Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovChronologický register ► Ročník 1953

Ročník 1953

Legislatívna knižnica

Zbierka zákonov

Január 1953

Február 1953

Marec 1953

Apríl 1953

Máj 1953

Jún 1953

Júl 1953

August 1953

September 1953

Október 1953

November 1953

December 1953

Január 1953Február 1953Marec 1953Apríl 1953Máj 1953Jún 1953Júl 1953August 1953September 1953Október 1953November 1953December 1953

Január 1953

Dátum vyhlásenia: 29. januára 1953 (čiastka 1/1953)
1/1953 Zb.Vyhláška ministra spravodlivosti o úplnom znení Trestného poriadku
Dátum vyhlásenia: 29. januára 1953 (čiastka 2/1953)
2/1953 Zb.Vyhláška o úplnom znení občianskeho súdneho poriadku
Dátum vyhlásenia: 31. januára 1953 (čiastka 3/1953)
3/1953 Zb.Nariadenie o podnikoch štátneho obchodu
4/1953 Zb.Nariadenie o platenej dovolenke na zotavenie v roku 1953
Dátum vyhlásenia: 31. januára 1953 (čiastka 4/1953)
5/1953 Zb.Nariadenie o novej organizácii vládnych prác
6/1953 Zb.Nariadenie, ktorým sa zrušujú a zriaďujú niektoré orgány štátnej správy a upravuje ich pôsobnosť
7/1953 Zb.Nariadenie, ktorým sa zrušujú a zriaďujú niektoré povereníctva a upravuje ich pôsobnosť

Február 1953

Dátum vyhlásenia: 14. februára 1953 (čiastka 5/1953)
8/1953 Zb.Nariadenie o Štátnej akostnej inšpekcii
Dátum vyhlásenia: 18. februára 1953 (čiastka 6/1953)
9/1953 Zb.Nariadenie o hlavných energetikoch
Dátum vyhlásenia: 26. februára 1953 (čiastka 7/1953)
10/1953 Zb.Nariadenie o niektorých opatreniach v odbore penzijného nadlepšenia
Dátum vyhlásenia: 28. februára 1953 (čiastka 8/1953)
11/1953 Zb.Nariadenie o zdravotných obvodoch
12/1953 Zb.Nariadenia o rozsahu a podmienkach prípustnosti exekúcie na pohľadávky z dodávok poľnohospodárskych výrobkov štátu
13/1953 Zb.Nariadenie, ktorým sa určuje, ktoré ďalšie podniky sa zapisujú od podnikového registra

Marec 1953

Dátum vyhlásenia: 20. marca 1953 (čiastka 9/1953)
14/1953 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa zakladá rad „Rad budovania socialistickej vlasti”
15/1953 Zb.Nariadenie o overovaní listín a podpisov na listinách národnými výbormi
Dátum vyhlásenia: 28. marca 1953 (čiastka 10/1953)
16/1953 Zb.Zákon, ktorým sa mení rozpočtový zákon na rok 1952
17/1953 Zb.Nariadenie o voľbe závodnej rady a o uhradzovaní nákladov jej činnosti
Dátum vyhlásenia: 30. marca 1953 (čiastka 11/1953)
18/1953 Zb.Nariadenie, ktorým sa menia a doplňujú ustanovenia o sociálnom zabezpečení osôb povolaných na službu v brannej moci a ich rodinných príslušníkov
19/1953 Zb.Vyhláška o úplnom znení vládneho nariadenia, ktorým sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení osôb povolaných na službu v brannej moci a ich rodinných príslušníkov
20/1953 Zb.Nariadenie ministra vnútra o malej úprave hraníc mestských obvodov Praha 14 a Praha 1

Apríl 1953

Dátum vyhlásenia: 15. apríla 1953 (čiastka 12/1953)
21/1953 Zb.Nariadenie o občianskej kontrole obchodu
Dátum vyhlásenia: 18. apríla 1953 (čiastka 13/1953)
22/1953 Zb.Nariadenie o úprave dôchodkov z dôchodkového zabezpečenia a zaopatrení osôb nepriateľských ľudovodemokratickému zriadeniu
Dátum vyhlásenia: 29. apríla 1953 (čiastka 14/1953)
23/1953 Zb.Nariadenie o Štátnej inšpekcii úrody poľnohospodárskych plodín
24/1953 Zb.Nariadenie o zriadení Inštitútu telesnej výchovy a športu v Prahe
Dátum vyhlásenia: 29. apríla 1953 (čiastka 15/1953)
25/1953 Zb.Nariadenie o presune pôsobnosti v niektorých veciach dôchodkového zabezpečenia a nemocenského poistenia
Dátum vyhlásenia: 30. apríla 1953 (čiastka 16/1953)
26/1953 Zb.Rozpočtový zákon na rok 1953

Máj 1953

Dátum vyhlásenia: 5. mája 1953 (čiastka 17/1953)
27/1953 Zb.Nariadenie o riaditeľských fondoch v národných a komunálnych podnikoch priemyslových
28/1953 Zb.Nariadenie o riaditeľských fondoch v národných podnikoch stavebných a montážnych a v komunálnych podnikoch stavebných
29/1953 Zb.Nariadenie o riaditeľských fondoch na železniciach
30/1953 Zb.Nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje vládne nariadenie o organizácii cestnej, leteckej a vodnej dopravy a cestovnom ruchu
Dátum vyhlásenia: 7. mája 1953 (čiastka 18/1953)
31/1953 Zb.Zákon o školskej sústave a vzdelávaní učiteľov (školský zákon)
32/1953 Zb.Nariadenie o premene doterajších škôl na školy podľa nového školského zákona
Dátum vyhlásenia: 7. mája 1953 (čiastka 19/1953)
33/1953 Zb.Zákon o právnej praxi a odbornej skúške v odbore justície a prokuratúry
34/1953 Zb.Zákon, ktorým niektoré osoby nadobúdajú československé štátne občianstvo
Dátum vyhlásenia: 12. mája 1953 (čiastka 20/1953)
35/1953 Zb.Zákon o štátnom požiarnom dozore a požiarnej ochrane
Dátum vyhlásenia: 13. mája 1953 (čiastka 21/1953)
36/1953 Zb.Colný zákon
Dátum vyhlásenia: 16. mája 1953 (čiastka 22/1953)
37/1953 Zb.Nariadenie o spôsobe a lehotách predkladania reklamácií pri dodávkach nekvalitných a nekompletných výrobkov a výrobkov, ktoré nezodpovedajú štátnym štandardom, normám a technickým podmienkam, a o majetkových sporoch pri nevyhovení reklamáciám
Dátum vyhlásenia: 22. mája 1953 (čiastka 23/1953)
38/1953 Zb.Nariadenie, ktorým sa menia, poprípade doplňujú niektoré ustanovenia platových poriadkov pre správnych zamestnancov, učiteľov, zamestnancov zdravotnej starostlivosti a sudcov z povolania, prokurátorov a sudcovských čakateľov
39/1953 Zb.Nariadenie, ktorým sa mení nariadenie o registri trestov
Dátum vyhlásenia: 25. mája 1953 (čiastka 24/1953)
40/1953 Zb.Nariadenie o občianskej pracovnej pomoci
Dátum vyhlásenia: 30. mája 1953 (čiastka 25/1953)
41/1953 Zb.Zákon o peňažnej reforme
Dátum vyhlásenia: 30. mája 1953 (čiastka 26/1953)
42/1953 Zb.Nariadenie o opatreniach v odbore miezd, dôchodkov a niektorých sociálnych dávok v súvislosti so zrušením lístkového systému zásobovania
43/1953 Zb.Nariadenie, ktorým sa upravujú percentá zvýšenia a zníženia dane zo mzdy
44/1953 Zb.Nariadenie o voľnom predaji poľnohospodárskych výrobkov a o poľnohospodárskych trhoch
Dátum vyhlásenia: 30. mája 1953 (čiastka 27/1953)
45/1953 Zb.Vyhláška o vydaní peňazí vzoru 1953

Jún 1953

Dátum vyhlásenia: 8. júna 1953 (čiastka 28/1953)
46/1953 Zb.Nariadenie, ktorým sa novo začleňujú, menia alebo zrušujú niektoré zložky štátneho úradu plánovacieho
47/1953 Zb.Nariadenie o štátnej arbitráži
48/1953 Zb.Nariadenie o zmenách v pôsobnosti a v konaní vo veciach vynálezov, zlepšovacích námetov, ochranných známok a chránených vzorov
49/1953 Zb.Nariadenie o soznamoch tematických úloh pre vynálezcov a zlepšovateľov v odboroch výroby
Dátum vyhlásenia: 16. júna 1953 (čiastka 29/1953)
50/1953 Zb.Nariadenie ministra spravodlivosti, ktorým sa čiastočne mení platenie nájomného
51/1953 Zb.Vyhláška o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Rumunskej ľudovej republiky o ochrane poľnohospodárskych rastlín pred škodcami a chorobami
Dátum vyhlásenia: 30. júna 1953 (čiastka 30/1953)
52/1953 Zb.Nariadenie o opatreniach proti fluktuácii a absencii
Dátum vyhlásenia: 30. júna 1953 (čiastka 31/1953)
53/1953 Zb.Nariadenie o úprave všeobecných colných sadzieb

Júl 1953

Dátum vyhlásenia: 1. júla 1953 (čiastka 32/1953)
54/1953 Zb.Nariadenie o premávke na cestách
55/1953 Zb.Nariadenie o zaslúžilých umelcoch
Dátum vyhlásenia: 21. júla 1953 (čiastka 33/1953)
56/1953 Zb.Nariadenie o rozmiesťovaní ďalších absolventov škôl a o podmienkach pre nástup zamestnania niektorých študentov a žiakov škôl
57/1953 Zb.Nariadenie o pôsobnosti ministerstva vnútra v odbore územného plánovania výstavby obcí a v odbore starostlivosti o technické služby národných výborov
Dátum vyhlásenia: 22. júla 1953 (čiastka 34/1953)
58/1953 Zb.Nariadenie o Vládnom výbore pre geologiu a Ústrednom ústave geologickom
59/1953 Zb.Nariadenie, ktorým sa zrušuje vládne nariadenie zo dňa 3. júna 1953 o opatreniach proti fluktuácii a absencii
Dátum vyhlásenia: 24. júla 1953 (čiastka 35/1953)
60/1953 Zb.Nariadenie o vedeckých hodnostiach a o označení absolventov vysokých škôl
Dátum vyhlásenia: 27. júla 1953 (čiastka 36/1953)
61/1953 Zb.Nariadenie o občianskych preukazoch
Dátum vyhlásenia: 29. júla 1953 (čiastka 37/1953)
62/1953 Zb.Nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje železničný prepravný poriadok
63/1953 Zb.Nariadenie, ktorým sa určujú arbitrážne poplatky
64/1953 Zb.Vyhláška o obchodnej dohode medzi Československou republikou a Libanonskou republikou
65/1953 Zb.Vyhláška o obchodnej dohode medzi Československou republikou a Sýrskou republikou
Dátum vyhlásenia: 31. júla 1953 (čiastka 38/1953)
66/1953 Zb.Nariadenie o vyšších pedagogických školách a vysokých školách pedagogických
67/1953 Zb.Nariadenie, ktorým sa upravujú vysvetlivky k colnému sadzobníku

August 1953

Dátum vyhlásenia: 7. augusta 1953 (čiastka 39/1953)
68/1953 Zb.Vyhláška předsedy úřadu pro vynálezy o úplném znení zákona o vynálezech a zlepšovacích námětech
69/1953 Zb.Vyhláška o úplném znění vládního nařízení k provedení zákona o vynálezech a zlepšovacích námětech
Dátum vyhlásenia: 26. augusta 1953 (čiastka 40/1953)
70/1953 Zb.Nariadenie, ktorým sa vykonáva rozpočtový zákon na rok 1953
Dátum vyhlásenia: 29. augusta 1953 (čiastka 41/1953)
71/1953 Zb.Nariadenie o odborných školách pre vzdelanie majstrov výrobného výcviku
72/1953 Zb.Nariadenie o poriadku plavebnej bezpečnosti pre československý úsek Dunaja

September 1953

Dátum vyhlásenia: 1. septembra 1953 (čiastka 42/1953)
73/1953 Zb.Nariadenie o vyznamenaniach a čestných uznaniach pre učiteľov a iných školských pracovníkov
Dátum vyhlásenia: 3. septembra 1953 (čiastka 43/1953)
74/1953 Zb.Nariadenie o poistení príslušníkov vojenských oddielov pracujúcich v podnikoch socialistického sektora
Dátum vyhlásenia: 14. septembra 1953 (čiastka 44/1953)
75/1953 Zb.Nariadenie, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o námornej plavbe
76/1953 Zb.Nariadenie o novom znení Prílohy I k Medzinárodnému dohovoru o preprave tovaru po železniciach zo dňa 23. novembra 1933 (M. D. T.)
Dátum vyhlásenia: 14. septembra 1953 (čiastka 45/1953)
77/1953 Zb.Nariadenie o novej organizácii ministerstiev a ústredných orgánov štátnej správy
78/1953 Zb.Nariadenie o novej organizácii povereníctev
Dátum vyhlásenia: 26. septembra 1953 (čiastka 46/1953)
79/1953 Zb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o národních umělcích
80/1953 Zb.Nariadenie o zmene pôsobnosti vo veciach zdravotníckych škôl

Október 1953

Dátum vyhlásenia: 1. októbra 1953 (čiastka 47/1953)
81/1953 Zb.Ústavný zákon o vedení národných výborov vládou
82/1953 Zb.Nariadenie, ktorým sa zvýhodňuje platenie nájomného
Dátum vyhlásenia: 7. októbra 1953 (čiastka 48/1953)
83/1953 Zb.Nariadenie, ktorým sa menia a doplňujú sadzobníky správnych poplatkov a podrobnejšie predpisy o týchto poplatkoch
Dátum vyhlásenia: 21. októbra 1953 (čiastka 49/1953)
84/1953 Zb.Nariadenie o úprave poistného národného poistenia
85/1953 Zb.Nariadenie, ktorým sa určuje, ktoré ďalšie podniky sa zapisujú do podnikového registra
Dátum vyhlásenia: 30. októbra 1953 (čiastka 50/1953)
86/1953 Zb.Nariadenie o finančnej pomoci jednotným roľníckym družstvám a súkromne hospodáriacim roľníkom

November 1953

Dátum vyhlásenia: 4. novembra 1953 (čiastka 51/1953)
87/1953 Zb.Nariadenie o hygienickej a protiepidemickej ochrane vody
88/1953 Zb.Nariadenie, ktorým sa upravuje výška štátneho detského príspevku
Dátum vyhlásenia: 14. novembra 1953 (čiastka 52/1953)
89/1953 Zb.Nariadenie o osobitnom príspevku k dôchodkom z dôchodkového zabezpečenia v roku 1953

December 1953

Dátum vyhlásenia: 12. decembra 1953 (čiastka 53/1953)
90/1953 Zb.Nariadenie, ktorým sa vykonáva ustanovenie § 4 ods. 2 zákona č. 33/1953 Sb., o právnej praxi a odbornej skúške v odbore justície a prokuratúry
91/1953 Zb.Nariadenie o Dodatkovom dohovore k Medzinárodnému dohovoru o preprave tovaru po železniciach zo dňa 23. novembra 1933 (M. D. T.) a o niektorých prílohách k tomuto dohovoru
Dátum vyhlásenia: 16. decembra 1953 (čiastka 54/1953)
92/1953 Zb.Nariadenie, ktorým sa zriaďuje Ústredná správa vodného hospodárstva
Dátum vyhlásenia: 21. decembra 1953 (čiastka 55/1953)
93/1953 Zb.Nariadenie, ktorým sa rozširuje platnosť zákona o národných podnikoch priemyslových na národné podniky v odbore Štátneho úradu štatistického
94/1953 Zb.Nariadenie o novej organizácii a financovaní strojových a traktorových staníc
Dátum vyhlásenia: 22. decembra 1953 (čiastka 56/1953)
95/1953 Zb.Nariadenie o organizácii štátneho požiarneho dozoru a požiarnej ochrany
Dátum vyhlásenia: 28. decembra 1953 (čiastka 57/1953)
96/1953 Zb.Nariadenie o Hydrometeorologickom ústave
97/1953 Zb.Nariadenie o Vysokej straníckej škole pri Ústrednom výbore Komunistickej strany Československa
98/1953 Zb.Nariadenie o zmenách v organizácii vysokých škôl
99/1953 Zb.Vyhláška o účinnosti účtovných zásad pre ďalšie okruhy účtovných jednotiek
Dátum vyhlásenia: 30. decembra 1953 (čiastka 58/1953)
100/1953 Zb.Vyhláška, ktorou sa uverejňuje opatrenie Ústrednej rady odborov o organizácii a vykonávaní nemocenského poistenia zamestnancov
Dátum vyhlásenia: 31. decembra 1953 (čiastka 59/1953)
101/1953 Zb.Zákon o prechodnej úprave premlčania niektorých peňažných pohľadávok
102/1953 Zb.Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia trestného práva správneho
103/1953 Zb.Nariadenie o registri trestov
104/1953 Zb.Nariadenie, ktorým sa určujú sídla a obvody ľudových súdov v Galante a v Senci
Dátum vyhlásenia: 31. decembra 1953 (čiastka 60/1953)
105/1953 Zb.Zákon o miestnom priemysle a komunálnom hospodárstve
106/1953 Zb.Zákon o bytovej výstavbe, udržovaní a správe bytového majetku a ich financovaní
107/1953 Zb.Zákon o devízovom hospodárstve
Dátum vyhlásenia: 31. decembra 1953 (čiastka 61/1953)
108/1953 Zb.Nariadenie o fondoch dlhodobého úveru pre výrobné a spotrebné družstvá
109/1953 Zb.Nariadenie, ktorým sa doplňuje vládne nariadenie č. 37/1953 Sb., o spôsobe a lehotách predkladania reklamácií pri dodávkach nekvalitných a nekompletných výrobkov a výrobkov, ktoré nezodpovedajú štátnym štandardom, normám a technickým podmienkam, a o majetkových sporoch pri nevyhovení reklamáciám
110/1953 Zb.Nariadenie o správe národného majetku rozpočtovými organizáciami
111/1953 Zb.Nariadenie o základných fondoch hospodárskych organizácií
112/1953 Zb.Nariadenie, ktorým sa menia percentá zvýšenia dane zo mzdy
113/1953 Zb.Nariadenie o riaditeľských fondoch v hospodárskych organizáciách dopravných
Dátum vyhlásenia: 31. decembra 1953 (čiastka 62/1953)
114/1953 Zb.Nariadenie o dodávkovej povinnosti a o výkupe poľnohospodárskych výrobkov
Dátum vyhlásenia: 31. decembra 1953 (čiastka 63/1953)
115/1953 Zb.Zákon o autorskom práve (autorský zákon)