Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovChronologický register ► Ročník 1961

Ročník 1961

Legislatívna knižnica

Zbierka zákonov

Január 1961

Február 1961

Marec 1961

Apríl 1961

Máj 1961

Jún 1961

Júl 1961

August 1961

September 1961

Október 1961

November 1961

December 1961

Január 1961Február 1961Marec 1961Apríl 1961Máj 1961Jún 1961Júl 1961August 1961September 1961Október 1961November 1961December 1961

Január 1961

Dátum vyhlásenia: 24. januára 1961 (čiastka 1/1961)
1/1961 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia, ktorým sa mení a doplňuje zákon o Štátnej plánovacej komisii
2/1961 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje štatút Štátnej plánovacej komisie
3/1961 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa ustanovuje štatút Slovenskej plánovacej komisie
4/1961 Zb.Vyhláška podpredsedu vlády a predsedu Štátnej plánovacej komisie o úplnom znení zákona č. 41/1959 Zb. o Štátnej plánovacej komisii
5/1961 Zb.Vyhláška podpredsedu vlády a predsedu Štátnej plánovacej komisie o úplnom znení vládneho nariadenia č. 44/1959 Zb., ktorým sa ustanovuje štatút Štátnej plánovacej komisie
6/1961 Zb.Vyhláška rady Juhočeského krajského národného výboru v Českých Budějoviciach ktorou sa určujú výkonné orgány ďalších miestnych národných výborov v kraji ako stavebné úrady prvého stupňa
Dátum vyhlásenia: 30. januára 1961 (čiastka 2/1961)
7/1961 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Japonskom
8/1961 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia
Dátum vyhlásenia: 31. januára 1961 (čiastka 3/1961)
9/1961 Zb.Rozpočtový zákon na rok 1961

Február 1961

Dátum vyhlásenia: 6. februára 1961 (čiastka 4/1961)
10/1961 Zb.Vládne nariadenie o udeľovaní Československého radu Bieleho leva
11/1961 Zb.Vyhláška ministra ťažkého strojárstva o náležitostiach, ktoré sa poskytujú pracovníkom získaným náborom vykonávaným národnými výbormi
Dátum vyhlásenia: 17. februára 1961 (čiastka 5/1961)
12/1961 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje vládne nariadenie č. 120/1950 Zb. o právach a povinnostiach štátnych zamestnancov, o konaní vo veciach ich pracovného pomeru a o rozhodcovských komisiách
13/1961 Zb.Vyhláška Ústrednej rady odborov, ktorou sa vydávajú smernice o vykonávaní rozhodcovského konania v pracovných sporoch štátnych zamestnancov
Dátum vyhlásenia: 21. februára 1961 (čiastka 6/1961)
14/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu o licenčných a im podobných zmluvách uzavieraných s devízovými cudzozemcami na využívanie vynálezov, patentov a výrobných alebo technologických postupov
15/1961 Zb.Vyhláška Rady Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave, ktorou sa určujú výkonné orgány ďalších miestnych národných výborov v kraji ako stavebné úrady prvého stupňa
16/1961 Zb.Vyhláška Rady Severočeského krajského národného výboru v Ústí nad Labem Zo 17. Januára 1961, Ktorou sa určujú výkonné orgány ďalších mestských národných výborov v kraji ako stavebné úrady prvého stupňa
Dátum vyhlásenia: 23. februára 1961 (čiastka 7/1961)
17/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k lesnému zákonu
18/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky strojových počtovníckych prác vykonávaných strojovými počtovníckymi stanicami Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva
Dátum vyhlásenia: 28. februára 1961 (čiastka 8/1961)
19/1961 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o spolupráci na úseku veterinárnom a o Zmluve o spolupráci na úseku karantény a ochrany rastlín pred škodcami a chorobami

Marec 1961

Dátum vyhlásenia: 1. marca 1961 (čiastka 9/1961)
20/1961 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckej doprave medzi Československou socialistickou republikou a Irackou republikou
21/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva zahraničných vecí o vydaní československých pasov
Dátum vyhlásenia: 9. marca 1961 (čiastka 10/1961)
22/1961 Zb.Vyhláška Ústredného geologického úradu a Ministerstva financií o projektovaní, rozpočtovaní, plánovaní, financovaní, fakturovaní a platení geologických prác
23/1961 Zb.Vyhláška Ústredného geologického úradu, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky prieskumných geologických prác
Dátum vyhlásenia: 16. marca 1961 (čiastka 11/1961)
24/1961 Zb.Vyhláška generálneho riaditeľa Štátnej banky československej o poskytovaní prevádzkových úverov obchodným organizáciám
Dátum vyhlásenia: 22. marca 1961 (čiastka 12/1961)
25/1961 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia, ktorým sa mení zákon č. 41/1953 Zb.
26/1961 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia, ktorým sa menia niektoré ustanovenia zákona o voľbách do Národného zhromaždenia a zákona o voľbách do národných výborov
27/1961 Zb.Vyhláška Rady Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave, ktorou sa určujú výkonné orgány ďalších mestských národných výborov v kraji ako stavebné úrady prvého stupňa
Dátum vyhlásenia: 31. marca 1961 (čiastka 13/1961)
28/1961 Zb.Vyhláška ministra dopravy a spojov, ktorou sa vyhlasuje doplňujúce ustanovenie Medzinárodného dohovoru o preprave tovaru po železniciach (CIM), vydané na zhospodárnenie železničnej dopravy sústredením medzinárodnej prepravy tovaru na hospodárne cesty
29/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva národnej obrany, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky prác a prototypov pri vývoji vojenského materiálu
30/1961 Zb.Vyhláška Rady Stredočeského krajského národného výboru v Prahe Zo 6. Marca 1961, Ktorou sa určujú výkonné orgány Ďalších miestnych ( mestských národných výborov v kraji ako stavebné úrady

Apríl 1961

Dátum vyhlásenia: 13. apríla 1961 (čiastka 14/1961)
31/1961 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa menia niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady o voľbách do Slovenskej národnej rady
32/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu o úprave pôsobnosti Československej obchodnej komory a predmetu podnikania podnikov Rapid a Polytechna
Dátum vyhlásenia: 25. apríla 1961 (čiastka 15/1961)
33/1961 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia
34/1961 Zb.Vyhláška ministra spravodlivosti, ktorou sa mení rozsah prípustnosti exekúcie na pracovnú odmenu osôb, na ktorých sa vykonáva trest odňatia slobody
35/1961 Zb.Vyhláška ministra vnútra o služobnej prísahe príslušníkov bezpečnostných zborov Ministerstva vnútra
36/1961 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Rumunskou ľudovou republikou
37/1961 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o úprave niektorých otázok štátneho občianstva
Dátum vyhlásenia: 28. apríla 1961 (čiastka 16/1961)
38/1961 Zb.Zákon o miestnych ľudových súdoch
Dátum vyhlásenia: 29. apríla 1961 (čiastka 17/1961)
39/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu o zmene paušálneho sadzobníka náhradnej dávky a cla pri dovoze tovaru bez odplaty

Máj 1961

Dátum vyhlásenia: 2. mája 1961 (čiastka 18/1961)
40/1961 Zb.Zákon o obrane Československej socialistickej republiky
41/1961 Zb.Vládne nariadenie o ubytovaní ozbrojených síl
42/1961 Zb.Vládne nariadenie o vyvlastnení pre účely obrany
43/1961 Zb.Vyhláška ministra národnej obrany a ministra vnútra o náhrade za ubytovanie ozbrojených síl
Dátum vyhlásenia: 6. mája 1961 (čiastka 19/1961)
44/1961 Zb.Vyhláška ministra financií o úprave podmienok pre povoľovanie výnimiek zo spôsobu vykonávania družstevnej bytovej výstavby podľa § 4 ods. 2 vyhlášky ministra financií č. 94/1959 Ú. l. (Ú. v.) o financovaní, úverovaní a kontrole družstevnej a podnikovej výstavby
45/1961 Zb.Vyhláška Štátneho úradu štatistického o jednotnom triedení základných prostriedkov v národohospodárskej evidencii
46/1961 Zb.Vyhláška Rady Východočeského krajského národného výboru Hradec Králové ktorou sa určujú výkonné orgány ďalších miestnych ( mestských ) národných výborov v kraji ako stavebné úrady prvého stupňa
Dátum vyhlásenia: 16. mája 1961 (čiastka 20/1961)
47/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o komplexnom prieskume pôd v Československej socialistickej republike
Dátum vyhlásenia: 29. mája 1961 (čiastka 21/1961)
48/1961 Zb.Vyhláška Ústrednej rady odborov a Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia o poskytovaní niektorých dávok nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia občanom, ktorí sa zúčastnia na príprave na obranu Československej socialistickej republiky

Jún 1961

Dátum vyhlásenia: 5. júna 1961 (čiastka 22/1961)
49/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ktorou sa vyhlasujú Vzorové stanovy jednotných roľníckych družstiev
50/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o vypracovaní vlastných stanov JRD, ich schvaľovaní a registrácii
Dátum vyhlásenia: 9. júna 1961 (čiastka 23/1961)
51/1961 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o úprave niektorých otvorených finančných a majetkových otázok medzi Československou socialistickou republikou a Rumunskou ľudovou republikou
Dátum vyhlásenia: 23. júna 1961 (čiastka 24/1961)
52/1961 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Kambodžským kráľovstvom
53/1961 Zb.Vyhláška Rady Severomoravského krajského národného výboru v Ostrave Z 9. Februára 1961, Ktorou sa určujú ďalšie miestne národné výbory ako stavebné úrady
54/1961 Zb.Vyhláška Rady Severomoravského krajského národného výboru v Ostrave Z 2. Mája 1961, Ktorou sa určujú ďalšie miestne národné výbory ako stavebné úrady
55/1961 Zb.Vyhláška Rady Juhomoravského krajského národného výboru v Brne Z 2. Mája 1961, Ktorou sa určujú ďalšie miestne národné výbory ako stavebné úrady
Dátum vyhlásenia: 26. júna 1961 (čiastka 25/1961)
56/1961 Zb.Zákon o zriadení Ústredného úradu štátnej kontroly a štatistiky
57/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútorného obchodu o nákupe prázdnych konzervárenských pohárov
58/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva chemického priemyslu o hospodárnom a účelnom budovaní uskladňovacieho zariadenia a verejných čerpacích staníc pre pohonné hmoty
59/1961 Zb.Vyhláška ministra výstavby, ktorou sa pri niektorých stavbách prenáša právomoc stavebných úradov na Ministerstvo vnútra

Júl 1961

Dátum vyhlásenia: 1. júla 1961 (čiastka 26/1961)
60/1961 Zb.Zákon o úlohách národných výborov pri zabezpečovaní socialistického poriadku
61/1961 Zb.Vyhláška ministra vnútra o blokovom konaní
Dátum vyhlásenia: 6. júla 1961 (čiastka 27/1961)
62/1961 Zb.Zákon o organizácii súdov
63/1961 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa vydáva volebný poriadok pre voľby sudcov okresných súdov
64/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti o náhradách prislúchajúcich sudcom, ktorí svoju funkciu vykonávajú popri svojom zamestnaní
Dátum vyhlásenia: 7. júla 1961 (čiastka 28/1961)
65/1961 Zb.Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
Dátum vyhlásenia: 8. júla 1961 (čiastka 29/1961)
66/1961 Zb.Zákon o veterinárnej starostlivosti
Dátum vyhlásenia: 10. júla 1961 (čiastka 30/1961)
67/1961 Zb.Zákon o zrušení dane z výkonov
68/1961 Zb.Vyhláška Štátnej komisie pre vedecké hodnosti o nostrifikácii vedeckých hodností nadobudnutých v zahraničí
Dátum vyhlásenia: 14. júla 1961 (čiastka 31/1961)
69/1961 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnej zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Čínskou ľudovou republikou
70/1961 Zb.Vyhláška ministra financií a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška o hmotných podnetoch na zvýšenie efektívnosti investičnej výstavby
71/1961 Zb.Smernice Ministerstva financií, ktorými sa doplňujú smernice o odmenách a prirážkach za zhospodárnenie, skvalitnenie a zrýchlenie investičnej výstavby
Dátum vyhlásenia: 25. júla 1961 (čiastka 32/1961)
72/1961 Zb.Vládna vyhláška o zriaďovaní jaslí a materských škôl v spoločných budovách
73/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o učebných odboroch
Dátum vyhlásenia: 28. júla 1961 (čiastka 33/1961)
74/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva dopravy a spojov o prenájme a používaní cestných vozidiel pre motorovú dopravu
75/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra, ktorou sa mení vyhláška č. 6/1958 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy o hlásení pobytu občanov Československej socialistickej republiky
Dátum vyhlásenia: 31. júla 1961 (čiastka 34/1961)
76/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva palív a energetiky, ktorou sa vykonávajú ustanovenia Plynárenského zákona

August 1961

Dátum vyhlásenia: 1. augusta 1961 (čiastka 35/1961)
77/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o ochrane a o čase, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zveri
Dátum vyhlásenia: 4. augusta 1961 (čiastka 36/1961)
78/1961 Zb.Vyhláška ministra financií o zmene úpravy finančného hospodárenia niektorých hospodárskych organizácií
Dátum vyhlásenia: 8. augusta 1961 (čiastka 37/1961)
79/1961 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Kambodžským kráľovstvom
80/1961 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o dohode medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o rozšírení turistickej oblasti a o zmene jednotlivých ustanovení Dohovoru medzi vládou Československej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o pohraničnom turistickom ruchu podpísaného v Prahe 6. septembra 1955 (vyhláška ministra zahraničných vecí z 28. júna 1956 č. 29 Zb.)
81/1961 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou
Dátum vyhlásenia: 10. augusta 1961 (čiastka 38/1961)
82/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vykonáva colný zákon č. 36/1953 Zb.
Dátum vyhlásenia: 15. augusta 1961 (čiastka 39/1961)
83/1961 Zb.Vyhláška Ústrednej rady odborov o úlohách orgánov Revolučného odborového hnutia a národných výborov pri výkone dozoru a starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
Dátum vyhlásenia: 19. augusta 1961 (čiastka 40/1961)
84/1961 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Indie o leteckých službách
Dátum vyhlásenia: 23. augusta 1961 (čiastka 41/1961)
85/1961 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o zriadení Ústredného úradu pre veci národných výborov
86/1961 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o Vysokej straníckej škole - Inštitúte spoločenských vied pri Ústrednom výbore Komunistickej strany Československa
87/1961 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o pričlenení Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky k Predsedníctvu vlády
Dátum vyhlásenia: 30. augusta 1961 (čiastka 42/1961)
88/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva palív a energetiky, ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 7/1959 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky elektriny
89/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva o zdravotnej starostlivosti o telesnú výchovu

September 1961

Dátum vyhlásenia: 5. septembra 1961 (čiastka 43/1961)
90/1961 Zb.Vyhláška Ústredného geologického úradu a Ústredného banského úradu o odpisoch bilančných zásob ložísk nerastných surovín
91/1961 Zb.Vyhláška Rady Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave, ktorou sa určujú ďalšie mestské (miestne) národné výbory ako stavebné úrady
92/1961 Zb.Vyhláška rady Západočeského krajského národného výboru v Plzni Z 20. Júna 1961, ktorou sa určujú ďalšie miestne národné výbory ako stavebné úrady
Dátum vyhlásenia: 8. septembra 1961 (čiastka 44/1961)
93/1961 Zb.Vládne nariadenie o spotrebiteľských radách
94/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o označovaní absolventov vysokých škôl
Dátum vyhlásenia: 14. septembra 1961 (čiastka 45/1961)
95/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva palív a energetiky o podmienkach odbornej spôsobilosti pre vykonávanie a riadenie montáže a údržby elektrických zariadení, hromozvodov a antén
Dátum vyhlásenia: 22. septembra 1961 (čiastka 46/1961)
96/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry, ktorou sa vydáva štatút inštitútov národohospodárskeho plánovania na vysokých školách ekonomických v Prahe a Bratislave
97/1961 Zb.Vyhláška Ústredného úradu pre veci národných výborov o názvoch obcí, označovaní ulíc a číslovaní domov
Dátum vyhlásenia: 28. septembra 1961 (čiastka 47/1961)
98/1961 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia
99/1961 Zb.Zákon o štátnej kontrole, štatistike a ostatných odboroch národohospodárskej evidencie
100/1961 Zb.Zákon o úprave niektorých nárokov a záväzkov medzi československými a rumunskými osobami
Dátum vyhlásenia: 29. septembra 1961 (čiastka 48/1961)
101/1961 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o náhrade mzdy pri vojenskom cvičení
102/1961 Zb.Vládne nariadenie o úprave pôsobnosti národných výborov podľa predpisov o využití nerastného bohatstva
103/1961 Zb.Vyhláška predsedu Ústredného banského úradu ktorou sa prenáša sídlo Obvodného banského úradu v Pardubiciach do Trutnova
Dátum vyhlásenia: 30. septembra 1961 (čiastka 49/1961)
104/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva, ktorou sa vykonáva zákon o umelom prerušení tehotnosti
105/1961 Zb.Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia, ktorou sa mení a doplňuje zoznam chorôb z povolania

Október 1961

Dátum vyhlásenia: 3. októbra 1961 (čiastka 50/1961)
106/1961 Zb.Vládne uznesenie, ktorým sa ustanovujú zásady pre zabezpečenie práce žiakov a študentov vo výrobe
Dátum vyhlásenia: 5. októbra 1961 (čiastka 51/1961)
107/1961 Zb.Vládna vyhláška o pracovných úľavách a o hospodárskom zabezpečení študujúcich pri zamestnaní na školách poskytujúcich stredné a vyššie vzdelanie, na niektorých vysokých školách a na večerných univerzitách marxizmu-leninizmu
108/1961 Zb.Vládne nariadenie o zriadení Univerzity 17. novembra v Prahe
Dátum vyhlásenia: 11. októbra 1961 (čiastka 52/1961)
109/1961 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o múzeách a galériách
110/1961 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady o rokovacom a pracovnom poriadku Slovenskej národnej rady
Dátum vyhlásenia: 14. októbra 1961 (čiastka 53/1961)
111/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o vykonávaní pomocnej a pridruženej výroby v jednotných roľníckych družstvách a o vykonávaní prác a služieb jednotnými roľníckymi družstvami
112/1961 Zb.Vyhláška Štátnej plánovacej komisie o určovaní palivových základní pre spotrebiče tuhých, kvapalných alebo plynných palív
Dátum vyhlásenia: 19. októbra 1961 (čiastka 54/1961)
113/1961 Zb.Vyhláška Ústrednej rady odborov, ktorou sa vydávajú smernice o uvoľňovaní pracovníkov zo zamestnania na výkon funkcie v Revolučnom odborovom hnutí
Dátum vyhlásenia: 20. októbra 1961 (čiastka 55/1961)
114/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva financií a Ústrednej rady odborov o pobádacích fondoch pracujúcich
115/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o vydaní nových kolkových známok
Dátum vyhlásenia: 27. októbra 1961 (čiastka 56/1961)
116/1961 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Ministerstvom zahraničného obchodu Československej socialistickej republiky a Spolkovým ministerstvom financií Rakúskej republiky o spolupráci v odbore colníctva
117/1961 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o veterinárnych opatreniach pri dovoze, vývoze a prevoze zvierat, surovín a výrobkov živočíšneho pôvodu

November 1961

Dátum vyhlásenia: 9. novembra 1961 (čiastka 57/1961)
118/1961 Zb.Vyhláška Ústrednej rady odborov o registrácii pracovných úrazov
119/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra, ktorou sa doplňuje vyhláška č. 5/1958 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy o občianskych preukazoch
Dátum vyhlásenia: 10. novembra 1961 (čiastka 58/1961)
120/1961 Zb.Vládne nariadenie o zmene vládneho nariadenia č. 30/1958 Zb., ktorým sa ustanovujú zásady pre účtovnú evidenciu
121/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva palív a energetiky, ktorou sa doplňuje vyhláška č. 55/1960 Zb., ktorou sa upravujú niektoré povinnosti výrobcov a prevádzateľov parných kotlov (parných generátorov) a iných tlakových nádob a menia niektoré predpisy o bezpečnosti a hospodárnosti týchto technických zariadení
122/1961 Zb.Vyhláška Rady Juhočeského krajského národného výboru v Českých Budějoviciach ktorou sa určujú ďalšie miestne národné výbory ako stavebné úrady
Dátum vyhlásenia: 14. novembra 1961 (čiastka 59/1961)
123/1961 Zb.Vyhláška Ústredného geologického úradu o registrácii geologických prác a o zhromažďovaní a evidencii ich výsledkov
Dátum vyhlásenia: 18. novembra 1961 (čiastka 60/1961)
124/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra o strelných zbraniach a strelive
Dátum vyhlásenia: 23. novembra 1961 (čiastka 61/1961)
125/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o prevzatí niektorých rumunských cenných papierov československým štátom
126/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o prihláškach na náhradu za majetky v Rumunskej ľudovej republike podľa zákona č. 100/1961 Zb.
127/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o vnútroštátnom usporiadaní niektorých nárokov podľa zákona č. 100/1961 Zb. týkajúcich sa Rumunskej ľudovej republiky
128/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o prihlásení niektorých záväzkov voči československému štátu týkajúcich sa Rumunskej ľudovej republiky
129/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva chemického priemyslu o predĺžení platnosti vyhlášky, ktorou sa doplňujú základné podmienky dodávky výrobkov chemických, gumárskych a azbestových a výrobkov priemyslu celulózy a papiera
130/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva chemického priemyslu o povinnom odvádzaní a využití upotrebených minerálnych (mazacích) olejov
Dátum vyhlásenia: 28. novembra 1961 (čiastka 62/1961)
131/1961 Zb.Vyhláška ministra financií o vydaní bankoviek po 10 Kčs, štátoviek po 5 Kčs a 3 Kčs a mincí po 1 Kčs a 10 halieroch nového vzoru
132/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva potravinárskeho priemyslu, ktorou sa doplňujú a menia základné podmienky dodávky výrobkov dodávaných podnikmi Ministerstva potravinárskeho priemyslu podnikom štátneho veľkoobchodu a iným odberateľom
Dátum vyhlásenia: 30. novembra 1961 (čiastka 63/1961)
133/1961 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o kultúrnej spolupráci
134/1961 Zb.Vyhláška ministra poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o neúčinnosti predpisov o hlavných (vedúcich) účtovníkoch a o organizácii účtovnej služby pre jednotné roľnícke družstvá

December 1961

Dátum vyhlásenia: 7. decembra 1961 (čiastka 64/1961)
135/1961 Zb.Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
136/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva dopravy a spojov, ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
137/1961 Zb.Vyhláška ministra dopravy a spojov o zmene Prílohy VII (Medzinárodný poriadok o preprave súkromných vozňov - RIP) k Medzinárodnému dohovoru o preprave tovaru po železniciach (CIM) z 25. októbra 1952
138/1961 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia
139/1961 Zb.Vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o úprave dodávok elektriny vo veľkom pre obdobie od 1. decembra 1961 do 31. marca 1962
Dátum vyhlásenia: 8. decembra 1961 (čiastka 65/1961)
140/1961 Zb.Trestný zákon
Dátum vyhlásenia: 9. decembra 1961 (čiastka 66/1961)
141/1961 Zb.Zákon o trestnom konaní súdnom (trestný poriadok)
Dátum vyhlásenia: 11. decembra 1961 (čiastka 67/1961)
142/1961 Zb.Zákon o kárnej zodpovednosti sudcov z povolania
Dátum vyhlásenia: 12. decembra 1961 (čiastka 68/1961)
143/1961 Zb.Zákon o domovej dani
144/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon č. 143/1961 Zb. o domovej dani
145/1961 Zb.Zákon o dani z príjmov obyvateľstva
146/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon č. 145/1961 Zb. o dani z príjmov obyvateľstva
Dátum vyhlásenia: 14. decembra 1961 (čiastka 69/1961)
147/1961 Zb.Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o hospodárení s bytmi
Dátum vyhlásenia: 27. decembra 1961 (čiastka 70/1961)
148/1961 Zb.Vládne nariadenie o zaopatrovacom príspevku pri vojenskom cvičení vykonávanom členmi jednotných roľníckych družstiev a umelcami
149/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o nákupe, zadávaní a predaji diel výtvarných umení a o niektorých iných opatreniach v odbore výtvarných umení
Dátum vyhlásenia: 29. decembra 1961 (čiastka 71/1961)
150/1961 Zb.Zákon o náhradách pri úrazoch a chorobách z povolania
151/1961 Zb.Vyhláška ministra spravodlivosti a generálneho prokurátora o registri trestov
152/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva výstavby o zmene vyhlášky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky stavebných prác
153/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva palív a energetiky o zmene šírky ochranného pásma elektrického vedenia vysokého napätia
Dátum vyhlásenia: 30. decembra 1961 (čiastka 72/1961)
154/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o veterinárnej starostlivosti