Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovChronologický register ► Ročník 1978

Ročník 1978

Legislatívna knižnica

Zbierka zákonov

Január 1978

Február 1978

Marec 1978

Apríl 1978

Máj 1978

Jún 1978

Júl 1978

August 1978

September 1978

Október 1978

November 1978

December 1978

Január 1978Február 1978Marec 1978Apríl 1978Máj 1978Jún 1978Júl 1978August 1978September 1978Október 1978November 1978December 1978

Január 1978

Dátum vyhlásenia: 26. januára 1978 (čiastka 1/1978)
1/1978 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o podmienkach racionálneho využívania ložísk nevyhradených nerastov
2/1978 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o spolupráci pri výskume a využívaní kozmického priestoru na mierové účely
3/1978 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Bulharskou ľudovou republikou o právnej pomoci a úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných a trestných veciach
4/1978 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Českej socialistickej republiky ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Českej socialistickej republiky č. 72/1971 Zb. o zdravotníckych pracovníkoch a iných odborných pracovníkoch v zdravotníctve
5/1978 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Českej socialistickej republiky o zrušení súkromných ordinácií a dentistov
6/1978 Zb.Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky ktorou sa určujú povinnosti správcov vodných tokov a upravujú sa niektoré otázky týkajúce sa vodných tokov
7/1978 Zb.Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o uznávaní lesných porastov a stromov na pestovanie a zber lesných semien a odrezkov
8/1978 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vydávajú zásady pre vypracovanie dokumentácie hasenia požiarov
9/1978 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o zrušení vyhlášky o súkromných ordináciách lekárov a dentistov a vyhlášky o sadzbách za úkony vykonávané v súkromných lekárskych a dentistických ordináciách
Dátum vyhlásenia: 27. januára 1978 (čiastka 2/1978)
10/1978 Zb.Vyhláška predsedu Štátnej banky československej o platobnom styku a zúčtovaní na účtoch organizácií
Dátum vyhlásenia: 31. januára 1978 (čiastka 3/1978)
11/1978 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 75. výročiu narodenia Juliusa Fučíka
12/1978 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o ochrane lesného pôdneho fondu pri územnoplánovacej činnosti
13/1978 Zb.Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva českej socialistickej republiky o kategorizácii lesov, spôsoboch hospodárenia a lesnom hospodárskom plánovaní
14/1978 Zb.Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o kategorizácii lesov, spôsoboch hospodárenia a hospodárskej úprave lesov

Február 1978

Dátum vyhlásenia: 24. februára 1978 (čiastka 4/1978)
15/1978 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia, ktorým sa zriaďuje čestný titul „Letec kozmonaut ČSSR"
16/1978 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 92 (obce Dřínov, Honětice, Hoštice, Chvalnov-Lísky, Koryčany, Kunkovice, Litenčice, Morkovice-Slížany, Nítkovice, Pačlavice, Počenice-Tetětice, Strabenice, Střílky, Uhřice-Prasklice)
17/1978 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o úhrade poistného z poistných zmlúv uzavieraných o poistení osôb socialistickými organizáciami
18/1978 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Laoskej ľudovodemokratickej republiky
19/1978 Zb.Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky ktorou sa určujú povinnosti správcov vodných tokov a upravujú sa niektoré otázky týkajoce sa vodných tokov
20/1978 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška o opatreniach proti prenosným chorobám
21/1978 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb

Marec 1978

Dátum vyhlásenia: 10. marca 1978 (čiastka 5/1978)
22/1978 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 62 (Frenštát pod Radhoštěm)
23/1978 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru v Košiciach vo volebnom obvode číslo 82 - Rožňava I
24/1978 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Belgickým kráľovstvom o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a z majetku
25/1978 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou o spolupráci na spoločných štátnych hraniciach a o vzájomnej pomoci v hraničných otázkach
26/1978 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o zriadení cestných priechodov na spoločných štátnych hraniciach
27/1978 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Panamskou republikou
28/1978 Zb.Vyhláška Juhomoravského krajského výboru v Brne ktorou sa poverujú vybrané národné výbory nižších stupňov výkonom vodohospodárskej agendy

Apríl 1978

Dátum vyhlásenia: 10. apríla 1978 (čiastka 6/1978)
29/1978 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o organizácii súdov a o voľbách sudcov, zákon o prokuratúre, Trestný poriadok a Notársky poriadok
30/1978 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 52/1966 Zb. o osobnom vlastníctve bytov
31/1978 Zb.Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia
32/1978 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb vo vyhláške Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 14/1978 Zb. o kategorizácii lesov, spôsoboch hospodárenia a hospodárskej úprave lesov v českom vydaní
Dátum vyhlásenia: 13. apríla 1978 (čiastka 7/1978)
33/1978 Zb.Zákon Českej národnej rady o divadelnej činnosti (divadelný zákon)
34/1978 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Východočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 19 (Hradec Králové)
35/1978 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 37/1963 Zb. o ochrane včiel, vôd a rýb pri ničení škodcov rastlín chemickými prostriedkami
Dátum vyhlásenia: 25. apríla 1978 (čiastka 8/1978)
36/1978 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o divadelnej činnosti (divadelný zákon)
37/1978 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 30/1970 Zb. o sídlach a obvodoch okresných a krajských súdov Slovenskej socialistickej republiky
38/1978 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej obchodnej a platobnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Islandskou republikou
39/1978 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o spolupráci a vzájomnej pomoci na československo-maďarských štátnych hraniciach

Máj 1978

Dátum vyhlásenia: 3. mája 1978 (čiastka 9/1978)
40/1978 Zb.Nariadenie vlády Českej socialistickej republiky o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd Beskydy, Jeseníky, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Šumava a Žďárské vrchy
41/1978 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 134 a 135
42/1978 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k 650. výročiu založenia mincovne v Kremnici
43/1978 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o úprave pracovného času a o presune pracovného voľna v roku 1979
44/1978 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov chemického priemyslu
45/1978 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov spotrebného priemyslu
Dátum vyhlásenia: 6. mája 1978 (čiastka 10/1978)
46/1978 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd na Žitnom ostrove
47/1978 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu o predaji bytov z národného majetku občanom a o finančnej pomoci pri modernizácii zakúpených
Dátum vyhlásenia: 22. mája 1978 (čiastka 11/1978)
48/1978 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o vedení podnikového registra pre obvod Krajského súdu v Bratislave a pre obvod Mestského súdu v Bratislave
49/1978 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 80 (Bechyně)
50/1978 Zb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice
51/1978 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike
Dátum vyhlásenia: 29. mája 1978 (čiastka 12/1978)
52/1978 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebním obvodě č. 141 (Vizovice - Jihomoravský kraj)
53/1978 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou
54/1978 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o bezvízovom styku
55/1978 Zb.Vyhláška Ministerstva kultúry Českej socialistickej republiky ktorou sa ustanovujú výnimky z povinnosti písomne dojednávať zmluvy o šírení literárnych vedeckých a umeleckých diel
56/1978 Zb.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky o sústredení niektorých činností obvodných súdov a štátnych notárstiev v hlavnom meste Slovenskej socialistickej republiky Bratislave

Jún 1978

Dátum vyhlásenia: 19. júna 1978 (čiastka 13/1978)
57/1978 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o razbe československých dukátov k 600. výročiu úmrtia Karola IV
58/1978 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády č. 9/1972 Zb. o úprave colných sadzieb pri tovare pochádzajúcom z rozvojových krajín
59/1978 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o oslobodení obchodného tovaru dovážaného a pochádzajúceho z rozvojových krajín od dovozného cla
60/1978 Zb.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia divadelného zákona
61/1978 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby
Dátum vyhlásenia: 23. júna 1978 (čiastka 14/1978)
62/1978 Zb.Ústavný zákon, ktorým sa mení článok 24 odsek 2 Ústavy Československej socialistickej republiky
63/1978 Zb.Zákon o opatreniach v sústave základných a stredných škôl
64/1978 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa branný zákon
65/1978 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov
Dátum vyhlásenia: 26. júna 1978 (čiastka 15/1978)
66/1978 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj a Federálneho štatistického úradu, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia vyhlášky č. 85/1977 Zb. o podmienkach začínania stavieb a ich registrácii a evidencii
67/1978 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 75/1977 Zb. o opakovaných projektoch
68/1978 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia vyhlášky č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb v znení vyhlášky č. 31/1976 Zb.
69/1978 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení vyhláška č. 103/1960 Zb. o pôsobnosti Československej obchodnej komory a jej organizácií v znení vyhlášky č. 32/1961 Zb.
70/1978 Zb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 87/1970 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů, ve znění vyhlášek č. 68/1971 Sb. a č. 54/1972 Sb.
Dátum vyhlásenia: 29. júna 1978 (čiastka 16/1978)
71/1978 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 135/1975 Zb. o výnimočnom poskytovaní dôchodku niektorým pracujúcim dôchodcom
72/1978 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 136/1973 Zb. o štátnom riadení v oblasti cien
73/1978 Zb.Vyhláška Federálneho cenového úradu, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 137/1973 Zb. o cenách
74/1978 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií a Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 143/1970 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o devízovom hospodárstve
75/1978 Zb.Vyhláška Ministerstva kultúry Českej socialistickej republiky ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia divadelného zákona

Júl 1978

Dátum vyhlásenia: 4. júla 1978 (čiastka 17/1978)
76/1978 Zb.Zákon Českej národnej rady o školských zariadeniach
77/1978 Zb.Zákon Českej národnej rady o štátnej správy v školstve
Dátum vyhlásenia: 4. júla 1978 (čiastka 18/1978)
78/1978 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o školských zariadeniach
79/1978 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe v školstve
80/1978 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa zriaďuje Čestné uznanie za zásluhy o rozvoj školstva
81/1978 Zb.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky o rozširovaní literárnych, vedeckých a umeleckých diel
Dátum vyhlásenia: 17. júla 1978 (čiastka 19/1978)
82/1978 Zb.Nariadenie vlády Českej socialistickej republiky o oslobodení obytných domov s bytmi v osobnom vlastníctve od domovej dane
83/1978 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o oslobodení obytných domov s bytmi v osobnom vlastníctve od domovej dane
84/1978 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky opráv poľnohospodárskej techniky
85/1978 Zb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení
86/1978 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o kontrolách, revíziách a skúškach plynových zariadení

August 1978

Dátum vyhlásenia: 28. augusta 1978 (čiastka 20/1978)
87/1978 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy v novovytvorených volebných obvodoch č. 148-153 v mestskej časti Petržalka
88/1978 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a Rakúskou spolkovou vládou o vstupe na časti územia dotknuté úpravami hraničných vôd
89/1978 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o rovnocennosti dokladov o vzdelaní a vedeckých hodností a titulov, ktoré sa vydávajú alebo udieľajú v Československej socialistickej republike a v Nemeckej demokratickej republike
90/1978 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 11/1971 Zb. o učebných odboroch a o organizácii výchovy učňov
Dátum vyhlásenia: 30. augusta 1978 (čiastka 21/1978)
91/1978 Zb.Nařízení vlády České socialistické republiky, jímž se prodlužuje povinná školní docházka na některých školách pro mládež vyžadující zvláštní péči
92/1978 Zb.Nariadenie vlády Českej socialistickej republiky o zriaďovaní a prevádzke predškolských zariadení socialistickými organizáciami
93/1978 Zb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o základní škole
94/1978 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Českej socialistickej republiky o organizácii školského roka na základných a stredných školách
95/1978 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Českej socialistickej republiky o školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť
96/1978 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Východočeského krajského národního výboru a do Severomoravského krajského národního výboru
97/1978 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
Dátum vyhlásenia: 30. augusta 1978 (čiastka 22/1978)
98/1978 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa predlžuje povinná školská dochádzka na niektorých školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť
99/1978 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o zriaďovaní a prevádzke predškolských zariadení socialistickými organizáciami

September 1978

Dátum vyhlásenia: 5. septembra 1978 (čiastka 23/1978)
100/1978 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o výnimočnom poskytovaní dôchodku niektorým pracujúcim dôchodcom (úplné znenie, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných nariadením vlády Československej socialistickej republiky č. 71/1978 Zb.)
101/1978 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní mincí po 50 halieroch vzoru 1978
102/1978 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 600. výročiu úmrtia Karola IV
103/1978 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 145/1956 Ú. l. (Ú. v.) o premávke na cestách
Dátum vyhlásenia: 15. septembra 1978 (čiastka 24/1978)
104/1978 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebním obvodě č. 45 (Sedlčany - Středočeský kraj)
105/1978 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Západočeského krajského národního výboru
106/1978 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Mongolskou ľudovou republikou o poskytovaní právnej pomoci a o právnych vzťahoch v občianskych, rodinných a trestných veciach
107/1978 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Španielskym kráľovstvom o obchodnej výmene a rozvoji hospodárskej a priemyselnej kooperácie
108/1978 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Peru
Dátum vyhlásenia: 22. septembra 1978 (čiastka 25/1978)
109/1978 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o výstavbe a prevádzke Sústavy vodných diel Gabčíkovo- Nagymaros
110/1978 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Štrasburskej dohode o medzinárodnom patentovom triedení z 24. marca 1971
111/1978 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dojednaní medzi Federálnym ministerstvom poľnohospodárstva a výživy Československej socialistickej republiky a Ministerstvom poľnohospodárstva Poľskej ľudovej republiky o spolupráci pri vykonávaní rastlinolekárskych prehliadok
112/1978 Zb.Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 158/1976 Zb. o vodnej stráži
113/1978 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
Dátum vyhlásenia: 27. septembra 1978 (čiastka 26/1978)
114/1978 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o výmene tovaru a platbách medzi Československou socialistickou republikou a Guinejskou republikou
115/1978 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky ktorou sa určujú náležitosti poskytované pracovníkom získaným pre cukrovarskú kampaň a pre niektoré iné kampaňové práce
116/1978 Zb.Vyhláška Severočeského krajského národného výboru v Ústí nad Labem ktorým sa poverujú vybrané národné výbory nižších stupňov výkonom nodohospodárskej agendy

Október 1978

Dátum vyhlásenia: 19. októbra 1978 (čiastka 27/1978)
117/1978 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 141
118/1978 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 21
119/1978 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o Národnom parku Nízke Tatry
120/1978 Zb.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vydáva štatút Národného parku Nízke Tatry
Dátum vyhlásenia: 26. októbra 1978 (čiastka 28/1978)
121/1978 Zb.Branný zákon (úplné znenie branného zákona, ako vyplýva z neskorších zákonných zmien a doplnkov)
122/1978 Zb.Zákon o niektorých služobných pomeroch vojakov (úplné znenie zákona o niektorých služobných pomeroch vojakov, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnkov)
Dátum vyhlásenia: 30. októbra 1978 (čiastka 29/1978)
123/1978 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vykonávaní periodických revízií hospodárenia
124/1978 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o stiahnutí mincí po 5 halieroch vzoru 1953 a vzoru 1962
125/1978 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o organizácii školského roku na základných a stredných školách
126/1978 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o základnej škole
127/1978 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť

November 1978

Dátum vyhlásenia: 3. novembra 1978 (čiastka 30/1978)
128/1978 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj a Štátnej plánovacej komisie o režimoch komplexnej bytovej výstavby a investícií, ktoré komplexnú bytovú výstavbu podmieňujú
129/1978 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Laoskej ľudovodemokratickej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických, osobitných a služobných pasov
130/1978 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o registrácii objektov vypustených do kozmického priestoru
131/1978 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o zabránení a trestaní trestných činov proti osobám požívajúcim medzinárodnú ochranu, včítane diplomatických zástupcov
132/1978 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o úprave vodohospodárskych otázok na hraničných vodách
133/1978 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o vzájomnom uznávaní autorských osvedčení a iných ochranných dokumentov na vynálezy
Dátum vyhlásenia: 28. novembra 1978 (čiastka 31/1978)
134/1978 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebních obvodech č. 182 a 183 (Praha 4)
135/1978 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy o občianskych preukazoch
136/1978 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 100/1975 Zb. o pravidlách cestnej premávky
137/1978 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky č. 118/1971 Zb. o hospodárení so zbernými surovinami v znení vyhlášky č. 109/1974 Zb.
138/1978 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. 12/1972 Zb. o hospodárení so zbernými surovinami v znení vyhlášky č. 110/1974 Zb.

December 1978

Dátum vyhlásenia: 12. decembra 1978 (čiastka 32/1978)
139/1978 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Jihomoravského krajského národního výboru
140/1978 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky o dodávke elektriny obyvateľstvu
141/1978 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Fínskej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu
142/1978 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Kultúrnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a federálnou vojenskou vládou Nigérijskej federatívnej republiky
143/1978 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o prechodnej úprave niektorých hospodárskych záväzkových vzťahov pri dodávkach a odbere vykurovacích plynov a tuhých palív
144/1978 Zb.Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickeh republiky o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
145/1978 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky ktorou sa mení vyhláška č. 156/1968 Zb. o veterinárnom vyšetrení domácich zakáľačiek niektorých jatočných zvierat v znení vyhlášky č. 123/1970 Zb a vyhlášky č. 140/1975 Zb.
Dátum vyhlásenia: 27. decembra 1978 (čiastka 33/1978)
146/1978 Zb.Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1979
147/1978 Zb.Zákon Českej národnej rady o štátnom rozpočte Českej socialistickej republiky na rok 1979
148/1978 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1979
149/1978 Zb.Zákon Českej národnej rady ktorým sa mení a dopĺňa zákon Českej národnej rady o rokovacom poriadku Českej národnej rady
150/1978 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady
Dátum vyhlásenia: 29. decembra 1978 (čiastka 34/1978)
151/1978 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky o združovaní prostriedkov socialistických organizácií
152/1978 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia vyhlášky č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb
153/1978 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Českej socialistickej republiky o prijímaní na štúdium na stredných školách
154/1978 Zb.Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
155/1978 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby