Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovChronologický register ► Ročník 1954

Ročník 1954

Legislatívna knižnica

Zbierka zákonov

Január 1954

Február 1954

Marec 1954

Apríl 1954

Máj 1954

Jún 1954

Júl 1954

August 1954

September 1954

Október 1954

November 1954

December 1954

Január 1954Február 1954Marec 1954Apríl 1954Máj 1954Jún 1954Júl 1954August 1954September 1954Október 1954November 1954December 1954

Január 1954

Dátum vyhlásenia: 6. januára 1954 (čiastka 1/1954)
1/1954 Zb.Nariadenie o zriadení Ústrednej správy geodézie a kartografie

Február 1954

Dátum vyhlásenia: 2. februára 1954 (čiastka 2/1954)
2/1954 Zb.Zákon o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej republiky na rok 1954
3/1954 Zb.Zákon o platenej dovolenke na zotavenie v roku 1954
Dátum vyhlásenia: 4. februára 1954 (čiastka 3/1954)
4/1954 Zb.Vyhláška o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a Ústrednou ľudovou vládou Čínskej ľudovej republiky o vzájomnej spolupráci v odbore ochrany poľnohospodárskych rastlín pred škodcami a chorobami
5/1954 Zb.Vyhláška o Svetovom poštovom dohovore a dojednaniach uzavretých v Bruseli 11. júla 1952
6/1954 Zb.Vyhláška o predbežnom vykonávaní niektorých ustanovení prílohy A, listiny X-Československo, pripojenej k protokolu o podmienkach prístupu k Všeobecnej dohode o clách a obchode dojednanému 10. októbra 1949
Dátum vyhlásenia: 17. februára 1954 (čiastka 4/1954)
7/1954 Zb.Nariadenie o obehu zákonných peňazí
8/1954 Zb.Nariadenie, ktorým sa menia a doplňujú predpisy o projektovej a rozpočtovej dokumentácii investícií
9/1954 Zb.Nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje ustanovenie § 7 ods. 2 zákona č. 64/1950 Zb., o sociálnom zabezpečení osôb povolaných na službu v brannej moci a ich rodinných príslušníkov
10/1954 Zb.Vyhláška o doplnku k dohode uzavretej medzi vládou Československej republiky a vládou Sväzu sovietskych socialistických republík o karanténe a ochrane poľnohospodárskych rastlín pred škodcami a chorobami z 28. novembra 1947, dojednanom výmenou nót v Prahe 16. júna 1953

Marec 1954

Dátum vyhlásenia: 5. marca 1954 (čiastka 5/1954)
11/1954 Zb.Nariadenie o zmenách pôsobnosti v odbore zákona o bezpečnosti pri práci
Dátum vyhlásenia: 9. marca 1954 (čiastka 6/1954)
12/1954 Zb.Ústavný zákon o národných výboroch
13/1954 Zb.Zákon o národných výboroch
14/1954 Zb.Zákon o voľbách do národných výborov
Dátum vyhlásenia: 18. marca 1954 (čiastka 7/1954)
15/1954 Zb.Rozpočtový zákon na rok 1954
Dátum vyhlásenia: 19. marca 1954 (čiastka 8/1954)
16/1954 Zb.Nariadenie o zmenách územných obvodov niektorých národných výborov
Dátum vyhlásenia: 31. marca 1954 (čiastka 9/1954)
17/1954 Zb.Nariadenie o platových pomeroch zamestnancov štátneho aparátu

Apríl 1954

Dátum vyhlásenia: 23. apríla 1954 (čiastka 10/1954)
18/1954 Zb.Nariadenie o úprave nárokov z doterajšieho penzijného nadlepšenia

Máj 1954

Dátum vyhlásenia: 14. mája 1954 (čiastka 11/1954)
19/1954 Zb.Nariadenie o nábore a príprave mládeže pre povolanie mimo učilíšť štátnych pracovných záloh
20/1954 Zb.Nariadenie o organizácii štátnej banskej správy
21/1954 Zb.Nariadenie o zmene a doplnení vládneho nariadenia č. 5/1951 Zb., ktorým sa vykonáva zákon o ubytovaní brannej moci a Sboru národnej bezpečnosti
Dátum vyhlásenia: 15. mája 1954 (čiastka 12/1954)
22/1954 Zb.Nariadenie, ktorým sa určujú sídla a obvody ľudových súdov a sídla a obvody krajských súdov
Dátum vyhlásenia: 17. mája 1954 (čiastka 13/1954)
23/1954 Zb.Nariadenie o organizácii výkonných orgánov národných výborov
Dátum vyhlásenia: 21. mája 1954 (čiastka 14/1954)
24/1954 Zb.Nariadenie o hygienickej a protiepidemickej ochrane vzduchu
25/1954 Zb.Nariadenie o hygienickej a protiepidemickej ochrane pôdy

Jún 1954

Dátum vyhlásenia: 2. júna 1954 (čiastka 15/1954)
26/1954 Zb.Ústavný zákon o voľbách do Národného zhromaždenia a o voľbách do Slovenskej národnej rady
27/1954 Zb.Zákon o voľbách do Národného zhromaždenia
Dátum vyhlásenia: 8. júna 1954 (čiastka 16/1954)
28/1954 Zb.Nariadenie o pôsobnosti v odbore plánovania a tvorby cien
Dátum vyhlásenia: 9. júna 1954 (čiastka 17/1954)
29/1954 Zb.Nariadenie o archívnictve
Dátum vyhlásenia: 10. júna 1954 (čiastka 18/1954)
30/1954 Zb.Nariadenie o daroch v prospech štátu a o usporadúvaní zbierok národnými výbormi

Júl 1954

Dátum vyhlásenia: 7. júla 1954 (čiastka 19/1954)
31/1954 Zb.Nariadenie, ktorým sa vykonáva colný zákon č. 36/1953 Zb.
Dátum vyhlásenia: 31. júla 1954 (čiastka 20/1954)
32/1954 Zb.Nariadenie o úprave niektorých pomerov členov národných výborov

August 1954

Dátum vyhlásenia: 11. augusta 1954 (čiastka 21/1954)
33/1954 Zb.Nariadenie, ktorým sa mení vládne nariadenie č. 37/1953 Zb., o spôsobe a lehotách predkladania reklamácií pri dodávkach nekvalitných a nekompletných výrobkov a výrobkov, ktoré nezodpovedajú štátnym štandardom, normám a technickým podmienkam, a o majetkových sporoch pri nevyhovení reklamáciám
Dátum vyhlásenia: 21. augusta 1954 (čiastka 22/1954)
34/1954 Zb.Nariadenie o prepočítavaní niektorých pohľadávok a záväzkov znejúcich na československé koruny starých peňazí v pomere k cudzine
35/1954 Zb.Nariadenie o pamätných minciach
36/1954 Zb.Vyhláška o vydaní strieborných desaťkorunákov a päťadvadsaťkorunákov na pamäť 10. výročia Slovenského národného povstania

September 1954

Dátum vyhlásenia: 22. septembra 1954 (čiastka 23/1954)
37/1954 Zb.Nariadenie, ktorým sa vydáva železničný prepravný poriadok
Dátum vyhlásenia: 27. septembra 1954 (čiastka 24/1954)
38/1954 Zb.Nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje vládne nariadenie č. 37/1951 Zb., o vybudovaní a prevádzke dráh
39/1954 Zb.Nariadenie, ktorým sa určuje začiatok účinnosti § 11 ods. 1 zákona č. 92/1949 Zb.

Október 1954

Dátum vyhlásenia: 6. októbra 1954 (čiastka 25/1954)
40/1954 Zb.Nariadenie o podpore na úhradu prevádzkových nákladov bytových družstiev
Dátum vyhlásenia: 14. októbra 1954 (čiastka 26/1954)
41/1954 Zb.Nariadenie o občianskej kontrole prevádzkární
Dátum vyhlásenia: 22. októbra 1954 (čiastka 27/1954)
42/1954 Zb.Nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje vládne nariadenie č. 114/1953 Zb., o dodávkovej povinnosti a o výkupe poľnohospodárskych výrobkov
43/1954 Zb.Vyhláška o úplnom znení vládneho nariadenia č. 114/1953 Zb., o dodávkovej povinnosti a o výkupe poľnohospodárskych výrobkov
Dátum vyhlásenia: 23. októbra 1954 (čiastka 28/1954)
44/1954 Zb.Nariadenie o organizácii verejnej dopravy v odbore Ministerstva dopravy
45/1954 Zb.Nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje vládne nariadenie o štátnej arbitráži
46/1954 Zb.Nariadenie o úprave poistného národného poistenia plateného spotrebnými a výrobnými družstvami a ich družstevnými sväzmi
Dátum vyhlásenia: 26. októbra 1954 (čiastka 29/1954)
47/1954 Zb.Nariadenie o udeľovaní vyznamenania a čestných titulov lekárom a iným pracovníkom v zdravotníctve

November 1954

Dátum vyhlásenia: 10. novembra 1954 (čiastka 30/1954)
48/1954 Zb.Nariadenie, ktorým sa určujú arbitrážne poplatky za konanie pred orgánmi družstevnej arbitráže
Dátum vyhlásenia: 15. novembra 1954 (čiastka 31/1954)
49/1954 Zb.Nariadenie, ktorým sa mení názov Slovenskej univerzity v Bratislave
50/1954 Zb.Vyhláška o obchodnej zmluve medzi Československou republikou a Švajčiarskou konfederáciou zo dňa 24. novembra 1953
Dátum vyhlásenia: 25. novembra 1954 (čiastka 32/1954)
51/1954 Zb.Zákon o bezpečnosti pri práci v jednotných roľníckych družstvách a u jednotlivo hospodáriacich roľníkov
Dátum vyhlásenia: 30. novembra 1954 (čiastka 33/1954)
52/1954 Zb.Zákon, ktorým sa rozširuje pôsobnosť štátneho notárstva

December 1954

Dátum vyhlásenia: 1. decembra 1954 (čiastka 34/1954)
53/1954 Zb.Zákon o ľudových družstvách a o družstevných organizáciách
Dátum vyhlásenia: 11. decembra 1954 (čiastka 35/1954)
54/1954 Zb.Nariadenie o osobitnom príspevku k dôchodkom z dôchodkového zabezpečenia v roku 1954
Dátum vyhlásenia: 16. decembra 1954 (čiastka 36/1954)
55/1954 Zb.Nariadenie o chránenej oblasti Pražského hradu
56/1954 Zb.Nariadenie, ktorým sa zriaďuje Povereníctvo spravodlivosti
57/1954 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou republikou a Ľudovou republikou bulharskou a právnej pomoci vo veciach občianskych a trestných
Dátum vyhlásenia: 23. decembra 1954 (čiastka 37/1954)
58/1954 Zb.Nariadenie o výkupe motorových vozidiel trvalo nespôsobilých na premávku
Dátum vyhlásenia: 30. decembra 1954 (čiastka 38/1954)
59/1954 Zb.Nariadenie o úprave všeobecných colných sadzieb
60/1954 Zb.Nariadenie, ktorým sa určujú sídla a obvody ľudových súdov v Dunajskej Strede, Čalove, Trnave a Seredi
Dátum vyhlásenia: 30. decembra 1954 (čiastka 39/1954)
61/1954 Zb.Zákon o spravovacom poriadku Národného zhromaždenia
62/1954 Zb.Zákon o náhradách poslancov Národného zhromaždenia
63/1954 Zb.Nariadenie o prenesení pôsobnosti v odbore vedecko-technickej spolupráce zo Štátneho úradu plánovacieho na Ministerstvo zahraničného obchodu
64/1954 Zb.Nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje nariadenie o finančnej pomoci jednotným roľníckym družstvám a súkromne hospodáriacim roľníkom
Dátum vyhlásenia: 31. decembra 1954 (čiastka 40/1954)
65/1954 Zb.Vyhláška o Ženevských dohovoroch zo dňa 12. augusta 1949 na ochranu obetí vojny