Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonov ► Predpis č. 595/2003 Z. z.

Zákon č. 595/2003 Z. z.

Chronologický register – Ročník 2003

Názov predpisu a súvisiace predpisy:

Zákon č. 595/2003 Z. z.
Dátum vyhlásenia:31. 12. 2003 (čiastka 243/2003)
Názov predpisu:Zákon o dani z príjmov
Zrušuje platnosť predpisu:
366/1999 Z. z.Zákon o daniach z príjmov
368/1999 Z. z.Zákon o rezervách a opravných položkách na zistenie základu dane z príjmov
161/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah a výška tvorby technických rezerv a opravných položiek k pohľadávkam, ktoré je možné zahrnúť do daňových výdavkov zdravotných poisťovní
Súvisiace (vykonávacie) predpisy:
161/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah a výška tvorby technických rezerv a opravných položiek k pohľadávkam, ktoré je možné zahrnúť do daňových výdavkov zdravotných poisťovní
348/2012 Z. z.Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 114/2011-211 z 19. septembra 2012 vo veci zastavenia konania o návrhu skupiny 37 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmanie súladu § 51b zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 548/2010 Z. z. a zákona č. 129/2011 Z. z. s čl. 1 ods. 1 a 2, čl. 2 ods. 2, čl. 12 ods. 2, čl. 13 ods. 1 písm. a) a ods. 4, čl. 20 ods. 1 a 4, čl. 35 ods. 1, čl. 46 ods. 1 a 2, čl. 55 ods. 2, čl. 59 ods. 2 a čl. 87 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a čl. 2 ods. 2, čl. 28, čl. 30, čl. 49 a čl. 288 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
27/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. februára 2006 č. MF/011053/2006-72, ktorým sa ustanovuje spôsob úpravy výsledku hospodárenia vykázaného daňovníkom v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo v znení opatrenia z 19. decembra 2006 č. MF/026217/2006-72

Právne oblasti (vecný register):

Dane z príjmu

Vyhlásené a novelizované znenia predpisu:

Zákon č. 595/2003 Z. z.
vyhlásené znenievyhlásené znenie (PDF), (SLOV-LEX)
účinné od 01.01.2004 do 14.04.2004 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 191/2004 Z. z.účinné od 15.04.2004 do 30.04.2004 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 177/2004 Z. z.účinné od 01.05.2004 do 08.07.2004 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 391/2004 Z. z.účinné od 09.07.2004 do 13.10.2004 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 538/2004 Z. z.účinné od 14.10.2004 do 31.10.2004 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 539/2004 Z. z.účinné od 01.11.2004 do 31.12.2004 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 43/2004 Z. z.účinné od 01.01.2005 do 28.02.2005 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 659/2004 Z. z.účinné od 01.01.2005 do 28.02.2005 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 68/2005 Z. z.účinné od 01.03.2005 do 30.06.2005 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 659/2004 Z. z.účinné od 01.07.2005 do 19.07.2005 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 314/2005 Z. z.účinné od 20.07.2005 do 31.08.2005 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 314/2005 Z. z.účinné od 01.09.2005 do 14.12.2005 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 534/2005 Z. z.účinné od 15.12.2005 do 31.12.2005 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 534/2005 Z. z.účinné od 01.01.2006 do 30.04.2006 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 660/2005 Z. z.účinné od 01.01.2006 do 30.04.2006 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 659/2004 Z. z.účinné od 01.05.2006 do 28.12.2006 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 534/2005 Z. z.účinné od 01.05.2006 do 28.12.2006 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 688/2006 Z. z.účinné od 29.12.2006 do 31.12.2006 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 688/2006 Z. z.účinné od 01.01.2007 do 28.02.2007 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 76/2007 Z. z.účinné od 01.03.2007 do 31.03.2007 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 688/2006 Z. z.účinné od 01.04.2007 do 30.04.2007 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 209/2007 Z. z.účinné od 01.05.2007 do 31.12.2007 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 519/2007 Z. z.účinné od 01.01.2008 do 31.05.2008 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 561/2007 Z. z.účinné od 01.01.2008 do 31.05.2008 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 621/2007 Z. z.účinné od 01.01.2008 do 31.05.2008 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 653/2007 Z. z.účinné od 01.01.2008 do 31.05.2008 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 168/2008 Z. z.účinné od 01.06.2008 do 14.12.2008 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 514/2008 Z. z.účinné od 15.12.2008 do 31.12.2008 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 530/2007 Z. z.účinné od 01.01.2009 do 28.02.2009 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 621/2007 Z. z.účinné od 01.01.2009 do 28.02.2009 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 465/2008 Z. z.účinné od 01.01.2009 do 28.02.2009 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 563/2008 Z. z.účinné od 01.01.2009 do 28.02.2009 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 567/2008 Z. z.účinné od 01.01.2009 do 28.02.2009 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 60/2009 Z. z.účinné od 01.03.2009 do 31.08.2009 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 184/2009 Z. z.účinné od 01.09.2009 do 31.12.2009 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 621/2007 Z. z.účinné od 01.01.2010 do 29.09.2010 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 465/2008 Z. z.účinné od 01.01.2010 do 29.09.2010 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 185/2009 Z. z.účinné od 01.01.2010 do 29.09.2010 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 504/2009 Z. z.účinné od 01.01.2010 do 29.09.2010 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 563/2009 Z. z.účinné od 01.01.2010 do 29.09.2010 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 374/2010 Z. z.účinné od 30.09.2010 do 31.12.2010 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 504/2009 Z. z.účinné od 01.01.2011 do 30.04.2011 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 548/2010 Z. z.účinné od 01.01.2011 do 30.04.2011 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 129/2011 Z. z.účinné od 01.05.2011 do 31.07.2011 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 231/2011 Z. z.účinné od 01.08.2011 do 30.11.2011 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 250/2011 Z. z.účinné od 01.08.2011 do 30.11.2011 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 331/2011 Z. z.účinné od 01.12.2011 do 31.12.2011 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 362/2011 Z. z.účinné od 01.12.2011 do 31.12.2011 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 406/2011 Z. z.účinné od 01.12.2011 do 31.12.2011 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 331/2011 Z. z.účinné od 01.01.2012 do 29.02.2012 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 548/2011 Z. z.účinné od 01.01.2012 do 29.02.2012 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 69/2012 Z. z.účinné od 01.03.2012 do 28.06.2012 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 188/2012 Z. z.účinné od 29.06.2012 do 29.06.2012 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 189/2012 Z. z.účinné od 30.06.2012 do 29.09.2012 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 288/2012 Z. z.účinné od 30.09.2012 do 31.12.2012 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 688/2006 Z. z.účinné od 01.01.2013 do 30.04.2013 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 252/2012 Z. z.účinné od 01.01.2013 do 30.04.2013 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 395/2012 Z. z.účinné od 01.01.2013 do 30.04.2013 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 70/2013 Z. z.účinné od 01.05.2013 do 30.06.2013 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 135/2013 Z. z.účinné od 01.07.2013 do 31.12.2013 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 547/2011 Z. z.účinné od 01.01.2014 do 28.02.2014 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 318/2013 Z. z.účinné od 01.01.2014 do 28.02.2014 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 463/2013 Z. z.účinné od 01.01.2014 do 28.02.2014 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 463/2013 Z. z.účinné od 01.03.2014 do 31.08.2014 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 463/2013 Z. z.účinné od 01.09.2014 do 31.12.2014 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 183/2014 Z. z.účinné od 01.01.2015 do 14.03.2015 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 333/2014 Z. z.účinné od 01.01.2015 do 14.03.2015 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 364/2014 Z. z.účinné od 01.01.2015 do 14.03.2015 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 371/2014 Z. z.účinné od 01.01.2015 do 14.03.2015 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 25/2015 Z. z.účinné od 15.03.2015 do 31.03.2015 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 62/2015 Z. z.účinné od 01.04.2015 do 30.06.2015 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 140/2015 Z. z.účinné od 01.07.2015 do 31.08.2015 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 61/2015 Z. z.účinné od 01.09.2015 do 31.12.2015 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 176/2015 Z. z.účinné od 01.09.2015 do 31.12.2015 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 463/2013 Z. z.účinné od 01.01.2016 do 01.01.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 180/2014 Z. z.účinné od 01.01.2016 do 01.01.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 79/2015 Z. z.účinné od 01.01.2016 do 01.01.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 140/2015 Z. z.účinné od 01.01.2016 do 01.01.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 253/2015 Z. z.účinné od 01.01.2016 do 01.01.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 375/2015 Z. z.účinné od 01.01.2016 do 01.01.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 437/2015 Z. z.účinné od 01.01.2016 do 01.01.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 440/2015 Z. z.účinné od 01.01.2016 do 01.01.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 378/2015 Z. z.účinné od 02.01.2016 do 17.03.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 361/2015 Z. z.účinné od 18.03.2016 do 31.12.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 389/2015 Z. z.účinné od 01.01.2017 do 31.01.2017 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 341/2016 Z. z.účinné od 01.01.2017 do 31.01.2017 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 341/2016 Z. z.účinné od 01.02.2017 do 29.12.2017 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 335/2017 Z. z.účinné od 30.12.2017 do 31.12.2017 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 341/2016 Z. z.účinné od 01.01.2018 do 31.03.2018 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 264/2017 Z. z.účinné od 01.01.2018 do 31.03.2018 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 279/2017 Z. z.účinné od 01.01.2018 do 31.03.2018 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 344/2017 Z. z.účinné od 01.01.2018 do 31.03.2018 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 57/2018 Z. z.účinné od 01.04.2018 do 30.04.2018 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 63/2018 Z. z.účinné od 01.05.2018 do 31.08.2018 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 209/2018 Z. z.účinné od 01.09.2018 do 30.09.2018 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 213/2018 Z. z.účinné od 01.10.2018 do 31.12.2018 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 344/2017 Z. z.účinné od 01.01.2019 do 31.01.2019 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 112/2018 Z. z.účinné od 01.01.2019 do 31.01.2019 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 213/2018 Z. z.účinné od 01.01.2019 do 31.01.2019 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 347/2018 Z. z.účinné od 01.01.2019 do 31.01.2019 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 368/2018 Z. z.účinné od 01.01.2019 do 31.01.2019 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 385/2018 Z. z.účinné od 01.01.2019 do 31.01.2019 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 4/2019 Z. z.účinné od 01.02.2019 do 28.02.2019 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 54/2019 Z. z.účinné od 01.03.2019 do 31.03.2019 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 10/2019 Z. z.účinné od 01.04.2019 do 08.04.2019 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 88/2019 Z. z.účinné od 09.04.2019 do 30.06.2019 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 11/2019 Z. z.účinné od 01.07.2019 do 31.08.2019 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 155/2019 Z. z.účinné od 01.07.2019 do 31.08.2019 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 221/2019 Z. z.účinné od 01.09.2019 do 30.11.2019 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 223/2019 Z. z.účinné od 01.09.2019 do 30.11.2019 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 221/2019 Z. z.účinné od 01.12.2019 do 31.12.2019 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 301/2019 Z. z.účinné od 01.12.2019 do 31.12.2019 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 228/2019 Z. z.účinné od 01.01.2020 do 31.03.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 233/2019 Z. z.účinné od 01.01.2020 do 31.03.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 301/2019 Z. z.účinné od 01.01.2020 do 31.03.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 315/2019 Z. z.účinné od 01.01.2020 do 31.03.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 316/2019 Z. z.účinné od 01.01.2020 do 31.03.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 319/2019 Z. z.účinné od 01.01.2020 do 31.03.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 462/2019 Z. z.účinné od 01.01.2020 do 31.03.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 393/2019 Z. z.účinné od 01.04.2020 do 20.07.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 46/2020 Z. z.účinné od 01.04.2020 do 20.07.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 198/2020 Z. z.účinné od 21.07.2020 do 30.09.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 390/2019 Z. z.účinné od 01.10.2020 do 30.10.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 296/2020 Z. z.účinné od 31.10.2020 do 29.12.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 416/2020 Z. z.účinné od 30.12.2020 do 31.12.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 221/2019 Z. z.účinné od 01.01.2021 do 28.02.2021 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 301/2019 Z. z.účinné od 01.01.2021 do 28.02.2021 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 416/2020 Z. z.účinné od 01.01.2021 do 28.02.2021 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 420/2020 Z. z.účinné od 01.01.2021 do 28.02.2021 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 421/2020 Z. z.účinné od 01.01.2021 do 28.02.2021 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 76/2021 Z. z.účinné od 01.03.2021 do 30.06.2021 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 416/2020 Z. z.účinné od 01.07.2021 do 02.07.2021 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 257/2021 Z. z.účinné od 03.07.2021 do 31.07.2021 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 257/2021 Z. z.účinné od 01.08.2021 do 31.08.2021 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 310/2021 Z. z.účinné od 01.09.2021 do 31.12.2021 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 317/2018 Z. z.účinné od 01.01.2022 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 301/2019 Z. z.účinné od 01.01.2022 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 416/2020 Z. z.účinné od 01.01.2022 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 215/2021 Z. z.účinné od 01.01.2022 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 257/2021 Z. z.účinné od 01.01.2022 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 310/2021 Z. z.účinné od 01.01.2022 (PDF), (SLOV-LEX)

Rozšírené a súvisiace informácie:

Zákon č. 595/2003 Z. z.
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Upozornenia v tomto predpise:

Zákon č. 595/2003 Z. z.
Stav upozornenia:Upozornenie v tejto oblasti nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplnenia v tejto oblastiUpozornenia v produktochLegislatívna knižnica – kompletný pristup