Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonov ► Predpis č. 311/2001 Z. z.

Zákon č. 311/2001 Z. z.

Chronologický register – Ročník 2001

Názov predpisu a súvisiace predpisy:

Zákon č. 311/2001 Z. z.
Dátum vyhlásenia:8. 8. 2001 (čiastka 130/2001)
Názov predpisu:Zákonník práce
Mení a dopĺňa predpisy:
98/1987 Zb.Zákon o osobitnom príspevku baníkom
90/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o minimálnej mzde
330/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
Zrušuje platnosť predpisu:
65/1965 Zb.Zákonník práce
62/1966 Zb.Vyhláška Štátnej plánovacej komisie o zásadách pre skracovanie pracovného času a pre úpravu pracovných a prevádzkových režimov
63/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí o zásadách pre skracovanie týždenného pracovného času a pre zavádzanie prevádzkových a pracovných režimov s päťdenným pracovným týždňom
140/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva o pracovných úľavách a hospodárskom zabezpečení študujúcich popri zamestnaní
172/1973 Zb.Vyhláška Ústrednej rady odborov a Federálneho ministerstva financií o uvoľňovaní pracovníkov zo zamestnania na výkon funkcie v Revolučnom odborovom hnutí
75/1982 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o osobitnej dodatkovej dovolenke pracovníkov pracujúcich v podzemí hlbinných uhoľných a lignitových baní
121/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o niektorých úpravách pracovného času
25/1985 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o osobitnej dodatkovej dovolenke niektorých pracovníkov organizácií stavebnej výroby
27/1985 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o odchylnom poskytovaní nepretržitého odpočinku v týždni niektorým pracovníkom
45/1987 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o zásadách pre skrátenie pracovného času bez zníženia mzdy zo zdravotných dôvodov pracovníkom do 21 rokov veku v podzemí hlbinných baní
95/1987 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o dodatkovej dovolenke pracovníkov, ktorí pracujú s chemickými karcinogénmi
96/1987 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o zásadách pre skrátenie pracovného času bez zníženia mzdy zo zdravotných dôvodov pracovníkom, ktorí pracujú s chemickými karcinogénmi
99/1987 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o pracovno-právnych vzťahoch pracovníkov medzinárodných hospodárskych organizácií
223/1988 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa vykonáva Zákonník práce
196/1989 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o pružnom pracovnom čase
120/1990 Zb.Zákon, ktorým sa upravujú niektoré vzťahy medzi odborovými organizáciami a zamestnávateľmi
121/1990 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o pracovnoprávnych vzťahoch pri súkromnom podnikaní občanov
466/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva hospodárstva o vydaní výnosu o zákaze práce v podzemí hlbinných baní pre pracovníkov mladších ako 21 rokov
18/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o iných úkonoch vo všeobecnom záujme
195/1991 Zb.Zákon o odstupnom poskytovanom pri skončení pracovného pomeru
1/1992 Zb.Zákon o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku
43/1992 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o ustanovení minimálnych mzdových taríf a mzdového zvýhodnenia za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí a za prácu v noci
294/1997 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach úhrady nákladov zamestnávateľovi na doplatok ku mzde alebo k platu pri prevedení zamestnanca na prácu s nižšou mzdou alebo platom z dôvodu karanténneho opatrenia
335/1997 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa v usmerňovaní miezd upravujú kvalitatívne ukazovatele, primeranosť prírastku miezd ku kvalitatívnym ukazovateľom, výška regulačného odvodu, údaje na jeho výpočet, splatnosť odvodu, spôsob jeho úhrady a hodnotené obdobie
Súvisiace (vykonávacie) predpisy:
272/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto žien
286/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov
309/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 286/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov
310/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 272/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto žien
105/2015 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 286/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov v znení nariadenia vlády č. 309/2010 Z. z.
106/2015 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 272/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto žien v znení nariadenia vlády č. 310/2010 Z. z.
353/2021 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách minimálnych mzdových nárokov na rok 2022

Právne oblasti (vecný register):

Pracovno-právne vzťahy

Vyhlásené a novelizované znenia predpisu:

Zákon č. 311/2001 Z. z.
vyhlásené znenievyhlásené znenie (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 165/2002 Z. z.účinné od 01.04.2002 do 24.07.2002 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 408/2002 Z. z.účinné od 25.07.2002 do 30.06.2003 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 210/2003 Z. z.účinné od 01.07.2003 do 31.12.2003 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 210/2003 Z. z.účinné od 01.01.2004 do 31.01.2004 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 461/2003 Z. z.účinné od 01.01.2004 do 31.01.2004 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 5/2004 Z. z.účinné od 01.02.2004 do 30.04.2004 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 210/2003 Z. z.účinné od 01.05.2004 do 30.06.2004 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 365/2004 Z. z.účinné od 01.07.2004 do 31.03.2005 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 82/2005 Z. z.účinné od 01.04.2005 do 30.06.2005 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 131/2005 Z. z.účinné od 01.07.2005 do 31.12.2005 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 244/2005 Z. z.účinné od 01.07.2005 do 31.12.2005 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 570/2005 Z. z.účinné od 01.01.2006 do 31.05.2006 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 231/2006 Z. z.účinné od 01.06.2006 do 30.06.2006 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 124/2006 Z. z.účinné od 01.07.2006 do 31.08.2007 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 348/2007 Z. z.účinné od 01.09.2007 do 11.06.2008 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 200/2008 Z. z.účinné od 12.06.2008 do 31.12.2008 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 460/2008 Z. z.účinné od 01.01.2009 do 28.02.2009 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 49/2009 Z. z.účinné od 01.03.2009 do 31.08.2009 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 184/2009 Z. z.účinné od 01.09.2009 do 28.02.2010 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 574/2009 Z. z.účinné od 01.03.2010 do 31.12.2010 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 543/2010 Z. z.účinné od 01.01.2011 do 31.03.2011 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 48/2011 Z. z.účinné od 01.04.2011 do 05.06.2011 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 48/2011 Z. z.účinné od 06.06.2011 do 31.08.2011 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 257/2011 Z. z.účinné od 01.09.2011 do 30.11.2011 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 406/2011 Z. z.účinné od 01.12.2011 do 31.12.2011 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 257/2011 Z. z.účinné od 01.01.2012 do 31.08.2012 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 512/2011 Z. z.účinné od 01.01.2012 do 31.08.2012 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 251/2012 Z. z.účinné od 01.09.2012 do 31.12.2012 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 252/2012 Z. z.účinné od 01.01.2013 do 21.08.2013 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 345/2012 Z. z.účinné od 01.01.2013 do 21.08.2013 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 361/2012 Z. z.účinné od 01.01.2013 do 21.08.2013 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 233/2013 Z. z.účinné od 22.08.2013 do 31.05.2014 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 233/2013 Z. z.účinné od 22.02.2014 do 31.05.2014 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 58/2014 Z. z.účinné od 01.06.2014 do 30.06.2014 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 103/2014 Z. z.účinné od 01.07.2014 do 31.12.2014 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 183/2014 Z. z.účinné od 01.07.2014 do 31.12.2014 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 307/2014 Z. z.účinné od 01.01.2015 do 28.02.2015 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 14/2015 Z. z.účinné od 01.03.2015 do 31.03.2015 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 61/2015 Z. z.účinné od 01.04.2015 do 31.08.2015 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 14/2015 Z. z.účinné od 01.09.2015 do 31.12.2015 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 61/2015 Z. z.účinné od 01.09.2015 do 31.12.2015 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 440/2015 Z. z.účinné od 01.01.2016 do 01.01.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 378/2015 Z. z.účinné od 02.01.2016 do 17.06.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 351/2015 Z. z.účinné od 18.06.2016 do 30.04.2017 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 82/2017 Z. z.účinné od 01.05.2017 do 31.05.2017 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 95/2017 Z. z.účinné od 01.06.2017 do 29.12.2017 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 335/2017 Z. z.účinné od 30.12.2017 do 30.04.2018 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 63/2018 Z. z.účinné od 01.05.2018 do 31.12.2018 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 347/2018 Z. z.účinné od 01.01.2019 do 18.11.2019 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 376/2018 Z. z.účinné od 01.01.2019 do 18.11.2019 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 380/2019 Z. z.účinné od 19.11.2019 do 31.12.2019 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 319/2019 Z. z.účinné od 01.01.2020 do 26.03.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 375/2019 Z. z.účinné od 01.01.2020 do 26.03.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 380/2019 Z. z.účinné od 01.01.2020 do 26.03.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 63/2020 Z. z.účinné od 27.03.2020 do 03.04.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 66/2020 Z. z.účinné od 04.04.2020 do 16.06.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 157/2020 Z. z.účinné od 17.06.2020 do 29.07.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 307/2019 Z. z.účinné od 30.07.2020 do 31.12.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 294/2020 Z. z.účinné od 01.01.2021 do 28.02.2021 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 326/2020 Z. z.účinné od 01.01.2021 do 28.02.2021 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 76/2021 Z. z.účinné od 01.03.2021 do 31.12.2021 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 76/2021 Z. z.účinné od 01.01.2022 do 31.12.2022 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 215/2021 Z. z.účinné od 01.01.2022 do 31.12.2022 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 76/2021 Z. z.účinné od 01.01.2023 (PDF), (SLOV-LEX)

Rozšírené a súvisiace informácie:

Zákon č. 311/2001 Z. z.
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Upozornenia v tomto predpise:

Zákon č. 311/2001 Z. z.
Stav upozornenia:Upozornenie v tejto oblasti nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplnenia v tejto oblastiUpozornenia v produktochLegislatívna knižnica – kompletný pristup