Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovChronologický register ► Ročník 1955

Ročník 1955

Legislatívna knižnica

Zbierka zákonov

Január 1955

Február 1955

Marec 1955

Apríl 1955

Máj 1955

Jún 1955

Júl 1955

August 1955

September 1955

Október 1955

November 1955

December 1955

Január 1955Február 1955Marec 1955Apríl 1955Máj 1955Jún 1955Júl 1955August 1955September 1955Október 1955November 1955December 1955

Január 1955

Dátum vyhlásenia: 3. januára 1955 (čiastka 1/1955)
1/1955 Zb.Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia o štátnej správe vo veciach plavby
2/1955 Zb.Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia o štátnej službe pre miery a váhy, o štátnej službe pre drahé kovy a o skúšaní zbraní a streliva pre civilnú potrebu

Február 1955

Dátum vyhlásenia: 12. februára 1955 (čiastka 2/1955)
3/1955 Zb.Nariadenie o úprave podpôr na bytovú výstavbu a obnovu
4/1955 Zb.Nariadenie ministra financií o notárskych poplatkoch
Dátum vyhlásenia: 23. februára 1955 (čiastka 3/1955)
5/1955 Zb.Nariadenie o Rade Klementa Gottwalda - za budovanie socialistickej vlasti
6/1955 Zb.Nariadenie, ktorým sa upravuje udeľovanie čestného titulu „Hrdina Československej republiky" a zakladajú Rad červenej zástavy, Rad červenej hviezdy, medaila Za zásluhy o obranu vlasti a medaila Za službu vlasti
7/1955 Zb.Nariadenie o štátnych cenách Klementa Gottwalda

Marec 1955

Dátum vyhlásenia: 5. marca 1955 (čiastka 4/1955)
8/1955 Zb.Nariadenie ministra zdravotníctva o pohrebníctve
Dátum vyhlásenia: 14. marca 1955 (čiastka 5/1955)
9/1955 Zb.Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia o platenej dovolenke na zotavenie v roku 1955
10/1955 Zb.Zákonné opatrenie, ktorým sa upravuje udeľovanie hodnosti doktora vied niektorým vedeckým pracovníkom

Apríl 1955

Dátum vyhlásenia: 7. apríla 1955 (čiastka 6/1955)
11/1955 Zb.Zákon o vodnom hospodárstve
Dátum vyhlásenia: 8. apríla 1955 (čiastka 7/1955)
12/1955 Zb.Zákon o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej republiky na rok 1955
13/1955 Zb.Rozpočtový zákon na rok 1955
14/1955 Zb.Zákon o zriaďovaní a zrušovaní výskumných ústavov, útvarov technického rozvoja a výskumných a pokusných pracovísk
15/1955 Zb.Uznesenie Národného zhromaždeia o schválení zákonných opatrení predsedníctva Národného zhromaždenia
Dátum vyhlásenia: 21. apríla 1955 (čiastka 8/1955)
16/1955 Zb.Nariadenie ministra dopravy o spôsobilosti a evidencii vnútrozemských plavidiel
Dátum vyhlásenia: 26. apríla 1955 (čiastka 9/1955)
17/1955 Zb.Nariadenie o ďalších zmenách v organizácii vysokých škôl
18/1955 Zb.Nariadenie o kvantitatívnej prejímke výrobkov
19/1955 Zb.Vyhláška ministra financií o vydaní strieborných desaťkorunákov, päťadvadsaťkorunákov, päťdesiatkorunákov a stokorunákov na pamäť 10. výročia oslobodenia Československej republiky Sovietskou armádou
Dátum vyhlásenia: 29. apríla 1955 (čiastka 10/1955)
20/1955 Zb.Nariadenie o konaní vo veciach správnych (správny poriadok)
Dátum vyhlásenia: 30. apríla 1955 (čiastka 11/1955)
21/1955 Zb.Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia, ktorým sa zriaďuje prezídium Najvyššieho súdu
22/1955 Zb.Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia o Štátnej drevárskej inšpekcii
23/1955 Zb.Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia o jedoch a látkach škodlivých pre zdravie

Máj 1955

Dátum vyhlásenia: 17. mája 1955 (čiastka 12/1955)
24/1955 Zb.Nariadenie, ktorým sa zakladajú rady „Rad Červeného práporu práce", „Rad Červenej hviezdy práce" a vyznamenania „Za pracovnú vernosť" a „Za pracovnú obetavosť"

Jún 1955

Dátum vyhlásenia: 1. júna 1955 (čiastka 13/1955)
25/1955 Zb.Nariadenie, ktorým sa zriaďujú Ministerstvo palív a Ministerstvo energetiky a podriaďuje Ústredná správa vodného hospodárstva ministrovi energetiky
26/1955 Zb.Vyhláška predsedu vlády ktorou sa vyhlasujú stanovy radov „Rad Červeného práporu práce", „Rad Červenej hviezdy práce" a vyznamenaní „Za pracovnú vernosť" a „Za pracovnú obetavosť"
27/1955 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení predsedníctva Národného zhromaždenia
Dátum vyhlásenia: 24. júna 1955 (čiastka 14/1955)
28/1955 Zb.Nariadenie o vonkajšom označení príslušníkov Ľudových milícií
29/1955 Zb.Nariadenie o vlajke plavidiel ozbrojených síl Československej republiky
Dátum vyhlásenia: 30. júna 1955 (čiastka 15/1955)
30/1955 Zb.Nariadenie o Vládnom výbore pre výskum a mierové využitie atómovej energie a o Ústave jadernej fyziky
31/1955 Zb.Nariadenie, ktorým sa určuje sídlo a obvod Ľudového súdu v Snine a mení obvod Ľudového súdu v Humennom

Júl 1955

Dátum vyhlásenia: 19. júla 1955 (čiastka 16/1955)
32/1955 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o zabránení a trestaní zločinu genocídia
Dátum vyhlásenia: 20. júla 1955 (čiastka 17/1955)
33/1955 Zb.Nariadenie o hospodárskych zmluvách
Dátum vyhlásenia: 30. júla 1955 (čiastka 18/1955)
34/1955 Zb.Nariadenie o riaditeľských fondoch v podnikoch štátneho obchodu, iných chozrasčotných odbytových, obchodných a zásobovacích organizáciách a v podnikoch turistického a cestovného ruchu

August 1955

Dátum vyhlásenia: 9. augusta 1955 (čiastka 19/1955)
35/1955 Zb.Nariadenie o zmene a doplnení vládneho nariadenia č. 98/1952 Zb., o Štátnej obchodnej inšpekcii
Dátum vyhlásenia: 13. augusta 1955 (čiastka 20/1955)
36/1955 Zb.Nariadenie, ktorým sa odkladá platenie a úrokovanie niektorých peňažných záväzkov členov jednotných roľníckych družstiev
37/1955 Zb.Nariadenie ministra spravodlivosti, ktorým sa určuje výška zákonných úrokov z omeškania
Dátum vyhlásenia: 30. augusta 1955 (čiastka 21/1955)
38/1955 Zb.Nariadenie o organizácií plemenárskej služby
39/1955 Zb.Nariadenie o obmedzení zodpovednosti prevádzateľa námornej lode
Dátum vyhlásenia: 31. augusta 1955 (čiastka 22/1955)
40/1955 Zb.Nariadenie o boji proti prenosným nemociam

September 1955

Dátum vyhlásenia: 1. septembra 1955 (čiastka 23/1955)
41/1955 Zb.Nariadenie, ktorým sa na Karlovej univerzite v Prahe zriaďuje Fakulta technickej a jadernej fyziky
42/1955 Zb.Vyhláška o vykonateľnosti rozhodcovských výrokov vydaných na území Egypta v Československej republike
Dátum vyhlásenia: 17. septembra 1955 (čiastka 24/1955)
43/1955 Zb.Zákon o československých kúpeľoch a žriedlach
44/1955 Zb.Nariadenie, ktorým sa doplňujú stanovy Radu červenej zástavy, Radu červenej hviezdy, medaily Za zásluhy a obranu vlasti a medaily Za službu vlasti
Dátum vyhlásenia: 19. septembra 1955 (čiastka 25/1955)
45/1955 Zb.Vyhláška o Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Albánskou ľudovou republikou, Bulharskou ľudovou republikou, Maďarskou ľudovou republikou, Nemeckou demokratickou republikou, Poľskou ľudovou republikou, Rumunskou ľudovou republikou, Zväzom sovietskych socialistických republík a Československou republikou,
46/1955 Zb.Vyhláška o Dohovore o politických právach žien
Dátum vyhlásenia: 26. septembra 1955 (čiastka 26/1955)
47/1955 Zb.Nariadenie o opatreniach v odbore hospodársko-technických úprav pozemkov

Október 1955

Dátum vyhlásenia: 15. októbra 1955 (čiastka 27/1955)
48/1955 Zb.Nariadenie o zriadení Ministerstva ťažkého strojárenstva, Ministerstva presného strojárenstva, Ministerstva automobilového priemyslu a pôdohospodárskych strojov a Ministerstva štátnych majetkov
49/1955 Zb.Nariadenie o zriadení Povereníctva štátnych majetkov
Dátum vyhlásenia: 26. októbra 1955 (čiastka 28/1955)
50/1955 Zb.Nariadenie o niektorých opatreniach na zabezpečenie poľnohospodárskej výroby

November 1955

Dátum vyhlásenia: 11. novembra 1955 (čiastka 29/1955)
51/1955 Zb.Zákon o národných podnikoch a niektorých iných hospodárskych organizáciách

December 1955

Dátum vyhlásenia: 3. decembra 1955 (čiastka 30/1955)
52/1955 Zb.Nariadenie o presune pôsobnosti vo veciach hospodárenia s niektorými miestnosťami
53/1955 Zb.Nariadenie, ktorým sa doplňuje a mení vládne nariadenie č. 1983/1947 Zb., ktorým určujú poľnohospodárske výrobne oblasti
Dátum vyhlásenia: 9. decembra 1955 (čiastka 31/1955)
54/1955 Zb.Nariadenie o tom, čo sa považuje za omamné prostriedky, jedy, nákazlivé choroby a za škodcov úžitkových rastlín podľa trestného zákona
Dátum vyhlásenia: 12. decembra 1955 (čiastka 32/1955)
55/1955 Zb.Nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje vládne nariadenie č. 114/1953 Zb., o dodávkovej povinnosti a o výkupe poľnohospodárskych výrobkov, v znení vládneho nariadenia č. 42/1954 Zb.
56/1955 Zb.Vyhláška o úplnom znení vládneho nariadenia č. 114/1953 Zb., o dodávkovej povinnosti a o výkupe poľnohospodárskych výrobkov
Dátum vyhlásenia: 15. decembra 1955 (čiastka 33/1955)
57/1955 Zb.Zákonné opatrenie, ktorým sa upravuje urýchlené vymáhanie pohľadávok na úhradu osobných potrieb maloletých detí
58/1955 Zb.Zákonné opatrenie o detských príspevkoch a o ochrannej výchove
59/1955 Zb.Zákonné opatrenie o platových pomeroch sudcov, prokurátorov a právnych čakateľov (platový poriadok)
Dátum vyhlásenia: 23. decembra 1955 (čiastka 34/1955)
60/1955 Zb.Nariadenie ministra financií o správnych poplatkoch
Dátum vyhlásenia: 29. decembra 1955 (čiastka 35/1955)
61/1955 Zb.Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia o zmene predpisov o rozvode
62/1955 Zb.Zákonné opatrenie o prechodnej úprave premlčania niektorých peňažných pohľadávok
63/1955 Zb.Zákonné opatrenie o súdnej exekúcii odpísaním z účtu v peňažnom ústave
64/1955 Zb.Zákonné opatrenie o zmene a doplnení zákona č. 103/1951 Zb., o jednotnej preventívnej a liečebnej starostlivosti
Dátum vyhlásenia: 31. decembra 1955 (čiastka 36/1955)
65/1955 Zb.Vyhláška, ktorou sa uverejňuje opatrenie Ústrednej rady odborov o zmenách v organizácii a vykonávaní nemocenského poistenia zamestnancov
66/1955 Zb.Vyhláška o zmenách v okruhu zmluvných strán, viazaných Protokolom o doložkách o rozsudičovi
67/1955 Zb.Vyhláška o zmenách v okruhu zmluvných strán, viazaných Dohovorom o vykonateľnosti cudzích rozhodcovských výrokov
68/1955 Zb.Vyhláška o Medzinárodnom dohovore o voľnom okraji námorných lodí