Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovChronologický register ► Ročník 1962

Ročník 1962

Legislatívna knižnica

Zbierka zákonov

Január 1962

Február 1962

Marec 1962

Apríl 1962

Máj 1962

Jún 1962

Júl 1962

August 1962

September 1962

Október 1962

November 1962

December 1962

Január 1962Február 1962Marec 1962Apríl 1962Máj 1962Jún 1962Júl 1962August 1962September 1962Október 1962November 1962December 1962

Január 1962

Dátum vyhlásenia: 11. januára 1962 (čiastka 1/1962)
1/1962 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o vyhlasovaní zákonov a iných právnych predpisov Slovenskej národnej rady
2/1962 Zb.Vyhláška Ústrednej rady odborov o presune pracovného času v roku 1962
Dátum vyhlásenia: 22. januára 1962 (čiastka 2/1962)
3/1962 Zb.Vyhláška Ministerstva dopravy a spojov o riadení nákladnej automobilovej dopravy národnými výbormi
Dátum vyhlásenia: 23. januára 1962 (čiastka 3/1962)
4/1962 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o vyhlasovaní zákonov a iných právnych predpisov
5/1962 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckej doprave medzi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou
6/1962 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Colnom dohovore o medzinárodnej doprave tovaru na podklade karnetu TIR (Dohovor TIR)
Dátum vyhlásenia: 30. januára 1962 (čiastka 4/1962)
7/1962 Zb.Vyhláška Ústrednej rady odborov, Ministerstva zdravotníctva a Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o náhradách pri úrazoch a chorobách z povolania
8/1962 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva, Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia a Ústrednej rady odborov, ktorou sa upravuje spoločné uplatňovanie nárokov na náhradu nákladov liečebnej starostlivosti, dávok nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia a rozhodovanie o nich (vyhláška o regresných náhradách)
Dátum vyhlásenia: 31. januára 1962 (čiastka 5/1962)
9/1962 Zb.Vyhláška vedúceho Ústredného úradu pre veci národných výborov o úplnom znení zákona č. 67/1956 Zb. o hospodárení s bytmi
10/1962 Zb.Vyhláška Ústredného úradu pre veci národných výborov, ktorou sa vykonáva zákon o hospodárení s bytmi

Február 1962

Dátum vyhlásenia: 6. februára 1962 (čiastka 6/1962)
11/1962 Zb.Vládne nariadenie o prehĺbení organizácie riadenia poľnohospodárstva národnými výbormi
12/1962 Zb.Uznesenie vlády, ktorým sa ustanovujú zásady pre rozmiesťovanie mládeže a pre prijímanie na ďalšie štúdium
Dátum vyhlásenia: 10. februára 1962 (čiastka 7/1962)
13/1962 Zb.Vládne nariadenie o novej organizácii Československého filmu
14/1962 Zb.Vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška o uzavieraní hospodárskych zmlúv na úseku novej techniky
15/1962 Zb.Vyhláška Rady Juhomoravského krajského národného výboru v Brne ktorou sa určujú ďalšie miestne národné výbory ako stavebné úrady
Dátum vyhlásenia: 28. februára 1962 (čiastka 8/1962)
16/1962 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o konaní vo veciach daní a poplatkov

Marec 1962

Dátum vyhlásenia: 1. marca 1962 (čiastka 9/1962)
17/1962 Zb.Zákon o zriadení Štátnej komisie pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky
18/1962 Zb.Vyhláška ministra financií, ktorou sa určuje výška štátneho príspevku pre družstevnú bytovú výstavbu začínanú v roku 1962
Dátum vyhlásenia: 2. marca 1962 (čiastka 10/1962)
19/1962 Zb.Rozpočtový zákon na rok 1962
20/1962 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia
Dátum vyhlásenia: 8. marca 1962 (čiastka 11/1962)
21/1962 Zb.Vyhláška Ministerstva všeobecného strojárstva, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky opráv a plánovanej údržby cestných vozidiel pre motorovú dopravu vo verejných automobilových opravovniach
22/1962 Zb.Vyhláška Rady Severočeského krajského národného výboru v Ústí nad Labem Z 27. Februára 1962, ktorou sa určujú ďalšie miestne národné výbory ako stavebné úrady
Dátum vyhlásenia: 9. marca 1962 (čiastka 12/1962)
23/1962 Zb.Zákon o poľovníctve
24/1962 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o poľovníctve
25/1962 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o ochrane a o čase, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zveri
Dátum vyhlásenia: 21. marca 1962 (čiastka 13/1962)
26/1962 Zb.Vyhláška ministra-predsedu Ústredného úradu štátnej kontroly a štatistiky o ukladaní kárnych opatrení a peňažných náhrad orgánmi štátnej kontroly a štatistiky
Dátum vyhlásenia: 28. marca 1962 (čiastka 14/1962)
27/1962 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o prijímaní a výmene absolventov vysokých škôl, študentov a žiakov odborných škôl
28/1962 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o spolupráci v oblasti zdravotníctva medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kubánskej republiky
Dátum vyhlásenia: 29. marca 1962 (čiastka 15/1962)
29/1962 Zb.Vládne nariadenie o udeľovaní štátnych cien Klementa Gottwalda
30/1962 Zb.Vládne nariadenie o štátnej novinárskej cene Václava Kopeckého
31/1962 Zb.Vyhláška Ústrednej rady odborov, ktorou sa určujú spotrebné materiálové normy, ceny a finančné limity pre základné diétne jedlá v závodnom stravovaní
Dátum vyhlásenia: 30. marca 1962 (čiastka 16/1962)
32/1962 Zb.Zákon o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov
33/1962 Zb.Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia, ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov
34/1962 Zb.Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia o zásadách pre posudzovanie invalidity a čiastočnej invalidity pre účely dôchodkového zabezpečenia (poistenia)
Dátum vyhlásenia: 31. marca 1962 (čiastka 17/1962)
35/1962 Zb.Zákon o mierovej službe
36/1962 Zb.Vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie o zabezpečovaní správnosti vybraných meradiel

Apríl 1962

Dátum vyhlásenia: 7. apríla 1962 (čiastka 18/1962)
37/1962 Zb.Vyhláška Predsedníctva Slovenskej národnej rady o úhrade nákladov na udržiavanie a obnovu kultúrnych pamiatok
38/1962 Zb.Vyhláška ministra dopravy a spojov o zmene poriadku plavebnej bezpečnosti pre československý úsek Dunaja
39/1962 Zb.Vyhláška Rady Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave, ktorou sa určujú ďalšie miestne národné výbory ako stavebné úrady
Dátum vyhlásenia: 17. apríla 1962 (čiastka 19/1962)
40/1962 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o zriadení Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov
41/1962 Zb.Vyhláška Ministerstva potravinárskeho priemyslu o hospodárení s odpadovými tukmi živočíšneho a rastlinného pôvodu
Dátum vyhlásenia: 25. apríla 1962 (čiastka 20/1962)
42/1962 Zb.Vyhláška ministra dopravy a spojov o úprave mzdových podmienok pre vodičov cestných motorových vozidiel, závozníkov a sprievodcov autobusov
Dátum vyhlásenia: 29. apríla 1962 (čiastka 21/1962)
43/1962 Zb.Vyhláška ministra financií o vydaní bankoviek po 25 Kčs a mincí po 1 halieri nového vzoru a stiahnutí bankoviek po 25 Kčs vzoru 1953
44/1962 Zb.Vyhláška Ministra zdravotníctva, ktorou sa mení a doplňuje liečebný poriadok

Máj 1962

Dátum vyhlásenia: 4. mája 1962 (čiastka 22/1962)
45/1962 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Ghana o leteckých službách medzi ich krajinami a cez ich územie
Dátum vyhlásenia: 10. mája 1962 (čiastka 23/1962)
46/1962 Zb.Rozhodnutie prezidenta republiky o amnestii
Dátum vyhlásenia: 16. mája 1962 (čiastka 24/1962)
47/1962 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o začlenení Československej akadémie pôdohospodárskych vied do Československej akadémie vied
Dátum vyhlásenia: 24. mája 1962 (čiastka 25/1962)
48/1962 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia
49/1962 Zb.Vyhláška ministrov vnútorného obchodu a financií a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o nákupe tovaru v štátnom a družstevnom obchode socialistickými organizáciami
Dátum vyhlásenia: 26. mája 1962 (čiastka 26/1962)
50/1962 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou
Dátum vyhlásenia: 30. mája 1962 (čiastka 27/1962)
51/1962 Zb.Vládna vyhláška o podnikových inštitútoch

Jún 1962

Dátum vyhlásenia: 15. júna 1962 (čiastka 28/1962)
52/1962 Zb.Vyhláška Ministra všeobecného strojárstva o skúšaní a overovaní zbraní a streliva pre civilnú potrebu
53/1962 Zb.Vyhláška ministra dopravy a spojov o zmene Prílohy I (Predpisy o látkach a predmetoch vylúčených z prepravy alebo pripustených na prepravu za osobitných podmienok - RID) k Medzinárodnému dohovoru o preprave tovaru po železniciach (CIM) z 25. októbra 1952
Dátum vyhlásenia: 22. júna 1962 (čiastka 29/1962)
54/1962 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o vedeckej a technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Ghana
55/1962 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Ghana

Júl 1962

Dátum vyhlásenia: 3. júla 1962 (čiastka 30/1962)
56/1962 Zb.Vyhláška ministra vnútra o Pomocnej stráži verejnej bezpečnosti
57/1962 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry, ktorou sa doplňuje príloha vyhláška č. 73/1961 Zb. o učebných odboroch
Dátum vyhlásenia: 5. júla 1962 (čiastka 31/1962)
58/1962 Zb.Vyhláška ministra hutníckeho priemyslu a rudných baní a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o výkupe nadbytočných zásob hutníckych výrobkov a o ich plánovitom vracaní do obehu
59/1962 Zb.Vyhláška Rady Východočeského krajského národného výboru Hradec Králové ktorou sa určuje ďalší miestny národný výbor ako stavebný úrad
Dátum vyhlásenia: 9. júla 1962 (čiastka 32/1962)
60/1962 Zb.Vládne nariadenie o udeľovaní čestného odznaku „Za ochranu hraníc ČSSR"
61/1962 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o dohode medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o rozšírení turistickej oblasti a o zmene jednotlivých ustanovení Dohovoru medzi vládou Československej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o pohraničnom turistickom ruchu, podpísaného v Prahe 6. septembra 1955 a pozmeneného výmenou nót 20. mája 1961 (vyhláška ministra zahraničných vecí z 28. júna 1956, č. 29/1956 Zb. a vyhláška ministra zahraničných vecí zo 4. júla 1961 č. 80/1961 Zb.)
Dátum vyhlásenia: 11. júla 1962 (čiastka 33/1962)
62/1962 Zb.Zákon o udeľovaní vyznamenaní
63/1962 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia, ktorým sa mení § 2 ods. 4 zákona o Štátnej plánovacej komisii
Dátum vyhlásenia: 14. júla 1962 (čiastka 34/1962)
64/1962 Zb.Zákon, ktorým sa rozširuje pôsobnosť Štátnej energetickej inšpekcie
65/1962 Zb.Vyhláška Ministerstva palív a energetiky o zmene vyhlášky č. 76/1961 Zb., ktorou sa vykonávajú ustanovenia plynárenského zákona
Dátum vyhlásenia: 17. júla 1962 (čiastka 35/1962)
66/1962 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o úprave právnych vzťahov vo veciach občianskych, rodinných a trestných
Dátum vyhlásenia: 18. júla 1962 (čiastka 36/1962)
67/1962 Zb.Zákon o nákupe poľnohospodárskych výrobkov od drobných užívateľov poľnohospodárskej pôdy a chovateľov kráv
68/1962 Zb.Vyhláška Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov o nákupe poľnohospodárskych výrobkov od drobných užívateľov poľnohospodárskej pôdy a chovateľov kráv
69/1962 Zb.Vyhláška Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov o domácich zakáľačkách ošípaných, povinnom odpredaji masti a nákupe krupónov z týchto zakáľačiek
Dátum vyhlásenia: 26. júla 1962 (čiastka 37/1962)
70/1962 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckej doprave medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou
Dátum vyhlásenia: 28. júla 1962 (čiastka 38/1962)
71/1962 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Afgánskym kráľovstvom
72/1962 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o štátnom občianstve vydatých žien

August 1962

Dátum vyhlásenia: 1. augusta 1962 (čiastka 39/1962)
73/1962 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o inzercii v tlači
74/1962 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o zákaze odstrelu jarabíc v roku 1962 a 1963
75/1962 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra o zrušení vyhlášky č. 164/1953 Ú. l. (č. 202/1953 Ú. v.) o horľavých kvapalinách
Dátum vyhlásenia: 3. augusta 1962 (čiastka 40/1962)
76/1962 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o Antarktíde
Dátum vyhlásenia: 21. augusta 1962 (čiastka 41/1962)
77/1962 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia, ktorým sa doplňuje a mení zákon o chmeliarskych výrobných oblastiach, chmeliarskych polohách, povinnom známkovaní chmeľu a o evidencii chmeľníc
78/1962 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o chmeliarskych výrobných oblastiach, chmeliarskych polohách, povinnom známkovaní chmeľu a o evidencii chmeľníc
79/1962 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa rozširuje účinnosť zákona č. 69/1958 Zb. o hospodárskych vzťahoch medzi socialistickými organizáciami, na úsek stavebnej investičnej výstavby JRD
80/1962 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o rozšírení pôsobnosti orgánov štátnej arbitráže na spory na úseku stavebnej investičnej výstavby JRD
Dátum vyhlásenia: 23. augusta 1962 (čiastka 42/1962)
81/1962 Zb.Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu o colnom oslobodení predmetov dovážaných pre potrebu osôb a orgánov požívajúcich výsady a imunity v Československej socialistickej republike
82/1962 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o zmene vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o dôchodkovej dani družstiev a iných organizácií
83/1962 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry, ktorou sa doplňuje príloha k vyhláške č. 73/1961 Zb. o učebných odboroch
Dátum vyhlásenia: 24. augusta 1962 (čiastka 43/1962)
84/1962 Zb.Vládna vyhláška o organizácii a pôsobnosti užších dávkových komisií a užších komisií sociálnej starostlivosti
Dátum vyhlásenia: 28. augusta 1962 (čiastka 44/1962)
85/1962 Zb.Vládna vyhláška o zavádzaní nových druhov spotrebného tovaru do predaja
Dátum vyhlásenia: 31. augusta 1962 (čiastka 45/1962)
86/1962 Zb.Vyhláška Štátnej plánovacej komisie, ktorou sa mení a doplňuje vyhláška o metodike tvorby cien

September 1962

Dátum vyhlásenia: 5. septembra 1962 (čiastka 46/1962)
87/1962 Zb.Vládne nariadenie o pedagogických inštitútoch
88/1962 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o zdaňovaní prémií a odmien
89/1962 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
Dátum vyhlásenia: 12. septembra 1962 (čiastka 47/1962)
90/1962 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Parížskom dohovore na ochranu priemyslového vlastníctva z 20. marca 1883, revidovanom v Bruseli 14. decembra 1900, vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934 a v Lisabone 31. októbra 1958
Dátum vyhlásenia: 21. septembra 1962 (čiastka 48/1962)
91/1962 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o úprave právnych vzťahov vo veciach občianskych, rodinných a trestných
Dátum vyhlásenia: 25. septembra 1962 (čiastka 49/1962)
92/1962 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o úhradách za zbližovanie, vyvážanie a odvoz dreva a kôry z lesa

Október 1962

Dátum vyhlásenia: 1. októbra 1962 (čiastka 50/1962)
93/1962 Zb.Vyhláška ministra hutníckeho priemyslu a rudných baní o štátnej službe pre drahé kovy
Dátum vyhlásenia: 5. októbra 1962 (čiastka 51/1962)
94/1962 Zb.Uznesenie vlády, ktorým sa vykonáva lesný zákon v pôsobnosti Ministerstva národnej obrany
95/1962 Zb.Vyhláška Ústrednej rady odborov o presune pracovného času v roku 1963
96/1962 Zb.Vyhláška Rady Juhomoravského krajského národného výboru v Brne, ktorou sa určujú ďalšie miestne národné výbory ako stavebné úrady
Dátum vyhlásenia: 15. októbra 1962 (čiastka 52/1962)
97/1962 Zb.Vyhláška Ministerstva výstavby o dokumentácii, sledovaní a vyhodnocovaní experimentálnych stavieb
Dátum vyhlásenia: 19. októbra 1962 (čiastka 53/1962)
98/1962 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra o pracovných pomeroch, výkone služby a kárnej zodpovednosti príslušníkov verejných požiarnych útvarov
Dátum vyhlásenia: 23. októbra 1962 (čiastka 54/1962)
99/1962 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Libanonskou republikou o leteckých službách
Dátum vyhlásenia: 30. októbra 1962 (čiastka 55/1962)
100/1962 Zb.Vyhláška Ministerstva palív a energetiky o zmene vyhlášky č. 7/1959 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky elektriny
101/1962 Zb.Vyhláška Ministerstva palív a energetiky o zmene vyhlášky č. 8/1959 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky tepla
102/1962 Zb.Vyhláška Ministerstva palív a energetiky o zmene a doplnení vyhlášky č. 14/1959 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky vyhrievacích plynov
Dátum vyhlásenia: 31. októbra 1962 (čiastka 56/1962)
103/1962 Zb.Vyhláška Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov o úprave predaja prebytkov poľnohospodárskych výrobkov
104/1962 Zb.Vyhláška Ministerstva chemického priemyslu o hospodárnom využití lepenkových prepravných obalov
105/1962 Zb.Vyhláška Ministerstva chemického priemyslu o predĺžení platnosti vyhlášky, ktorou sa doplňujú základné podmienky dodávky výrobkov chemických, gumárskych a azbestových a výrobkov priemyslu celulózy a papiera

November 1962

Dátum vyhlásenia: 17. novembra 1962 (čiastka 57/1962)
106/1962 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Marokom o leteckej doprave
107/1962 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Medzinárodnom dohovore o telekomunikáciách
108/1962 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o súkromnom vyučovaní v odbore umenia a v odbore cudzích jazykov
Dátum vyhlásenia: 28. novembra 1962 (čiastka 58/1962)
109/1962 Zb.Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa mení vyhláška o správnych poplatkoch
Dátum vyhlásenia: 29. novembra 1962 (čiastka 59/1962)
110/1962 Zb.Vyhláška ministra financií o vydaní bankoviek po 100 Kčs a mincí po 25 halieroch, 5 halieroch a 3 halieroch nového vzoru a o stiahnutí bankoviek po 10 Kčs vzoru 1953
111/1962 Zb.Vyhláška Ministerstva výstavby o zmene a doplnení vyhlášky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky stavebných prác
Dátum vyhlásenia: 30. novembra 1962 (čiastka 60/1962)
112/1962 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry, ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 94/1961 Zb. o označovaní absolventov vysokých škôl
113/1962 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o označovaní cudzincov, ktorí absolvovali československé vysoké školy alebo získali československé vedecké hodnosti

December 1962

Dátum vyhlásenia: 12. decembra 1962 (čiastka 61/1962)
114/1962 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o štátnom odbornom dozore nad technickým stavom strojov používaných v poľnohospodárstve a nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci s týmito strojmi
115/1962 Zb.Vyhláška Ústredného úradu pre veci národných výborov o zmene vyhlášky č. 10/1962 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o hospodárení s bytmi
Dátum vyhlásenia: 18. decembra 1962 (čiastka 62/1962)
116/1962 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckých službách medzi Československou socialistickou republikou a republikou Mali
Dátum vyhlásenia: 19. decembra 1962 (čiastka 63/1962)
117/1962 Zb.Vyhláška ministrov vnútorného obchodu a financií a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o zmene vyhlášky č. 49/1962 Zb. o nákupe tovaru v štátnom a družstevnom obchode socialistickými organizáciami
118/1962 Zb.Vyhláška predsedu Ústredného banského úradu ktorou sa prenáša sídlo Obvodného banského úradu v Lokti do Sokolova
Dátum vyhlásenia: 20. decembra 1962 (čiastka 64/1962)
119/1962 Zb.Vyhláška Ministerstva dopravy a spojov o hospodárnosti prevádzky cestných vozidiel pre motorovú dopravu
Dátum vyhlásenia: 27. decembra 1962 (čiastka 65/1962)
120/1962 Zb.Zákon o boji proti alkoholizmu
Dátum vyhlásenia: 27. decembra 1962 (čiastka 66/1962)
121/1962 Zb.Zákon o hospodárskej arbitráži
Dátum vyhlásenia: 28. decembra 1962 (čiastka 67/1962)
122/1962 Zb.Zákon o štátnej poľnohospodárskej, potravinárskej a obchodnej inšpekcii
Dátum vyhlásenia: 28. decembra 1962 (čiastka 68/1962)
123/1962 Zb.Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o pôdohospodárskej dani
124/1962 Zb.Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon o pôdohospodárskej dani
Dátum vyhlásenia: 29. decembra 1962 (čiastka 69/1962)
125/1962 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia
126/1962 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa zriaďujú interrupčné komisie a vykonáva zákon o umelom prerušení tehotnosti
Dátum vyhlásenia: 29. decembra 1962 (čiastka 70/1962)
127/1962 Zb.Vyhláška Ministerstva výstavby, Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky prác a výkonov pre vykonávanie poľnohospodárskej stavebnej investičnej výstavby jednotných roľníckych družstiev a spoločných družstevných podnikov
128/1962 Zb.Vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o úprave sadzieb majetkových sankcií pri dodávkach pre investičnú výstavbu
Dátum vyhlásenia: 30. decembra 1962 (čiastka 71/1962)
129/1962 Zb.Vyhláška Ministerstva dopravy a spojov o zmene vyhlášky č. 160/1952 Ú. l. (č. 202/1952 Ú. v.), ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy o úprave podnikania v cestnej doprave
130/1962 Zb.Vyhláška ministra financií o štátnom príspevku pre družstevnú bytovú výstavbu
131/1962 Zb.Vyhláška Rady Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave, ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor ako stavebný úrad
Dátum vyhlásenia: 30. decembra 1962 (čiastka 72/1962)
132/1962 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútorného obchodu o normách nezavinených mánk v organizáciách vnútorného obchodu
133/1962 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o hmotnom zabezpečení účastníkov školení v krátkodobých kurzoch usporadúvaných v pôsobnosti jednotlivých ústredných orgánov a národných výborov