Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovChronologický register ► Ročník 1968

Ročník 1968

Legislatívna knižnica

Zbierka zákonov

Január 1968

Február 1968

Marec 1968

Apríl 1968

Máj 1968

Jún 1968

Júl 1968

August 1968

September 1968

Október 1968

November 1968

December 1968

Január 1968Február 1968Marec 1968Apríl 1968Máj 1968Jún 1968Júl 1968August 1968September 1968Október 1968November 1968December 1968

Január 1968

Dátum vyhlásenia: 11. januára 1968 (čiastka 1/1968)
1/1968 Zb.Vyhláška ministerstva zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach
2/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Medzinárodnom dohovore o bezpečnosti ľudského života na mori a o Pravidlách pre zabránenie zrážkam na mori dojednaných v Londýne 17. júna 1960
3/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o zmene Dohody o úprave pohraničného prechodu železníc
4/1968 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v českom znení Zbierky zákonov v oznámení v čiastke 47 Zb. z roku 1967, str. 473
5/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckých službách medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Gréckeho kráľovstva
Dátum vyhlásenia: 12. januára 1968 (čiastka 2/1968)
6/1968 Zb.Uznesenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o vyhlásení dňa volieb do národných výborov
7/1968 Zb.Uznesenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o voľbe Ústrednej volebnej komisie Národného frontu pre voľby do národných výborov
Dátum vyhlásenia: 12. januára 1968 (čiastka 3/1968)
8/1968 Zb.Zákon o štátnom rozpočte na rok 1968 a o niektorých ďalších finančných opatreniach
Dátum vyhlásenia: 20. januára 1968 (čiastka 4/1968)
9/1968 Zb.Vládne nariadenie o zriaďovaní odborov národných výborov
10/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o predĺžení platnosti Dohody o kultúrnej spolupráci medzi Československou republikou a Mongolskou ľudovou republikou z 8. apríla 1957
11/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a kultúry č. 111/1965 Zb. o záverečných učňovských skúškach
Dátum vyhlásenia: 31. januára 1968 (čiastka 5/1968)
12/1968 Zb.Vládne nariadenie o úprave odmien a náhrad a niektorých ďalších pomerov poslancov národných výborov a členov komisií a aktívov národných výborov

Február 1968

Dátum vyhlásenia: 15. februára 1968 (čiastka 6/1968)
13/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútorného obchodu, ktorou sa vyhlasujú pravidlá obchodného podnikania
14/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o úľavách na domovej dani
15/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mongolskej ľudovej republiky o spolupráci na úseku karantény a ochrany rastlín pred škodcami, chorobami a burinami
Dátum vyhlásenia: 27. februára 1968 (čiastka 7/1968)
16/1968 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa vládne nariadenie č. 100/1966 Zb. o plánovitom riadení národného hospodárstva v znení vládneho nariadenia č. 83/1967 Zb.
17/1968 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa vládne nariadenie č. 118/1966 Zb. o stabilizačnom odvode spotrebných a výrobných družstevných organizácií
18/1968 Zb.Vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o úprave majetkových sankcií v investičnej výstavbe
19/1968 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v slovenskom vydaní zbierky zákonov v zákone č. 114/1967 Zb. o voľbách do národných výborov

Marec 1968

Dátum vyhlásenia: 1. marca 1968 (čiastka 8/1968)
20/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Kultúrnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sudánskej republiky
21/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o výsadách a imunitách medzinárodných odborových organizácií
22/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o právnom postavení a úľavách medzinárodných odvetvových organizácií pre hospodársku spoluprácu
Dátum vyhlásenia: 5. marca 1968 (čiastka 9/1968)
23/1968 Zb.Vyhláška Ústrednej správy energetiky, ktorou sa zrušujú predpisy o jednotných všeobecných sadzbách pre predaj elektriny v drobnom
24/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o štátnom príspevku na družstevnú bytovú výstavbu začínanú po 1. januári 1968
25/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o uľahčení medzinárodnej námornej dopravy
26/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci v spojoch
27/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o zjednotení niektorých pravidiel o medzinárodnej leteckej preprave vykonávanej inou osobou ako zmluvným dopravcom, doplňujúcom Varšavský dohovor
Dátum vyhlásenia: 9. marca 1968 (čiastka 10/1968)
28/1968 Zb.Ústavný zákon o doplnení článku 91 ústavy
29/1968 Zb.Zákon o zmenách niektorých zákonov v súvislosti s úpravou postavenia Národného výboru hlavného mesta Slovenska Bratislavy
30/1968 Zb.Zákon o štátnom skúšobníctve
31/1968 Zb.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 122/1962 Zb. o štátnej poľnohospodárskej, potravinárskej a obchodnej inšpekcii
32/1968 Zb.Vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie, ktorou sa vykonáva zákon o štátnom skúšobníctve
33/1968 Zb.Vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie o overovaní zbraní a schvaľovaní streliva pre civilnú potrebu
34/1968 Zb.Vyhláška ministra ťažkého priemyslu, ktorou sa dopĺňa vyhláška ministra hutníckeho priemyslu a rudných baní č. 93/1962 Zb. o štátnej službe pre drahé kovy
35/1968 Zb.Vyhláška Ústrednej správy geodézie a kartografie, ktorou sa mení vyhláška č. 156/1957 Ú. l. (Ú. v.) o ohlasovaní geodetických a topografických prác, predkladaní elaborátov týchto prác, vydávaní a rozmnožovaní kartografických diel
Dátum vyhlásenia: 20. marca 1968 (čiastka 11/1968)
36/1968 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa vytvárajú okresy Veľký Krtíš, Vranov, Svidník a Stará Ľubovňa
37/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva, ktorou sa mení a dopĺňa príloha 1 vyhlášky Ministerstva školstva a kultúry č. 84/1965 Zb. o učebných odboroch a o finančnom a hmotnom zabezpečení učňov
38/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva o zmene vyhlášky č. 34/1965 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o regresných náhradách
Dátum vyhlásenia: 21. marca 1968 (čiastka 12/1968)
39/1968 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o strate funkcie poslanca Národného zhromaždenia
40/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o zásadách činnosti štátov pri výskume a využívaní kozmického priestoru vrátane Mesiaca a iných nebeských telies
41/1968 Zb.Vyhláška Rady Západočeského krajského národného výboru v Plzni, ktorou sa odoberá Mestskému národnému výboru v Bore, okres Tachov, pôsobnosť stavebného úradu
42/1968 Zb.Opatrenie Štátnej plánovacej komisie, ktorým sa vyhlasuje zrušenie rámcových podmienok hospodárenia podnikov
Dátum vyhlásenia: 22. marca 1968 (čiastka 13/1968)
43/1968 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o hlavnom meste Slovenska Bratislave
Dátum vyhlásenia: 29. marca 1968 (čiastka 14/1968)
44/1968 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o rokovacom a pracovnom poriadku Národného zhromaždenia
45/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a kultúry č. 27/1966 Zb. o priznávaní titulov absolventom, ktorí ukončili štúdium pred účinnosťou zákona č. 19/1966 Zb. o vysokých školách

Apríl 1968

Dátum vyhlásenia: 10. apríla 1968 (čiastka 15/1968)
46/1968 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia
47/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy o spoločných družstevných podnikoch a o vykonávaní pridruženej výroby jednotnými roľníckymi družstvami
48/1968 Zb.Vyhláška Ústrednej rady odborov o presune pracovného času v súvislosti s 9. májom 1968
49/1968 Zb.Vyhláška Rady Stredočeského krajského národného výboru v Prahe, ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor ako stavebný úrad
Dátum vyhlásenia: 24. apríla 1968 (čiastka 16/1968)
50/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnom dojednaní medzi Československou socialistickou republikou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska
51/1968 Zb.Vyhláška ministra financií o vydaní pamätných strieborných mincí
Dátum vyhlásenia: 29. apríla 1968 (čiastka 17/1968)
52/1968 Zb.Uznesenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o zrušení uznesení Predsedníctva Národného zhromaždenia o vyhlásení dňa volieb do národných výborov a o voľbe Ústrednej volebnej komisie Národného frontu pre voľby do národných výborov
53/1968 Zb.Zákon o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých ústredných orgánov
54/1968 Zb.Vládne nariadenie o zmene názvov niektorých fakúlt

Máj 1968

Dátum vyhlásenia: 9. mája 1968 (čiastka 18/1968)
55/1968 Zb.Rozhodnutie prezidenta o amnestii
Dátum vyhlásenia: 13. mája 1968 (čiastka 19/1968)
56/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Rumunskej ľudovej republiky o spolupráci na úseku veterinárnom
57/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej spolkovej republiky o výmene obchodných zastúpení
58/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 17/1961 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k lesnému zákonu
Dátum vyhlásenia: 21. mája 1968 (čiastka 20/1968)
59/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Kultúrnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky
60/1968 Zb.Vyhláška Ministra zahraničných vecí o Veterinárnom dohovore medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky
61/1968 Zb.Vyhláška Ústrednej rady odborov, ktorou sa menia smernice ÚRO pre uzavieranie, registráciu a kontrolu kolektívnych zmlúv uverejnené vyhláškou č. 3/1967 Zb.
62/1968 Zb.Vyhláška ministerstiev národnej obrany, vnútra a zdravotníctva o poskytovaní liečebno-preventívnej starostlivosti v ozbrojených silách a v Zbore národnej bezpečnosti a o súčinnosti orgánov štátnej zdravotníckej správy pri poskytovaní tejto starostlivosti (liečebný poriadok)

Jún 1968

Dátum vyhlásenia: 10. júna 1968 (čiastka 21/1968)
63/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí o zásadách pre skracovanie týždenného pracovného času a pre zavádzanie prevádzkových a pracovných režimov s päťdenným pracovným týždňom
Dátum vyhlásenia: 18. júna 1968 (čiastka 22/1968)
64/1968 Zb.Vládne nariadenie o dodatkovom odvode zo stavebnej činnosti
65/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o určení Karaexportu, účastinnej spoločnosti pre zahraničný obchod, na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov
66/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 126/1967 Zb. o určení Exica, účastinnej spoločnosti pre zahraničný obchod, na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov
67/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky o zrušení návratných víz pri služobných alebo súkromných cestách a precestovacích víz
68/1968 Zb.Vyhláška Rady Juhočeského krajského národného výboru v Českých Budějoviciach, ktorou sa určujú ďalšie mestské národné výbory v kraji ako stavebné úrady
Dátum vyhlásenia: 19. júna 1968 (čiastka 23/1968)
69/1968 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa zrušuje štatút Ústrednej publikačnej správy
70/1968 Zb.Vládne nariadenie o hospodárskom zabezpečení gréckokatolíckej cirkvi štátom
71/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky
Dátum vyhlásenia: 20. júna 1968 (čiastka 24/1968)
72/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Jednotných ustanoveniach týkajúcich sa homologácie svetlometu typu SB (Sealed Beam) pre automobily dávajúce európske asymetrické tlmené svetlo alebo diaľkové svetlo alebo obe tieto svetlá
73/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky o medzinárodnej cestnej doprave
74/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Ženevskom protokole z roku 1967 k Všeobecnej dohode o clách a obchode
75/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Holandského kráľovstva o medzinárodnej cestnej doprave
76/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Talianskej republiky o filmovej spolupráci
Dátum vyhlásenia: 24. júna 1968 (čiastka 25/1968)
77/1968 Zb.Ústavný zákon o príprave federatívneho usporiadania Československej socialistickej republiky
78/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 108/1964 Zb. o pôsobnosti národných výborov vo veciach sociálneho zabezpečenia
79/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 110/1966 Zb. o označovaní zahraničných absolventov československých vysokých škôl
80/1968 Zb.Opatrenie Ministerstva školstva, ktorým sa vyhlasuje zrušenie zásad pe rozmiestňovanie mládeže a pre prijímanie na ďalšie štúdium
Dátum vyhlásenia: 28. júna 1968 (čiastka 26/1968)
81/1968 Zb.Ústavný zákon, ktorým sa prechodne upravujú niektoré otázky volieb sudcov
82/1968 Zb.Zákon o súdnej rehabilitácii
83/1968 Zb.Ústavný zákon o skončení volebného obdobia národných výborov, Národného zhromaždenia a Slovenskej národnej rady
84/1968 Zb.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch
85/1968 Zb.Zákon, ktorým sa mení zákon o komisiách ľudovej kontroly a zákon o národných výboroch
86/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o združovaní prostriedkov socialistických organizácií

Júl 1968

Dátum vyhlásenia: 1. júla 1968 (čiastka 27/1968)
87/1968 Zb.Zákon o zmenách v nemocenskom poistení a v nemocenskej starostlivosti
88/1968 Zb.Zákon o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia
89/1968 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov a zákon o sociálnom zabezpečení
90/1968 Zb.Zákon o niektorých opatreniach na úseku daní platených obyvateľstvom
91/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 102/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení
92/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov, v znení vyhlášok č. 142/1965 Zb. a č. 117/1967 Zb.
93/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 105/1964 Zb. o dôchodkovom poistení jednotlivo hospodáriacich roľníkov a iných samostatne hospodáriacich osôb a o poskytovaní zaopatrovacieho príspevku členom ich rodín
94/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí, Ústrednej rady odborov a Ministerstva zdravotníctva, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia, Ústrednej rady odborov a Ministerstva zdravotníctva č. 21/1965 Zb. o dôchodkovom zabezpečení, nemocenskom poistení a preventívnej a liečebnej starostlivosti niektorých občanov činných pri poskytovaní služieb
95/1968 Zb.Vyhláška Ústrednej rady odborov o poskytovaní prídavkov na deti v nemocenskom poistení
96/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o niektorých opatreniach na úseku daní platených obyvateľstvom
Dátum vyhlásenia: 11. júla 1968 (čiastka 28/1968)
97/1968 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Matici slovenskej
98/1968 Zb.Nariadenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o zriaďovaní odborov národných výborov v hlavnom meste Slovenska Bratislave
99/1968 Zb.Vládne nariadenie o udeľovaní čestného titulu „Zaslúžilý vojenský letec ČSSR"
100/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútorného obchodu, ktorou sa zrušuje vyhláška č. 16/1954 Ú. l. (č. 27/1954 Ú. v.) o výrobe a predaji bohoslužobných predmetov a devocionálií
101/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 78/1962 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o chmeliarskych výrobných oblastiach, chmeliarskych polohách, povinnom známkovaní chmeľu a o evidencii chmeľníc
102/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva dopravy o križovaní pozemných komunikácií s dráhami na úrovni koľají
103/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí o mzdových podmienkach členov závodných stráží, strážnikov, vrátnikov a pracovníkov závodnej požiarnej ochrany
Dátum vyhlásenia: 24. júla 1968 (čiastka 29/1968)
104/1968 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o vytvorení okresných národných výborov v novozriadených okresoch Veľký Krtíš, Vranov, Svidník a Stará Ľubovňa
105/1968 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o niektorých opatreniach v odbore súdnictva a štátnych notárstiev
106/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o zriadení riečnej administrácie v úseku Dunaja Rajka-Gönyü
107/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o spolupráci v oblasti aplikovanej vedy a techniky
Dátum vyhlásenia: 29. júla 1968 (čiastka 30/1968)
108/1968 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia o určení počtu členov Českej národnej rady
109/1968 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia o voľbe členov Českej národnej rady
110/1968 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o úprave náhrad a niektorých ďalších pomerov členov Českej národnej rady
111/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí o úprave výšky príplatku za prácu v nočných smenách
112/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhoslávie o spolupráci v oblasti mierového využívania jadrovej energie

August 1968

Dátum vyhlásenia: 6. augusta 1968 (čiastka 31/1968)
113/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckých službách medzi Československou socialistickou republikou a Sudánskou republikou
114/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Kultúrnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a cisárskou vládou Iránu
Dátum vyhlásenia: 7. augusta 1968 (čiastka 32/1968)
115/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o vykonávaní článku VI Všeobecnej dohody o clách a obchode
Dátum vyhlásenia: 14. augusta 1968 (čiastka 33/1968)
116/1968 Zb.Vládne nariadenie o ďalšej zmene názvov niektorých fakúlt
117/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra o zmene vyhlášky č. 181/1964 Zb. o základných skutočnostiach tvoriacich štátne tajomstvo
118/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva dopravy, ktorou sa mení vyhláška ministra dopravy a spojov č. 42/1962 Zb. zo 17. apríla 1962 o úprave mzdových podmienok pre vodičov cestných motorových vozidiel, závozníkov a sprievodcov autobusov
119/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mongolskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva
Dátum vyhlásenia: 20. augusta 1968 (čiastka 34/1968)
120/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky o spolupráci na úseku ochrany rastlín
121/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o oprávnení na zahraničnoobchodnú činnosť

September 1968

Dátum vyhlásenia: 20. septembra 1968 (čiastka 35/1968)
122/1968 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia
123/1968 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o náhradách a niektorých ďalších pomeroch členov-neposlancov Slovenskej národnej rady
124/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o súhlase pre manželstvo, najnižšom veku pre uzavretie manželstva a registrácii manželstva
125/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o zdaňovaní podielov na hospodárskych výsledkoch a odmien a darov poskytovaných pri významných pracovných a životných výročiach pracovníkov
Dátum vyhlásenia: 26. septembra 1968 (čiastka 36/1968)
126/1968 Zb.Zákon o niektorých prechodných opatreniach na upevnenie verejného poriadku
127/1968 Zb.Zákon o niektorých prechodných opatreniach v oblasti tlače a ostatných hromadných informačných prostriedkov
128/1968 Zb.Zákon o Národnom fronte
129/1968 Zb.Zákon o úprave premlčacích lehôt pri majetkových a mimoriadnych dávkach
130/1968 Zb.Zákon o prechodnej úprave niektorých lehôt
131/1968 Zb.Zákon o odvodoch zo zisku a z prírastku miezd
Dátum vyhlásenia: 30. septembra 1968 (čiastka 37/1968)
132/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí o zmene a doplnení vyhlášky č. 86/1967 Zb., ktorou sa upravuje uvoľňovanie pracovníkov a ich umiestňovanie a hmotné zabezpečenie v súvislosti s likvidáciou neefektívnych prevádzok a s inými racionalizačnými opatreniami
133/1968 Zb.Vyhláška Ústrednej rady odborov o kolektívnych zmluvách
134/1968 Zb.Vyhláška Ústrednej rady odborov o uvoľňovaní pracovníkov zo zamestnania na výkon funkcie v Revolučnom odborovom hnutí
135/1968 Zb.Opatrenie povereníka SNR pre spravodlivosť, ktorým sa zriaďujú okresné súdy a štátne notárstva v okresoch Veľký Krtíš, Košice-mesto, Košice-vidiek, Vranov a Stará Ľubovňa

Október 1968

Dátum vyhlásenia: 16. októbra 1968 (čiastka 38/1968)
136/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zastúpení zahraničných podnikov v Československej socialistickej republike pri vykonávaní zahraničného obchodu
137/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe
Dátum vyhlásenia: 25. októbra 1968 (čiastka 39/1968)
138/1968 Zb.Vyhláška ministra financií o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunáčok k 50. výročiu vyhlásenia Československej republiky a 20. výročiu víťazstva čs. pracujúceho ľudu
139/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva dopravy o povinnom vybavení niektorých motorových vozidiel bezpečnostnými pásmi, prerušovaným žltým svetlom a výstražným trojuholníkom
Dátum vyhlásenia: 31. októbra 1968 (čiastka 40/1968)
140/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva o pracovných úľavách a hospodárskom zabezpečení študujúcich popri zamestnaní
141/1968 Zb.Vyhláška Rady Juhomoravského krajského národného výboru v Brne, ktorou sa určujú ďalšie mestské národné výbory v kraji ako stavebné úrady
142/1968 Zb.Vyhláška Rady Severočeského krajského národného výboru v Ústí n. L., ktorou sa určujú ďalšie mestské národné výbory v kraji ako stavebné úrady

November 1968

Dátum vyhlásenia: 4. novembra 1968 (čiastka 41/1968)
143/1968 Zb.Ústavný zákon o československej federácii
144/1968 Zb.Ústavný zákon o postavení národností v Československej socialistickej republike
Dátum vyhlásenia: 19. novembra 1968 (čiastka 42/1968)
145/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva financií a Ústrednej rady odborov o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb a o pobádacom fonde
146/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 160/1952 Ú. l.(č. 202/1952 Ú. v.), ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy o úprave podnikania v cestnej doprave
147/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra a Ministerstva zahraničných vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra a Ministerstva zahraničných vecí č. 64/1965 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o cestovných dokladoch
Dátum vyhlásenia: 29. novembra 1968 (čiastka 43/1968)
148/1968 Zb.Vládne nariadenie o vykonávaní odvodov zo zisku a z prírastku miezd a o zmene a doplnení vládneho nariadenia č. 100/1966 Zb. o plánovitom riadení národného hospodárstva
149/1968 Zb.Vyhláška Úradu pre patenty a vynálezy, ktorou sa mení vyhláška o zastupovaní cudzincov v konaní pred Úradom pre patenty a vynálezy
150/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa predlžuje platnosť vyhlášky č. 55/1967 Zb. o základných podmienkach dodávky poľnohospodárskych výrobkov a potrieb

December 1968

Dátum vyhlásenia: 9. decembra 1968 (čiastka 44/1968)
151/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí o posunoch pracovného času v súvislosti so sviatkami v podmienkach päťdenného pracovného týždňa v rokoch 1968 až 1970
152/1968 Zb.Vyhláška Rady Západočeského krajského národného výboru v Plzni, ktorou sa vyhlasuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad
Dátum vyhlásenia: 20. decembra 1968 (čiastka 45/1968)
153/1968 Zb.Vládne nariadenie o udeľovaní čestných titulov „zaslúžilý vysokoškolský profesor"
154/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva, ktorou sa zrušujú niektoré ustanovenia vyhlášky Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 89/1965 Zb. o výkupe surového dreva, ochrane stromov rastúcich mimo lesa a o mimoriadnom zásobovaní drevom
155/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva dopravy a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o predĺžení účinnosti vyhlášky o hospodárskych záväzkoch v železničnej preprave vozňových zásielok
156/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy o veterinárnom vyšetrení domácich zakáľačiek niektorých jatočných zvierat
157/1968 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb: 1. v slovenskom vydaní Zbierky zákonov v zákone č. 82/1968 Zb. o súdnej rehabilitácii, 2. v českom vydaní Zbierky zákonov vo vyhláške Ministerstva financií č. 86/1968 Zb. o združovaní prostriedkov socialistických organizácií
Dátum vyhlásenia: 22. decembra 1968 (čiastka 46/1968)
158/1968 Zb.Zákon o štátnom rozpočte na rok 1969 a o niektorých ďalších finančných opatreniach
159/1968 Zb.Zákon o dôchodkovej dani
160/1968 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/1965 Zb. o dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti
161/1968 Zb.Zákon o osobitnom prídavku k dávkam, o zmenách v dôchodkovom zabezpečení účastníkov odboja a o niektorých ďalších zmenách v sociálnom zabezpečení
162/1968 Zb.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 82/1966 Zb. o poisťovníctve
163/1968 Zb.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 72/1967 Zb. o Štátnej sporiteľni
164/1968 Zb.Zákon, ktorým sa menia predpisy o vyhlasovaní zákonov a iných právnych predpisov
165/1968 Zb.Zákon o zásadách nadobúdania a straty štátneho občianstva
166/1968 Zb.Zákon o vymedzení pôsobnosti Československej socialistickej republiky vo veciach vnútorného poriadku a bezpečnosti
167/1968 Zb.Zákon o vymedzení pôsobnosti Československej socialistickej republiky vo veciach tlače a iných informačných prostriedkov
168/1968 Zb.Zákon o gymnáziách
169/1968 Zb.Zákon o zriadení Vysokej školy veterinárskej v Brne a Vysokej školy veterinárskej v Košiciach
170/1968 Zb.Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s federatívnym usporiadaním štátu
171/1968 Zb.Ústavný zákon o zriadení federálnych ministerstiev a federálnych výborov
172/1968 Zb.Zákon o federálnych výboroch
Dátum vyhlásenia: 27. decembra 1968 (čiastka 47/1968)
173/1968 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody
174/1968 Zb.Zákon o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce
175/1968 Zb.Zákon o meste Brne
176/1968 Zb.Zákon o Kancelárii prezidenta republiky
177/1968 Zb.Zákon o vernostnom prídavku baníkov
Dátum vyhlásenia: 29. decembra 1968 (čiastka 48/1968)
178/1968 Zb.Vyhláška predsedu vlády, ktorou sa uverejňuje opatrenie Ústrednej rady odborov o zmenách v organizácii a vykonávaní nemocenského poistenia zamestnancov
179/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí o niektorých ďalších zmenách vyhlášky Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 102/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, v znení vyhlášky č. 91/1968 Zb.
180/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov, v znení vyhlášok č. 142/1965 Zb., č. 117/1967 Zb. a č. 92/1968 Zb.
181/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 105/1964 Zb. o dôchodkovom poistení jednotlivo hospodáriacich roľníkov a iných samostatne hospodáriacich osôb a o poskytovaní zaopatrovacieho príspevku členom ich rodín v znení vyhlášky č. 93/1968 Zb.
182/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti uchádzačom o zamestnanie
183/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva kultúry a informácií, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 196/1954 Ú. l. (č. 220/1954 Ú. v.) o sadzbách prevádzkových honorárov za verejné nedivadelné predvádzanie hudobných diel
184/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva financií na vykonanie zákona o dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti
185/1968 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v českom i slovenskom vydaní Zbierky zákonov v zákone č. 160/1968 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/1965 Zb. o dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti
Dátum vyhlásenia: 29. decembra 1968 (čiastka 49/1968)
186/1968 Zb.Vyhláška Štátneho štatistického úradu o zavedení Jednotnej evidencie pracujúcich
187/1968 Zb.Vyhláška ministerstiev chemického priemyslu, stavebníctva, spotrebného priemyslu, ťažkého priemyslu a zahraničného obchodu, ktorou sa ustanovujú záručné doby pri dodávkach na výstavbu budov na bývanie
188/1968 Zb.Vyhláška Rady Východočeského krajského národného výboru v Hradci Králové, ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad
189/1968 Zb.Vyhláška Rady Stredoslovenského krajského národného výboru v Banskej Bystrici, ktorou sa určujú ďalšie mestské národné výbory v kraji ako stavebné úrady
Dátum vyhlásenia: 29. decembra 1968 (čiastka 50/1968)
190/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva zahraničných vecí o Medzinárodnom dohovore o telekomunikáciách, Montreux 1965
191/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva zahraničných vecí o Dohode o priemyslovej a technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Hospodárskou úniou belgicko-luxemburskou
192/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva zahraničných vecí o Dohode o výsadách a imunitách Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu
193/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o určení Investy, účastinnej spoločnosti pre zahraničný obchod, na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov
194/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o určení Strojimportu, účastinnej spoločnosti pre zahraničný obchod, na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov
195/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o určení Koospolu, účastinnej spoločnosti pre zahraničný obchod, na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov
196/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o určení Technoexportu, účastinnej spoločnosti pre zahraničný obchod, na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov
197/1968 Zb.Vyhláška Rady Stredočeského krajského národného výboru v Prahe, ktorou sa určujú ďalšie miestne národné výbory v kraji ako stavebné úrady
198/1968 Zb.Vyhláška Rady Juhočeského krajského národného výboru v Českých Budějoviciach, ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad
199/1968 Zb.Vyhláška Rady Východoslovenského krajského národného výboru v Košiciach, ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad
200/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí o mzdovom zvýhodnení práce cez soboty a nedele
201/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí o poskytovaní odmien pracovníkom rozpočtových organizácií
202/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o určení Tuzexu, účastinnej spoločnosti, na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov
203/1968 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v českom vydaní Zbierky zákonov v ústavnom zákone č. 143/1968 Zb. o československej federácii
Dátum vyhlásenia: 29. decembra 1968 (čiastka 51/1968)
204/1968 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady
205/1968 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o vyhlasovaní zákonov a iných právnych predpisov Slovenskej socialistickej republiky
206/1968 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o nadobúdaní a strate štátneho občianstva Slovenskej socialistickej republiky
207/1968 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky