Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovChronologický register ► Ročník 1949

Ročník 1949

Legislatívna knižnica

Zbierka zákonov

Január 1949

Február 1949

Marec 1949

Apríl 1949

Máj 1949

Jún 1949

Júl 1949

August 1949

September 1949

Október 1949

November 1949

December 1949

Január 1949Február 1949Marec 1949Apríl 1949Máj 1949Jún 1949Júl 1949August 1949September 1949Október 1949November 1949December 1949

Január 1949

Dátum vyhlásenia: 20. januára 1949 (čiastka 1/1949)
1/1949 Zb.Nařízení, jímž se stanoví některé další úkoly referátů krajských národních výborů pro všeobecné vnitřní věci
2/1949 Zb.Vyhláška o obnove vízovej povinnosti v styku s Franciou
Dátum vyhlásenia: 26. januára 1949 (čiastka 2/1949)
3/1949 Zb.Vládní nařízení o územní organisaci okresů v českých zemích
Dátum vyhlásenia: 26. januára 1949 (čiastka 3/1949)
4/1949 Zb.Zákon o pracovnom pomere domovníckom
5/1949 Zb.Nariadenie, ktorým sa menia a doplňujú predpisy o úradnom odeve sudcov
6/1949 Zb.Nařízení o zemědělské výrobě podle smlouvy
Dátum vyhlásenia: 27. januára 1949 (čiastka 4/1949)
7/1949 Zb.Nařízení o výkupu a dodávce zemědělských výrobků podle smlouvy
8/1949 Zb.Nařízení, jímž se stanoví počátek účinnosti zákona o zlidovění soudnictví a zákona o územní organisaci krajských a okresních soudů
9/1949 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi Československou republikou a Poľskou republikou o zaistení hospodárskej spolupráce, podpísanom v Prahe dňa 4. júla 1947
Dátum vyhlásenia: 29. januára 1949 (čiastka 5/1949)
10/1949 Zb.Vládne nariadenie, ktorým se vykonáva zákon o komunálnych podnikoch a vydáva ich štatút (štatút komunálnych podnikov)
Dátum vyhlásenia: 31. januára 1949 (čiastka 6/1949)
11/1949 Zb.Nariadenie, ktorým sa ustanovujú sídla krajských súdov a sídla a obvody okresných súdov
Dátum vyhlásenia: 31. januára 1949 (čiastka 7/1949)
12/1949 Zb.Nariadenie o pôdohospodárskych referátoch krajských národných výborov
13/1949 Zb.Vládne nariadenie o technických referátoch krajských národných výborov
14/1949 Zb.Nariadenie o referátoch krajských národných výborov pre školstvo, osvetu a telesnú výchovu
15/1949 Zb.Nariadenie o nároku na služobný plat niektorých štátnych zamestnancov za čas cvičenia vo zbrani (služobného cvičenia)
16/1949 Zb.Nariadenie, ktorým sa upravujú niektoré nároky zamestnaných dôchodcov v začiatočnom období päťročného hospodárskeho plánu
17/1949 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra o zrušení okresnej expozitúry v Benátkach nad Jizerou
18/1949 Zb.Vyhláška minstra zahraničných vecí o Medzinárodnom dohovore o telekomunikáciách, dojednanom dňa 2. októbra 1947 v Atlantic City
19/1949 Zb.Vyhláška o obchodnej dohode medzi Československou republikou a Dásnkym kráľovstvom, dojednanej v Kodani výmenou nót zo dňa 5. februára a 4. marca 1948

Február 1949

Dátum vyhlásenia: 10. februára 1949 (čiastka 8/1949)
20/1949 Zb.Vyhláška o úplnom znení zákona o úprave stálych voličských soznamov
Dátum vyhlásenia: 15. februára 1949 (čiastka 9/1949)
21/1949 Zb.Nařízení, kterým se vydávají stanovy Velkodistribučního podniku
22/1949 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra o zmenách úradných názvov miest v roku 1948
Dátum vyhlásenia: 15. februára 1949 (čiastka 10/1949)
23/1949 Zb.Nařízení o hospodářských referátech krajských národních výborů
24/1949 Zb.Nařízení o referátech krajských národních výborů pro vnitřní obchod a výživu
25/1949 Zb.Nařízení o náhradách příslušejících soudcům z lidu
26/1949 Zb.Vyhláška o zřízení Státního veterinárního vyšetřovacího ústavu v Liberci
Dátum vyhlásenia: 20. februára 1949 (čiastka 11/1949)
27/1949 Zb.Zákon o mechanizácii pôdohospodárstva
28/1949 Zb.Nařízení o zdravotních referátech krajských národních výborů
29/1949 Zb.Nařízení o referátech práce a sociální péče krajských národních výborů
30/1949 Zb.Nařízení, jímž se doplňují předpisy o některých vyznamenáních
31/1949 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Smluve o obchode a plavbe medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík, podpísanej v Moskve dňa 11. decembra 1947
Dátum vyhlásenia: 23. februára 1949 (čiastka 12/1949)
32/1949 Zb.Vládní nařízení jímž se mění a doplňuje přídělové nařízení pro rodinné domky
Dátum vyhlásenia: 23. februára 1949 (čiastka 13/1949)
33/1949 Zb.Zákon, kterým se stanoví státní rozpočet republiky Československé na rok 1949 (rozpočtový zákon)
Dátum vyhlásenia: 24. februára 1949 (čiastka 14/1949)
34/1949 Zb.Nařízení, jímž se zřizuje Řád 25. února 1948
Dátum vyhlásenia: 25. februára 1949 (čiastka 15/1949)
35/1949 Zb.Nařízení o referátech krajských národních výborů pro všeobecné vnitřní věci
Dátum vyhlásenia: 28. februára 1949 (čiastka 16/1949)
36/1949 Zb.Nařízení o finančních referátech okresních národních výborů
37/1949 Zb.Nařízení, kterým se stanoví den zahájení a rozsah činnosti Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky a den, jímž se některé útvary zrušují
38/1949 Zb.Vyhláška o změně úředních obvodů některých státních veterinárních vyšetřovacích ústavů
39/1949 Zb.Vyhláška o zrušení delegace berních správ k vyměřování majetkových a mimořádných dávek poplatníkům zvláštní daně výdělkové

Marec 1949

Dátum vyhlásenia: 3. marca 1949 (čiastka 17/1949)
40/1949 Zb.Nařízení, kterým se zaměstnání v dílnách a autodílnách železniční správy při některých řemeslných výkonech prohlašuje za rovnocenné zaměstnání učňovskému
41/1949 Zb.Vyhláška o Dohode o kultúrnych stykoch medzi československou republikou a Belgickým kráľovstvom
42/1949 Zb.Vyhláška o Vyhlásení medzi Československom a Belgiou o vzájomnom bezplatnom vydávaní odpisov listín osobného stavu, žiadaných v záujme administratívnom a na prospech nemajetných osôb
43/1949 Zb.Vyhláška ministerstva zahraničných vecí o Protokole k Dohode o reparáciách od Nemecka, o zriadení Medzispojeneckého reparačného úradu a o vrátení menového zlata zo dňa zo dňa 14.januára 1946, dojednanom v Bruseli dňa 15.marca 1948
Dátum vyhlásenia: 4. marca 1949 (čiastka 18/1949)
44/1949 Zb.Zákon o úprave právnych pomerov, súvisiacich s reorganizáciou veliteľského sboru vojska
45/1949 Zb.Nařízení o povinném zřízení šekových účtů místních národních výborů a o jejich povinném zapojení do šekové služby Poštovní spořitelny, národního podniku
Dátum vyhlásenia: 8. marca 1949 (čiastka 19/1949)
46/1949 Zb.Vládne nariadenie o vysvedčeniach na odchod trojročných odborných škôl pre dámske krajčírky,zriadených pri niektorých odborných školách pre ženské povolania
47/1949 Zb.Nariadenie, ktorým sa vydáva štatút Likvidačného fondu menového
48/1949 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa menia niektoré ustanovenia vykonávacích predpisov k dekrétu prezidenta republiky o znárodnení súkromných poisťovní
49/1949 Zb.Nařízení o správě státních léčebných a ošetřovacích ústavů
50/1949 Zb.Nariadenie, ktorým sa ustanovujú sídla a obvody okresných súdov v Dobříši a v Zbraslavi
51/1949 Zb.Vyhláška niektorých členov vlády o predpisoch z času neslobody, ktoré sa prestaly používať pred 15.novembrom 1946, alebo ktoré sa vôbec nepoužívaly
Dátum vyhlásenia: 11. marca 1949 (čiastka 20/1949)
52/1949 Zb.Zákon o hlásení obyvateľstva a o povoľovaní pobytu cudzincom
53/1949 Zb.Zákon o cestovných pasoch
54/1949 Zb.Nariadenie o letnom čase v roku 1949
55/1949 Zb.Vyhláška o koordinácii koncertných a artistických produkcií
56/1949 Zb.Vyhláška o oprave tlačovej chyby v úradnom slovenskom znení nariadenia ministra vnútorného obchodu zo dňa 23. decembra 1948, č. 317 Sb., ktorým sa určuje deň začatia a rozsah činnosti Veľkodistribučného podniku, zapís. spoločenstva s r.o. v Prahe
57/1949 Zb.Vyhláška o oprave tlačových chýb v úradnom slovenskom znení vládneho nariadenia zo dňa 25. januára 1949, č. 12 Sb., o pôdohospodárskych referátoch krajských národných výborov
58/1949 Zb.Vyhláška o oprave tlačovej chyby v úradnom slovenskom znení vládneho nariadenia zo dňa 25. januára 1949, č. 14 Sb., o referátoch krajských národných výborov pre školstvo, osvetu a telesnú výchovu
Dátum vyhlásenia: 12. marca 1949 (čiastka 21/1949)
59/1949 Zb.Zákon o odňatí vojenskej hodnosti niektorým dôstojníkom, rotmajstrom a poddôstojníkom vojska mimo činnej služby
60/1949 Zb.Zákon o hospodárskom plánovaní (plánovací zákon)
61/1949 Zb.Zákon ktorým sa upravujú niektoré pomery v odbore stavebnej obnovy na Slovensku
62/1949 Zb.Zákon o minimálnach verejných odpočivných (zaopatrovacích) platoch a o zmene niektorých ustanovení, upravujúcich penzijné nároky a nstup do výslužby, ako aj o niektorých výhodách pre štátnych zamestnancov
63/1949 Zb.Zákon o úpravě právních poměrů některých veřejných zaměstnanců a příjemců odpočivných (zaopatřovacích) platů, kteří zůstali v době nesvobody na území Československé republiky obsazeném cizí mocí
64/1949 Zb.Zákon, ktorým sa menia predpisy o uznaní rozhodnutí v manželských veciach, vydaných súdmi alebo úradmi v cudzine, v oblasti československého právneho poriadku
Dátum vyhlásenia: 15. marca 1949 (čiastka 22/1949)
65/1949 Zb.Zákon o oceňovaní
66/1949 Zb.Zákon o predbežnom vykonávaní medzinárodných hospodárskych smlúv všeobecnej povahy
67/1949 Zb.Zákon o premlčaní trestnosti menových priestupkov
68/1949 Zb.Zákon, ktorým sa menia a doplňujú niektoré ustanovenia zákona o dávke z majetkového prírastku a o dávke z majetku
69/1949 Zb.Zákon o jednotných poľnohospodárskych družstvách
70/1949 Zb.Zákon o Štátnom zdravotníckom ústave
71/1949 Zb.Vyhláška Ministerstva priemyslu, ktorou sa určujú úradné značky pre platinový, zlatý a strieborný tovar
Dátum vyhlásenia: 19. marca 1949 (čiastka 23/1949)
72/1949 Zb.Nariadenie o obvodných tajomníkoch
73/1949 Zb.Nariadenie o sociálnom poistení príslušníkov vojenských oddielov, pridelených na banské alebo iné práce
74/1949 Zb.Nariadenie, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona zo dňa 22. decembra 1948, č. 322 Sb., o advokácii (advokátskeho poriadku)
Dátum vyhlásenia: 26. marca 1949 (čiastka 24/1949)
75/1949 Zb.Nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon o jednotných poľnohospodárskych družstvách
Dátum vyhlásenia: 31. marca 1949 (čiastka 25/1949)
76/1949 Zb.Zákon o organizácii správy v hlavnom meste Prahe
77/1949 Zb.Nariadenie, ktorým sa určuje deň začatia a rozsah činnosti Ústredia pre hospodárenie s poľnohospodárskymi výrobkami v ostávajúcich odboroch jeho pôsobnosti a deň, ktorým sa niektoré útvary zrušujú
78/1949 Zb.Vyhláška o zriadení Štátneho veterinárneho vyšetrovacieho ústavu v Olomouci

Apríl 1949

Dátum vyhlásenia: 1. apríla 1949 (čiastka 26/1949)
79/1949 Zb.Nariadenie o rozdelení územia hlavného mesta Prahy pre účely verejnej správy
80/1949 Zb.Nariadenie o vnútornej organizácii pražských orgánov ľudovej správy
81/1949 Zb.Vládne nariadenie o rozdelení výkonu pôsobnosti pražských orgánov ľudovej správy
82/1949 Zb.Nariadenie, ktorým sa doplňujú predpisy o služobných kategóriách vojenských dôstojníkov
83/1949 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra o oprave tlačových chýb vo vládnom nariadení zo dňa 18. januára 1949, č. 10 Sb., ktorým sa vykonáva zákon o komunálnych podnikoch a vydáva ich štatút (štatút komunálnych podnikov)
Dátum vyhlásenia: 7. apríla 1949 (čiastka 27/1949)
84/1949 Zb.Zákon, ktorým sa mení dekrét prezidenta republiky o konfiškácii nepriateľského majetku a Fondoch národnej obnovy
85/1949 Zb.Zákon,ktorým sa zrušujú vyživovacie komisie zriadené podľa zákona o štátnom príspevku vyživovacom a prenáša ich pôsobnosť na národné výbory
86/1949 Zb.Zákon o prísažných hájnikoch na ochranu lesov, poľného majetku, poľovníctva, rybárstva a vôd a vodných diel
Dátum vyhlásenia: 8. apríla 1949 (čiastka 28/1949)
87/1949 Zb.Zákon o výkone verejnej správy v odbore organizácie a ochrany práce národnými výbormi
88/1949 Zb.Nariadenie o sbere a odbyte sberných surovín
89/1949 Zb.Vyhláška o Smluve medzi Československou republikou a Poľskou republikou o vzájomných právnych stykoch vo veciach občianskych i trestných, podpísanej vo Varšave dňa 21. januára 1949
Dátum vyhlásenia: 9. apríla 1949 (čiastka 29/1949)
90/1949 Zb.Zákon o rodinných prídavkoch
91/1949 Zb.Zákon o platenej dovolenej na zotavenie v roku 1949
Dátum vyhlásenia: 10. apríla 1949 (čiastka 30/1949)
92/1949 Zb.Branný zákon
Dátum vyhlásenia: 10. apríla 1949 (čiastka 31/1949)
93/1949 Zb.Zákon o zrušení sirotských pokladníc
94/1949 Zb.Zákon o vydávaní a rozširovaní kníh, hudobnín a iných neperiodických publikácií
Dátum vyhlásenia: 15. apríla 1949 (čiastka 32/1949)
95/1949 Zb.Nariadenie o niektorých náležitostiach vojenských osôb z povolania, vojenských osôb z počtu poddôstojníkov a mužstva a civilných zamestnancov vojenskej správy
96/1949 Zb.Nariadenie, ktorým sa menia a doplňujú predpisy o náležitostiach vojenských osôb z počtu mužstva v činnej službe a niektorých iných osôb im čo do náležitostí na roveň postavených
97/1949 Zb.Vyhláška o úplnom znení prídelového nariadenia pre rodinné domčeky
Dátum vyhlásenia: 16. apríla 1949 (čiastka 33/1949)
98/1949 Zb.Nariadenie o výkone verejnej správy v odbore národnej bezpečnosti na území hlavného mesta Prahy a Pražského kraja
99/1949 Zb.Vyhláška ministra dopravy o prenesení koncesie pouličných železníc v zemskom hlavnom meste Brne
100/1949 Zb.Vyhláška ministra dopravy o prenesení koncesie pre vedľajšiu (miestnu) železnicu Mariánské Hory - Brušperk
101/1949 Zb.Vyhláška ministra dopravy o prenesení koncesie pre drobnú železnicu Vítkovice-Zábřeh
Dátum vyhlásenia: 23. apríla 1949 (čiastka 34/1949)
102/1949 Zb.Nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje diel „C" sadzobníka všeobecnej dane
103/1949 Zb.Vyhláška ministra dopravy o zmenách Prílohy I k Medzinárodnému dohovoru o preprave tovaru po železniciach zo dňa 23. novembra 1933 (MDT)
104/1949 Zb.Vyhláška o vzájomnom uznávaní a vykonateľnosti rozhodnutí o alimentačných záväzkoch osôb presídlených z Maďarska do Československej republiky a naopak
105/1949 Zb.Vládne nariadenie ktorým sa mení vykonávacie nariadenie k colnému zákonu
Dátum vyhlásenia: 24. apríla 1949 (čiastka 35/1949)
106/1949 Zb.Zákon o započítaní príjmov zo súkromnej zárobkovej činnosti na doplatky služobných príjmov a odpočivných platov niektorých verejných zamestnancov
107/1949 Zb.Nariadenie o niektorých opatreniach, týkajúcich sa nevyužitého materiálu
108/1949 Zb.Vládne nariadenie o zaistení kontroly plnenia vykonávacích plánov investícií
Dátum vyhlásenia: 30. apríla 1949 (čiastka 36/1949)
109/1949 Zb.Vládne nariadenie o úprave služobných a platových pomerov civilného ošetrovateľského personálu vo vojenských liečebných ústavoch
110/1949 Zb.Vládne nariadenie ktorým sa upravujú právne pomery zamestnancov zostatkovej podstaty obchodných a živnostenských (priemyslových) komôr neprevzatých do štátnych služieb
111/1949 Zb.Vyhláška ministra dopravy o vyhlásení hlavnej železnice Chomutov-Křimov za železnicu vedľajšiu

Máj 1949

Dátum vyhlásenia: 10. mája 1949 (čiastka 37/1949)
112/1949 Zb.Nariadenie, ktorým sa menia predpisy o pôdohospodárskych referátoch a zdravotných referátoch krajských národných výborov
113/1949 Zb.Nariadenie, ktorým sa určuje začiatok účinnosti zákona o hudobnej a artistickej ústredni na Slovensku
114/1949 Zb.Nariadenie ministra spravodlivosti ktorým sa určuje, ktoré okresné súdy na Slovensku vykonávajú súdnu moc ako trestné súdy dôchodkové
115/1949 Zb.Vyhláška Ministerstva národnej obrany ktorou sa vyhlasujú nástupné termíny príslušníkov náhradnej zálohy ročníkov narodenia 1922 a skorších do vojenského výcviku v roku 1949
Dátum vyhlásenia: 25. mája 1949 (čiastka 38/1949)
116/1949 Zb.Nariadenie o ďalších presunoch pôsobnosti vo verejnej správe
Dátum vyhlásenia: 25. mája 1949 (čiastka 39/1949)
117/1949 Zb.Nariadenie ministra techniky o správe čiastkových kontingentov viazaných stavebnín a o prideľovaní týchto stavebnín
118/1949 Zb.Vyhláška ministra financií o vydaní drobných peňazí papierových po 5 Kčs s dátom 25. januára 1949
119/1949 Zb.Vyhláška o lehote na podávanie žiadostí o vrátenie štátneho občianstva osobám nemeckej národnosti
120/1949 Zb.Vyhláška o oprave tlačových chýb v úradnom slovenskom znení zákona zo dňa 23. februára 1949, č. 69 Sb., o jednotných pôdohospodárskych družstvách
121/1949 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra o oprave tlačových chýb v úradnom slovenskom znení nariadenia ministra pôdohospodárstva zo dňa 17. marca 1949, č. 75 Sb., ktorým sa vykonáva zákon o jednotných pôdohospodárskych družstvách
Dátum vyhlásenia: 30. mája 1949 (čiastka 40/1949)
122/1949 Zb.Vyhláška ministra dopravy o dni zriadenia národných dopravných podnikov
123/1949 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa vydáva organizačný štatút národného dopravného podniku „Československé železnice, národný podnik“
124/1949 Zb.Vládne nariadenie ktorým sa vydáva organizačný štatút národného dopravného podniku "Československá automobilová doprava, národný podnik"
125/1949 Zb.Vládne nariadenie ktorým sa vydáva organizačný štatút národného dopravného podniku „Československá plavba labská, národný podnik“
126/1949 Zb.Vládne nariadenie ktorým sa vydáva organizačný štatút národného dopravného podniku "Československá plavba oderská, národný podnik"
127/1949 Zb.Vládne nariadenie ktorým sa vydáva organizačný štatút národného dopravného podniku „Československá plavba dunajská, národný podnik“
128/1949 Zb.Vládne nariadenie ktorým sa vydáva organizačný štatút národného dopravného podniku „Československé aerolínie, národný podnik“

Jún 1949

Dátum vyhlásenia: 3. júna 1949 (čiastka 41/1949)
129/1949 Zb.Vládne nariadenie o zriaďovaní, organizácii a činnosti sdruženia rodičov a priateľov školy
130/1949 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Smluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Československou republikou a Ľudovou republikou Rumunskou, podpísanej v Bukurešti dňa 21. júla 1948
131/1949 Zb.Vládne nariadenie o prechodnej úprave prirážok k poplatkom za ciachovanie mier, váh a iných meracích prístrojov na Slovensku
Dátum vyhlásenia: 7. júna 1949 (čiastka 42/1949)
132/1949 Zb.Zákon o úprave niektorých vecí v odbore školstva, pôdohospodárstva a sčítania ľudu zákonom Slovenskej národnej rady podľa § 96, ods. 2 Ústavy
133/1949 Zb.Vládne nariadenie o úprave služobných a platových pomerov nižších orgánov cestných, mostných a vodných v odboroch ministerstiev techniky a pôdohospodárstva
134/1949 Zb.Nariadenie ministra zdravotníctva ktorým sa vydáva organizačný poriadok Štátneho zdravotníckeho ústavu
Dátum vyhlásenia: 10. júna 1949 (čiastka 43/1949)
135/1949 Zb.Zákon o náhrade poštovného za zásielky v súdnom konaní
136/1949 Zb.Zákon ktorým sa robia niektoré opatrenia vo veciach konfiškovaných patentov
137/1949 Zb.Zákon o názve Ministerstva sociálnej starostlivosti a Povereníctva sociálnej starostlivosti
138/1949 Zb.Zákon, ktorým sa zrušuje Sväz brannosti
139/1949 Zb.Vládne nariadenie o organizácii ľudovej správy v okresoch
140/1949 Zb.Vyhláška o oprave tlačových chýb v úradnom slovenskom znení zákona zo dňa 22. februára 1949, č. 60 Sb., o hospodárskom plánovaní (plánovací zákon)
141/1949 Zb.Vyhláška o oprave tlačovej chyby v úradnom slovenskom znení zákona zo dňa 24. marca 1949, č. 91 Sb., o platenej dovolenej na zotavenie v roku 1949
Dátum vyhlásenia: 11. júna 1949 (čiastka 44/1949)
142/1949 Zb.Zákon o výkone ľudovej správy v sídlach krajov
143/1949 Zb.Zákon o zmenách v organizácii verejnej správy a v pôsobnosti ich orgánov
144/1949 Zb.Zákon o oddlžení sväzkov ľudovej správy
145/1949 Zb.Zákon o niektorých prechodných opatreniach v trestných veciach dôchodkových a daňových
146/1949 Zb.Zákon o poplatkových a dávkových úľavách pri postupe nehnuteľností pre stavby v období päťročného plánu
147/1949 Zb.Zákon ktorým sa vydávajú niektoré predpisy o verejných cestách
148/1949 Zb.Zákon o Národnej galérii v Prahe
Dátum vyhlásenia: 20. júna 1949 (čiastka 45/1949)
149/1949 Zb.Vládne nariadenie o úprave všeobecných colných sadzieb na dovoz tovaru
150/1949 Zb.Nariadenie ministrov práce a sociálnej starostlivosti a vnútra ktorým sa určuje odchylná úprava výmery platenej dovolenej na zotavenie v roku 1949 pre niektorých zamestnancov zahraničnej služby, redaktorov a členov umeleckých súborov
Dátum vyhlásenia: 25. júna 1949 (čiastka 46/1949)
151/1949 Zb.Zákon o Československej štátnej pošte, národnom podniku
152/1949 Zb.Vládne nariadenie ktorým sa vydáva organizačný štatút Československej pošty, národného podniku
153/1949 Zb.Vládne nariadenie o povinnom ničení škodcov repy a chmeľu a o odbornom dozore nad zachovávaním zákona o ochrane výroby rastlinnej
Dátum vyhlásenia: 29. júna 1949 (čiastka 47/1949)
154/1949 Zb.Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o úprave sviatkového práva
155/1949 Zb.Vládne nariadenie o platenej dovolenej na zotavenie niektorých zamestnancov v stavebníctve a v odboroch so stavebníctvom súvisiacich v roku 1949
Dátum vyhlásenia: 30. júna 1949 (čiastka 48/1949)
156/1949 Zb.Zákon o odvádzaní pokút a niektorých iných plnení v konaní správnom
157/1949 Zb.Zákon, ktorým sa zrušujú Všeobecný fond peňažných ústavov v Československej republike a Pomocný fond peňažných ústavov
158/1949 Zb.Zákon o boji proti pohlavným nemociam
159/1949 Zb.Zákon, ktorým sa zrušuje poplatkový ekvivalent
160/1949 Zb.Zákon o vnútornom obchode
161/1949 Zb.Zákon o úprave niektorých finančných pomerov ďalších národných podnikov
162/1949 Zb.Zákon o zbraniach a strelive
163/1949 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa zriaďujú pobočky pedagogickej fakulty bratislavskej univerzity v Košiciach a Banskej Bystrici
164/1949 Zb.Nariadenie, ktorým sa predlžuje účinnosť zákona o poplatkových úľavách pri úprave právnych pomerov presťahovalcov, prisťahovalcov a niektorých iných osôb
165/1949 Zb.Nariadenie ministerky výživy, ktorým sa určuje deň, ktorým niektoré útvary vplývajú do Ústredia pre hospodárenie s poľnohospodárskymi výrobkami a zanikajú a ktorým sa niektoré útvary zrušujú

Júl 1949

Dátum vyhlásenia: 2. júla 1949 (čiastka 49/1949)
166/1949 Zb.Zákon o sídle Správneho súdu
167/1949 Zb.Zákon o stálych prísažných znalcoch a tlmočníkoch
168/1949 Zb.Zákon o konečnej úprave vnútorného štátneho dlhu a niektorých iných dlhov z doby do 31. decembra 1945
169/1949 Zb.Zákon o vojenských obvodoch
170/1949 Zb.Vládne nariadenie o prechodnej úprave pôsobnosti v odbore štátneho penzijného (provízneho) a úrazového zaopatrenia
171/1949 Zb.Nariadenie ministra vnútra, ktorým sa vydávajú predpisy o služobnej prísahe, o skúšobnom čase, o prepúšťaní v tomto čase a o povolení na uzavieranie sobášov príslušníkov Sboru národnej bezpečnosti
Dátum vyhlásenia: 8. júla 1949 (čiastka 50/1949)
172/1949 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia rozpočtového zákona na rok 1949
173/1949 Zb.Vládne nariadenie o prestupoch niektorých osôb, vyňatých pred 1. októbrom 1948 z poistnej povinnosti verejnoprávneho dôchodkového poistenia, do národného poistenia
174/1949 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa určuje, akým spôsobom sa splňuje základná podmienka pre vznik nárokov na dávky národného dôchodkového poistenia u sezónnych zamestnancov v poľnohospodárstve a lesníctve
175/1949 Zb.Vyhláška, ktorou sa uvádzajú do dočasnej platnosti Protokoly zo dňa 14. septembra 1948, ktorými sa pozmeňujú časť II a čl. XXVI a časť I a čl. XXIX Všeobecnej dohody o clách a obchode, vyhlásenej v Sbierke zákonov pod č. 59/1948
Dátum vyhlásenia: 9. júla 1949 (čiastka 51/1949)
176/1949 Zb.Zákon o preskúšaní niektorých energetických zariadení
Dátum vyhlásenia: 12. júla 1949 (čiastka 52/1949)
177/1949 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi Československou republikou a Ľudovou republikou Bulharskou o spolupráci na poli sociálnej politiky a správy, podpísanom v Sofii dňa 11. septembra 1948
178/1949 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Smluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Československou republikou a Ľudovou republikou Bulharskou, dojednanej v Prahe dňa 23. apríla 1948
179/1949 Zb.Vyhláška ministra dopravy o koncesovaní pouličnej trolejbusovej dráhy v Jihlave
180/1949 Zb.Vyhláška o oprave tlačových chýb vo vládnom nariadení zo dňa 22. apríla 1949, č. 116 Sb., o ďalších presunoch pôsobnosti vo verejnej správe
Dátum vyhlásenia: 20. júla 1949 (čiastka 53/1949)
181/1949 Zb.Vládne nariadenie o niektorých opatreniach na zjednodušenie personálnych pomerov vo verejnej správe
Dátum vyhlásenia: 20. júla 1949 (čiastka 54/1949)
182/1949 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa ustanovujú jednotné zásady pre podnikovú štatistiku
Dátum vyhlásenia: 21. júla 1949 (čiastka 55/1949)
183/1949 Zb.Vládne nariadenie o náhrade za škody spôsobené vykonaním ochranných opatrení proti nemociam prenosným na ľudí
184/1949 Zb.Vládne nariadenie ktorým sa zakazuje vývoz nevyvolaných snímok získaných fotograficky
185/1949 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa mení vládne nariadenie zo dňa 25. septembra 1924, č. 206 Sb., ktorým sa vykonáva zákon o úprave hospodárenia v štátnych závodoch, ústavoch a zariadeniach, ktoré prevahou nemajú plniť úlohy správne
186/1949 Zb.Vládne nariadenie o dočasnej úprave výcviku učňov
Dátum vyhlásenia: 23. júla 1949 (čiastka 56/1949)
187/1949 Zb.Zákon o štátnej starostlivosti o telesnú výchovu a šport
188/1949 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa vydávajú vzorné pravidlá pre vyberanie obecnej dávky zo zmrzliny
189/1949 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva, ktorou sa rozširuje výpočet prípravkov podrobených úradnému dozoru podľa ópiového zákona
190/1949 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra o oprave tlačovej chyby vo vyhláške Ministerstva priemyslu zo dňa 25. januára 1949, č. 71 Sb., ktorou sa určujú úradné značky pre platinový, zlatý a strieborný tovar
Dátum vyhlásenia: 25. júla 1949 (čiastka 57/1949)
191/1949 Zb.Vládne nariadenie o zrušení štátnych obvodových úradovní pre pozemkovú reformu a o prenesení ich pôsobnosti na krajské národné výbory
192/1949 Zb.Nariadenie, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o novej pozemkovej reforme
193/1949 Zb.Vyhláška, ktorou sa zrušuje podľa čl. XXVII Všeobecnej dohody o clách a obchode colný ústupok stanovený v listine X tejto dohody

August 1949

Dátum vyhlásenia: 10. augusta 1949 (čiastka 58/1949)
194/1949 Zb.Zákon o nadobúdaní a strácaní československého štátneho občianstva
195/1949 Zb.Zákon o spravovacom poriadku Národného shromaždenia
196/1949 Zb.Zákon o súkromnom vyučovaní v odbore umenia
197/1949 Zb.Vládna vyhláška o predbežnom vykonávaní Dohody o dočasnej úprave hospodárskych stykov medzi Československou republikou a Maďarskou republikou, podpísanej v Prahe dňa 23. apríla 1949
198/1949 Zb.Vyhláška Ministra vnútra o oprave tlačovej chyby vo vládnom nariadení o niektorých opatreniach na zhednodušenie personálnych pomeron vo verejnej správe
Dátum vyhlásenia: 11. augusta 1949 (čiastka 59/1949)
199/1949 Zb.Zákon o udeľovaní titulov vyšších vojenských hodností
200/1949 Zb.Zákon platových pomeroch príslušníkov ozbrojených sborov
Dátum vyhlásenia: 21. augusta 1949 (čiastka 60/1949)
201/1949 Zb.Zákon o notárstve
202/1949 Zb.Nariadenie ministra spravodlivosti ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona zo dňa 14. júla 1949, č. 201 Sb., o notárstve
Dátum vyhlásenia: 30. augusta 1949 (čiastka 61/1949)
203/1949 Zb.Vládne nariadenie o ražbe a vydaní strieborných stokorunákov na pamäť sedemstého výročia vydania banského práva jihlavského
204/1949 Zb.Vyhláška o úplnom znení zákona o úprave sviatkového práva

September 1949

Dátum vyhlásenia: 22. septembra 1949 (čiastka 62/1949)
205/1949 Zb.Vládne nariadenie o zmene pôsobnosti v odbore starostlivosti o vojenských a vojnových poškodencov a obete vojny a fašistickej perzekúcie
206/1949 Zb.Nariadenie o sociálnom zaopatrení československých občanov bývajúcich v cudzine
207/1949 Zb.Vyhláška ministerstva pôdohospodárstva o prenesení pôsobnosti ministerstva pôdohospodárstva v pozemnoknižných veciah novej pozemkovej reformy
208/1949 Zb.Vyhláška ministra financií ktorou sa uverejňuje opatrenie Národnej banky Československej o zrušení zákazu dovozu a prevozu ríšskych mariek
Dátum vyhlásenia: 23. septembra 1949 (čiastka 63/1949)
209/1949 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa vykonáva branný zákon
Dátum vyhlásenia: 29. septembra 1949 (čiastka 64/1949)
210/1949 Zb.Nariadenie ministra vnútra o zovňajšom označení osôb, povolaných na službu podľa § 15, ods. 3 zákona o národnej bezpečnosti

Október 1949

Dátum vyhlásenia: 10. októbra 1949 (čiastka 65/1949)
211/1949 Zb.Vládne nariadenie o zrušení sceľovacích úradov a orgánov a o prechode ich pôsobnosti na orgány ľudovej správy
212/1949 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Smluve medzi Československou republikou a Maďarskou republikou o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci, podpísanej v Budapešti dňa 16. apríla 1949
213/1949 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore československo-francúzskom smerujúcom na zamedzenie dvojakého zdanenia, ktoré vyplýva z vykonávaní dávok z majetku alebo z prírastku na majetku zavedených v Československu a vo Francúzsku, podpísanom v Paríži dňa 6. augusta 1948
Dátum vyhlásenia: 15. októbra 1949 (čiastka 66/1949)
214/1949 Zb.Nariadenie ministra financií, ktorým sa vydávajú predpisy na skoncovanie poplatkového ekvivalentu za čas do 30. júna 1949
215/1949 Zb.Vyhláška o Dohovore o sociálnej bezpečnosti s Dodatkovou dohodou, Osobitným a Záverečným protokolom medzi Československou republikou a Francúzskou republikou, podpísanom v Paríži dňa 12. októbra 1948
216/1949 Zb.Vyhláška, ktorou sa určujú sídla doplňovacích úradov I. a II. stolice a obvody ich pôsobnosti
Dátum vyhlásenia: 17. októbra 1949 (čiastka 67/1949)
217/1949 Zb.Zákon, ktorým sa zriaďuje Štátny úrad pre cirkevné veci
218/1949 Zb.Zákon o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom
Dátum vyhlásenia: 26. októbra 1949 (čiastka 68/1949)
219/1949 Zb.Vládne nariadenie o hospodárskom zabezpečení rímskokatolíckej cirkvi štátom
220/1949 Zb.Vládne nariadenie o hospodárskom zabezpečení československej cirkvi štátom
221/1949 Zb.Vládne nariadenie o hospodárskom zabezpečení evanjelických cirkví štátom
222/1949 Zb.Vládne nariadenie o hospodárskom zabezpečení pravoslávnej cirkvi štátom
223/1949 Zb.Vládne nariadenie o hospodárskom zabezpečení náboženských spoločností štátom
Dátum vyhlásenia: 29. októbra 1949 (čiastka 69/1949)
224/1949 Zb.Vládne nariadenie o sčítaní ľudu v roku 1950 a súpisoch s ním spojených (o národnom sčítaní)
225/1949 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva o úprave platov niektorých orgánov vykonávajúcich prehliadku mäsa dovezeného do colného vnútrozemia

November 1949

Dátum vyhlásenia: 3. novembra 1949 (čiastka 70/1949)
226/1949 Zb.Nariadenie ministra práce a sociálnej starostlivosti o úprave pracovného času na uľahčenie plynulého zásobovania elektrinou a výhrevnou parou v zimných mesiacoch
Dátum vyhlásenia: 4. novembra 1949 (čiastka 71/1949)
227/1949 Zb.Zákon o zriadení Vysokej školy politických a hospodárskych vied v Prahe
228/1949 Zb.Vládne nariadenie o pôsobnosti a organizácii Štátneho úradu pre cirkevné veci
Dátum vyhlásenia: 5. novembra 1949 (čiastka 72/1949)
229/1949 Zb.Zákon o vkladných knižkách
230/1949 Zb.Zákon ktorým sa mení názov Povereníctva pôdohospodárstva a pozemkovej reformy
Dátum vyhlásenia: 8. novembra 1949 (čiastka 73/1949)
231/1949 Zb.Nariadenie, ktorým sa zrušuje Ústav pre starostlivosť o uprchlíkov
232/1949 Zb.Nariadenie, ktorým sa menia predpisy o niektorých referátoch krajských národných výborov
233/1949 Zb.Vyhláška o úplnom znení vládneho nariadenia o referátoch krajských národných výborov pre všeobecné vnútorné veci
Dátum vyhlásenia: 8. novembra 1949 (čiastka 74/1949)
234/1949 Zb.Zákon o náhradách cestovných, sťahovacích a iných výdavkov
Dátum vyhlásenia: 11. novembra 1949 (čiastka 75/1949)
235/1949 Zb.Vládne nariadenie o plánovaní a inej tvorbe cien
236/1949 Zb.Nariadenie, ktorým sa určujú dni, ktorými Družstvo hospodárskych liehovarov v Prahe, zapísané spoločenstvo s obmedzeným ručením, a Družstvo hospodárskych liehovarov, Bratislava, vplývajú do Ústredia pre hospodárenie s poľnohospodárskymi výrobkami v Prahe a zanikajú
Dátum vyhlásenia: 18. novembra 1949 (čiastka 76/1949)
237/1949 Zb.Nariadenie ministra zdravotníctva o evidencii a povinnom hlásení zdravotníckych pracovníkov
Dátum vyhlásenia: 22. novembra 1949 (čiastka 77/1949)
238/1949 Zb.Nariadenie, ktorým sa zrušujú Fond pre invalidné a starobné poistenie zamestnancov Československých štátnych železníc a fondy pre invalidné a starobné poistenie poštových zamestnancov a upravujú niektoré otázky súvisiace so zrušením týchto fondov
239/1949 Zb.Nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje diel „D" sadzobníka všeobecnej dane

December 1949

Dátum vyhlásenia: 3. decembra 1949 (čiastka 78/1949)
240/1949 Zb.Nariadenie, ktorým sa vykonáva poštový zákon
241/1949 Zb.Vyhláška o Dohovore o režime plavby na Dunaji medzi republikou Československou, Sväzom sovietskych socialistických republík, Ľudovou republikou Bulharskou, republikou Maďarskou, Ľudovou republikou Rumunskou, Sovietskou socialistickou republikou Ukrajinskou a Federatívnou ľudovou republikou Juhoslávie, podpísanom v Belehrade dňa 18. augusta 1948
Dátum vyhlásenia: 6. decembra 1949 (čiastka 79/1949)
242/1949 Zb.Zákon ktorým sa upravujú niektoré sociálne dávky
243/1949 Zb.Zákon o účastinných spoločnostiach
244/1949 Zb.Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o pomoci roľníkom pri uskutočňovaní poľnohospodárskeho výrobného plánu
245/1949 Zb.Zákon o úprave niektorých vecí v odbore školstva a knihovného poriadku zákonom Slovenskej národnej rady podľa § 96, ods. 2 Ústavy
246/1949 Zb.Nariadenie, ktorým sa vymedzuje pojem kmeňového imania pre niektoré druhy národných podnikov
Dátum vyhlásenia: 13. decembra 1949 (čiastka 80/1949)
247/1949 Zb.Zákon o vyznamenaniach a čestných uznaniach
248/1949 Zb.Zákon o vernostnom prídavku baníkov
249/1949 Zb.Zákon o daňových úľavách pri usporiadaní niektorých právnych pomerov družstiev, spolkov a iných právnických osôb
250/1949 Zb.Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zememeračský zákon
251/1949 Zb.Vládne nariadenie ktorým sa splnomocňujú ministri financií a národnej obrany, aby niektorým bývalým príjemcom odpočivných a zaopatrovacích platov obnovili nárok na tieto platy
252/1949 Zb.Nariadenie o vrátení československého štátneho občianstva osobám nemeckej národnosti
253/1949 Zb.Nariadenie o zrušení Najvyššieho úradu cenového
Dátum vyhlásenia: 16. decembra 1949 (čiastka 81/1949)
254/1949 Zb.Vládne nariadenie o úprave všeobecného colného sadzobníka
Dátum vyhlásenia: 21. decembra 1949 (čiastka 82/1949)
255/1949 Zb.Nariadenie o ražbe a vydaní strieborných stokorunákov a strieborných päťdesiatkorunákov na pamäť 70. narodenín generalissima J. V. Stalina
256/1949 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa štátna stávková kancelária vyhlasuje za samostatný podnik spravovaný podľa zásad obchodného hospodárenia
257/1949 Zb.Vládne nariadenie o zriaďovaní a prevádzke výberových a povinných odborných škôl pri štátnych a národných podnikoch
258/1949 Zb.Nariadenie o úprave vysvetliviek k colnému sadzobníku
259/1949 Zb.Vyhláška ministra financií o vydaní drobných peňazí papierových po 20 Kčs s dátom 1. mája 1949
Dátum vyhlásenia: 23. decembra 1949 (čiastka 83/1949)
260/1949 Zb.Zákon o úradných listoch
261/1949 Zb.Zákon o organizácii výskumníctva a technického rozvoja
Dátum vyhlásenia: 24. decembra 1949 (čiastka 84/1949)
262/1949 Zb.Nariadenie ministra financií ktorým sa mení a doplňuje sadzobník všeobecnej dane
Dátum vyhlásenia: 27. decembra 1949 (čiastka 85/1949)
263/1949 Zb.Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o všeobecnej dani
264/1949 Zb.Vyhláška o úplnom znení zákona o všeobecnej dani
Dátum vyhlásenia: 27. decembra 1949 (čiastka 86/1949)
265/1949 Zb.Zákon o rodinnom práve
266/1949 Zb.Zákon o dočasných zmenách v niektorých občianskych veciach právnych
267/1949 Zb.Zákon o úprave niektorých organizačných otázok v odbore súdnictva
268/1949 Zb.Zákon o matrikách
Dátum vyhlásenia: 29. decembra 1949 (čiastka 87/1949)
269/1949 Zb.Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o národnom poistení
270/1949 Zb.Zákon o finančných prokuratúrach
271/1949 Zb.Zákon o výrobe a distribúcii liečiv
272/1949 Zb.Zákon o vedení výroby a distribúcie v odbore pôsobnosti ministra informácií a osvety
273/1949 Zb.Zákon o sústavnej elektrizácii vidieka
274/1949 Zb.Zákon o vyberaní náhradných prirážok k priamym daniam na daňový rok 1950
275/1949 Zb.Vládne nariadenie o dočasných obmedzeniach v živnostenskom a inom zárobkovon podnikaní
276/1949 Zb.Vládne nariadenie ktorým sa určuje deň, ktorým sa okresné národné výbory ujímajú výkonu pôsobnosti vo veciach verejného vymeriavania a mapovania
277/1949 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa vydávajú niektoré predpisy o prístrojoch na výrobu acelyténového plynu
278/1949 Zb.Vládne nariadenie ktorým sa upravuje výška niektorých náhrad podľa zákona o náhradách cestovných, sťahovacích a iných výdavkov
Dátum vyhlásenia: 30. decembra 1949 (čiastka 88/1949)
279/1949 Zb.Zákon o finančnom hospodárení národných výborov
280/1949 Zb.Zákon o územnom plánovaní a výstavbe obcí
Dátum vyhlásenia: 31. decembra 1949 (čiastka 89/1949)
281/1949 Zb.Zákon ktorým sa menia predpisy o prekladaní verejných zamestnancov do výslužby
282/1949 Zb.Zákon, ktorým sa mení zákon, ktorým československý štát nadobúda pre Sväz sovietskych socialistických republík a Spojené štáty americké vlastnícke právo na niektoré nehnuteľnosti a hnuteľnosti
283/1949 Zb.Nariadenie, ktorým sa znovu mení železničný prepravný poriadok
284/1949 Zb.Vládne nariadenie o prenesení pôsobnosti vo veciach ochranných známok a ochranných vzoriek a modelov na Patentný úrad
285/1949 Zb.Vládne nariadenie ktorým sa doplňujú pravidlá o vyberaní dávky zo zábav na Slovensku
Dátum vyhlásenia: 31. decembra 1949 (čiastka 90/1949)
286/1949 Zb.Vládne nariadenie o úprave všeobecných colných sadzieb na dovoz tovaru
287/1949 Zb.Vládne nariadenie o pôsobnosti Slovenského plánovacieho úradu
288/1949 Zb.Vládne nariadenie o úprave niektorých služobných a platových pomerov štátnych zamestnancov v pomocnej kancelárskej službe a pomocných zriadencov
289/1949 Zb.Nariadenie ministra spravodlivosti ktorým sa vydávajú podrobnejšie predpisy o prípravnej službe sudcovskej
290/1949 Zb.Nariadenie ministra vnútra, ktorým sa určuje začiatok účinnosti zákona o zbraniach a strelive
Dátum vyhlásenia: 31. decembra 1949 (čiastka 91/1949)
291/1949 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o dočasnej úprave hospodárskych stykov medzi Československou republikou a Fínskou republikou, podpísanej v Helsinkách dňa 6. mája 1949
292/1949 Zb.Vyhláška o predbežnom vykonávaní niektorých medzinárodných dohovorov súvisiacich so Všeobecnou dohodou o clách a obchode
293/1949 Zb.Vyhláška o predbežnom vykonávaní niektorých ustanovení prílohy A, listiny X - Československo, pripojenej k protokolu o podmienkach prístupu k Všeobecnej dohode o clách a obchode, dojednanému dňa 10. októbra 1949