Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonov ► Predpis č. 461/2003 Z. z.

Zákon č. 461/2003 Z. z.

Chronologický register – Ročník 2003

Názov predpisu a súvisiace predpisy:

Zákon č. 461/2003 Z. z.
Dátum vyhlásenia:27. 11. 2003 (čiastka 200/2003)
Názov predpisu:Zákon o sociálnom poistení
Mení a dopĺňa predpisy:
120/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov
387/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zamestnanosti
311/2001 Z. z.Zákonník práce
Zrušuje platnosť predpisu:
54/1956 Zb.Zákon o nemocenskom poistení zamestnancov
91/1958 Zb.Vyhláška, ktorou sa uverejňuje opatrenie Ústrednej rady odborov o organizácii a vykonávaní nemocenského poistenia zamestnancov
143/1965 Zb.Vyhláška Ústrednej rady odborov o poskytovaní peňažných dávok v nemocenskom poistení
88/1968 Zb.Zákon o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia
182/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti uchádzačom o zamestnanie
121/1975 Zb.Zákon o sociálnom zabezpečení
138/1976 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o úprave niektorých náhrad za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania
60/1982 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o úprave niektorých náhrad za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobu z povolania
100/1988 Zb.Zákon o sociálnom zabezpečení
149/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení
151/1988 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
231/1990 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o zvýšení vyplácaných dôchodkov a hraníc nízkych dôchodkov, ktoré sú jediným zdrojom príjmu
268/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 76/1957 Ú. l. o prechode z pracovnej neschopnosti do invalidity (čiastočnej invalidity)
543/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe sociálneho zabezpečenia
46/1991 Zb.Zákon o zvyšovaní dôchodkov
246/1991 Zb.Zákon o druhom zvýšení dôchodkov v roku 1991
297/1991 Zb.Zákon o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania
356/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o kontrole dodržiavania liečebného režimu
106/1992 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o spôsobe kontroly posudzovania spôsobilosti na prácu
116/1992 Zb.Zákon o zvýšení dôchodkov v roku 1992
446/1992 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o predpoklade osobitnej odbornej spôsobilosti v správe sociálneho zabezpečenia
97/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zvýšení dôchodkov v roku 1993
285/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o druhom zvýšení dôchodkov v roku 1993
320/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o úprave náhrady z astratu n azárobku po skončení pracovnej neschopnosti vznik- nutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania
38/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o úprave dôchodkov priznaných v roku 1994
195/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zvýšení dôchodkov v roku 1994 a o úprave dôchodkov priznaných v roku 1995
274/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Sociálnej poisťovni
290/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o sociálnom zabezpečení
132/1995 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška percenta a obdobie, za ktoré sa bude upravovať náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania
135/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zvýšení dôchodkov v roku 1995, o úprave dôchodkov priznaných v roku 1996 a o zmene niektorých predpisov v oblasti sociálneho zabezpečenia
110/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zvýšení dôchodkov v roku 1996 a o zmene niektorých zákonov
151/1996 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška percenta a obdobie, za ktoré sa bude upravovať náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania
376/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o úprave dôchodkov priznaných v roku 1997 a o zmene niektorých predpisov
98/1997 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška percenta a obdobie, za ktoré sa bude upravovať náhrada za stratu na zárobku po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania
154/1997 Z. z.Zákon o zvýšení dôchodkov v roku 1997 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia
357/1997 Z. z.Zákon o úprave dôchodkov priznaných v roku 1998
120/1998 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška percenta a obdobie, za ktoré sa bude upravovať náhrada za stratu na zárobku po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania
132/1998 Z. z.Zákon o zvýšení dôchodkov v roku 1998, o úprave dôchodkov priznaných v roku 1999 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia
107/1999 Z. z.Zákon o zvýšení dôchodkov v roku 1999, o úprave dôchodkov priznaných v roku 2000 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia
125/1999 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška percenta a obdobie, za ktoré sa bude upravovať náhrada za stratu na zárobku po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania
194/2000 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška percenta a obdobie, za ktoré sa bude upravovať náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania
233/2000 Z. z.Zákon o zvýšení dôchodkov v roku 2000, o úprave dôchodkov priznaných v roku 2001 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia
235/2001 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška percenta a obdobie, za ktoré sa bude upravovať náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania a náhrada nákladov na výživu pozostalých, ak zamestnanec následkom pracovného úrazu alebo choroby z povolania zomrel
340/2002 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška percenta a obdobie, za ktoré sa bude upravovať náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania
199/2003 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška percenta a obdobie, za ktoré sa upravuje náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania
222/2003 Z. z.Zákon o zvýšení dôchodkov v roku 2003 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia
Súvisiace (vykonávacie) predpisy:
157/2004 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú náležitosti informácie o stave individuálneho účtu poistenca a náležitosti informácie o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca
466/2004 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkových dávok od 1. decembra 2004
163/2005 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2004
167/2005 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkových dávok v roku 2005
372/2005 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 157/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú náležitosti informácie o stave individuálneho účtu poistenca a náležitosti informácie o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca
602/2005 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška dôchodkovej hodnoty na rok 2006
228/2006 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2005
229/2006 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2006
196/2007 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2006
197/2007 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2007
596/2007 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška dôchodkovej hodnoty na rok 2008
135/2008 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2007
136/2008 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2008
450/2008 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2009
592/2008 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška dôchodkovej hodnoty na rok 2009
154/2009 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2008
413/2009 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2010
551/2009 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška dôchodkovej hodnoty na rok 2010
164/2010 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2009
404/2010 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2011
497/2010 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška dôchodkovej hodnoty na rok 2011
131/2011 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2010
344/2011 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2012
526/2011 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška dôchodkovej hodnoty na rok 2012
136/2012 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2011
200/2012 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje spôsob určenia poistno-matematického ekvivalentu nároku na starobný dôchodok vo vzťahu k dôchodkovému systému Európskej únie alebo jej inštitúcie
329/2012 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje pevná suma zvýšenia dôchodkovej dávky a percento zvýšenia úrazovej renty v roku 2013
437/2012 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška dôchodkovej hodnoty na rok 2013
103/2013 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2012
328/2013 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje maximálna suma mesačného príjmu a maximálna suma priemerného mesačného príjmu z určenej dohody o brigádnickej práci študentov na rok 2014
329/2013 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje pevná suma zvýšenia dôchodkovej dávky a percento zvýšenia úrazovej renty v roku 2014
469/2013 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška dôchodkovej hodnoty na rok 2014
109/2014 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2013
295/2014 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje pevná suma zvýšenia dôchodkovej dávky a percento zvýšenia úrazovej renty v roku 2015
283/2015 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje pevná suma zvýšenia dôchodkovej dávky a percento zvýšenia úrazovej renty v roku 2016
269/2016 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2017
227/2017 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2018
11/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje súbor otázok súvisiacich s príjmom spotrebiteľa
265/2019 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2024
76/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti
101/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
131/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
132/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 76/2020 Z. z. o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti
137/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 101/2020 Z. z. o predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
172/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
186/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 101/2020 Z. z. o predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 137/2020 Z. z.
196/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 172/2020 Z. z.
380/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov
388/2020 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 9/2018 zo 4. novembra 2020 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovenia § 82b ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 140/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
31/2021 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov
89/2021 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov
101/2021 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov
102/2021 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 76/2020 Z. z. o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 132/2020 Z. z.
103/2021 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ďalšom predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
154/2021 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov
181/2021 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov

Právne oblasti (vecný register):

Dôchodkové zabezpečeniePrávo sociálneho zabezpečeniaSociálne poistenie

Vyhlásené a novelizované znenia predpisu:

Zákon č. 461/2003 Z. z.
vyhlásené znenievyhlásené znenie (PDF), (SLOV-LEX)
účinné od 27.11.2003 do 31.12.2003 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 551/2003 Z. z.účinné od 01.01.2004 do 31.01.2004 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 600/2003 Z. z.účinné od 01.01.2004 do 31.01.2004 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 5/2004 Z. z.účinné od 01.02.2004 do 14.04.2004 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 43/2004 Z. z.účinné od 01.02.2004 do 14.04.2004 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 43/2004 Z. z.účinné od 15.04.2004 do 30.04.2004 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 186/2004 Z. z.účinné od 15.04.2004 do 30.04.2004 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 186/2004 Z. z.účinné od 01.05.2004 do 30.06.2004 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 365/2004 Z. z.účinné od 01.07.2004 do 08.07.2004 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 391/2004 Z. z.účinné od 09.07.2004 do 31.07.2004 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 439/2004 Z. z.účinné od 01.08.2004 do 27.12.2004 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 721/2004 Z. z.účinné od 28.12.2004 do 31.12.2004 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 43/2004 Z. z.účinné od 01.01.2005 do 31.03.2005 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 186/2004 Z. z.účinné od 01.01.2005 do 31.03.2005 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 439/2004 Z. z.účinné od 01.01.2005 do 31.03.2005 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 523/2004 Z. z.účinné od 01.01.2005 do 31.03.2005 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 721/2004 Z. z.účinné od 01.01.2005 do 31.03.2005 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 82/2005 Z. z.účinné od 01.04.2005 do 13.06.2005 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 244/2005 Z. z.účinné od 14.06.2005 do 30.06.2005 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 244/2005 Z. z.účinné od 01.07.2005 do 31.08.2005 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 351/2005 Z. z.účinné od 01.09.2005 do 19.12.2005 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 584/2005 Z. z.účinné od 20.12.2005 do 31.12.2005 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 534/2005 Z. z.účinné od 01.01.2006 do 18.07.2006 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 584/2005 Z. z.účinné od 01.01.2006 do 18.07.2006 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 460/2006 Z. z.účinné od 19.07.2006 do 31.07.2006 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 310/2006 Z. z.účinné od 01.08.2006 do 30.09.2006 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 529/2006 Z. z.účinné od 01.10.2006 do 13.10.2006 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 566/2006 Z. z.účinné od 14.10.2006 do 08.11.2006 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 592/2006 Z. z.účinné od 09.11.2006 do 31.12.2006 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 677/2006 Z. z.účinné od 01.01.2007 do 29.11.2007 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 555/2007 Z. z.účinné od 30.11.2007 do 31.12.2007 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 310/2006 Z. z.účinné od 01.01.2008 do 12.06.2008 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 274/2007 Z. z.účinné od 01.01.2008 do 12.06.2008 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 519/2007 Z. z.účinné od 01.01.2008 do 12.06.2008 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 555/2007 Z. z.účinné od 01.01.2008 do 12.06.2008 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 659/2007 Z. z.účinné od 01.01.2008 do 12.06.2008 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 204/2008 Z. z.účinné od 13.06.2008 do 14.11.2008 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 434/2008 Z. z.účinné od 15.11.2008 do 19.11.2008 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 449/2008 Z. z.účinné od 20.11.2008 do 12.12.2008 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 204/2008 Z. z.účinné od 13.12.2008 do 31.12.2008 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 659/2007 Z. z.účinné od 01.01.2009 do 31.03.2009 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 449/2008 Z. z.účinné od 01.01.2009 do 31.03.2009 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 108/2009 Z. z.účinné od 01.04.2009 do 31.05.2009 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 192/2009 Z. z.účinné od 01.06.2009 do 13.07.2009 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 200/2009 Z. z.účinné od 01.06.2009 do 13.07.2009 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 599/2008 Z. z.účinné od 14.07.2009 do 31.08.2009 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 285/2009 Z. z.účinné od 01.09.2009 do 31.12.2009 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 449/2008 Z. z.účinné od 01.01.2010 do 31.01.2010 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 108/2009 Z. z.účinné od 01.01.2010 do 31.01.2010 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 571/2009 Z. z.účinné od 01.01.2010 do 31.01.2010 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 572/2009 Z. z.účinné od 01.01.2010 do 31.01.2010 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 572/2009 Z. z.účinné od 01.02.2010 do 30.04.2010 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 572/2009 Z. z.účinné od 01.05.2010 do 30.06.2010 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 151/2010 Z. z.účinné od 01.07.2010 do 31.08.2010 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 52/2010 Z. z.účinné od 01.09.2010 do 31.10.2010 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 403/2010 Z. z.účinné od 01.11.2010 do 31.12.2010 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 572/2009 Z. z.účinné od 01.01.2011 do 30.04.2011 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 543/2010 Z. z.účinné od 01.01.2011 do 30.04.2011 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 125/2011 Z. z.účinné od 01.05.2011 do 19.07.2011 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 223/2011 Z. z.účinné od 20.07.2011 do 31.07.2011 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 250/2011 Z. z.účinné od 01.08.2011 do 31.10.2011 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 334/2011 Z. z.účinné od 01.11.2011 do 31.12.2011 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 348/2011 Z. z.účinné od 01.01.2012 do 31.01.2012 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 521/2011 Z. z.účinné od 01.01.2012 do 31.01.2012 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 521/2011 Z. z.účinné od 01.02.2012 do 29.02.2012 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 69/2012 Z. z.účinné od 01.03.2012 do 31.03.2012 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 334/2011 Z. z.účinné od 01.04.2012 do 31.08.2012 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 252/2012 Z. z.účinné od 01.09.2012 do 31.12.2012 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 204/2008 Z. z.účinné od 01.01.2013 do 30.04.2013 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 543/2010 Z. z.účinné od 01.01.2013 do 30.04.2013 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 252/2012 Z. z.účinné od 01.01.2013 do 30.04.2013 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 413/2012 Z. z.účinné od 01.01.2013 do 30.04.2013 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 96/2013 Z. z.účinné od 01.05.2013 do 31.10.2013 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 338/2013 Z. z.účinné od 01.11.2013 do 31.12.2013 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 338/2013 Z. z.účinné od 01.01.2014 do 30.06.2014 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 352/2013 Z. z.účinné od 01.01.2014 do 30.06.2014 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 183/2014 Z. z.účinné od 01.07.2014 do 31.07.2014 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 204/2014 Z. z.účinné od 01.08.2014 do 31.08.2014 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 195/2014 Z. z.účinné od 01.09.2014 do 30.09.2014 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 240/2014 Z. z.účinné od 01.10.2014 do 31.12.2014 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 338/2013 Z. z.účinné od 01.01.2015 do 14.03.2015 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 183/2014 Z. z.účinné od 01.01.2015 do 14.03.2015 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 298/2014 Z. z.účinné od 01.01.2015 do 14.03.2015 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 25/2015 Z. z.účinné od 15.03.2015 do 31.03.2015 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 61/2015 Z. z.účinné od 01.04.2015 do 28.04.2015 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 87/2015 Z. z.účinné od 29.04.2015 do 30.06.2015 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 140/2015 Z. z.účinné od 01.07.2015 do 31.08.2015 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 176/2015 Z. z.účinné od 01.09.2015 do 14.12.2015 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 336/2015 Z. z.účinné od 15.12.2015 do 31.12.2015 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 77/2015 Z. z.účinné od 01.01.2016 do 01.01.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 112/2015 Z. z.účinné od 01.01.2016 do 01.01.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 140/2015 Z. z.účinné od 01.01.2016 do 01.01.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 407/2015 Z. z.účinné od 01.01.2016 do 01.01.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 440/2015 Z. z.účinné od 01.01.2016 do 01.01.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 378/2015 Z. z.účinné od 02.01.2016 do 04.03.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 32/2015 Z. z.účinné od 05.03.2016 do 30.06.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 125/2016 Z. z.účinné od 01.07.2016 do 31.07.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 252/2012 Z. z.účinné od 01.08.2016 do 29.10.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 285/2016 Z. z.účinné od 30.10.2016 do 31.12.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 285/2016 Z. z.účinné od 01.01.2017 do 28.02.2017 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 310/2016 Z. z.účinné od 01.01.2017 do 28.02.2017 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 355/2016 Z. z.účinné od 01.01.2017 do 28.02.2017 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 2/2017 Z. z.účinné od 01.03.2017 do 31.03.2017 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 2/2017 Z. z.účinné od 01.04.2017 do 30.04.2017 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 85/2017 Z. z.účinné od 01.05.2017 do 30.06.2017 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 2/2017 Z. z.účinné od 01.07.2017 do 29.10.2017 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 184/2017 Z. z.účinné od 30.10.2017 do 30.12.2017 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 184/2017 Z. z.účinné od 31.12.2017 do 31.12.2017 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 184/2017 Z. z.účinné od 01.01.2018 do 31.03.2018 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 266/2017 Z. z.účinné od 01.01.2018 do 31.03.2018 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 87/2018 Z. z.účinné od 01.04.2018 do 29.04.2018 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 279/2017 Z. z.účinné od 30.04.2018 do 30.04.2018 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 279/2017 Z. z.účinné od 01.05.2018 do 30.06.2018 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 63/2018 Z. z.účinné od 01.05.2018 do 30.06.2018 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 266/2017 Z. z.účinné od 01.07.2018 do 31.08.2018 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 191/2018 Z. z.účinné od 01.07.2018 do 31.08.2018 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 264/2017 Z. z.účinné od 01.09.2018 do 29.10.2018 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 282/2018 Z. z.účinné od 30.10.2018 do 31.10.2018 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 282/2018 Z. z.účinné od 01.11.2018 do 18.11.2018 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 317/2018 Z. z.účinné od 19.11.2018 do 29.12.2018 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 366/2018 Z. z.účinné od 30.12.2018 do 31.12.2018 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 177/2018 Z. z.účinné od 01.01.2019 do 28.02.2019 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 282/2018 Z. z.účinné od 01.01.2019 do 28.02.2019 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 317/2018 Z. z.účinné od 01.01.2019 do 28.02.2019 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 368/2018 Z. z.účinné od 01.01.2019 do 28.02.2019 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 314/2018 Z. z.účinné od 01.03.2019 do 30.06.2019 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 35/2019 Z. z.účinné od 01.07.2019 do 31.08.2019 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 225/2018 Z. z.účinné od 01.09.2019 do 30.11.2019 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 221/2019 Z. z.účinné od 01.12.2019 do 31.12.2019 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 381/2019 Z. z.účinné od 01.12.2019 do 31.12.2019 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 105/2019 Z. z.účinné od 01.01.2020 do 26.03.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 231/2019 Z. z.účinné od 01.01.2020 do 26.03.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 321/2018 Z. z.účinné od 01.01.2020 do 26.03.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 381/2019 Z. z.účinné od 01.01.2020 do 26.03.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 382/2019 Z. z.účinné od 01.01.2020 do 26.03.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 466/2019 Z. z.účinné od 01.01.2020 do 26.03.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 467/2019 Z. z.účinné od 01.01.2020 do 26.03.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 63/2020 Z. z.účinné od 27.03.2020 do 31.03.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 385/2019 Z. z.účinné od 01.04.2020 do 03.04.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 393/2019 Z. z.účinné od 01.04.2020 do 03.04.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 46/2020 Z. z.účinné od 01.04.2020 do 03.04.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 66/2020 Z. z.účinné od 04.04.2020 do 05.04.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 68/2020 Z. z.účinné od 06.04.2020 do 24.04.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 95/2020 Z. z.účinné od 25.04.2020 do 20.05.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 125/2020 Z. z.účinné od 21.05.2020 do 16.06.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 127/2020 Z. z.účinné od 21.05.2020 do 16.06.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 157/2020 Z. z.účinné od 17.06.2020 do 30.06.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 225/2018 Z. z.účinné od 01.07.2020 do 20.07.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 381/2019 Z. z.účinné od 01.07.2020 do 20.07.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 198/2020 Z. z.účinné od 21.07.2020 do 22.09.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 258/2020 Z. z.účinné od 23.09.2020 do 30.09.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 390/2019 Z. z.účinné od 01.10.2020 do 30.10.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 296/2020 Z. z.účinné od 31.10.2020 do 20.11.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 330/2020 Z. z.účinné od 21.11.2020 do 29.12.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 372/2020 Z. z.účinné od 30.12.2020 do 31.12.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 317/2018 Z. z.účinné od 01.01.2021 do 31.03.2021 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 467/2019 Z. z.účinné od 01.01.2021 do 31.03.2021 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 46/2020 Z. z.účinné od 01.01.2021 do 31.03.2021 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 198/2020 Z. z.účinné od 01.01.2021 do 31.03.2021 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 275/2020 Z. z.účinné od 01.01.2021 do 31.03.2021 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 296/2020 Z. z.účinné od 01.01.2021 do 31.03.2021 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 365/2020 Z. z.účinné od 01.01.2021 do 31.03.2021 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 372/2020 Z. z.účinné od 01.01.2021 do 31.03.2021 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 426/2020 Z. z.účinné od 01.04.2021 do 09.04.2021 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 130/2021 Z. z.účinné od 10.04.2021 do 30.04.2021 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 130/2021 Z. z.účinné od 01.05.2021 do 30.06.2021 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 126/2021 Z. z.účinné od 01.07.2021 do 31.07.2021 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 265/2021 Z. z.účinné od 01.08.2021 do 04.08.2021 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 283/2021 Z. z.účinné od 05.08.2021 do 31.10.2021 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 355/2021 Z. z.účinné od 01.11.2021 do 30.12.2021 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 215/2021 Z. z.účinné od 31.12.2021 do 31.12.2021 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 317/2018 Z. z.účinné od 01.01.2022 do 31.12.2022 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 385/2019 Z. z.účinné od 01.01.2022 do 31.12.2022 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 215/2021 Z. z.účinné od 01.01.2022 do 31.12.2022 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 467/2019 Z. z.účinné od 01.01.2023 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 46/2020 Z. z.účinné od 01.01.2023 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 198/2020 Z. z.účinné od 01.01.2023 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 296/2020 Z. z.účinné od 01.01.2023 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 215/2021 Z. z.účinné od 01.01.2023 (PDF), (SLOV-LEX)

Rozšírené a súvisiace informácie:

Zákon č. 461/2003 Z. z.
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Upozornenia v tomto predpise:

Zákon č. 461/2003 Z. z.
Stav upozornenia:Upozornenie v tejto oblasti nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplnenia v tejto oblastiUpozornenia v produktochLegislatívna knižnica – kompletný pristup