Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovChronologický register ► Ročník 1975

Ročník 1975

Legislatívna knižnica

Zbierka zákonov

Január 1975

Február 1975

Marec 1975

Apríl 1975

Máj 1975

Jún 1975

Júl 1975

August 1975

September 1975

Október 1975

November 1975

December 1975

Január 1975Február 1975Marec 1975Apríl 1975Máj 1975Jún 1975Júl 1975August 1975September 1975Október 1975November 1975December 1975

Január 1975

Dátum vyhlásenia: 20. januára 1975 (čiastka 1/1975)
1/1975 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa ustanovuje suma rozhodná pre uplatnenie dane z prekročenia miezd a odmien v jednotných roľníckych družstvách
2/1975 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a federálnou vojenskou vládou Federatívnej republiky Nigérie
3/1975 Zb.Vyhláška Rady Severomoravského krajského národného výboru v Ostrave ktorou sa určujú ďalšie mestské národné výbory v Severomoravskom kraji ako stavebné úrady
Dátum vyhlásenia: 31. januára 1975 (čiastka 2/1975)
4/1975 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Východočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 88 (Turnov-město)
5/1975 Zb.Zásady na zabezpečenie kontroly v národnom hospodárstve a v štátnej správe, schválené uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 9. januára 1975 č. 3
6/1975 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Líbyjskou arabskou republikou a Dohode o vedeckej a technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Líbyjskou arabskou republikou
7/1975 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Tuniskej republiky a o Protokole medzi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou o úprave platieb medzi oboma krajinami

Február 1975

Dátum vyhlásenia: 17. februára 1975 (čiastka 3/1975)
8/1975 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 65 Banská Bystrica - okolie
9/1975 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 77/1974 Zb. o úprave pracovného času a o presune pracovného voľna v roku 1975
10/1975 Zb.Vyhláška Miisterstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 4/1967 Zb. o ochrane a o dobe, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zveri a vyhláška č. 59/1967 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o poľovníctve
Dátum vyhlásenia: 26. februára 1975 (čiastka 4/1975)
11/1975 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR)
12/1975 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o vykonaní I. a II. hlavy Zmluvy o právnych vzťahoch na československo-poľských štátnych hraniciach, o spolupráci a vzájomnej pomoci v hraničných otázkach
Dátum vyhlásenia: 28. februára 1975 (čiastka 5/1975)
13/1975 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 43 (část území města Havířova)
14/1975 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou

Marec 1975

Dátum vyhlásenia: 17. marca 1975 (čiastka 6/1975)
15/1975 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 21- Sládkovičovo
16/1975 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave vo volebných obvodoch č. 73 - Bánovce nad Bebravou a č. 88 - Krajné
17/1975 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa podrobnejšie vymedzuje súčinnosť útvarov Verejnej bezpečnosti a národných výborov pri ochrane verejného poriadku
18/1975 Zb.Nariadenie vlády Českej socialistickej republiky ktorým sa podrobnejšie vymedzuje súčinnosť útvarov Verejnej bezpečnosti a národných výborov pri ochrane verejného poriadku
19/1975 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o sústave zdravotníckych zariadení
Dátum vyhlásenia: 27. marca 1975 (čiastka 7/1975)
20/1975 Zb.Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie ustanovenia Zákonníka práce
21/1975 Zb.Zákon o udieľaní štátnych cien Klementa Gottwalda
22/1975 Zb.Zákon o udieľaní Československej novinárskej ceny
23/1975 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 43 (Kolín)
Dátum vyhlásenia: 28. marca 1975 (čiastka 8/1975)
24/1975 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 135 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
25/1975 Zb.Nariadenie vlády Českej socialistickej republiky ktorým sa ustanovujú ukazovatele prípustného stupňa znečistenia vôd
26/1975 Zb.Nariadenie vlády Českej socialistickej republiky o pokutách za porušenie povinností ustanovených na úseku vodného hospodárstva
27/1975 Zb.Nariadenie vlády Českej socialistickej republiky o ochrane pred povodňami
28/1975 Zb.Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky ktorou sa určujú vodárenské toky a ich povodia a určuje sa zoznam vodohospodársky významných vodných tokov
29/1975 Zb.Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o vodovodních a kanalizačních přípojkách, které se považují za vodohospodářská díla
Dátum vyhlásenia: 28. marca 1975 (čiastka 9/1975)
30/1975 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa ustanovujú ukazovatele prípustného stupňa znečistenia vôd
31/1975 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o pokutách za porušenie povinností ustanovených na úseku vodného hospodárstva
32/1975 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o ochrane pred povodňami

Apríl 1975

Dátum vyhlásenia: 18. apríla 1975 (čiastka 10/1975)
33/1975 Zb.Vyhláška Štátnej plánovacej komisie a Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o prerokúvaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov v plánovacom procese
34/1975 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o hospodárskych záväzkoch pri vývoze, dovoze a pri zabezpečovaní hospodárskej kooperácie so zahraničím
35/1975 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o hospodárskych záväzkoch vo výskume a vývoji
Dátum vyhlásenia: 29. apríla 1975 (čiastka 11/1975)
36/1975 Zb.Zákon Českej národnej rady o pokutách za porušovanie právnych predpisov o utváraní a ochrane zdravých životných podmienok
37/1975 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 121 pre voľby do Snemovne národov a vo volebnom obvode č. 41 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
38/1975 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 93 - Hnúšťa - Likier
39/1975 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebných obvodoch -. 82 - Plaveč, okres Stará Ľubovňa, a č. 94 - Spišská Nová Ves II, okres Spišská Nová Ves
40/1975 Zb.Zásady k zajištění kontroly v národním hospodářství a ve státní správě České socialistické republiky, schválené usnesením vlády České socialistické republiky ze dne 26. března 1975 č. 60
41/1975 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Fínskej republiky o zrušení vízovej povinnosti
42/1975 Zb.Vyhláška Ústrednej rady odborov o prejednávaní a rozhodovaní pracovných sporov rozhodcovskými komisiami
43/1975 Zb.Vyhláška Ústrednej rady odborov, ktorou sa vydávajú smernice o právomociach odborových orgánov v súvislosti s organizáciou výrobných hospodárskych jednotiek a ich štatúty schválené uznesením Predsedníctva Ústrednej rady odborov z 5. februára 1975
44/1975 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb

Máj 1975

Dátum vyhlásenia: 8. mája 1975 (čiastka 12/1975)
45/1975 Zb.Rozhodnutie Prezidenta republiky o amnestii
Dátum vyhlásenia: 12. mája 1975 (čiastka 13/1975)
46/1975 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Východočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 128 (Králíky)
47/1975 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vyhlasuje nový Poriadok Rozhodcovského súdu Československej obchodnej komory
48/1975 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k 100. výročiu narodenia Stanislava Kostku Neumanna
49/1975 Zb.Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky o postupe vodohospodárskych orgánov pri uvádzaní doterajšieho nakladania s vodami do súladu s vodným zákonom a o postupe pri vydávaní povolení na vypúšťanie odpadových alebo zvláštnych vôd do verejných kanalizácií
Dátum vyhlásenia: 28. mája 1975 (čiastka 14/1975)
50/1975 Zb.Ústavný zákon, ktorým sa dopĺňa čl. 64 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii
51/1975 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Národnej cene Slovenskej socialistickej republiky
52/1975 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa zrušuje zákon SNR č. 69/1969 Zb. o štátnom sviatku Slovenskej socialistickej republiky
53/1975 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o pokutách za porušovanie právnych predpisov o vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok

Jún 1975

Dátum vyhlásenia: 9. júna 1975 (čiastka 15/1975)
54/1975 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa vykonáva Zákonník práce
Dátum vyhlásenia: 18. júna 1975 (čiastka 16/1975)
55/1975 Zb.Zákonník práce (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
Dátum vyhlásenia: 23. júna 1975 (čiastka 17/1975)
56/1975 Zb.Zákon 11. júna 1975, ktorým sa mení zákon č. 93/1951 Zb. o štátnom sviatku, o dňoch pracovného pokoja a o pamätných a významných dňoch
57/1975 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 35/1962 Zb. o mierovej službe
58/1975 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 13 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
59/1975 Zb.Zásady riadenia a vykonávania účelovej vedeckej ašpirantúry, schválené uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 19. mája 1975 č. 150
60/1975 Zb.Uznesenie vlády Českej socialistickej republiky výnimočnom skrátení nepretržitého odpočinku v týždni
61/1975 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Bulharskou ľudovou republikou o úprave dvojakého štátneho občianstva
62/1975 Zb.Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva českej socialistickej republiky odbornom technicko-bezpečnostnom dohľade na niektorých vodohospodárskych dielach a o technicko-bezpečnostnom dozore národných výborov nad nimi
63/1975 Zb.Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky o povinnostiach organizácií podávať správy o zistení podzemných vôd a oznamovať údaje o ich odberoch

Júl 1975

Dátum vyhlásenia: 8. júla 1975 (čiastka 18/1975)
64/1975 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Parížskom dohovore na ochranu priemyslového vlastníctva z 20. marca 1883, revidovanom v Bruseli 14. decembra 1900, vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934, v Lisabone 31. októbra 1958 a v Stockholme 14. júla 1967
65/1975 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok zo 14. apríla 1891, revidovanej v Bruseli 14. decembra 1900, vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934, v Nice 15. júna 1957 a v Stockholme 14. júla 1967
66/1975 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Niceskej dohode o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb na účely zápisu známok z 15. júna 1957, revidovanej v Stockholme 14. júla 1967
67/1975 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Lisabonskej dohode o ochrane označení pôvodu a ich medzinárodného zápisu z 31. októbra 1958, revidovanej v Štokholme 14. júla 1967
Dátum vyhlásenia: 16. júla 1975 (čiastka 19/1975)
68/1975 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Stockholmskom dodatkovom znení zo 14. júla 1967 k Madridskej dohode o potlačovaní falošných alebo klamavých údajov o pôvode tovaru zo 14. apríla 1891, revidovanej vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934 a v Lisabone 31. októbra 1958
69/1975 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o zriadení Svetovej organizácie duševného vlastníctva, podpísanom v Stockholme 14. júla 1967
70/1975 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o vzájomnom uznávaní skúšobných značiek ručných palných zbraní
71/1975 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a Cisárskou vládou Iránu a o Dlhodobej platobnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a Cisárskou vládou Iránu
72/1975 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o zmene charakteru hraničných priechodov na československo-poľských štátnych hraniciach Vyšný Komárnik - Barwinek a Plaveč - Muszyna
73/1975 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu
Dátum vyhlásenia: 17. júla 1975 (čiastka 20/1975)
74/1975 Zb.Ústavný zákon Slovenskej národnej rady o súhlase na zmenu hraníc Slovenskej socialistickej republiky
75/1975 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa upravuje pôsobnosť na úseku hospodárskeho zabezpečenia cirkví a náboženských spoločností štátom
76/1975 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Novinárskej ceny Ľudovíta Štúra
77/1975 Zb.Zásady zabezpečenia kontroly v národnom hospodárstve a v štátnej správe Slovenskej socialistickej republiky, schválené uznesením vlády Slovenskej socialistickej republiky z 11. júna 1975 č. 175
78/1975 Zb.Uznesenie vlády Slovenskej socialistickej republiky z 9. júla 1975 č. 224 o výnimočnom skrátení nepretržitého odpočinku v týždni

August 1975

Dátum vyhlásenia: 12. augusta 1975 (čiastka 21/1975)
79/1975 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o doplnení uznesenia o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 13 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky uverejneného v Zbierke zákonov ČSSR v čiastke 17 z 23. júna 1975 č. 58
80/1975 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o ochrane ovzdušia pred znečistením
81/1975 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej a platobnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Indiou
82/1975 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied
83/1975 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecka o ďalšom rozvoji hospodárskej, priemyselnej a technickej spolupráce
84/1975 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o vzájomnom uznávaní ekvivalentnosti dokladov o absolvovaní stredných, stredných odborných a vysokých škôl a rovnako dokladov o udieľaní vedeckých hodností a titulov
85/1975 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Fínskou republikou o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Fínskou republikou o vzájomnom odstránení prekážok obchodu
86/1975 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole o zmenách Dohody o mnohostrannom zúčtovaní v prevoditeľných rubľoch a o zriadení Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce
Dátum vyhlásenia: 22. augusta 1975 (čiastka 22/1975)
87/1975 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Severočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 24 a 76
88/1975 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 108 (město Litvínov)
89/1975 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru v Košiciach vo volebnom obvode č. 34 so sídlom v Košiciach
90/1975 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách

September 1975

Dátum vyhlásenia: 15. septembra 1975 (čiastka 23/1975)
91/1975 Zb.Zásady vlády Československej socialistickej republiky a Ústrednej rady odborov o účasti pracujúcich na tvorbe, realizácii a kontrole plnenia šiesteho päťročného plánu a vykonávacích plánov v rokoch 1976-1980, schválené uznesením vlády ČSSR č. 209 z 10. júla 1975
92/1975 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o uplatňovaní noriem Rady vzájomnej hospodárskej pomoci
93/1975 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o spolupráci v oblasti cestovného ruchu medzi Československou socialistickou republikou a Cyperskou republikou
94/1975 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu
95/1975 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o spoločných štátnych hraniciach
96/1975 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o zákaze vývoja, výroby a hromadenia zásob bakteriologických (biologických) a toxínových zbraní a o ich zničení
97/1975 Zb.Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o postupe vodohospodárskych orgánov pri uvádzaní doterajšieho nakladania s vodami do súladu s vodným zákonom a o postupe pri vydávaní povolení na vypúšťanie odpadových alebo zvláštnych vôd do verejných kanalizácií
98/1975 Zb.Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o vodovodných a kanalizačných prípojkách, ktoré sa považujú za vodohospodárske diela
99/1975 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 111/1974 Zb. o úprave pracovného času v Slovenskej socialistickej republice v roku 1975
Dátum vyhlásenia: 29. septembra 1975 (čiastka 24/1975)
100/1975 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra o pravidlách cestnej premávky
Dátum vyhlásenia: 30. septembra 1975 (čiastka 25/1975)
101/1975 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 87 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
102/1975 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 10
103/1975 Zb.Zásady vlády Československej socialistickej republiky a Ústrednej rady odborov pre uzavieranie, obsah a kontrolu kolektívnych zmlúv, schválené uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 10. júla 1975 č. 210
104/1975 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Šrí Lanka
105/1975 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Filipínskou republikou
106/1975 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Medzinárodnom dohovore o preprave tovaru po železniciach (CIM), Medzinárodnom dohovore o preprave cestujúcich a cestovných batožín po železniciach (CIV) a Dodatkovom protokole k obom dohovorom
107/1975 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole II týkajúcom sa predĺženia doby platnosti Dodatkového dohovoru k Dohovoru CIV z roku 1961 o zodpovednosti železníc za usmrtenie a zranenie cestujúcich
108/1975 Zb.Vyhláška Rady Severomoravského krajského národného výboru v Ostrave ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v Severomoravskom kraji ako stavebný úrad

Október 1975

Dátum vyhlásenia: 16. októbra 1975 (čiastka 26/1975)
109/1975 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 15 (okres Beroun) a č. 31 (okres Kladno)
110/1975 Zb.Vyhláška Českého úradu bezpečnosti práce a Českého banského úradu o evidencii a registrácii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technických zariadení
111/1975 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o evidencii a registrácii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technických zariadení
112/1975 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa upravujú niektoré podrobnosti o zisťovaní priemerného zárobku
113/1975 Zb.Vyhláška Ústrednej rady odborov, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 143/1965 Zb. o poskytovaní peňažných dávok v nemocenskom poistení
114/1975 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Českej socialistickej republiky o úprave štúdia študentiek vysokých škôl z dôvodov podpory materstva
115/1975 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Českej socialitickej republiky o osvedčeniach na nové spôsoby prevecie, diagnostiky a leiečenia ľudí
116/1975 Zb.Vyhláška Slovenského banského úradu o ohlasovaní podzemných a povrchových prác orgánom štátnej banskej správy
117/1975 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby vo vyhláške Federálneho ministerstva vnútra č. 100/1975 Zb. o pravidlách cestnej premávky v českom vydaní

November 1975

Dátum vyhlásenia: 10. novembra 1975 (čiastka 27/1975)
118/1975 Zb.Zákon Českej národnej rady o advokácii
119/1975 Zb.Zákon Českej národnej rady o sídlach o obvodoch okresných a krajských súdov v Českej socialistickej republike
120/1975 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o osvedčeniach na nové spôsoby prevencie, diagnostiky a liečenia ľudí
Dátum vyhlásenia: 14. novembra 1975 (čiastka 28/1975)
121/1975 Zb.Zákon o sociálnom zabezpečení
Dátum vyhlásenia: 19. novembra 1975 (čiastka 29/1975)
122/1975 Zb.Zákon o poľnohospodárskom družstevníctve
123/1975 Zb.Zákon o užívaní pôdy a iného poľnohospodárskeho majetku na zabezpečenie výroby
124/1975 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 95 (okres Nymburk)
125/1975 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o vykonávaní zahraničnoobchodnej činnosti pre zahraničné podniky
126/1975 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o úprave pracovného času a o presune pracovného voľna v roku 1976
127/1975 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, Štátnej plánovacej komisie a Federálneho ministerstva financií o nadštandardnom vybavení bytov
Dátum vyhlásenia: 24. novembra 1975 (čiastka 30/1975)
128/1975 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení
Dátum vyhlásenia: 28. novembra 1975 (čiastka 31/1975)
129/1975 Zb.Zákon Českej národnej rady o pôsobnosti orgánov Českej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
130/1975 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Českej socialistickej republiky ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Českej národnej rady o pôsobnosti orgánov Českej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
131/1975 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o stiahnutí mincí po 3 halieroch

December 1975

Dátum vyhlásenia: 8. decembra 1975 (čiastka 32/1975)
132/1975 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
133/1975 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o advokácii
134/1975 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
Dátum vyhlásenia: 11. decembra 1975 (čiastka 33/1975)
135/1975 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o výnimočnom poskytovaní dôchodku niektorým pracujúcim dôchodcom
136/1975 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zaraďovaní zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia
Dátum vyhlásenia: 15. decembra 1975 (čiastka 34/1975)
137/1975 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa vydávajú Vzorové stanovy jednotných roľníckych družstiev a upravuje postup pri vypracovaní a schvaľovaní stanov družstva, ich zmien a doplnkov
138/1975 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 122/1975 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve
139/1975 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky o hospodárení s krmivami a o evidencii niektorých druhov krmív a evidencii ich výrobcov
140/1975 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky ktorou sa mení vyhláška č. 156/1968 Zb. o veterinárnom vyšetrení domácich zakáľačiek niektorých jatočných zvierat v znení vyhlášky č. 123/1970 Zb. a vyhlášky č. 89/1972 Zb.
Dátum vyhlásenia: 22. decembra 1975 (čiastka 35/1975)
141/1975 Zb.Zákon o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky na rok 1976
142/1975 Zb.Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1976
143/1975 Zb.Ústavný zákon o zmenách štátnych hraníc s Poľskou ľudovou republikou
144/1975 Zb.Zákon, ktorým sa dopĺňa Hospodársky zákonník
145/1975 Zb.Zákon České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na rok 1976
146/1975 Zb.Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1976
147/1975 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky na rok 1976
148/1975 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1976
149/1975 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o archívnictve
150/1975 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky ktorým sa na rok 1976 ustanovuje suma rozhodujúca pre uplatnenie dane z prekročenia miezd a odmien v jednotných roľníckych družstvách
Dátum vyhlásenia: 23. decembra 1975 (čiastka 36/1975)
151/1975 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o finančnom hospodárení štátnych hospodárskych a niektorých ďalších socialistických organizácií
152/1975 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií a predsedu Štátnej banky československej o financovaní reprodukcie základných prostriedkov
153/1975 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o financovaní neinvestičných výdavkov na rozvoj vedy a techniky
Dátum vyhlásenia: 27. decembra 1975 (čiastka 37/1975)
154/1975 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o fakturovaní a platení dodávok neinvestičnej povahy
155/1975 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií a Ústrednej rady odborov o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb
156/1975 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o správe národného majetku
Dátum vyhlásenia: 28. decembra 1975 (čiastka 38/1975)
157/1975 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o usmerňovaní mzdového vývoja a odmieňaní práce
158/1975 Zb.Vyhláška predsedu Štátnej banky československej o poskytovaní úverov
159/1975 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o spolupráci v poľnohospodárstve a jej formách
160/1975 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o zmierovacom konaní v jednotných roľníckych družstvách
Dátum vyhlásenia: 29. decembra 1975 (čiastka 39/1975)
161/1975 Zb.Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací provozovaného Českou státní pojišťovnou
162/1975 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia socialistických poľnohospodárskych organizácií vykonávaného Slovenskou štátnou poisťovňou
163/1975 Zb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o přijímání ke studiu na vysoké školy
164/1975 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o prijímaní na štúdium na vysokých školách
165/1975 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky o hospodárení s krmivami a o evidencii niektorých druhov krmív a ich výrobcov
166/1975 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky o sťahovaní, odpredaji a preberaní bravčových krupónov
Dátum vyhlásenia: 30. decembra 1975 (čiastka 40/1975)
167/1975 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa upravujú podrobnosti o postupe pri posudzovaní archívnych dokumentov ako kultúrnych pamiatok a spôsob zabezpečovania zvýšenej ochrany archívnych dokumentov jako kultúrnych pamiatok a národných kultúrnych pamiatok
168/1975 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa upravujú podrobnosti o postupe pri nadobúdaní archívnych dokumentov štátom
169/1975 Zb.Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o odbornom technicko-bezpečnostnom dohľade na niektorých vodohospodárskych dielach a o technicko-bezpečnostnom dozore národných výborov nad nimi
170/1975 Zb.Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o povinnostiach organizácií podávať správy o zistení podzemných vôd a oznamovať údaje o ich odbere
171/1975 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení výpočet zveri
172/1975 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky o ochrane a o čase, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zvierat
173/1975 Zb.Vyhláška Rady Okresného národného výboru v Trnave, ktorou sa určuje Mestský národný výbor vo Vrbovom ako stavebný úrad
174/1975 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb vo vyhláške č. 120/1975 Zb a v zákone č. 122/1975 Zb.
Dátum vyhlásenia: 31. decembra 1975 (čiastka 41/1975)
175/1975 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia plynárenského zákona
176/1975 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky, ktorou sa mení vyhláška č. 176/1973 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky vykurovacích plynov, rôp a gazolínu
177/1975 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva spojov, ktorou sa vydáva Telefónny poriadok
178/1975 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva spojov, ktorou sa mení vyhláška č. 13/1974 Zb., ktorou sa vydáva rozhlasový a televízny poriadok
179/1975 Zb.Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o prodloužení účinnosti vyhlášky č. 173/1973 Sb., o výkupu dříví z lesa
180/1975 Zb.Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 36/1972 Sb., o místním poplatku ze psů