Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonov ► Predpis č. 455/1991 Zb.

Zákon č. 455/1991 Zb.

Chronologický register – Ročník 1991

Názov predpisu a súvisiace predpisy:

Zákon č. 455/1991 Zb.
Dátum vyhlásenia:15. 11. 1991 (čiastka 87/1991)
Názov predpisu:Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
Mení a dopĺňa predpisy:
100/1945 Zb.Dekret presidenta republiky o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků
114/1948 Zb.Zákon o znárodnění některých dalších průmyslových a jiných podniků a závodů a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků
115/1948 Zb.Zákon o znárodnění dalších průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků tohoto oboru
120/1948 Zb.Zákon o znárodnění obchodních podniků s 50 nebo více činnými osobami
121/1948 Zb.Zákon o znárodnění ve stavebnictví
123/1948 Zb.Zákon o znárodnění polygrafických podniků
124/1948 Zb.Zákon o znárodnění některých hostinských a výčepnických podniků a ubytovacích zařízení
46/1971 Zb.Zákon o geodézii a kartografii
50/1983 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky o čistení, kontrole a preskúšavaní komínov a spotrebičov palív
105/1990 Zb.Zákon o súkromnom podnikaní občanov
Zrušuje platnosť predpisu:
572/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe v živnostenskom podnikaní
322/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o inšpekčných knihách
Súvisiace (vykonávacie) predpisy:
133/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o inšpekčných knihách
125/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa upravuje kategorizácia pohostinských prevádzkarní a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do skupín a kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried
232/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 133/1994 Z. z. o inšpekčných knihách
322/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o inšpekčných knihách
323/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o podrobnostiach obsahu teoretických vedomostí a praktických znalostí, ktoré sa vyžadujú pri prevádzkovaní živnosti, spôsobe vykonania kvalifikačnej skúšky a pri vydaní osvedčenia o jej vykonaní
419/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried
470/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 323/2001 Z. z. o podrobnostiach obsahu teoretických vedomostí a praktických znalostí, ktoré sa vyžadujú pri prevádzkovaní živnosti, spôsobe vykonania kvalifikačnej skúšky a pri vydaní osvedčenia o jej vykonaní
277/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried
109/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje výber zdravotných výkonov z katalógu zdravotných výkonov, ktoré v zariadeniach sociálnych služieb vykonávajú zamestnanci zariadenia sociálnych služieb

Právne oblasti (vecný register):

Živnostenské podnikanie

Vyhlásené a novelizované znenia predpisu:

Zákon č. 455/1991 Zb.
vyhlásené znenievyhlásené znenie (PDF), (SLOV-LEX)
účinné od 01.01.1992 do 28.05.1992 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 231/1992 Zb.účinné od 29.05.1992 do 27.12.1992 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 600/1992 Zb.účinné od 28.12.1992 do 31.12.1992 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 231/1992 Zb.účinné od 01.01.1993 do 30.06.1994 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 132/1994 Z. z.účinné od 01.07.1994 do 30.09.1995 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 200/1995 Z. z.účinné od 01.10.1995 do 30.11.1995 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 233/1995 Z. z.účinné od 01.12.1995 do 31.12.1995 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 216/1995 Z. z.účinné od 01.01.1996 do 30.06.1996 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 123/1996 Z. z.účinné od 01.07.1996 do 23.07.1996 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 222/1996 Z. z.účinné od 24.07.1996 do 30.09.1996 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 164/1996 Z. z.účinné od 01.10.1996 do 31.12.1996 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 289/1996 Z. z.účinné od 01.01.1997 do 31.12.1997 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 290/1996 Z. z.účinné od 01.01.1997 do 31.12.1997 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 288/1997 Z. z.účinné od 01.01.1998 do 31.03.1998 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 379/1997 Z. z.účinné od 01.01.1998 do 31.03.1998 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 76/1998 Z. z.účinné od 01.04.1998 do 31.05.1998 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 70/1998 Z. z.účinné od 01.06.1998 do 30.06.1998 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 140/1998 Z. z.účinné od 01.06.1998 do 30.06.1998 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 144/1998 Z. z.účinné od 01.06.1998 do 30.06.1998 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 126/1998 Z. z.účinné od 01.07.1998 do 31.12.1999 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 129/1998 Z. z.účinné od 01.07.1998 do 31.12.1999 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 143/1998 Z. z.účinné od 01.07.1998 do 31.12.1999 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 161/1998 Z. z.účinné od 01.07.1998 do 31.12.1999 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 178/1998 Z. z.účinné od 01.07.1998 do 31.12.1999 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 179/1998 Z. z.účinné od 01.07.1998 do 31.12.1999 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 194/1998 Z. z.účinné od 01.07.1998 do 31.12.1999 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 263/1999 Z. z.účinné od 01.01.2000 do 30.04.2000 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 264/1999 Z. z.účinné od 01.01.2000 do 30.04.2000 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 119/2000 Z. z.účinné od 01.05.2000 do 30.06.2000 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 142/2000 Z. z.účinné od 01.07.2000 do 31.07.2000 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 236/2000 Z. z.účinné od 01.08.2000 do 31.08.2000 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 238/2000 Z. z.účinné od 01.08.2000 do 31.08.2000 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 268/2000 Z. z.účinné od 01.09.2000 do 31.12.2000 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 338/2000 Z. z.účinné od 01.01.2001 do 30.06.2001 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 223/2001 Z. z.účinné od 01.07.2001 do 31.08.2001 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 279/2001 Z. z.účinné od 01.09.2001 do 30.11.2001 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 488/2001 Z. z.účinné od 01.12.2001 do 29.12.2001 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 554/2001 Z. z.účinné od 30.12.2001 do 30.06.2002 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 261/2002 Z. z.účinné od 01.07.2002 do 31.08.2002 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 284/2002 Z. z.účinné od 01.07.2002 do 31.08.2002 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 506/2002 Z. z.účinné od 01.09.2002 do 31.12.2002 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 279/2001 Z. z.účinné od 01.01.2003 do 30.07.2003 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 245/2003 Z. z.účinné od 31.07.2003 do 31.08.2003 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 219/2003 Z. z.účinné od 01.09.2003 do 31.10.2003 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 423/2003 Z. z.účinné od 01.11.2003 do 31.12.2003 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 190/2003 Z. z.účinné od 01.01.2004 do 30.04.2004 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 515/2003 Z. z.účinné od 01.01.2004 do 30.04.2004 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 586/2003 Z. z.účinné od 01.01.2004 do 30.04.2004 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 602/2003 Z. z.účinné od 01.01.2004 do 30.04.2004 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 279/2001 Z. z.účinné od 01.05.2004 do 30.06.2004 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 347/2004 Z. z.účinné od 01.07.2004 do 31.08.2004 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 350/2004 Z. z.účinné od 01.07.2004 do 31.08.2004 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 365/2004 Z. z.účinné od 01.07.2004 do 31.08.2004 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 420/2004 Z. z.účinné od 01.09.2004 do 31.10.2004 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 533/2004 Z. z.účinné od 01.11.2004 do 31.12.2004 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 544/2004 Z. z.účinné od 01.11.2004 do 31.12.2004 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 578/2004 Z. z.účinné od 01.01.2005 do 28.02.2005 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 624/2004 Z. z.účinné od 01.01.2005 do 28.02.2005 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 650/2004 Z. z.účinné od 01.01.2005 do 28.02.2005 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 656/2004 Z. z.účinné od 01.01.2005 do 28.02.2005 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 725/2004 Z. z.účinné od 01.03.2005 do 30.06.2005 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 8/2005 Z. z.účinné od 01.07.2005 do 17.08.2005 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 93/2005 Z. z.účinné od 01.07.2005 do 17.08.2005 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 331/2005 Z. z.účinné od 18.08.2005 do 31.08.2005 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 340/2005 Z. z.účinné od 01.09.2005 do 31.10.2005 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 351/2005 Z. z.účinné od 01.09.2005 do 31.10.2005 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 470/2005 Z. z.účinné od 01.11.2005 do 31.12.2005 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 473/2005 Z. z.účinné od 01.01.2006 do 31.05.2006 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 491/2005 Z. z.účinné od 01.01.2006 do 31.05.2006 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 555/2005 Z. z.účinné od 01.01.2006 do 31.05.2006 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 567/2005 Z. z.účinné od 01.01.2006 do 31.05.2006 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 126/2006 Z. z.účinné od 01.06.2006 do 30.06.2006 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 124/2006 Z. z.účinné od 01.07.2006 do 14.01.2007 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 17/2007 Z. z.účinné od 15.01.2007 do 31.03.2007 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 99/2007 Z. z.účinné od 01.04.2007 do 31.05.2007 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 193/2007 Z. z.účinné od 01.06.2007 do 30.09.2007 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 218/2007 Z. z.účinné od 01.06.2007 do 30.09.2007 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 358/2007 Z. z.účinné od 01.10.2007 do 31.12.2007 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 358/2007 Z. z.účinné od 01.01.2008 do 31.03.2008 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 577/2007 Z. z.účinné od 01.01.2008 do 31.03.2008 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 112/2008 Z. z.účinné od 01.04.2008 do 31.12.2008 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 445/2008 Z. z.účinné od 01.01.2009 do 30.11.2009 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 448/2008 Z. z.účinné od 01.01.2009 do 30.11.2009 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 492/2009 Z. z.účinné od 01.12.2009 do 31.12.2009 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 186/2009 Z. z.účinné od 01.01.2010 do 31.05.2010 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 568/2009 Z. z.účinné od 01.06.2010 do 10.06.2010 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 129/2010 Z. z.účinné od 01.06.2010 do 10.06.2010 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 136/2010 Z. z.účinné od 01.06.2010 do 10.06.2010 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 129/2010 Z. z.účinné od 11.06.2010 do 30.12.2010 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 556/2010 Z. z.účinné od 31.12.2010 do 31.07.2011 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 249/2011 Z. z.účinné od 01.08.2011 do 30.11.2011 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 362/2011 Z. z.účinné od 01.12.2011 do 31.12.2011 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 392/2011 Z. z.účinné od 01.12.2011 do 31.12.2011 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 568/2009 Z. z.účinné od 01.01.2012 do 31.08.2012 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 136/2010 Z. z.účinné od 01.01.2012 do 31.08.2012 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 324/2011 Z. z.účinné od 01.01.2012 do 31.08.2012 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 395/2011 Z. z.účinné od 01.01.2012 do 31.08.2012 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 251/2012 Z. z.účinné od 01.09.2012 do 31.10.2012 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 321/2012 Z. z.účinné od 01.11.2012 do 30.11.2012 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 351/2012 Z. z.účinné od 01.12.2012 do 31.12.2012 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 314/2012 Z. z.účinné od 01.01.2013 do 14.03.2013 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 447/2012 Z. z.účinné od 01.01.2013 do 14.03.2013 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 39/2013 Z. z.účinné od 15.03.2013 do 31.05.2013 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 94/2013 Z. z.účinné od 01.06.2013 do 30.06.2013 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 95/2013 Z. z.účinné od 01.07.2013 do 31.07.2013 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 218/2013 Z. z.účinné od 01.08.2013 do 30.09.2013 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 180/2013 Z. z.účinné od 01.10.2013 do 31.01.2014 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 1/2014 Z. z.účinné od 01.02.2014 do 31.03.2014 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 35/2014 Z. z.účinné od 01.04.2014 do 31.05.2014 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 58/2014 Z. z.účinné od 01.06.2014 do 30.06.2014 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 182/2014 Z. z.účinné od 01.07.2014 do 31.07.2014 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 204/2014 Z. z.účinné od 01.08.2014 do 30.11.2014 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 321/2014 Z. z.účinné od 01.12.2014 do 31.12.2014 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 333/2014 Z. z.účinné od 01.01.2015 do 31.07.2015 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 399/2014 Z. z.účinné od 01.01.2015 do 31.07.2015 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 128/2015 Z. z.účinné od 01.08.2015 do 30.09.2015 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 219/2014 Z. z.účinné od 01.10.2015 do 31.10.2015 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 266/2015 Z. z.účinné od 01.11.2015 do 14.11.2015 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 272/2015 Z. z.účinné od 01.11.2015 do 14.11.2015 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 274/2015 Z. z.účinné od 15.11.2015 do 01.12.2015 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 331/2015 Z. z.účinné od 02.12.2015 do 31.12.2015 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 77/2015 Z. z.účinné od 01.01.2016 do 29.02.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 79/2015 Z. z.účinné od 01.01.2016 do 29.02.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 278/2015 Z. z.účinné od 01.01.2016 do 29.02.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 348/2015 Z. z.účinné od 01.01.2016 do 29.02.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 387/2015 Z. z.účinné od 01.01.2016 do 29.02.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 440/2015 Z. z.účinné od 01.01.2016 do 29.02.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 412/2015 Z. z.účinné od 01.03.2016 do 19.05.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 89/2016 Z. z.účinné od 20.05.2016 do 30.06.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 91/2016 Z. z.účinné od 01.07.2016 do 30.11.2017 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 125/2016 Z. z.účinné od 01.07.2016 do 30.11.2017 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 289/2017 Z. z.účinné od 01.12.2017 do 31.12.2017 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 276/2017 Z. z.účinné od 01.01.2018 do 31.03.2018 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 292/2017 Z. z.účinné od 01.01.2018 do 31.03.2018 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 56/2018 Z. z.účinné od 01.04.2018 do 30.04.2018 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 87/2018 Z. z.účinné od 01.04.2018 do 03.04.2018 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 112/2018 Z. z.účinné od 01.05.2018 do 19.05.2018 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 106/2018 Z. z.účinné od 20.05.2018 do 30.06.2018 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 157/2018 Z. z.účinné od 01.07.2018 do 31.08.2018 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 177/2018 Z. z.účinné od 01.09.2018 do 31.12.2018 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 276/2017 Z. z.účinné od 01.01.2019 do 31.03.2019 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 170/2018 Z. z.účinné od 01.01.2019 do 31.03.2019 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 177/2018 Z. z.účinné od 01.01.2019 do 31.03.2019 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 216/2018 Z. z.účinné od 01.01.2019 do 31.03.2019 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 9/2019 Z. z.účinné od 01.04.2019 do 31.05.2019 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 30/2019 Z. z.účinné od 01.06.2019 do 31.08.2019 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 139/2019 Z. z.účinné od 01.06.2019 do 31.08.2019 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 221/2019 Z. z.účinné od 01.09.2019 do 31.12.2019 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 356/2019 Z. z.účinné od 01.01.2020 do 31.01.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 371/2019 Z. z.účinné od 01.01.2020 do 31.01.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 476/2019 Z. z.účinné od 01.02.2020 do 08.04.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 6/2020 Z. z.účinné od 01.02.2020 do 08.04.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 73/2020 Z. z.účinné od 09.04.2020 do 20.07.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 198/2020 Z. z.účinné od 21.07.2020 do 30.09.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 390/2019 Z. z.účinné od 01.10.2020 do 31.10.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 279/2020 Z. z.účinné od 01.11.2020 do 18.02.2021 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 75/2021 Z. z.účinné od 19.02.2021 do 31.07.2021 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 261/2021 Z. z.účinné od 01.08.2021 (PDF), (SLOV-LEX)

Rozšírené a súvisiace informácie:

Zákon č. 455/1991 Zb.
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Upozornenia v tomto predpise:

Zákon č. 455/1991 Zb.
Stav upozornenia:Upozornenie v tejto oblasti nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplnenia v tejto oblastiUpozornenia v produktochLegislatívna knižnica – kompletný pristup