Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonov ► Predpis č. 50/1976 Zb.

Zákon č. 50/1976 Zb.

Chronologický register – Ročník 1976

Názov predpisu a súvisiace predpisy:

Zákon č. 50/1976 Zb.
Dátum vyhlásenia:7. 5. 1976 (čiastka 9/1976)
Názov predpisu:Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
Mení a dopĺňa predpisy:
60/1961 Zb.Zákon o úlohách národných výborov pri zabezpečovaní socialistického poriadku
162/1970 Zb.Vyhláška Federálneho výboru pre technický a investičný rozvoj, hlavného arbitra Československej socialistickej republiky a ministerstiev výstavby a techniky Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky o niektorých opatreniach v bytovej výstavbe
159/1971 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť národných výborov na niektorých úsekoch štátnej správy
595/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe pre životné prostredie
Zrušuje platnosť predpisu:
8/1956 Zb.Nariadenie o odovzdaní a prevzatí dokončených stavieb alebo ich častí a o povolení na ich uvedenie do trvalej prevádzky (užívania)
84/1958 Zb.Zákon o územnom plánovaní
87/1958 Zb.Zákon o stavebnom poriadku
143/1960 Zb.Vyhláška ministra výstavby, ktorou sa prenáša pri niektorých stavbách právomoc stavebných úradov na orgány Ministerstva národnej obrany
59/1961 Zb.Vyhláška ministra výstavby, ktorou sa pri niektorých stavbách prenáša právomoc stavebných úradov na Ministerstvo vnútra
108/1966 Zb.Vyhláška Štátnej komisie pre techniku o oprávnení na projektovú činnosť
140/1969 Zb.Vyhláška ministra výstavby a techniky Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa pri niektorých stavbách prenáša právomoc stavebného úradu na Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky
130/1971 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 153/1959 Ú. l. (Ú. v.) o územnom plánovaní
66/1972 Zb.Vyhláška o zadovažovaní pozemku na výstavbu rodinných domčekov
83/1976 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj(ďalej FMTIR) o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu
84/1976 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii
85/1976 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o podrobnejšej úprave územného konania a stavebnom poriadku
Súvisiace (vykonávacie) predpisy:
83/1976 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj(ďalej FMTIR) o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu
84/1976 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii
85/1976 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o podrobnejšej úprave územného konania a stavebnom poriadku
86/1976 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o osvedčovaní vhodnosti výrobkov pre stavebné časti stavieb
87/1976 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o informáciách o výrobkoch pre stavebné časti stavieb
88/1976 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o oprávnení na projektovú činnosť
89/1976 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o oprávnení na inžiniersku činnosť vo výstavbe
75/1977 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o opakovaných projektoch
95/1977 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o typizácii vo výstavbe
47/1978 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu o predaji bytov z národného majetku občanom a o finančnej pomoci pri modernizácii zakúpených
45/1979 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 83/1976 Zb. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu
120/1979 Zb.Vyhláška Federálneho štatistického úradu a Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o priestorovej identifikácii informácií
155/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 85/1976 Zb. o podrobnejšej úprave územného konania v stavebnom poriadku
105/1981 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o dokumentácii stavieb
2/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu č. 47/1978 Zb. o predaji bytov z národného majetku občanom a o finančnej pomoci pri modernizácii zakúpených bytov
17/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o technických požiadavkách na výstavbu skupinových rodinných domčekov do osobného vlastníctva
8/1983 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o osobitnej spôsobilosti na niektoré činnosti vo výstavbe
160/1983 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu č. 47/1978 Zb. o predaji bytov z národného majetku občanom a o finančnej pomoci pri modernizácii zakúpených bytov v znení vyhlášky č. 2/1982 Zb.
122/1984 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o náhradách pri vyvlastnení stavieb, pozemkov, porastov a práv k nim
53/1985 Zb.Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj o všeobecných technických požiadavkách zabezpečujúcich užívanie stavieb osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu
5/1987 Zb.Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj o dokumentácii stavieb
73/1987 Zb.Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 8/1983 Zb. o osobitnej spôsobilosti na niektoré činnosti vo výstavbe
227/1988 Zb.Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj, Ministerstva lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu Českej socialistickej republiky a Ministerstva lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa zrušujú niektoré právne predpisy z oblasti vedecko-technického a investičného rozvoja
1/1990 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o povinnej úložke pri začínaní stavieb v roku 1990
43/1990 Zb.Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj o projektovej príprave stavieb
58/1990 Zb.Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj, Štátnej plánovacej komisie, Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky a Federálneho štatistického úradu, ktorou sa zrušujú niektoré právne predpisy v oblasti investičného rozvoja
186/1990 Zb.Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj o oprávnení na projektovú činnosť
407/1990 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 1/1990 Zb. o povinnej úložke pri začínaní stavieb v roku 1990
c41-p1/1991 Zb.Zoznam obvodných úradov životného prostredia, ktoré sú stavebnými úradmi k 1. 1. 1991 na území Slovenskej republiky, vydaný Slovenskou komisiou pre životné prostredie
376/1992 Zb.Vyhláška Federálneho výboru pre životné prostredie, Ministerstva životného prostredia Českej republiky a Slovenskej komisie pre životné prostredie, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 83/1976 Zb. všeobecných technických požiadavkách na výstavbu v znení vyhlášky č. 45/1979 Zb.
377/1992 Zb.Vyhláška Federálneho výboru pre životné prostredie, Ministerstva životného prostredia Českej republiky a Slovenskej komisie pre životné prostredie, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 84/1976 Zb. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii
378/1992 Zb.Vyhláška Federálneho výboru pre životné prostredie, Ministerstva životného prostredia Českej republiky a Slovenskej komisie pre životné prostredie, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 85/1976 Zb. o podrobnejšej úprave územného konania a stavebnom poriadku v znení vyhlášky č. 155/1980 Zb.
192/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu
290/1995 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Zemplínsky región
204/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu
270/1996 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Vysoké Tatry, Západné Tatry, Orava a Spišská Magura
46/1997 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Košický región
64/1998 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Bratislavský kraj
149/1998 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Trenčiansky kraj
183/1998 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Trnavský kraj
188/1998 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Nitriansky kraj
216/1998 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Prešovský kraj
223/1998 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Žilinský kraj
263/1998 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Banskobystrický kraj
281/1998 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Košický kraj
436/2000 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa upravujú podrobnosti o obsahu žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie obcí a o spôsobe overenia odbornej spôsobilosti
453/2000 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
55/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii
336/2001 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 64/1998 Z. z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Bratislavský kraj
528/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001
532/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
600/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 436/2000 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti o obsahu žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie obcí a o spôsobe overenia odbornej spôsobilosti
679/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 216/1998 Z. z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Prešovský kraj
20/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 64/1998 Z. z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Bratislavský kraj v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 336/2001 Z. z.
111/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 183/1998 Z. z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Trnavský kraj a o zmene a doplnení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 216/1998 Z. z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Prešovský kraj v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 679/2002 Z. z.
547/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o obsahu a rozsahu odbornej prípravy a postupe pri overovaní a osvedčovaní osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu
461/2011 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny a doplnky záväznej časti Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001
34/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

Právne oblasti (vecný register):

Stavebníctvo

Vyhlásené a novelizované znenia predpisu:

Zákon č. 50/1976 Zb.
vyhlásené znenievyhlásené znenie (PDF), (SLOV-LEX)
účinné od 01.10.1976 do 30.04.1990 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 103/1990 Zb.účinné od 01.05.1990 do 30.06.1992 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 262/1992 Zb.účinné od 01.07.1992 do 30.06.1995 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 136/1995 Z. z.účinné od 01.07.1995 do 30.09.1995 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 199/1995 Z. z.účinné od 01.10.1995 do 08.10.1996 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 286/1996 Z. z.účinné od 09.10.1996 do 31.08.1997 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 229/1997 Z. z.účinné od 01.09.1997 do 31.07.1999 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 175/1999 Z. z.účinné od 01.08.1999 do 31.07.2000 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 237/2000 Z. z.účinné od 01.08.2000 do 30.06.2001 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 237/2000 Z. z.účinné od 01.07.2001 do 31.12.2001 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 553/2001 Z. z.účinné od 01.01.2002 do 27.04.2002 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 217/2002 Z. z.účinné od 28.04.2002 do 31.12.2002 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 416/2001 Z. z.účinné od 01.01.2003 do 31.03.2003 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 103/2003 Z. z.účinné od 01.04.2003 do 30.07.2003 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 245/2003 Z. z.účinné od 31.07.2003 do 31.10.2003 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 417/2003 Z. z.účinné od 01.11.2003 do 31.12.2003 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 608/2003 Z. z.účinné od 01.01.2004 do 30.11.2004 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 541/2004 Z. z.účinné od 01.12.2004 do 30.06.2005 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 290/2005 Z. z.účinné od 01.07.2005 do 31.10.2005 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 479/2005 Z. z.účinné od 01.11.2005 do 31.01.2006 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 24/2006 Z. z.účinné od 01.02.2006 do 31.05.2007 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 218/2007 Z. z.účinné od 01.06.2007 do 12.12.2008 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 540/2008 Z. z.účinné od 13.12.2008 do 30.06.2009 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 66/2009 Z. z.účinné od 01.07.2009 do 31.12.2009 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 513/2009 Z. z.účinné od 01.01.2010 do 30.04.2010 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 145/2010 Z. z.účinné od 01.05.2010 do 30.06.2010 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 118/2010 Z. z.účinné od 01.07.2010 do 31.12.2010 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 547/2010 Z. z.účinné od 01.01.2011 do 30.11.2011 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 408/2011 Z. z.účinné od 01.12.2011 do 31.12.2012 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 300/2012 Z. z.účinné od 01.01.2013 do 30.06.2013 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 300/2012 Z. z.účinné od 01.07.2013 do 31.07.2013 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 219/2013 Z. z.účinné od 01.08.2013 do 30.09.2013 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 180/2013 Z. z.účinné od 01.10.2013 do 30.11.2013 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 368/2013 Z. z.účinné od 01.12.2013 do 31.12.2014 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 314/2014 Z. z.účinné od 01.01.2015 do 01.01.2015 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 293/2014 Z. z.účinné od 02.01.2015 do 06.07.2015 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 154/2015 Z. z.účinné od 07.07.2015 do 16.10.2015 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 254/2015 Z. z.účinné od 17.10.2015 do 31.12.2015 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 247/2015 Z. z.účinné od 01.01.2016 do 31.12.2018 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 177/2018 Z. z.účinné od 01.01.2019 do 30.04.2019 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 312/2018 Z. z.účinné od 01.01.2019 do 30.04.2019 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 93/2019 Z. z.účinné od 01.05.2019 do 30.09.2019 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 279/2019 Z. z.účinné od 01.10.2019 do 24.04.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 90/2020 Z. z.účinné od 25.04.2020 do 30.04.2021 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 145/2021 Z. z.účinné od 01.05.2021 do 31.05.2021 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 149/2021 Z. z.účinné od 01.06.2021 (PDF), (SLOV-LEX)

Rozšírené a súvisiace informácie:

Zákon č. 50/1976 Zb.
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Upozornenia v tomto predpise:

Zákon č. 50/1976 Zb.
Stav upozornenia:Upozornenie v tejto oblasti nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplnenia v tejto oblastiUpozornenia v produktochLegislatívna knižnica – kompletný pristup