Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovChronologický register ► Ročník 1952

Ročník 1952

Legislatívna knižnica

Zbierka zákonov

Február 1952

Apríl 1952

Máj 1952

Jún 1952

Júl 1952

August 1952

September 1952

Október 1952

November 1952

December 1952

Február 1952Apríl 1952Máj 1952Jún 1952Júl 1952August 1952September 1952Október 1952November 1952December 1952

Február 1952

Dátum vyhlásenia: 13. februára 1952 (čiastka 1/1952)
1/1952 Zb.Nariadenie o horľavinách a výbušninách
Dátum vyhlásenia: 29. februára 1952 (čiastka 2/1952)
2/1952 Zb.Nariadenie, ktorým sa vydáva železničný prepravný poriadok

Apríl 1952

Dátum vyhlásenia: 5. apríla 1952 (čiastka 3/1952)
3/1952 Zb.Rozpočtový zákon na rok 1952
4/1952 Zb.Zákon o hygienickej a protiepidemickej starostlivosti
5/1952 Zb.Nariadenie o dobrovoľných darcoch krvi
Dátum vyhlásenia: 7. apríla 1952 (čiastka 4/1952)
6/1952 Zb.Zákon o vynálezoch a zlepšovacích námetoch
7/1952 Zb.Zákon o prechodných opatreniach v odbore patentov
8/1952 Zb.Zákon o ochranných známkach a chránených vzoroch
Dátum vyhlásenia: 10. apríla 1952 (čiastka 5/1952)
9/1952 Zb.Nariadenie, ktorým sa vydávajú sadzobníky správnych poplatkov a podrobnejšie predpisy o týchto poplatkoch
Dátum vyhlásenia: 19. apríla 1952 (čiastka 6/1952)
10/1952 Zb.Nariadenie na vykonanie zákona o vynálezoch a zlepšovacích námetoch
Dátum vyhlásenia: 25. apríla 1952 (čiastka 7/1952)
11/1952 Zb.Zákon o platenej dovolenke na zotavenie v roku 1952
12/1952 Zb.Nariadenie o platenej dovolenke na zotavenie niektorých zamestnancov v stavebníctve a v odboroch so stavebníctvom súvisiacich v roku 1952
Dátum vyhlásenia: 29. apríla 1952 (čiastka 8/1952)
13/1952 Zb.Nariadenie o správe spojov
14/1952 Zb.Nariadenie o nižších zdravotníckych pracovníkoch

Máj 1952

Dátum vyhlásenia: 3. mája 1952 (čiastka 9/1952)
15/1952 Zb.Nariadenie na vykonanie zákona č. 8/1952 Sb. o ochranných známkach a chránených vzoroch
Dátum vyhlásenia: 28. mája 1952 (čiastka 10/1952)
16/1952 Zb.Vyhláška o zmenách úradných názvov miest v roku 1951
17/1952 Zb.Nariadenie, ktorým sa určuje výška zákonných úrokov
Dátum vyhlásenia: 28. mája 1952 (čiastka 11/1952)
18/1952 Zb.Nariadenie, ktorým sa zriaďuje Ministerstvo výkupu
Dátum vyhlásenia: 31. mája 1952 (čiastka 12/1952)
19/1952 Zb.Nariadenie, ktorým sa vykonáva rozpočtový zákon na rok 1952
20/1952 Zb.Nariadenie o rozmiesťovaní absolventov vysokých škôl a výberových odborných škôl

Jún 1952

Dátum vyhlásenia: 21. júna 1952 (čiastka 13/1952)
21/1952 Zb.Nariadenie o vernostnom prídavku baníkov
Dátum vyhlásenia: 25. júna 1952 (čiastka 14/1952)
22/1952 Zb.Nariadenie o novej úprave učňovských skúšok
23/1952 Zb.Nariadenie o vkladných knižkách na meno

Júl 1952

Dátum vyhlásenia: 18. júla 1952 (čiastka 15/1952)
24/1952 Zb.Nariadenie o organizácii preventívnej a liečebnej starostlivosti
25/1952 Zb.Nariadenie o slúčení národných dopravných podnikov „Československá plavba labská, národný podnik" a „Československá plavba oderská, národný podnik"
26/1952 Zb.Vyhláška o zrušení úrokov z kmeňového imania národných a komunálnych podnikov
Dátum vyhlásenia: 21. júla 1952 (čiastka 16/1952)
27/1952 Zb.Nariadenie o organizácii colnej správy
28/1952 Zb.Nariadenie o projektovej a rozpočtovej dokumentácii investícií
29/1952 Zb.Nariadenie, ktorým sa zrušuje Československý zúčtovací ústav
Dátum vyhlásenia: 29. júla 1952 (čiastka 17/1952)
30/1952 Zb.Nariadenie o niektorých zmenách v organizácii vysokých škôl
31/1952 Zb.Nariadenie o zovňajšom označení členov Pomocnej stráže verejnej bezpečnosti
Dátum vyhlásenia: 31. júla 1952 (čiastka 18/1952)
32/1952 Zb.Nariadenie o zrušení plodinových burz

August 1952

Dátum vyhlásenia: 1. augusta 1952 (čiastka 19/1952)
33/1952 Zb.Nariadenie o zriadení Ministerstva železníc a o reorganizácii železníc
34/1952 Zb.Nariadenie o organizácii cestnej, leteckej a vodnej dopravy a cestovného ruchu
Dátum vyhlásenia: 14. augusta 1952 (čiastka 20/1952)
35/1952 Zb.Nariadenie o vymedzení úloh pri výkupe pôdohospodárskych výrobkov v roku 1952
Dátum vyhlásenia: 21. augusta 1952 (čiastka 21/1952)
36/1952 Zb.Nariadenie, ktorým sa vydáva štatút Slovenského plánovacieho úradu

September 1952

Dátum vyhlásenia: 1. septembra 1952 (čiastka 22/1952)
37/1952 Zb.Nariadenie o pôsobnosti Ministerstva zahraničného obchodu vo veciach devízových
38/1952 Zb.Nariadenie o zmene a doplnení vládneho nariadenia č. 73/1951 Sb., ktorým sa zriaďuje Ministerstvo štátnej kontroly
39/1952 Zb.Nariadenie o zákaze prijímania pracovníkov do zamestnania, ktorí nemajú riadne rozviazaný predchádzajúci pracovný pomer
Dátum vyhlásenia: 5. septembra 1952 (čiastka 23/1952)
40/1952 Zb.Nariadenie o ďalších zmenách v organizácii vysokých škôl
Dátum vyhlásenia: 6. septembra 1952 (čiastka 24/1952)
41/1952 Zb.Nariadenie, ktorým sa ustanovujú zásady pre účtovnú evidenciu (účtovné zásady)
Dátum vyhlásenia: 19. septembra 1952 (čiastka 25/1952)
42/1952 Zb.Nariadenie, ktorým sa zriaďujú plánovacie komisie národných výborov a vydáva ich štatút
43/1952 Zb.Nariadenie o rozmiesťovaní odborných pracovníkov
Dátum vyhlásenia: 20. septembra 1952 (čiastka 26/1952)
44/1952 Zb.Nariadenie o lekárnikoch
45/1952 Zb.Nariadenie o presunoch pôsobnosti v odbore roľníckeho úveru
46/1952 Zb.Nariadenie o úprave národného dôchodkového poistenia členov jednotných roľníckych družstiev, osôb samostatne zárobkove činných a spolupracujúcich členov rodín

Október 1952

Dátum vyhlásenia: 6. októbra 1952 (čiastka 27/1952)
47/1952 Zb.Nariadenie o Štátnej energetickej inšpekcii
Dátum vyhlásenia: 9. októbra 1952 (čiastka 28/1952)
48/1952 Zb.Nariadenie o úprave colného sadzobníka
Dátum vyhlásenia: 10. októbra 1952 (čiastka 29/1952)
49/1952 Zb.Nariadenie o osobitnom príspevku k dôchodkom z dôchodkového zabezpečenia v roku 1952
50/1952 Zb.Nariadenie, ktorým sa upravujú vysvetlivky k colnému sadzobníku

November 1952

Dátum vyhlásenia: 7. novembra 1952 (čiastka 30/1952)
51/1952 Zb.Nariadenie o poskytovaní preventívnej a liečebnej starostlivosti vojenským a vojnovým poškodencom a obetiam vojny a fašistickej perzekúcie
Dátum vyhlásenia: 12. novembra 1952 (čiastka 31/1952)
52/1952 Zb.Zákon o Československej akadémii vied
53/1952 Zb.Nariadenie o zaistení bezpečnosti a hospodárnosti prevádzky niektorých technických zariadení
Dátum vyhlásenia: 15. novembra 1952 (čiastka 32/1952)
54/1952 Zb.Zákon o hlavných (vedúcich) účtovníkoch a o organizácii účtovnej služby
55/1952 Zb.Nariadenie o povinnostiach, právach a zodpovednosti hlavných (vedúcich) účtovníkov a o organizácii účtovnej služby
Dátum vyhlásenia: 15. novembra 1952 (čiastka 33/1952)
56/1952 Zb.Zákon o dodávkovej povinnosti a o výkupe poľnohospodárskych výrobkov
57/1952 Zb.Nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon o dodávkovej povinnosti a o výkupe poľnohospodárskych výrobkov
Dátum vyhlásenia: 17. novembra 1952 (čiastka 34/1952)
58/1952 Zb.Zákon o povolávaní náhradníkov poslancov Slovenskej národnej rady
59/1952 Zb.Zákon o uzavieraní manželstiev s cudzincami
60/1952 Zb.Zákon o Československom Červenom kríži a o užívaní znaku, odznaku a názvu Červeného kríža
61/1952 Zb.Zákon o námornej plavbe
62/1952 Zb.Zákon o rybárstve
63/1952 Zb.Nariadenie o zriadení Vysokej školy ruského jazyka a literatúry v Prahe
Dátum vyhlásenia: 18. novembra 1952 (čiastka 35/1952)
64/1952 Zb.Ústavný zákon o súdoch a prokuratúre
65/1952 Zb.Zákon o prokuratúre
66/1952 Zb.Zákon o organizácii súdov
67/1952 Zb.Zákon, ktorým sa mení a doplňuje trestný poriadok
68/1952 Zb.Zákon, ktorým sa mení a doplňuje občiansky súdny poriadok
69/1952 Zb.Zákon o sociálnoprávnej ochrane mládeže
70/1952 Zb.Nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon o sociálnoprávnej ochrane mládeže

December 1952

Dátum vyhlásenia: 17. decembra 1952 (čiastka 36/1952)
71/1952 Zb.Zákon o organizácii telesnej výchovy a športu
72/1952 Zb.Vyhláška o účinnosti účtovných zásad pre niektoré okruhy účtovných jednotiek
Dátum vyhlásenia: 22. decembra 1952 (čiastka 37/1952)
73/1952 Zb.Zákon o dani z obratu
74/1952 Zb.Zákon o dani z výkonov
75/1952 Zb.Zákon o dôchodkovej dani družstiev a iných organizácií
76/1952 Zb.Zákon o dani zo mzdy
77/1952 Zb.Zákon o pôdohospodárskej dani
78/1952 Zb.Zákon o dani z príjmov obyvateľstva
79/1952 Zb.Zákon o živnostenskej dani
80/1952 Zb.Zákon o domovej dani
81/1952 Zb.Zákon o dani z predstavení
82/1952 Zb.Zákon o miestnych poplatkoch
83/1952 Zb.Zákon o rozpočtoch národných výborov
Dátum vyhlásenia: 22. decembra 1952 (čiastka 38/1952)
84/1952 Zb.Zákon o organizácii peňažníctva
85/1952 Zb.Zákon o poisťovníctve
86/1952 Zb.Zákon o kontrolnej a revíznej správe Ministerstva financií
Dátum vyhlásenia: 23. decembra 1952 (čiastka 39/1952)
87/1952 Zb.Zákon o reorganizácii brannej výchovy
88/1952 Zb.Zákon o materiálnom zabezpečení príslušníkov ozbrojených síl
89/1952 Zb.Zákon o dôchodkovom zaopatrení príslušníkov ozbrojených síl
Dátum vyhlásenia: 24. decembra 1952 (čiastka 40/1952)
90/1952 Zb.Zákon o Československej akadémii pôdohospodárskych vied
Dátum vyhlásenia: 24. decembra 1952 (čiastka 41/1952)
91/1952 Zb.Nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon o Československej akadémii vied
92/1952 Zb.Nariadenie, ktorým sa upravuje spôsob správy a hospodárenia vysokých škôl
Dátum vyhlásenia: 30. decembra 1952 (čiastka 42/1952)
93/1952 Zb.Nariadenie o náhradách prislúchajúcich sudcom z ľudu
94/1952 Zb.Nariadenie, ktorým sa určuje začiatok účinnosti ustanovenia § 39 ods. 2 vety druhej zákona o organizácii súdov
95/1952 Zb.Nariadenie, ktorým sa vydáva spravovací poriadok pre súdy
96/1952 Zb.Nariadenie, ktorým sa určujú odchýlky pri dôkaze znalcami v niektorých veciach národného poistenia
Dátum vyhlásenia: 30. decembra 1952 (čiastka 43/1952)
97/1952 Zb.Nariadenie o zániku vecných práv na niektorých častiach národného majetku
98/1952 Zb.Nariadenie o Štátnej obchodnej inšpekcii
99/1952 Zb.Nariadenie o organizácii veterinárnej služby a o niektorých veterinárnych opatreniach (veterinárny poriadok)
100/1952 Zb.Nariadenie o úprave všeobecných colných sadzieb na dovoz tovaru
101/1952 Zb.Nariadenie o úprave podmienok pre trvanie nárokov na niektoré dôchodky z dôchodkového zabezpečenia
102/1952 Zb.Nariadenie o oslobodení úrokov z úsporných vkladov od dane z príjmov obyvateľstva
103/1952 Zb.Nariadenie o zovňajšom označení členov závodnej stráže
104/1952 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou republikou a Čínskou ľudovou republikou o kultúrnej spolupráci
Dátum vyhlásenia: 31. decembra 1952 (čiastka 44/1952)
105/1952 Zb.Nariadenie, ktorým sa vyhlasujú dodávkové normy niektorých poľnohospodárskych výrobkov a určujú dodávkové oblasti na rok 1953
Dátum vyhlásenia: 31. decembra 1952 (čiastka 45/1952)
106/1952 Zb.Nariadenie o presune pôsobnosti v sbere železného a kovového odpadu (šrotu)
107/1952 Zb.Nariadenie, ktorým sa rozširuje platnosť zákona o národných podnikoch priemyslových na národné podniky v odbore Ministerstva školstva, vied a umení
108/1952 Zb.Nariadenie o zmene pôsobnosti v odbore škôl poľnohospodárskych, škôl lesníckych a vysokých škôl poľnohospodárskych
109/1952 Zb.Nariadenie o úprave zamestnávateľskej časti poistného v národnom poistení zamestnancov
110/1952 Zb.Nariadenie o nevyužitých odpadových a upotrebených mazacích olejoch