Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonov ► Predpis č. 513/1991 Zb.

Zákon č. 513/1991 Zb.

Chronologický register – Ročník 1991

Názov predpisu a súvisiace predpisy:

Zákon č. 513/1991 Zb.
Dátum vyhlásenia:18. 12. 1991 (čiastka 98/1991)
Názov predpisu:Obchodný zákonník
Mení a dopĺňa predpisy:
174/1950 Zb.Zákon o dražbách mimo exekúcie
42/1980 Zb.Zákon o hospodárskych stykoch so zahraničím
83/1990 Zb.Zákon o združovaní občanov
103/1990 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník
403/1990 Zb.Zákon o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd
Zrušuje platnosť predpisu:
101/1963 Zb.Zákon o právnych vzťahoch v medzinárodnom obchodnom styku (Zákonník medzinárodného obchodu)
109/1964 Zb.Hospodársky zákonník
118/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva národnej obrany, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov a vývojových prác, určených na zabezpečenie obranyschopnosti štátu Zmena názvu od 1. 1. 1990 - o základných podmienkach dodávky na zabezpečenie obranyschopnosti štátu
135/1964 Zb.Vyhláška ministerstiev všeobecného strojárstva a ťažkého strojárstva, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky strojárskych výrobkov
136/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva všeobecného strojárstva, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky opráv strojárskych výrobkov
137/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva všeobecného strojárstva, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky opráv cestných vozidiel pre motorovú dopravu
174/1964 Zb.Vyhláška Správy federálnych hmotných rezerv o základných podmienkach dodávky štátnych hmotných rezerv
87/1966 Zb.Vyhláška Štátnej komisie pre techniku, Ministerstva financií a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o niektorých ekonomických opatreniach v investičnej výstavbe
73/1967 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy a Ministerstva lesného a vodného hospodárstva ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky opráv poľnohospodárskych a lesných mechanizačných prostriedkov, poľných a zemných prác, chemizácie a iných poľnohospodárskych prác
187/1968 Zb.Vyhláška ministerstiev chemického priemyslu, stavebníctva, spotrebného priemyslu, ťažkého priemyslu a zahraničného obchodu, ktorou sa ustanovujú záručné doby pri dodávkach na výstavbu budov na bývanie
152/1971 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o hospodárskych záväzkoch v cestnej nákladnej doprave
156/1971 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o hospodárskych záväzkoch vo vnútroštátnej vodnej nákladnej doprave
118/1972 Zb.Vyhláška predsedu Štátnej banky československej a Federálneho ministerstva financií o pokladničných operáciách v socialistických organizáciách
101/1973 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o projektových súťažiach
104/1973 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky stavebných prác
77/1977 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj a Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o centrálnej regulácii výrobkov a materiálov vo výstavbe
82/1977 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky hutníckych výrobkov, rúd, magnezitových výrobkov a kovového odpadu
106/1977 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky tuhých palív
44/1978 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov chemického priemyslu
84/1978 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky opráv poľnohospodárskej techniky
1/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa vydávajú základné podmienky leteckých prác v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve
28/1980 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky polygrafických výrobkov
38/1980 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov dodávaných organizáciami vnútorného obchodu
61/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o zriaďovaní a činnosti organizačných zložiek československých právnických osôb v zahraničí
62/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o kontrole zahraničnoobchodnej činnosti
64/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu a Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o postupe pri nakladaní s priemyselnými právami a výrobno-technickými poznatkami vo vzťahu k zahraničiu
140/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o preventívnej kontrole vyvážaného a dovážaného tovaru a preukaze o použití a využití dovezeného tovaru
27/1981 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky zdravotníckych a veterinárnych výrobkov
53/1981 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o podmienkach poskytovania zahranično - hospodárskych služieb v oblasti dopravy
61/1981 Zb.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky o udieľaní, zmene a odnímaní povolení na poskytovanie zahraničnohospodárskych služieb v oblasti kultúry a o kontrole týchto služieb
91/1981 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky zeleniny a ovocia medzi organizáciami vnútorného obchodu
181/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o základných podmienkach dodávky na zabezpečenie vedecko-technického rozvoja
24/1983 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o základných podmienkach dodávky zberných surovín
104/1983 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o dovoze investičných celkov
8/1984 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o základných podmienkach niektorých činností vykonávaných Československými štátnymi dráhami v súvislosti s prepravou
11/1984 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o základných podmienkach dodávky stavebných látok a dielcov
61/1984 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o udeľovaní, zmene a odnímaní povolení na poskytovanie zahranično-hospodárskych služieb v oblasti kúpeľnej liečby a o kontrole týchto služieb
13/1985 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva, Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva a Federálneho ministerstva elektrotechnického priemyslu o základných podmienkach strojárskych a elektrotechnických dodávok uskutočňovaných vyššími dodávateľskými formami a niektorých ďalších dodávok určených pre tuzemsko
49/1985 Zb.Vyhláška Federálneho štatistického úradu o základných podmienkach dodávky prác a služieb v oblasti automatizovaného spracovania dát
31/1986 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva, Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva a Federálneho ministerstva elektrotechnického priemyslu o základných podmienkach dodávky vývozných investičných celkov
130/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o zásadách predaja poľnohospodárskych výrobkov členom a pracovníkom socialistických organizácií s poľnohospodárskou výrobou
155/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o základných podmienkach dodávky poľnohospodárskych výrobkov
156/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o základných podmienkach dodávky potravinárskych a niektorých iných výrobkov
173/1988 Zb.Zákon o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou
67/1989 Zb.Zákon o národohospodárskom plánovaní
81/1989 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o povinnom prerokúvaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov a konkretizácii záväzných výstupov štátneho plánu pri dodávkach produkcie
143/1989 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy a spojov o zmluve o príprave prepráv železničných vozňových zásielok
57/1990 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o prechodnej odchylnej úprave hospodárskych záväzkov od ustanovenia § 295 ods. 2 Hospodárskeho zákonníka pre odvetvia Federálneho ministerstva hutníctva, strojárstva a elektrotechniky, Ministerstva výstavby a stavebníctva Českej socialistickej republiky a Ministerstva výstavby a stavebníctva Slovenskej socialistickej republiky
104/1990 Zb.Zákon o akciových spoločnostiach
162/1990 Zb.Zákon o poľnohospodárskom družstevníctve
176/1990 Zb.Zákon o bytovom, spotrebnom, výrobnom a inom družstevníctve
256/1990 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa ustanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti, na ktorých vykonávanie sa vyžaduje povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť
265/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o zriaďovaní a prevádzkovaní obchodných zastupiteľstiev zahraničných osôb
533/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o udeľovaní povolenia na zahraničnoobchodnú činnosť, o vykonávaní zahraničnoobchodnej činnosti bez registrácie alebo povolenia a o vykonávaní zahraničnoobchodnej činnosti zahraničnými osobami
132/1991 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa ustanovujú prípady, keď môže podnik so zahraničnou majetkovou účasťou vzniknúť bez povolenia
386/1991 Zb.Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o platobnom styku a zúčtovaní
414/1991 Zb.Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o medzibankovom platobnom styku a zúčtovaní
Súvisiace (vykonávacie) predpisy:
63/1992 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o Obchodnom vestníku
100/1993 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o Obchodnom vestníku
50/1998 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 100/1993 Z. z. o Obchodnom vestníku
42/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o Obchodnom vestníku
526/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o určení výšky výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora
76/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku
640/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 76/2005 Z. z.
604/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku v znení neskorších predpisov
529/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku v znení neskorších predpisov
533/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 526/2004 Z. z. o určení výšky výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora
47/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov
280/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku v znení neskorších predpisov
21/2013 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka
303/2014 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka
193/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii

Právne oblasti (vecný register):

Obchod a podnikanieObchodné spoločnosti a družstváObchodné záväzkové vzťahyObchodný register

Vyhlásené a novelizované znenia predpisu:

Zákon č. 513/1991 Zb.
vyhlásené znenievyhlásené znenie (PDF), (SLOV-LEX)
účinné od 01.01.1992 do 27.12.1992 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 600/1992 Zb.účinné od 28.12.1992 do 31.12.1992 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 264/1992 Zb.účinné od 01.01.1993 do 07.02.1993 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 27/1993 Z. z.účinné od 02.02.1993 do 07.02.1993 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 27/1993 Z. z.účinné od 08.02.1993 do 31.12.1993 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 278/1993 Z. z.účinné od 01.01.1994 do 30.09.1994 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 249/1994 Z. z.účinné od 01.10.1994 do 01.06.1995 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 106/1995 Z. z.účinné od 02.06.1995 do 14.08.1995 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 171/1995 Z. z.účinné od 15.08.1995 do 29.02.1996 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 58/1996 Z. z.účinné od 01.03.1996 do 14.11.1996 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 317/1996 Z. z.účinné od 15.11.1996 do 27.12.1996 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 373/1996 Z. z.účinné od 28.12.1996 do 31.01.1998 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 11/1998 Z. z.účinné od 01.02.1998 do 30.06.1999 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 127/1999 Z. z.účinné od 01.07.1999 do 31.12.1999 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 263/1999 Z. z.účinné od 01.01.2000 do 31.07.2000 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 238/2000 Z. z.účinné od 01.08.2000 do 30.04.2001 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 147/2001 Z. z.účinné od 01.05.2001 do 04.12.2001 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 500/2001 Z. z.účinné od 05.12.2001 do 31.12.2001 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 500/2001 Z. z.účinné od 01.01.2002 do 31.08.2002 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 426/2002 Z. z.účinné od 01.09.2002 do 31.12.2002 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 510/2002 Z. z.účinné od 01.01.2003 do 31.01.2004 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 526/2002 Z. z.účinné od 01.01.2003 do 31.01.2004 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 530/2003 Z. z.účinné od 01.02.2004 do 30.04.2004 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 500/2001 Z. z.účinné od 01.05.2004 do 30.09.2004 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 432/2004 Z. z.účinné od 01.10.2004 do 31.07.2005 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 315/2005 Z. z.účinné od 01.08.2005 do 31.01.2007 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 19/2007 Z. z.účinné od 01.02.2007 do 28.02.2007 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 84/2007 Z. z.účinné od 01.03.2007 do 31.12.2007 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 657/2007 Z. z.účinné od 01.01.2008 do 07.11.2008 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 659/2007 Z. z.účinné od 01.01.2008 do 07.11.2008 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 429/2008 Z. z.účinné od 08.11.2008 do 31.12.2008 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 659/2007 Z. z.účinné od 01.01.2009 do 14.01.2009 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 477/2008 Z. z.účinné od 01.01.2009 do 14.01.2009 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 454/2008 Z. z.účinné od 15.01.2009 do 09.07.2009 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 276/2009 Z. z.účinné od 10.07.2009 do 30.11.2009 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 487/2009 Z. z.účinné od 01.12.2009 do 31.12.2010 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 492/2009 Z. z.účinné od 01.12.2009 do 31.12.2010 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 546/2010 Z. z.účinné od 01.01.2011 do 29.06.2011 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 193/2011 Z. z.účinné od 30.06.2011 do 31.07.2012 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 197/2012 Z. z.účinné od 01.08.2012 do 30.09.2012 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 246/2012 Z. z.účinné od 01.10.2012 do 31.12.2012 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 440/2012 Z. z.účinné od 01.01.2013 do 31.01.2013 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 9/2013 Z. z.účinné od 01.02.2013 do 30.11.2013 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 357/2013 Z. z.účinné od 01.12.2013 do 31.12.2013 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 547/2011 Z. z.účinné od 01.01.2014 do 28.04.2015 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 352/2013 Z. z.účinné od 01.01.2014 do 28.04.2015 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 87/2015 Z. z.účinné od 29.04.2015 do 30.06.2015 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 87/2015 Z. z.účinné od 01.07.2015 do 27.07.2015 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 117/2015 Z. z.účinné od 01.07.2015 do 27.07.2015 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 172/2015 Z. z.účinné od 28.07.2015 do 31.12.2015 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 87/2015 Z. z.účinné od 01.01.2016 do 17.03.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 361/2015 Z. z.účinné od 18.03.2016 do 30.06.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 125/2016 Z. z.účinné od 01.07.2016 do 31.12.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 389/2015 Z. z.účinné od 01.01.2017 do 07.11.2017 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 264/2017 Z. z.účinné od 08.11.2017 do 31.12.2017 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 264/2017 Z. z.účinné od 01.01.2018 do 30.04.2018 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 112/2018 Z. z.účinné od 01.05.2018 do 31.08.2018 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 264/2017 Z. z.účinné od 01.09.2018 do 30.06.2019 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 156/2019 Z. z.účinné od 01.07.2019 do 20.07.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 198/2020 Z. z.účinné od 21.07.2020 do 30.09.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 390/2019 Z. z.účinné od 01.10.2020 (PDF), (SLOV-LEX)

Rozšírené a súvisiace informácie:

Zákon č. 513/1991 Zb.
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Upozornenia v tomto predpise:

Zákon č. 513/1991 Zb.
Stav upozornenia:Upozornenie v tejto oblasti nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplnenia v tejto oblastiUpozornenia v produktochLegislatívna knižnica – kompletný pristup