1980 (čiastka 42/1980)
166/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 162/1976 Zb. o správnych poplatkoch
167/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o postupe pri likvidácii podnikov zahraničného obchodu
Dátum vyhlásenia: 22. decembra 1980 (čiastka 43/1980)
168/1980 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zmene vládneho nariadenia č. 92/1958 Zb., ktorým sa vykonáva zákon č. 70/1958 Zb. o úlohách podnikov a národných výborov na úseku starostlivosti o pracovné sily
169/1980 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o štátnom riadení v oblasti cien (úplné znenie)
170/1980 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam surovín, výrobkov, výkonov a služieb, ktorých ceny určuje Federálny cenový úrad (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
171/1980 Zb.Zásady pokusného overovania organizácie a foriem výchovno-vzdelávacej práce v niektorých predškolských zariadeniach a v školských výchovných zariadeniach v Slovenskej socialistickej republike
172/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej, ktorou sa mení a vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej č. 160/1976 Zb. o finančnej a úverovej pomoci družstevnej individuálnej bytovej výstavbe
173/1980 Zb.Vyhláška Federálneho štatistického úradu a Federálneho ministerstva financií o jednotnej údajovej základni organizácií
174/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra o vykonávaní skúšok z odbornej spôsobilosti žiadateľov o vodičské oprávnenia
Dátum vyhlásenia: 24. decembra 1980 (čiastka 44/1980)
175/1980 Zb.Zásady vlády Československej socialistickej republiky a Ústrednej rady odborov pre uzavieranie, obsah a kontrolu kolektívnych zmlúv, schválené uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 13. novembra 1980 č. 366
176/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných päťstokorunákov k 125. výročiu smrti Ľudovíta Štúra
Dátum vyhlásenia: 31. decembra 1980 (čiastka 45/1980)
177/1980 Zb.Ústavný zákon o skončení volebného obdobia zastupiteľských zborov
178/1980 Zb.Zákon o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky na rok 1981
179/1980 Zb.Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1981
180/1980 Zb.Zákon o zriadení Federálneho úradu pre tlač a informácie
181/1980 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 111/1971 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu a príspevku na sociálne zabezpečenie v znení zákona č. 154/1976 Zb. a zákona č. 62/1977 Zb.
182/1980 Zb.Zákon České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na rok 1981
183/1980 Zb.Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1981 a o změně v rozpočtovém určení příspěvku na sociálním zabezpečení
184/1980 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky na rok 1981
185/1980 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1981