Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonov ► Predpis č. 400/2009 Z. z.

Zákon č. 400/2009 Z. z.

Chronologický register – Ročník 2009

Názov predpisu a súvisiace predpisy:

Zákon č. 400/2009 Z. z.
Dátum vyhlásenia:20. 10. 2009 (čiastka 145/2009)
Názov predpisu:Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zrušený predpisom:
55/2017 Z. z.Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Mení a dopĺňa predpisy:
2/1991 Zb.Zákon o kolektívnom vyjednávaní
16/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky
38/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov
39/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky
350/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky
312/2001 Z. z.Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
564/2001 Z. z.Zákon o verejnom ochrancovi práv
575/2001 Z. z.Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
553/2003 Z. z.Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
215/2004 Z. z.Zákon o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov
125/2006 Z. z.Zákon o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
330/2007 Z. z.Zákon o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zrušuje platnosť predpisu:
459/2002 Z. z.Zákon o odbornej príprave zamestnancov prokuratúry
573/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o obsahu a rozsahu odborného vzdelávania a o obsahu a rozsahu skúšky v dočasnej štátnej službe
390/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam štátnozamestnaneckých miest, o ktoré sa môže uchádzať len občan Slovenskej republiky
394/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú odbory štátnej služby
401/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o výberových konaniach na obsadenie štátnozamestnaneckých miest na súdoch
602/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov
622/2008 Z. z.Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje platový koeficient pre príslušnú krajinu
644/2008 Z. z.Výnos Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podrobnostiach výpočtu platového koeficientu na účely zahraničného funkčného platu
Súvisiace (vykonávacie) predpisy:
410/2009 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú odbory štátnej služby
411/2009 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú štátnozamestnanecké miesta, na ktorých môže štátnu službu vykonávať len občan Slovenskej republiky
424/2009 Z. z.Výnos Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podrobnostiach výpočtu platového koeficientu na účely zahraničného funkčného platu
425/2009 Z. z.Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje platový koeficient pre príslušný štát
430/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním a výberom
548/2009 Z. z.Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje platový koeficient pre príslušný štát
550/2009 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov
291/2010 Z. z.Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam štátov so sťaženými životnými podmienkami
437/2010 Z. z.Výnos Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 424/2009 Z. z. o podrobnostiach výpočtu platového koeficientu na účely zahraničného funkčného platu
502/2010 Z. z.Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje platový koeficient príslušného štátu
150/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 430/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním a výberom
517/2011 Z. z.Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje platový koeficient príslušného štátu
453/2012 Z. z.Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje platový koeficient príslušného štátu
440/2013 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov
492/2013 Z. z.Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje platový koeficient príslušného štátu
122/2014 Z. z.Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam štátov so sťaženými životnými podmienkami
327/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 430/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním a výberom v znení vyhlášky č. 150/2011 Z. z.
394/2014 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov
400/2014 Z. z.Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje platový koeficient príslušného štátu
224/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 430/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním a výberom v znení neskorších predpisov
5/2016 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov
365/2016 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov
389/2016 Z. z.Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje platový koeficient príslušného štátu

Právne oblasti (vecný register):

Pracovno-právne vzťahyŠtátna správa

Vyhlásené a novelizované znenia predpisu:

Zákon č. 400/2009 Z. z.
vyhlásené znenievyhlásené znenie (PDF), (SLOV-LEX)
účinné od 01.11.2009 do 09.04.2010 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 151/2010 Z. z.účinné od 10.04.2010 do 30.06.2010 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 151/2010 Z. z.účinné od 01.07.2010 do 29.12.2010 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 505/2010 Z. z.účinné od 30.12.2010 do 31.12.2010 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 500/2010 Z. z.účinné od 01.01.2011 do 31.03.2011 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 547/2010 Z. z.účinné od 01.01.2011 do 31.03.2011 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 48/2011 Z. z.účinné od 01.04.2011 do 30.04.2011 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 33/2011 Z. z.účinné od 01.05.2011 do 31.08.2011 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 257/2011 Z. z.účinné od 01.09.2011 do 30.09.2011 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 220/2011 Z. z.účinné od 01.10.2011 do 31.10.2011 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 220/2011 Z. z.účinné od 01.11.2011 do 31.12.2011 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 257/2011 Z. z.účinné od 01.01.2012 do 31.01.2012 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 503/2011 Z. z.účinné od 01.02.2012 do 31.12.2012 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 252/2012 Z. z.účinné od 01.01.2013 do 30.06.2013 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 345/2012 Z. z.účinné od 01.01.2013 do 30.06.2013 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 361/2012 Z. z.účinné od 01.01.2013 do 30.06.2013 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 392/2012 Z. z.účinné od 01.01.2013 do 30.06.2013 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 122/2013 Z. z.účinné od 01.07.2013 do 31.10.2013 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 305/2013 Z. z.účinné od 01.11.2013 do 31.12.2013 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 402/2013 Z. z.účinné od 01.01.2014 do 30.11.2014 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 462/2013 Z. z.účinné od 01.01.2014 do 30.11.2014 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 322/2014 Z. z.účinné od 01.12.2014 do 31.12.2014 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 307/2014 Z. z.účinné od 01.01.2015 do 31.12.2015 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 325/2014 Z. z.účinné od 01.01.2015 do 31.12.2015 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 362/2014 Z. z.účinné od 01.01.2015 do 31.12.2015 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 281/2015 Z. z.účinné od 01.01.2016 do 31.12.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 338/2015 Z. z.účinné od 01.01.2016 do 31.12.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 375/2015 Z. z.účinné od 01.01.2016 do 31.12.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 301/2016 Z. z.účinné od 01.01.2017 do 31.05.2017 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 340/2016 Z. z.účinné od 01.01.2017 do 31.05.2017 (PDF), (SLOV-LEX)

Rozšírené a súvisiace informácie:

Zákon č. 400/2009 Z. z.
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Upozornenia v tomto predpise:

Zákon č. 400/2009 Z. z.
Stav upozornenia:Upozornenie v tejto oblasti nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplnenia v tejto oblastiUpozornenia v produktochLegislatívna knižnica – kompletný pristup