Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovChronologický register ► Ročník 1966

Ročník 1966

Legislatívna knižnica

Zbierka zákonov

Január 1966

Február 1966

Marec 1966

Apríl 1966

Máj 1966

Jún 1966

Júl 1966

August 1966

September 1966

Október 1966

November 1966

December 1966

Január 1966Február 1966Marec 1966Apríl 1966Máj 1966Jún 1966Júl 1966August 1966September 1966Október 1966November 1966December 1966

Január 1966

Dátum vyhlásenia: 25. januára 1966 (čiastka 1/1966)
1/1966 Zb.Vyhláška vlády a Ústrednej rady odborov k ďalšiemu rozvoju závodného stravovania
2/1966 Zb.Vládna vyhláška o kultúrnych fondoch a koordinačnom výbore kultúrnych fondov
3/1966 Zb.Vládna vyhláška o príspevkoch príjemcov autorských odmien a odmien výkonných umelcov kultúrnym fondom
4/1966 Zb.Vládna vyhláška o príspevkoch za použitie voľných literárnych, vedeckých a umeleckých diel a o príspevkoch používateľov diel
Dátum vyhlásenia: 31. januára 1966 (čiastka 2/1966)
5/1966 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa vládne nariadenie č. 108/1961 Zb. o zriadení Univerzity 17. novembra v Prahe
6/1966 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o spolupráci na úseku ochrany rastlín

Február 1966

Dátum vyhlásenia: 16. februára 1966 (čiastka 3/1966)
7/1966 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o Vysokej škole politickej Ústredného výboru Komunistickej strany Československa
8/1966 Zb.Vyhláška Štátnej komisie pre financie, ceny a mzdy o tvorbe, kontrole a štatistike cien
9/1966 Zb.Vyhláška Ústrednej komisie ľudovej kontroly a štatistiky o vykonávaní kontroly a štatistiky cien
Dátum vyhlásenia: 22. februára 1966 (čiastka 4/1966)
10/1966 Zb.Vyhláška ministra vnútorného obchodu o nákupe tovaru vo vnútornom obchode socialistickými organizáciami
11/1966 Zb.Vyhláška Ministerstva dopravy a hlavného arbitra ČSSR o hospodárskych zmluvách v cestnej nákladnej doprave
12/1966 Zb.Vyhláška Ministerstva dopravy o zmene vyhlášky č. 3/1962 Zb. o riadení nákladnej automobilovej dopravy národnými výbormi
Dátum vyhlásenia: 28. februára 1966 (čiastka 5/1966)
13/1966 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra o zrušení vyhlášky č. 174/1958 Ú. l. (Ú. v.), ktorou bolo vyhlásené uznesenie vlády o určení začiatku a konca pracovného času v ústredných úradoch a v iných štátnych orgánoch
14/1966 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Barmského zväzu
15/1966 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole, ktorým sa mení Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel o medzinárodnej leteckej doprave, podpísaný vo Varšave 12. októbra 1929

Marec 1966

Dátum vyhlásenia: 29. marca 1966 (čiastka 6/1966)
16/1966 Zb.Vládna vyhláška o náhradách za vypúšťanie nečistených alebo nedostatočne čistených odpadových vôd do vodných tokov
17/1966 Zb.Vyhláška Ministerstva dopravy o leteckom prepravnom poriadku
18/1966 Zb.Vyhláška ministra spravodlivosti ktorou sa ustanovuje príslušnosť súdov v dopravných trestných veciach v obvode hlavného mesta Prahy
Dátum vyhlásenia: 30. marca 1966 (čiastka 7/1966)
19/1966 Zb.Zákon o vysokých školách
20/1966 Zb.Zákon o starostlivosti o zdravie ľudu

Apríl 1966

Dátum vyhlásenia: 21. apríla 1966 (čiastka 8/1966)
21/1966 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o zriadení Rady pre colnú spoluprácu
Dátum vyhlásenia: 26. apríla 1966 (čiastka 9/1966)
22/1966 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky o vedeckej a technickej spolupráci
23/1966 Zb.Vyhláška Ústrednej správy spojov a Ministerstva vnútra o vymedzení pojmu vysielacích rádiových staníc a o ich prechovávaní
24/1966 Zb.Vyhláška Ministerstva dopravy a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o hospodárskych zmluvách vo vnútroštátnej vodnej nákladnej doprave
Dátum vyhlásenia: 29. apríla 1966 (čiastka 10/1966)
25/1966 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry, ktorou sa vydávajú študijné predpisy pre vysoké školy
26/1966 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry, ktorou sa vydávajú predpisy pre rigorózne skúšky (rigorózny poriadok)
27/1966 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o priznávaní titulov absolventom, ktorí ukončili štúdium pred účinnosťou zákona č. 19/1966 Zb. o vysokých školách
28/1966 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry, ktorou sa vydávajú predpisy o habilitačnom a vymenúvacom konaní a o obsadzovaní voľných pracovných miest učiteľov vysokých škôl
Dátum vyhlásenia: 30. apríla 1966 (čiastka 11/1966)
29/1966 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia
30/1966 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva o odpredaji niektorých poľnohospodárskych výrobkov pracovníkom štátnych majetkov a ostatných štátnych organizácií s poľnohospodárskou výrobou

Máj 1966

Dátum vyhlásenia: 24. mája 1966 (čiastka 12/1966)
31/1966 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o zmene zákona o voľbách do Národného zhromaždenia a do národných výborov
32/1966 Zb.Vyhláška Štátnej komisie pre financie, ceny a mzdy a Ministerstva financií o tvorbe cien výrobkov podliehajúcich povinnému hodnoteniu a výrobkov technicky pokrokových a technicky zastaraných

Jún 1966

Dátum vyhlásenia: 14. júna 1966 (čiastka 13/1966)
33/1966 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa dopĺňa a mení vládne nariadenie o umiestňovaní absolventov vysokých škôl, konzervatórií a stredných odborných škôl
34/1966 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole medzi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou o zrušení vízovej povinnosti
35/1966 Zb.Vyhláška ministerstva zahraničných vecí o Protokole medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o ukončení platnosti Zmluvy o zmierovacom a rozhodcovskom konaní podpísanej vo Varšave 23. apríla 1925 a Zmluvy o právnej ochrane a právnej pomoci vo veciach daňových podpísanej vo Varšave 23. apríla 1925
Dátum vyhlásenia: 20. júna 1966 (čiastka 14/1966)
36/1966 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia, ktorým sa zrušujú niektoré právne predpisy
37/1966 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 115/1965 Zb. o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých odvetvových ústredných orgánov
38/1966 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa zrušujú niektoré právne predpisy v súvislosti so zdokonaľovaním sústavy plánovitého riadenia národného hospodárstva
39/1966 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry, Ministerstva financií a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o vedľajšej hospodárskej činnosti na niektorých školách poskytujúcich stredné a vyššie vzdelanie a v niektorých iných školských zariadeniach
40/1966 Zb.Vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o určení miestnej príslušnosti pre rozhodovanie hospodárskych sporov týkajúcich sa niektorých závodov (organizačných zložiek) socialistických organizácií
Dátum vyhlásenia: 24. júna 1966 (čiastka 15/1966)
41/1966 Zb.Smernica Ministerstva školstva a kultúry a Ministerstva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva o výpomoci žiakov škôl II. cyklu (vrátane učňov) pri špičkových poľnohospodárskych prácach
Dátum vyhlásenia: 24. júna 1966 (čiastka 16/1966)
42/1966 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva o poskytovaní liečebno-preventívnej starostlivosti
43/1966 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva o sústave zdravotníckych zariadení
44/1966 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva o zdravotníckych pracovníkoch a iných odborných pracovníkoch v zdravotníctve
Dátum vyhlásenia: 29. júna 1966 (čiastka 17/1966)
45/1966 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva o vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
46/1966 Zb.Vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti o opatreniach proti prenosným chorobám
47/1966 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva o pohrebníctve
Dátum vyhlásenia: 30. júna 1966 (čiastka 18/1966)
48/1966 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o zmene zákona Slovenskej národnej rady o voľbách do Slovenskej národnej rady
49/1966 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Komisii Slovenskej národnej rady pre vodné hospodárstvo
50/1966 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti Slovenskej národnej rady pri riadení a organizácii vysokých škôl na Slovensku

Júl 1966

Dátum vyhlásenia: 13. júla 1966 (čiastka 19/1966)
51/1966 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia
52/1966 Zb.Zákon o osobnom vlastníctve
53/1966 Zb.Zákon o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu
Dátum vyhlásenia: 19. júla 1966 (čiastka 20/1966)
54/1966 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa mení vládne nariadenie č. 126/1962 Zb., ktorým sa zriaďujú interrupčné komisie a vykonáva zákon o umelom prerušení tehotnosti v znení vládneho nariadenia č. 95/1964 Zb.
55/1966 Zb.Vyhláška Ústrednej správy vodného hospodárstva, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 136/1960 Zb. o Štátnej vodohospodárskej inšpekcii
56/1966 Zb.Vyhláška generálneho riaditeľa Štátnej banky československej o úprave lehôt na vykonávanie úkonov peňažných ústavov na úseku platobného styku a zúčtovania na účtoch organizácií
57/1966 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v českom vydaní Zbierky zákonov vo vyhláške Ministerstva dopravy č. 17/1966 Zb. o leteckom prepravnom poriadku
Dátum vyhlásenia: 26. júla 1966 (čiastka 21/1966)
58/1966 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o kultúrnej a vedeckej spolupráci
Dátum vyhlásenia: 28. júla 1966 (čiastka 22/1966)
59/1966 Zb.Vládne nariadenie o predĺžení základnej služby niektorým vojakom útvarov cestného vojska v roku 1966
60/1966 Zb.Vládna vyhláška o výnimočnom poskytovaní dôchodku niektorým pracujúcim dôchodcom
61/1966 Zb.Vyhláška ministra financií o vydaní mincí po 5 Kčs a o vydaní pamätných strieborných desaťkorunáčok „VELKÁ MORAVA - 1100 LET"

August 1966

Dátum vyhlásenia: 5. augusta 1966 (čiastka 23/1966)
62/1966 Zb.Vyhláška Štátnej plánovacej komisie o zásadách pre skracovanie pracovného času a pre úpravu pracovných a prevádzkových režimov
63/1966 Zb.Rámcové podmienky hospodárenia podnikov
64/1966 Zb.Zásady pre reguláciu ekonomických a finančných vzťahov vnútri výrobných hospodárskych jednotiek schválené uznesením vlády z 15. júla 1966 č. 242
Dátum vyhlásenia: 11. augusta 1966 (čiastka 24/1966)
65/1966 Zb.Vládne nariadenie o zmenách pôsobnosti v odbore ochrany pred povodňami
66/1966 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o pomoci pri výstavbe obytných domov s bytmi v osobnom vlastníctve a o predaji bytov z národného majetku občanom
Dátum vyhlásenia: 23. augusta 1966 (čiastka 25/1966)
67/1966 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o miestnych poplatkoch
68/1966 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v českom vydaní Zbierky zákonov v zákone č. 52/1966 Zb. o osobnom vlastníctve bytov

September 1966

Dátum vyhlásenia: 20. septembra 1966 (čiastka 26/1966)
69/1966 Zb.Metodické pokyny pre vypracovanie vávrhu štátneho vykonávacieho plánu a štátneho rozpočtu na rok 1967
Dátum vyhlásenia: 23. septembra 1966 (čiastka 27/1966)
70/1966 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o colnom prejednávaní medzinárodných prepráv nákladov vykonávaných automobilovou dopravou
Dátum vyhlásenia: 27. septembra 1966 (čiastka 28/1966)
71/1966 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o úprave otázok týkajúcich sa dvojakého štátneho občianstva
72/1966 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o civilnom konaní
Dátum vyhlásenia: 28. septembra 1966 (čiastka 29/1966)
73/1966 Zb.Vyhláška Ústrednej komisie ľudovej kontroly a štatistiky o jednotnom triedení základných prostriedkov v národohospodárskej evidencii
Dátum vyhlásenia: 29. septembra 1966 (čiastka 30/1966)
74/1966 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti Slovenskej národnej rady a jej orgánov pri zabezpečovaní starostlivosti o zdravie ľudu
Dátum vyhlásenia: 30. septembra 1966 (čiastka 31/1966)
75/1966 Zb.Vyhláška predsedu vlády o zrušení smerníc, inštrukcií, úprav a iných obdobných predpisov niektorých ústredných orgánov štátnej správy

Október 1966

Dátum vyhlásenia: 19. októbra 1966 (čiastka 32/1966)
76/1966 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o odpisovaní základných prostriedkov
Dátum vyhlásenia: 26. októbra 1966 (čiastka 33/1966)
77/1966 Zb.Vyhláška Štátnej komisie pre financie, ceny a mzdy o platovom poriadku pre pracovníkov orgánov štátnej správy
78/1966 Zb.Vyhláška Štátnej komisie pre financie, ceny a mzdy o poskytovaní odmien pracovníkom rozpočtových organizácií

November 1966

Dátum vyhlásenia: 4. novembra 1966 (čiastka 34/1966)
79/1966 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o kultúrnej spolupráci
Dátum vyhlásenia: 7. novembra 1966 (čiastka 35/1966)
80/1966 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra o pravidlách cestnej premávky
Dátum vyhlásenia: 8. novembra 1966 (čiastka 36/1966)
81/1966 Zb.Zákon o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch
82/1966 Zb.Zákon o poisťovníctve
83/1966 Zb.Zákon o štvrtom päťročnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky
84/1966 Zb.Vyhláška Štátnej komisie pre financie, ceny a mzdy, ktorou sa ustanovujú odchýlky pre výpočet priemerného zárobku pre niektoré skupiny pracovníkov
Dátum vyhlásenia: 24. novembra 1966 (čiastka 37/1966)
85/1966 Zb.Vyhláška generálneho riaditeľa Štátnej banky československej o platobnom styku a zúčtovaní na účtoch organizácií
Dátum vyhlásenia: 25. novembra 1966 (čiastka 38/1966)
86/1966 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva, ktorou sa mení vyhláška č. 34/1965 Zb. o regresných náhradách
87/1966 Zb.Vyhláška Štátnej komisie pre techniku, Ministerstva financií a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o niektorých ekonomických opatreniach v investičnej výstavbe
88/1966 Zb.Vyhláška Juhomoravského krajského národného výboru v Brne ktorou sa určujú ďalšie mestské národné výbory v kraji ako stavebné úrady

December 1966

Dátum vyhlásenia: 3. decembra 1966 (čiastka 39/1966)
89/1966 Zb.Vládne nariadenie o udeľovaní čestného odznaku „Za ochranu hraníc ČSSR"
90/1966 Zb.Vyhláška ministra národnej obrany o vysokých školách na úseku vojenských vysokých škôl
91/1966 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o odmeňovaní niektorých prác vykonávaných mimo pracovného pomeru
Dátum vyhlásenia: 7. decembra 1966 (čiastka 40/1966)
92/1966 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o priznávaní titulov absolventom Vysokej školy politickej Ústredného výboru Komunistickej strany Československa
93/1966 Zb.Vyhláška Ústrednej rady odborov, ktorou sa vydávajú smernice o uvoľňovaní pracovníkov zo zamestnania na výkon funkcie v Revolučnom odborovom hnutí
94/1966 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o pracovných úľavách a hospodárskom zabezpečení študujúcich pri zamestnaní
Dátum vyhlásenia: 16. decembra 1966 (čiastka 41/1966)
95/1966 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Talianskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave
Dátum vyhlásenia: 17. decembra 1966 (čiastka 42/1966)
96/1966 Zb.Vládne nariadenie o jednotných kalkulačných zásadách
Dátum vyhlásenia: 19. decembra 1966 (čiastka 43/1966)
97/1966 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu
98/1966 Zb.Vyhláška Ministerstva dopravy, ktorou sa menia niektoré ustanovenia vyhlášky č. 132/1964 Zb. o železničnom prepravnom poriadku
Dátum vyhlásenia: 20. decembra 1966 (čiastka 44/1966)
99/1966 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa zrušujú niektoré ďalšie právne predpisy v súvislosti so zdokonaľovaním sústavy plánovitého riadenia národného hospodárstva
100/1966 Zb.Vládne nariadenie o plánovitom riadení národného hospodárstva
101/1966 Zb.Vyhláška Štátnej komisie pre financie, ceny a mzdy o odmeňovaní práce v novej sústave plánovitého riadenia národného hospodárstva
Dátum vyhlásenia: 20. decembra 1966 (čiastka 45/1966)
102/1966 Zb.Vyhláška Ministerstva financií a Štátnej banky československej o financovaní reprodukcie základných prostriedkov
103/1966 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o financovaní neinvestičných potrieb rozvoja vedy a techniky a obdobných činností
104/1966 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o správe národného majetku
105/1966 Zb.Vyhláška generálneho riaditeľa Štátnej banky československej o úverovaní socialistických organizácií a úrokových sadzbách
106/1966 Zb.Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa ustanovujú rozsah a podmienky zákonného poistenia socialistických poľnohospodárskych organizácií
Dátum vyhlásenia: 20. decembra 1966 (čiastka 46/1966)
107/1966 Zb.Vyhláška Štátnej komisie pre techniku o dokumentácii stavieb
108/1966 Zb.Vyhláška Štátnej komisie pre techniku o oprávnení na projektovú činnosť
109/1966 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o niektorých zmenách vo vyhláške ministra zahraničného obchodu č. 104/1960 Zb. o zriadení podniku Brnenské veľtrhy a výstavy, podniku pre usporadúvanie veľtrhov a výstav a vo vyhláške ministra zahraničného obchodu č. 105/1960 Zb. o zriadení podniku Rapid, podniku pre propagáciu v zahraničnom obchode v zmení vyhlášky č. 32/1961 Zb.
110/1966 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o označovaní zahraničných absolventov československých vysokých škôl
111/1966 Zb.Vyhláška Ministerstva dopravy, ktorou sa menia niektoré ustanovenia vyhlášky č. 126/1964 Zb. o styku medzi celoštátnymi dráhami a vlečkami a o vzťahoch medzi zúčastnenými organizáciami (vlečkové podmienky)
Dátum vyhlásenia: 27. decembra 1966 (čiastka 47/1966)
112/1966 Zb.Zákon o poľnohospodárskej dani
113/1966 Zb.Zákon o dôchodkovej dani družstevných a iných organizácií
114/1966 Zb.Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon o poľnohospodárskej dani
Dátum vyhlásenia: 28. decembra 1966 (čiastka 48/1966)
115/1966 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia
116/1966 Zb.Zákon o súdnych poplatkoch
117/1966 Zb.Zákon o niektorých dôsledkoch zanedbávania starostlivosti o deti
118/1966 Zb.Vládne nariadenie o stabilizačnom odvode spotrebných a výrobných družstevných organizácií
119/1966 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa vydáva štatút Ústrednej publikačnej správy
Dátum vyhlásenia: 29. decembra 1966 (čiastka 49/1966)
120/1966 Zb.Vládna vyhláška o ukladaní pokút za porušovanie povinností ustanovených na ochranu vôd pred znečisťovaním