Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovChronologický register ► Ročník 1959

Ročník 1959

Legislatívna knižnica

Zbierka zákonov

Február 1959

Marec 1959

Apríl 1959

Máj 1959

Jún 1959

Júl 1959

August 1959

September 1959

Október 1959

November 1959

December 1959

Február 1959Marec 1959Apríl 1959Máj 1959Jún 1959Júl 1959August 1959September 1959Október 1959November 1959December 1959

Február 1959

Dátum vyhlásenia: 2. februára 1959 (čiastka 1/1959)
1/1959 Zb.Vládne nariadenie o ochrane proti zavlečeniu a rozširovaniu škodcov rastlín pri dovoze, prevoze a vývoze
2/1959 Zb.Nariadenie ministra dopravy o zmene Prílohy I k Medzinárodnému dohovoru o preprave tovaru po železniciach (CIM) z 25. októbra 1952
Dátum vyhlásenia: 20. februára 1959 (čiastka 2/1959)
3/1959 Zb.Vládne nariadenie o zriadení Štátneho výboru pre rozvoj techniky
4/1959 Zb.Vyhláškaministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou republikou a Poľskou ľudovou republikou o skoncovaní nevybavených majetkových otázok
Dátum vyhlásenia: 28. februára 1959 (čiastka 3/1959)
5/1959 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia
6/1959 Zb.Nariadenie, ktorým sa zriaďuje Ľudový súd Bratislava-okolie a vymedzuje jeho pôsobnosť
7/1959 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou republikou a Nemeckou demokratickou republikou o predĺžení prioritných lehôt v odbore vynálezov a ochranných známok

Marec 1959

Dátum vyhlásenia: 12. marca 1959 (čiastka 4/1959)
8/1959 Zb.Zákon, ktorým sa ustanovujú základné pravidlá o štátnom rozpočte a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami
9/1959 Zb.Rozpočtový zákon na rok 1959
Dátum vyhlásenia: 13. marca 1959 (čiastka 5/1959)
10/1959 Zb.Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o súdnych poplatkoch
11/1959 Zb.Nariadenie o zmene pôsobnosti v odbore dovozu a vývozu drahých kovov na priemyslové, technické alebo spotrebné účely
Dátum vyhlásenia: 14. marca 1959 (čiastka 6/1959)
12/1959 Zb.Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o vodnom hospodárstve
Dátum vyhlásenia: 24. marca 1959 (čiastka 7/1959)
13/1959 Zb.Vyhláška ministra energetiky a vodného hospodárstva o úplnom znení zákona č. 11/1955 Zb. o vodnom hospodárstve
14/1959 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon o vodnom hospodárstve
Dátum vyhlásenia: 25. marca 1959 (čiastka 8/1959)
15/1959 Zb.Vládne nariadenie o opatreniach týkajúcich sa niektorých vecí užívaných organizáciami socialistického sektora
Dátum vyhlásenia: 28. marca 1959 (čiastka 9/1959)
16/1959 Zb.Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o nemocenskom poistení zamestnancov
17/1959 Zb.Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o sociálnom zabezpečení
18/1959 Zb.Zákon o niektorých zmenách v sociálnom zaopatrení príslušníkov ozbrojených síl
19/1959 Zb.Vládne nariadenie o úprave nárokov na starobný dôchodok po dobu zamestnania
20/1959 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje vládne nariadenie č. 56/1956 Zb. o nemocenskom a dôchodkovom poistení členov jednotných roľníckych družstiev a o dôchodkovom poistení jednotlivo hospodáriacich roľníkov a iných osôb samostatne hospodáriacich

Apríl 1959

Dátum vyhlásenia: 10. apríla 1959 (čiastka 10/1959)
21/1959 Zb.Vládne nariadenie o zmene sídla a názvu Okresného národného výboru Praha-východ
Dátum vyhlásenia: 22. apríla 1959 (čiastka 11/1959)
22/1959 Zb.Nariadenie ministra financií o súdnych poplatkoch
23/1959 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou republikou a Poľskou ľudovou republikou o konečnom vytýčení štátnych hraníc
Dátum vyhlásenia: 30. apríla 1959 (čiastka 12/1959)
24/1959 Zb.Vládne nariadenie o úlohách orgánov štátnej správy a podnikov v starostlivosti o absolventov vysokých škôl a výberových odborných škôl

Máj 1959

Dátum vyhlásenia: 16. mája 1959 (čiastka 13/1959)
25/1959 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa mení vládne nariadenie č. 33/1958 Zb. o organizácii výkonných orgánov národných výborov
26/1959 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v odbore colníctva
Dátum vyhlásenia: 26. mája 1959 (čiastka 14/1959)
27/1959 Zb.Zákon o družstevnej bytovej výstavbe

Jún 1959

Dátum vyhlásenia: 17. júna 1959 (čiastka 15/1959)
28/1959 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje vládne nariadenie o štátnej arbitráži
29/1959 Zb.Vládne nariadenie o oprávneniach k cudzím nehnuteľnostiam pri stavbách a prevádzke podzemných potrubí pre pohonné látky a ropu
30/1959 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa mení vládne nariadenie č. 19/1951 Zb. o úprave pracovného času na zabezpečenie plynulej prepravy pracujúcich a zásobovania s elektrinou, plynom a výhrevnou parou
31/1959 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou republikou a Rumunskou ľudovou republikou o právnej pomoci v občianskych, rodinných a trestných veciach
32/1959 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Rumunskej ľudovej republiky o kultúrnej spolupráci
33/1959 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o vymáhaní výživného v cudzine
Dátum vyhlásenia: 18. júna 1959 (čiastka 16/1959)
34/1959 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa upravuje udeľovanie čestného titulu „Hrdina socialistickej práce"
Dátum vyhlásenia: 30. júna 1959 (čiastka 17/1959)
35/1959 Zb.Vládne nariadenie o zmene pôsobnosti na úseku riadenia výkupu pôdohospodárskych výrobkov
36/1959 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa zriaďuje Dukelská pamätná medaila

Júl 1959

Dátum vyhlásenia: 21. júla 1959 (čiastka 18/1959)
37/1959 Zb.Zákon o postavení závodných výborov základných organizácií Revolučného odborového hnutia
38/1959 Zb.Zákon o úprave niektorých nárokov a záväzkov medzi československými a poľskými osobami
39/1959 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi vládou Československej republiky a vládou Kórejskej ľudovej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva
40/1959 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o zriadení Medzinárodnej organizácie pre legálnu metronómiu
Dátum vyhlásenia: 22. júla 1959 (čiastka 19/1959)
41/1959 Zb.Zákon o Štátnej plánovacej komisii
42/1959 Zb.Zákon o dokumentácii stavieb
43/1959 Zb.Vládne nariadenie o Správe štátnych hmotných rezerv
44/1959 Zb.Nariadenie, ktorým sa ustanovuje štatút Štátnej plánovacej komisie
45/1959 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa ustanovuje štatút Slovenskej plánovacej komisie
Dátum vyhlásenia: 23. júla 1959 (čiastka 20/1959)
46/1959 Zb.Zákon o zmene právomoci súdov a o zmene a doplnení niektorých ustanovení z odboru súdnictva a štátnych notárstiev
47/1959 Zb.Zákon o úprave právnych pomerov znalcov a tlmočníkov
Dátum vyhlásenia: 24. júla 1959 (čiastka 21/1959)
48/1959 Zb.Zákon o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu
49/1959 Zb.Zákon o jednotných roľníckych družstvách
50/1959 Zb.Zákon o pôdohospodárskej dani
51/1959 Zb.Zákon o výkupe poľnohospodárskych výrobkov
Dátum vyhlásenia: 25. júla 1959 (čiastka 22/1959)
52/1959 Zb.Zákon o osvetovej činnosti (Osvetový zákon)
53/1959 Zb.Zákon o jednotnej sústave knižníc (Knižničný zákon)
54/1959 Zb.Zákon o múzeách a galériách
55/1959 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o spolupráci na veterinárnom úseku

August 1959

Dátum vyhlásenia: 7. augusta 1959 (čiastka 23/1959)
56/1959 Zb.Nariadenie ministerstva všeobecného strojárstva o využití motorových vozidiel trvale nespôsobilých na premávku
Dátum vyhlásenia: 20. augusta 1959 (čiastka 24/1959)
57/1959 Zb.Vládne nariadenie o pedagogických inštitútoch
58/1959 Zb.Vládne nariadenie o zmenách v organizácii vysokých škôl
Dátum vyhlásenia: 24. augusta 1959 (čiastka 25/1959)
59/1959 Zb.Vládne nariadenie o občianskej kontrole obchodu a prevádzkární

September 1959

Dátum vyhlásenia: 4. septembra 1959 (čiastka 26/1959)
60/1959 Zb.Vládne nariadenie o pôsobnosti v odbore plánovania, tvorby a kontroly cien
61/1959 Zb.Nariadenie ministra spravodlivosti, ktorým sa mení sídlo Ľudového súdu v Novom Měste nad Metují
Dátum vyhlásenia: 25. septembra 1959 (čiastka 27/1959)
62/1959 Zb.Nariadenie ministra financií, ktorým sa určuje správny poplatok za domáce zakáľačky ošípaných
Dátum vyhlásenia: 30. septembra 1959 (čiastka 28/1959)
63/1959 Zb.Vládne nariadenie o zmenách v organizácii rozhlasu a televízie

Október 1959

Dátum vyhlásenia: 23. októbra 1959 (čiastka 29/1959)
64/1959 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o udeľovaní vedeckých hodností a o Štátnej komisii pre vedecké hodnosti
Dátum vyhlásenia: 30. októbra 1959 (čiastka 30/1959)
65/1959 Zb.Nariadenie o novej organizácii plemenárskej služby

November 1959

Dátum vyhlásenia: 10. novembra 1959 (čiastka 31/1959)
66/1959 Zb.Vládne nariadenie o zriadení Správy pre rozvoj miestneho hospodárstva
Dátum vyhlásenia: 28. novembra 1959 (čiastka 32/1959)
67/1959 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia
68/1959 Zb.Vládne nariadenieo udeľovaní čestných titulov „zaslužilý člen Národného divadla”, „čestný člen Národného divadla v Prahe” a „zaslúžilý pracovník Národného divadla”
69/1959 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa určuje názov univerzity v Košiciach

December 1959

Dátum vyhlásenia: 10. decembra 1959 (čiastka 33/1959)
70/1959 Zb.Vyhláška ministra spravodlivosti o úplnom znení Občianskeho súdneho poriadku
Dátum vyhlásenia: 14. decembra 1959 (čiastka 34/1959)
71/1959 Zb.Zákon o opatreniach týkajúcich sa niektorého súkromného domového majetku
72/1959 Zb.Zákon o dozore nad bezpečnosťou pri práci vo výrobných družstvách
Dátum vyhlásenia: 15. decembra 1959 (čiastka 35/1959)
73/1959 Zb.Zákon o miestnom hospodárstve
74/1959 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí
75/1959 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi Československou republikou a Švajčiarskou konfederáciou o sociálnom zabezpečení
Dátum vyhlásenia: 29. decembra 1959 (čiastka 36/1959)
76/1959 Zb.Zákon o niektorých služobných pomeroch vojakov
Dátum vyhlásenia: 30. decembra 1959 (čiastka 37/1959)
77/1959 Zb.Zákon o Zbierke zákonov a Úradnom liste
78/1959 Zb.Zákon, ktorým sa mení zákon o jednotnej preventívnej a liečebnej starostlivosti
79/1959 Zb.Zákon o zrušení dane z predstavení
80/1959 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa mení vládne nariadenie č. 56/1956 Zb. o nemocenskom a dôchodkovom poistení členov jednotných roľníckych družstiev a o dôchodkovom poistení jednotlivo hospodáriacich roľníkov a iných osôb samostatne hospodáriacich
Dátum vyhlásenia: 31. decembra 1959 (čiastka 38/1959)
81/1959 Zb.Zákon o platenej dovolenke na zotavenie
82/1959 Zb.Vyhláška Ústrednej rady odborov, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o platenej dovolenke na zotavenie