Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovChronologický register ► Ročník 1964

Ročník 1964

Legislatívna knižnica

Zbierka zákonov

Január 1964

Február 1964

Marec 1964

Apríl 1964

Máj 1964

Jún 1964

Júl 1964

August 1964

September 1964

Október 1964

November 1964

December 1964

Január 1964Február 1964Marec 1964Apríl 1964Máj 1964Jún 1964Júl 1964August 1964September 1964Október 1964November 1964December 1964

Január 1964

Dátum vyhlásenia: 15. januára 1964 (čiastka 1/1964)
1/1964 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o vedeckej a technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Niger a Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Niger
2/1964 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o cestovnom styku medzi obidvoma krajinami
Dátum vyhlásenia: 20. januára 1964 (čiastka 2/1964)
3/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva dopravy a Ministerstva všeobecného strojárstva o povinnom výkupe opotrebených dielcov cestných vozidiel
Dátum vyhlásenia: 23. januára 1964 (čiastka 3/1964)
4/1964 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o zmene a doplnení zákona o voľbách do Národného zhromaždenia a zákona o voľbách do národných výborov
5/1964 Zb.Vyhláška ministra financií, ktorou sa určuje výška štátneho príspevku pre družstevnú bytovú výstavbu začínanú od 1. januára 1964
Dátum vyhlásenia: 25. januára 1964 (čiastka 4/1964)
6/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva financií a Štátnej banky československej o financovaní, rozpise a kontrole reprodukcie základných prostriedkov
Dátum vyhlásenia: 27. januára 1964 (čiastka 5/1964)
7/1964 Zb.Vyhláška Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva a Ministerstva financií o opravách bytového majetku
Dátum vyhlásenia: 28. januára 1964 (čiastka 6/1964)
8/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o ďalšej zmene vyhlášky o správnych poplatkoch

Február 1964

Dátum vyhlásenia: 5. februára 1964 (čiastka 7/1964)
9/1964 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Výbore Slovenskej národnej rady pre cestovný ruch
10/1964 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o udeľovaní čestných titulov „Zaslúžilý člen Slovenského národného divadla" a „Zaslúžilý pracovník Slovenského národného divadla"
11/1964 Zb.Vyhláška Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vývoze kultúrnych pamiatok a predmetov muzeálnej hodnoty
Dátum vyhlásenia: 6. februára 1964 (čiastka 8/1964)
12/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva potravinárskeho priemyslu o pestovateľskom pálení ovocia
13/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o vykonávaní pridruženej výroby jednotnými roľníckymi družstvami
14/1964 Zb.Vyhláška Ústrednej rady odborov o presunoch pracovného času v rokoch 1964 a 1965
Dátum vyhlásenia: 7. februára 1964 (čiastka 9/1964)
15/1964 Zb.Zákon o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva a štátnom rozpočte na rok 1964
Dátum vyhlásenia: 8. februára 1964 (čiastka 10/1964)
16/1964 Zb.Ústavný zákon o skončení volebného obdobia Najvyššieho súdu, krajských, okresných a vojenských súdov
17/1964 Zb.Zákon o Československom rozhlase
18/1964 Zb.Zákon o Československej televízii
19/1964 Zb.Zákon, ktorým sa zrušujú colné zľavy pre dovoz strojov a prístrojov
20/1964 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia
21/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o označovaní absolventov vysokých škôl
Dátum vyhlásenia: 10. februára 1964 (čiastka 11/1964)
22/1964 Zb.Zákon o evidencii nehnuteľností
23/1964 Zb.Vyhláška Ústrednej správy geodézie a kartografie, ktorou sa vykonáva zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností
Dátum vyhlásenia: 11. februára 1964 (čiastka 12/1964)
24/1964 Zb.Zákon o notárskych poplatkoch
25/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva financií na vykonanie zákona o notárskych poplatkoch
Dátum vyhlásenia: 12. februára 1964 (čiastka 13/1964)
26/1964 Zb.Zákon o vnútrozemskej plavbe
27/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva dopravy o vnútrozemskej plavbe
Dátum vyhlásenia: 13. februára 1964 (čiastka 14/1964)
28/1964 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach
Dátum vyhlásenia: 14. februára 1964 (čiastka 15/1964)
29/1964 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Colnom dohovore o dočasnom dovoze obalov, Colnom dohovore o uľahčení dovozu tovaru určeného na vystavovanie alebo na použitie na výstavách, veľtrhoch, zasadaniach alebo pri podobných udalostiach o Colnom dohovore o dočasnom dovoze zariadenia potrebného pre výkon povolania
Dátum vyhlásenia: 14. februára 1964 (čiastka 16/1964)
30/1964 Zb.Vyhláška Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva a Ministerstva spotrebného priemyslu o hospodárení zbernými surovinami a priemyslovým textilným odpadom
31/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu o konaní pri vývoze
32/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu o konaní pri dovoze
33/1964 Zb.Vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie o československých analytických normáloch
Dátum vyhlásenia: 28. februára 1964 (čiastka 17/1964)
34/1964 Zb.Zákon o voľbách do Národného zhromaždenia a do národných výborov
35/1964 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o voľbách do Slovenskej národnej rady
36/1964 Zb.Zákon o organizácii súdov a o voľbách sudcov

Marec 1964

Dátum vyhlásenia: 1. marca 1964 (čiastka 18/1964)
37/1964 Zb.Uznesenie Predsedníctva Národného zhromaždenia ČSSR o vyhlásení dňa volieb do Národného zhromaždenia, do Slovenskej národnej rady, do národných výborov a volieb sudcov okresných súdov
38/1964 Zb.Uznesenie Predsedníctva Národného zhromaždenia ČSSR o určení volebných obvodov pre voľby do Národného zhromaždenia
39/1964 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení volebných obvodov pre voľby do Slovenskej národnej rady
Dátum vyhlásenia: 5. marca 1964 (čiastka 19/1964)
40/1964 Zb.Občiansky zákonník
Dátum vyhlásenia: 6. marca 1964 (čiastka 20/1964)
41/1964 Zb.Zákon o hospodárení s bytmi
Dátum vyhlásenia: 7. marca 1964 (čiastka 21/1964)
42/1964 Zb.Vyhláška vlády Československej socialistickej republiky a Ústrednej rady odborov o závodnom stravovaní
43/1964 Zb.Uznesenie Predsedníctva Národného zhromaždenia ČSSR o niektorých zmenách vo volebných obvodoch pre voľby do Národného zhromaždenia
44/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o zmene správneho poplatku za povolenie na vývoz
Dátum vyhlásenia: 9. marca 1964 (čiastka 22/1964)
45/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka
46/1964 Zb.Vyhláška Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva o zárukách, zľavách pri nedodržaní dodacích lehôt a o poplatku za uskladnenie pri niektorých službách vykonávaných organizáciami miestneho hospodárstva a výrobnými družstvami
47/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o peňažných službách občanom
Dátum vyhlásenia: 9. marca 1964 (čiastka 23/1964)
48/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o poistných podmienkach pre poistenie majetku
49/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o poistných podmienkach pre poistenie osôb
50/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škody
Dátum vyhlásenia: 10. marca 1964 (čiastka 24/1964)
51/1964 Zb.Zákon o dráhach
52/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva dopravy, ktorou sa vykonáva zákon o dráhach
53/1964 Zb.Zákon o udeľovaní vedeckých hodností a o Štátnej komisii pre vedecké hodnosti
Dátum vyhlásenia: 25. marca 1964 (čiastka 25/1964)
54/1964 Zb.Vyhláška ministra hutníckeho priemyslu a rudných baní a Hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o výkupe nepotrebných spotrebiteľských zásob hutníckych výrobkov
55/1964 Zb.Vyhláška Ústrednej správy energetiky, ktorou sa mení vyhláška o skúškach zváračov niektorých technických zariadení
Dátum vyhlásenia: 31. marca 1964 (čiastka 26/1964)
56/1964 Zb.Zákon, ktorým sa mení zákon o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov
57/1964 Zb.Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia, ktorou sa mení vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 33/1962 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov
58/1964 Zb.Zákon o zvýšení starostlivosti o tehotné ženy a matky
59/1964 Zb.Vládne nariadenie o úlohách národných výborov pri starostlivosti o deti
Dátum vyhlásenia: 31. marca 1964 (čiastka 27/1964)
60/1964 Zb.Vyhláška Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva o úhrade za užívanie bytu a za služby spojené s užívaním bytu
Dátum vyhlásenia: 31. marca 1964 (čiastka 28/1964)
61/1964 Zb.Zákon Národného zhromaždenia Československej socialistickej republiky o rozvoji rastlinnej výroby
62/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva a Ministerstva spravodlivosti, ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o rozvoji rastlinnej výroby
63/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o ochrane proti zavliekaniu škodcov a chorôb rastlín a burín pri dovoze, prevoze a vývoze (vonkajšia karanténa)
64/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o doplnení vyhlášky č. 87/1963 Zb. o odpredaji niektorých poľnohospodárskych výrobkov zamestnancom štátnych majetkov a ostatných štátnych organizácií s poľnohospodárskou výrobou
Dátum vyhlásenia: 31. marca 1964 (čiastka 29/1964)
65/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva dopravy o prístavnom poriadku pre československé prístavy
66/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva dopravy o prekladovom a skladovom poriadku pre prístavy určené pre verejnú potrebu
67/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva dopravy o poriadku pre ciachovanie vnútrozemských plavidiel
68/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva dopravy o prenesení pôsobnosti štátnej správy vo veciach dráh

Apríl 1964

Dátum vyhlásenia: 20. apríla 1964 (čiastka 30/1964)
69/1964 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o Správe štátnych hmotných rezerv
70/1964 Zb.Zásady plánovania a koordinácie kontrolnej činnosti
71/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o kúpeľnom poplatku
Dátum vyhlásenia: 25. apríla 1964 (čiastka 31/1964)
72/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o odplatnom nadobúdaní vecí socialistickými organizáciami od občanov a súkromných právnických osôb
73/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o cenách stavieb v osobnom vlastníctve a o náhradách pri vyvlastnení nehnuteľností
Dátum vyhlásenia: 29. apríla 1964 (čiastka 32/1964)
74/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o doplnení vyhlášky, ktorou sa určujú podmienky účinkovania divadelných umelcov z povolania na predstaveniach mimo prevádzky divadla, a vyhlášky, ktorou sa ustanovuje povinné sprostredkovanie pre niektoré odbory umeleckej činnosti
75/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry, ktorou sa mení a dopĺňa príloha vyhlášky č. 73/1961 Zb. o učebných odboroch
76/1964 Zb.Vyhláška Rady Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave, ktorou sa určujú ďalšie mestské národné výbory ako stavebné úrady
77/1964 Zb.Vyhláška Rady Východoslovenského krajského národného výboru v Košiciach, ktorou sa určujú ďalšie miestne národné výbory ako stavebné úrady
78/1964 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v Zákone o rodine č. 94/1963 Zb.
79/1964 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby vo vyhláške Ministerstva financií č. 48/1964 Zb. o poistných podmienkach pre poistenie majetku
Dátum vyhlásenia: 30. apríla 1964 (čiastka 33/1964)
80/1964 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o obchode a plavbe medzi Československou socialistickou republikou a Bulharskou ľudovou republikou

Máj 1964

Dátum vyhlásenia: 3. mája 1964 (čiastka 34/1964)
81/1964 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi vládou Československej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o pomoci pri živelných pohromách podpísanom v Prahe 6. októbra 1956 a o zmene článku II uvedeného Dohovoru
Dátum vyhlásenia: 5. mája 1964 (čiastka 35/1964)
82/1964 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o konzulárnych stykoch medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhoslávie
83/1964 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Mali o vedeckej a technickej spolupráci
84/1964 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí k Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Mali
Dátum vyhlásenia: 8. mája 1964 (čiastka 36/1964)
85/1964 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o úprave pohraničného prechodu železníc
Dátum vyhlásenia: 26. mája 1964 (čiastka 37/1964)
86/1964 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou demokratickou republikou
Dátum vyhlásenia: 27. mája 1964 (čiastka 38/1964)
87/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra o vodičských preukazoch
Dátum vyhlásenia: 28. mája 1964 (čiastka 39/1964)
88/1964 Zb.Vládne nariadenie o úprave dĺžky základnej služby ženám, ktoré dobrovoľne vstúpia do vojska
89/1964 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o spolupráci v oblasti zdravotníctva
90/1964 Zb.Vyhláška ministra financií, ktorou sa zrušuje vyhláška č. 94/1960 Zb. o poskytovaní preddavkov jednotným roľníckym družstvám na plánované tržby za dodávky poľnohospodárskych výrobkov
91/1964 Zb.Vyhláška Ústredného zväzu výrobných družstiev, ktorou sa mení vyhláška č. 274/1956 Ú. l. (Ú. v.) o nemocenskom poistení členov výrobných družstiev

Jún 1964

Dátum vyhlásenia: 5. júna 1964 (čiastka 40/1964)
92/1964 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o šírom mori
Dátum vyhlásenia: 9. júna 1964 (čiastka 41/1964)
93/1964 Zb.Zákon o určení odborov štátnej správy, v ktorých pôsobia povereníci Slovenskej národnej rady a o súvisiacich zmenách v organizácii niektorých ústredných orgánov
94/1964 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia
95/1964 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa mení vládne nariadenie č. 126/1962 Zb., ktorým sa zriaďujú interrupčné komisie a vykonáva zákon o umelom prerušení tehotnosti
Dátum vyhlásenia: 10. júna 1964 (čiastka 42/1964)
96/1964 Zb.Zákon o technickej normalizácii
97/1964 Zb.Vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie, ktorou sa vykonáva zákon o technickej normalizácii
Dátum vyhlásenia: 12. júna 1964 (čiastka 43/1964)
98/1964 Zb.Zákon o dani z motorových vozidiel
99/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon o dani z motorových vozidiel
100/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o náhradách cestovných, sťahovacích a iných výdavkov
Dátum vyhlásenia: 15. júna 1964 (čiastka 44/1964)
101/1964 Zb.Zákon o sociálnom zabezpečení
102/1964 Zb.Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia, ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení
Dátum vyhlásenia: 15. júna 1964 (čiastka 45/1964)
103/1964 Zb.Zákon o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa
104/1964 Zb.Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia, ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov
105/1964 Zb.Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia o dôchodkovom poistení jednotlivo hospodáriacich roľníkov a iných samostatne hodpodáriacich osôb a o poskytovaní zaopatrovacieho príspevku členom ich rodín
Dátum vyhlásenia: 16. júna 1964 (čiastka 46/1964)
106/1964 Zb.Vládna vyhláška o výnimočnom poskytovaní dôchodku niektorým pracujúcim dôchodcom
107/1964 Zb.Vládna vyhláška o zaraďovaní zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie pre účely dôchodkového zabezpečenia
108/1964 Zb.Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia o pôsobnosti národných výborov vo veciach sociálneho zabezpečenia
Dátum vyhlásenia: 17. júna 1964 (čiastka 47/1964)
109/1964 Zb.Hospodársky zákonník
Dátum vyhlásenia: 18. júna 1964 (čiastka 48/1964)
110/1964 Zb.Zákon o telekomunikáciách
111/1964 Zb.Vyhláška Ústrednej správy spojov, ktorou sa vykonáva zákon o telekomunikáciách
112/1964 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia, ktorým sa zriaďuje Pamätná medaila k 20. výročiu Slovenského národného povstania
113/1964 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o príplatkoch na kúpeľnú starostlivosť
114/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti o podnikovom registri
115/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa určuje správny poplatok za vydanie lekárskeho potvrdenia
116/1964 Zb.Vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o prechode právomoci v niektorých hospodárskych sporoch na hospodársku arbitráž
Dátum vyhlásenia: 19. júna 1964 (čiastka 49/1964)
117/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o správe národného majetku
Dátum vyhlásenia: 20. júna 1964 (čiastka 50/1964)
118/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva národnej obrany, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov a vývojových prác, určených na zabezpečenie obranyschopnosti štátu Zmena názvu od 1. 1. 1990 - o základných podmienkach dodávky na zabezpečenie obranyschopnosti štátu
Dátum vyhlásenia: 24. júna 1964 (čiastka 51/1964)
119/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva chemického priemyslu, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov chemického priemyslu
Dátum vyhlásenia: 16. júna 1964 (čiastka 52/1964)
120/1964 Zb.Vládna vyhláška o úprave dôchodkov niektorých osôb
121/1964 Zb.Vyhláška Ústrednej správy energetiky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky elektriny a tepla
Dátum vyhlásenia: 29. júna 1964 (čiastka 53/1964)
122/1964 Zb.Vyhláška Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov a Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ktorou sa vydávajú základné podmienky nákupu poľnohospodárskych výrobkov a dodávok poľnohospodárskych potrieb
123/1964 Zb.Vyhláška Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky poľnohospodárskych výrobkov
Dátum vyhlásenia: 29. júna 1964 (čiastka 54/1964)
124/1964 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o rokovacom a pracovnom poriadku Slovenskej národnej rady
125/1964 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Komisii ľudovej kontroly a štatistiky Slovenskej národnej rady
Dátum vyhlásenia: 29. júna 1964 (čiastka 55/1964)
126/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva dopravy o styku medzi celoštátnymi dráhami a vlečkami a o vzťahoch medzi zúčastnenými organizáciami (vlečkové podmienky)
127/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva dopravy o mestskom prepravnom poriadku
128/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva dopravy, ktorou sa mení príloha vyhlášky č. 74/1961 Zb. o prenájme a používaní cestných vozidiel pre motorovú dopravu
Dátum vyhlásenia: 29. júna 1964 (čiastka 56/1964)
129/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva potravinárskeho priemyslu, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky potravinárskych a niektorých iných výrobkov
130/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva potravinárskeho priemyslu, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky potravinárskych výrobkov dodávaných organizáciám štátneho a družstevného maloobchodu
131/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva spotrebného priemyslu, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov spotrebného priemyslu
Dátum vyhlásenia: 29. júna 1964 (čiastka 57/1964)
132/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva dopravy o železničnom prepravnom poriadku
Dátum vyhlásenia: 29. júna 1964 (čiastka 58/1964)
133/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva dopravy o cestnom prepravnom poriadku
Dátum vyhlásenia: 29. júna 1964 (čiastka 59/1964)
134/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva dopravy o prepravnom poriadku vodnej dopravy
Dátum vyhlásenia: 30. júna 1964 (čiastka 60/1964)
135/1964 Zb.Vyhláška ministerstiev všeobecného strojárstva a ťažkého strojárstva, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky strojárskych výrobkov
136/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva všeobecného strojárstva, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky opráv strojárskych výrobkov
137/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva všeobecného strojárstva, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky opráv cestných vozidiel pre motorovú dopravu
Dátum vyhlásenia: 30. júna 1964 (čiastka 61/1964)
138/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútorného obchodu, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov dodávaných podnikmi štátneho obchodu
139/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútorného obchodu, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky zeleniny a ovocia medzi podnikmi štátneho obchodu Zelenina a na priemyslové spracovanie
140/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o povinných a pracovných výtlačkoch
141/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o rozšírení povinného poistenia jednotných roľníckych družstiev
Dátum vyhlásenia: 30. júna 1964 (čiastka 62/1964)
142/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva palív, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky tuhých palív
143/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva palív, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky vyhrievacích plynov, rôp a gazolínu
144/1964 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o pevninskej plytčine
Dátum vyhlásenia: 30. júna 1964 (čiastka 63/1964)
145/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva hutníckeho priemyslu a rudných baní, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky hutníckych výrobkov
146/1964 Zb.Vyhláška Štátnej plánovacej komisie o podrobnejšom vymedzení pôsobnosti v odbore plánovania, tvorby a kontroly cien
Dátum vyhlásenia: 30. júna 1964 (čiastka 64/1964)
147/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva spotrebného priemyslu, Ministerstva školstva a kultúry a Ústrednej správy spojov, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky neperiodických publikácií, periodických publikácií, hospodárskych tlačovín a špeciálnych polygrafických výrobkov
148/1964 Zb.Vyhláška Ústrednej správy geodézie a kartografie, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky geodetických a kartografických prác
149/1964 Zb.Vyhláška Ústredného geologického úradu, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky geologických prác
150/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky surového dreva a trieslovej kôry

Júl 1964

Dátum vyhlásenia: 1. júla 1964 (čiastka 65/1964)
151/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva a Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky farmaceutických výrobkov, výrobkov zdravotníckej techniky, veterinárnych biopreparátov a niektorých laboratórnych prípravkov
152/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov dodávaných národným podnikom Zdravotnícke zásobovanie ústavom národného zdravia
153/1964 Zb.Uznesenie Predsedníctva Národného zhromaždenia ČSSR o určení termínu volieb sudcov Najvyššieho súdu, krajských súdov a sudcov z povolania vojenských súdov
154/1964 Zb.Vyhláška ministra-predsedu Ústrednej komisie ľudovej kontroly a štatistiky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky strojových počtovníckych prác
Dátum vyhlásenia: 1. júla 1964 (čiastka 66/1964)
155/1964 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia, ktorým sa ustanovuje výnimka z ustanovenia § 43 lesného zákona
156/1964 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o vzájomnej železničnej doprave
Dátum vyhlásenia: 8. júla 1964 (čiastka 67/1964)
157/1964 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch
158/1964 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckých službách medzi Československou socialistickou republikou a Guinejskou republikou
159/1964 Zb.Vládne nariadenie o udeľovaní čestných titulov „zaslúžilý člen Českej filharmónie” a „zaslúžilý pracovník Českej filharmónie”
160/1964 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v českom vydaní Zbierky zákonov v zákone č. 93/1964 Zb. o určení odborov štátnej správy, v ktorých pôsobia povereníci Slovenskej národnej rady a o súvisiacich zmenách v organizácii niektorých ústredných orgánov
161/1964 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v českom vydaní Zbierky zákonov
Dátum vyhlásenia: 8. júla 1964 (čiastka 68/1964)
162/1964 Zb.Vyhláška Štátnej komisie pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky o povinnom skúšaní a kontrole výrobkov a materiálov určených do oblasti so sťaženými klimatickými podmienkami

August 1964

Dátum vyhlásenia: 12. augusta 1964 (čiastka 69/1964)
163/1964 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia
164/1964 Zb.Vyhláška ministra financií o vydaní pamätných strieborných desaťkorunáčok k 20. výročiu Slovenského národného povstania
165/1964 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia, ktorým sa mení a doplňuje zákon o niektorých služobných pomeroch vojakov
166/1964 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o pedagogických fakultách
Dátum vyhlásenia: 20. augusta 1964 (čiastka 70/1964)
167/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva dopravy, ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 119/1962 Zb. o hospodárnosti prevádzky cestných vozidiel pre motorovú dopravu
168/1964 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Federatívnou republikou Kamerun

September 1964

Dátum vyhlásenia: 1. septembra 1964 (čiastka 71/1964)
169/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ktorou sa vyhlasujú Vzorové stanovy jednotných roľníckych družstiev s doplnkami a zmenami prijatými VI. celoštátnym zjazdom jednotných roľníckych družstiev
170/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o vypracovaní doplnkov a zmien stanov JRD, ich schvaľovaní a registrácií
Dátum vyhlásenia: 1. septembra 1964 (čiastka 72/1964)
171/1964 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o Československej novinárskej cene
172/1964 Zb.Vyhláška Štátnej komisie pre vedecké hodnosti, ktorou sa vydáva organizačný a rokovací poriadok Štátnej komisie pre vedecké hodnosti
Dátum vyhlásenia: 3. septembra 1964 (čiastka 73/1964)
173/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva stavebníctva, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky stavebných hmôt, konštrukcií a dielcov
174/1964 Zb.Vyhláška Správy federálnych hmotných rezerv o základných podmienkach dodávky štátnych hmotných rezerv
Dátum vyhlásenia: 19. septembra 1964 (čiastka 74/1964)
175/1964 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o mnohostrannom zúčtovaní v prevoditeľných rubľoch a o zriadení Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce
176/1964 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Európskom dohovore o obchodnej arbitráži
Dátum vyhlásenia: 30. septembra 1964 (čiastka 75/1964)
177/1964 Zb.Vyhláška Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 41/1964 Zb. o hospodárení s bytmi
178/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva hutníckeho priemyslu a rudných baní o zbere a výkupe vyradených alkalických akumulátorových článkov
179/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva všeobecného strojárstva o zrušení vyhlášky č. 229/1957 Ú. l. (Ú. v.) o úprave cien za práce vykonávané počtovníckymi strojmi

Október 1964

Dátum vyhlásenia: 1. októbra 1964 (čiastka 76/1964)
180/1964 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o obchode a plavbe medzi Československou socialistickou republikou a Rumunskou ľudovou republikou
181/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra o základných skutočnostiach tvoriacich štátne tajomstvo
Dátum vyhlásenia: 1. októbra 1964 (čiastka 77/1964)
182/1964 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia Zásady ďalšieho prehĺbenia činnosti Národného zhromaždenia
183/1964 Zb.Zákon o rokovacom a pracovnom poriadku Národného zhromaždenia
184/1964 Zb.Zákon, ktorým sa vylučuje premlčanie trestného stíhania najzávažnejších trestných činov proti mieru, vojnových trestných činov a trestných činov proti ľudskosti spáchaných v prospech alebo v službách okupantov
185/1964 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia
Dátum vyhlásenia: 12. októbra 1964 (čiastka 78/1964)
186/1964 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckých službách medzi Československou socialistickou republikou a Kambodžským kráľovstvom
187/1964 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o vytvorení a prevádzke spoločného parku nákladných vozňov
188/1964 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Mongolskou ľudovou republikou
Dátum vyhlásenia: 19. októbra 1964 (čiastka 79/1964)
189/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútorného obchodu o normách nezavinených mánk v organizáciách vnútorného obchodu
Dátum vyhlásenia: 20. októbra 1964 (čiastka 80/1964)
190/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu o paušále cla a náhradnej dávky za daň z obratu z vecí dovážaných bez odplaty

November 1964

Dátum vyhlásenia: 20. novembra 1964 (čiastka 81/1964)
191/1964 Zb.Vyhláška Štátnej plánovacej komisie a Ministerstva financií o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej bytovej výstavbe a výstavbe rodinných domčekov
Dátum vyhlásenia: 25. novembra 1964 (čiastka 82/1964)
192/1964 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Medzinárodnom dohovore o ochrane výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov a rozhlasových organizácií
193/1964 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou o leteckej doprave

December 1964

Dátum vyhlásenia: 10. decembra 1964 (čiastka 83/1964)
194/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva o povinnom hlásení živo a mŕtvo narodeného plodu, úmrtia dieťaťa do siedmich dní po pôrode a úmrtia matky
195/1964 Zb.Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia o rozsahu pracovnej činnosti potrebnej pre započítanie kalendárneho roku v dôchodkovom zabezpečení družstevných roľníkov
196/1964 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
Dátum vyhlásenia: 11. decembra 1964 (čiastka 84/1964)
197/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel
Dátum vyhlásenia: 12. decembra 1964 (čiastka 85/1964)
198/1964 Zb.Vyhláška Štátnej komisie pre vedecké hodnosti o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností
199/1964 Zb.Vyhláška predsedu Československej akadémie vied a ministra školstva a kultúry o výchove nových vedeckých pracovníkov
Dátum vyhlásenia: 13. decembra 1964 (čiastka 86/1964)
200/1964 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou ľudovou republikou
201/1964 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o československej prievoznej doprave cez územie Poľskej ľudovej republiky na úseku železničnej trate medzi stanicami Hrádek nad Nisou a Zittau
Dátum vyhlásenia: 17. decembra 1964 (čiastka 87/1964)
202/1964 Zb.Zákon o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva a štátnom rozpočte na rok 1965
203/1964 Zb.Zákon o úprave niektorých úloh štátnej správy v civilnom letectve
Dátum vyhlásenia: 18. decembra 1964 (čiastka 88/1964)
204/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o fakturovaní a platení dodávok neinvestičnej povahy
205/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o fakturovaní a platení dodávok pre investičnú výstavbu a pre generálne opravy
Dátum vyhlásenia: 24. decembra 1964 (čiastka 89/1964)
206/1964 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckej doprave medzi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou ľudovou republikou
207/1964 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou o úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných a trestných veciach
Dátum vyhlásenia: 28. decembra 1964 (čiastka 90/1964)
208/1964 Zb.Vyhláška ministra financií a generálneho riaditeľa Štátnej banky československej o emisných a pokladničných operáciách
Dátum vyhlásenia: 31. decembra 1964 (čiastka 91/1964)
209/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva dopravy o zriadení Štátnej leteckej inšpekcie a Správy dopravných letísk
210/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o preukazoch pre zníženie dane zo mzdy a o niektorých ďalších opatreniach v odbore tejto dane
211/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva dopravy o prepravnom poriadku združenej prepravy kusových zásielok