Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovChronologický register ► Ročník 1958

Ročník 1958

Legislatívna knižnica

Zbierka zákonov

Február 1958

Marec 1958

Apríl 1958

Máj 1958

Jún 1958

Júl 1958

August 1958

September 1958

Október 1958

November 1958

December 1958

Február 1958Marec 1958Apríl 1958Máj 1958Jún 1958Júl 1958August 1958September 1958Október 1958November 1958December 1958

Február 1958

Dátum vyhlásenia: 20. februára 1958 (čiastka 1/1958)
1/1958 Zb.Vyhláška o Dohode medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík o konečnom skoncovaní majetkových a finančných otázok súvisiacich so zjednotením Zakarpatskej Ukrajiny s Ukrajinskou sovietskou socialistickou republikou
2/1958 Zb.Vyhláška o Dohovore o spolupráci na poli sociálnej politiky medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhosláviou
3/1958 Zb.Vyhláška o Dohovore medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhosláviou o sociálnom poistení
4/1958 Zb.Vyhláška o Dohode o spolupráci v oblasti kultúry, umenia, vedy, školstva a osvety medzi vládou Československej republiky a vládou Federatívnej ľudovej republiky Juhoslávie
5/1958 Zb.Vyhláška o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Egyptskej republiky o vedeckej a technickej spolupráci

Marec 1958

Dátum vyhlásenia: 28. marca 1958 (čiastka 2/1958)
6/1958 Zb.Nariadenie o zmenách pôsobnosti v odbore občianskej kontroly obchodu a prevádzkární
7/1958 Zb.Nariadenie, ktorým sa ustanovuje, ktoré ustanovenia zákona o vysokých školách sa vzťahujú na vysoké vojenské školy
8/1958 Zb.Vyhláška o Zmluve medzi Československou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o úprave režimu na štátnych hraniciach so Záverečným protokolom
Dátum vyhlásenia: 31. marca 1958 (čiastka 3/1958)
9/1958 Zb.Nariadenie o novej organizácii štátnej správy na úseku energetiky a vodného hospodárstva
10/1958 Zb.Nariadenie o zrušení Ministerstva a Povereníctva miestneho hospodárstva
11/1958 Zb.Nariadenie o organizácii štátnej geologickej služby
12/1958 Zb.Nariadenie o zrušení Ústrednej správy pre bytovú a občiansku výstavbu a Oblastnej správy pre bytovú a občiansku výstavbu na Slovensku a o zriadení Slovenského výboru pre výstavbu

Apríl 1958

Dátum vyhlásenia: 28. apríla 1958 (čiastka 4/1958)
13/1958 Zb.Rozpočtový zákon na rok 1958
14/1958 Zb.Zákon o zrušení predpisov o hlavných (vedúcich) účtovníkoch a o organizácii účtovnej služby
Dátum vyhlásenia: 29. apríla 1958 (čiastka 5/1958)
15/1958 Zb.Zákon o zmene predpisov o osvojení
16/1958 Zb.Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon č. 60/1952 Zb. o Československom Červenom kríži a o užívaní znaku, odznaku a názvu Červeného kríža
17/1958 Zb.Vyhláška ministra zdravotníctva o úplnom znení zákona č. 60/1952 Zb. o Československom červenom a o užívaní znaku, odznaku názvu červeného kríža
Dátum vyhlásenia: 30. apríla 1958 (čiastka 6/1958)
18/1958 Zb.Zákon o požiarnej ochrane

Máj 1958

Dátum vyhlásenia: 2. mája 1958 (čiastka 7/1958)
19/1958 Zb.Zákon, ktorým sa mení a doplňuje Branný zákon č. 92/1949 Zb.
20/1958 Zb.Vyhláška o úplnom znení Branného zákona
21/1958 Zb.Nariadenie, ktorým sa vykonáva Branný zákon
Dátum vyhlásenia: 3. mája 1958 (čiastka 8/1958)
22/1958 Zb.Zákon o kultúrnych pamiatkach
Dátum vyhlásenia: 15. mája 1958 (čiastka 9/1958)
23/1958 Zb.Vyhláška o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o hraničných splnomocnencoch so Záverečným protokolom
24/1958 Zb.Vyhláška o Konzulárnej zmluve medzi Československou republikou a Nemeckou demokratickou republikou
25/1958 Zb.Vyhláška o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Sväzu sovietskych socialistických republík o vzájomnej výmene študentov a ašpirantov pre štúdium na vysokých školách a vedecko-výskumných ústavoch
26/1958 Zb.Vyhláška o Protokole o obnovení normálnych stykov medzi Československou republikou a Japonskom
Dátum vyhlásenia: 20. mája 1958 (čiastka 10/1958)
27/1958 Zb.Vyhláška o Zmluve o priateľstve a spolupráci medzi Československou republikou a Čínskou ľudovou republikou
28/1958 Zb.Vyhláška o Zmluve o priateľstve a vzájomnej spolupráci medzi Československou republikou a Mongolskou ľudovou republikou
29/1958 Zb.Vyhláška o Zmluve medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík o právnej pomoci v občianskych, rodinných a trestných veciach

Jún 1958

Dátum vyhlásenia: 16. júna 1958 (čiastka 11/1958)
30/1958 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa ustanovujú zásady pre účtovnú evidenciu (účtovné zásady)
Dátum vyhlásenia: 20. júna 1958 (čiastka 12/1958)
31/1958 Zb.Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia o ďalšej úprave odkladu platenia a úrokovania niektorých peňažných záväzkov členov jednotných roľníckych družstiev
32/1958 Zb.Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia o platení nájomného organizáciami socialistického sektora
Dátum vyhlásenia: 30. júna 1958 (čiastka 13/1958)
33/1958 Zb.Nariadenie o organizácii výkonných orgánov národných výborov
34/1958 Zb.Nariadenie o ďalších presunoch pôsobnosti a iných zjednodušeniach v štátnej správe
35/1958 Zb.Nariadenie o zmenách územných obvodov niektorých národných výborov

Júl 1958

Dátum vyhlásenia: 1. júla 1958 (čiastka 14/1958)
36/1958 Zb.Nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje vládne nariadenie č. 37/1954 Zb., ktorým sa vydáva železničný prepravný poriadok
Dátum vyhlásenia: 21. júla 1958 (čiastka 15/1958)
37/1958 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia
38/1958 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o vedúcich odborov rád národných výborov
39/1958 Zb.Nariadenie, ktorým sa mení vládne nariadenie č. 32/1954 Zb. o úprave niektorých pomerov členov národných výborov
Dátum vyhlásenia: 23. júla 1958 (čiastka 16/1958)
40/1958 Zb.Zákon o úprave dôchodkov niektorých odsúdených osôb
41/1958 Zb.Zákon o niektorých zmenách v sociálnom zabezpečení
Dátum vyhlásenia: 25. júla 1958 (čiastka 17/1958)
42/1958 Zb.Zákon o úprave niektorých nárokov a záväzkov súvisiacich so zjednotením Zakarpatskej Ukrajiny s Ukrajinskou sovietskou socialistickou republikou
43/1958 Zb.Zákon o rozšírení odboru činnosti Štátnej banky československej
44/1958 Zb.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 184/1950 Zb. o vydávaní časopisov a o Sväze československých novinárov
45/1958 Zb.Vyhláška štátneho výboru pre výstavbu, ktorou sa určujú orgány rád ďalších miestnych národných výborov ako Stavebné úrady prvej stolice

August 1958

Dátum vyhlásenia: 28. augusta 1958 (čiastka 18/1958)
46/1958 Zb.Vyhláška o Konzulárnom dohovore medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík
47/1958 Zb.Vyhláška o Dohovore medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík o úprave štátneho občianstva osôb s dvojakým občianstvom

September 1958

Dátum vyhlásenia: 6. septembra 1958 (čiastka 19/1958)
48/1958 Zb.Nariadenie o úprave penzijných nárokov založených na záväzkoch rozpočtových a hospodárskych organizácií
Dátum vyhlásenia: 22. septembra 1958 (čiastka 20/1958)
49/1958 Zb.Vyhláška o dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou republikou a Egyptskou republikou
50/1958 Zb.Vyhláška o účinnosti Dohovoru o vykonateľnosti cudzích rozhodcovských výrokov pre Nemeckú demokratickú republiku
51/1958 Zb.Vyhláška o účinnosti Protokolu o doložkách o rozhodcovi pre Nemeckú demokratickú republiku

Október 1958

Dátum vyhlásenia: 1. októbra 1958 (čiastka 21/1958)
52/1958 Zb.Nariadenie, ktorým sa menia a doplňujú stanovy Radu červenej zástavy, Radu červenej hviezdy, medaily Za zásluhy o obranu vlasti a medaily Za službu vlasti
53/1958 Zb.Nariadenie o zriadení Štátnej leteckej správy
54/1958 Zb.Vyhláška o Dohovore medzi vládou Československej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci v zdravotníctve
55/1958 Zb.Vyhláška o Dohode medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík o spolupráci a vzájomnej pomoci v odbore colníctva
56/1958 Zb.Vyhláška o Dohode medzi Československou republikou a Poľskou ľudovou republikou o vzájomnej železničnej doprave
Dátum vyhlásenia: 8. októbra 1958 (čiastka 22/1958)
57/1958 Zb.Vyhláška o úplnom znení vládneho nariadenia č. 32/1954 Zb. o úprave niektorých pomerov členov národných výborov
Dátum vyhlásenia: 9. októbra 1958 (čiastka 23/1958)
58/1958 Zb.Nariadenie o zmenách v organizácii vysokých škôl
59/1958 Zb.Vyhláška o Stanovách Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu
Dátum vyhlásenia: 18. októbra 1958 (čiastka 24/1958)
60/1958 Zb.Nariadenie o zlúčení Ministerstva automobilového priemyslu a pôdohospodárskych strojov a Ministerstva presného strojárstva v Ministerstvo všeobecného strojárstva
61/1958 Zb.Nariadenie, ktorým sa rozširuje pôsobnosť Štátnej drevárskej inšpekcie

November 1958

Dátum vyhlásenia: 6. novembra 1958 (čiastka 25/1958)
62/1958 Zb.Ústavný zákon o konečnom vytýčení štátnych hraníc s Poľskou ľudovou republikou
63/1958 Zb.Zákon o druhom päťročnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej republiky
64/1958 Zb.Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon č. 107/1953 Zb. o devízovom hospodárstve
65/1958 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia
66/1958 Zb.Nariadenie, ktorým sa mení nariadenie o registre trestov
Dátum vyhlásenia: 7. novembra 1958 (čiastka 26/1958)
67/1958 Zb.Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o národných podnikoch a niektorých iných hospodárskych organizáciách
68/1958 Zb.Vyhláška o úplnom znení zákona č. 51/1955 Zb. o národných podnikoch a niektorých iných hospodárskych organizáciách
Dátum vyhlásenia: 8. novembra 1958 (čiastka 27/1958)
69/1958 Zb.Zákon o hospodárskych vzťahoch medzi socialistickými organizáciami
Dátum vyhlásenia: 10. novembra 1958 (čiastka 28/1958)
70/1958 Zb.Zákon o úlohách podnikov a národných výborov na úseku starostlivosti o pracovné sily
71/1958 Zb.Zákon o záväzkoch na náhradu škody spôsobenej zamestnancom porušením povinností z pracovného pomeru
Dátum vyhlásenia: 11. novembra 1958 (čiastka 29/1958)
72/1958 Zb.Zákon, ktorým sa menia a doplňujú predpisy o nadobúdaní a strácaní československého štátneho občianstva
73/1958 Zb.Vyhláška o úplnom znení zákona č. 194/1949 Zb. o nadobúdaní a stácaní Československého štátneho občianstva
74/1958 Zb.Zákon o trvalom usídlení kočujúcich osôb
Dátum vyhlásenia: 15. novembra 1958 (čiastka 30/1958)
75/1958 Zb.Nariadenie o zmene nariadenia, ktorým sa vykonáva Colný zákon
Dátum vyhlásenia: 29. novembra 1958 (čiastka 31/1958)
76/1958 Zb.Nariadenie o štátnej inšpekcii akosti potravinárskych a pôdohospodárskych výrobkov
77/1958 Zb.Vyhláška o vydaní bankoviek po 25 Kčs vzoru 1958

December 1958

Dátum vyhlásenia: 19. decembra 1958 (čiastka 32/1958)
78/1958 Zb.Nariadenie, ktorým sa určujú arbitrážne poplatky
79/1958 Zb.Vyhláška o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v odbore colníctva
Dátum vyhlásenia: 24. decembra 1958 (čiastka 33/1958)
80/1958 Zb.Vyhláška o úplnom znení zákona č. 107/1953 Zb. o devízovom hospodárstve
Dátum vyhlásenia: 28. decembra 1958 (čiastka 34/1958)
81/1958 Zb.Nariadenie o správe národného majetku
82/1958 Zb.Nariadenie o čestných uznaniach v telesnej výchove
Dátum vyhlásenia: 28. decembra 1958 (čiastka 35/1958)
83/1958 Zb.Zákon o úprave finančného plánovania a finančného hospodárenia národných podnikov a ostatných hospodárskych organizácií štátneho socialistického sektora
84/1958 Zb.Zákon o územnom plánovaní
85/1958 Zb.Nariadenie, ktorým sa zriaďujú niektoré ľudové súdy a vymedzuje ich pôsobnosť
86/1958 Zb.Vyhláška štátneho výboru pre výstavbu ktorou sa určujú orgáný ďalších miestnych národných výborov ako stavebný úrad prvej stolice
Dátum vyhlásenia: 29. decembra 1958 (čiastka 36/1958)
87/1958 Zb.Zákon o stavebnom poriadku
88/1958 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o úprave premlčacích lehôt pri majetkových a mimoriadnych dávkach
Dátum vyhlásenia: 30. decembra 1958 (čiastka 37/1958)
89/1958 Zb.Zákon o výchove dorastu na povolanie v učebnom pomere (Učňovský zákon)
90/1958 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o zriadení Pobočky Československej akadémie pôdohospodárskych vied na Slovensku
Dátum vyhlásenia: 30. decembra 1958 (čiastka 38/1958)
91/1958 Zb.Vyhláška, ktorou sa uverejňuje opatrenie Ústrednej rady odborov o organizácii a vykonávaní nemocenského poistenia zamestnancov
Dátum vyhlásenia: 30. decembra 1958 (čiastka 39/1958)
92/1958 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon č. 70/1958 Zb. o úlohách podnikov a národných výborov na úseku starostlivosti o pracovné sily
93/1958 Zb.Vládne nariadenie o zmenách v pôsobnosti v matričných veciach
Dátum vyhlásenia: 31. decembra 1958 (čiastka 40/1958)
94/1958 Zb.Vyhláška o Dohovore na ochranu kultúrnych statkov za ozbrojeného konfliktu a Protokole k nemu
95/1958 Zb.Vyhláška o Dohovore medzi Československou republikou a Rumunskou ľudovou republikou o spolupráci v sociálnych otázkach so Záverečným protokolom