Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovChronologický register ► Ročník 1960

Ročník 1960

Legislatívna knižnica

Zbierka zákonov

Január 1960

Február 1960

Marec 1960

Apríl 1960

Máj 1960

Jún 1960

Júl 1960

August 1960

September 1960

Október 1960

November 1960

December 1960

Január 1960Február 1960Marec 1960Apríl 1960Máj 1960Jún 1960Júl 1960August 1960September 1960Október 1960November 1960December 1960

Január 1960

Dátum vyhlásenia: 12. januára 1960 (čiastka 1/1960)
1/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva energetiky a vodného hospodárstva, ktorou sa upravujú sadzby za odber jalovej elektriny
Dátum vyhlásenia: 29. januára 1960 (čiastka 2/1960)
2/1960 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Všeobecnom dohovore o autorskom práve
3/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o doplnení vyhlášky Ministerstva informácií a osvety č. 39/1951 Ú. l. I. (č. 58/1951 Ú. v. I.), ktorou sa vydávajú tlačové predpisy
4/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o oslobodení budov slúžiacich kultúrnym účelom od domovej dane
5/1960 Zb.Vyhláška rady Krajského národního výboru v Brně kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně
6/1960 Zb.Vyhláška Rady Krajského národného výboru v Prešove, ktorou sa určujú výkonné orgány ďalších miestnych národných výborov v kraji stavebnými úradmi prvého stupňa

Február 1960

Dátum vyhlásenia: 2. februára 1960 (čiastka 3/1960)
7/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu
Dátum vyhlásenia: 9. februára 1960 (čiastka 4/1960)
8/1960 Zb.Vyhláška Ústrednej rady odborov a Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia o nemocenskom poistení a o dôchodkovom zabezpečení študentova žiakov pri výrobnej práci v závodoch
9/1960 Zb.Vyhláška Ústredného zväzu výrobných družstiev o úlohách orgánov výrobného družstevníctva pri výkone dozoru nad bezpečnosťou pri práci
Dátum vyhlásenia: 23. februára 1960 (čiastka 5/1960)
10/1960 Zb.Vyhláška Ústrednej rady odborov o poskytovaní príspevku vedením závodu na úhradu nákladov činnosti základnej organizácie Revolučného odborového hnutia
11/1960 Zb.Vyhláška Štátnej komisie pre vedecké hodnosti, ktorou sa vydáva organizačný a rokovací poriadok Štátnej komisie pre vedecké hodnosti
12/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva zahraničných vecí o Svetovom poštovom dohovore a dojednaniach dojednaných v Ottawe 3. októbra 1957

Marec 1960

Dátum vyhlásenia: 10. marca 1960 (čiastka 6/1960)
13/1960 Zb.Rozpočtový zákon na rok 1960
Dátum vyhlásenia: 11. marca 1960 (čiastka 7/1960)
14/1960 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o rozpočte Slovenska na rok 1960
15/1960 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zmene vyhlášky o hospodárskych vzťahoch pri vykonávaní dovozu tovaru
16/1960 Zb.Uradné oznámenie Ministerstva zahraničných vecí o autorskom práve
Dátum vyhlásenia: 22. marca 1960 (čiastka 8/1960)
17/1960 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa mení vládne nariadenie č. 7/1954 Zb. o obehu zákonných peňazí
18/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o náhradách výdavkov pri zahraničných pracovných cestách
19/1960 Zb.Vyhláška ministra dopravy, ktorou sa mení vyhláška ministra dopravy č. 210/1958 Ú. l. (Ú. v.) o úprave mzdových podmienok vodičov cestných motorových vozidiel, závozníkov a sprievodcov autobusov
Dátum vyhlásenia: 24. marca 1960 (čiastka 9/1960)
20/1960 Zb.Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia o starostlivosti o osoby so zmenenou pracovnou schopnosťou
Dátum vyhlásenia: 29. marca 1960 (čiastka 10/1960)
21/1960 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi Československou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o spolupráci na poli sociálnej politiky
22/1960 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi vládou Československej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva v Sofii 19. septembra 1959
23/1960 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou republikou a Zjednotenou arabskou republikou o leteckých službách
24/1960 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou republikou a Maďarskou ľudovou republikou

Apríl 1960

Dátum vyhlásenia: 1. apríla 1960 (čiastka 11/1960)
25/1960 Zb.Vyhláška ministerstiev zdravotníctva a pôdohospodárstva o ochranných opatreniach v brucelóznych stajniach a izolátoch
26/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva o chytaní ondatry pižmovej a zbere jej kožiek
27/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o zmene a doplnení vyhlášky č. 9/1959 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky neperiodických publikácií
Dátum vyhlásenia: 4. apríla 1960 (čiastka 12/1960)
28/1960 Zb.Vládne nariadenie o dodatkovej dovolenke zamestnancov
29/1960 Zb.Vyhláška ministra školstva a kultúry, ktorým sa vydáva štatút fakulty - Inštitútu národohospodárskeho plánovania na Vysokej škole ekonomickej v Prahe
30/1960 Zb.Vyhláška Úradu pre normalizáciu, ktorou sa mení a doplňuje vyhláška o štátnej službe pre miery a váhy
Dátum vyhlásenia: 5. apríla 1960 (čiastka 13/1960)
31/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva dopravy, ktorou sa vydáva letecký prepravný poriadok
32/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva o výkupe surového dreva a o mimoriadnom zásobovaní drevom
Dátum vyhlásenia: 8. apríla 1960 (čiastka 14/1960)
33/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o vnútroštátnom usporiadaní niektorých nárokov podľa zákona č. 38/1959 Zb. týkajúcich sa Poľskej ľudovej republiky
34/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva o povinnostiach vlastníkov (užívateľov) meliorovaných pozemkov pri prevádzke a udržovaní rozvodnej závlahovej siete a odvodňovacej, drenážnej a drobnej odpadovej siete melioračných stavieb zrušených vodných družstiev a o prevádzke a udržovaní týchto častí melioračných stavieb
Dátum vyhlásenia: 11. apríla 1960 (čiastka 15/1960)
35/1960 Zb.Ústavný zákon o zmene ústavného zákona o voľbách do Národného zhromaždenia a o voľbách do Slovenskej národnej rady a ústavného zákona o národných výboroch
36/1960 Zb.Zákon o územnom členení štátu
37/1960 Zb.Zákon, ktorým sa mení zákon o voľbách do Národného zhromaždenia
38/1960 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady o voľbách do Slovenskej národnej rady
39/1960 Zb.Zákon o voľbách do národných výborov
40/1960 Zb.Zákon o vykonaní novej územnej organizácie súdov
41/1960 Zb.Nariadenie o sídlach a obvodoch ľudových súdov a sídlach a obvodoch krajských súdov
42/1960 Zb.Vyhláška ministra spravodlivosti o sídlach a územných obvodoch štátnych notárstiev
Dátum vyhlásenia: 19. apríla 1960 (čiastka 16/1960)
43/1960 Zb.Vládna vyhláška o vykonávaní projektových, vedeckovýskumných, umeleckých a iných prác na vysokých a priemyselných školách pre socialistické organizácie
44/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry, ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 97/1956 Ú. l. (Ú. v.) o úprave autorských odmien za literárne diela v znení neskorších predpisov
Dátum vyhlásenia: 22. apríla 1960 (čiastka 17/1960)
45/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva dopravy, ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 5/1957 Ú. l. (Ú. v.) o poriadku plavebnej bezpečnosti na vnútrozemských vodách
46/1960 Zb.Vyhláška Štátneho výboru pre výstavbu o lehotách pre odovzdanie projektovej dokumentácie stavieb
Dátum vyhlásenia: 27. apríla 1960 (čiastka 18/1960)
47/1960 Zb.Vyhláška ministra financií a Štátnej plánovacej komisie o zmene vyhlášky ministra financií č. 94/1959 Ú. l. (Ú. v.) o financovaní, úverovaní a kontrole družstevnej a podnikovej bytovej výstavby
48/1960 Zb.Vyhláška ministra financií o stiahnutí štátoviek po 1 Kčs vzoru 1953
49/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva energetiky a vodného hospodárstva, ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 144/1953 Ú. l. (č. 178/1953 Ú. v.), ktorou sa určujú jednotné všeobecné ceny pre predaj elektriny v drobnom
50/1960 Zb.Vyhláška Ústrednej rady odborov a Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia o nemocenskom poistení a dôchodkovom zabezpečení spisovateľov, hudobných skladateľov, výtvarných umelcov, architektov, vedeckých bádateľov, výkonných umelcov a artistov
51/1960 Zb.Vyhláška předsedy Ústředního báňského úřadu kterou se přenáší sídlo obvodního báňského úřadu v Plzni do Stodu
Dátum vyhlásenia: 30. apríla 1960 (čiastka 19/1960)
52/1960 Zb.Vládne nariadenie o zrušení štátneho výboru pre výstavbu
53/1960 Zb.Vyhláška Štátneho výboru pre výstavbu o podmienkach pre používanie prevádzkove nevyskúšaných strojov a zariadení pri projektovaní nových stavieb

Máj 1960

Dátum vyhlásenia: 10. mája 1960 (čiastka 20/1960)
54/1960 Zb.Rozhodnutie prezidenta republiky a vlády Československej republiky o amnestii
Dátum vyhlásenia: 21. mája 1960 (čiastka 21/1960)
55/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva energetiky a vodného hospodárstva, ktorou sa upravujú niektoré povinnosti výrobcov a prevádzateľov parných kotlov (parných generátorov) a iných tlakových nádob a menia niektoré predpisy o bezpečnosti a hospodárnosti týchto technických zariadení
56/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o úhrade nákladov na udržiavanie a obnovu kultúrnych pamiatok
57/1960 Zb.Vyhláška rady Krajského národního výboru v Brně kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebnimi úřady prvého stupně
58/1960 Zb.Vyhláška rady Krajského národního výboru v Liberci kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně
59/1960 Zb.Úradné oznámenie Ministerstva školstva a kultúry o oprave tlačovej chyby vo vyhláške Ministerstva školstva a kultúry č. 44/1960 Zb., ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 97/1956 Ú.l. (Ú.v.) o úprave autorských odmien za literárne diela, v znení neskorších predpisov 1)
Dátum vyhlásenia: 24. mája 1960 (čiastka 22/1960)
60/1960 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o leteckých dopravných službách medzi ich krajinami a cez ich územia
61/1960 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou republikou a Indickou republikou o kultúrnej spolupráci
Dátum vyhlásenia: 26. mája 1960 (čiastka 23/1960)
62/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva chemického priemyslu o renovácii nevratných drevených obalov
63/1960 Zb.Vyhláška predsedu Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia, ktorou sa upravuje rozhodovanie o niektorých ďalších dávkach dôchodkového zabezpečenia (poistenia) národnými výbormi Juhomoravského kraja
64/1960 Zb.Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia, ktorou sa mení vyhláška o povinnostiach zamestnávateľov viesť záznamy a podávať hlásenia pre účely sociálneho zabezpečenia

Jún 1960

Dátum vyhlásenia: 7. júna 1960 (čiastka 24/1960)
65/1960 Zb.Zákon o národných výboroch
66/1960 Zb.Vládne nariadenie o úprave niektorých pomerov poslancov národných výborov a občanov zvolených za členov komisií národných výborov
Dátum vyhlásenia: 10. júna 1960 (čiastka 25/1960)
67/1960 Zb.Zákon o výrobe, rozvode a využití vyhrievacích plynov (Plynárenský zákon)
68/1960 Zb.Vládne nariadenie o hospodárení kovovým odpadom a zbernými surovinami
69/1960 Zb.Vyhláška rady Krajského národního výboru v Jihlavě kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji, stavebními úřady prvého stupně
Dátum vyhlásenia: 10. júna 1960 (čiastka 26/1960)
70/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra o zabezpečení pohotovosti hasiacich zariadení
Dátum vyhlásenia: 13. júna 1960 (čiastka 27/1960)
71/1960 Zb.Vládne nariadenie o rozšírení právomoci a zodpovednosti národných výborov a o usporiadaní a činnosti ich orgánov
Dátum vyhlásenia: 16. júna 1960 (čiastka 28/1960)
72/1960 Zb.Vyhláška ministerstiev zdravotníctva a vnútra o omamných látkach
73/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva energetiky a vodného hospodárstva o náhradách za odber povrchovej vody
74/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva energetiky a vodného hospodárstva, ktorou sa mení a doplňuje vyhláška ministra lesov a drevárskeho priemyslu č. 58/1954 Ú. l. (č. 78/1954 Ú. v.) o odplatách za dodávku vody z verejných vodovodov a vodární a za odvádzanie odpadových vôd verejnými kanalizáciami
Dátum vyhlásenia: 18. júna 1960 (čiastka 29/1960)
75/1960 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o podnikových fondoch pracujúcich v strojových a traktorových staniciach
76/1960 Zb.Vládne nariadenie o jednorazovom štátnom príspevku na zníženie dlhov zo stavebnej obnovy rodinných domčekov a poľnohospodárskych usadlostí a z ich výstavby v dvojročnici
77/1960 Zb.Vyhláška ministerstiev pôdohospodárstva a potravinárskeho priemyslu o spracovaní zrnovín vo mzde a miešaní krmív
Dátum vyhlásenia: 21. júna 1960 (čiastka 30/1960)
78/1960 Zb.Vládna vyhláška o rozpočtovom poriadku národných výborov
Dátum vyhlásenia: 23. júna 1960 (čiastka 31/1960)
79/1960 Zb.Vládne nariadenie o oprávomoci a zodpovednosti Národného výboru hlavného mesta Prahy a obvodných národných výborov v Prahe
80/1960 Zb.Vyhláška rady Krajského národního výboru v Jihlavě kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně
81/1960 Zb.Vyhláška rady Krajského národního výboru v Brně kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně
Dátum vyhlásenia: 24. júna 1960 (čiastka 32/1960)
82/1960 Zb.Vládne nariadenie o oprave vládneho nariadenia č. 34/1959 Zb., ktorým sa upravuje udeľovanie čestného titulu „Hrdina socialistickej práce"
83/1960 Zb.Nariadenie ministra dopravy o zmene a doplnení poriadku plavebnej bezpečnosti pre československý úsek Dunaja
84/1960 Zb.Nariadenie ministra dopravy o zmene Medzinárodného dohovoru o preprave tovaru po železniciach (CIM) z 25. októbra 1952 a o zmene Medzinárodného dohovoru o preprave cestujúcich a cestovných batožín po železniciach (CIV)
Dátum vyhlásenia: 27. júna 1960 (čiastka 33/1960)
85/1960 Zb.Vládna vyhláška o vykonaní ščítania ľudu, domov a bytov k 1. marcu 1961
86/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva chemického priemyslu o riadení rozvoja v odbore technických plynov
Dátum vyhlásenia: 29. júna 1960 (čiastka 34/1960)
87/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry a Ministerstva vnútra o zavedení bezpečného filmu
88/1960 Zb.Vyhláška ministra hutníckeho priemyslu a rudných baní, ktorou sa mení vyhláška č. 123/1955 Ú. l. (Ú. v.) o štátnej službe pre drahé kovy
89/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva všeobecného strojárstva o tvorbe cien a predaji opotrebovaných osobných automobilov
90/1960 Zb.Vyhláška Povereníctva financií o prenesení niektorých úloh bývalého Fondu národnej obnovy v Bratislave na výkonné orgány niektorých okresných národných výborov
Dátum vyhlásenia: 30. júna 1960 (čiastka 35/1960)
91/1960 Zb.Vládne nariadenie o správnom konaní

Júl 1960

Dátum vyhlásenia: 5. júla 1960 (čiastka 36/1960)
92/1960 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou republikou a Bulharskou ľudovou republikou
Dátum vyhlásenia: 7. júla 1960 (čiastka 37/1960)
93/1960 Zb.Nariadenie ministra školstva a kultúry o označovaní absolventov študijných odborov technická a jadrová fyzika a jadrové inžinierstvo
94/1960 Zb.Vyhláška ministra financií o poskytovaní preddavkov jednotným roľníckym družstvám na plánované tržby za dodávky poľnohospodárskych výrobkov
95/1960 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu, ktorou sa upravuje predmet podnikania niektorých podnikov zahraničného obchodu
Dátum vyhlásenia: 8. júla 1960 (čiastka 38/1960)
96/1960 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou republikou a Albánskou ľudovou republikou
97/1960 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou republikou a Albánskou ľudovou republikou o právnej pomoci v občianskych, rodinných a trestných veciach
Dátum vyhlásenia: 9. júla 1960 (čiastka 39/1960)
98/1960 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o jednotnom colnom uzáverovom poriadku pre labské lode
99/1960 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi Československou republikou a Poľskou ľudovou republikou o pohraničnom styku
Dátum vyhlásenia: 11. júla 1960 (čiastka 40/1960)
100/1960 Zb.Ústava Československej socialistickej republiky
Dátum vyhlásenia: 11. júla 1960 (čiastka 41/1960)
101/1960 Zb.Zákon o zlúčení ministerstiev, o prevedení riadenia vodného hospodárstva do pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a o zmene názvu Ministerstva stavebníctva
102/1960 Zb.Vládne nariadenie o zrušení oblastných orgánov štátnej správy na Slovensku a Plavebnej správy v Prahe
103/1960 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o pôsobnosti Československej obchodnej komory a jej organizácii
104/1960 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zriadení podniku Brnenské veľtrhy a výstavy, podniku pre usporadúvanie veľtrhov a výstav
105/1960 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zriadení podniku Rapid, podniku pre propagáciu v zahraničnom obchode
106/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva hutníckeho priemyslu a rudných baní o hospodárení kovovým odpadom
Dátum vyhlásenia: 12. júla 1960 (čiastka 42/1960)
107/1960 Zb.Zákon o rokovacom a pracovnom poriadku Národného zhromaždenia
108/1960 Zb.Zákon o určení úsekov štátnej správy, v ktorých pôsobia povereníci Slovenskej národnej rady
Dátum vyhlásenia: 13. júla 1960 (čiastka 43/1960)
109/1960 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia
110/1960 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o zrušení dekrétu prezidenta republiky z 22. augusta 1945 č. 57 Zb. o platoch členov vlády
111/1960 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o náhradách poslancov Národného zhromaždenia
112/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o zriaďovaní a činnosti súborov hudobníkov z povolania a súborov ľudových hudobníkov
Dátum vyhlásenia: 14. júla 1960 (čiastka 44/1960)
113/1960 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o rokovacom a pracovnom poriadku Slovenskej národnej rady
Dátum vyhlásenia: 29. júla 1960 (čiastka 45/1960)
114/1960 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o obchode a plavbe medzi Československou republikou a Nemeckou demokratickou republikou

August 1960

Dátum vyhlásenia: 2. augusta 1960 (čiastka 46/1960)
115/1960 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Štatúte Rady vzájomnej hospodárskej pomoci a Dohovore o právnej spôsobilosti, výsadách a imunitách Rady vzájomnej hospodárskej pomoci
Dátum vyhlásenia: 9. augusta 1960 (čiastka 47/1960)
116/1960 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík
117/1960 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o obchode a plavbe medzi Československou republikou a Zjednotenou arabskou republikou
Dátum vyhlásenia: 12. augusta 1960 (čiastka 48/1960)
118/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva financií a Štátnej plánovacej komisie o zabezpečení prostriedkov na údržbu, opravy, rekonštrukciu a modernizáciu nájomných obytných domov
119/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 245/1953 Ú. l. (č. 287/1953 Ú. v.) o výrobe, výkupe a výdaji osiva a sadiva z množiteľských plôch vyňatých z dodávkovej povinnosti v znení vyhlášky č. 132/1955 Ú. l. (Ú. v.)
Dátum vyhlásenia: 18. augusta 1960 (čiastka 49/1960)
120/1960 Zb.Vládne nariadenie o zmenách v organizácii vysokých škôl
121/1960 Zb.Vládne nariadenie o určení doby trvania základnej služby absolventov vysokých škôl zaradených do vojenskej prípravy na týchto školách
122/1960 Zb.Vyhláška Ústrednej rady odborov a Ministerstva financií o poskytovaní prostriedkov a o uhradzovaní nákladov na činnosť základných organizácií Revolučného odborového hnutia v organizáciách štátneho socialistického sektora
Dátum vyhlásenia: 19. augusta 1960 (čiastka 50/1960)
123/1960 Zb.Vyhláška ministra financií o finančných zdrojoch niektorých hospodárskych organizácií štátneho socialistického sektora a o úhrade ich strát
Dátum vyhlásenia: 23. augusta 1960 (čiastka 51/1960)
124/1960 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia, ktorým sa mení vládne nariadenie č. 20/1954 Zb. o organizácii štátnej banskej správy
125/1960 Zb.Vyhláška predsedu Ústredného banského úradu, ktorou sa ustanovujú obvody a pôsobnosť obvodných banských úradov
126/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra, ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy na úpravu niektorých pomerov poslancov národných výborov a občanov zvolených za členov komisií národných výborov
Dátum vyhlásenia: 30. augusta 1960 (čiastka 52/1960)
127/1960 Zb.Vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o uzavieraní hospodárskych zmlúv o vykonávaní prieskumných, projektových, vedeckovýskumných, umeleckých a iných prác na vysokých a priemyselných školách pre socialistické organizácie
128/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon o dôchodkovej dani družstiev a iných organizácií
129/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva o zmene vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o umelom prerušení tehotenstva

September 1960

Dátum vyhlásenia: 6. septembra 1960 (čiastka 53/1960)
130/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva potravinárskeho priemyslu o výmene starých poukážok na chlieb za nové poukážky
131/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry, ktorou sa mení a doplňuje príloha vyhlášky č. 67/1959 Ú. l. (Ú. v.) o učebných odboroch
132/1960 Zb.Vyhláška generálneho riaditeľa Štátnej banky československej o zmene smerníc Štátnej banky československej číslo 140/1958 Ú. l. (Ú. v.) o financovaní a kontrole reprodukcie základných fondov organizácií štátneho socialistického sektora a o poskytovaní investičných úverov týmto organizáciám Štátnou bankou československou
Dátum vyhlásenia: 10. septembra 1960 (čiastka 54/1960)
133/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o zmene vyhlášky č. 205/1958 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vykonáva vládne nariadenie o správe národného majetku
134/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o zmene vyhlášky č. 206/1958 Ú. l. (Ú. v.) o odplatnom nadobúdaní vecí od súkromníkov organizáciami socialistického sektora
135/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva, ktorou sa vydávajú za účelom dodatkovej dovolenky zamestnancov zoznamy niektorých druhov prác a pracovísk
Dátum vyhlásenia: 20. septembra 1960 (čiastka 55/1960)
136/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o Štátnej vodohospodárskej inšpekcii
137/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o prevzatí niektorých poľských cenných papierov československým štátom
Dátum vyhlásenia: 28. septembra 1960 (čiastka 56/1960)
138/1960 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia, ktorým sa mení a doplňuje zákon o správnych poplatkoch
139/1960 Zb.Vládne nariadenie o udeľovaní štátnych cien Klementa Gottwalda
140/1960 Zb.Vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o poverení rozhodovaním niektorých sporov patriacich pred Štátnu arbitráž Československej socialistickej republiky

Október 1960

Dátum vyhlásenia: 4. októbra 1960 (čiastka 57/1960)
141/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra, ktorou sa vydávajú pravidlá cestnej premávky
Dátum vyhlásenia: 6. októbra 1960 (čiastka 58/1960)
142/1960 Zb.Vyhláška generálneho riaditeľa Štátnej banky československej o poskytovaní prevádzkových úverov a uplatňovaní sankcií
Dátum vyhlásenia: 10. októbra 1960 (čiastka 59/1960)
143/1960 Zb.Vyhláška ministra výstavby, ktorou sa prenáša pri niektorých stavbách právomoc stavebných úradov na orgány Ministerstva národnej obrany
144/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o vykonávaní pomocnej a pridruženej výroby v jednotných roľníckych družstvách a o ich vzájomnej spolupráci
145/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 119/1959 Ú. l. (Ú. v.) o dodávkach samoviazačových motúzov, o výdaji povrázkových povriesel, o vrátení použitých samoviazačových motúzov a o ich cenách
Dátum vyhlásenia: 13. októbra 1960 (čiastka 60/1960)
146/1960 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o náhradách poslancov Slovenskej národnej rady a o platoch predsedu, podpredsedov a povereníkov Slovenskej národnej rady
147/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o prenesení finančnej a účtovnej služby majetkovej podstaty pozemkových reforiem
148/1960 Zb.Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové kterou se určují další místní národní výbory v kraji stavebními úřady prvého stupně
149/1960 Zb.Vyhláška Štátnej plánovacej komisie, ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 152/1959 Ú. l. (Ú. v.) o dokumentácii stavieb
Dátum vyhlásenia: 20. októbra 1960 (čiastka 61/1960)
150/1960 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o Poriadku Rozhodcovského súdu Československej obchodnej komory
Dátum vyhlásenia: 25. októbra 1960 (čiastka 62/1960)
151/1960 Zb.Vládna vyhláška o organizácii a pôsobnosti posudkových komisií sociálneho zabezpečenia
Dátum vyhlásenia: 27. októbra 1960 (čiastka 63/1960)
152/1960 Zb.Vyhláška ministra financií o finančných zdrojoch hospodárskych organizácií riadených národnými výbormi a o úhrade ich strát
153/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva chemického priemyslu, ktorou sa doplňujú základné podmienky dodávky výrobkov chemických, gumárskych a azbestových a výrobkov priemyslu celulózy a papiera
Dátum vyhlásenia: 31. októbra 1960 (čiastka 64/1960)
154/1960 Zb.Vládna vyhláška o podnikových fondoch pracujúcich

November 1960

Dátum vyhlásenia: 4. novembra 1960 (čiastka 65/1960)
155/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva hutníckeho priemyslu a rudných baní o zavedení bilančnej gescie pri normovaných skrutkách a maticiach
156/1960 Zb.Vyhláška Úradu pre normalizáciu, ktorou sa vyhlasuje nový druh technických noriem (odborové normy)
Dátum vyhlásenia: 7. novembra 1960 (čiastka 66/1960)
157/1960 Zb.Vyhláška ministra financií o uvoľňovaní a kontrole mzdových fondov Štátnou bankou československou
Dátum vyhlásenia: 10. novembra 1960 (čiastka 67/1960)
158/1960 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o vzájomnej spolupráci na úseku banskej záchrannej služby
159/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa zrušujú niektoré vykonávacie predpisy k zákonu č. 85/1952 Zb. o poisťovníctve
Dátum vyhlásenia: 15. novembra 1960 (čiastka 68/1960)
160/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o správnych poplatkoch
Dátum vyhlásenia: 17. novembra 1960 (čiastka 69/1960)
161/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa zrušujú niektoré miestne poplatky a upravujú predpisy o miestnom poplatku zo psov
162/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva financií č. 243/1953 Ú. l. (č. 285/1953 Ú. v.) o účasti Štátnej poisťovne na zábrannej starostlivosti proti škodám
Dátum vyhlásenia: 21. novembra 1960 (čiastka 70/1960)
163/1960 Zb.Zákon o štátnom znaku a o štátnej vlajke
164/1960 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia
Dátum vyhlásenia: 25. novembra 1960 (čiastka 71/1960)
165/1960 Zb.Zákon o treťom päťročnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky
Dátum vyhlásenia: 28. novembra 1960 (čiastka 72/1960)
166/1960 Zb.Zákon o lesoch a lesnom hospodárstve (lesný zákon)
Dátum vyhlásenia: 30. novembra 1960 (čiastka 73/1960)
167/1960 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Etiópskym cisárstvom
168/1960 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o vedeckej a technickej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a Cisárskou etiópskou vládou a o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Etiópskym cisárstvom
169/1960 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o medzinárodnej priamej združenej preprave tovaru železnice-voda (MŽVS)
170/1960 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Irackou republikou

December 1960

Dátum vyhlásenia: 8. decembra 1960 (čiastka 74/1960)
171/1960 Zb.Vyhláška vlády Československej socialistickej republiky a Ústrednej rady odborov o závodnom stravovaní
Dátum vyhlásenia: 12. decembra 1960 (čiastka 75/1960)
172/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o inseminácii hospodárskych zvierat
173/1960 Zb.Vyhláška rady Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně
Dátum vyhlásenia: 13. decembra 1960 (čiastka 76/1960)
174/1960 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Guinejskou republikou
175/1960 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Európskom dohovore o cestných značkách
176/1960 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel
Dátum vyhlásenia: 15. decembra 1960 (čiastka 77/1960)
177/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva financií, Ministerstva výstavby a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o hmotnej zainteresovanosti pri vypracovaní typových podkladov
Dátum vyhlásenia: 16. decembra 1960 (čiastka 78/1960)
178/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o opatreniach na ochranu čistoty ovzdušia
179/1960 Zb.Vyhláška předsedy Ústredního báňského úřadu kterou se přenáší sídlo Obvodního báňského úřadu v Teplicích do Duchcova
Dátum vyhlásenia: 17. decembra 1960 (čiastka 79/1960)
180/1960 Zb.Vyhláška generálneho riaditeľa Štátnej banky československej o uvoľňovaní a kontrole osobných nákladov (výdavkov) mimo mzdového fondu
181/1960 Zb.Vyhláška ministra financií, ktorou sa určuje výška štátneho príspevku pre družstevnú bytovú výstavbu začínanú v r. 1961
Dátum vyhlásenia: 19. decembra 1960 (čiastka 80/1960)
182/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o bezpečnosti práce pri obsluhe hospodárskych zvierat
Dátum vyhlásenia: 22. decembra 1960 (čiastka 81/1960)
183/1960 Zb.Vyhláška prezidenta Československej akadémie vied a ministra školstva a kultúry o organizácii výchovy nových vedeckých pracovníkov
184/1960 Zb.Vyhláška Ústrednej rady odborov a Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia o nemocenskom poistení a o dôchodkovom zabezpečení zamestnancov poverených činnosťou v zahraničí
185/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva potravinárskeho priemyslu, ktorou sa doplňujú základné podmienky dodávky výrobkov dodávaných podnikmi Ministerstva potravinárskeho priemyslu podnikom štátneho veľkoobchodu a iným odberateľom
Dátum vyhlásenia: 28. decembra 1960 (čiastka 82/1960)
186/1960 Zb.Zákon o sústave výchovy a vzdelávania
Dátum vyhlásenia: 29. decembra 1960 (čiastka 83/1960)
187/1960 Zb.Vyhláška ministra financií o vykonávaní pokladničných operácií
188/1960 Zb.Vyhláška ministrov vnútorného obchodu a financií a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o nákupe tovaru v štátnom a družstevnom obchode socialistickými organizáciami
Dátum vyhlásenia: 30. decembra 1960 (čiastka 84/1960)
189/1960 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa mení vládne nariadenie č. 66/1960 Zb. o úprave niektorých pomerov poslancov národných výborov a občanov zvolených za členov komisií národných výborov
190/1960 Zb.Vyhláška ministra vnútra o úplnom znení vládneho nariadenia č. 66/1960 Zb. o úprave niektorých pomerov poslancov národných výborov a občanov zvolených za členov komisií národných výborov
191/1960 Zb.Vyhláška Predsedu vlády ktorou sa uverejňuje opatrenie Ústrednej rady odborov o zmenách v organizácii a vykonávaní nemocenského poistenia zamestnancov
192/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva spotrebného priemyslu o zmene vyhlášky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov spotrebného priemyslu
193/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva palív a energetiky, ktorou sa zrušuje vyhláška č. 80/1953 Ú. l. (č. 114/1953 Ú. v.) o náhradách za výkony pri vykonávaní odborne-technického dozoru
194/1960 Zb.Vyhláška rady Juhomoravského krajského národného výboru v Brne ktorou sa určujú výkonné orgány ďalších miestnych národných výborov v kraji ako stavebné úrady prvého stupňa
Dátum vyhlásenia: 31. decembra 1960 (čiastka 85/1960)
195/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 175/1959 Ú. l. (Ú. v.) o výkupných cenách pôdohospodárskych výrobkov