Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovChronologický register ► Ročník 1957

Ročník 1957

Legislatívna knižnica

Zbierka zákonov

December 1957

Január 1957

Február 1957

Marec 1957

Apríl 1957

Máj 1957

Jún 1957

Júl 1957

August 1957

September 1957

Október 1957

November 1957

December 1957

December 1957Január 1957Február 1957Marec 1957Apríl 1957Máj 1957Jún 1957Júl 1957August 1957September 1957Október 1957November 1957December 1957

December 1957

Dátum vyhlásenia: 22. decembra 1957 (čiastka 1/1957)
1/1957 Zb.Vyhláška ministerstva spravodlivosti o úplnom znení trestného zákona

Január 1957

Dátum vyhlásenia: 31. januára 1957 (čiastka 2/1957)
2/1957 Zb.Nariadenie, ktorým sa určuje sídlo a obvod Ľudového súdu v Šuranoch a mení obvod Ľudového súdu v Nových Zámkoch

Február 1957

Dátum vyhlásenia: 5. februára 1957 (čiastka 3/1957)
3/1957 Zb.Nariadenie o zriadení Povereníctva štátnej kontroly
4/1957 Zb.Nariadenie o organizácii filmového podnikania
Dátum vyhlásenia: 15. februára 1957 (čiastka 4/1957)
5/1957 Zb.Nariadenie, ktorým sa rozširuje pôsobnosť národných výborov vo veciach výkupu poľnohospodárskych výrobkov a zjednocujú predpisy na tomto úseku

Marec 1957

Dátum vyhlásenia: 11. marca 1957 (čiastka 5/1957)
6/1957 Zb.Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia o hospodárskych stavebných zmluvách
Dátum vyhlásenia: 11. marca 1957 (čiastka 6/1957)
7/1957 Zb.Nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje vládne nariadenie o organizácii výkonných orgánov národných výborov
Dátum vyhlásenia: 15. marca 1957 (čiastka 7/1957)
8/1957 Zb.Vládne nariadenie o vojenských zdravotníkoch
9/1957 Zb.Nariadenie o zmenách územných obvodov niektorých národných výborov
Dátum vyhlásenia: 16. marca 1957 (čiastka 8/1957)
10/1957 Zb.Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o národných výboroch
11/1957 Zb.Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o voľbách do národných výborov
12/1957 Zb.Vyhláška o úplnom znení zákona o voľbách do národných výborov
Dátum vyhlásenia: 16. marca 1957 (čiastka 9/1957)
13/1957 Zb.Zákon o čestnom odznaku „Materstvo"
14/1957 Zb.Zákon, ktorým sa mení a doplňuje trestný zákon správny č. 88/1950 Zb.
15/1957 Zb.Nariadenie o odmenách k štátnym cenám Klementa Gottwalda
16/1957 Zb.Vyhláška o vydaní pamätných strieborných desaťkorunákov k oslavám J. A. Komenského v roku 1957
Dátum vyhlásenia: 23. marca 1957 (čiastka 10/1957)
17/1957 Zb.Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon č. 103/1951 Zb. o jednotnej preventívnej a liečebnej starostlivosti
18/1957 Zb.Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon č. 4/1952 Zb. o hygienickej a protiepidemickej starostlivosti
19/1957 Zb.Vyhláška o úplnom znení zákona č. 103/1951 Zb. o jednotnej preventívnej a liečebnej starostlivosti
20/1957 Zb.Vyhláška o úplnom znení zákona č. 4/1952 Zb. o hygienickej a protiepidemickej starostlivosti

Apríl 1957

Dátum vyhlásenia: 29. apríla 1957 (čiastka 11/1957)
21/1957 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia predsedníctva Národného zhromaždenia
22/1957 Zb.Vyhláška Ústrednej správy pre bytovú a občiansku výstavbu, ktorou sa určujú orgány rád ďalších miestnych národných výborov ako stavebný úrad prvej stolice

Máj 1957

Dátum vyhlásenia: 10. mája 1957 (čiastka 12/1957)
23/1957 Zb.Zákon o podnikových fondoch pracujúcich
24/1957 Zb.Zákon o kárnom (disciplinárnom) stíhaní rozkrádania a poškodzovania majetku v socialistickom vlastníctve
Dátum vyhlásenia: 11. mája 1957 (čiastka 13/1957)
25/1957 Zb.Rozpočtový zákon na rok 1957
26/1957 Zb.Zákon o notárskych poplatkoch
Dátum vyhlásenia: 21. mája 1957 (čiastka 14/1957)
27/1957 Zb.Vyhláška o vydaní pamätných strieborných desaťkorunákov k oslavám 250. výročia založenia inžinierskych škôl v Prahe

Jún 1957

Dátum vyhlásenia: 13. júna 1957 (čiastka 15/1957)
28/1957 Zb.Nariadenie o organizácii a pôsobnosti vysokých škôl a ich zložiek
29/1957 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole o niektorých zmenách Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve a o Protokole o zmene Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, spísaných v Montreali 14. júna 1954

Júl 1957

Dátum vyhlásenia: 1. júla 1957 (čiastka 16/1957)
30/1957 Zb.Nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon o notárskych poplatkoch
Dátum vyhlásenia: 3. júla 1957 (čiastka 17/1957)
31/1957 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhoslávie o vyrovnaní otvorených majetkových otázok
Dátum vyhlásenia: 23. júla 1957 (čiastka 18/1957)
32/1957 Zb.Zákon o nemocenskej starostlivosti v ozbrojených silách
33/1957 Zb.Zákon o sociálnom zaopatrení príslušníkov ozbrojených síl
Dátum vyhlásenia: 24. júla 1957 (čiastka 19/1957)
34/1957 Zb.Zákon o vynálezoch, objavoch a zlepšovacích návrhoch
35/1957 Zb.Zákon o technickej normalizácii
Dátum vyhlásenia: 29. júla 1957 (čiastka 20/1957)
36/1957 Zb.Zákon o voľbách sudcov a sudcov z ľudu ľudových a krajských súdov a o úprave niektorých ich pomerov
37/1957 Zb.Zákon o kárnej zodpovednosti sudcov ľudových a krajských súdov
38/1957 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou republikou a Nemeckou demokratickou republikou o právnych stykoch v občianskych, rodinných a trestných veciach so Záverečným protokolom
Dátum vyhlásenia: 30. júla 1957 (čiastka 21/1957)
39/1957 Zb.Zákon o chmeliarskych výrobných oblastiach, chmeliarskych polohách, povinnom známkovaní chmeľu a o evidencii chmeľníc
40/1957 Zb.Nariadenie ministra vnútra o zovňajšom označení Pomocníkov Pohraničnej stráže

August 1957

Dátum vyhlásenia: 3. augusta 1957 (čiastka 22/1957)
41/1957 Zb.Zákon o využití nerastného bohatstva (banský zákon)
42/1957 Zb.Nariadenie ministra školstva a kultúry o označovaní absolventov Inštitútu telesnej výchovy a športu
Dátum vyhlásenia: 15. augusta 1957 (čiastka 23/1957)
43/1957 Zb.Nariadenie o vynálezoch
44/1957 Zb.Nariadenie o objavoch
45/1957 Zb.Nariadenie o zlepšovacích návrhoch
46/1957 Zb.Nariadenie o technickej normalizácii
Dátum vyhlásenia: 16. augusta 1957 (čiastka 24/1957)
47/1957 Zb.Nariadenie o doplnení sústavy zákonných peňazí mincami 1 Kčs
48/1957 Zb.Vyhláška ministra financií o vydaní mincí 1 Kčs
Dátum vyhlásenia: 29. augusta 1957 (čiastka 25/1957)
49/1957 Zb.Nariadenie o výkupe poľnohospodárskych výrobkov
50/1957 Zb.Nariadenie, ktorým sa zrušuje Ministerstvo pracovných síl a Povereníctvo pracovných síl

September 1957

Dátum vyhlásenia: 1. septembra 1957 (čiastka 26/1957)
51/1957 Zb.Nariadenie ministrov spravodlivosti, vnútra a národnej obrany o registri trestov

Október 1957

Dátum vyhlásenia: 31. októbra 1957 (čiastka 27/1957)
52/1957 Zb.Nariadenie ministra financií o ďalšej zmene nariadenia o správnych poplatkoch

November 1957

Dátum vyhlásenia: 12. novembra 1957 (čiastka 28/1957)
53/1957 Zb.Zákon, ktorým sa mení zákon o Československej akadémii vied
54/1957 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra o oprave tlačovej chyby v úradnom slovenskom znení zákona č. 32/1957 Zb. o nemocenskej starostlivosti v ozbrojených silách
Dátum vyhlásenia: 16. novembra 1957 (čiastka 29/1957)
55/1957 Zb.Zákon o divadelnej činnosti (divadelný zákon)
56/1957 Zb.Zákon o umeleckej remeselnej práci a o ľudovej umeleckej výrobe
57/1957 Zb.Zákon o úprave niektorých nárokov a záväzkov medzi československými a juhoslovanskými občanmi
Dátum vyhlásenia: 28. novembra 1957 (čiastka 30/1957)
58/1957 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Medzinárodnom dohovore o bezpečnosti ľudského života na mori dohodnutom 10. júna 1948 v Londýne
59/1957 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spolupráci na poli sociálnej politiky so Záverečným protokolom
60/1957 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi Československou republikou a Bulharskou ľudovou republikou o spolupráci na poli sociálnej politiky
61/1957 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v odbore colníctva

December 1957

Dátum vyhlásenia: 2. decembra 1957 (čiastka 31/1957)
62/1957 Zb.Nariadenie o novej organizácii rozhlasu a televízie
63/1957 Zb.Nariadenie, ktorým sa zrušuje Štátna inšpekcia úrody poľnohospodárskych plodín
64/1957 Zb.Nariadenie o miestnej bezpečnosti
Dátum vyhlásenia: 9. decembra 1957 (čiastka 32/1957)
65/1957 Zb.Nariadenie o trestnej právomoci miestnych národných výborov
66/1957 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o zmene v stave viazanosti Dohovorom o vykonateľnosti cudzích rozhodcovských výrokov
67/1957 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o zmene v okruhu zmluvných strán viazaných Protokolom o doložkách o rozhodcovi
Dátum vyhlásenia: 30. decembra 1957 (čiastka 33/1957)
68/1957 Zb.Zákon o umelom prerušení tehotnosti
Dátum vyhlásenia: 30. decembra 1957 (čiastka 34/1957)
69/1957 Zb.Zákon o platenej dovolenke na zotavenie v roku 1958 a 1959
70/1957 Zb.Zákon o Inštitúte spoločenských vied pri Ústrednom výbore Komunistickej strany Československa
71/1957 Zb.Zákon, ktorým sa menia a doplňujú ustanovenia zákonov o dani zo mzdy, pôdohospodárskej dani, dani z príjmov obyvateľstva a živnostenskej dani
72/1957 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Prvom dodatkovom protokole k Dohovoru medzi Československou republikou a Poľskou republikou o spolupráci na poli sociálnej politiky a správy z 5. apríla 1948
73/1957 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Prvom dodatkovom protokole k Dohovoru medzi Československou republikou a Poľskou republikou o sociálnom poistení z 5. apríla 1948
74/1957 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v odbore colníctva
Dátum vyhlásenia: 31. decembra 1957 (čiastka 35/1957)
75/1957 Zb.Zákon o občianskych preukazoch
76/1957 Zb.Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o hlásení obyvateľstva a o povoľovaní pobytu cudzincom
77/1957 Zb.Vládní nařízení o změně sídla okresního národního výboru v Karlových Varech
78/1957 Zb.Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se stanoví sídlo a obvod lidového soudu v Ostrově a mění obvod lidového soudu v Karlových Varech
Dátum vyhlásenia: 31. decembra 1957 (čiastka 36/1957)
79/1957 Zb.Zákon o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon)
80/1957 Zb.Nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon)
81/1957 Zb.Zákon o koncertnej a inej hudobnej činnosti
82/1957 Zb.Zákon o estrádach, artistických produkciách a ľudovej zábave