Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovChronologický register ► Ročník 1971

Ročník 1971

Legislatívna knižnica

Zbierka zákonov

Február 1971

Marec 1971

Apríl 1971

Máj 1971

Jún 1971

Júl 1971

August 1971

September 1971

Október 1971

November 1971

December 1971

Február 1971Marec 1971Apríl 1971Máj 1971Jún 1971Júl 1971August 1971September 1971Október 1971November 1971December 1971

Február 1971

Dátum vyhlásenia: 11. februára 1971 (čiastka 1/1971)
1/1971 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o zriaďovaní odborov krajských národných výborov
2/1971 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o výnimočnom poskytovaní dôchodku niektorým pracujúcim dôchodcom
3/1971 Zb.Zásady vlády Československej socialistickej republiky a Ústrednej rady Československého revolučného odborového hnutia pre uzavieranie, obsah a kontrolu kolektívnych zmlúv
4/1971 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o zrušení vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 133/1968 Zb. o kolektívnych zmluvách
5/1971 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 59/1967 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o poľovníctve
6/1971 Zb.Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky o změnách a doplnění vyhlášky č. 6/1970 Sb., kterou se provádí zákon o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení
7/1971 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o registrácii stavieb
8/1971 Zb.Vyhláška Rady Severočeského krajského národného výboru v Ústí nad Labem ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad
Dátum vyhlásenia: 22. februára 1971 (čiastka 2/1971)
9/1971 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 116/1970 Zb. o dôchodkovej dani a príspevku na sociálne zabezpečenie
10/1971 Zb.Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se provádí zákon České národní rady č. 120/1970 Sb., o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení

Marec 1971

Dátum vyhlásenia: 2. marca 1971 (čiastka 3/1971)
11/1971 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o učebných odboroch a o organizácii výchovy učňov
Dátum vyhlásenia: 8. marca 1971 (čiastka 4/1971)
12/1971 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 204/1968 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady
13/1971 Zb.Opatrenie ministra spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa vyhlasuje skončenie volebného obdobia sudcov Krajského súdu v Banskej Bystrici a niektorých okresných súdov
Dátum vyhlásenia: 17. marca 1971 (čiastka 5/1971)
14/1971 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o finančnom hospodárení štátnych a ďalších hospodárskych organizácií
15/1971 Zb.Vyhláška Ministerstva dopravy, ktorou sa dopĺňa vyhláška ministerstva dopravy č. 17/1966 Zb. o leteckom prepravnom poriadku
16/1971 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 184/1969 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia socialistických poľnohospodárskych organizácií
17/1971 Zb.Opatření ministra spravedlnosti České socialistické republiky, kterým se vyhlašuje skončení volebního období soudců městského soudu v Praze a okresních soudů v Českých Budějovicích a Mostě
18/1971 Zb.Vyhláška Rady Východočeského krajského národného výboru v Hradci Králové ktorou sa určuje ďalší mčstský národný výbor v kraji ako stavebný úrad
Dátum vyhlásenia: 17. marca 1971 (čiastka 6/1971)
19/1971 Zb.Zákon Českej národnej rady ktorým sa mení a dopĺňa zákon Českej národnej rady č. 1/1969 Zb. o rokovacom poriadku Českej várodnej rady

Apríl 1971

Dátum vyhlásenia: 1. apríla 1971 (čiastka 7/1971)
20/1971 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/1969 Zb. o rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
21/1971 Zb.Zákon o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií
22/1971 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam surovín, výrobkov, výkonov a služieb, ktorých ceny určuje Federálny cenový úrad
23/1971 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o doplnení sústavy zákonných peňazí bankovkami po 20 Kčs
24/1971 Zb.Vyhláška ministra financií Československej socialistickej republiky o vydaní bankoviek po 20 Kčs
Dátum vyhlásenia: 13. apríla 1971 (čiastka 8/1971)
25/1971 Zb.Nariadenie vlády Českej socialstickej republiky o čestných tituloch „zaslúžilý pracovník kultúry" a „vzorný pracovník kultúry"
26/1971 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 181/1969 Zb. o ochrane pred povodňami
27/1971 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o zriadení medzinárodnej odborovej organizácie pre spoluprácu v oblasti malotonážnej chemickej produkcie „INTERCHIM"
28/1971 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dojednaní medzi Československou socialistickou republikou a Španielskom o vzájomnom zriadení konzulárnych a obchodných zastupiteľstiev
29/1971 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti mierového využívania jadrovej energie

Máj 1971

Dátum vyhlásenia: 12. mája 1971 (čiastka 9/1971)
30/1971 Zb.Vyhláška ministra vnútra Československej socialistickej republiky o poverení príslušníkov Ľudových milícií plnením niektorých bezpečnostných úloh
31/1971 Zb.Vyhláška ministra financií Československej socialistickej republiky o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunáčok k 50. výročiu založenia Komunistickej strany Československa
Dátum vyhlásenia: 15. mája 1971 (čiastka 10/1971)
32/1971 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o pravidlách štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami (rozpočtové pravidlá)
33/1971 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o určení ústredného orgánu štátnej správy vo veciach dopravy v pôsobnosti Slovenskej socialistickej republiky
34/1971 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 131/1970 Zb. o zriadení krajských národných výborov v Slovenskej socialistickej republike a o opatreniach s tým súvisiacich
35/1971 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 1/1971 Zb. o zriaďovaní odborov krajských národných výborov
36/1971 Zb.Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se zrušují některá ustanovení vládních nařízení upravujících hospodářské zabezpečení církví a náboženských společností státem

Jún 1971

Dátum vyhlásenia: 4. júna 1971 (čiastka 11/1971)
37/1971 Zb.Hospodársky zákonník (úplné znenie Hospodárskeho zákonníka, ako vyplýva z neskorších zákonných zmien a doplnkov)
38/1971 Zb.Zákon o hospodárskej arbitráži (úplné znenie zákona o hospodárskej arbitráži, ako vyplýva z neskorších zákonných zmien a doplnkov)
Dátum vyhlásenia: 14. júna 1971 (čiastka 12/1971)
39/1971 Zb.Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška o správních poplatcích
40/1971 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o správnych poplatkoch
41/1971 Zb.Opatření ministra spravedlnosti České socialistické republiky, kterým se vyhlašuje skončení volebního období soudců některých soudů
Dátum vyhlásenia: 24. júna 1971 (čiastka 13/1971)
42/1971 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra č. 80/1966 Zb. o pravidlách cestnej premávky

Júl 1971

Dátum vyhlásenia: 6. júla 1971 (čiastka 14/1971)
43/1971 Zb.Ústavný zákon, ktorým sa mení čl. 86 Ústavy a čl. 30 a 103 ústavného zákona o československej federácii
44/1971 Zb.Zákon o voľbách do Federálneho zhromaždenia
45/1971 Zb.Zákon o úprave štátneho rozpočtu československej federácie na rok 1971
46/1971 Zb.Zákon o geodézii a kartografii
47/1971 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o podniku zahraničného obchodu Simex a o úprave jeho oprávnenia na zahraničnoobchodnú činnosť
Dátum vyhlásenia: 7. júla 1971 (čiastka 15/1971)
48/1971 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa ustanovujú ďalšie prípady, v ktorých možno prideliť byt v štátnom záujme
49/1971 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o bezpečnosti práce pri prevádzke cestných vozidiel
50/1971 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení pri prácach so živicami
51/1971 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Fínskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave
52/1971 Zb.Vyhláška Severočeského krajského národného výboru v Ústí nad Labem ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad
Dátum vyhlásenia: 7. júla 1971 (čiastka 16/1971)
53/1971 Zb.Zákon Českej národnej rady o voľbách do Českej národnej rady
54/1971 Zb.Zákon Českej národnej rady o voľbách do národných výborov v Českej socialistickej republike
Dátum vyhlásenia: 8. júla 1971 (čiastka 17/1971)
55/1971 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o voľbách do Slovenskej národnej rady
56/1971 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o voľbách do národných výborov v Slovenskej socialistickej republice
Dátum vyhlásenia: 8. júla 1971 (čiastka 18/1971)
57/1971 Zb.Zákon České národní rady, kterým se mění zákon č. 69/1967 Sb., o národních výborech
58/1971 Zb.Zákon Českej národnej rady o určení ústredného orgánu štátnej správu vo veciach dopravy
59/1971 Zb.Zákon České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 148/1970 Sb., o cílech a hlavních úkolech státního prováděcího plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky a o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1971
60/1971 Zb.Zákon Českej národnej rady o pravidlách štátneho rozpočtu Českej socialistickej republiky a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami (rozpočtové pravidlá republiky)
61/1971 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o čestnom odznaku „Za ochranu hraníc ČSSR"
Dátum vyhlásenia: 8. júla 1971 (čiastka 19/1971)
62/1971 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon č. 69/1967 Zb. o národných výboroch
63/1971 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 43/1968 Zb. o hlavnom meste Slovenska Bratislave
64/1971 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o úprave štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky na rok 1971
65/1971 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Novinárskej cene Ľudovíta Štúra

August 1971

Dátum vyhlásenia: 13. augusta 1971 (čiastka 20/1971)
66/1971 Zb.Nariadenie vlády Českej socialistickej republiky o pamiatkovej rezervácii v hlavnom meste Prahe
67/1971 Zb.Vyhláška ministra priemyslu Českej socialistickej republiky o zriaďovaní tlačiarní a rozmnožovaní a o povinnej evidencii tlačiarenských strojov
68/1971 Zb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 87/1970 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů
69/1971 Zb.Vyhláška Rady Juhomoranského krajského národného výboru v Brne ktorou sa odníma mestským národným výborom vo Veľkých Pavloviciach a Kloboukoch u Brna, okr. Břeclav, pôsobnosť stavebného úradu
70/1971 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
Dátum vyhlásenia: 23. augusta 1971 (čiastka 21/1971)
71/1971 Zb.Vyhláška ministra národnej obrany Československej socialistickej republiky, ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania v odbore vojenského súdnictva
72/1971 Zb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví
73/1971 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zriadení Incheby, podniku zahraničného obchodu
74/1971 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zriadení Omnie, podniku zahraničného obchodu
Dátum vyhlásenia: 30. augusta 1971 (čiastka 22/1971)
75/1971 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o typizácii vo výstavbe
76/1971 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra o Pomocnej stráži Verejnej bezpečnosti
77/1971 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o zdravotníckych pracovníkoch a iných odborných pracovníkoch v zdravotníctve
78/1971 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v zákone Slovenskej národnej rady č. 55/1971 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v českom vydaní
Dátum vyhlásenia: 31. augusta 1971 (čiastka 23/1971)
79/1971 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Francúzskou republikou
80/1971 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o právnych vzťahoch na československo-poľských štátnych hraniciach, o spolupráci a vzájomnej pomoci v hraničných otázkach
81/1971 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o zriadení a činnosti Domu sovietskej vedy a kultúry v Prahe
82/1971 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o medzinárodnej cestnej doprave
83/1971 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o nadviazaní priamej vedecko-technickej spolupráce medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík v oblasti meliorácií a vodného hospodárstva
84/1971 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky o vzájomnom zriadení domov kultúry
85/1971 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o hospodárskom styku medzi Československou socialistickou republikou a Švajčiarskou konfederáciou

September 1971

Dátum vyhlásenia: 16. septembra 1971 (čiastka 24/1971)
86/1971 Zb.Vyhláška Českého úradu bezpečnosti práce na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení pri prácach so živicami
87/1971 Zb.Vyhláška Českého úradu bezpečnosti práce na zaistenie bezpečnosti práce pri prevádzke cestných vozidiel
88/1971 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 11/1971 Zb. o učebných odboroch a o organizácii výchovy učňov
89/1971 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o presune pracovného voľna a pracovného času a jeho úprave v roku 1972 a v dňoch 24. a 31. decembra 1971
Dátum vyhlásenia: 20. septembra 1971 (čiastka 25/1971)
90/1971 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 43/1968 Zb. o hlavnom meste Slovenska Bratislave
91/1971 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky o podrobnom vymedzení územia mestských obvodov hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy
Dátum vyhlásenia: 24. septembra 1971 (čiastka 26/1971)
92/1971 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení volieb do Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
93/1971 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o určení volebných obvodov pre voľby do Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
94/1971 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení voleb do České národní rady a všeobecných voleb do národních výborů v České socialistické republice
95/1971 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o stanovení volebních obvodů pro volby do České národní rady
96/1971 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení volieb do Slovenskej národnej rady a všeobecných volieb do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike
97/1971 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o určení volebných obvodov pre voľby do Slovenskej národnej rady
Dátum vyhlásenia: 30. septembra 1971 (čiastka 27/1971)
98/1971 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zvýšení podpory pri narodení dieťaťa
99/1971 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa mení vládne nariadenie č. 59/1964 Zb. o úlohách národných výborov pri staroslivosti o deti
100/1971 Zb.Vyhláška Rady Východočeského krajského národného výboru v Hradci Králové ktorou sa určujú ďalšie mestské národné výbory v kraji ako stavebné úrady

Október 1971

Dátum vyhlásenia: 20. októbra 1971 (čiastka 28/1971)
101/1971 Zb.Zákon o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky na roky 1971-1975 (zákon o piatom päťročnom pláne)
102/1971 Zb.Zákon o ochrane štátneho tajomstva
103/1971 Zb.Zákon o ľudovej kontrole
104/1971 Zb.Vyhláška ministra národnej obrany Československej socialistickej republiky o náhradách prislúchajúcich sudcom z ľudu vojenských súdov
105/1971 Zb.Vyhláška ministerstva obchodu České socialistické republiky o zrušení některých ustanovení vyhlášky ministerstva vnitřního obchodu č. 13/1968 Sb., kterou se vyhlašují pravidla obchodního podnikání
Dátum vyhlásenia: 20. októbra 1971 (čiastka 29/1971)
106/1971 Zb.Zákon o zvýšení dôchodkov starodôchodcov a niektorých nízkych dôchodkov v sociálnom zabezpečení
107/1971 Zb.Zákon o materskom príspevku
108/1971 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení vyhláška štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 102/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, v znení vylášok č. 91/1968 Zb., č. 179/1968 Zb a č. 75/1970 Zb.
109/1971 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 105/1964 Zb. o dôchodkovom poistení jednotlivo hospodáriacich roľníkov a iných samostatne hospodáriacich osôb a o poskytovaní zaopatrovacieho príspevku členom ich rodín, v znení vyhlášok č. 93/1968 Zb., č. 181/1968 Zb. a č. 77/1970 Zb.
110/1971 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o zvýšení hranice vlastného príjmu, ktorá je rozhodujúca pre uznávanie osôb za vyživované daňovníkom pri niektorých daniach platených obyvateľstvom
Dátum vyhlásenia: 20. októbra 1971 (čiastka 30/1971)
111/1971 Zb.Zákon o odvodoch do štátneho rozpočtu a príspevku na sociálne zabezpečenie
112/1971 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon o odvodoch do štátneho rozpočtu a príspevku na sociálne zabezpečenie
113/1971 Zb.Zákon o dôchodkovej dani a príspevku na sociálne zabezpečenie
114/1971 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon o dôchodkovej dani a príspevku na sociálne zabezpečenie
Dátum vyhlásenia: 21. októbra 1971 (čiastka 31/1971)
115/1971 Zb.Zákon České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na léta 1971 - 1975
116/1971 Zb.Zákon Českej národnej rady o výboroch a komisiách ľudovej kontroly
117/1971 Zb.Zákon České národní rady o rozpočtovém určení výnosů a správě odvodů, důchodové daně a příspěvku na sociální zabezpečení
118/1971 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky o hospodárení so zbernými surovinami
119/1971 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
Dátum vyhlásenia: 27. októbra 1971 (čiastka 32/1971)
120/1971 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky na roky 1971-1975
121/1971 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o ľudovej kontrole v Slovenskej socialistickej republice
122/1971 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o rozpočtovom určení výnosu odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie a o ich správe
123/1971 Zb.Uznesenie Slovenskej národnej rady o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady
124/1971 Zb.Vyhláška ministra financií Československej socialistickej republiky o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunáčok k 50. výročiu úmrtia P. O. Hviezdoslava a pamätných strieborných stokorunáčok k 100. výročiu úmrtia J. Mánesa
125/1971 Zb.Vyhláška ministra financií Československej socialistickej republiky o stiahnutí bankoviek po 25 Kčs vzorov 1958 a 1961

November 1971

Dátum vyhlásenia: 24. novembra 1971 (čiastka 33/1971)
126/1971 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Českej národnej rady o národných výboroch v mestách Brne, Ostrave a Plzni
127/1971 Zb.Nariadenie vlády Českej socialistickej republiky ktorým sa mení a dopĺňa vládne nariadenie č. 12/1968 Zb. o úprave odmien a náhrad a niektorých ďalších pomerov poslencov národných výborov a členov komisií a aktívovo národných výborov
128/1971 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa vládne nariadenie č. 12/1968 Zb. o úprave odmien a náhrad a niektorých ďalších pomerov poslancov národných výborov a členov komisií a aktívov národných výborov
129/1971 Zb.Vyhláška Federálneho štatistického úradu o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie zamestnaní a jednotnej klasifikácie študijných a učebných odborov
130/1971 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 153/1959 Ú. l. (Ú. v.) o územnom plánovaní
131/1971 Zb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 108/1964 Sb., o působnosti národních výborů ve věcech sociálního zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 78/1968 Sb.
132/1971 Zb.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a kultúry č. 140/1964 Zb. o povinných a pracovných výtlačkoch
133/1971 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o úprave pracovného času a o presune pracovného voľna v súvislosti so štátnym sviatkom Slovenskej socialistickej republiky 29. augustom v roku 1972
134/1971 Zb.Vyhláška Rady Juhomoravského krajského národného výboru v Brne ktorou sa určuje ďalší mestský národný výboru v kraji ako stavebný úrad 1. stupňa
Dátum vyhlásenia: 24. novembra 1971 (čiastka 34/1971)
135/1971 Zb.Nařízení vlády České socialistické republiky o zřizování odborů národních výborů
136/1971 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o zriaďovaní odborov národných výborov
137/1971 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby vo vyhláške č. 89/1971 Zb. o presune pracovného voľna a pracovného času a jeho úprave v roku 1972 a v dňoch 24. a 31. decembra 1971 v slovenskom vydaní

December 1971

Dátum vyhlásenia: 6. decembra 1971 (čiastka 35/1971)
138/1971 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky o správnych poplatkoch
Dátum vyhlásenia: 20. decembra 1971 (čiastka 36/1971)
139/1971 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o finančnom hospodárení štátnych hospodárskych a niektorých ďalších socialistických organizácií
140/1971 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií a predsedu Štátnej banky československej o financovaní reprodukcie základných prostriedkov
141/1971 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o financovaní neinvestičných nákladov rozvoja vedy a techniky a obdobných činností
142/1971 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra a Federálneho ministerstva zahraničných vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Československej socialistickej republiky a Ministerstva zahraničných vecí Československej socialistickej republiky č. 44/1970 Zb.
143/1971 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 108/1964 Zb. o pôsobnosti národných výborov vo veciach sociálneho zabezpečenia v znení vyhlášky č. 78/1968 Zb.
Dátum vyhlásenia: 23. decembra 1971 (čiastka 37/1971)
144/1971 Zb.Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1972
145/1971 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o zmene podriadenosti Pohraničnej stráže
146/1971 Zb.Zákon Českej národnej rady ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobností národných výborov na niektorých úsekoch štátnej správy
147/1971 Zb.Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1972
148/1971 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o ochrane hospodárskeho a služobného tajomstva
149/1971 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o základných skutočnostiach tvoriacich predmet štátneho tajomstva
150/1971 Zb.Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady
151/1971 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení vyhláška NInisterstva dopravy č. 127/1964 Zb. o mestskom prepravnom poriadku
152/1971 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o hospodárskych záväzkoch v cestnej nákladnej doprave
Dátum vyhlásenia: 27. decembra 1971 (čiastka 38/1971)
153/1971 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o informačnej sústave organizácií
154/1971 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o účtovníctve
155/1971 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o inventarizáciách hospodárskych prostriedkov
156/1971 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o hospodárskych záväzkoch vo vnútroštátnej vodnej nákladnej doprave
157/1971 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o hospodárskych záväzkoch v železničnej preprave vozňových zásielok
Dátum vyhlásenia: 27. decembra 1971 (čiastka 39/1971)
158/1971 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1972
159/1971 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť národných výborov na niektorých úsekoch štátnej správy
160/1971 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o voľbách sudcov z ľudu okresných a krajských súdov Slovenskej socialistickej republiky
161/1971 Zb.Vyhláška Ministerstva priemyslu Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva priemyslu Slovenskej socialistickej republiky č. 155/1970 Zb. o zriaďovaní a pôsobnosti tlačiarní a rozmnožovní a o povinnej evidencii tlačiarenských strojov
Dátum vyhlásenia: 28. decembra 1971 (čiastka 40/1971)
162/1971 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií a Ústrednej rady Československého revolučného odborového hnutia o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb
163/1971 Zb.Vyhláška o vykonávaní periodických revízií hospodárenia
164/1971 Zb.Vyhláška Federálneho cenového úradu a Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o tvorbe cien a výskumných a vývojových prác
165/1971 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 158/1970 Sb. o usmerňovaní mzdového vývoja a o zásadách odmeňovania práce
166/1971 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, Federálneho cenového úradu, Federálneho ministerstva financií a Štátnej arbitráže ČSSR, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia vyhlášky č. 107/1966 Zb. o dokumentácii stavieb a vyhlášky č. 22/1967 Zb. o fakturovaní a platení dodávok pre investičnú výstavbu a dodávok geologických prác v znení vyhlášky č. 136/1970 Zb., pokiaľ ide o vedľajšie rozpočtové náklady stavieb
Dátum vyhlásenia: 29. decembra 1971 (čiastka 41/1971)
167/1971 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o spolupráci v oblasti kultúry, vedy a školstva medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Cyperskej republiky
168/1971 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o spolupráci v oblasti všeobecnovzdelávacieho školstva medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou
169/1971 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou o spolupráci v oblasti dopravy a o pasovej, colnej a inej kontrole pri prestupe štátnych hraníc
170/1971 Zb.Opatrenie ministra spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky ktorým sa vyhlasuje skončenie volebného obdobia sudcov Krajského súdu v Bratislave, Krajského súdu v Košiciach a niektorých okresných (mestských) súdov
171/1971 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb