Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonov ► Predpis č. 385/2000 Z. z.

Zákon č. 385/2000 Z. z.

Chronologický register – Ročník 2000

Názov predpisu a súvisiace predpisy:

Zákon č. 385/2000 Z. z.
Dátum vyhlásenia:23. 11. 2000 (čiastka 160/2000)
Názov predpisu:Zákon o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Mení a dopĺňa predpisy:
335/1991 Zb.Zákon o súdoch a sudcoch
420/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o platových pomeroch sudcov a justičných čakateľov
80/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky, štátnej správe súdov, vybavovaní sťažností a o voľbách prísediacich (zákon o štátnej správe súdov)
366/1999 Z. z.Zákon o daniach z príjmov
385/2000 Z. z.Zákon o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zrušuje platnosť predpisu:
412/1991 Zb.Zákon o kárnej zodpovednosti sudcov
Súvisiace (vykonávacie) predpisy:
599/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o náhradách za výkon funkcie prísediaceho
543/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 599/2002 Z. z. o náhradách za výkon funkcie prísediaceho
570/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podmienky a rozsah náhrady zvýšených výdavkov sudcu pri dočasnom pridelení, pri výkone stáže a pri preložení na súd vyššieho stupňa
483/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu
199/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 483/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu
37/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 483/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu v znení vyhlášky č. 199/2012 Z. z.
443/2015 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 27/2015 z 25. novembra 2015 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovení § 29l ods. 3 a § 29l ods. 4 a 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v spojení s § 151za zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
4/2016 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby
205/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 483/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu v znení neskorších predpisov
111/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 599/2002 Z. z. o náhradách za výkon funkcie prísediaceho v znení vyhlášky č. 543/2008 Z. z.
160/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu
162/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odmeňovaní členov disciplinárnych senátov, ktorí nie sú sudcami
224/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 160/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu
40/2019 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 21/2014 z 30. januára 2019 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovenia čl. 147 ods. 1 poslednej vety a čl. 154d ods. 1 až 3 Ústavy Slovenskej republiky v znení ústavného zákona č. 161/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, s čl. 1 ods. 1, čl. 141 ods. 1 a čl. 144 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky; ustanovenia čl. 141a ods. 9 v časti slov „plniaceho úlohy ochrany utajovaných skutočností“ Ústavy Slovenskej republiky v znení ústavného zákona č. 161/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, s čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky; ustanovenia § 5 ods. 7 a § 28b ods. 1 v časti slov „a udelí písomný súhlas s overením predpokladov sudcovskej spôsobilosti Národným bezpečnostným úradom,4c) pre prípad, že sa stane kandidátom na sudcu“ zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 74da, § 74db a § 74dc zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov, § 27ga, § 27h ods. 1 druhej vety a § 31 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 1 ods. 2, § 34 ods. 1 písm. g), § 69a, § 69b, § 70 ods. 1 písm. d), § 75 ods. 1 písm. e), § 76 ods. 1 písm. e) a § 84b zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1, čl. 141 ods. 1 a čl. 144 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky
293/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podmienky a rozsah náhrady zvýšených výdavkov hosťujúceho sudcu
453/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o justičných čakateľoch
439/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 160/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu v znení vyhlášky č. 224/2017 Z. z.
41/2021 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odbornej justičnej stáži

Právne oblasti (vecný register):

Všeobecné súdnictvo

Vyhlásené a novelizované znenia predpisu:

Zákon č. 385/2000 Z. z.
vyhlásené znenievyhlásené znenie (PDF), (SLOV-LEX)
účinné od 01.01.2001 do 31.12.2001 (PDF), (SLOV-LEX)
účinné od 01.01.2002 do 15.04.2002 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 185/2002 Z. z.účinné od 16.04.2002 do 31.12.2002 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 670/2002 Z. z.účinné od 01.01.2003 do 31.10.2003 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 426/2003 Z. z.účinné od 01.11.2003 do 24.11.2003 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 458/2003 Z. z.účinné od 25.11.2003 do 31.12.2003 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 462/2003 Z. z.účinné od 01.01.2004 do 30.06.2004 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 505/2003 Z. z.účinné od 01.01.2004 do 30.06.2004 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 595/2003 Z. z.účinné od 01.01.2004 do 30.06.2004 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 514/2003 Z. z.účinné od 01.07.2004 do 18.07.2004 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 403/2004 Z. z.účinné od 19.07.2004 do 31.08.2004 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 458/2003 Z. z.účinné od 01.09.2004 do 31.10.2004 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 548/2003 Z. z.účinné od 01.09.2004 do 31.10.2004 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 267/2004 Z. z.účinné od 01.09.2004 do 31.10.2004 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 530/2004 Z. z.účinné od 01.11.2004 do 31.12.2004 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 586/2004 Z. z.účinné od 01.01.2005 do 31.03.2005 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 609/2004 Z. z.účinné od 01.01.2005 do 31.03.2005 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 757/2004 Z. z.účinné od 01.04.2005 do 14.04.2005 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 122/2005 Z. z.účinné od 15.04.2005 do 31.12.2005 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 622/2005 Z. z.účinné od 01.01.2006 do 31.12.2006 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 586/2004 Z. z.účinné od 01.01.2007 do 31.12.2008 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 517/2008 Z. z.účinné od 01.01.2009 do 31.03.2009 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 520/2008 Z. z.účinné od 01.01.2009 do 31.03.2009 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 59/2009 Z. z.účinné od 01.04.2009 do 16.07.2009 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 290/2009 Z. z.účinné od 17.07.2009 do 31.12.2010 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 291/2009 Z. z.účinné od 17.07.2009 do 31.12.2010 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 500/2010 Z. z.účinné od 01.01.2011 do 30.04.2011 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 543/2010 Z. z.účinné od 01.01.2011 do 30.04.2011 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 33/2011 Z. z.účinné od 01.05.2011 do 31.12.2011 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 100/2011 Z. z.účinné od 01.05.2011 do 31.12.2011 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 467/2011 Z. z.účinné od 01.01.2012 do 31.01.2012 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 503/2011 Z. z.účinné od 01.02.2012 do 29.02.2012 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 79/2012 Z. z.účinné od 01.03.2012 do 31.12.2012 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 335/2012 Z. z.účinné od 01.01.2013 do 31.12.2013 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 392/2012 Z. z.účinné od 01.01.2013 do 31.12.2013 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 462/2013 Z. z.účinné od 01.01.2014 do 31.08.2014 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 195/2014 Z. z.účinné od 01.09.2014 do 30.11.2014 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 322/2014 Z. z.účinné od 01.12.2014 do 31.12.2014 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 335/2012 Z. z.účinné od 01.01.2015 do 28.12.2015 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 307/2014 Z. z.účinné od 01.01.2015 do 28.12.2015 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 362/2014 Z. z.účinné od 01.01.2015 do 28.12.2015 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 443/2015 Z. z.účinné od 29.12.2015 do 31.12.2015 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 322/2014 Z. z.účinné od 01.01.2016 do 30.06.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 401/2015 Z. z.účinné od 01.01.2016 do 30.06.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 125/2016 Z. z.účinné od 01.07.2016 do 30.06.2017 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 152/2017 Z. z.účinné od 01.07.2017 do 31.12.2017 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 152/2017 Z. z.účinné od 01.01.2018 do 14.11.2018 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 314/2018 Z. z.účinné od 15.11.2018 do 31.12.2018 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 177/2018 Z. z.účinné od 01.01.2019 do 14.10.2019 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 282/2019 Z. z.účinné od 15.10.2019 do 26.12.2019 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 459/2019 Z. z.účinné od 27.12.2019 do 31.12.2019 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 397/2019 Z. z.účinné od 01.01.2020 do 07.09.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 241/2020 Z. z.účinné od 08.09.2020 do 31.12.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 423/2020 Z. z.účinné od 01.01.2021 do 17.02.2021 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 71/2021 Z. z.účinné od 18.02.2021 do 31.07.2021 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 423/2020 Z. z.účinné od 01.08.2021 (PDF), (SLOV-LEX)

Rozšírené a súvisiace informácie:

Zákon č. 385/2000 Z. z.
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Upozornenia v tomto predpise:

Zákon č. 385/2000 Z. z.
Stav upozornenia:Upozornenie v tejto oblasti nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplnenia v tejto oblastiUpozornenia v produktochLegislatívna knižnica – kompletný pristup