Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovChronologický register ► Ročník 1947

Ročník 1947

Legislatívna knižnica

Zbierka zákonov

Január 1947

Február 1947

Marec 1947

Apríl 1947

Máj 1947

Jún 1947

Júl 1947

August 1947

September 1947

Október 1947

November 1947

December 1947

Január 1947Február 1947Marec 1947Apríl 1947Máj 1947Jún 1947Júl 1947August 1947September 1947Október 1947November 1947December 1947

Január 1947

Dátum vyhlásenia: 11. januára 1947 (čiastka 1/1947)
1/1947 Zb.Vládní vyhláška kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní smlouva mezi republikou Československou a republikou Spojených států brazilských, podepsaná v Rio de Janeiro dne 16. října 1946
2/1947 Zb.Vyhláška, kterou se opravuje tisková chyba v zákoně ze dne 20. prosince 1946, č. 249 Sb., o zatímní úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy a některých jiných osob veřejného práva
Dátum vyhlásenia: 21. januára 1947 (čiastka 2/1947)
3/1947 Zb.Vládní nařízení, kterým se upravují některé otázky organisace a služební a platové poměry sboru uniformované vězeňské stráže
Dátum vyhlásenia: 27. januára 1947 (čiastka 3/1947)
4/1947 Zb.Zákon o úpravě platových a služebních poměrů učitelek ručních prací (domácích nauk)
5/1947 Zb.Vládní nařízení o československém lékopisu
Dátum vyhlásenia: 28. januára 1947 (čiastka 4/1947)
6/1947 Zb.Zákon jímž se doplňuje a mění učitelský zákon

Február 1947

Dátum vyhlásenia: 3. februára 1947 (čiastka 5/1947)
7/1947 Zb.Nařízení, jímž se nahrazují sazebníky dávek za úřední úkony ve věcech správních
Dátum vyhlásenia: 4. februára 1947 (čiastka 6/1947)
8/1947 Zb.Nařízení o soupisu československého majetku na Zakarpatské Ukrajině
9/1947 Zb.Vyhláška ministra spravedlnosti o plném znění dekretu presidenta republiky o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech a dekretu presidenta republiky o Národním soudu
10/1947 Zb.Vyhláška ministerstva národní obrany o nástupních termínech příslušníků náhradní zálohy ročníku narození 1919 do vojenského výcviku v roce 1947
11/1947 Zb.Vládní vyhláška o vyvlastnění k účelům vojenských výcvikových táborů
Dátum vyhlásenia: 15. februára 1947 (čiastka 7/1947)
12/1947 Zb.Vládní nařízení o nestavebních investicích a o zajištění dodávek ke splnění základních úkolů v rámci dvouletého hospodářského plánu
Dátum vyhlásenia: 20. februára 1947 (čiastka 8/1947)
13/1947 Zb.Zákon o úlevách v oboru daně z obohacení a poplatků pro pozůstalosti po účastnících národního boje za osvobození a po obětech nepřátelské persekuce a války, jakož i pro některá věnování
14/1947 Zb.Vládní nařízení o státních zkouškách a o přísných zkouškách doktorských na fakultách věd právních a státních
Dátum vyhlásenia: 21. februára 1947 (čiastka 9/1947)
15/1947 Zb.Zákon o stíhaní černého obchodu a podobných pletich
16/1947 Zb.Zákon o umístění a jiném zaopatření zaměstnanců na zkonfiskovaném zemědělském majetku a jejich rodinných příslušníků
Dátum vyhlásenia: 22. februára 1947 (čiastka 10/1947)
17/1947 Zb.Zákon o uznání nároků získaných u cizozemských nositelů sociálního pojištění
18/1947 Zb.Zákon o sjednocení některých lhůt a podmínek ve veřejnoprávním důchodovém pojištění
19/1947 Zb.Zákon o služebních a platových poměrech vojenských gážistek z povolání a délesloužících poddůstojnic
Dátum vyhlásenia: 25. februára 1947 (čiastka 11/1947)
20/1947 Zb.Zákon o povinných výtiscích
21/1947 Zb.Vládní nařízení o nejvyšší výměře učební povinnosti ředitelů, profesorů a učitelů na středních a odborných školách a o výši odměn za hodiny ji převyšující
22/1947 Zb.Vládní nařízení o nejvyšší výměře učební povinnosti učitelů obecných, měšťanských a pomocných škol, o výši odměn za hodiny ji převyšující a o zvláštních odměnách za vyučování ve třídách s odděleními
Dátum vyhlásenia: 27. februára 1947 (čiastka 12/1947)
23/1947 Zb.Zákon o vrácení některých záloh poukázaných z ciziny na plnění dodávkových nebo některých jiných smluv a vyplacených pod tlakem okupace
24/1947 Zb.Vládní nařízení o náhradách příslušejících porotcům
25/1947 Zb.Vládní nařízení o započtení vojenské služby do právní služby kandidátů advokacie
26/1947 Zb.Nařízení, jímž se prodlužuje lhůta uvedená v § 2, odst. 2 a nově stanoví lhůta k přihláškám podle § 4, odst. 2 zákona ze dne 20. prosince 1946, č. 250 Sb., o jednorázovém osidlovacím příspěvku na úhradu mimořádných stěhovacích a zařizovacích výloh

Marec 1947

Dátum vyhlásenia: 4. marca 1947 (čiastka 13/1947)
27/1947 Zb.Zákon o trestní ochraně provádění dvouletého hospodářského plánu
28/1947 Zb.Vládní nařízení o rozvržení úkolů, vyplývajících z dvouletého hospodářského plánu, na zemědělské podniky a na chovatele skotu, prasat a slepic v hospodářském roce 1946/1947
Dátum vyhlásenia: 6. marca 1947 (čiastka 14/1947)
29/1947 Zb.Zákon o likvidaci tak zvaného vládního vojska, jakož i o umísťování a jiném zaopatření jeho zaměstnanců
Dátum vyhlásenia: 13. marca 1947 (čiastka 15/1947)
30/1947 Zb.Vyhláška o chartě Spojených národů a statutu Mezinárodního soudního dvora, sjednaných dne 26. června 1945 na konferenci Spojených národů o mezinárodní organisaci, konané v San Francisku
Dátum vyhlásenia: 17. marca 1947 (čiastka 16/1947)
31/1947 Zb.Zákon o některých zásadách při rozdělování nepřátelského majetku, konfiskovaného podle dekretu presidenta republiky ze dne 25. října 1945, č. 108 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy
Dátum vyhlásenia: 19. marca 1947 (čiastka 17/1947)
32/1947 Zb.Vládní nařízení o úpravě všeobecného celního sazebníku
Dátum vyhlásenia: 25. marca 1947 (čiastka 18/1947)
33/1947 Zb.Vyhláška ministra financí ze dne o ražbě a vydání padesátníků
Dátum vyhlásenia: 26. marca 1947 (čiastka 19/1947)
34/1947 Zb.Vládní nařízení kterým se činí opatření ke snížení cen některého zboží lidové potřeby a k ustálení cen jiných důležitých statků
Dátum vyhlásenia: 31. marca 1947 (čiastka 20/1947)
35/1947 Zb.Vládní nařízení jímž se mění statut Vysoké školy politické a sociální v Praze
36/1947 Zb.Vládní nařízení kterým se doplňuje vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 103 Sb., o úřednických kategoriích a úředních titulech, a vládní nařízení ze dne 10. července 1931, č. 132 Sb., o zvláštních podmínkách pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úředníkem a pro povýšení úředníka v jednotlivých úřednických kategoriích a služebních oborech
37/1947 Zb.Vládní nařízení o ustanovovacích zkouškách úřednických v některých oborech státní správy
38/1947 Zb.Vyhláška ministerstva vnitra kterou se opravuje tisková chyba ve vládním nařízení ze dne 4. února 1947, č. 21 Sb., o nejvyšší výměře učební povinnosti ředitelů, profesorů a učitelů na středních a odborných školách a o výši odměn za hodiny ji převyšující
39/1947 Zb.Vyhláška ministra financí kterou se stanoví číselná výše monopolní daně z lihu

Apríl 1947

Dátum vyhlásenia: 1. apríla 1947 (čiastka 21/1947)
40/1947 Zb.Vládní nařízení jímž se upravují sazby obecních dávek a poplatků a činí některá další opatření v tomto oboru
Dátum vyhlásenia: 3. apríla 1947 (čiastka 22/1947)
41/1947 Zb.Zákon o státní podpoře na obytné stavby
42/1947 Zb.Zákon o některých opatřeních ve stavebnictví souvisících s dvouletým hospodářským plánem
43/1947 Zb.Vládní nařízení jímž se vydávají podrobné předpisy o odevzdávání povinných výtisků k účelům úředním nebo studijním
Dátum vyhlásenia: 4. apríla 1947 (čiastka 23/1947)
44/1947 Zb.Zákon o hornickém pensijním pojištění
45/1947 Zb.Zákon o úpravě pracovní doby v hornictví
46/1947 Zb.Zákon o odškodnění nemocí z povolání
Dátum vyhlásenia: 8. apríla 1947 (čiastka 24/1947)
47/1947 Zb.Zákon o exekuci na pracovní příjem a příjmy postavené mu na roveň (zákon o exekuci na platy)
Dátum vyhlásenia: 11. apríla 1947 (čiastka 25/1947)
48/1947 Zb.Zákon o organisaci péče o mládež
49/1947 Zb.Zákon o poradenské zdravotní péči
50/1947 Zb.Vyhláška ministra financí o přenesení působnosti některých berních správ a berních úřadů v zemích České a Moravskoslezské
Dátum vyhlásenia: 11. apríla 1947 (čiastka 26/1947)
51/1947 Zb.Zákon, kterým se zabezpečuje snížení cen některého zboží lidové potřeby a ustálení cen jiných důležitých statků
Dátum vyhlásenia: 14. apríla 1947 (čiastka 27/1947)
52/1947 Zb.Zákon jímž se mění některá ustanovení zákona ze dne 4. července 1923, č. 154 Sb., o vojenském kázeňském a kárném právu, jakož i o odnětí vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením správním, ve znění zákona ze dne 8. dubna 1927, č. 55 Sb., a zákona ze dne 4. dubna 1935, č. 64 Sb.
53/1947 Zb.Vládní nařízení o letním čase v roce 1947
Dátum vyhlásenia: 16. apríla 1947 (čiastka 28/1947)
54/1947 Zb.Vládní vyhláška kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní a platební dohoda mezi republikou Československou a republikou Tureckou, podepsaná v Ankaře dne 5. prosince 1946
Dátum vyhlásenia: 17. apríla 1947 (čiastka 29/1947)
55/1947 Zb.Zákon o pomoci rolníkům při uskutečňování zemědělského výrobního plánu
56/1947 Zb.Vyhláška ministra zahraničních věcí a ministra pošt o telegrafním řádu, telefonním řádu a všeobecném řádu radiokomunikací s dodatkovým řádem radiokomunikací (kahýrská revise 1938)
Dátum vyhlásenia: 22. apríla 1947 (čiastka 30/1947)
57/1947 Zb.Vyhláška ministra národní obrany o novém znění vojenského kárného zákona
Dátum vyhlásenia: 24. apríla 1947 (čiastka 31/1947)
58/1947 Zb.Zákon jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 13. prosince 1945, č. 154 Sb., o rodinných přídavcích některých osob pojištěných pro případ nemoci
59/1947 Zb.Zákon o odškodnění při nakažlivé obrně vepřů
60/1947 Zb.Zákon, jímž se mění zákon ze dne 6. března 1946, č. 72 Sb., o úpravě některých právních poměrů důstojníků a rotmistrů z povolání a o převzetí některých osob do československé branné moci
61/1947 Zb.Vládní nařízení jímž se mění § 219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu
62/1947 Zb.Vládní nařízení o náhradě za součástky služebních oděvů civilních státních zaměstnanců a za součástky služebních stejnokrojů zaměstnanců československých státních drah, nepřidělené v letech 1943 až 1945
Dátum vyhlásenia: 29. apríla 1947 (čiastka 32/1947)
63/1947 Zb.Nařízení, jímž se doplňují stanovy československého vojenského řádu "Za svobodu"
64/1947 Zb.Nařízení, kterým se zrušuje použivatelnost nařízení ministra zemědělství a lesnictví ze dne 3. března 1943, č. 91 Sb., o opatřeních proti červci San José (Aspidiotus perniciosus) při dovozu a průvozu, ve znění nařízení ministra zemědělství a lesnictví ze dne 23. července 1943, č. 213 Sb.

Máj 1947

Dátum vyhlásenia: 6. mája 1947 (čiastka 33/1947)
65/1947 Zb.Vládní nařízení o zvýšení náhrad hotových vydání a presenčních platů přísedících některých soudů sociálního pojištění
66/1947 Zb.Vládní nařízení jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 103 Sb., o úřednických kategoriích a úředních titulech, ve znění předpisů je pozměňujících a doplňujících
67/1947 Zb.Vyhláška ministra průmyslu jíž se mění vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ze dne 4. listopadu 1939, č. 268 Sb., kterou se vydává všeobecné nařízení o určení hospodářských skupin odborného členění Ústředního svazu průmyslu pro Čechy a Moravu a oboru jejich působnosti, ve znění vyhlášek ze dne 8. ledna 1940, č. 31 Sb., ze dne 7. února 1941, č. 75 Sb. a ze dne 2. srpna 1941, č. 301 Sb.
Dátum vyhlásenia: 7. mája 1947 (čiastka 34/1947)
68/1947 Zb.Vládní nařízení kterým se vydávají podrobné předpisy k finančnímu zákonu na rok 1947
Dátum vyhlásenia: 7. mája 1947 (čiastka 35/1947)
69/1947 Zb.Zákon kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 13. prosince 1945, č. 159 Sb., o zvláštním přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům státních odpočivných (zaopatřovacích) platů
70/1947 Zb.Vyhláška ministra financí o vydání nových jednotných kolkových známek pozměněné emise 1938
Dátum vyhlásenia: 10. mája 1947 (čiastka 36/1947)
71/1947 Zb.Nařízení, jímž se krajanům vracejícím se do vlasti přiznávají některé úlevy při hodnocení školského a praktického vzdělání, zkoušek a vysvědčení a při nastupování živností
Dátum vyhlásenia: 17. mája 1947 (čiastka 37/1947)
72/1947 Zb.Ústavní zákon, kterým se mění předpisy o obnovení právního pořádku
73/1947 Zb.Vyhláška ministra financí o stažení některých drobných mincí československé měny
74/1947 Zb.Vyhláška ministra vnitra o opravě tiskové chyby v příloze k zákonu ze dne 19. prosince 1945, č. 12 Sb. z roku 1946, jímž se schvalují, doplňují a mění předpisy o obnovení právního pořádku
Dátum vyhlásenia: 23. mája 1947 (čiastka 38/1947)
75/1947 Zb.Londýnská dohoda o německých patentech
76/1947 Zb.Vyhláška ministra vnitra o úlevách z visové povinnosti ve styku s Francií
Dátum vyhlásenia: 27. mája 1947 (čiastka 39/1947)
77/1947 Zb.Vládní nařízení jímž se určují součásti služebních příjmů veřejných zaměstnanců, které se při exekuci na plat považují za pracovní příjem
78/1947 Zb.Vyhláška ministra financí o ražbě a vydání dvoukorun
Dátum vyhlásenia: 31. mája 1947 (čiastka 40/1947)
79/1947 Zb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o dohodě mezi vládou republiky Československé a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vzájemných dodávkách zboží
80/1947 Zb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Liberií
81/1947 Zb.Vyhláška ministra techniky kterou se vyjímají další obce z účinnosti ustanovení § 1 vládního nařízení ze dne 21. března 1942, č. 109 Sb., o změně stavebních řádů (1. stavební novela)

Jún 1947

Dátum vyhlásenia: 4. júna 1947 (čiastka 41/1947)
82/1947 Zb.Zákon o přechodné úpravě placené dovolené na zotavenou
83/1947 Zb.Zákon o sloučení některých peněžních ústavů v Praze a v Brně
84/1947 Zb.Vládní nařízení o některých opatřeních v chovu koní
Dátum vyhlásenia: 9. júna 1947 (čiastka 42/1947)
85/1947 Zb.Vyhláška o dohodě mezi vládou československou a vládou Jeho Veličenstva ve Spojeném království o peněžních pohledávkách a majetku v Československu a ve Spojeném království, které byly podrobeny zvláštním opatřením proto, že Československo bylo obsazeno nepřítelem, sjednané dne 1. listopadu 1945 v Londýně
86/1947 Zb.Vyhláška o dohodě mezi vládou československou a vládou indickou o peněžních pohledávkách a majetku v Československu a Britské Indii, které byly podrobeny zvláštním opatřením proto, že Československo bylo obsazeno nepřítelem, sjednané dne 27. února 1947 v Bombayi
Dátum vyhlásenia: 10. júna 1947 (čiastka 43/1947)
87/1947 Zb.Zákon o některých opatřeních k provedení národní mobilisace pracovních sil
88/1947 Zb.Zákon o právu stavby
89/1947 Zb.Zákon, kterým se zrušuje vládní nařízení ze dne 17. května 1945, č. 6 Sb., o některých opatřeních v zásobování obyvatelstva potravinami
90/1947 Zb.Zákon o provedení knihovního pořádku stran konfiskovaného nepřátelského majetku a o úpravě některých právních poměrů vztahujících se na přidělený majetek
91/1947 Zb.Zákon o daru Československé republiky dětem k svátku matek 1947
Dátum vyhlásenia: 12. júna 1947 (čiastka 44/1947)
92/1947 Zb.Zákon kterým se stanoví náhrady a srážky při přechodném ubytování podle zákonů o ubytování vojska
93/1947 Zb.Zákon ktorým sa mení a doplňuje zákon o priamych daniach
Dátum vyhlásenia: 16. júna 1947 (čiastka 45/1947)
94/1947 Zb.Zákon o mimořádných ošetřovatelských diplomových zkouškách a o doplňovacím výcviku ošetřovatelského personálu
95/1947 Zb.Nařízení, kterým se stanoví konečný den lhůt podle zákona ze dne 8. května 1946, č. 124 Sb., o mimořádných opatřeních v oboru ochranných vzorků
96/1947 Zb.Nařízení, kterým se stanoví lhůty podle zákona ze dne 8. května 1946, č. 125 Sb., o mimořádných opatřeních v oboru ochranných známek
97/1947 Zb.Vládní nařízení jímž se prodlužuje lhůta stanovená v § 1, odst. 5 vládního nařízení ze dne 20. března 1936, č. 60 Sb., o podmínkách, za jakých se nabývá zvláštní odborné způsobilosti pro zubní lékařství, a o platnosti ustanovení vydaných pro ostatní obory odborné praxe lékařské i pro obor zubního lékařství, ve znění vládního nařízení ze dne 30. srpna 1946, č. 171 Sb.
Dátum vyhlásenia: 19. júna 1947 (čiastka 46/1947)
98/1947 Zb.Vyhláška o Aktu o změně ústavy Mezinárodní organisace práce
Dátum vyhlásenia: 21. júna 1947 (čiastka 47/1947)
99/1947 Zb.Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží
100/1947 Zb.Vládní nařízení o doplnění přílohy B (tárového sazebníku) k vládnímu nařízení ze dne 13. prosince 1927, č. 168 Sb., jímž se provádí celní zákon
Dátum vyhlásenia: 24. júna 1947 (čiastka 48/1947)
101/1947 Zb.Zákon o postavení redaktorů a o Svazech novinářů
102/1947 Zb.Zákon o nabývání a pozbývání československého státního občanství sňatkem
103/1947 Zb.Zákon kterým se živnost foukače technického skla prohlašuje za řemeslnou
104/1947 Zb.Zákon kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 18. prosince 1936, č. 320 Sb., o změně správní působnosti vojenských útvarů
Dátum vyhlásenia: 25. júna 1947 (čiastka 49/1947)
105/1947 Zb.Zákon kterým se mění a doplňují některá ustanovení o soudní organisaci a o příslušnosti a řízení v občanských věcech právních

Júl 1947

Dátum vyhlásenia: 1. júla 1947 (čiastka 50/1947)
106/1947 Zb.Nařízení o přídělu drobných konfiskovaných živnostenských podniků (přídělové nařízení pro živnostenské podniky)
Dátum vyhlásenia: 1. júla 1947 (čiastka 51/1947)
107/1947 Zb.Zákon o opatřeních proti neoprávněnému přechodu státních hranic
108/1947 Zb.Zákon jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 20. prosince 1946, č. 256 Sb., o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání
109/1947 Zb.Zákon o dani ze mzdy
110/1947 Zb.Zákon kterým se živnost vulkanisérská prohlašuje za řemeslnou
111/1947 Zb.Zákon, kterým se zrušují poplatky z obchodních a živnostenských knih a z knih notářských
112/1947 Zb.Zákon, kterým se zrušuje Zvláštní fond pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů a kterým se upravují některé právní poměry Všeobecného fondu peněžních ústavů v republice Československé
113/1947 Zb.Vyhláška ministra průmyslu o vysvědčeních živnostenských pracoven pro šití šatů při některých odborných školách pro ženská povolání
114/1947 Zb.Vyhláška ministra průmyslu o vysvědčeních živnostenských pracoven pro šití šatů při některých odborných školách pro ženská povolání
Dátum vyhlásenia: 4. júla 1947 (čiastka 52/1947)
115/1947 Zb.Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 12. dubna 1946, č. 86 Sb., o stavební obnově
116/1947 Zb.Zákon o úpravě některých právních poměrů důstojníků, rotmistrů a poddůstojníků aspirantů v záloze
Dátum vyhlásenia: 7. júla 1947 (čiastka 53/1947)
117/1947 Zb.Zákon o jednorázových mimořádných přídavcích k důchodům z veřejnoprávního sociálního pojištění pro rok 1946
118/1947 Zb.Zákon o plnění závazků znějících na říšské marky na Slovensku a v poměru mezi zeměmi Českou a Moravskoslezskou a Slovenskem
119/1947 Zb.Vyhláška ministra spravedlnosti o úplném znění zákonných ustanovení o právu chudých
Dátum vyhlásenia: 8. júla 1947 (čiastka 54/1947)
120/1947 Zb.Nařízení o poskytování dovolené a placení požitků po dobu dovolené ve stavebních a vedlejších stavebních živnostech v roce 1947 podle t. zv. známkového systému
Dátum vyhlásenia: 9. júla 1947 (čiastka 55/1947)
121/1947 Zb.Vládní nařízení o znalečném v trestním řízení soudním
Dátum vyhlásenia: 15. júla 1947 (čiastka 56/1947)
122/1947 Zb.Vládní nařízení o uvolnění pálené krytiny (tašek)
123/1947 Zb.Vyhláška o změnách úředních názvů měst, obcí, osad a částí osad, povolených v roce 1946
Dátum vyhlásenia: 17. júla 1947 (čiastka 57/1947)
124/1947 Zb.Zákon jímž se zřizuje Vysoká škola sociální v Brně
125/1947 Zb.Vyhláška ministra techniky o úplném znění zákona o stavení obnově
Dátum vyhlásenia: 19. júla 1947 (čiastka 58/1947)
126/1947 Zb.Zákon o procesních opatřeních v soudních řízeních pro nároky ze smluv uzavřených v době nesvobody v souvislosti s válečnými dodávkami
127/1947 Zb.Zákon kterým se mění předpisy o ukládání peněz soudních chráněnců
128/1947 Zb.Zákon jimmž se upravují živnosti radiotechnická, radiomechanická a obchod s radiolelektrickými zařízeními
Dátum vyhlásenia: 22. júla 1947 (čiastka 59/1947)
129/1947 Zb.Zákon jímž se zřizuje Československý ústav práce
130/1947 Zb.Zákon jímž se mění ustanovení branného zákona o povolování sňatků osob podléhajících branné povinnosti a s tím souvisící ustanovení zákona o vyživovacím příspěvku
131/1947 Zb.Vládní nařízení kterým se nově upravují některá opatření k provedení dvouletého hospodářského plánu
132/1947 Zb.Vládní nařízení jímž se vyjímají dodávky některých výrobků, určených pro vývoz, z povinnosti odváděti cenové vyrovnávací částky
133/1947 Zb.Vyhláška ministra spravedlnosti o některých opatřeních v oboru územní organisace okresních soudů v zemi Moravskoslezské
Dátum vyhlásenia: 25. júla 1947 (čiastka 60/1947)
134/1947 Zb.Vládní nařízení jímž se vyjímají některé výrobky a výkony z povinnosti odváděti cenové vyrovnávací částky a jiné výrobky se této povinnosti podrobují
135/1947 Zb.Vládní nařízení jímž se provádí zákon ze dne 1. dubna 1947, č. 51 Sb., kterým se zabezpečuje snížení cen některého zboží lidové potřeby a ustálení cen jiných důležitých statků

August 1947

Dátum vyhlásenia: 1. augusta 1947 (čiastka 61/1947)
136/1947 Zb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o mezinárodní působnosti obchodní dohody mezi republikou Československou a královstvím Afghanistanským, sjednané výměnou not v Berlíně dne 21. října 1937
137/1947 Zb.Vyhláška ministra výživy, kterou se vyhlašuje zrušení vládního nařízení ze dne 17. května 1945, č. 6 Sb., o některých opatřeních v zásobování obyvatelstva potravinami
Dátum vyhlásenia: 6. augusta 1947 (čiastka 62/1947)
138/1947 Zb.Zákon o péči o přistěhovalce, jakož i o některých jejich přednostních právech
139/1947 Zb.Zákon o rozdělení pozůstalostí se zemědělskými podniky a o zamezení drobení zemědělské půdy
Dátum vyhlásenia: 8. augusta 1947 (čiastka 63/1947)
140/1947 Zb.Zákon o jednacím řádu ústavodárného Národního shromáždění
Dátum vyhlásenia: 11. augusta 1947 (čiastka 64/1947)
141/1947 Zb.Zákon o Likvidačním fondu měnovém
Dátum vyhlásenia: 12. augusta 1947 (čiastka 65/1947)
142/1947 Zb.Zákon o revisi první pozemkové reformy
Dátum vyhlásenia: 13. augusta 1947 (čiastka 66/1947)
143/1947 Zb.Zákon o převodu vlastnictví majetku hlubocké větve Schwarzenbergů na zemi Českou
Dátum vyhlásenia: 14. augusta 1947 (čiastka 67/1947)
144/1947 Zb.Zákon o sjednocení některých předpisů o platových a služebních poměrech státních a jiných veřejných zaměstnanců
145/1947 Zb.Zákon o organisaci zemědělců republiky Československé
146/1947 Zb.Zákon o úpravě některých poměrů v průmyslu cukrovarském
Dátum vyhlásenia: 20. augusta 1947 (čiastka 68/1947)
147/1947 Zb.Úmluva o mezinárodním civilním letectví
Dátum vyhlásenia: 20. augusta 1947 (čiastka 69/1947)
148/1947 Zb.Zákon o opatřeních k provedení československo-maďarské dohody o výměně obyvatelstva
Dátum vyhlásenia: 23. augusta 1947 (čiastka 70/1947)
149/1947 Zb.Zákon o národní bezpečnosti
Dátum vyhlásenia: 27. augusta 1947 (čiastka 71/1947)
150/1947 Zb.Dohoda o reparacích od Německa, o zřízení Mezispojeneckého reparačního úřadu a o vrácení měnového zlata
Dátum vyhlásenia: 28. augusta 1947 (čiastka 72/1947)
151/1947 Zb.Vyhláška ministra financí o ražbě a vydání stříbrných padesátikorun na paměť slovenského národního povstání
152/1947 Zb.Vyhláška ministra financí mezi republikou Československou a republikou Tureckou z 5. prosince 1946
153/1947 Zb.Vyhláška ministra vnitra o opravě tiskové chyby v příloze k vyhlášce ministra spravedlnosti ze dne 17. června 1947, č. 119 Sb., o úplném znění zákonných ustanovení o právu chudých

September 1947

Dátum vyhlásenia: 1. septembra 1947 (čiastka 73/1947)
154/1947 Zb.Smlouva o přátelství a vzájemné pomoci mezi Československou republikou a republikou Polskou
Dátum vyhlásenia: 2. septembra 1947 (čiastka 74/1947)
155/1947 Zb.Dohoda o kulturní spolupráci mezi republikou Československou a Federativní lidovou republikou Jugoslavií
Dátum vyhlásenia: 12. septembra 1947 (čiastka 75/1947)
156/1947 Zb.Vládní nařízení kterým se částečně provádí ustanovení § 2 zákona o některých opatřeních k provedení národní mobilisace pracovních sil
157/1947 Zb.Vládní nařízení o podpůrných opatřeních k provedení národní mobilisace pracovních sil
Dátum vyhlásenia: 20. septembra 1947 (čiastka 76/1947)
158/1947 Zb.Vládní nařízení kterým se provádí zákon ze dne 13. července 1922, č. 235 Sb., o nové úpravě statistiky zahraničního obchodu
159/1947 Zb.Vyhláška ministra financí kterou se stanoví číselná výše monopolní daně z lihu
Dátum vyhlásenia: 27. septembra 1947 (čiastka 77/1947)
160/1947 Zb.Vládní nařízení o některých opatřeních, jimiž se zajišťuje splnění úkolů dvouletého hospodářského plánu v zemědělství
161/1947 Zb.Vládní nařízení, jímž se zrušuje použivatelnost vládního nařízení ze dne 23. listopadu 1940, č. 403 Sb., kterým se mění vládní nařízení ze dne 20. dubna 1934, č. 75 Sb., o výrobě mléka a výrobků z mléka a obchodu s těmito potravinami
162/1947 Zb.Vládní nařízení kterým se mění vládní nařízení ze dne 20. dubna 1934, č. 75 Sb., o výrobě mléka a výrobků z mléka a obchodu s těmito potravinami

Október 1947

Dátum vyhlásenia: 1. októbra 1947 (čiastka 78/1947)
163/1947 Zb.Nařízení o přídělu konfiskovaných rodinných domků (přídělové nařízení pro rodinné domky)
Dátum vyhlásenia: 2. októbra 1947 (čiastka 79/1947)
164/1947 Zb.Dohoda o stíhání a potrestání hlavních válečných zločinců Evropské Osy
Dátum vyhlásenia: 7. októbra 1947 (čiastka 80/1947)
165/1947 Zb.Zákon kterým se prodlužuje platnost poplatkových a dávkových úlev při změně jména
166/1947 Zb.Zákon jímž se mění zákon ze dne 17. února 1922, č. 85 Sb., o státní záruce zemědělským družstvům, vyjma družstva úvěrní a konsumní
Dátum vyhlásenia: 9. októbra 1947 (čiastka 81/1947)
167/1947 Zb.Dohoda o zachování nebo obnově práv živnostenského vlastnictví dotčených druhou světovou válkou
Dátum vyhlásenia: 13. októbra 1947 (čiastka 82/1947)
168/1947 Zb.Zákon o zřízení vysoké školy Janáčkovy akademie musických umění v Brně
169/1947 Zb.Vládní nařízení jímž se mění § 219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu
170/1947 Zb.Vládní nařízení o organisaci a řízení zahraničního obchodu k zabezpečení plnění úkolů stanovených dvouletým hospodářským plánem
Dátum vyhlásenia: 14. októbra 1947 (čiastka 83/1947)
171/1947 Zb.Ústavný zákon o mierovej smluve medzi Mocnosťami spojenými a sdruženými a Maďarskom
172/1947 Zb.Zákon o opatřeních k provedení mírových smluv s Bulharskem, Finskem, Italií, Maďarskem a Rumunskem
Dátum vyhlásenia: 18. októbra 1947 (čiastka 84/1947)
173/1947 Zb.Vládní nařízení o změně vládního nařízení ze dne 22. prosince 1925, č. 260 Sb., kterým se provádí zákon ze dne 15. října 1925, č. 225 Sb., o poplatcích za úřední úkony zastupitelských úřadů Československé republiky
174/1947 Zb.Vyhláška ministra financí o přenesení působnosti některých důchodkových kontrolních úřadů v zemích České a Moravskoslezské

November 1947

Dátum vyhlásenia: 5. novembra 1947 (čiastka 85/1947)
175/1947 Zb.Vládní nařízení o náhradách za osobní úkony a věcná plnění
176/1947 Zb.Vládní nařízení jímž se mění § 10 vládního nařízení ze dne 16. října 1924, č. 220 Sb., o požadování dopravních prostředků pro účely vojenské
177/1947 Zb.Vyhláška ministerstva národní obrany o nástupních termínech příslušníků náhradní zálohy ročníku narození 1922 a starších do vojenského výcviku a o nástupních termínech lékařů, zvěrolékařů a magistrů farmacie do presenční služby a do vojenského výcviku v roce 1948
Dátum vyhlásenia: 12. novembra 1947 (čiastka 86/1947)
178/1947 Zb.Zákon o částečné změně sazby daně z obohacení
179/1947 Zb.Zákon o použivatelnosti předpisů z doby nesvobody pro obor přímých daní
180/1947 Zb.Zákon o novém sňatku žen, jejichž manželství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné
181/1947 Zb.Zákon o poplatkových úlevách při úpravě právních poměrů přestěhovalců, přistěhovalců a některých jiných osob
182/1947 Zb.Zákon o stíhání trestných činů proti státu
183/1947 Zb.Nařízení, jímž se určují zemědělské výrobní oblasti
Dátum vyhlásenia: 13. novembra 1947 (čiastka 87/1947)
185/1947 Zb.Zákon o mimořádné jednorázové dávce a mimořádne dávce z nadměrných přírůstků na majetku
186/1947 Zb.Zákon jímž se mění některá ustanovení zákona ze dne 15. října 1925, č. 225 Sb., o poplatcích za úřední úkony zastupitelských úřadů Československé republiky
Dátum vyhlásenia: 14. novembra 1947 (čiastka 88/1947)
187/1947 Zb.Vládní nařízení o územním rozdělení hlavního města Prahy
188/1947 Zb.Vládní nařízení o zřízení obvodní rady pro Prahu XX-Strašnice
Dátum vyhlásenia: 17. novembra 1947 (čiastka 89/1947)
189/1947 Zb.Vládní nařízení o rozvržení úkolů vyplývajících z dvouletého hospodářského plánu, na zemědělské podniky a na chovatele skotu, prasat a slepic v hospodářském roce 1947/1948
Dátum vyhlásenia: 21. novembra 1947 (čiastka 90/1947)
190/1947 Zb.Nařízení, jímž se provádí zákon o vojenském kázeňském a kárném právu, jakož i o odnětí vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením správním
191/1947 Zb.Vyhláška, kterou se vyhlašuje znění zákona o umístění a jiném zaopatření zaměstnanců na zkonfiskovaném zemědělském majetku a jejich rodinných příslušníků pro účely zákona o revisi první pozemkové reformy
Dátum vyhlásenia: 22. novembra 1947 (čiastka 91/1947)
192/1947 Zb.Mierová zmluva s Maďarskom

December 1947

Dátum vyhlásenia: 3. decembra 1947 (čiastka 92/1947)
193/1947 Zb.Vládní nařízení o opatřeních proti svilušce chmelové (Epitetranychus altheae)
194/1947 Zb.Nařízení o soupisu pozemkového majetku pro revisi první pozemkové reformy a o jejím vyznačení ve veřejných knihách
195/1947 Zb.Vyhláška ministerstva vnitra, kterou se opravuje tisková chyba v příloze k vyhlášce ministra techniky ze dne 4. července 1947, č. 125 Sb., o úplném znění zákona o stavební obnově
Dátum vyhlásenia: 8. decembra 1947 (čiastka 93/1947)
196/1947 Zb.Úmluva, jíž se zřizuje Organisace Spojených národů pro výchovu, vědu a osvětu
Dátum vyhlásenia: 10. decembra 1947 (čiastka 94/1947)
197/1947 Zb.Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží
198/1947 Zb.Vyhláška ministra sociální péče kterou se mění a doplňuje vyhláška ministra sociální péče ze dne 26. září 1946, č. 184 Sb., o vydávání pracovních průkazů a přihlášek k nemocenskému pojištění
199/1947 Zb.Vyhláška ministra financí o stažení některých drobných mincí československé měny
Dátum vyhlásenia: 12. decembra 1947 (čiastka 95/1947)
200/1947 Zb.Zákon o dani z předmětů zbytné potřeby (přepychová daň)
Dátum vyhlásenia: 13. decembra 1947 (čiastka 96/1947)
201/1947 Zb.Vládní nařízení jímž se stanoví cejchovní poplatky, přirážky k nim a způsob jejich vybírání, jakož i poplatky za zkoušení ručních střelných zbraní
Dátum vyhlásenia: 15. decembra 1947 (čiastka 97/1947)
202/1947 Zb.Vládní nařízení jímž se provádí zákon o organisaci péče o mládež
203/1947 Zb.Vyhláška předsedy vlády o zrušení spolků uvedených v § 5, odst. 1 zákona ze dne 19. Března 1947, č. 48 Sb., o organisaci péče o mládež
205/1947 Zb.Vládní nařízení jímž se mění předpisy o náhradě hotových vydání a ušlého výdělku přísedících pracovních soudů
Dátum vyhlásenia: 15. decembra 1947 (čiastka 98/1947)
206/1947 Zb.Nařízení o majetkových opatřeních a o soupisu majetku a nároků podle mírové smlouvy s Maďarskem
Dátum vyhlásenia: 16. decembra 1947 (čiastka 99/1947)
207/1947 Zb.Mírová smlouva s Bulharskem
Dátum vyhlásenia: 18. decembra 1947 (čiastka 100/1947)
208/1947 Zb.Mírová smlouva s Finskem
Dátum vyhlásenia: 22. decembra 1947 (čiastka 101/1947)
209/1947 Zb.Mírová smlouva s Rumunskem
Dátum vyhlásenia: 23. decembra 1947 (čiastka 102/1947)
210/1947 Zb.Nariadenie o úprave platových a s nimi súvisiacich služobných pomerov štátnych a iných verejných zamestnancov, ako aj požívateľov odpočivných (zaopatrovacích) platov na Slovensku
Dátum vyhlásenia: 24. decembra 1947 (čiastka 103/1947)
211/1947 Zb.Vládní nařízení jímž se mění a doplňují některé předpisy o služebních a platových poměrech příslušníků finanční stráže
212/1947 Zb.Vládní nařízení jímž se provádí zákon ze dne 31. října 1947, č. 200 Sb., o dani z předmětů zbytné potřeby (přepychová daň)
213/1947 Zb.Vládní nařízení jímž se platnost vládního nařízení ze dne 15. února 1946, č. 46 Sb., rozšiřuje na území Slovenska
214/1947 Zb.Vládní nařízení o zřízení kategorie úředníků měřické služby ve služební třídě Ib
Dátum vyhlásenia: 29. decembra 1947 (čiastka 104/1947)
215/1947 Zb.Finanční zákon republiky Československé kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1948
Dátum vyhlásenia: 30. decembra 1947 (čiastka 105/1947)
216/1947 Zb.Zákon o služebním příjmu a mzdě státních a některých jiných veřejných zaměstnanců, povolaných k presenční službě nebo vojenskému výcviku v některých nástupních termínech
217/1947 Zb.Zákon o jednorázovém mimořádném vánočním přídavku poživatelům státních starobních podpor pro rok 1947
218/1947 Zb.Zákon o vánočním příspěvku důchodcům, kteří mají nárok na zaopatření podle zákona o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce
219/1947 Zb.Zákon jímž se stanoví nová lhůta k podání žádostí podle § 6 zákona ze dne 13. února 1946, č. 33 Sb., o odčinění některých křivd způsobených českému pracujícímu dorostu
220/1947 Zb.Zákon o přechodné úpravě placené dovolené na zotavenou v roce 1948
221/1947 Zb.Zákon o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání
222/1947 Zb.Zákon kterým se stanoví doba nové organisace řádných soudů
223/1947 Zb.Vyhláška ministra zemědělství kterou se zrušuje použivatelnost vyhlášky ministra zemědělství a lesnictví ze dne 2. listopadu 1944, č. 253 Sb., o zcizování tažných volů
224/1947 Zb.Vyhláška ministra zahraničních věcí kterou se vyhlašuje upravený sazebník poplatků za úřední úkony zastupitelských úřadů Československé republiky
Dátum vyhlásenia: 31. decembra 1947 (čiastka 106/1947)
225/1947 Zb.Zákon o myslivosti
226/1947 Zb.Zákon jímž se mění, doplňují a sjednocují některá ustanovení vojenských trestních řádů
227/1947 Zb.Zákon o jednorázových mimořádných přídavcích k důchodům z veřejnoprávního sociálního pojištění pro rok 1947
228/1947 Zb.Vládní nařízení o přísaze členů Sboru národní bezpečnosti
229/1947 Zb.Vládní nařízení jímž se vymezují úkoly národní bezpečnosti
230/1947 Zb.Vyhláška ministra vnitra o úlevách z visové povinnosti ve styku s Bulharskem
231/1947 Zb.Vládní nařízení jímž se nově upravují některé úkoly dvouletého hospodářského plánu