Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovChronologický register ► Ročník 1977

Ročník 1977

Legislatívna knižnica

Zbierka zákonov

Január 1977

Február 1977

Marec 1977

Apríl 1977

Máj 1977

Jún 1977

Júl 1977

August 1977

September 1977

Október 1977

November 1977

December 1977

Január 1977Február 1977Marec 1977Apríl 1977Máj 1977Jún 1977Júl 1977August 1977September 1977Október 1977November 1977December 1977

Január 1977

Dátum vyhlásenia: 20. januára 1977 (čiastka 1/1977)
1/1977 Zb.Vyhláška Ministerstvo spravodlivosti Českej socialistickej republiky o zrážkach z pracovnej odmeny osôb, ktoré sú vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo väzbe, a o býkone rozhodnutia zrážkami z pracovnej odmeny týchto osôb a chovancov osobitných výchovných zariadení
2/1977 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 103/1973 Zb. o združení rodičov a priateľov školy
Dátum vyhlásenia: 31. januára 1977 (čiastka 2/1977)
3/1977 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o prepravnom poriadku lanových dráh
4/1977 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o rozvoji hospodárskej, priemyselnej a technickej spolupráce medzi Československou socialistickou republikou a Belgicko-luxemburskou úniou
5/1977 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o hospodárskej, priemyselnej a technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Holandským kráľovstvom
6/1977 Zb.Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky o ochrane akosti povrchových a podtemných vôd

Február 1977

Dátum vyhlásenia: 21. februára 1977 (čiastka 3/1977)
7/1977 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 27 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
8/1977 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spojených štátov mexických
9/1977 Zb.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Muránska planina
10/1977 Zb.Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa určujú vodárenské toky a ich povodia a určuje sa zoznam vodohospodársky významných vodných tokov
11/1977 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby

Marec 1977

Dátum vyhlásenia: 4. marca 1977 (čiastka 4/1977)
12/1977 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 136/1971 Zb. o zriaďovaní odborov národných výborov
13/1977 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Českej socialistickej republiky o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií
Dátum vyhlásenia: 11. marca 1977 (čiastka 5/1977)
14/1977 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií
15/1977 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 36/1970 Zb. o zriadení inšpektorátov bezpečnosti práce
Dátum vyhlásenia: 24. marca 1977 (čiastka 6/1977)
16/1977 Zb.Nařízení vlády České socialistické republiky o některých změnách v organizaci Vysoké školy báňské v Ostravě
17/1977 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 300. výročiu úmrtia Václava Hollara
18/1977 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sýrskej arabskej republiky
19/1977 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o vedeckej a technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Sýrskou arabskou republikou
20/1977 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o spoločnom používaní kontejnerov v medzinárodnej doprave
21/1977 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Indickej republiky o rovnocennosti vysvedčení, titulov a diplomov udieľaných na stredných školách, univerzitách a iných vzdelávacích a vedeckých organizáciách a inštitúciách v Československej socialistickej republike a v Indickej republike
Dátum vyhlásenia: 28. marca 1977 (čiastka 7/1977)
22/1977 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa vydávajú bližšie predpisy k zákonu o matrikách
23/1977 Zb.Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o ochrane akosti povrchových a podzemných vôd
24/1977 Zb.Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o vodohospodárskej evidencii
25/1977 Zb.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky o zrážkach z pracovnej odmeny osôb, ktoré sú vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo väzbe, a o výkone rozhodnutí zrážkami z pracovnej odmeny týchto osôb a chovancov osobitných výchovných zariadení
26/1977 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby

Apríl 1977

Dátum vyhlásenia: 15. apríla 1977 (čiastka 8/1977)
27/1977 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky geodetických a kartografických prác
28/1977 Zb.Vyhláška Československej komisie pre atómovú energiu o evidencii a kontrole jadrových materiálov
29/1977 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maltskej republiky
30/1977 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Kultúrnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Peruánskej republiky

Máj 1977

Dátum vyhlásenia: 10. mája 1977 (čiastka 9/1977)
31/1977 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 36 (obce okresu Brno-venkov, a to Čebín, Česká, Jinačovice, Kuřim, Lelekovice, Moravské Knínice, Rozdrojovice, Útěchov a Vranov)
32/1977 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o úprave pracovného času a o presune pracovného voľna v roku 1978
Dátum vyhlásenia: 23. mája 1977 (čiastka 10/1977)
33/1977 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní mincí po 5 halieroch vzoru 1977
34/1977 Zb.Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o úprave používania povrchových vôd na plavbu motorových plavidiel

Jún 1977

Dátum vyhlásenia: 15. júna 1977 (čiastka 11/1977)
35/1977 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky o požiarnej bezpečnosti pri skladovaní a používaní vykurovacej nafty
Dátum vyhlásenia: 17. júna 1977 (čiastka 12/1977)
36/1977 Zb.Nariadenie vlády Českej socialistickej republiky o oblastnom plánovaní v Českej socialistickej republike
37/1977 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o oblastnom plánovaní v Slovenskej socialistickej republike

Júl 1977

Dátum vyhlásenia: 4. júla 1977 (čiastka 13/1977)
38/1977 Zb.Zákon o novom výtvarnom riešení Radu republiky
39/1977 Zb.Zákon o výchove nových vedeckých pracovníkov a o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie vedeckých pracovníkov
Dátum vyhlásenia: 15. júla 1977 (čiastka 14/1977)
40/1977 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o zvyšovaní kvalifikácie a hodnotení tvorivej spôsobilosti vedeckotechnických pracovníkov
41/1977 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mongolskej ľudovej republiky o vzájomných bezvízových cestách štátnych občanov Československej socialistickej republiky a štátnych občanov Mongolskej ľudovej republiky
42/1977 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky
Dátum vyhlásenia: 25. júla 1977 (čiastka 15/1977)
43/1977 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 19
44/1977 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva a Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva, ktorou sa vydávajú základné podmienky strojárskych vyšších a niektorých ďalších dodávok pre tuzemskú investičnú výstavbu

August 1977

Dátum vyhlásenia: 10. augusta 1977 (čiastka 16/1977)
45/1977 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave vo volebnom obvode č. 47 - Zbehy
46/1977 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o doplnení nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 22/1971 Zb., ktorým sa ustanovuje zoznam surovín, výrobkov, výkonov a služieb, ktorých ceny určuje Federálny cenový úrad, v znení nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 56/1972 Zb.
47/1977 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Mongolskou ľudovou republikou
48/1977 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 71/1964 Zb. o kúpeľnom poriadku

September 1977

Dátum vyhlásenia: 5. septembra 1977 (čiastka 17/1977)
49/1977 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky potravinárskych a niektorých iných výrobkov
50/1977 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky potravinárskych výrobkov dodávaných organizáciám štátneho a družstevného maloobchodu a spotrebiteľským organizáciám
51/1977 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 63/1964 Zb. o ochrane proti zavliekaniu škodcov a chorôb rastlín a burín pri dovoze, prevoze a vývoze (vonkajšia karanténa)
52/1977 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
Dátum vyhlásenia: 19. septembra 1977 (čiastka 18/1977)
53/1977 Zb.Vyhláška Československej akadémie vied o výchove nových vedeckých pracovníkov a o štúdijných pobytoch
54/1977 Zb.Vyhláška Československej akadémie vied, ktorou sa upravujú niektoré podrobnosti o pracovnoprávnych vzťahoch účastníkov vedeckej výchovy a študijných pobytov a o poskytovaní štipendií
55/1977 Zb.Vyhláška Československej akadémie vied o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie a o hodnotení tvorivej spôsobilosti vedeckých pracovníkov
Dátum vyhlásenia: 27. septembra 1977 (čiastka 19/1977)
56/1977 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Indonézie
57/1977 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o spoločnej kontrole na štátnych hraniciach
58/1977 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o medzinárodnej zodpovednosti za škody spôsobené kozmickými objektmi
59/1977 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o uľahčení cestovného styku občanov oboch štátov
60/1977 Zb.Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 46/1966 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem, ve znění vyhlášky č. 17/1973 Sb.

Október 1977

Dátum vyhlásenia: 28. októbra 1977 (čiastka 20/1977)
61/1977 Zb.Zákon o lesoch
62/1977 Zb.Zákon o úpravách sústavy odvodov a daní organizácií
63/1977 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodě č. 181 (Praha 4)
Dátum vyhlásenia: 31. októbra 1977 (čiastka 21/1977)
64/1977 Zb.Vyhláška Českej komisie pre vedecké hodnosti o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností
65/1977 Zb.Vyhláška Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností

November 1977

Dátum vyhlásenia: 3. novembra 1977 (čiastka 22/1977)
66/1977 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o stiahnutí mincí po 10 halieroch vzoru 1953 a vzoru 1961
67/1977 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra o povolaní príslušníkov Ľudových milícií na plnenie úloh Zboru národnej bezpečnosti
68/1977 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a Dočasnou vojenskou vládou Socialistickej Etiópie o vedeckotechnickej spolupráci
69/1977 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Afganskej republiky a o Platobnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Afganskou republikou
70/1977 Zb.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Východné Karpaty
71/1977 Zb.Vyhláška Rady Severomoravského krajského národního výboru v Ostrave ktorou sa poverujú mestské a miestne národné výbory v Severomoravskom kraji výkonom štátnej správy vo vodnom hospodárstve
Dátum vyhlásenia: 14. novembra 1977 (čiastka 23/1977)
72/1977 Zb.Zákon o odvodoch do štátneho rozpočtu a príspevku na sociálne zabezpečenie (úplné znenie zákona o odvodoch do štátneho rozpočtu a príspevku na sociálne zabezpečenie, ako vyplýva z neskorších zákonných zmien a doplnkov)
73/1977 Zb.Zákon o dôchodkovej dani a príspevku na sociálne zabezpečenie (úplné znenie zákona o dôchodkovej dani a príspevku na sociálne zabezpečenie, ako vyplýva z neskorších zákonných zmien a doplnkov)
74/1977 Zb.Zákon o poľnohospodárskej dani (úplné znenie zákona o poľnohospodárskej dani, ako vyplýva z neskorších zákonných zmien a doplnení)
Dátum vyhlásenia: 23. novembra 1977 (čiastka 24/1977)
75/1977 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o opakovaných projektoch
76/1977 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb v znení vyhlášky č. 31/1976 Zb.
77/1977 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj a Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o centrálnej regulácii výrobkov a materiálov vo výstavbe
78/1977 Zb.Vyhláška Federálneho štatistického úradu a Federálneho ministerstva financií o zavádzaní zjednotených vzorov prvotných záznamov a bežných zápisov v informačnej sústave organizácií
79/1977 Zb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o jednotném systému dalšího vzdělávání učitelů škol poskytujících základní, střední a vyšší vzdělání a ostatních pedagogických a výchovných pracovníků
80/1977 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o jednotnom systéme ďalšieho vzdelávania učiteľov škôl poskytujúcich základné, stredné a vyššie vzdelanie a ostatných pedagogických a výchovných pracovníkov
81/1977 Zb.Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 99/1976 Zb. o vodnej stráži

December 1977

Dátum vyhlásenia: 12. decembra 1977 (čiastka 25/1977)
82/1977 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky hutníckych výrobkov, rúd, magnezitových výrobkov a kovového odpadu
83/1977 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa mení a dopĺňa príloha vyhlášky č. 123/1976 Zb. o základných podmienkach dodávky poľnohospodárskych výrobkov a potrieb
84/1977 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Líbyjskej arabskej republiky o pravidelných leteckých službách medzi ich príslušnými územiami a za týmito územiami
Dátum vyhlásenia: 15. decembra 1977 (čiastka 26/1977)
85/1977 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o podmienkach začívania stavieb a ich registrácii a evidencii
86/1977 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o dočasnej správe národného majetku
87/1977 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Somálskej demokratickej republiky o vedeckotechnickej spolupráci
Dátum vyhlásenia: 20. decembra 1977 (čiastka 27/1977)
88/1977 Zb.Zákona o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1978
89/1977 Zb.Zákon Českej národnej rady o štátnom rozpočte Českej socialistickej republiky na rok 1978, o správe dôchodkovej dane u niektorých daňovníkov a o premlčacích lehotách pri majetkových a mimoriadnych dávkach
90/1977 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1978
91/1977 Zb.Zákon o Československej akadémii vied v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 26/1970 Zb.
92/1977 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 74/1963 Zb. o Slovenskej akadémii vied v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 43/1970 Zb.
93/1977 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 94 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
94/1977 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 39 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
Dátum vyhlásenia: 22. decembra 1977 (čiastka 28/1977)
95/1977 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o typizácii vo výstavbe
Dátum vyhlásenia: 28. decembra 1977 (čiastka 29/1977)
96/1977 Zb.Zákon Českej národnej rady o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva
97/1977 Zb.Vyhláška ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej repuubliky o odbornej správe lesov a o príspevku za ňu
99/1977 Zb.Vyhláška ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky o postupe pri ochrane lesného pôdneho fondu
Dátum vyhlásenia: 29. decembra 1977 (čiastka 30/1977)
100/1977 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva
101/1977 Zb.Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o odbornej správe lesov
102/1977 Zb.Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o lesnej stráži
103/1977 Zb.Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o postupe pri ochrane lesného pôdneho fondu
Dátum vyhlásenia: 30. decembra 1977 (čiastka 31/1977)
104/1977 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy č. 209/1964 Zb. o zriadení Štátnej leteckej inšpekcie a Správy dopravných letísk
105/1977 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k 100. výročiu narodenia Zdeňka Nejedlého
106/1977 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky tuhých palív
107/1977 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 175/1973 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky elektriny a tepla
108/1977 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o prechodnej úprave niektorých hospodárskych záväzkových vzťahov pri dodávkach a odbere vykurovacích plynov a tuhých palív
109/1977 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Portugalska
110/1977 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o činnosti Československého kultúrneho a informačného strediska v Budapešti a Maďarského kultúrneho strediska v Prahe