Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovChronologický register ► Ročník 1963

Ročník 1963

Legislatívna knižnica

Zbierka zákonov

Január 1963

Február 1963

Marec 1963

Apríl 1963

Máj 1963

Jún 1963

Júl 1963

August 1963

September 1963

Október 1963

November 1963

December 1963

Január 1963Február 1963Marec 1963Apríl 1963Máj 1963Jún 1963Júl 1963August 1963September 1963Október 1963November 1963December 1963

Január 1963

Dátum vyhlásenia: 5. januára 1963 (čiastka 1/1963)
1/1963 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o Ústrednej správe pre rozvoj miestneho hospodárstva
2/1963 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o zriadení Štátneho cenového výboru
3/1963 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o novej organizácii ústredného riadenia v odvetví palív, energetiky, dopravy a spojov
Dátum vyhlásenia: 24. januára 1963 (čiastka 2/1963)
4/1963 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o dohodách medzi Československou socialistickou republikou a Kráľovstvom dánskym, Kráľovstvom nórskym a Kráľovstvom švédskym o vzájomnom oslobodení leteckých podnikov od zdanenia
Dátum vyhlásenia: 29. januára 1963 (čiastka 3/1963)
5/1963 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o zriadení Centrálnej dispečerskej organizácie prepojených energetických systémov Bulharskej ľudovej republiky, Maďarskej ľudovej republiky, Nemeckej demokratickej republiky, Poľskej ľudovej republiky, Rumunskej ľudovej republiky, Československej socialistickej republiky a Západoukrajinskej energetickej sústavy Sväzu sovietskych socialistických republík
Dátum vyhlásenia: 31. januára 1963 (čiastka 4/1963)
6/1963 Zb.Vyhláška Ministerstva financií a Ministerstva zahraničného obchodu k zákonu o devízovom hospodárstve
7/1963 Zb.Vyhláška Ministerstva dopravy a spojov ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 364/1953 Ú. l. (č. 410/1953 Ú. v.) o prepravnom poriadku pre mestskú hromadnú dopravu osôb (mestský prepravný poriadok)

Február 1963

Dátum vyhlásenia: 2. februára 1963 (čiastka 5/1963)
8/1963 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Švajčiarskou konfederáciou o vzájomnom oslobodení leteckých podnikov od zdanenia
9/1963 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o vzájomnom právnom styku v občianskoprávnych veciach, o listinách a o právnych informáciách so Záverečným protokolom
Dátum vyhlásenia: 5. februára 1963 (čiastka 6/1963)
10/1963 Zb.Vyhláška predsedu Štátnej plánovacej komisie, ministra financií a predsedu Štátnej komisie pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky o zvýšení osobnej hmotnej zainteresovanosti na plnení úloh rozvoja vedy a techniky
Dátum vyhlásenia: 8. februára 1963 (čiastka 7/1963)
11/1963 Zb.Rozpočtový zákon na rok 1963
12/1963 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia
Dátum vyhlásenia: 15. februára 1963 (čiastka 8/1963)
13/1963 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Senegal o leteckej doprave
14/1963 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a Radou vzájomnej hospodárskej pomoci o úprave otázok, ktoré súvisia s umiestnením organizačných zložiek Rady vzájomnej hospodárskej pomoci v Československej socialistickej republike
15/1963 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Indonézskou republikou
Dátum vyhlásenia: 25. februára 1963 (čiastka 9/1963)
16/1963 Zb.Vládne nariadenie o umiestňovaní absolventov vysokých škôl, konzervatórií a stredných odborných škôl
17/1963 Zb.Vládne nariadenie o zriadení Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
Dátum vyhlásenia: 26. februára 1963 (čiastka 10/1963)
18/1963 Zb.Vyhláška ministra financií o určení náhrady za vyvlastnenie nehnuteľností občanom a súkromným právnickým osobám
19/1963 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o odplatnom nadobúdaní vecí socialistickými organizáciami od občanov a súkromných právnických osôb
Dátum vyhlásenia: 28. februára 1963 (čiastka 11/1963)
20/1963 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 73/1960 Zb. o náhradách za odber povrchovej vody
21/1963 Zb.Vyhláška Ministerstva chemického priemyslu, ktorou sa doplňujú základné podmienky dodávky výrobkov chemických, gumárskych a azbestových a výrobkov priemyslu celulózy a papiera
22/1963 Zb.Vyhláška Rady Stredoslovenského krajského národného výboru v Banskej Bystrici, ktorou sa určuje ďalší miestny národný výbor ako stavebný úrad

Marec 1963

Dátum vyhlásenia: 6. marca 1963 (čiastka 12/1963)
23/1963 Zb.Zákon o ľudovej kontrole a o národohospodárskej evidencii
Dátum vyhlásenia: 19. marca 1963 (čiastka 13/1963)
24/1963 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Colnom dohovore a kontejneroch a Európskom dohovore o colnom prejednávaní paliet v medzinárodnej doprave
25/1963 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o zdanení cestných vozidiel používaných pri medzinárodnej preprave cestujúcich, Dohovore o zdanení cestných vozidiel pre súkromné používanie v medzinárodnej doprave a Dohovore o zdanení cestných vozidiel používaných pri medzinárodnej preprave tovaru
Dátum vyhlásenia: 26. marca 1963 (čiastka 14/1963)
26/1963 Zb.Vyhláška ministra dopravy o zmene a doplnení vyhlášky č. 266/1956 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vydáva prepravný poriadok pre železničnú a automobilovú prepravu kusových zásielok
Dátum vyhlásenia: 30. marca 1963 (čiastka 15/1963)
27/1963 Zb.Vládne nariadenie o doplnení sústavy zákonných peňazí mincami po 50 halieroch
28/1963 Zb.Vyhláška ministra financií o vydaní mincí po 50 halieroch

Apríl 1963

Dátum vyhlásenia: 4. apríla 1963 (čiastka 16/1963)
29/1963 Zb.Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu o organizácii siete colníc a ich pôsobnosti
Dátum vyhlásenia: 5. apríla 1963 (čiastka 17/1963)
30/1963 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Komisii ľudovej kontroly a štatistiky pri Slovenskej národnej rade
31/1963 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry, ktorou sa doplňuje štatút inštitútov národohospodárskeho plánovania na vysokých školách ekonomických v Prahe a Bratislave
Dátum vyhlásenia: 13. apríla 1963 (čiastka 18/1963)
32/1963 Zb.Zákon o organizácii riadenia poľnohospodárstva
33/1963 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa vyčleňujú niektoré organizácie a zariadenia z riadenia národných výborov
Dátum vyhlásenia: 25. apríla 1963 (čiastka 19/1963)
34/1963 Zb.Vyhláška ministerstiev zdravotníctva a chemického priemyslu o hygienickej ochrane pred ionizujúcim žiarením a o hospodárení so zdrojmi ionizujúceho žiarenia
35/1963 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry, ktorou sa mení a doplňuje príloha vyhlášky č. 73/1961 Zb. o učebných odboroch
Dátum vyhlásenia: 27. apríla 1963 (čiastka 20/1963)
36/1963 Zb.Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vydáva colný plavebný poriadok

Máj 1963

Dátum vyhlásenia: 15. mája 1963 (čiastka 21/1963)
37/1963 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o ochrane včiel, vôd a rýb pri ničení škodcov rastlín
Dátum vyhlásenia: 27. mája 1963 (čiastka 22/1963)
38/1963 Zb.Vyhláška Ústrednej správy energetiky o zriaďovaní a zabezpečovaní činnosti zariadení pre výrobu a rozvod tepla
39/1963 Zb.Vyhláška predsedu Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia o zrušení vyhlášky č. 63/1960 Zb., ktorou sa upravuje rozhodovanie o niektorých ďalších dávkach dôchodkového zabezpečenia (poistenia) národnými výbormi Juhomoravského kraja
Dátum vyhlásenia: 30. mája 1963 (čiastka 23/1963)
40/1963 Zb.Vládna vyhláška o náhrade škôd spôsobených exhaláciami socialistickým poľnohospodárskym a lesným organizáciám

Jún 1963

Dátum vyhlásenia: 10. júna 1963 (čiastka 24/1963)
41/1963 Zb.Vládne nariadenie o zriadení Krkonošského národného parku
42/1963 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry, ktorou sa vydáva štatút Krkonošského národného parku
Dátum vyhlásenia: 13. júna 1963 (čiastka 25/1963)
43/1963 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o výmene nót medzi Veľvyslanectvom Československej socialistickej republiky v Sofii a Ministerstvom zahraničných vecí Bulharskej ľudovej republiky o dojednaní o vykonávaní Zmluvy o právnej pomoci vo veciach občianskych a trestných dojednanej medzi obidvoma
Dátum vyhlásenia: 19. júna 1963 (čiastka 26/1963)
44/1963 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa mení vládne nariadenie č. 42/1961 Zb. o vyvlastnení pre účely obrany
45/1963 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o povinných a pracovných výtlačkoch
Dátum vyhlásenia: 25. júna 1963 (čiastka 27/1963)
46/1963 Zb.Vyhláška ministra-predsedu Štátnej plánovacej komisie a ministra financií o racionalizačných opatreniach investičnej povahy v štátnych hospodárskych organizáciách

Júl 1963

Dátum vyhlásenia: 1. júla 1963 (čiastka 28/1963)
47/1963 Zb.Vyhláška Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov o nákupe poľnohospodárskych výrobkov od drobných užívateľov poľnohospodárskej pôdy a o predaji prebytkov poľnohospodárskych výrobkov
48/1963 Zb.Vyhláška Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov o domácich zakáľačkách ošípaných, povinnom odpredaji masti a nákupe krupónov z týchto zakáľačiek
Dátum vyhlásenia: 12. júla 1963 (čiastka 29/1963)
49/1963 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o poskytovaní náhrad a podpôr pri niektorých škodách vzniknutých opatreniami proti nákazám a iným hromadným ochoreniam hospodárskych zvierat
50/1963 Zb.Redakčné oznámenie k českému vydaniu Zbierky zákonov, čiastky 29, č. 50 - redakčné oznámenie
Dátum vyhlásenia: 13. júla 1963 (čiastka 30/1963)
51/1963 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o evidencii knižníc jednotnej sústavy, o medziknižničnej výpožičnej službe a o prednostnom práve knižníc pri získavaní literatúry, časopisov a iných zbierkových materiálov
Dátum vyhlásenia: 17. júla 1963 (čiastka 31/1963)
52/1963 Zb.Zákon o Štátnej plánovacej komisii
53/1963 Zb.Zákon, ktorým sa mení § 203 trestného zákona č. 140/1961 Zb.
Dátum vyhlásenia: 18. júla 1963 (čiastka 32/1963)
54/1963 Zb.Zákon o Československej akadémii vied
55/1963 Zb.Zákon o jednotnej sústave vedeckovýskumných a vývojových pracovísk (vedeckovýskumné a vývojové základne)
56/1963 Zb.Zákon o národných umelcoch
Dátum vyhlásenia: 19. júla 1963 (čiastka 33/1963)
57/1963 Zb.Zákon o advokácii
Dátum vyhlásenia: 24. júla 1963 (čiastka 34/1963)
58/1963 Zb.Vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky, ktorou sa vydávajú dočasné pravidlá pre prejednávanie a rozhodovanie hospodárskych sporov rozhodcami
Dátum vyhlásenia: 29. júla 1963 (čiastka 35/1963)
59/1963 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o rozšírení bezplatných prevodov správy národného majetku
60/1963 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o úprave pohraničného styku

August 1963

Dátum vyhlásenia: 17. augusta 1963 (čiastka 36/1963)
61/1963 Zb.Vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie o zabezpečovaní správnosti meradiel a merania
Dátum vyhlásenia: 23. augusta 1963 (čiastka 37/1963)
62/1963 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o Štátnej komisii pre investičnú výstavbu
63/1963 Zb.Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia, ktorou sa mení vyhláška č. 199/1958 Ú. l. (Ú. v.) o príspevku na zaopatrenie a vreckovom v ústavoch sociálnej starostlivosti pre dospelých a o odmenách za pracovnú činnosť ich obyvateľov
Dátum vyhlásenia: 30. augusta 1963 (čiastka 38/1963)
64/1963 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Madridskej dohode o potlačovaní falošných alebo klamavých údajov o pôvode tovaru zo 14. apríla 1891 revidovanej vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934 a v Lisabone 31. októbra 1958
65/1963 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Nicejskej dohode o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb, na ktoré sa vzťahujú továrenské a obchodné známky, podpísanej 15. júna 1957

September 1963

Dátum vyhlásenia: 7. septembra 1963 (čiastka 39/1963)
66/1963 Zb.Vládne nariadenie o úprave pôsobnosti vo veciach cestovných pasov
67/1963 Zb.Vyhláška ministra dopravy o náležitostiach, ktoré sa poskytujú pracovníkom získavaným do pracovného pomeru v železničnej doprave náborom vykonávaným národnými výbormi
Dátum vyhlásenia: 17. septembra 1963 (čiastka 40/1963)
68/1963 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o zmene článku VI, odsek A/3 Stanov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu, schválenej rezolúciou GC(V)/RES/92 na V. Generálnej konferencii Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu 4. októbra 1961
69/1963 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Somálskou republikou
70/1963 Zb.Vyhláška Ministerstva stavebníctva o zmene a doplnení vyhlášky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky stavebných prác
Dátum vyhlásenia: 30. septembra 1963 (čiastka 41/1963)
71/1963 Zb.Vládne nariadenie o určení doby trvania základnej služby niektorým pracovníkom v hutníckych prevádzkach
72/1963 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Federatívnej ľudovej republiky Juhoslávie o medzinárodnej cestnej doprave
73/1963 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o vedeckej a technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Somálskou republikou

Október 1963

Dátum vyhlásenia: 5. októbra 1963 (čiastka 42/1963)
74/1963 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej akadémii vied
Dátum vyhlásenia: 7. októbra 1963 (čiastka 43/1963)
75/1963 Zb.Ústavný zákon o skončení volebného obdobia Národného zhromaždenia, Sloveskej národnej rady a národných výborov
76/1963 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia
77/1963 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o výkupe a využití traktorov a traktorových prívesov a návesov a poľnohospodárskych strojov trvale vyradených z prevádzky
Dátum vyhlásenia: 17. októbra 1963 (čiastka 44/1963)
78/1963 Zb.Vyhláška Predsedníctva Slovenskej národnej rady o pamiatkových rezerváciách
79/1963 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o odplate za postúpenie výkonu práva poľovníctva
Dátum vyhlásenia: 22. októbra 1963 (čiastka 45/1963)
80/1963 Zb.Vyhláška vedúceho Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva o organizácii bytového hospodárstva národných výborov
Dátum vyhlásenia: 24. októbra 1963 (čiastka 46/1963)
81/1963 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej komisii pre investičnú výstavbu
82/1963 Zb.Vyhláška Ústrednej rady odborov o presune pracovného času v období Vianoc 1963 a Nového roku 1964

November 1963

Dátum vyhlásenia: 13. novembra 1963 (čiastka 47/1963)
83/1963 Zb.Vyhláška Štátnej komisie pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky o povinnom skúšaní a kontrole elektrotechnických výrobkov, materiálov a pomôcok
Dátum vyhlásenia: 22. novembra 1963 (čiastka 48/1963)
84/1963 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o Štátnej mzdovej komisii
85/1963 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o doplnení Dohody medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Senegal o leteckej doprave (č. 13/1963 Zb.)

December 1963

Dátum vyhlásenia: 9. decembra 1963 (čiastka 49/1963)
86/1963 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia
87/1963 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o odpredaji niektorých poľnohospodárskych výrobkov zamestnancom štátnych majetkov a ostatných štátnych organizácií s poľnohospodárskou výrobou
Dátum vyhlásenia: 10. decembra 1963 (čiastka 50/1963)
88/1963 Zb.Vyhláška ministra financií, predsedu Štátnej komisie pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky a predsedu Štátnej plánovacej komisie o financovaní neinvestičných nákladov rozvoja vedy a techniky
Dátum vyhlásenia: 11. decembra 1963 (čiastka 51/1963)
89/1963 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Colnom dohovore o karnetoch E. C. S. pre obchodné vzorky a o Colnom dohovore o karnete A. T. A. pre dovozný colný záznam tovaru
Dátum vyhlásenia: 12. decembra 1963 (čiastka 52/1963)
90/1963 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o zákaze pokusov s jadrovými zbraňami v ovzduší, v kozmickom priestore a pod vodou
91/1963 Zb.Vyhláška ministra spravodlivosti, ktorou sa určuje paušálna suma trov trestného konania
92/1963 Zb.Vyhláška ministra vnútra, ktorou sa určujú denné sadzby pripadajúce na trovy spojené s výkonom väzby a s výkonom trestu odňatia slobody
93/1963 Zb.Nariadenie o úprave colných sadzieb
Dátum vyhlásenia: 13. decembra 1963 (čiastka 53/1963)
94/1963 Zb.Zákon o rodine
Dátum vyhlásenia: 14. decembra 1963 (čiastka 54/1963)
95/1963 Zb.Zákon o štátnom notárstve a o konaní pred štátnym notárstvom (notársky poriadok)
96/1963 Zb.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti, ktorou sa vykonávajú niektoré organizačné opatrenia v odbore štátnych notárstiev
Dátum vyhlásenia: 16. decembra 1963 (čiastka 55/1963)
97/1963 Zb.Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom
98/1963 Zb.Zákon o rozhodcovskom konaní v obchodných veciach a o výkone rozhodcovských rozhodnutí
Dátum vyhlásenia: 17. decembra 1963 (čiastka 56/1963)
99/1963 Zb.Občiansky súdny poriadok
100/1963 Zb.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti o výkone rozhodnutia zrážkami z pracovnej odmeny osôb, ktoré sú vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo väzbe, a chovancov v domovoch mládeže
Dátum vyhlásenia: 18. decembra 1963 (čiastka 57/1963)
101/1963 Zb.Zákon o právnych vzťahoch v medzinárodnom obchodnom styku (Zákonník medzinárodného obchodu)
Dátum vyhlásenia: 19. decembra 1963 (čiastka 58/1963)
102/1963 Zb.Zákon o rybárstve
103/1963 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o rybárstve
104/1963 Zb.Zákon o zriadení a právomoci Vládneho výboru pre cestovný ruch
Dátum vyhlásenia: 29. decembra 1963 (čiastka 59/1963)
105/1963 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole o predĺžení platnosti Zmluvy o priateľstve, vzájomnej pomoci a povojnovovej spolupráci medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík z 12. decembra 1943
106/1963 Zb.Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vydáva colný cestný poriadok