Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovChronologický register ► Ročník 1970

Ročník 1970

Legislatívna knižnica

Zbierka zákonov

Február 1970

Marec 1970

Apríl 1970

Máj 1970

Jún 1970

Júl 1970

August 1970

September 1970

Október 1970

November 1970

December 1970

Február 1970Marec 1970Apríl 1970Máj 1970Jún 1970Júl 1970August 1970September 1970Október 1970November 1970December 1970

Február 1970

Dátum vyhlásenia: 18. februára 1970 (čiastka 1/1970)
1/1970 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 61/1961 Zb. o blokovom konaní
2/1970 Zb.Vyhláška Ministerstva národnej obrany o zmenách v organizácii vojenských vysokých škôl
3/1970 Zb.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vydáva Poriadok plavebnej bezpečnosti pre československý úsek Dunaja, splavnú časť rieky Moravy a Váhu a pre jazerá a vodné nádrže používané na plavbu na území Slovenskej socialistickej republiky
4/1970 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Českej socialistickej republiky o odmeňovaní pracovníkov podnikov a hospodárskych zariadení zriadených spoločenskými organizáciami a drobných prevádzkární národných výborov
5/1970 Zb.Vyhláška Rady Severočeského krajského národného výboru v Ústí nad Labem, kterou sa určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad
6/1970 Zb.Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o podnikových daniach a príspevku na sociálne zabezpečenie
Dátum vyhlásenia: 25. februára 1970 (čiastka 2/1970)
7/1970 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky o doplnení vyhlášky č. 61/1961 Zb. o blokovom konaní
8/1970 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 178/1969 Zb. o podnikových daniach z príspevku na sociálne zabezpečenie
9/1970 Zb.Vyhláška Rady Okresného národného výboru v Galante, ktorou sa určuje obvodný úrad miestnych národných výborov v okrese ako stavebný úrad
10/1970 Zb.Vyhláška Rady Okresného národného výboru Bratislava-vidiek, ktorou sa určuje miestny národný výbor ako stavebný úrad
11/1970 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a kultúry č. 111/1965 Zb. o záverečných učňovských skúškach v znení vyhlášky č. 11/1968 Zb.
12/1970 Zb.Vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 33/1968 Zb. o overovaní zbraní a schvaľovaní streliva pre civilnú potrebu
13/1970 Zb.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky o náhradách prislúchajúcich sudcom z ľudu
14/1970 Zb.Vyhláška ministra spravodlivosti Českej socialistickej republiky o náhradách prislúchajúcich sudcom z ľudu

Marec 1970

Dátum vyhlásenia: 11. marca 1970 (čiastka 3/1970)
15/1970 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o zániku práva osobného užívania bytu a vypratania bytu občanov, ktorí sa protiprávne zdržiavajú mimo územia Československej socialistickej republiky
16/1970 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o zriadení medaily za upevňovanie priateľstva v zbrani
Dátum vyhlásenia: 12. marca 1970 (čiastka 4/1970)
17/1970 Zb.Vyhláška Federálneho výboru pre technický a investičný rozvoj a ministerstiev výstavby a techniky Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky o udeľovaní súhlasu na začínanie stavieb
18/1970 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o odmeňovaní pracovníkov podnikov a hospodárskych zariadení zriadených spoločenskými organizáciami
Dátum vyhlásenia: 20. marca 1970 (čiastka 5/1970)
19/1970 Zb.Zákon o organizácii súdov a o voľbách sudcov (úplné znenie zákona)
20/1970 Zb.Zákon o prokuratúre (úplné znenie zákona)
Dátum vyhlásenia: 24. marca 1970 (čiastka 6/1970)
21/1970 Zb.Vyhláška ministra financií Československej socialistickej republiky o vydaní pamätnej striebornej dvadsaťpäťkorunáčky k 50. výročiu Slovenského národného divadla
22/1970 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška č. 28/1969 Zb. o prijímaní na štúdium na vysoké školy
23/1970 Zb.Vyhláška federálneho Ministerstva práce a sociálnych vecí o prejednávaní pracovných sporov komisiami pre pracovné spory
24/1970 Zb.Vyhláška federálneho Ministerstva práce a sociálnych vecí o prechodnom predĺžení pracovného času a o presunoch pracovného voľna v súvislosti so sviatkami v roku 1970
Dátum vyhlásenia: 26. marca 1970 (čiastka 7/1970)
25/1970 Zb.Oznámenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o správnom znení zákona Slovenskej národnej rady č. 177/1969 Zb. o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1970
26/1970 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia z 19. marca 1970, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 54/1963 Zb. o Československej akadémii vied
27/1970 Zb.Vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o predĺžení účinnosti úpravy majetkových sankcií pri dodávkach a odbere elektriny a vyhrievacích plynov
28/1970 Zb.Vyhláška Rady Okresného národného výboru v Nových Zámkoch, ktorou sa určujú obvodné úrady miestnych (mestského) národných výborov v okrese ako stavebné úrady

Apríl 1970

Dátum vyhlásenia: 8. apríla 1970 (čiastka 8/1970)
29/1970 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o utvorení obvodných národných výborov v meste Košiciach
30/1970 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o sídlach a obvodoch okresných a krajských súdov Slovenskej socialistickej republiky
31/1970 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o voľbách sudcov z ľudu okresných a krajských súdov Slovenskej socialistickej republiky
Dátum vyhlásenia: 14. apríla 1970 (čiastka 9/1970)
32/1970 Zb.Zákon o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
Dátum vyhlásenia: 21. apríla 1970 (čiastka 10/1970)
33/1970 Zb.Zákon České národní rady o finančních správách
34/1970 Zb.Zákon České národní rady o zrušení ministerstva pro mládež a tělesnou výchovu České socialistické republiky
35/1970 Zb.Zákon České národní rady o volbách soudců z lidu
36/1970 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o zriadení inšpektorátov bezpečnosti práce
37/1970 Zb.Vyhláška Rady Okresného národného výboru v Topoľčanoch, ktorou sa určujú obvodné úrady miestnych národných výborov v okrese ako stavebné úrady
Dátum vyhlásenia: 28. apríla 1970 (čiastka 11/1970)
38/1970 Zb.Nariadenie vlády Českej socialistickej republiky o ekonomických nástrojoch na zabezpečenie oblastnej proporcionality
39/1970 Zb.Vyhláška Rady Okresného národného výboru v Komárne, ktorou sa určuje obvodný úrad miestnych národných výborov v okrese ako stavebný úrad
40/1970 Zb.Vyhláška Rady Okresného národného výboru v Považskej Bystrici, ktorou sa určujú obvodné úrady mestských a miestnych národných výborov v okrese ako stavebné úrady
41/1970 Zb.Vyhláška Ministerstva plánovania Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva plánovania Slovenskej socialistickej republiky č. 85/1969 Zb. o palivových a energetických základniach pre spotrebiče tuhých, kvapalných a plynných palív a elektrickej energie

Máj 1970

Dátum vyhlásenia: 6. mája 1970 (čiastka 12/1970)
42/1970 Zb.Zákonník práce (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
Dátum vyhlásenia: 11. mája 1970 (čiastka 13/1970)
43/1970 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 74/1963 Zb. o Slovenskej akademii vied
44/1970 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra Československej socialistickej republiky a Ministerstva zahraničných vecí, ktorou sa vykonáva zákon o cestovných dokladoch
Dátum vyhlásenia: 15. mája 1970 (čiastka 14/1970)
45/1970 Zb.Vyhláška ministra financií Československej socialistickej republiky o vydaní pamätných strieborných mincí k 100. výročiu narodenia V. I. Lenina a 25. výročiu oslobodenia Československej socialistickej republiky Sovietskou armádou
46/1970 Zb.Vyhláška ministra spravodlivosti Českej socialistickej republiky o prispôsobení organizácie súdov a štátnych notárstiev zmenám územia hlavného mesta Prahy
47/1970 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej a platobnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Indiou
Dátum vyhlásenia: 27. mája 1970 (čiastka 15/1970)
48/1970 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o ustanovení orgánu štátnej správy príslušného na preskúmavanie rozhodnutí komisií ľudovej kontroly národných výborov o uložení poriadkových pokút a pokarhaní s pokutou
49/1970 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva stavebníctva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ministerstiev palív, stavebníctva, hutníckeho priemyslu a rudných baní a chemického priemyslu a Ústrednej správy výskumu a ťažby rádioaktívnych surovín č. 57/1959 Ú. v. o náležitostiach, ktoré sa poskytujú pracovníkom získaným národnými výbormi
50/1970 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a Cisárskou vládou Iránu
51/1970 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej platobnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a Cisárskou vládou Iránu

Jún 1970

Dátum vyhlásenia: 4. júna 1970 (čiastka 16/1970)
52/1970 Zb.Ústavný zákon o predĺžení volebného obdobia sudcov krajských a okresných súdov
53/1970 Zb.Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Federálneho zhromaždenia
54/1970 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o registri trestov
55/1970 Zb.Vyhláška Federálneho štatistického úradu o sčítaní ľudu, domov a bytov k 1. decembru 1970
56/1970 Zb.Vyhláška Rady Juhočeského krajského národného výboru v Českých Budějoviciach
Dátum vyhlásenia: 11. júna 1970 (čiastka 17/1970)
57/1970 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o úprave vodohospodárskych otázok na hraničných vodách
58/1970 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sýrskej arabskej republiky
59/1970 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Colnom dohovore týkajúcom sa dočasného dovozu vedeckého materiálu
Dátum vyhlásenia: 19. júna 1970 (čiastka 18/1970)
60/1970 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa vládne nariadenie č. 66/1965 Zb.
Dátum vyhlásenia: 26. júna 1970 (čiastka 19/1970)
61/1970 Zb.Vyhláška ministra spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení
62/1970 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Českej socialistickej republiky a Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky o poskytovaní náborových príspevkov a iných výhod doosídlencom vo vymedzenom území pohraničia
63/1970 Zb.Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška č. 78/1954 Ú. v. o platbách za dodávku vody z verejných vodovodov a vodární a za odvádzanie odpadových vôd verejnými kanalizáciami a smernice č. 112/1955 Ú. v. vydané na jej vykonanie
Dátum vyhlásenia: 30. júna 1970 (čiastka 20/1970)
64/1970 Zb.Vyhláška ministra spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania
65/1970 Zb.Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky o změnách a doplňcích vyhlášky č. 197/1964 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel
66/1970 Zb.Vyhláška Rady Okresného národného výboru v Poprade, ktorou sa určujú obvodné úrady mestských a miestnych národných výborov v okrese ako stavebné úrady
Dátum vyhlásenia: 30. júna 1970 (čiastka 21/1970)
67/1970 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík
68/1970 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o zmluvných dokumentoch k Všeobecnému dohovoru o sociálnej bezpečnosti medzi Československom a Francúzskom z 12. októbra 1948
69/1970 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa zrušujú niektoré ustanovenia vládnych nariadení č. 219/1949 Zb., č. 220/1949 Zb., č. 221/1949 Zb., č. 222/1949 Zb. a č. 223/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom

Júl 1970

Dátum vyhlásenia: 17. júla 1970 (čiastka 22/1970)
70/1970 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/1968 Zb. o súdnej rehabilitácii
71/1970 Zb.Zákon o úprave niektorých nízkych dôchodkov a o ďalších zmenách v sociálnom zabezpečení
72/1970 Zb.Zákon o niektorých opatreniach týkajúcich sa podnikového registra
73/1970 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o úprave dĺžky základnej služby absolventov niektorých vojenských škôl a kurzov
74/1970 Zb.Vyhláška federálneho Ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa upravuje uvoľňovanie, umiestňovanie a hmotné zabezpečenie pracovníkov v súvislosti s vykonávaním racionalizačných a organizačných opatrení
75/1970 Zb.Vyhláška federálneho Ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení vyhláška Štatneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 102/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení v znení vyhlášok č. 91/1968 Zb. a č. 179/1963 Zb.
76/1970 Zb.Vyhláška federálneho Ministerstva práce a sociálnych vecí z 9. júla 1970, ktorou sa mení vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov, v znení vyhlášok č. 142/1965 Zb.,č. 117/1967 Zb.m č. 92/1968 Zb. a č. 180/1968 Zb.
77/1970 Zb.Vyhláška federálneho Ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 105/1964 Zb. o dôchodkovom poistení jednotlivo hospodáriacich roľníkov a iných samostatne hospodáriacich osôb a o poskytovaní zaopatrovacieho príspevku členom ich rodín, v znení vyhlášok č. 93/1968 Zb. a č. 181/1968 Zb.
Dátum vyhlásenia: 30. júla 1970 (čiastka 23/1970)
78/1970 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa vydáva organizačný a rokovací poriadok Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti
79/1970 Zb.Vyhláška Ministerstva dopravy Českej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy č. 127/1964 Zb. o mestskom prepravnom poriadku

August 1970

Dátum vyhlásenia: 11. augusta 1970 (čiastka 24/1970)
80/1970 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Indickej republiky o spolupráci v oblasti využívania jadrovej energie na mierové účely
81/1970 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Lisabonskej dohode o ochrane označení pôvodu a ich medzinárodného zápisu
Dátum vyhlásenia: 19. augusta 1970 (čiastka 25/1970)
82/1970 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o čestných tituloch „zaslúžilý pracovník kultúry" a „vzorný pracovník kultúry"
83/1970 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií č. 197/1964 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel
84/1970 Zb.Vyhláška Federálného výboru pre priemysel, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 57/1959 Ú. l. (Ú. v.) o náležitostiach, ktoré sa poskytujú pracovníkom získavaných náborom vykonávaným odbormi pracovných síl, zdravotníctva a sociálneho zabezpečenia rád okresných národných výborov
85/1970 Zb.Vyhláška Rady Severomoravského krajského národného výboru v Ostrave, ktorou sa určujú ďalšie mestské národné výbory v kraji ako stavebné úrady
86/1970 Zb.Opatření ministra spravedlnosti České socialistické republiky, kterým se vyhlašuje skončení volebního období soudců některých krajských a okresních soudů
Dátum vyhlásenia: 28. augusta 1970 (čiastka 26/1970)
87/1970 Zb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů

September 1970

Dátum vyhlásenia: 7. septembra 1970 (čiastka 27/1970)
88/1970 Zb.Nariadenie vlády Českej socialistickej republiky o doplnení vládneho nariadenia č. 36/1969 Zb., ktorým sa ustanovujú ďalšie prípady, v ktorých možno prideliť byt v štátnom záujme
89/1970 Zb.Vyhláška ministerstva stavebnictví České socialistické republiky, kterou se mění příloha č. 3 k vyhlášce č. 57/1959 Ú. l., o náležitostech, které se poskytují pracovníkům získávaným náborem prováděným odbory pracovních sil, zdravotnictví a sociálního zabezpečení rad okresních národních výborů
Dátum vyhlásenia: 30. septembra 1970 (čiastka 28/1970)
90/1970 Zb.Vyhláška Ministerstva kultúry Českej socialistickej republiky o úprave odmien za niektoré druhy umeleckej činnosti vykonávanej mimo pracovného pomeru
91/1970 Zb.Opatření ministra spravedlnosti České socialistické republiky, kterým se vyhlašuje skončení volebního období soudců krajského soudu v Plzni a okresního soudu v České Lípě
92/1970 Zb.Vyhláška Rady Okresného národného výboru v Leviciach, ktorou sa určujú obvodné úrady miestnych národných výborov a ďalšie mestské národné výbory ako stavebné úrady

Október 1970

Dátum vyhlásenia: 15. októbra 1970 (čiastka 29/1970)
93/1970 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky o určovaní názvov obcí a ich častí, ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní budov
94/1970 Zb.Redakčné oznámenie o úprave tlačovej chyby v Oznámení o vydaní všeobecných právnych predpisov v čiastke 21/1970 Zb. slovenského vydania
Dátum vyhlásenia: 27. októbra 1970 (čiastka 30/1970)
95/1970 Zb.Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva vnitra č. 87/1964 Sb., o řidičských průkazech
96/1970 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra Československej socialistickej republiky o doplnení vyhlášky č. 124/1961 Zb. o strelných zbraniach a strelive

November 1970

Dátum vyhlásenia: 3. novembra 1970 (čiastka 31/1970)
97/1970 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky o civilnej leteckej doprave
98/1970 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sudánskej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva
99/1970 Zb.Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky o finanční pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v pohraničí
Dátum vyhlásenia: 23. novembra 1970 (čiastka 32/1970)
100/1970 Zb.Zákon o služobnom pomere príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti
Dátum vyhlásenia: 27. novembra 1970 (čiastka 33/1970)
101/1970 Zb.Zákon, ktorým sa ustanovujú zásady pre zákony národných rád o dôchodkovej dani a príspevku na sociálne zabezpečenie
102/1970 Zb.Zákon o zmenách a doplnení zákona č. 133/1969 Zb., ktorým sa ustanovujú zásady pre zákony národných rád o podnikových daniach a príspevku na sociálne zabezpečenie
Dátum vyhlásenia: 30. novembra 1970 (čiastka 34/1970)
103/1970 Zb.Vyhláška Federálneho štatistického úradu a federálneho Ministerstva financií, ktorou sa dopĺňajú a upravujú prílohy vyhlášok č. 73/1966 Zb. o jednotnom triedení základných prostriedkov v národohospodárskej evidencii a č. 76/1966 Zb. o odpisovaní základných prostriedkov
104/1970 Zb.Vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o prechodnej úprave majetkových sankcií pri dodávkach a odbere elektriny, tepla a vykurovacích plynov
105/1970 Zb.Vyhláška Federálneho výboru pre dopravu a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o predĺžení účinnosti vyhlášok o hospodárskych zmluvách v nákladnej doprave
106/1970 Zb.Vyhláška federálneho Ministerstva práce a sociálnych vecí o úprave pracovného času a o presune pracovného voľna v súvislosti so sviatkami v roku 1971
107/1970 Zb.Vyhláška ministerstva plánování České socialistické republiky o palivových a energetických základnách pro spotřebiče tuhých, tekutých a plynných paliv a elektrické energie
108/1970 Zb.Vyhláška Rady Stredočeského krajského národného výboru v Prahe, ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad

December 1970

Dátum vyhlásenia: 8. decembra 1970 (čiastka 35/1970)
109/1970 Zb.Vyhláška Ministerstva Československej socialistickej republiky, ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy o občianskych preukazoch
110/1970 Zb.Vyhláška ministerstva práce a sociálnych vecí Českej socialistickej republiky o finančnom a hmotnom zabezpečení učňov v internátnych učňovských školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a v učňovských školách navštevovaných učňami z ústavov sociálnej starostlivosti pre telesne chybnú mládež
111/1970 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sierry Leone o leteckej doprave
112/1970 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o spolupráci na úseku ochrany rastlín
113/1970 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Spojenými štátmi mexickými
114/1970 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o pomoci kozmonautom a ich návrate a o vrátení predmetov vypustených do kozmického priestoru
Dátum vyhlásenia: 14. decembra 1970 (čiastka 36/1970)
115/1970 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o finančných správach
116/1970 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o dôchodkovej dani a príspevku na sociálne zabezpečenie
117/1970 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 178/1969 Zb. o podnikových daniach a príspevku na sociálne zabezpečenie
118/1970 Zb.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky o úprave odmien za niektoré druhy umeleckej činnosti vykonávanej mimo pracovného pomeru
Dátum vyhlásenia: 17. decembra 1970 (čiastka 37/1970)
119/1970 Zb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 173/1969 Sb., o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení
120/1970 Zb.Zákon České národní rady o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení
121/1970 Zb.Nariadenie vlády Českej socialistickej republiky o povinnostiach organizácií a občanov pri zabezpečovaní práce občanom
122/1970 Zb.Vyhláška Federálneho výboru pre poľnohospodárstvo a výživu o niektorých opatreniach na úseku dodávok poľnohospodárskych výrobkov a potrieb
123/1970 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 156/1968 Zb. o veterinárnom vyšetrení domácich zakáľačiek niektorých jatočných zvierat, v znení vyhlášky č. 144/1969 Zb.
124/1970 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 156/1968 Zb. o veterinárnom vyšetrení domácich zakáľačiek niektorých jatočných zvierat, v znení vyhlášky č. 170/1969 Zb.
Dátum vyhlásenia: 22. decembra 1970 (čiastka 38/1970)
125/1970 Zb.Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii
126/1970 Zb.Ústavný zákon o opatreniach v sústave federálnych ústredných orgánov, na čele ktorých stojí člen vlády Československej socialistickej republiky
127/1970 Zb.Ústavný zákon o voľbe poslancov krajských národných výborov v Slovenskej socialistickej republike
128/1970 Zb.Zákon o vymedzení pôsobnosti Československej socialistickej republiky vo veciach vnútorného poriadku a bezpečnosti
129/1970 Zb.Zákon, ktorým se mení zákon č. 176/1968 Sb. o Kancelárii prezidenta republiky
Dátum vyhlásenia: 28. decembra 1970 (čiastka 39/1970)
130/1970 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o územnom členení Slovenskej socialistickej republiky
131/1970 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o zriadení krajských národných výborov v Slovenskej socialistickej republike a o opatreniach s tým súvisiacich
132/1970 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o voľbe poslancov krajských národných výborov v Slovenskej socialistickej republike
Dátum vyhlásenia: 28. decembra 1970 (čiastka 40/1970)
133/1970 Zb.Zákon o pôsobnosti federálnych ministerstiev
Dátum vyhlásenia: 28. decembra 1970 (čiastka 41/1970)
134/1970 Zb.Zákon o pravidlách štátneho rozpočtu československej federácie a o zásadách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami štátnych rozpočtov federácie a republík (rozpočtové pravidlá)
135/1970 Zb.Zákon o cieľoch a hlavných úlohách štátneho plánu rozvoja Československej socialistickej republliky a o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1971
136/1970 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Československej socialistickej republiky a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 22/1967 Zb. o fakturovaní a platení dodávok pre investičnú výstavbu a dodávok geologických prác
137/1970 Zb.Vyhláška Federálneho výboru pre technický a investičný rozvoj, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štátnej komisie pre techniku č. 108/1966 Zb. o oprávnení na projektovú činnosť
Dátum vyhlásenia: 28. decembra 1970 (čiastka 42/1970)
138/1970 Zb.Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia Hospodárskeho zákonníka
139/1970 Zb.Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia zákona o hospodárskej arbitráži
140/1970 Zb.Vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o úprave niektorých záväzkových hospodárskych vzťahov pri dodávkach určených spotrebných výrobkov
141/1970 Zb.Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 166/1969 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací
Dátum vyhlásenia: 28. decembra 1970 (čiastka 43/1970)
142/1970 Zb.Zákon o devízovom hospodárstve
143/1970 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií a Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vykonáva zákon o devízovom hospodárstve
144/1970 Zb.Zákon o Štátnej banke československej
Dátum vyhlásenia: 28. decembra 1970 (čiastka 44/1970)
145/1970 Zb.Zákon o národohospodárskom plánovaní
146/1970 Zb.Zákon, ktorým sa zrušuje zákon č. 128/1968 Zb. o Národnom fronte
147/1970 Zb.Zákon České národní rady o změnách v soustavě ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky
148/1970 Zb.Zákon České národní rady o cílech a hlavních úkolech státního prováděcího plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky a o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1971
149/1970 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Českej socialistickej republiky a Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky o poskytovaní náborových príspevkov a iných výhod doosídlencom v sokolovskej oblasti
Dátum vyhlásenia: 29. decembra 1970 (čiastka 45/1970)
150/1970 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o zmenách v sústave ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky
151/1970 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o cieľoch a hlavných úlohách štátneho plánu rozvoja a o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1971
152/1970 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o povinnostiach organizácií a občanov pri zabezpečovaní práce občanom
153/1970 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky o zmenách a doplnení vyhlášky č. 8/1970 Zb., ktorou sa vykonáva zákon SNR č. 178/1969 Zb. o podnikových daniach a príspevku na sociálne zabezpečenie v znení zákona SNR č. 117/1970 Zb.
154/1970 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 71/1964 Zb. o kúpeľnom poplatku
155/1970 Zb.Vyhláška Ministerstva priemyslu Slovenskej socialistickej republiky o zriaďovaní a pôsobnosti tlačiarní a rozmnožovní a o povinnej evidencii tlačiarenských strojov
156/1970 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o finančnom a hmotnom zabezpečení učňov v internátnych učňovských školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a v učňovských školách navštevovaných učňami z ústavov sociálnej starostlivosti pre telesne chybnú mládež
157/1970 Zb.Vyhláška Rady Okresného národného výboru v Prešove, ktorou sa určujú obvodné úrady miestnych národných výborov v okrese ako stavebné úrady
Dátum vyhlásenia: 29. decembra 1970 (čiastka 46/1970)
158/1970 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o usmerňovaní mzdového vývoja a o zásadách odmeňovania práce
159/1970 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o poskytovaní odmien pri významných pracovných a životných výročiach
160/1970 Zb.Opatření ministra spravedlnosti České socialistické republiky, kterým se vyhlašuje skončení volebního období soudců některých krajských a okresních soudů
Dátum vyhlásenia: 30. decembra 1970 (čiastka 47/1970)
161/1970 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Švédskeho kráľovstva o medzinárodnej cestnej doprave
162/1970 Zb.Vyhláška Federálneho výboru pre technický a investičný rozvoj, hlavného arbitra Československej socialistickej republiky a ministerstiev výstavby a techniky Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky o niektorých opatreniach v bytovej výstavbe
163/1970 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zriadení Tuzexu, podniku zahraničného obchodu
164/1970 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb