Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Legislatívna knižnica ► Zbierka zákonov

Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Chronologický register od roku 1945 Vecný register (právne oblasti) Vyhľadávanie v Zbierke zákonov

Najpoužívanejšie predpisy:

Finančné právo
593/2003 Z. z.Zákon o dani z príjmov
222/2004 Z. z.Zákon o dani z pridanej hodnoty
563/2009 Z. z.Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
479/2009 Z. z.Zákon o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Medzinárodné právo
97/1963 Zb.Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom
76/2007 Z. z.Zákon o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
466/2009 Z. z.Zákon o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Občianske právo
160/2015 Z. z.Civilný sporový poriadok
161/2015 Z. z.Civilný mimosporový poriadok
162/2015 Z. z.Správny súdny poriadok
185/2015 Z. z.Autorský zákon
Obchodné právo
513/1991 Zb.Obchodný zákonník
530/2003 Z. z.Zákon o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov
455/1991 Zb.Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
Pracovné právo
311/2001 Z. z.Zákonník práce
5/2004 Z. z.Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
553/2003 Z. z.Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
400/2009 Z. z.Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
461/2003 Z. z.Zákon o sociálnom poistení
580/2004 Z. z.Zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právo EÚ
19/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky
416/2004 Z. z.Zákon o Úradnom vestníku Európskej únie
Správne právo
71/1967 Zb.Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
50/1976 Zb.Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
135/1961 Zb.Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
245/2008 Z. z.Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Trestné právo
300/2005 Z. z.Trestný zákon
301/2005 Z. z.Trestný poriadok
475/2005 Z. z.Zákon o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov
221/2006 Z. z.Zákon o výkone väzby
Ústavné právo
460/1992 Zb.Ústava Slovenskej republiky
38/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov
385/2000 Z. z.Zákon o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov
154/2001 Z. z.Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry
382/2004 Z. z.Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov