Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovChronologický register ► Ročník 1972

Ročník 1972

Legislatívna knižnica

Zbierka zákonov

Február 1972

Marec 1972

Apríl 1972

Máj 1972

Jún 1972

Júl 1972

August 1972

September 1972

Október 1972

November 1972

December 1972

Február 1972Marec 1972Apríl 1972Máj 1972Jún 1972Júl 1972August 1972September 1972Október 1972November 1972December 1972

Február 1972

Dátum vyhlásenia: 10. februára 1972 (čiastka 1/1972)
1/1972 Zb.Nariadenie vlády Českej socialistickej republiky o inšpekciách verejného poriadku národných výborov
2/1972 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o kooperačných vzťahoch pri rozvoji špecializácie a koncentrácie poľnohospodárskej výroby
3/1972 Zb.Vyhláška Federálneho Ministerstva vnútra, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra č. 87/1964 Zb. o vodičských preukazoch
4/1972 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zákaze alebo obmedzení vývozu niektorých druhov tovaru v turistickom styku
Dátum vyhlásenia: 20. februára 1972 (čiastka 2/1972)
5/1972 Zb.Zákon o sociálnom zabezpečení (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zákonných zmien a doplnkov)
6/1972 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zmene nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 61/1971 Zb. o čestnom odznaku „Za ochranu hraníc ČSSR"
7/1972 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
Dátum vyhlásenia: 25. februára 1972 (čiastka 3/1972)
8/1972 Zb.Zákon o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zákonných zmien a doplnkov)
Dátum vyhlásenia: 28. februára 1972 (čiastka 4/1972)
9/1972 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o úprave colných sadzieb pri tovare pochádzajúcom z rozvojových krajín
10/1972 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o postupe pri uplatňovaní zníženia dovozných colných sadzieb pri tovare pochádzajúcom z rozvojových krajín
11/1972 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Barmského zväzu

Marec 1972

Dátum vyhlásenia: 17. marca 1972 (čiastka 5/1972)
12/1972 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky o hospodárení so zbernými surovinami
13/1972 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o právnej ochrane vynálezov, priemyselných vzorov a ochranných známok pri hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci
Dátum vyhlásenia: 28. marca 1972 (čiastka 6/1972)
14/1972 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení dopĺňacích volieb vo volebnom obvode č. 55 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
15/1972 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o ochrane a rozvoji prírodných liečebných kúpeľov a prírodných liečivých zdrojov
16/1972 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o hospodárení s liehom
17/1972 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o kontrole výroby a obehu liehu

Apríl 1972

Dátum vyhlásenia: 26. apríla 1972 (čiastka 7/1972)
18/1972 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o inšpekcii verejného poriadku národných výborov
19/1972 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o určení prípravy a realizácie stavieb, ktorých objekty môžu zároveň slúžiť účelom civilnej obrany
20/1972 Zb.Vyhláška ministra financií Československej socialistickej republiky o vydaní pamätných strieborných dvadsaťkorunákov k 100. výročiu úmrtia A. Sládkoviča a pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k 50. výročiu úmrtia J. V. Myslbeka
21/1972 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej obchodnej a platobnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Islandskou republikou
22/1972 Zb.Vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o určení príslušnosti Štátnej arbitráže pre hlavné mesto Prahu v niektorých hospodárskych sporoch
23/1972 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
Dátum vyhlásenia: 28. apríla 1972 (čiastka 8/1972)
24/1972 Zb.Zákon Českej národnej rady o organizácii a o rozšírení dozoru štátnej banskej správy
25/1972 Zb.Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se určují obvody působnosti obvodních báňských úřadů
26/1972 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Českej socialistickej republiky o ochrane a rozvoji prírodných liečebných kúpeľov a prírodných liečivých zdrojov

Máj 1972

Dátum vyhlásenia: 11. mája 1972 (čiastka 9/1972)
27/1972 Zb.Zákon o národných výboroch (úplné znenie, ako vyplýva s platnosťou pre Slovenskú socialistickú republiku z neskorších zákonných zmien a doplnkov)
Dátum vyhlásenia: 16. mája 1972 (čiastka 10/1972)
28/1972 Zb.Vyhlásené úplné znenie zákona o národných výboroch
Dátum vyhlásenia: 16. mája 1972 (čiastka 11/1972)
29/1972 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodě č. 26 (Karlovy Vary II) Západočeského krajského národního výboru
30/1972 Zb.Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky o změně vyhlášky ministerstva financí č. 25/1964 Sb., k provedení zákona o notářských poplatcích
31/1972 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o zmluvách o príprave dodávok niektorých stavieb

Jún 1972

Dátum vyhlásenia: 26. júna 1972 (čiastka 12/1972)
32/1972 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách
Dátum vyhlásenia: 29. júna 1972 (čiastka 13/1972)
33/1972 Zb.Vyhláška Štátnej plánovacej komisie o prerokúvaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov v plánovacom procese
34/1972 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky z 9. júna 1972, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií č. 25/1964 Zb. na vykonanie zákona o notárskych poplatkoch
35/1972 Zb.Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o ochraně vod před znečišťováním ropnými látkami
36/1972 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Českej socialistickej republiky o miestnom poplatku za psov

Júl 1972

Dátum vyhlásenia: 12. júla 1972 (čiastka 14/1972)
37/1972 Zb.Zákon o okresných a krajských poľnohospodárskych správach
38/1972 Zb.Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia
39/1972 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 111 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
40/1972 Zb.Zákon Českej národnej rady o pôsobnosti orgánov Českej socialistickej republiky v oblasti sociálno-ekonomických informácií
41/1972 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky v oblasti sociálno-ekonomických informácií
42/1972 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o organizácii a o rozšírení dozoru štátnej banskej správy
43/1972 Zb.Vyhláška Slovenského banského úradu, ktorou sa určujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov
44/1972 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva hutníctva a strojárstva o poskytovaní náborových príspevkov a ostatných náležitostí niektorým pracovníkom odborového podniku ČKD Praha
45/1972 Zb.Vyhláška Federálneho cenového úradu a Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, ktorou sa mení vyhláška č. 164/1971 Zb. o tvorbe cien výskumných a vývojových prác
46/1972 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o vykonaní Zmluvy o právnych vzťahoch na československo-poľských štátnych hraniciach, o spolupráci a vzájomnej pomoci v hraničných otázkach
Dátum vyhlásenia: 27. júla 1972 (čiastka 15/1972)
47/1972 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva hutníctva a strojárstva o poskytovaní náborových príspevkov a ostatných náležitostí pracovníkom národných podnikov Slovenské magnezitové závody Košice a Banské stavby Prievidza
48/1972 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o hospodárskej a priemyselnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a rakúskou spolkovou vládou
49/1972 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Kultúrnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Štátu Kuvajt
50/1972 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o spolupráci pri výkone kontroly osôb, tovaru a dopravných prostriedkov prestupujúcich československo-poľské štátne hranice v železničnom a cestnom styku a Dojednaní medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o spolupráci pri výkone kontroly v železničnom a cestnom styku cez štátne hranice
51/1972 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o stave hraničných priechodov na spoločných štátnych hraniciach
52/1972 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o prijatí jednotných podmienok pre homologizáciu motorových vozidiel (Predpisy č. 1, 2, 3, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20)
53/1972 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckej doprave medzi Československou socialistickou republikou a Luxemburským veľkovojvodstvom

August 1972

Dátum vyhlásenia: 8. augusta 1972 (čiastka 16/1972)
54/1972 Zb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 87/1970 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů
Dátum vyhlásenia: 18. augusta 1972 (čiastka 17/1972)
55/1972 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Západočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 5 (Holýšovsko) a č. 100 (Kladrubsko)
56/1972 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zmenách a doplnkoch nariadenia vlády ČSSR č. 22/1971 Zb., ktorým sa ustanovuje zoznam surovín, výrobkov, výkonov a služieb, ktorých ceny určuje Federálny cenový úrad
57/1972 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva hutníctva a strojárstva, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ministerstiev všeobecného strojárstva a ťažkého strojárstva č. 135/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky strojárskych výrobkov
58/1972 Zb.Vyhláška Štátnej plánovacej komisie o palivových a energetických základniach pre spotrebiče tuhých palív, vykurovacích olejov, vykurovacích plynov a elektrickej energie

September 1972

Dátum vyhlásenia: 4. septembra 1972 (čiastka 18/1972)
59/1972 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Českej socialistickej republiky o ochrane zdravia pred ionizujúcim žiarením
Dátum vyhlásenia: 11. septembra 1972 (čiastka 19/1972)
60/1972 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodě č. 31 (severní část města Liberce a místní části Nové a Staré Pavlovice, Ruprechtice, Rudolfov a Kateřinky) Severočeského krajského národního výboru
61/1972 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o doplnení sústavy zákonných peňazí mincami po 20 halieroch a 2 Kčs
62/1972 Zb.Vyhláška ministra financií Československej socialistickej republiky o vydaní mincí po 20 halieroch a 2 Kčs
63/1972 Zb.Vyhláška ministra financií Československej socialistickej republiky o stiahnutí mincí po 25 halieroch a 3 Kčs a o stiahnutí štátoviek po 5 Kčs a 3 Kčs
64/1972 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
Dátum vyhlásenia: 12. septembra 1972 (čiastka 20/1972)
65/1972 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o ochrane zdravia pred ionizujúcim žiarením
Dátum vyhlásenia: 18. septembra 1972 (čiastka 21/1972)
66/1972 Zb.Vyhláška o zadovažovaní pozemku na výstavbu rodinných domčekov
67/1972 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky o miestnom poplatku zo psov
Dátum vyhlásenia: 19. septembra 1972 (čiastka 22/1972)
68/1972 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení dopĺňacích volieb vo volebnom obvode č. 119 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
69/1972 Zb.Nariadenie vlády Českej socialistickej republiky o niektorých zmenách v organizácii Univerzity Karlovej v Prahe
70/1972 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o kultúrnej a vedeckej spolupráci
71/1972 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o medzinárodnej cestnej doprave
72/1972 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska
73/1972 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby

Október 1972

Dátum vyhlásenia: 6. októbra 1972 (čiastka 23/1972)
74/1972 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu
75/1972 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Dánskym kráľovstvom
76/1972 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o určení Fincomu, účastinnej spoločnosti pre zahraničný obchod, na vykonávanie niektorých zahraničnoobchodných činností
77/1972 Zb.Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o kvalifikaci odborných lesních hospodářů
Dátum vyhlásenia: 31. októbra 1972 (čiastka 24/1972)
78/1972 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení dopĺňacích volieb vo volebnom obvode č. 135 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
79/1972 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení dopĺňacích volieb vo volebnom obvode č. 156 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
80/1972 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o zmene územia Západoslovenského kraja a Stredoslovenského kraja
81/1972 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o úprave pracovného času a o presune pracovného voľna v roku 1973
82/1972 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška č. 11/1971 Zb. o učebných odboroch a organizácií výchovy učňov
83/1972 Zb.Vyhláška Rady Okresného národného výboru v Michalovciach, ktorou sa určuje ďalší mestský a miestny národný výbor v okrese ako stavebný úrad

November 1972

Dátum vyhlásenia: 10. novembra 1972 (čiastka 25/1972)
84/1972 Zb.Zákon o objavoch, vynálezoch, zlepšovacích návrhoch a priemyselných vzoroch
85/1972 Zb.Zákon o postupe pri uzavieraní zmlúv o hospodárskej kooperácii so zahraničím
Dátum vyhlásenia: 15. novembra 1972 (čiastka 26/1972)
86/1972 Zb.Zákon Českej národnej rady o plemenitbe hospodárskych zvierat
87/1972 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodě č. 62 (který zahrnuje obce Blatnice, Doubrava, Heřmanova Huť, Lochousice, Nýřany, Přehýšov a Rochlov v okrese Plzeň-sever) Západočeského krajského národního výboru
88/1972 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o preverovaní a schvaľovaní ročných účtovných závierok štátnych hospodárskych organizácií a organizácií zahraničného obchodu
89/1972 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky ktorou sa mení vyhláška č. 156/1968 Zb. o veterinárnom vyšetrení domácich zakáľačiek niektorých jatočných zvierat v znení vyhlášky č. 123/1970 Zb.

December 1972

Dátum vyhlásenia: 4. decembra 1972 (čiastka 27/1972)
90/1972 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o financovaní niektorých zariadení podnikovej spoločenskej spotreby a niektorých činností štátnych hospodárskych organizácií a organizácií zahraničného obchodu
91/1972 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj a Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o normách lehôt výstavby
92/1972 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o leteckej doprave
Dátum vyhlásenia: 14. decembra 1972 (čiastka 28/1972)
93/1972 Zb.Vyhláška Ústrednej rady odborov o zmierovacom konaní v sporoch o odmeny poskytované v súvislosti s vynálezmi, zlepšovacími návrhmi a priemyselnými vzormi
94/1972 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o výcviku a ďalšom zvyšovaní odbornosti vodičov cestných motorových vozidiel
95/1972 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva hutníctv a strojárstva o poskytovaní náborových príspevkov a ostatných náležitostí pracovníkom odboroných pdnikov ČKD Praha a První brněnská strojírna Brno získyným náborom vykonávaným národnými výbormi na prácu na dodávkach pre výstavbu tranzitného plynovodu
96/1972 Zb.Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky o podnikových archivech
97/1972 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška č. 156/1968 Zb. o veterinárnom vyšetrení domácich zakáľačiek niektorých jatočných zvierat v znení vyhlášky č. 170/1969 Zb. a vyhlášky č. 124/1970 Zb.
Dátum vyhlásenia: 15. decembra 1972 (čiastka 29/1972)
98/1972 Zb.Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1973
99/1972 Zb.Zákon o zvýšení prídavkov na deti a výchovného
100/1972 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o zvýšení prídavkov na deti a výchovného poskytovaných jednotlivo hospodáriacim roľníkom a iným samostatne hospodáriacim osobám
101/1972 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
Dátum vyhlásenia: 21. decembra 1972 (čiastka 30/1972)
102/1972 Zb.Vyhláška Úradu pre vynálezy a objavy o plánovaní tematických úloh
103/1972 Zb.Vyhláška Úradu pre vynálezy a objavy o správe vynálezov, zlepšovacích návrhov a priemyselných vzorov a o ich plánovitom využívaní v národnom hospodárstve
104/1972 Zb.Vyhláška Úradu pre vynálezy a objavy o konaní vo veciach objavov, vynálezov a priemyselných vzorov
105/1972 Zb.Vyhláška Úradu pre vynálezy a objavy o zlepšovacích návrhoch
106/1972 Zb.Vyhláška Úradu pre vynálezy a objavy o odmeňovaní objavov, vynálezov, zlepšovacích návrhov a priemyselných vzorov
107/1972 Zb.Vyhláška Úradu pre vynálezy a objavy o vzťahoch k zahraničiu vo veciach vynálezov a priemyselných vzorov
Dátum vyhlásenia: 27. decembra 1972 (čiastka 31/1972)
108/1972 Zb.Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1973
109/1972 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1973
110/1972 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o plemenitbe hospodárskych zvierat
111/1972 Zb.Oznámení Kanceláře České národní rady
112/1972 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spotrebného priemyslu č. 131/1964 Zb. v znení vládneho nariadenia č. 38/1966 Zb.
Dátum vyhlásenia: 28. decembra 1972 (čiastka 32/1972)
113/1972 Zb.Vyhláška Federálneho štatistického úradu o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie odvetví národného hospodárstva
114/1972 Zb.Vyhláška Federálneho štatistického úradu o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie výkonov
115/1972 Zb.Vyhláška Federálneho štatistického úradu o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie krajín
116/1972 Zb.Vyhláška Federálneho štatistického úradu o utváraní a udržiavaní odborových číselníkov priemyselných výrobkov
117/1972 Zb.Vyhláška Federálneho štatistického úradu o jednotnom číselníku organizácií v ČSSR
Dátum vyhlásenia: 29. decembra 1972 (čiastka 33/1972)
118/1972 Zb.Vyhláška predsedu Štátnej banky československej a Federálneho ministerstva financií o pokladničných operáciách v socialistických organizáciách
119/1972 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky o združovaní prostriedkov socialistických organizácií a o poskytovaní príspevkov na investičnú výstavbu a prevádzku niektorých zariadení
120/1972 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 138/1971 Zb. o správnych poplatkoch
121/1972 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby vo vyhláške Federálneho ministerstva financií č. 90/1972 Zb. o financovaní niektorých zariadení podnikovej spoločenskej spotreby a niektorých činností štátnych hospodárskych organizácií a organizácií zahraničného obchodu v českom i slovenskom vydaní