Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovChronologický register ► Ročník 1950

Ročník 1950

Legislatívna knižnica

Zbierka zákonov

Január 1950

Február 1950

Marec 1950

Apríl 1950

Máj 1950

Jún 1950

Júl 1950

August 1950

September 1950

August 1950

September 1950

Október 1950

November 1950

December 1950

Január 1950Február 1950Marec 1950Apríl 1950Máj 1950Jún 1950Júl 1950August 1950September 1950August 1950September 1950Október 1950November 1950December 1950

Január 1950

Dátum vyhlásenia: 26. januára 1950 (čiastka 1/1950)
1/1950 Zb.Nariadenie o zrušení zemských finančných pokladníc
2/1950 Zb.Nariadenie o pôsobnosti národných výborov pri stavbe, správe a udržovaní štátnych ciest
Dátum vyhlásenia: 27. januára 1950 (čiastka 2/1950)
3/1950 Zb.Vyhláška o zmenách úradných názvov miest v roku 1949
4/1950 Zb.Vyhláška o dohode o dočasnej úprave hospodárskych stykov medzi Československou republikou a Ľudovou republikou Bulharskou, podpísanej v Prahe dňa 25. apríla 1948
5/1950 Zb.Vyhláška o dohode o dočasnej úprave hospodárskych stykov medzi Československou republikou a Ľudovou republikou Bulharskou, podpísanej v Prahe dňa 25. apríla 1948
6/1950 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra ktorou sa opravuje tlačová chyba vo vládnom nariadení č. 275/1949 Sb., o dočasných obmedzeniach v živnostenskom a inom zárobkovom podnikaní
Dátum vyhlásenia: 31. januára 1950 (čiastka 3/1950)
7/1950 Zb.Nariadenie, ktorým sa vydávajú podrobné predpisy o pôsobnosti finančných prokuratúr
8/1950 Zb.Vyhláška o oprave tlačovej chyby v úradnom slovenskom znení vládneho nariadenia č. 240/1949 Sb., ktorým sa vykonáva poštový zákon

Február 1950

Dátum vyhlásenia: 8. februára 1950 (čiastka 4/1950)
9/1950 Zb.Nariadenie o osobnej spôsobilosti na vedenie lekárne
10/1950 Zb.Nariadenie, ktorým sa upravuje spôsob prevádzky lekární
Dátum vyhlásenia: 27. februára 1950 (čiastka 5/1950)
11/1950 Zb.Nariadenie, ktorým sa predlžuje prechodná úprava pôsobnosti v odbore štátneho penzijného (provízneho) a úrazového zaopatrenia
12/1950 Zb.Nariadenie o presunoch pôsobnosti v odbore roľníckeho úveru
13/1950 Zb.Nariadenie, ktorým sa ustanovujú sídla a obvody okresných súdov v Sečovciach a v Trebišove

Marec 1950

Dátum vyhlásenia: 8. marca 1950 (čiastka 6/1950)
14/1950 Zb.Nariadenie o organizácii miestnych národných výborov
Dátum vyhlásenia: 9. marca 1950 (čiastka 7/1950)
15/1950 Zb.Nariadenie, ktorým sa vykonávajú ustanovenia divadelného zákona o zriaďovaní bábkových divadiel a divadelnej činnosti bábkárskej
16/1950 Zb.Vyhláška o predbežnom vykonávaní niektorých ustanovení prílohy A, listiny X - Československo, pripojenej k protokolu o podmienkach prístupu k Všeobecnej dohode o clách a obchode dojednanému dňa 10. októbra 1949
Dátum vyhlásenia: 15. marca 1950 (čiastka 8/1950)
17/1950 Zb.Nariadenie o investičnom liste pre stavby na rok 1950
Dátum vyhlásenia: 15. marca 1950 (čiastka 9/1950)
18/1950 Zb.Zákon o zrušení osídľovacích úradov
19/1950 Zb.Nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon o zrušení osídľovacích úradov
Dátum vyhlásenia: 17. marca 1950 (čiastka 10/1950)
20/1950 Zb.Nariadenie o preskúšaní projektov čistiarní odpadových vôd výrobných podnikov a nemocníc a o zaistení ich budovania
21/1950 Zb.Nariadenie o odpísaní parciel na území vojenských obvodov z pozemkových kníh
22/1950 Zb.Vyhláška o ražbe a vydaní mincí po 1 Kčs z hliníka
Dátum vyhlásenia: 17. marca 1950 (čiastka 11/1950)
23/1950 Zb.Zákon o niektorých opatreniach v odbore vojenského súdnictva
24/1950 Zb.Nariadenie, ktorým sa zriaďuje Poradný zbor pre komunálne podniky
Dátum vyhlásenia: 23. marca 1950 (čiastka 12/1950)
25/1950 Zb.Zákon, ktorým sa predlžuje lehota na podanie žiadostí o udelenie štátneho občianstva krajanom vracajúcim sa do vlasti
26/1950 Zb.Zákon, ktorým sa mení zákon o konečnej úprave vnútorného štátneho dlhu a niektorých iných dlhov z času do 31. decembra 1945
27/1950 Zb.Zákon o štátnej podpore pri živelných pohromách
28/1950 Zb.Zákon o jednorázových mimoriadnych prídavkoch za rok 1949 k dôchodkom z národného poistenia a k zaopatrovacím požitkom vojnových poškodencov
29/1950 Zb.Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o uznaní nárokov získaných u cudzozemských nositeľov sociálneho poistenia
30/1950 Zb.Nariadenie o prestupoch medzi verejným penzijným zaopatrením a národným (verejnoprávnym) dôchodkovým poistením a o prestupoch vo verejnom penzijnom zaopatrení
Dátum vyhlásenia: 24. marca 1950 (čiastka 13/1950)
31/1950 Zb.Zákon o Štátnej banke československej
32/1950 Zb.Zákon o platenej dovolenke na zotavenie v roku 1950
33/1950 Zb.Nariadenie o platenej dovolenke na zotavenie niektorých zamestnancov

Apríl 1950

Dátum vyhlásenia: 8. apríla 1950 (čiastka 14/1950)
34/1950 Zb.Nariadenie o scudzovaní cestných motorových vozidiel, používaných na živnostenskú dopravu
Dátum vyhlásenia: 14. apríla 1950 (čiastka 15/1950)
35/1950 Zb.Zákon, ktorým sa určuje štátny rozpočet Československej republiky na rok 1950 (rozpočtový zákon)
Dátum vyhlásenia: 20. apríla 1950 (čiastka 16/1950)
36/1950 Zb.Nariadenie o výkone verejnej správy vo veciach plavby
37/1950 Zb.Nariadenie o zabezpečení výroby a dovozu hodnotných liečiv
38/1950 Zb.Vyhláška o dodatkovej dohode zo dňa 18. mája 1948 k obchodnému dohovoru medzi Československou republikou a Francúzskom
Dátum vyhlásenia: 24. apríla 1950 (čiastka 17/1950)
39/1950 Zb.Nariadenie, ktorým sa vydáva organizačný poriadok Štátneho výboru pre telesnú výchovu a šport
40/1950 Zb.Vyhláška o konečnej lehote na podanie žiadostí o vrátenie československého štátneho občianstva
Dátum vyhlásenia: 30. apríla 1950 (čiastka 18/1950)
41/1950 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o dohovore medzi Československou republikou a Francúzskou republikou o zaopatrovacích platoch pre prípad úmrtia alebo invalidity obetiam vojny z roku 1939-1945, podpísanom v Paríži dňa 1. decembra 1947
42/1950 Zb.Vyhláška o predbežnom vykonávaní niektorých ustanovení Prílohy A, listiny X-Československo, pripojenej k protokolu o podmienkach prístupu k Všeobecnej dohode o clách a obchode dojednanému dňa 10. októbra 1949

Máj 1950

Dátum vyhlásenia: 18. mája 1950 (čiastka 19/1950)
43/1950 Zb.Nariadenie o organizácii a pôsobnosti Štátneho zememeračského a kartografického ústavu a o Technickom poradnom sbore vo veciach verejného vymeriavania a mapovania
44/1950 Zb.Nariadenie o niektorých prestupoch v sociálnom poistení (zaopatrení) pred 1. októbrom 1948
45/1950 Zb.Nariadenie o národnom poistení brigádnikov
Dátum vyhlásenia: 19. mája 1950 (čiastka 20/1950)
46/1950 Zb.Vyhláška ministra financií o predbežnom vykonávaní niektorých ustanovení prílohy A, listiny X-Československo, pripojenej k protokolu o podmienkach prístupu k Všeobecnej dohode o clách a obchode dojednanému dňa 10. októbra 1949
Dátum vyhlásenia: 22. mája 1950 (čiastka 21/1950)
47/1950 Zb.Ústavný zákon o úpravách v organizácii verejnej správy
Dátum vyhlásenia: 23. mája 1950 (čiastka 22/1950)
48/1950 Zb.Nariadenie, ktorým sa zriaďuje Ministerstvo národnej bezpečnosti
Dátum vyhlásenia: 25. mája 1950 (čiastka 23/1950)
49/1950 Zb.Vyhláška, ktorou sa určuje začiatok účinnosti presunu pôsobnosti vo veci rozlučovania obcí
50/1950 Zb.Vyhláška o predbežnom vykonávaní niektorých ustanovení prílohy A, listiny X-Československo, pripojenej k protokolu o podmienkach prístupu k Všeobecnej dohode o clách a obchode dojednanému dňa 10. októbra 1949
Dátum vyhlásenia: 30. mája 1950 (čiastka 24/1950)
51/1950 Zb.Nariadenie o územnom plánovaní obcí
Dátum vyhlásenia: 31. mája 1950 (čiastka 25/1950)
52/1950 Zb.Vyhláška, ktorou sa určuje začiatok účinnosti niektorých presunov pôsobnosti vo verejnej správe
53/1950 Zb.Vyhláška o preložení sídla Krajského vojenského veliteľstva Gottwaldov
Dátum vyhlásenia: 31. mája 1950 (čiastka 26/1950)
54/1950 Zb.Vyhláška, ktorou sa určuje začiatok účinnosti pre presuny pôsobnosti v niektorých veciach živnostenského a iného podnikania

Jún 1950

Dátum vyhlásenia: 3. júna 1950 (čiastka 27/1950)
55/1950 Zb.Zákon o užívaní a zmene mena a priezviska
56/1950 Zb.Zákon o premávke na verejných cestách
57/1950 Zb.Zákon o úprave podnikania v cestnej doprave
58/1950 Zb.Zákon o vysokých školách
Dátum vyhlásenia: 6. júna 1950 (čiastka 28/1950)
59/1950 Zb.Zákon o dani z literárnej a umeleckej činnosti
60/1950 Zb.Zákon o dani zo samostatnej činnosti
Dátum vyhlásenia: 9. júna 1950 (čiastka 29/1950)
61/1950 Zb.Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o Investičnej banke
62/1950 Zb.Zákon o ochrane pred požiarmi a inými živelnými pohromami
63/1950 Zb.Zákon o úprave hospodárenia s tabakom, soľou a liehom a o zrušení štátnych finančných monopolov
64/1950 Zb.Zákon o sociálnom zabezpečení osôb, povolaných na službu v brannej moci a ich rodinných príslušníkov
65/1950 Zb.Zákon o hospodárení lesnými semenami a priesadami
Dátum vyhlásenia: 10. júna 1950 (čiastka 30/1950)
66/1950 Zb.Zákon o pracovných a platových pomeroch štátnych zamestnancov
67/1950 Zb.Zákon o pracovných a platových pomeroch sudcov z povolania, prokurátorov a sudcovských čakateľov (sudcovský zákon)
68/1950 Zb.Nariadenie, ktorým sa vydáva platový poriadok pre správnych zamestnancov
69/1950 Zb.Nariadenie, ktorým sa vydáva platový poriadok pre učiteľov
70/1950 Zb.Nariadenie, ktorým sa vydáva platový poriadok pre zamestnancov zdravotnej starostlivosti
71/1950 Zb.Nariadenie, ktorým sa vydáva platový poriadok pre sudcov z povolania, prokurátorov a sudcovských čakateľov
Dátum vyhlásenia: 10. júna 1950 (čiastka 31/1950)
72/1950 Zb.zákon o telekomunikáciách
73/1950 Zb.Nariadenie o povoľovaní telekomunikačných zariadení
Dátum vyhlásenia: 17. júna 1950 (čiastka 32/1950)
74/1950 Zb.Nariadenie, ktorým sa zrušuje Ústav pre školský a osvetový film v Bratislave
75/1950 Zb.Nariadenie o rozpočtoch a záverečných účtoch národných výborov
Dátum vyhlásenia: 23. júna 1950 (čiastka 33/1950)
76/1950 Zb.Nariadenie o odmene a náhrade hotových výdavkov stálych prísažných znalcov a tlmočníkov
77/1950 Zb.Nariadenie o úprave všeobecných colných sadzieb na dovoz tovaru
Dátum vyhlásenia: 27. júna 1950 (čiastka 34/1950)
78/1950 Zb.Vyhláška o vydaní drobných peňazí papierových po 10 Kčs s dátom 4. apríla 1950
Dátum vyhlásenia: 30. júna 1950 (čiastka 35/1950)
79/1950 Zb.Nariadenie o úprave pracovného času na zaistenie plynulého zásobovania elektrinou, plynom a výhrevnou parou
80/1950 Zb.Nariadenie o zriadení ústredných výskumných ústavov

Júl 1950

Dátum vyhlásenia: 1. júla 1950 (čiastka 36/1950)
81/1950 Zb.Nariadenie o niektorých zmenách v organizácii vysokých škôl
82/1950 Zb.Nariadenie o zrušení predpisov o štátnych finančných monopoloch tabakovom, soľnom, výbušných látok a umelých sladidiel
Dátum vyhlásenia: 8. júla 1950 (čiastka 37/1950)
83/1950 Zb.Nariadenie, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia rozpočtového zákona na rok 1950
84/1950 Zb.Nariadenie o zrušení ústredného pasienkového konta a o presunoch pôsobnosti vo verejnej správe pôdohospodárskej na Slovensku
Dátum vyhlásenia: 13. júla 1950 (čiastka 38/1950)
85/1950 Zb.Zákon o opatreniach súvisiacich s úpravou disciplinárneho práva príslušníkov ozbrojených sborov
Dátum vyhlásenia: 18. júla 1950 (čiastka 39/1950)
86/1950 Zb.Trestný zákon
87/1950 Zb.Zákon o trestnom konaní súdnom (trestný poriadok)
Dátum vyhlásenia: 18. júla 1950 (čiastka 40/1950)
88/1950 Zb.Trestný zákon správny
89/1950 Zb.Zákon o trestnom konaní správnom (trestný poriadok správny)
Dátum vyhlásenia: 20. júla 1950 (čiastka 41/1950)
90/1950 Zb.Nariadenie o správe národného majetku národnými výbormi
91/1950 Zb.Vyhláška o predbežnom vykonávaní obchodnej smluvy medzi Československou republikou a Spojenými štátmi mexickými, podpísanej dňa 9. novembra 1949 v Mexiko City
92/1950 Zb.Vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti o zániku činnosti štátnych veterinárnych vyšetrovacích ústavov
Dátum vyhlásenia: 22. júla 1950 (čiastka 42/1950)
93/1950 Zb.Nariadenie o výstavbe obcí
Dátum vyhlásenia: 25. júla 1950 (čiastka 43/1950)
94/1950 Zb.Zákon o ubytovaní brannej moci a Sboru národnej bezpečnosti
95/1950 Zb.Zákon, ktorým sa upravujú niektoré pomery v poisťovníctve
96/1950 Zb.Zákon o pracujúcom doraste
97/1950 Zb.Zákon o dráhach
98/1950 Zb.Zákon o zrušení Národného pozemkového fondu pri Ministerstve pôdohospodárstva a fondov pozemkových reforiem a o slúčení ich imania
99/1950 Zb.Zákon o hospodárskych smluvách a štátnej arbitráži
100/1950 Zb.Zákon o podnikovom registri
101/1950 Zb.Nariadenie o zrušení osvetových rád a prenesení ich pôsobnosti na národné výbory
102/1950 Zb.Nariadenie, ktorým sa určuje začiatok účinnosti zákona o náhradách cestovných, sťahovacích a iných výdavkov
Dátum vyhlásenia: 26. júla 1950 (čiastka 44/1950)
103/1950 Zb.Zákon o národných podnikoch priemyslových
104/1950 Zb.Zákon o financovaní národných a komunálnych podnikov
105/1950 Zb.Nariadenie, ktorým sa vyhlasuje štatút národných podnikov priemyslových
106/1950 Zb.Zákon, ktorým sa menia a doplňujú predpisy o znárodnení baní a niektorých priemyslových podnikov
107/1950 Zb.Vyhláška o úplnom znení dekrétu prezidenta republiky o znárodnení baní a niektorých priemyslových podnikov
108/1950 Zb.Zákon, ktorým sa menia a doplňujú predpisy o znárodnení niektorých podnikov potravinárskeho priemyslu
109/1950 Zb.Vyhláška o úplnom znení dekrétu prezidenta republiky o znárodnení niektorých podnikov potravinárskeho priemyslu
Dátum vyhlásenia: 26. júla 1950 (čiastka 45/1950)
110/1950 Zb.Zákon o organizácii bytového majetku a o Fonde bytového hospodárstva
111/1950 Zb.Zákon o hospodárení s niektorými miestnosťami
112/1950 Zb.Nariadenie o bohosloveckých fakultách

August 1950

Dátum vyhlásenia: 1. augusta 1950 (čiastka 46/1950)
113/1950 Zb.Nariadenie, ktorým sa určujú podrobnosti o prestupe štátnych zamestnancov a niektorých neštátnych verejných zamestnancov, ako aj príjemcov od odpočivných (zaopatrovacích) platov, do národného dôchodkového poistenia a srážky na poistné
114/1950 Zb.Nariadenie o penzijnom a úrazovom zabezpečení zamestnancov v pragmatikálnom alebo regulovanom služobnom pomere prevzatých do služieb národných podnikov, zriadených z bývalých štátnych podnikov, alebo do služieb niektorých iných národných podnikov
115/1950 Zb.Nariadenie o pracovných a platových pomeroch a o penzijnom zabezpečení bývalých pragmatikálnych zamestnancov prevzatých do služieb národných alebo komunálnych podnikov
116/1950 Zb.Nariadenie, ktorým sa určuje u príslušníkov ozbrojených sborov vymeriavací základ na účely národného poistenia a vojenskej nemocenskej starostlivosti
Dátum vyhlásenia: 1. augusta 1950 (čiastka 47/1950)
117/1950 Zb.Nariadenie o registri trestov
118/1950 Zb.Nariadenie o tom, čo sa považuje za omamné prostriedky, jedy, nákazlivé choroby a za škodcov úžitkových rastlín podľa trestného zákona
119/1950 Zb.Nariadenie o podrobovacom konaní
Dátum vyhlásenia: 7. augusta 1950 (čiastka 48/1950)
120/1950 Zb.Nariadenie o právach a povinnostiach štátnych zamestnancov, o konaní vo veciach ich pracovného pomeru a o rozhodcovských komisiách
121/1950 Zb.Nariadenie, ktorým sa vydáva platový poriadok pre laických učiteľov náboženstva
Dátum vyhlásenia: 21. augusta 1950 (čiastka 49/1950)
122/1950 Zb.Nariadenie o podávaní a vybavovaní zlepšovacích námetov
123/1950 Zb.Vyhláška o oprave tlačovej chyby vo vládnom nariadení č. 112/1950 Sb. o bohosloveckých fakultách
Dátum vyhlásenia: 24. augusta 1950 (čiastka 50/1950)
124/1950 Zb.Nariadenie, ktorým sa vydávajú niektoré podrobnejšie predpisy o podnikovom registri
Dátum vyhlásenia: 30. augusta 1950 (čiastka 51/1950)
125/1950 Zb.Nariadenie o Štátnom meteorologickom ústave
126/1950 Zb.Nariadenie, ktorým sa zrušuje Fond pre poisťovanie vývozných úverov
127/1950 Zb.Nariadenie o preskúšaní projektov na zásobovanie vodou výrobných podnikov a liečebných a ošetrovacích ústavov a projektov úpravní vody, ako aj o zabezpečení ich uskutočňovania
Dátum vyhlásenia: 31. augusta 1950 (čiastka 52/1950)
128/1950 Zb.Vyhláška, ktorou sa uverejňuje opatrenie Štátnej banky československej o povinnosti hlásenia niektorých sporov s cudzinou

September 1950

Dátum vyhlásenia: 8. septembra 1950 (čiastka 53/1950)
129/1950 Zb.Nariadenie o poskytnutí vernostného prídavku baníkov v roku 1950

August 1950

Dátum vyhlásenia: 30. augusta 1950 (čiastka 54/1950)
130/1950 Zb.Nariadenie, ktorým sa vydáva organizačný a spravovací poriadok Štátneho výboru pre vysoké školy a bližšie upravuje jeho pôsobnosť

September 1950

Dátum vyhlásenia: 16. septembra 1950 (čiastka 55/1950)
131/1950 Zb.Nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení osôb povolaných na službu v brannej moci a ich rodinných príslušníkov
Dátum vyhlásenia: 29. septembra 1950 (čiastka 56/1950)
132/1950 Zb.Nariadenie, ktorým sa obec Roudnička pripojuje k Hradci Královej
133/1950 Zb.Nariadenie o zrušení predpisov o liehovom monopole

Október 1950

Dátum vyhlásenia: 11. októbra 1950 (čiastka 57/1950)
134/1950 Zb.Nariadenie o registrácii chmeľníc
135/1950 Zb.Nariadenie o organizácii ochrany pred požiarmi a inými živelnými pohromami
136/1950 Zb.Vyhláška o oprave tlačových chýb vo vládnom nariadení č. 105/1950 Sb., ktorým sa vyhlasuje Štatút národných podnikov priemyslových
Dátum vyhlásenia: 18. októbra 1950 (čiastka 58/1950)
137/1950 Zb.Nariadenie o prenesení pôsobnosti vo veciach niektorých pôdohospodárskych škôl na Ministerstvo pôdohospodárstva
138/1950 Zb.Nariadenie o náhradnej dávke za všeobecnú daň z liehu
Dátum vyhlásenia: 27. októbra 1950 (čiastka 59/1950)
139/1950 Zb.Nariadenie o zriadení krajských arbitrážnych komisií, o organizácii a príslušnosti arbitrážnych komisií a o konaní pred nimi
140/1950 Zb.Nariadenie, ktorým sa zrušuje Základ národnej pomoci a Sociálna pomoc pre Čechy a Moravu

November 1950

Dátum vyhlásenia: 23. novembra 1950 (čiastka 60/1950)
141/1950 Zb.Občiansky zákonník
142/1950 Zb.Zákon o konaní v občianskych právnych veciach (občiansky súdny poriadok)
Dátum vyhlásenia: 24. novembra 1950 (čiastka 61/1950)
143/1950 Zb.Zákon o platenej dovolenke na zotavenie v roku 1951
144/1950 Zb.Zákon o jednorázovom mimoriadnom prídavku za rok 1950 k dôchodkom z národného poistenia a k zaopatrovacím požitkom vojnových poškodencov
145/1950 Zb.Zákon o upravovaní vysvetliviek k colnému sadzobníku
146/1950 Zb.Nariadenie o prenesení správnej pôsobnosti s veliteľstiev oblastí na veliteľstvá okruhov
147/1950 Zb.Nariadenie o štátnych cenách
Dátum vyhlásenia: 24. novembra 1950 (čiastka 62/1950)
148/1950 Zb.Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o národných dopravných podnikoch
149/1950 Zb.Vyhláška o úplnom znení zákona o národných dopravných podnikoch
150/1950 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopňuje zákon Československej pošte, národnom podniku
151/1950 Zb.Vyhláška o úplnom znení zákona o Československej štátnej pošte, národnom podniku
Dátum vyhlásenia: 29. novembra 1950 (čiastka 63/1950)
152/1950 Zb.Zákon o úprave a bezpečnosti prevádzky vnútrozemnej plavby

December 1950

Dátum vyhlásenia: 6. decembra 1950 (čiastka 64/1950)
153/1950 Zb.Nariadenie o investičnom liste pre stavby na rok 1951
Dátum vyhlásenia: 19. decembra 1950 (čiastka 65/1950)
154/1950 Zb.Nariadenie, ktorým sa predlžuje účinnosť zákona o daňových úľavách pri usporiadaní niektorých právnych pomerov družstiev, spolkov a iných právnických osôb
155/1950 Zb.Nariadenie o zrušení Úradu hospodárskej kontrolnej služby
156/1950 Zb.Nariadenie o výkone pôsobnosti v odbore sociálneho zabezpečenia účastníkov bojov za nezávislosť a oslobodenie Československej republiky
157/1950 Zb.Nariadenie, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia občianskeho zákonníka
158/1950 Zb.Vyhláška o vydaní drobných peňazí papierových po 50 Kčs s dátom 29. augusta 1950
Dátum vyhlásenia: 20. decembra 1950 (čiastka 66/1950)
159/1950 Zb.Nariadenie, ktorým sa mení počet a pôsobnosť ministerstiev
Dátum vyhlásenia: 23. decembra 1950 (čiastka 67/1950)
160/1950 Zb.Nariadenie o úprave všeobecných colných sadzieb na dovoz tovaru
161/1950 Zb.Vládne nariadenie o niektorých presunoch pôsobnosti v odbore vojenskej správy
162/1950 Zb.Nariadenie, ktorým sa určujú poplatky za štátnu arbitráž
163/1950 Zb.Nariadenie ministra financií, ktorým sa vymedzujú tuzemské poistenia poisťovní so sídlom v cudzine a tuzemské poistenia s plneniami znejúcimi na ríšske marky
164/1950 Zb.Vyhláška o plnení peňažných záväzkov z tuzemských poistení dojednaných v československých korunách, ktoré boly prepočítané na ríšske marky
Dátum vyhlásenia: 24. decembra 1950 (čiastka 68/1950)
165/1950 Zb.Zákon na ochranu mieru
Dátum vyhlásenia: 27. decembra 1950 (čiastka 69/1950)
166/1950 Zb.Zákon o niektorých opatreniach v odbore vojenského súdnictva
167/1950 Zb.Zákon o komunálnych podnikoch
168/1950 Zb.Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o dávke z majetkového prírastku a o dávke z majetku
169/1950 Zb.Zákon o zrušení niektorých poplatkových predpisov
170/1950 Zb.Zákon o zdravotníckych povolaniach
171/1950 Zb.Nariadenie o zbúraní stavieb
172/1950 Zb.Nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon o hospodárení s niektorými miestnosťami
Dátum vyhlásenia: 27. decembra 1950 (čiastka 70/1950)
173/1950 Zb.Zákon o súdnych poplatkoch
174/1950 Zb.Zákon o dražbách mimo exekúcie
175/1950 Zb.Nariadenie o potvrdeniach potrebných pre oslobodenie od súdnych poplatkov a preddavkov a pre ustanovenie zástupcu
176/1950 Zb.Nariadenie o spôsobe a rozsahu exekúcie proti družstvám a iným právnickým osobám
177/1950 Zb.Nariadenie o odhadoch nehnuteľných vecí
178/1950 Zb.Nariadenie, ktorým sa pre určenie súdnej príslušnosti určuje, čo sa u niektorých právnických osôb rozumie organizačne nižšou správou
179/1950 Zb.Nariadenie o dôležitých dôvodoch na výpoveď chránených nájmov alebo na ich zrušenie bez výpovede
180/1950 Zb.Nariadenie o exekúcii na peňažné pohľadávky a plat
Dátum vyhlásenia: 28. decembra 1950 (čiastka 71/1950)
181/1950 Zb.Zákon o úprave najnižších dôchodkov bývalých prijímateľov odpočivných (zaopatrovacích) platov
182/1950 Zb.Zákon o zrušení Fondov národnej obnovy
183/1950 Zb.Zákon o majetku zanechanom na území Československej republiky osobami, ktoré optovali pre Sväz sovietskych socialistických republík a presídlili na jeho územie
184/1950 Zb.Zákon o vydávaní časopisov a o Sväze československých novinárov
185/1950 Zb.Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon č. 261/1949 Sb., o organizácii výskumníctva a dokumentačnej služby
186/1950 Zb.Vyhláška, ktorou sa vyhlasuje úplné znenie zákona o organizácií výskumníctva a technického rozvoja
187/1950 Zb.Zákon o zdokonalení živočíšnej výroby
188/1950 Zb.Zákon o zdokonalení rastlinnej výroby
Dátum vyhlásenia: 28. decembra 1950 (čiastka 72/1950)
189/1950 Zb.Zákon o poistnej smluve
190/1950 Zb.Zákon o úlohách a organizácii poisťovníctva
Dátum vyhlásenia: 28. decembra 1950 (čiastka 73/1950)
191/1950 Zb.Zákon zmenkový a šekový
Dátum vyhlásenia: 29. decembra 1950 (čiastka 74/1950)
192/1950 Zb.Nariadenie, ktorým sa vydávajú podrobnejšie predpisy pre konanie v trestných a v občianskych právnych veciach (spravovací poriadok)
193/1950 Zb.Nariadenie, ktorým sa určujú sídla a obvody okresných súdov vo Fiľakove a v Poltári
194/1950 Zb.Nariadenie o sadzbách za advokátske a notárske výkony
Dátum vyhlásenia: 29. decembra 1950 (čiastka 75/1950)
195/1950 Zb.Nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon o organizácii bytového majetku a o Fonde bytového hospodárstva
196/1950 Zb.Nariadenie o prenesení pôsobnosti vo veciach sociálneho zaopatrenia československých občanov bývajúcich v cudzine na Ministerstvo zahraničných vecí
197/1950 Zb.Nariadenie o platenej dovolenke na zotavenie niektorých zamestnancov v stavebníctve a v odboroch so stavebníctvom súvisiacich v roku 1951
198/1950 Zb.Nariadenie o zrušení Riaditeľstva štátneho dlhu, Ústrednej štátnej pokladnice v Prahe a Štátnej pokladnice pre Slovensko v Bratislave
199/1950 Zb.Nariadenie o zmenách hraníc krajov, okresov a obcí
200/1950 Zb.Nariadenie o nakladaní s nehnuteľným národným majetkom v správe ústredných úradov
201/1950 Zb.Nariadenie o hmotnom zásobovaní
202/1950 Zb.Nariadenie o prístavnom poriadku pre československé vnútrozemské prístavy
Dátum vyhlásenia: 30. decembra 1950 (čiastka 76/1950)
203/1950 Zb.Nariadenie o nastúpení a zmenách živnostenskej alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti
204/1950 Zb.Nariadenie o zrušení Ústredného sväzu priemyslu pre Čechy a Moravu
205/1950 Zb.Nariadenie, ktorým sa upravujú vysvetlivky k colnému sadzobníku
206/1950 Zb.Nariadenie ministra financií, ktorým sa určuje začiatok účinnosti niektorých ustanovení zákona o financovaní národných a komunálnych podnikov
207/1950 Zb.Vyhláška, ktorou sa určujú niektoré miestne národné výbory ako stavebný úrad prvej stolice