Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonov ► Predpis č. 563/2009 Z. z.

Zákon č. 563/2009 Z. z.

Chronologický register – Ročník 2009

Názov predpisu a súvisiace predpisy:

Zákon č. 563/2009 Z. z.
Dátum vyhlásenia:23. 12. 2009 (čiastka 193/2009)
Názov predpisu:Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Mení a dopĺňa predpisy:
92/1991 Zb.Zákon o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby
511/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov
595/2003 Z. z.Zákon o dani z príjmov
222/2004 Z. z.Zákon o dani z pridanej hodnoty
563/2009 Z. z.Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zrušuje platnosť predpisu:
511/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov
Súvisiace (vykonávacie) predpisy:
378/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o spôsobe označovania platby dane
539/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z alkoholických nápojov
540/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja
541/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu
542/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z tabakových výrobkov
118/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z alkoholických nápojov
420/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja
443/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane
31/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z tabakových výrobkov
229/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah daňových predpisov, ku ktorých uplatneniu možno vydať záväzné stanovisko
266/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane v znení vyhlášky č. 443/2013 Z. z.
328/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov
411/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z motorových vozidiel
90/2015 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z pridanej hodnoty
214/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 229/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah daňových predpisov, ku ktorých uplatneniu možno vydať záväzné stanovisko
275/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z tabakových výrobkov
289/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov
325/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 24. novembra 2016 č. MF/15394/2016-721, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 20. októbra 2015 č. MF/16772/2015-721
63/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor tlačiva daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z bezdymového tabakového výrobku
318/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja
343/2017 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 8. decembra 2017 č. MF/016923/2017-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
354/2017 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 22. novembra 2017 č. MF/16021/2017-721, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 20. októbra 2015 č. MF/16772/2015-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov v znení opatrenia z 24. novembra 2016 č. MF/15394/2016-721
236/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 30. júla 2018 č. MF/010937/2018-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z poistenia
338/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 8. novembra 2018 č. MF/010685/2018-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov
109/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane v znení neskorších predpisov
344/2019 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 22. augusta 2019 č. MF/013624/2019-721, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. novembra 2018 č. MF/010685/2018-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov
367/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu
404/2019 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 28. októbra 2019 č. MF/014640/2019-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
48/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z príjmov
56/2021 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o upustení od uloženia pokuty za nepodanie priznania k miestnym daniam a čiastkového priznania k miestnym daniam
88/2021 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o upustení od vyrubenia úroku z omeškania a uloženia sankcie
330/2021 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii na dani z príjmov zo závislej činnosti

Právne oblasti (vecný register):

Daň z pridanej hodnotyDane z príjmuDaňové orgányDražbySpráva a privatizácia národného majetku

Vyhlásené a novelizované znenia predpisu:

Zákon č. 563/2009 Z. z.
vyhlásené znenievyhlásené znenie (PDF), (SLOV-LEX)
účinné od 01.01.2010 do 31.12.2011 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 563/2009 Z. z.účinné od 01.01.2012 do 29.02.2012 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 331/2011 Z. z.účinné od 01.01.2012 do 29.02.2012 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 332/2011 Z. z.účinné od 01.01.2012 do 29.02.2012 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 384/2011 Z. z.účinné od 01.01.2012 do 29.02.2012 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 546/2011 Z. z.účinné od 01.01.2012 do 29.02.2012 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 69/2012 Z. z.účinné od 01.03.2012 do 08.03.2012 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 91/2012 Z. z.účinné od 09.03.2012 do 31.08.2012 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 235/2012 Z. z.účinné od 01.09.2012 do 30.09.2012 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 246/2012 Z. z.účinné od 01.10.2012 do 29.12.2012 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 440/2012 Z. z.účinné od 30.12.2012 do 31.12.2012 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 440/2012 Z. z.účinné od 01.01.2013 do 31.07.2013 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 218/2013 Z. z.účinné od 01.08.2013 do 31.12.2013 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 435/2013 Z. z.účinné od 01.01.2014 do 31.07.2014 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 213/2014 Z. z.účinné od 01.08.2014 do 31.08.2014 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 435/2013 Z. z.účinné od 01.09.2014 do 30.09.2014 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 218/2014 Z. z.účinné od 01.10.2014 do 31.12.2014 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 218/2014 Z. z.účinné od 01.01.2015 do 30.06.2015 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 333/2014 Z. z.účinné od 01.01.2015 do 30.06.2015 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 361/2014 Z. z.účinné od 01.01.2015 do 30.06.2015 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 218/2014 Z. z.účinné od 01.07.2015 do 31.08.2015 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 130/2015 Z. z.účinné od 01.07.2015 do 31.08.2015 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 176/2015 Z. z.účinné od 01.09.2015 do 31.10.2015 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 252/2015 Z. z.účinné od 01.11.2015 do 31.12.2015 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 269/2015 Z. z.účinné od 01.01.2016 do 30.04.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 393/2015 Z. z.účinné od 01.01.2016 do 30.04.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 269/2015 Z. z.účinné od 01.05.2016 do 30.06.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 125/2016 Z. z.účinné od 01.07.2016 do 31.10.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 447/2015 Z. z.účinné od 01.11.2016 do 31.12.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 298/2016 Z. z.účinné od 01.01.2017 do 31.12.2017 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 339/2016 Z. z.účinné od 01.01.2017 do 31.12.2017 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 267/2017 Z. z.účinné od 01.01.2018 do 31.12.2018 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 344/2017 Z. z.účinné od 01.01.2018 do 31.08.2018 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 177/2018 Z. z.účinné od 01.09.2018 do 31.12.2018 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 267/2017 Z. z.účinné od 01.01.2019 do 30.06.2019 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 213/2018 Z. z.účinné od 01.01.2019 do 30.06.2019 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 368/2018 Z. z.účinné od 01.01.2019 do 30.06.2019 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 35/2019 Z. z.účinné od 01.07.2019 do 30.11.2019 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 221/2019 Z. z.účinné od 01.12.2019 do 31.12.2019 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 369/2019 Z. z.účinné od 01.01.2020 do 31.03.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 46/2020 Z. z.účinné od 01.04.2020 do 20.07.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 198/2020 Z. z.účinné od 21.07.2020 do 30.09.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 390/2019 Z. z.účinné od 01.10.2020 do 30.10.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 296/2020 Z. z.účinné od 31.10.2020 do 31.12.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 369/2019 Z. z.účinné od 01.01.2021 do 05.02.2021 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 416/2020 Z. z.účinné od 01.01.2021 do 05.02.2021 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 421/2020 Z. z.účinné od 01.01.2021 do 05.02.2021 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 45/2021 Z. z.účinné od 06.02.2021 do 31.07.2021 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 312/2020 Z. z.účinné od 01.08.2021 (PDF), (SLOV-LEX)

Rozšírené a súvisiace informácie:

Zákon č. 563/2009 Z. z.
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Upozornenia v tomto predpise:

Zákon č. 563/2009 Z. z.
Stav upozornenia:Upozornenie v tejto oblasti nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplnenia v tejto oblastiUpozornenia v produktochLegislatívna knižnica – kompletný pristup