Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonov ► Predpis č. 245/2008 Z. z.

Zákon č. 245/2008 Z. z.

Chronologický register – Ročník 2008

Názov predpisu a súvisiace predpisy:

Zákon č. 245/2008 Z. z.
Dátum vyhlásenia:2. 7. 2008 (čiastka 96/2008)
Názov predpisu:Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Mení a dopĺňa predpisy:
372/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o priestupkoch
278/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správe majetku štátu
596/2003 Z. z.Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
597/2003 Z. z.Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
Zrušuje platnosť predpisu:
124/1967 Zb.Vyhláška ministerstiev školstva a zdravotníctva a Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia o čiastočnej úhrade nákladov na starostlivosť poskytovanú v niektorých zariadeniach pre mládež
99/1978 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o zriaďovaní a prevádzke predškolských zariadení socialistickými organizáciami
119/1980 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o výkone ústavnej výchovy a ochrannej výchovy v školských výchovných zariadeniach
29/1984 Zb.Zákon o sústave základných a stredných škôl (školský zákon)
143/1984 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o základnej škole
86/1986 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o združení rodičov a priateľov školy
65/1988 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky o športových školách a stredných odborných učilištiach s triedami s vrcholovou športovou prípravou
477/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o základných umeleckých školách
536/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o zriaďovaní a činnosti cirkevných škôl
80/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o stredných školách
212/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o špeciálnych školách
261/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky, ktorou sa určujú podmienky uzatvárania hospodárskych zmlúv o dočasnom užívaní majetku stredných odborných učilíšť a stredísk praktického vyučovania štátnym podnikom, štátnou organizáciou alebo ich právnym nástupcom
262/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o postupe a úlohách orgánov a organizácií pri riadení a príprave mládeže na povolanie v stredných odborných učilištiach a strediskách praktického vyučovania a o podmienkach pre ich zriaďovanie
358/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o finančnom a hmotnom zabezpečení cudzincov študujúcich v Slovenskej republike
245/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky o financovaní a hmotnom zabezpečení žiakov stredných odborných učilíšť, špeciálnych stredných odborných učilíšť, odborných učilíšť a učilíšť,
279/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o školských zariadeniach
196/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky o domovoch mládeže
280/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky o súkromných školách
282/1994 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o používaní učebníc a učebných textov
291/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky o centrách voľného času
295/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky o škole v prírode
351/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky o školských strediskách záujmovej činnosti
352/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky o školských výpočtových strediskách
353/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky o predškolských zariadeniach
28/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky o školských kluboch detí
85/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky o školských hospodárstvach
139/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o Štátnom stenografickom ústave
167/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o strediskách služieb škole
14/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu cirkevným školským zariadeniam, obecným školským zariadeniam a súkromným školským zariadeniam
43/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o podrobnostiach o výchovnom poradenstve a o poradenských zariadeniach
44/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o jazykových školách a štátnych jazykových školách a o štátnych jazykových skúškach
145/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o prijímaní na štúdium na stredných školách
279/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o strediskách odbornej praxe
145/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o stredných školách požiarnej ochrany
311/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o poskytovaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl
510/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o ukončovaní štúdia na stredných školách a o ukončovaní prípravy v odborných učilištiach, učilištiach a praktických školách
376/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa upravujú podrobnosti o podmienkach a pravidlách experimentálneho overovania cieľov, obsahu, metód, organizácie a riadenia výkonu výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a v školských zariadeniach
361/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o podrobnostiach organizácie školského roka na základných školách, na stredných školách a na základných umeleckých školách
366/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o podrobnostiach o činnosti a prevádzke zariadení školského stravovania
388/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 291/1994 Z. z. o centrách voľného času v znení vyhlášky č. 27/2005 Z. z.
319/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka
649/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o účele použitia príspevku na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
Súvisiace (vykonávacie) predpisy:
305/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o škole v prírode
306/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o materskej škole
307/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o výchove a vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním
314/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o stredných školách a o zozname študijných odborov a učebných odborov, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania
318/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o ukončovaní štúdia na stredných školách
319/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka
320/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o základnej škole
321/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o jazykovej škole
322/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o špeciálnych školách
323/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o špeciálnych výchovných zariadeniach
324/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o základnej umeleckej škole
325/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie
649/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o účele použitia príspevku na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
231/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách
236/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o školskom internáte
269/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka
282/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o stredných školách
306/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe
308/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole
330/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o zariadení školského stravovania
364/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory
405/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení vyhlášky č. 269/2009 Z. z.
518/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách
208/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení neskorších predpisov
209/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách
224/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole
245/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole
268/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 Z. z. o stredných školách
452/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 649/2008 Z. z. o účele použitia príspevku na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
113/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení vyhlášky č. 268/2011 Z. z.
451/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení neskorších predpisov
157/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011 Z. z.
156/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení neskorších predpisov
65/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o stredných školách
113/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov
203/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky č. 224/2011 Z. z.
204/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 305/2008 Z. z. o škole v prírode
232/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách
129/2017 Z. z.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 17. mája 2017 č. 52/2017, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 13. októbra 2008 č. 73/2008 o policajných stredných odborných školách
186/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách v znení vyhlášky č. 232/2016 Z. z.
218/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o učebniciach, učebných textoch a pracovných zošitoch
142/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov
241/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 65/2015 Z. z. o stredných školách
242/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách v znení neskorších predpisov
436/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 305/2008 Z. z. o škole v prírode v znení vyhlášky č. 204/2015 Z. z.
437/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení neskorších predpisov
438/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z.

Právne oblasti (vecný register):

Školstvo a vzdelávanie

Vyhlásené a novelizované znenia predpisu:

Zákon č. 245/2008 Z. z.
vyhlásené znenievyhlásené znenie (PDF), (SLOV-LEX)
účinné od 01.09.2008 do 31.12.2008 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 462/2008 Z. z.účinné od 01.01.2009 do 31.03.2009 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 37/2009 Z. z.účinné od 01.04.2009 do 31.08.2009 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 184/2009 Z. z.účinné od 01.09.2009 do 31.12.2010 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 184/2009 Z. z.účinné od 01.01.2011 do 28.02.2011 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 37/2011 Z. z.účinné od 01.03.2011 do 31.12.2011 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 390/2011 Z. z.účinné od 01.01.2012 do 31.08.2012 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 390/2011 Z. z.účinné od 01.09.2012 do 31.12.2012 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 324/2012 Z. z.účinné od 01.01.2013 do 14.06.2013 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 125/2013 Z. z.účinné od 15.06.2013 do 31.08.2013 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 324/2012 Z. z.účinné od 01.09.2013 do 31.12.2013 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 464/2013 Z. z.účinné od 01.01.2014 do 28.02.2014 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 464/2013 Z. z.účinné od 01.03.2014 do 31.08.2014 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 324/2012 Z. z.účinné od 01.09.2014 do 19.12.2014 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 464/2013 Z. z.účinné od 01.09.2014 do 19.12.2014 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 377/2014 Z. z.účinné od 20.12.2014 do 31.12.2014 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 307/2014 Z. z.účinné od 01.01.2015 do 31.03.2015 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 61/2015 Z. z.účinné od 01.04.2015 do 31.08.2015 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 464/2013 Z. z.účinné od 01.09.2015 do 31.12.2015 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 61/2015 Z. z.účinné od 01.09.2015 do 31.12.2015 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 188/2015 Z. z.účinné od 01.09.2015 do 31.12.2015 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 188/2015 Z. z.účinné od 01.01.2016 do 30.06.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 125/2016 Z. z.účinné od 01.07.2016 do 31.08.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 464/2013 Z. z.účinné od 01.09.2016 do 31.08.2017 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 188/2015 Z. z.účinné od 01.09.2016 do 31.08.2017 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 216/2016 Z. z.účinné od 01.09.2016 do 31.08.2017 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 56/2017 Z. z.účinné od 01.09.2017 do 14.03.2018 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 151/2017 Z. z.účinné od 01.09.2017 do 14.03.2018 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 178/2017 Z. z.účinné od 01.09.2017 do 14.03.2018 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 182/2017 Z. z.účinné od 01.09.2017 do 14.03.2018 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 62/2018 Z. z.účinné od 15.03.2018 do 31.07.2018 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 62/2018 Z. z.účinné od 01.08.2018 do 31.08.2018 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 182/2017 Z. z.účinné od 01.09.2018 do 31.12.2018 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 209/2018 Z. z.účinné od 01.09.2018 do 31.12.2018 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 210/2018 Z. z.účinné od 01.09.2018 do 31.12.2018 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 440/2015 Z. z.účinné od 01.01.2019 do 01.01.2019 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 365/2018 Z. z.účinné od 01.01.2019 do 01.01.2019 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 375/2018 Z. z.účinné od 01.01.2019 do 01.01.2019 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 209/2018 Z. z.účinné od 02.01.2019 do 31.08.2019 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 209/2018 Z. z.účinné od 01.09.2019 do 30.11.2019 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 221/2019 Z. z.účinné od 01.09.2019 do 30.11.2019 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 381/2019 Z. z.účinné od 01.12.2019 do 31.12.2019 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 381/2019 Z. z.účinné od 01.01.2020 do 24.03.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 56/2020 Z. z.účinné od 25.03.2020 do 24.04.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 93/2020 Z. z.účinné od 25.04.2020 do 30.06.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 381/2019 Z. z.účinné od 01.07.2020 do 31.12.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 209/2019 Z. z.účinné od 01.01.2021 do 31.03.2021 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 426/2020 Z. z.účinné od 01.04.2021 do 09.07.2021 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 273/2021 Z. z.účinné od 10.07.2021 do 31.08.2021 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 127/2021 Z. z.účinné od 01.09.2021 do 31.12.2021 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 271/2021 Z. z.účinné od 01.01.2022 (PDF), (SLOV-LEX)

Rozšírené a súvisiace informácie:

Zákon č. 245/2008 Z. z.
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Upozornenia v tomto predpise:

Zákon č. 245/2008 Z. z.
Stav upozornenia:Upozornenie v tejto oblasti nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplnenia v tejto oblastiUpozornenia v produktochLegislatívna knižnica – kompletný pristup