Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovChronologický register ► Ročník 1951

Ročník 1951

Legislatívna knižnica

Zbierka zákonov

Január 1951

Február 1951

Marec 1951

Apríl 1951

Máj 1951

Jún 1951

Júl 1951

August 1951

September 1951

Október 1951

November 1951

December 1951

Január 1951Február 1951Marec 1951Apríl 1951Máj 1951Jún 1951Júl 1951August 1951September 1951Október 1951November 1951December 1951

Január 1951

Dátum vyhlásenia: 12. januára 1951 (čiastka 1/1951)
1/1951 Zb.Nariadenie, ktorým sa ustanovujú zásady pre jednotné oceňovanie v podnikovom počtovníctve
Dátum vyhlásenia: 29. januára 1951 (čiastka 2/1951)
2/1951 Zb.Nariadenie o presunoch pôsobnosti v odbore roľníckeho úveru
3/1951 Zb.Nariadenie, ktorým sa vydáva sadzobník súdnych poplatkov a niektoré predpisy o nich
Dátum vyhlásenia: 30. januára 1951 (čiastka 3/1951)
4/1951 Zb.Nariadenie, ktorým sa mení počet a pôsobnosť povereníctev

Február 1951

Dátum vyhlásenia: 5. februára 1951 (čiastka 4/1951)
5/1951 Zb.Nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon o ubytovaní brannej moci a Sboru národnej bezpečnosti
Dátum vyhlásenia: 15. februára 1951 (čiastka 5/1951)
6/1951 Zb.Nariadenie, ktorým sa určuje začiatok účinnosti zákona o zdokonalení živočíšnej výroby
7/1951 Zb.Nariadenie o organizácii a pôsobnosti výberových komisií
8/1951 Zb.Nariadenie o ochrane proti rozširovaniu alebo zavlečeniu škodcov rastlín pri dovoze, prevoze a vývoze
9/1951 Zb.Nariadenie, ktorým sa zrušuje vládne nariadenie o zaistení plnenia dodávok niektorých plánovaných investícií
10/1951 Zb.Vyhláška o Dodatkovej dohode k obchodnej smluve medzi Československou republikou a Hospodárskou Úniou belgicko luxemburskou zo dňa 28. decembra 1925, podpísanej v Bruseli dňa 3. júla 1948
Dátum vyhlásenia: 17. februára 1951 (čiastka 6/1951)
11/1951 Zb.Nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon o premávke na verejných cestách
Dátum vyhlásenia: 19. februára 1951 (čiastka 7/1951)
12/1951 Zb.Nariadenie o náhrade škody príslušníkom hasičstva a iným osobám v odbore ochrany pred požiarmi a inými živelnými pohromami

Marec 1951

Dátum vyhlásenia: 3. marca 1951 (čiastka 8/1951)
13/1951 Zb.Vyhláška o zmenách úradných názvov miest v roku 1950
Dátum vyhlásenia: 5. marca 1951 (čiastka 9/1951)
14/1951 Zb.Nariadenie o odmenách funkcionárov národných výborov
Dátum vyhlásenia: 6. marca 1951 (čiastka 10/1951)
15/1951 Zb.Nariadenie, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie k colnému zákonu
16/1951 Zb.Nariadenie, ktorým sa prenáša na národné výbory vykonávanie niektorých úloh Ústredia pracujúceho dorastu
Dátum vyhlásenia: 13. marca 1951 (čiastka 11/1951)
17/1951 Zb.Nariadenie o dozore a iných opatreniach na zabezpečenie ochrany rastlinnej výroby
Dátum vyhlásenia: 17. marca 1951 (čiastka 12/1951)
18/1951 Zb.Zákon o povolávaní náhradníkov poslancov
19/1951 Zb.Nariadenie o úprave pracovného času na zabezpečenie plynulej dopravy pracujúcich a zásobovania elektrinou, plynom a výhrevnou parou
20/1951 Zb.Vyhláška, ktorou sa určujú ďalšie miestne národné výbory ako stavebný úrad prvej stolice
Dátum vyhlásenia: 22. marca 1951 (čiastka 13/1951)
21/1951 Zb.Nariadenie, ktorým sa vydáva organizačný štatút Sväzu československých novinárov
Dátum vyhlásenia: 28. marca 1951 (čiastka 14/1951)
22/1951 Zb.Nariadenie o správe majetkovej podstaty pozemkových reforiem
23/1951 Zb.Nariadenie, ktorým sa určuje sídlo Okresného súdu v Novom Měste nad Metují

Apríl 1951

Dátum vyhlásenia: 10. apríla 1951 (čiastka 15/1951)
24/1951 Zb.Nariadenie o lekároch
25/1951 Zb.Nariadenie o dentistoch
26/1951 Zb.Nariadenie, ktorým sa zrušujú Riaditeľstvo pre cestovný ruch a oblastné a miestne sbory pre cestovný ruch
Dátum vyhlásenia: 12. apríla 1951 (čiastka 16/1951)
27/1951 Zb.Nariadenie o vedení štátnej mzdovej politiky a zriadení štátnej mzdovej komisie
Dátum vyhlásenia: 13. apríla 1951 (čiastka 17/1951)
28/1951 Zb.Nariadenie o výkupe motorových vozidiel trvalo nespôsobilých na premávku
Dátum vyhlásenia: 14. apríla 1951 (čiastka 18/1951)
29/1951 Zb.Zákon, ktorým sa určuje štátny rozpočet Československej republiky na rok 1951 (rozpočtový zákon na rok 1951)
Dátum vyhlásenia: 21. apríla 1951 (čiastka 19/1951)
30/1951 Zb.Nariadenie, ktorým sa zakladajú rady a vyznamenania a upravuje udeľovanie čestného titulu „Hrdina práce”
Dátum vyhlásenia: 24. apríla 1951 (čiastka 20/1951)
31/1951 Zb.Nariadenie o styku štátnych úradov a iných orgánov s úradmi a orgánmi cudzích štátov
32/1951 Zb.Nariadenie o zriadení Správy služieb diplomatickému zboru
33/1951 Zb.Nariadenie, ktorým sa novo upravujú úlohy päťročného hospodárskeho plánu
Dátum vyhlásenia: 30. apríla 1951 (čiastka 21/1951)
34/1951 Zb.Nariadenie o sberných surovinách
35/1951 Zb.Nariadenie, ktorým sa vyhlasuje Štatút komunálnych podnikov

Máj 1951

Dátum vyhlásenia: 8. mája 1951 (čiastka 22/1951)
36/1951 Zb.Nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon o úprave podnikania v cestnej doprave
37/1951 Zb.Nariadenie o vybudovaní a prevádzke dráh
Dátum vyhlásenia: 10. mája 1951 (čiastka 23/1951)
38/1951 Zb.Nariadenie o poctách spojených s cestnými titulmi v telesnej výchove a v športe
Dátum vyhlásenia: 15. mája 1951 (čiastka 24/1951)
39/1951 Zb.Nariadenie o ražbe a vydaní strieborných stokorunákov na pamäť 30. výročia založenia Komunistickej strany Československa
Dátum vyhlásenia: 25. mája 1951 (čiastka 25/1951)
40/1951 Zb.Nariadenie, ktorým sa obmedzuje vyhlasovanie zápisov vykonaných v podnikovom registri
41/1951 Zb.Vyhláška o oprave tlačových chýb v úradnom slovenskom znení prílohy k vládnemu nariadeniu č. 30/1951 Sb., ktorým sa zakladajú rady a vyznamenania a upravuje udeľovanie čestného titulu „Hrdina práce”

Jún 1951

Dátum vyhlásenia: 1. júna 1951 (čiastka 26/1951)
42/1951 Zb.Nariadenie, ktorým sa vykonáva rozpočtový zákon na rok 1951
Dátum vyhlásenia: 11. júna 1951 (čiastka 27/1951)
43/1951 Zb.Nariadenie o niektorých opatreniach v nábore a vo výchove pracujúceho dorastu
44/1951 Zb.Nariadenie, ktorým sa zrušujú Ústredňa a úradovne pre domácku prácu a ústredné a obvodné komisie domáckej práce
45/1951 Zb.Nariadenie o technickej normalizácii
46/1951 Zb.Vládne nariadenie o zrušení knižničných rád
Dátum vyhlásenia: 28. júna 1951 (čiastka 28/1951)
47/1951 Zb.Nariadenie o úprave všeobecných colných sadzieb na dovoz tovaru
48/1951 Zb.Nariadenie, ktorým sa zrušuje Československý ústav práce
Dátum vyhlásenia: 30. júna 1951 (čiastka 29/1951)
49/1951 Zb.Nariadenie, ktorým sa upravujú niektoré nároky pracujúcich dôchodcov národného poistenia
50/1951 Zb.Nariadenie o schvaľovaní a uverejňovaní taríf dráh

Júl 1951

Dátum vyhlásenia: 9. júla 1951 (čiastka 30/1951)
51/1951 Zb.Vyhláška o predbežnom vykonávaní protokolu k Všeobecnej dohode o clách a obchode zo dňa 30. októbra 1947 (č. 59/1948 Sb.), dojednaného v Toruquay dňa 21. apríla 1951
Dátum vyhlásenia: 16. júla 1951 (čiastka 31/1951)
52/1951 Zb.Nariadenie o ďalších presunoch pôsobnosti vo finančnej správe
Dátum vyhlásenia: 21. júla 1951 (čiastka 32/1951)
53/1951 Zb.Nariadenie, ktorým sa vydáva Štatút Československej poisťovne, národného podniku
54/1951 Zb.Vládne nariadenie o územných zmenách v Karlovarskom kraji
55/1951 Zb.Nariadenie o rozšírení plochy ornej pôdy a zabezpečení pôdy pre poľnohospodársku výrobu
56/1951 Zb.Nariadenie o plaveckých knižkách
57/1951 Zb.Nariadenie, ktorým sa upravuje pôsobnosť v správe vysokých škôl
Dátum vyhlásenia: 28. júla 1951 (čiastka 33/1951)
58/1951 Zb.Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o znárodnení v stavebníctve
59/1951 Zb.Vyhláška o úplnom znení zákona o znárodnení v stavebníctve
60/1951 Zb.Nariadenie, ktorým sa rozširuje platnosť zákona o národných podnikoch priemyslových na národné podniky v odbore Ministerstva stavebného priemyslu
61/1951 Zb.Zákon, ktorým sa zrušujú oprávnenia civilných technikov a inžinierske komory
62/1951 Zb.Nariadenie o záväzkoch viaznúcich na niektorom znárodnenom majetku
Dátum vyhlásenia: 30. júla 1951 (čiastka 34/1951)
63/1951 Zb.Zákon o zodpovednosti za škody spôsobené dopravnými prostriedkami
64/1951 Zb.Zákon, ktorým sa menia a doplňujú predpisy o znárodnení obchodných podnikov
65/1951 Zb.Zákon o prevodoch nehnuteľností a o prenájmoch poľnohospodárskej a lesnej pôdy
66/1951 Zb.Zákon o odbornej správe lesov
67/1951 Zb.Zákon o bezpečnosti pri práci
68/1951 Zb.Zákon o dobrovoľných organizáciách a shromaždeniach
Dátum vyhlásenia: 31. júla 1951 (čiastka 35/1951)
69/1951 Zb.Zákon o ochrane štátnych hraníc
70/1951 Zb.Nariadenie o práve príslušníka Pohraničnej stráže použiť zbraň

August 1951

Dátum vyhlásenia: 18. augusta 1951 (čiastka 36/1951)
71/1951 Zb.Vyhláška o Dodatkovej dohode k obchodnej dohode medzi Československou republikou a Nizozemskom zo dňa 20. januára 1923, podpísanej v Haagu dňa 24. júna 1948

September 1951

Dátum vyhlásenia: 1. septembra 1951 (čiastka 37/1951)
72/1951 Zb.Vyhláška o ražbe a vydaní hliníkových päťdesiatnikov
Dátum vyhlásenia: 8. septembra 1951 (čiastka 38/1951)
73/1951 Zb.Nariadenie, ktorým sa zriaďuje Ministerstvo štátnej kontroly
74/1951 Zb.Nariadenie, ktorým sa zriaďujú nové ministerstva
Dátum vyhlásenia: 20. septembra 1951 (čiastka 39/1951)
75/1951 Zb.Nariadenie, ktorým sa zriaďujú nové povereníctva
Dátum vyhlásenia: 28. septembra 1951 (čiastka 40/1951)
76/1951 Zb.Nariadenie o likvidácii majetku niektorých orgánov, ktoré sa zrušujú

Október 1951

Dátum vyhlásenia: 10. októbra 1951 (čiastka 41/1951)
77/1951 Zb.Nariadenie o stredných zdravotníckych pracovníkoch
Dátum vyhlásenia: 22. októbra 1951 (čiastka 42/1951)
78/1951 Zb.Nariadenie o trestnej právomoci miestnych národných výborov
79/1951 Zb.Vyhláška o ražbe a vydaní hliníkových dvadsiatnikov
Dátum vyhlásenia: 24. októbra 1951 (čiastka 43/1951)
80/1951 Zb.Nariadenie o organizačných zmenách na vysokých školách
81/1951 Zb.Nariadenie, ktorým sa vyhlasuje Dohoda o preprave cestujúcich a cestovných batožín po železniciach v priamom medzinárodnom styku (MPS) a Dohoda o preprave tovaru po železniciach v priamom medzinárodnom styku (MGS)

November 1951

Dátum vyhlásenia: 2. novembra 1951 (čiastka 44/1951)
82/1951 Zb.Nariadenie o organizácii štátnych majetkov
83/1951 Zb.Nariadenie o organizácii strojných a traktorových staníc
84/1951 Zb.Nariadenie, ktorým sa zastavuje činnosť Ústredia pre hospodárenie s poľnohospodárskymi výrobkami a Veľkodistribučného podniku
85/1951 Zb.Vyhláška o Smluve medzi Československou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach, podpísanej v Budapešti dňa 6. marca 1951
Dátum vyhlásenia: 15. novembra 1951 (čiastka 45/1951)
86/1951 Zb.Nariadenie o investičnom liste pre stavby na rok 1952
87/1951 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o rozšírení platnosti protokolu k Všeobecnej dohode o clách a obchode ze dňa 30. októbra 1947 (č. 59/1948 Sb.), dojednaného v Torquay dňa 21. apríla 1951
88/1951 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra o oprave tlačovej chyby vo vyhláške ministra vnútra č. 13/1951 Sb., o zmenách úradných názvov miest v roku 1950

December 1951

Dátum vyhlásenia: 1. decembra 1951 (čiastka 46/1951)
89/1951 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa pripojujú niektoré obce k Českým Budějoviciam
90/1951 Zb.Nariadenie ministra stavebného priemyslu o zániku účinnosti § 10 zákona o znárodnení v stavebníctve
91/1951 Zb.Nariadenie o zadovažovaní, rozdeľovaní a skúšaní vecných prostriedkov požiarnej ochrany
Dátum vyhlásenia: 6. decembra 1951 (čiastka 47/1951)
92/1951 Zb.Zákon o brannej výchove
93/1951 Zb.Zákon o štátnom sviatku, o dňoch pracovného pokoja a o pamätných a významných dňoch
94/1951 Zb.Nariadenie, ktorým sa zrušuje Ústredie výskumu a technického rozvoja a Ústredňa hmotného zásobovania
95/1951 Zb.Nariadenie, ktorým sa vydáva Štatút Štátneho úradu plánovacieho
96/1951 Zb.Vyhláška o druhom vydaní drobných peňazí papierových po 20 Kčs s dátom 1. mája 1949 a po 50 Kčs s dátom 29. augusta 1950
Dátum vyhlásenia: 22. decembra 1951 (čiastka 48/1951)
97/1951 Zb.Nariadenie o úprave všeobecných colných sadzieb na dovoz tovaru
Dátum vyhlásenia: 26. decembra 1951 (čiastka 49/1951)
98/1951 Zb.Nariadenie o zrušení štátnych záložní
99/1951 Zb.Nariadenie, ktorým sa rozširuje platnosť zákona o národných podnikoch priemyslových na národné podniky v odbore Ministerstva národnej obrany
100/1951 Zb.Nariadenie o registri trestov
101/1951 Zb.Vyhláška o stiahnutí niektorých drobných mincí
Dátum vyhlásenia: 27. decembra 1951 (čiastka 50/1951)
102/1951 Zb.Zákon o prebudovaní národného poistenia
103/1951 Zb.Zákon o jednotnej preventívnej a liečebnej starostlivosti
104/1951 Zb.Zákon o vianočnom prídavku za rok 1951 k dôchodkom z národného poistenia a k zaopatrovacím požitkom vojnových poškodencov
105/1951 Zb.Zákon o správnych poplatkoch
106/1951 Zb.Zákon o úprave financovania národných a komunálnych podnikov
107/1951 Zb.Nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon o úprave financovania národných a komunálnych podnikov
Dátum vyhlásenia: 27. decembra 1951 (čiastka 51/1951)
108/1951 Zb.Zákon o organizácii národohospodárskej evidencie
109/1951 Zb.Nariadenie o organizácii štatistickej služby
110/1951 Zb.Zákon o štátnych pracovných zálohách
111/1951 Zb.Nariadenie, ktorým sa upravujú vzájomné vzťahy medzi odbornými učilišťami alebo školami závodného výcviku a podnikmi
112/1951 Zb.Nariadenie o reorganizácii štátnej pamiatkovej starostlivosti
113/1951 Zb.Nariadenie o Štátnom meteorologickom ústave
Dátum vyhlásenia: 28. decembra 1951 (čiastka 52/1951)
114/1951 Zb.Zákon o advokácii
115/1951 Zb.Nariadenie, ktorým sa určujú sadzby odmien za úkony právnej pomoci poskytovanej advokátskými poradňami (advokátska tarifa)
Dátum vyhlásenia: 28. decembra 1951 (čiastka 53/1951)
116/1951 Zb.Zákon o štátnom notárstve
117/1951 Zb.Nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon o štátnom notárstve
118/1951 Zb.Nariadenie ministra financií o notárskych poplatkoch
Dátum vyhlásenia: 29. decembra 1951 (čiastka 54/1951)
119/1951 Zb.Nariadenie o tajomníkoch miestnych národných výborov
120/1951 Zb.Nariadenie o zmenách v organizácii okresných národných výborov
121/1951 Zb.Nariadenie o zmenách v referátoch národných výborov
122/1951 Zb.Nariadenie o ďalších presunoch pôsobnosti a o iných zjednodušeniach verejnej správy
123/1951 Zb.Nariadenie o drobných úpravách hraníc mestských obvodoch hlavného mesta Prahy
Dátum vyhlásenia: 29. decembra 1951 (čiastka 55/1951)
124/1951 Zb.Nariadenie o organizácii štátnych lesov a národných podnikov pre ťažbu dreva
125/1951 Zb.Nariadenie, ktorým sa pôsobnosť vo veciach cestovných pasov prenáša na Ministerstvo zahraničných vecí
126/1951 Zb.Nariadenie, ktorým sa upravujú vysvetlivky k colnému sadzobníku
Dátum vyhlásenia: 31. decembra 1951 (čiastka 56/1951)
127/1951 Zb.Nariadenie o presunoch pôsobnosti v osobných veciach štátnych zamestnancov z ústredných úradov na podriadené osobné úrady
128/1951 Zb.Nariadenie o organizácii náboru pracovných síl
129/1951 Zb.Nariadenie o prenesení finančnej a účtovnej služby majetkovej podstaty pozemkových reforiem
130/1951 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra o oprave tlačovej chyby v zákone č. 110/1951 Sb., o štátnych pracovných zálohách