Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonov ► Predpis č. 135/1961 Zb.

Zákon č. 135/1961 Zb.

Chronologický register – Ročník 1961

Názov predpisu a súvisiace predpisy:

Zákon č. 135/1961 Zb.
Dátum vyhlásenia:7. 12. 1961 (čiastka 64/1961)
Názov predpisu:Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
Mení a dopĺňa predpisy:
372/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o priestupkoch
Zrušuje platnosť predpisu:
2/1950 Zb.Nariadenie o pôsobnosti národných výborov pri stavbe, správe a udržovaní štátnych ciest
623/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy
Súvisiace (vykonávacie) predpisy:
35/1984 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
55/1984 Zb.Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
185/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú úseky diaľnic a ciest pre motorové vozidlá podliehajúce úhrade za ich užívanie a úprava nálepky preukazujúcej zaplatenie úhrady
309/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 185/1996 Z. z., ktorou sa ustanovujú úseky diaľnic a ciest pre motorové vozidlá podliehajúce úhrade za ich užívanie a úprava nálepky preukazujúcej zaplatenie úhrady
41/2000 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle
414/2000 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 41/2000 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle
532/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 41/2000 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle v znení vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 414/2000 Z. z.
558/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle
389/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 558/2003 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle
730/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy
734/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle
642/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy
645/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 734/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle
623/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy
662/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 734/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle v znení vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 645/2005 Z. z.
476/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 623/2006 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy
427/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a ciest pre motorové vozidlá pre vozidlá do 3,5 t
512/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 734/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle v znení neskorších predpisov
547/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle
146/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 547/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle
201/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 427/2008 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a ciest pre motorové vozidlá pre vozidlá do 3,5 t
444/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest pre motorové vozidlá a jazdné súpravy
464/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 547/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle v znení neskorších predpisov
410/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle
417/2011 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 444/2010 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest pre motorové vozidlá a jazdné súpravy
358/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 410/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle
411/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 410/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle v znení vyhlášky č. 358/2012 Z. z.
478/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 410/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle v znení neskorších predpisov

Právne oblasti (vecný register):

Cestná dopravaPozemné komunikácie

Vyhlásené a novelizované znenia predpisu:

Zákon č. 135/1961 Zb.
vyhlásené znenievyhlásené znenie (PDF), (SLOV-LEX)
účinné od 07.12.1961 do 30.06.1969 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 72/1969 Zb.účinné od 01.07.1969 do 31.12.1982 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 27/1984 Zb.účinné od 01.07.1969 do 31.12.1982 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 139/1982 Zb.účinné od 01.01.1983 do 30.06.1984 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 27/1984 Zb.účinné od 01.07.1984 do 30.06.1996 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 160/1996 Z. z.účinné od 01.07.1996 do 06.03.1997 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 58/1997 Z. z.účinné od 07.03.1997 do 31.12.1998 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 395/1998 Z. z.účinné od 01.01.1999 do 31.12.1999 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 343/1999 Z. z.účinné od 01.01.2000 do 31.12.2000 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 388/2000 Z. z.účinné od 01.01.2001 do 31.12.2001 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 439/2001 Z. z.účinné od 01.01.2002 do 31.12.2002 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 416/2001 Z. z.účinné od 01.01.2003 do 31.12.2003 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 416/2001 Z. z.účinné od 01.01.2004 do 31.12.2004 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 524/2003 Z. z.účinné od 01.01.2004 do 31.12.2004 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 534/2003 Z. z.účinné od 01.01.2004 do 31.12.2004 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 639/2004 Z. z.účinné od 01.01.2005 do 28.02.2005 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 725/2004 Z. z.účinné od 01.03.2005 do 30.06.2005 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 93/2005 Z. z.účinné od 01.07.2005 do 31.10.2005 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 479/2005 Z. z.účinné od 01.11.2005 do 16.01.2007 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 25/2007 Z. z.účinné od 17.01.2007 do 31.03.2007 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 25/2007 Z. z.účinné od 01.04.2007 do 30.06.2007 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 275/2007 Z. z.účinné od 01.07.2007 do 31.12.2007 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 664/2007 Z. z.účinné od 01.01.2008 do 31.03.2008 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 86/2008 Z. z.účinné od 01.04.2008 do 31.01.2009 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 8/2009 Z. z.účinné od 01.02.2009 do 31.03.2009 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 70/2009 Z. z.účinné od 01.04.2009 do 31.03.2010 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 60/2010 Z. z.účinné od 01.04.2010 do 14.04.2010 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 144/2010 Z. z.účinné od 15.04.2010 do 31.07.2011 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 249/2011 Z. z.účinné od 01.08.2011 do 31.12.2011 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 249/2011 Z. z.účinné od 01.01.2012 do 14.10.2012 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 317/2012 Z. z.účinné od 15.10.2012 do 31.12.2012 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 345/2012 Z. z.účinné od 01.01.2013 do 30.09.2013 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 180/2013 Z. z.účinné od 01.10.2013 do 29.11.2013 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 388/2013 Z. z.účinné od 30.11.2013 do 30.11.2013 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 368/2013 Z. z.účinné od 01.12.2013 do 31.12.2014 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 488/2013 Z. z.účinné od 01.01.2015 do 01.01.2015 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 293/2014 Z. z.účinné od 02.01.2015 do 31.12.2015 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 387/2015 Z. z.účinné od 01.01.2016 do 30.06.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 282/2015 Z. z.účinné od 01.07.2016 do 12.04.2018 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 106/2018 Z. z.účinné od 13.04.2018 do 19.05.2018 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 106/2018 Z. z.účinné od 20.05.2018 do 31.03.2019 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 9/2019 Z. z.účinné od 01.04.2019 do 30.06.2019 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 149/2019 Z. z.účinné od 01.07.2019 do 30.11.2019 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 393/2019 Z. z.účinné od 01.12.2019 do 31.03.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 393/2019 Z. z.účinné od 01.04.2020 do 30.04.2021 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 147/2021 Z. z.účinné od 01.05.2021 do 31.05.2021 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 149/2021 Z. z.účinné od 01.06.2021 (PDF), (SLOV-LEX)

Rozšírené a súvisiace informácie:

Zákon č. 135/1961 Zb.
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Upozornenia v tomto predpise:

Zákon č. 135/1961 Zb.
Stav upozornenia:Upozornenie v tejto oblasti nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplnenia v tejto oblastiUpozornenia v produktochLegislatívna knižnica – kompletný pristup