Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovChronologický register ► Ročník 1956

Ročník 1956

Legislatívna knižnica

Zbierka zákonov

Január 1956

Február 1956

Marec 1956

Apríl 1956

Máj 1956

Jún 1956

Júl 1956

August 1956

September 1956

Október 1956

November 1956

December 1956

Január 1956Február 1956Marec 1956Apríl 1956Máj 1956Jún 1956Júl 1956August 1956September 1956Október 1956November 1956December 1956

Január 1956

Dátum vyhlásenia: 30. januára 1956 (čiastka 1/1956)
1/1956 Zb.Nariadenie o zriadení Štátneho výboru pre výstavbu, Ústrednej správy pre bytovú a občiansku výstavbu a Oblastnej správy pre bytovú a občiansku výstavbu na Slovensku

Február 1956

Dátum vyhlásenia: 22. februára 1956 (čiastka 2/1956)
2/1956 Zb.Nariadenie o organizácii lesného hospodárstva
3/1956 Zb.Nariadenie ministra dopravy o zmene a doplnení poriadku plavebnej bezpečnosti pre československý úsek Dunaja
Dátum vyhlásenia: 29. februára 1956 (čiastka 3/1956)
4/1956 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení predsedníctva Národného zhromaždenia
5/1956 Zb.Nariadenie o Medzinárodnom dohovore o preprave tovaru po železniciach (CIM) z 25. októbra 1952 a Medzinárodnom dohovore o preprave cestujúcich a cestovných batožín po železniciach (CIV) z 25. októbra 1952

Marec 1956

Dátum vyhlásenia: 6. marca 1956 (čiastka 4/1956)
6/1956 Zb.Rozpočtový zákon na rok 1956
Dátum vyhlásenia: 17. marca 1956 (čiastka 5/1956)
7/1956 Zb.Nariadenie o presune pôsobnosti v odbore cudzineckého cestovného ruchu
Dátum vyhlásenia: 28. marca 1956 (čiastka 6/1956)
8/1956 Zb.Nariadenie o odovzdaní a prevzatí dokončených stavieb alebo ich častí a o povolení na ich uvedenie do trvalej prevádzky (užívania)
9/1956 Zb.Nariadenie o dodávke a odbere vývozných investičných celkov

Apríl 1956

Dátum vyhlásenia: 20. apríla 1956 (čiastka 7/1956)
10/1956 Zb.Nariadenie, ktorým sa vydávajú predpisy o odbornej spôsobilosti vyučovať jednotlivé odbory umenia, a o udeľovaní a odňatí oprávnenia súkromne vyučovať v odbore umenia
Dátum vyhlásenia: 28. apríla 1956 (čiastka 8/1956)
11/1956 Zb.Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia o platenej dovolenke na zotavenie v roku 1956 a 1957
12/1956 Zb.Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia o zrušení Jednotného fondu pracujúcich

Máj 1956

Dátum vyhlásenia: 7. mája 1956 (čiastka 9/1956)
13/1956 Zb.Zákonné opatrenie, ktorým sa mení vládne nariadenie o premávke na cestách
14/1956 Zb.Zákonné opatrenie, ktorým sa doplňuje zákona č. 247/1949 Zb., o vyznamenaniach a čestných uznaniach
15/1956 Zb.Nariadenie o čestných uznaniach v telesnej výchove a športe
Dátum vyhlásenia: 15. mája 1956 (čiastka 10/1956)
16/1956 Zb.Nariadenie o schvaľovaní plánov železničnej prepravy
17/1956 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o prístupe Československej republiky k Medzinárodnému dohovoru o uľahčení dovozu obchodných vzoriek a reklamného materiálu, dojednanému v Ženeve 7. novembra 1952

Jún 1956

Dátum vyhlásenia: 14. júna 1956 (čiastka 11/1956)
18/1956 Zb.Nariadenie o odstránení a urovnaní niektorých škôd vyvolaných prevádzkou banských podnikov
Dátum vyhlásenia: 16. júna 1956 (čiastka 12/1956)
19/1956 Zb.Nariadenie o zrušení niektorých ministerstiev a ústredných orgánov štátnej správy
Dátum vyhlásenia: 19. júna 1956 (čiastka 13/1956)
20/1956 Zb.Zákonné opatrenie, ktorým sa mení a doplňuje zákon č. 53/1954 Zb., o ľudových družstvách a o družstevných organizáciách
21/1956 Zb.Vyhláška o Pravidlách o zabránení zrážkam na mori
22/1956 Zb.Vyhláška o Medzinárodnom dohovore o telekomunikáciách dohodnutom 22. decembra 1952 v Buenos Aires

Júl 1956

Dátum vyhlásenia: 6. júla 1956 (čiastka 14/1956)
23/1956 Zb.Nariadenie, ktorým sa vykonáva ustanovenie § 5 ods. 3 a 4 zákonného opatrenia č. 59/1955 Zb., o platových pomeroch sudcov, prokurátorov a právnych čakateľov (platového poriadku)
24/1956 Zb.Vyhláška, ktorou sa určujú orgány rád ďalších miestnych národných výborov ako stavebný úrad prvej stolice
Dátum vyhlásenia: 7. júla 1956 (čiastka 15/1956)
25/1956 Zb.Zákonné opatrenie o riaditeľských fondoch v strojových a traktorových staniciach
26/1956 Zb.Zákonné opatrenie o zjednotení disciplinárnych predpisov v odbore Ministerstva spojov
Dátum vyhlásenia: 19. júla 1956 (čiastka 16/1956)
27/1956 Zb.Nariadenie o mestských národných výboroch v západočeských kúpeľoch
28/1956 Zb.Nariadenie o zmene pôsobnosti v odbore vysokých škôl poľnohospodárskych
29/1956 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi vládou Československej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o pohraničnom turistickom ruchu
Dátum vyhlásenia: 31. júla 1956 (čiastka 17/1956)
30/1956 Zb.Zákonné opatrenie o úprave platových pomerov učiteľov a vychovávateľov
31/1956 Zb.Zákonné opatrenie o úprave platových pomerov zdravotníckych pracovníkov
32/1956 Zb.Nariadenie o pričlenení Štátnej drevárskej inšpekcie k Ministerstvu štátnej kontroly

August 1956

Dátum vyhlásenia: 1. augusta 1956 (čiastka 18/1956)
33/1956 Zb.Ústavný zákon o slovenských národných orgánoch
34/1956 Zb.Nariadenie o zrušení niektorých povereníctiev
35/1956 Zb.Nariadenie o úpravách v organizácii verejnej správy
Dátum vyhlásenia: 2. augusta 1956 (čiastka 19/1956)
36/1956 Zb.Vyhláška o úprave niektorých pomerov Živnostenskej banky, národného podniku
Dátum vyhlásenia: 15. augusta 1956 (čiastka 20/1956)
37/1956 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení predsedníctva Národného zhromaždenia
38/1956 Zb.Nariadenie o zmenách v organizácii vysokých škôl
39/1956 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Štátnej zmluve o obnovení nezávislého a demokratického Rakúska
Dátum vyhlásenia: 24. augusta 1956 (čiastka 21/1956)
40/1956 Zb.Zákon o štátnej ochrane prírody
41/1956 Zb.Nariadenie, ktorým sa mení vládne nariadenie č. 114/1953 Zb., o dodávkovej povinnosti a o výkupe poľnohospodárskych výrobkov, v znení vládnych nariadení č. 42/1954 Zb. a č. 55/1955 Zb.

September 1956

Dátum vyhlásenia: 22. septembra 1956 (čiastka 22/1956)
42/1956 Zb.Nariadenie o hygienickej ochrane práce
Dátum vyhlásenia: 29. septembra 1956 (čiastka 23/1956)
43/1956 Zb.Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia ktorým sa menia ustanovenia o mzde zamestnancov povolaných na službu v brannej moci
44/1956 Zb.Zákonné opatrenie o dokumentácii investičnej výstavby
Dátum vyhlásenia: 29. septembra 1956 (čiastka 24/1956)
45/1956 Zb.Zákon o skrátení pracovného času

Október 1956

Dátum vyhlásenia: 6. októbra 1956 (čiastka 25/1956)
46/1956 Zb.Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o vysokých školách
47/1956 Zb.Zákon o civilnom letectve (letecký zákon)
Dátum vyhlásenia: 24. októbra 1956 (čiastka 26/1956)
48/1956 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení predsedníctva Národného zhromaždenia
49/1956 Zb.Nariadenie o ďalšej zmene nariadenia o finančnej pomoci jednotným roľníckym družstvám a súkromne hospodáriacim roľníkom
50/1956 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Medzinárodnom dohovore nahradzujúcom Dohovor o Medzinárodnom chladiarenskom ústave, dojednaný 21. júna 1920 a pozmenený 31. mája 1937, dojednanom 1. decembra 1954 v Paríži

November 1956

Dátum vyhlásenia: 23. novembra 1956 (čiastka 27/1956)
51/1956 Zb.Nariadenie o plavebnej bezpečnosti na vnútrozemských vodách
52/1956 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o prístupe Československej republiky k Dohovoru o výsadách a imunitách Organizácie Spojených národov schválenému Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov 13. februára 1946
Dátum vyhlásenia: 26. novembra 1956 (čiastka 28/1956)
53/1956 Zb.Nariadenie o zvýšení niektorých dôchodkov z dôchodkového zabezpečenia

December 1956

Dátum vyhlásenia: 17. decembra 1956 (čiastka 29/1956)
54/1956 Zb.Zákon o nemocenskom poistení zamestnancov
Dátum vyhlásenia: 18. decembra 1956 (čiastka 30/1956)
55/1956 Zb.Zákon o sociálnom zabezpečení
56/1956 Zb.Nariadenie o nemocenskom a dôchodkovom poistení členov jednotných roľníckych družstiev a o dôchodkovom poistení jednotlivo hospodáriacich roľníkov a iných osôb samostatne hospodáriacich
57/1956 Zb.Nariadenie o nemocenskom poistení a dôchodkovom zabezpečení členov výrobných družstiev
Dátum vyhlásenia: 19. decembra 1956 (čiastka 31/1956)
58/1956 Zb.Zákon o náhrade škody za pracovné úrazy a o náhrade nákladov liečebnej starostlivosti a dávok nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia
59/1956 Zb.Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o dôchodkovej dani družstiev a iných organizácií
Dátum vyhlásenia: 23. decembra 1956 (čiastka 32/1956)
60/1956 Zb.Zákonné opatrenie, ktorým sa menia niektoré predpisy o platových pomeroch štátnych zamestnancov a o pôsobnosti ministrov a ústredných úradov pri vykonávaní štátnej mzdovej politiky
61/1956 Zb.Zákonné opatrenie o ťažbe rašelín
62/1956 Zb.Vyhláška o úplnom znení vládneho nariadenia č. 17/1954 Zb. o platových pomeroch zamestnancov štátneho aparátu
Dátum vyhlásenia: 23. decembra 1956 (čiastka 33/1956)
63/1956 Zb.Zákon, ktorým sa mení a doplňuje trestný zákon č. 86/1950 Zb.
64/1956 Zb.Zákon o trestnom konaní súdnom (trestný poriadok)
Dátum vyhlásenia: 23. decembra 1956 (čiastka 34/1956)
65/1956 Zb.Zákon o prokuratúre
66/1956 Zb.Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o organizácii súdov
Dátum vyhlásenia: 27. decembra 1956 (čiastka 35/1956)
67/1956 Zb.Zákon o hospodárení s bytmi
Dátum vyhlásenia: 28. decembra 1956 (čiastka 36/1956)
68/1956 Zb.Zákon o organizácii telesnej výchovy
69/1956 Zb.Zákon, ktorým sa menia a doplňujú ustanovenia niektorých zákonov o daniach platených obyvateľstvom
Dátum vyhlásenia: 28. decembra 1956 (čiastka 37/1956)
70/1956 Zb.Nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon č. 11/1955 Zb. o vodnom hospodárstve
Dátum vyhlásenia: 29. decembra 1956 (čiastka 38/1956)
71/1956 Zb.Nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje nariadenie ministra financií o správnych poplatkoch
Dátum vyhlásenia: 30. decembra 1956 (čiastka 39/1956)
72/1956 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení predsedníctva Národného zhromaždenia
73/1956 Zb.Nariadenie, ktorým sa prenáša pôsobnosť úradovní ochrany mládeže na výkonné orgány národných výborov
74/1956 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dopravnej dohode medzi Československou republikou a Poľskou ľudovou republikou z 13. januára 1956