Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovChronologický register ► Ročník 1969

Ročník 1969

Legislatívna knižnica

Zbierka zákonov

Január 1969

Február 1969

Marec 1969

Apríl 1969

Máj 1969

Jún 1969

Júl 1969

Jún 1969

Júl 1969

August 1969

Október 1969

November 1969

December 1969

Január 1969Február 1969Marec 1969Apríl 1969Máj 1969Jún 1969Júl 1969Jún 1969Júl 1969August 1969Október 1969November 1969December 1969

Január 1969

Dátum vyhlásenia: 8. januára 1969 (čiastka 1/1969)
1/1969 Zb.Zákon Českej národnej rady o rokovacom poriadku Českej národnej rady
2/1969 Zb.Zákon Českej národnej rady o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Českej socialistickej republiky
3/1969 Zb.Zákon Českej národnej rady o vyhlasovaní zákonov Českej národnej rady a iných všeobecne záväzných právnych predpisov Českej socialistickej republiky

Február 1969

Dátum vyhlásenia: 1. februára 1969 (čiastka 2/1969)
4/1969 Zb.Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení vyhláška č. 31/1964 Zb. o konaní pri vývoze
5/1969 Zb.Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení vyhláška č. 32/1964 Zb. o konaní pri dovoze
6/1969 Zb.Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu o paušále cla a náhradnej dávky za daň z obratu z vecí dovážaných bez odplaty
Dátum vyhlásenia: 1. februára 1969 (čiastka 3/1969)
7/1969 Zb.Zákon Českej národnej rady o Najvyššom kontrolnom úrade Českej socialistickej republiky
8/1969 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o povoľovaní pri dovoze a vývoze tovaru a pri niektorých ďalších činnostiach v zahraničnom obchode
9/1969 Zb.Opatrenie ministra spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa zriaďuje Okresný súd vo Svidníku a Štátne notárstvo vo Svidníku
Dátum vyhlásenia: 10. februára 1969 (čiastka 4/1969)
10/1969 Zb.Ústavný zákon o Rade obrany štátu
11/1969 Zb.Vyhláška Ministerstva zahraničných vecí o Zmluve medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o podmienkach dočasného pobytu sovietskych vojsk na území Československej socialistickej republiky
Dátum vyhlásenia: 25. februára 1969 (čiastka 5/1969)
12/1969 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Všeobecných podmienkach pre dodávky tovaru medzi organizáciami členských štátov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci (VDP RVHP 1968)
13/1969 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zjednotenej republiky Tanzánie o kultúrnej spolupráci

Marec 1969

Dátum vyhlásenia: 7. marca 1969 (čiastka 6/1969)
14/1969 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Českej socialistickej republiky ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií č. 137/1968 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe
15/1969 Zb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o přijímání ke studiu na vysoké školy
Dátum vyhlásenia: 15. marca 1969 (čiastka 7/1969)
16/1969 Zb.Vyhláška Ministerstva zahraničných vecí o Dohovore o tranzitnom obchode vnútrozemských štátov
17/1969 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 30/1966 Zb. o odpredaji niektorých poľnohospodárskych výrobkov pracovníkom štátnych majetkov a ostataných štátnych organizácií s poľnohospodárskou výrobou
18/1969 Zb.Vyhláška Českého úradu bezpečnosti práce o zriadení inšpektorátov bezpečnosti práce
Dátum vyhlásenia: 31. marca 1969 (čiastka 8/1969)
19/1969 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o spôsobe a podmienkach používania rôznych objektov a služieb poskytovaných československou stranou sovietskym vojskám dočasne sa nachádzajúcim na území Československej socialistickej republiky
20/1969 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o poskytovaní vzájomnej právnej pomoci vo veciach spojených s dočasným pobytom sovietskych vojsk na území Československej socialistickej republiky
21/1969 Zb.Vyhláška Ministerstva zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky o koprodukcii a výmene filmov
22/1969 Zb.Vyhláška Rady Východočeského krajského národného výboru v Hradcu Králové ktorou sa určujú ďalšie mestské národné výbory v kraji ako stavebné úrady
23/1969 Zb.Vyhláška Rady Severočeského krajského národného výboru v Ústí n.L. ktorou sa určujú ďalšie mestské národné výbory v kraji ako stavebné úrady

Apríl 1969

Dátum vyhlásenia: 4. apríla 1969 (čiastka 9/1969)
24/1969 Zb.Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se provádí zákon o důchodové dani
25/1969 Zb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje příloha 1 k vyhlášce ministerstva školství a kultury č. 84/1965 Sb., o učebních oborech a o finančním a hmotném zabezpečení učňů
Dátum vyhlásenia: 15. apríla 1969 (čiastka 10/1969)
26/1969 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a doplňuje vyhláška Ministerstva financií č. 137/1968 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe
27/1969 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 159/1968 Zb. o dôchodkovej dani
28/1969 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o prijímaní na štúdium na vysoké školy
29/1969 Zb.Vyhláška Rady Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave, ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v Západoslovenskom kraji ako stavebný úrad
30/1969 Zb.Vyhláška Rady Stredoslovenského krajského národného výboru v Banskej Bystrici, ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad
Dátum vyhlásenia: 17. apríla 1969 (čiastka 11/1969)
31/1969 Zb.Rozhodnutie prezidenta republiky o dojednávaní medzinárodných zmlúv
32/1969 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch
Dátum vyhlásenia: 24. apríla 1969 (čiastka 12/1969)
33/1969 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Nórskym kráľovstvom
34/1969 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckej doprave medzi Československou socialistickou republikou a Cyperskou republikou
Dátum vyhlásenia: 25. apríla 1969 (čiastka 13/1969)
35/1969 Zb.Vládne nariadenie Českej socialistickej republiky o zriadení právnickej fakulty na Univerzite J. E. Purkyně v Brne a Fakulty technologickej na Vysokom učení technickom v Brne
36/1969 Zb.Vládne nariadenie Českej socialistickej republiky ktorým sa ustanovujú ďalšie prípady, v ktorých možno prideliť byt v štátnom záujme
37/1969 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole o miestach a spôsobe prekračovania štátnych hraníc Československej socialistickej republiky vojenskými útvarmi, príslušníkmi a občianskymi pracovníkmi sovietskych vojsk dočasne sa nachádzajúcich na území Československej socialistickej republiky a členmi ich rodín, o spôsoboch kontroly, druhoch a vzoroch príslušných dokladov
38/1969 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o zriadení inšpektorátov bezpečnosti práce

Máj 1969

Dátum vyhlásenia: 8. mája 1969 (čiastka 14/1969)
39/1969 Zb.Zákon Českej národnej rady o nadobúdaní a strate štátneho občianstva Českej socialistickej republiky
40/1969 Zb.Zákon Českej národnej rady o meste Ostrave
41/1969 Zb.Zákon Českej národnej rady o meste Plzni
42/1969 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky o kultúrnej spolupráci
Dátum vyhlásenia: 15. mája 1969 (čiastka 15/1969)
43/1969 Zb.Vyhláška Českého cenového úradu a Ministerstva financií Českej socialistickej republiky o cenách stavieb v osobnom vlastníctve a o náhradách pri vyvlastnení nehnuteľností
Dátum vyhlásenia: 21. mája 1969 (čiastka 16/1969)
44/1969 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kanady o leteckej doprave
45/1969 Zb.Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky o některých opatřeních na úseku daně z obratu a daně ze mzdy
46/1969 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky o niektorých opatreniach na úseku dane z obratu a dane zo mzdy
Dátum vyhlásenia: 30. mája 1969 (čiastka 17/1969)
47/1969 Zb.Vyhláška Slovenského cenového úradu a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky o cenách stavieb v osobnom vlastníctve a o náhradách pri vyvlastnení nehnuteľností
Dátum vyhlásenia: 31. mája 1969 (čiastka 18/1969)
48/1969 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou
49/1969 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa príloha 1 vyhlášky Ministerstva školstva a kultúry č. 84/1965 Zb. o učebných odboroch a o finančnom a hmotnom zabezpečení učňov
50/1969 Zb.Vyhláška Rady Juhočeského krajského národného výboru v Českých Budějoviciach ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad
51/1969 Zb.Vyhláška Rady Severomoravského krajského národného výboru v Ostrave, ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad
Dátum vyhlásenia: 31. mája 1969 (čiastka 19/1969)
52/1969 Zb.Rozhodnutie prezidenta republiky o amnestii
53/1969 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Jednotných ustanoveniach týkajúcich sa homologizácie motorových vozidiel z hľadiska vonkajšieho hluku (Predpis č. 9)

Jún 1969

Dátum vyhlásenia: 10. júna 1969 (čiastka 20/1969)
54/1969 Zb.Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška o správních poplatcích
55/1969 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o správnych poplatkoch
Dátum vyhlásenia: 16. júna 1969 (čiastka 21/1969)
56/1969 Zb.Zákon o rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
Dátum vyhlásenia: 18. júna 1969 (čiastka 22/1969)
57/1969 Zb.Ústavný zákon, ktorým sa menia niektoré ustanovenia ústavy a ústavného zákona č. 81/1968 Zb.
58/1969 Zb.Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom
59/1969 Zb.Zákon o niektorých zmenách v služobných pomeroch vojakov z povolania
Dátum vyhlásenia: 23. júna 1969 (čiastka 23/1969)
60/1969 Zb.Vyhláška Ministerstva zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spojených štátov amerických o leteckej doprave
61/1969 Zb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o finančním a hmotném zabezpečení učňů
62/1969 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb

Júl 1969

Dátum vyhlásenia: 27. júla 1969 (čiastka 24/1969)
63/1969 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o vodohospodárskych otázkach na hraničných vodách
64/1969 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o pohraničnej železničnej doprave

Jún 1969

Dátum vyhlásenia: 30. júna 1969 (čiastka 25/1969)
65/1969 Zb.Vládne nariadenie Československej socialistickej republiky o vydaní štátnych dlhopisov na úhrady pohľadávok z priznaných náhrad škôd podľa zákona č. 82/1968 Zb. o súdnej rehabilitácii
66/1969 Zb.Vyhláška Federálneho výboru pre ceny o zmene váhových skupín jatočných ošípaných
67/1969 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o finančnom a hmotnom zabezpečení učňov
68/1969 Zb.Vyhláška Rady Juhočeského krajského národného výboru v Českých Budějoviciach ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad
Dátum vyhlásenia: 30. júna 1969 (čiastka 26/1969)
69/1969 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom sviatku Slovenskej socialistickej republiky
70/1969 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej socialistickej republiky
71/1969 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o územnom členení Slovenskej socialistickej republiky
72/1969 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o niektorých opatreniach v organizácii a pôsobnosti národných výborov v Slovenskej socialistickej republike

Júl 1969

Dátum vyhlásenia: 1. júla 1969 (čiastka 27/1969)
73/1969 Zb.Vládne nariadenie Československej sociaslitickej republiky o výnimočnom poskytovaní dôchodku niektorým pracujúcim dôcodcom
Dátum vyhlásenia: 2. júla 1969 (čiastka 28/1969)
74/1969 Zb.Vyhláška Českého cenového úřadu o cenách
Dátum vyhlásenia: 21. júla 1969 (čiastka 29/1969)
75/1969 Zb.Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1969
76/1969 Zb.Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1969
77/1969 Zb.Zákon Českej národnej rady o Štátnom fonde na zúrodnenie pôdy
78/1969 Zb.Zákonné opatření předsednictva České národní rady o dodatkovém odvodu, závazných limitech a o změnách důchodové daně a zdanění motorových vozidel
79/1969 Zb.Vládne nariadenie Slovenskej socialistickej republiky o zmenách v organizácii vysokých škôl
80/1969 Zb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví
81/1969 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Českej socialistickej republiky o registrácii hromadne vyrábaných liečivých prípravkov
82/1969 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Českej socialistickej republiky o zavedení Československého liekopisu - tretieho vydania v Českej socialistickej republike
83/1969 Zb.Vyhláška ministra financií Československej socialistickej republiky o vydaní pamätnej striebornej päťadvadsaťkoruny k 100. výročiu úmrtia Jana Evangelistu Purkyně
Dátum vyhlásenia: 25. júla 1969 (čiastka 30/1969)
84/1969 Zb.Úplné znenie zákona o výkone trestu odňatia slobody
85/1969 Zb.Vyhláška Ministerstva plánovania Slovenskej socialistickej republiky o palivových a energetických základniach pre spotrebiče tuhých, kvapalných a plynných palív a elektrickej energie
Dátum vyhlásenia: 28. júla 1969 (čiastka 31/1969)
86/1969 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1969
87/1969 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Štátnej cene Slovenskej socialistickej republiky
88/1969 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o dodatkovom odvode, záväzných limitoch a o zmenách dôchodkovej dane a zdanení motorových vozidiel
89/1969 Zb.Vyhláška Slovenského cenového úradu, ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 47/1967 Zb. o cenách

August 1969

Dátum vyhlásenia: 14. augusta 1969 (čiastka 32/1969)
90/1969 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Hospodárskou úniou Benelux
91/1969 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Československou socialistickou republikou a Bulharskou ľudovou republikou
92/1969 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o spolupráci na úseku ochrany rastlín pred škodcami, chorobami a burinami
93/1969 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Aktoch Svetovej poštovej únie dojednaných vo Viedni 10. júla 1964
94/1969 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Československou socialistickou republikou a Rumunskou socialistickou republikou
95/1969 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o jednotných medzinárodných ustanoveniach týkajúcich sa výstroja motorových vozidiel (Predpisy č. 4, 6, 7 a 8)
96/1969 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave
97/1969 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Dánskeho kráľovstva o medzinárodnej cestnej doprave
98/1969 Zb.Vyhláška Rady Severočeského krajského národného výboru v Ústí nad Labem ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad
Dátum vyhlásenia: 22. augusta 1969 (čiastka 33/1969)
99/1969 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o niektorých prechodných opatreniach potrebných na upevnenie a ochranu verejného poriadku
Dátum vyhlásenia: 27. augusta 1969 (čiastka 34/1969)
100/1969 Zb.Vládne nariadenie Českej socialistickej republiky o zriadení Fakulty farmaceutickej Univerzity Karlovej v Prahe a o zmenách v organizácii Vysokej školy chemickotechnologickej v Prahe
101/1969 Zb.Vyhláška ministra financií Československej socialistickej republiky o vydaní pamätnej striebornej dvadsaťpäťkorunáčky k 25. výročiu Slovenského národného povstania
102/1969 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o registrácii hromadne vyrábaných liečivých prípravkov
103/1969 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Českej socialistickej republiky o organizácii gymnázií a štúdia na nich
104/1969 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o zriaďovaní gymnázií, ich organizácii a štúdiu na nich
105/1969 Zb.Vyhláška Českého cenového úradu ktorou sa mení vyhláška č. 60/1964 Zb. o úhrade za užívanie bytu a za služby spojené s užívaním bytu
106/1969 Zb.Vyhláška Rady Juhomoranského krajského národného výboru v Brne ktorou sa určujú ďalšie mestské národné výbory v kraji ako stavebné úrady
Dátum vyhlásenia: 27. augusta 1969 (čiastka 35/1969)
107/1969 Zb.Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se ministr spravedlnosti zmocňuje k přechodnému přemisťování soudců
108/1969 Zb.Vyhláška Rady Juhočeského krajského národného výboru v Českých Budějoviciach ktorrou sa určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad

Október 1969

Dátum vyhlásenia: 6. októbra 1969 (čiastka 36/1969)
109/1969 Zb.Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky o doplnění vyhlášky č. 5/1958 Ú. l., kterou se vydávají podrobnejší předpisy o občanských průkazech
110/1969 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Belgického kráľovstva o medzinárodnej cestnej doprave
111/1969 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o všeobecnom devízovom povolení pre organizácie oprávnené na zahraničnoobchodnú činnosť
112/1969 Zb.Vyhláška Federálneho výboru pre dopravu, ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva dopravy č. 211/1964 Zb. o prepravnom poriadku združenej prepravy kusových zásielok
113/1969 Zb.Vyhláška Rady Severočeského krajského národného výboru v Ústí nad Labem ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad
Dátum vyhlásenia: 9. októbra 1969 (čiastka 37/1969)
114/1969 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa ustanovuje, v ktorých prípadoch sa môže vydanie cestovného dokladu odoprieť
115/1969 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra a Ministerstva zahraničných vecí, ktorou sa upravuje platnosť vycestovacích doložiek
116/1969 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o zavedení Československého liekopisu - tretieho vydania - v Slovenskej socialistickej republike
Dátum vyhlásenia: 15. októbra 1969 (čiastka 38/1969)
117/1969 Zb.Ústavný zákon o predĺžení volebného obdobia národných výborov, národných rád a Federálneho zhromaždenia, Najvyššieho súdu, krajských, okresných a vojenských súdov
Dátum vyhlásenia: 30. októbra 1969 (čiastka 39/1969)
118/1969 Zb.Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia
119/1969 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky o doplnení vyhlášky č. 5/1958 Ú. v. (Ú. l.), ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy o občianskych preukazoch
120/1969 Zb.Vyhláška Slovenského cenového úradu, ktorou sa mení vyhláška č. 60/1964 Zb. o úhrade za užívanie bytu a za služby spojené s užívaním bytu
121/1969 Zb.Vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o prechodnej úprave majetkových sankcií pri dodávkach a odbere elektriny a vyhrievacích plynov

November 1969

Dátum vyhlásenia: 10. novembra 1969 (čiastka 40/1969)
122/1969 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nórskeho kráľovstva o leteckej doprave
123/1969 Zb.Vyhláška Rady Severočeského krajského národného výboru v Ústí nad Labem ktorou sa určujú ďalšie mestské národné výbory v kraji ako stavebné úrady
Dátum vyhlásenia: 10. novembra 1969 (čiastka 41/1969)
124/1969 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Českej národnej rady ktorým sa mení a dopĺňa zákon Českej národnej rady č. 36/1969 Zb. o nadobúdaní a strate štátneho občianstva Českej socialistickej republiky
125/1969 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o medzinárodnej cestnej doprave
Dátum vyhlásenia: 18. novembra 1969 (čiastka 42/1969)
126/1969 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o zdravotníckych pracovníkoch a iných odborných pracovníkoch v zdravotníctve
127/1969 Zb.Vyhláška Rady Juhomoravského krajského národného výboru v Brne ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad
Dátum vyhlásenia: 26. novembra 1969 (čiastka 43/1969)
128/1969 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o vzájomných bezvízových cestách občanov Československej socialistickej republiky a občanov Zväzu sovietskych socialistických republík
129/1969 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Medzinárodnom dohovore o nákladovej značke
130/1969 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou
131/1969 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Platobnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou
132/1969 Zb.Vyhláška Federálneho výboru pre dopravu, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy č. 52/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dráhach

December 1969

Dátum vyhlásenia: 10. decembra 1969 (čiastka 44/1969)
133/1969 Zb.Zákon, ktorým sa ustanovujú zásady pre zákony národných rád o podnikových daniach a príspevku na sociálne zabezpečenie
134/1969 Zb.Vyhláška ministra výstavby a techniky České socialistické republiky, kterou se u některých staveb přenáší působnost stavebního úřadu na ministerstvo spravedlnosti České socialistické republiky
135/1969 Zb.Vyhláška ministra výstavby a techniky České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 154/1959 Ú. l. Státního výboru pro výstavbu ze dne 14. července 1959 o soutěžním řádu pro soutěže na konceptní projektová řešení
136/1969 Zb.Vyhláška federálneho Ministerstva financií o zmene vyhlášky č. 47/1964 Zb. o peňažných službách občanom v znení vyhlášky č. 45/1965 Zb.
Dátum vyhlásenia: 17. decembra 1969 (čiastka 45/1969)
137/1969 Zb.Usnesení České národní rady o schválení zákonných opatření předsednictva České národní rady
138/1969 Zb.Vyhláška Federálneho výboru pre dopravu a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o predĺžení účinnosti vyhlášok o hospodárskych zmluvách v nákladnej doprave
139/1969 Zb.Vyhláška Federálneho výboru pre poľnohospodárstvo a výživu, ktorou sa predlžuje účinnosť vyhlášky č. 55/1967 Zb. o základných podmienkach dodávky poľnohospodárskych výrobkov a potrieb
140/1969 Zb.Vyhláška ministra výstavby a techniky Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa pri niektorých stavbách prenáša právomoc stavebného úradu na Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky
141/1969 Zb.Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 58/1954 Ú. l., o úplatách za dodávku vody z veřejných vodovodů a vodáren a za odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi, a směrnice č. 112/1955 Ú. l., vydané k jejímu provedení
142/1969 Zb.Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o výkupu dříví z lesa
143/1969 Zb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství a kultury č. 111/1965 Sb., o závěrečných učňovských zkouškách
144/1969 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky ktorou sa mení vyhláška č. 156/1968 Zb. o veterinárnom vyšetrení domácich zakáľačiek niektorých jatočných zvierat
Dátum vyhlásenia: 23. decembra 1969 (čiastka 46/1969)
145/1969 Zb.Uznesenie Slovenskej národnej rady o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady
146/1969 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 74/1963 Zb. o Slovenskej akadémii vied
147/1969 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 60/1965 Zb. o prokuratúre
148/1969 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon č. 140/1961 Zb.
149/1969 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok)
150/1969 Zb.Zákon o prečinoch
151/1969 Zb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená technická zařízení
152/1969 Zb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení
Dátum vyhlásenia: 23. decembra 1969 (čiastka 47/1969)
153/1969 Zb.Zákon ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce
154/1969 Zb.Zákon o materskom príspevku
Dátum vyhlásenia: 23. decembra 1969 (čiastka 48/1969)
155/1969 Zb.Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ôsma hlava ústavy
156/1969 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/1964 Zb. o organizácii súdov a o voľbách sudcov
157/1969 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 142/1961 Zb. o kárnej zodpovednosti sudcov z povolania
158/1969 Zb.Zákon, ktorým sa dopĺňajú a menia Občiansky súdny poriadok, notársky poriadok a zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom
159/1969 Zb.Vládne nariadenie Českej socialistickej republiky o kultúrnych fondoch, o príspevkoch príjemcov autorských odmien a odmien výkonných umelcov kultúrnym fondom, o príspevkoch za použitie voľných literárnych, vedecjých a umeleckých diel a o príspevkoch používateľov diel
Dátum vyhlásenia: 23. decembra 1969 (čiastka 49/1969)
160/1969 Zb.Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1970
161/1969 Zb.Zákon o niektorých dôsledkoch neoprávneného pobytu pracovníkov v cudzine
162/1969 Zb.Zákon o vyznamenaní Za zásluhy o Ľudové milície
163/1969 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 19/1966 Zb. o vysokých školách
164/1969 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 121/1968 Zb. o oprávnení na zahraničnoobchodnú činnosť
165/1969 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 136/1968 Zb. o zastúpení zahraničných podnikov v Československej socialistickej republike pri vykonávaní zahraničného obchodu
166/1969 Zb.Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací
167/1969 Zb.Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva vnitra č. 87/1964 Sb., o řidičských průkazech
Dátum vyhlásenia: 30. decembra 1969 (čiastka 50/1969)
168/1969 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o prechodnom zákaze zvyšovania cien
169/1969 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia vládneho nariadenia č. 100/1966 Zb. o plánovitom riadení národného hospodárstva v znení neskorších predpisov
170/1969 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky o predĺžení platnosti niektorých ustanovení vyhlášky č. 48/1963 Zb. o domácich zakáľačkách ošípaných, povinnom odpredaji masti a nákupe krupónov z týchto zakáľačiek
171/1969 Zb.Vyhláška ministerstva průmyslu České socialistické republiky, kterou se zrušuje příloha č. 2 k vyhlášce č. 57/1959 Ú. l., o náležitostech, které se poskytují pracovníkům získávaným náborem prováděným odbory pracovních sil, zdravotnictví a sociálního zabezpečení okresních národních výborů a nahrazuje se novým zněním
Dátum vyhlásenia: 30. decembra 1969 (čiastka 51/1969)
172/1969 Zb.Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1970
173/1969 Zb.Zákon České národní rady o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení
174/1969 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Československej socialistickej republiky o usmerňovaní mzdového vývoja a o zásadách odmeňovania práce
175/1969 Zb.Nařízení vlády České socialistické republiky o dodatkovém odvodu organizací zahraničního obchodu
176/1969 Zb.Vyhláška Rady Východočeského krajského várodného výboru v Hradci Králové ktorou se určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad
Dátum vyhlásenia: 30. decembra 1969 (čiastka 52/1969)
177/1969 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1970
178/1969 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o podnikových daniach a príspevku na sociálne zabezpečenie
179/1969 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Štátnom fonde na zúrodnenie pôdy
180/1969 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o kultúrnych fondoch, o príspevkoch príjemcov autorských odmien a odmien výkonných umelcov kultúrnym fondom, o príspevkoch za použitie voľných literárnych, vedeckých a umeleckých diel a o príspevkoch používateľov diel
181/1969 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o ochrane pred povodňami
Dátum vyhlásenia: 30. decembra 1969 (čiastka 53/1969)
182/1969 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o evidencii a registrácii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technických zariadení
183/1969 Zb.Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o výkupe surového dreva a ochrane stromov rastúcich mimo lesa
184/1969 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia socialistických poľnohospodárskych organizácií
185/1969 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb v zákone č. 156/1969 Zb. českého vydania, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/1964 Zb. o organizácii súdov a o voľbách sudcov